BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro."

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Lébrová

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro Autor: Jana Lébrová Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ

4 2. ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce na téma Česká národní banka a potenciál přijetí eura, je zhodnotit přínosy a dopady na Českou republiku a Českou národní banku v případě přijetí eura a vstupu do eurozóny, které je podmíněno setrváním v Evropské unii. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První část se stručně věnuje historickému vývoji Evropské hospodářské a měnové unie, která popisuje jeho zásadní kroky až k založení současné podoby Evropské měnové unie. Druhá část popisuje význam Evropské centrální banky a její funkci v rámci eurozóny. Dále pak současnou funkci České národní banky, její měnovou politiku a její úkoly pro zavedení společné měny. S tím souvisí Evropský systém centrálních bank, do kterého by se měla Česká národní banka zařadit po vstupu do měnové unie. V třetí části této bakalářské práce jsou definovány podmínky k zavedení eura v České republice, kde největší důraz je kladen na Maastrichtská kritéria. Poté následují dopady přijetí eura na Českou ekonomiku, zejména na HDP, na inflaci a na obyvatelstvo. Ve čtvrté, praktické části, je analyzován průzkum veřejného mínění, který by měl přinést představu o většinovém názoru odborníků na přijetí eura v ČR. Poslední část srovnává zkušenosti starých a nových členských států měnové unie. Shrnuje také dosavadní vývoj eurozóny po deseti letech od zavedení společné měny a hodnotí vhodné načasování vstupu ČR do eurozóny. V závěru je pak uvedeno, proč podle mého názoru Česká republika není na přijetí eura připravena. V současné době, by náklady spojené se vstupem do eurozóny stále převyšovaly přínosy a česká ekonomika by utrpěla mnoho asymetrických šoků. Proto je mým závěrem doporučení, aby ČR se zavedení jednotné měny prozatím nespěchala. Klíčová slova: Euro, Eurozóna, Česká národní banka, Evropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank, Evropská měnová unie, Maastrichtská konvergenční kritéria, Měnová politika, Směnný kurz, Zero-cost level, HDP, Inflace. 4

5 3. ABSTRACT The main objective of this thesis on the Czech National Bank and the potential adoption of the Euro, is to evaluate the benefits and impact of Euro adoption and Eurozone entry on the Czech Republic and Czech National Bank. The thesis is divided into five main parts. The first part briefly introduces the historical development of the European economic and monetary union and describes the essential steps which led to establishment of the present form of the European Monetary Union. The second part describes the importance of the European Central Bank and its function within the Eurozone. Furthermore, the existing function of the Czech National Bank, its monetary policy and its objectives for the acceptance of a common currency. This is connected with the European system of central banks, to which the Czech National Bank should - after joining the monetary union - fall in. In the third part of the thesis, the conditions for the introduction of the Euro in the Czech Republic are defined. The greatest emphasis is placed on the Maastricht criteria. The implications of Euro adoption o the Czech economy, especially in GDP, inflation and population follows. In the fourth, the practical part, I analyze a public opinion research, which should provide an idea of the majority opinions on acceptance of the Euro in this country. The last part compares the experience of old and new member states of Monetary Union. It summarizes the current development of the euro zone after the ten years since the introduction of a common currency and evaluate the appropriate timing of entry into the Eurozone. At the end is to indicate why, in my opinion, the Czech Republic is ready to adopt the euro. Currently, the costs associated with entry into the euro area still outweigh the benefits and the Czech economy would suffer a lot of asymmetric shocks. It is therefore my conclusion recommendation that it should be a single currency for now hurry. Keywords: Euro, Eurozone, Czech National Bank, the European Central Bank, the European System of Central Banks, European Monetary Union, the Maastricht s convergence criteria, Monetary policy, Exchange rate, Zero-cost level, GDP, Inflation. 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Česká národní banka a potenciál přijetí eura jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jana Lébrová 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Velice ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Za trpělivost a podporu po celou dobu mého studia patří velký dík mým rodičům a mému příteli Michalovi. 7

8 6. OBSAH 1. ZADÁNÍ ABSTRAKT ABSTRACT PROHLÁŠENÍ PODĚKOVÁNÍ OBSAH ÚVOD EURO - PŮVOD A HISTORIE Dějiny měnové spolupráce Evropská hospodářská a měnová unie Mince, bankovky a symbolika ČNB A ECB Česká národní banka Měnová politika Evropská centrální banka Česká národní banka v eurozóně Úkoly ČNB k zavedení eura Výhody a nevýhody ČNB v měnové unii ZAVEDENÍ EURA Připravenost země přijmout euro Maastrichtská kritéria Přínosy a náklady společné měny DOPADY ZAVEDENÍ EURA Dopad na inflaci Dopad na cenovou oblast Dopady na ekonomický růst Dopady na obyvatelstvo Dopady na administrativní náklady ANALÝZA VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Průzkum veřejného mínění Informační kampaň Výhody a nevýhody eura

9 13. Deset let zkušeností od zavedení eura Zhodnocení makroekonomickými ukazateli Zkušenosti Slovenské republiky Zkušenosti ostatních členských zemí Načasování vstupu ČR do eurozóny ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

10 7. ÚVOD Euro je oficiální měnou Evropské unie a po americkém dolaru je druhým nejpoužívanějším finančním instrumentem na světě. Za svou domácí měnu ji vyměnilo již 17 z 27 členských států Evropské unie. Česká republika se svým vstupem do EU v roce 2004 také zavázala přijmout společnou měnu. Podle Maastrichtské smlouvy není pro přijetí eura stanoven žádný konkrétní termín, členské země se ale svým vstupem do EU zavázaly přijmou euro bez zbytečných odkladů. Přesněji, byl souhlas s budoucím přijetím eura podmínkou ke vstupu do EU. Jinak řečeno, Česká republika se zavázala přijmout euro ještě dřív, než vůbec v květnu 2004 mohla do EU vstoupit. Ve své bakalářské práci na téma, bych se proto ráda zaměřila na to, co pro Českou republiku a potažmo pro Českou národní banku, tento závazek znamená. Na to, co je potřeba k tomuto kroku splnit (Maastrichtská konvergenční kritéria); na to, jak by přijetí eura ovlivnilo českou ekonomiku (HDP, inflace, obyvatelé...) a na to, jak by vstup do eurozóny, respektive do Evropského systému centrálních bank změnil význam a funkci České národní banky. Téma je rozděleno do šesti samostatných kapitol. První kapitola, se věnuje euru a historickému vývoji, který předcházel vzniku dnešní Evropské měnové unie. Popisuje dějiny měnové spolupráce již od 60. let 20. století a všechny fáze vývoje Evropské hospodářské a měnové unie. Nakonec popisuje i podobu samotných eurobankovek a euromincí. V druhé kapitole je představena funkce České národní banky, její monetární politika a již zmíněná změna funkcí v rámci Evropského systému centrálních bank. Následující kapitola představí podmínky přijetí eura stanovené Maastrichtskou smlouvou, zejména pak Maastrichtská kritéria nominální konvergence, jenž představují oficiální soubor ukazatelů, podle kterých se posuzuje připravenost země k přijetí eura, čili riziko, které souvisí se ztrátou národní měny. Zda přínosy z přijetí jednotné měny budou vyšší, či nižší než náklady na to vynaložené. Na to navazuje kapitola, která charakterizuje dopady zavedení eura na ekonomiku. Zde je charakterizováno riziko inflace, ekonomický růst, kupní síla obyvatel a administrativní náklady s kterými bude potřeba počítat při změně měny. 10

11 V praktické části mé bakalářské práce je analyzován průzkum veřejného mínění, který má za cíl přinést představu o většinovém názoru odborníků na přijetí eura v ČR. Z toho vychází i charakteristiky výhod a nevýhod přijetí společné evropské měny. Poslední kapitola srovnává zkušenosti zemí, které se již stali členy eurozóny. Zejména Slovenska, jako relativně mladým členem, který je nám blízký nejen svou ekonomikou a pak státy, které přijali euro již dříve. Cílem mé bakalářské práce bude zjistit, zda je Česká republika připravena přijmout euro, nebo zda je lepší se zavedením společné měny ještě počkat, a případně jak dlouho je náš vstup do eurozóny možné oddalovat. Protože je v posledních měsících životaschopnost eura živě diskutována a protože její podmínky už nejsou totožné s těmi, při kterých jsme do EU vstupovali, pokusím se vyměnit tradiční otázku kdy přijmout euro? za odpověď na otázku: Za jakých podmínek bude přijetí eura pro Českou republiku výhodné? 11

12 8. EURO - PŮVOD A HISTORIE Euro je oficiálním platidlem Evropské měnové unie a současně je po americkém dolaru druhým nejpoužívanějším instrumentem ve světovém finančním sytému. Euro se stalo oficiální měnou již v 17 z 27 států Evropské unie a v šesti dalších zemí mimo EU. 1. ledna 1999 bylo euro zavedeno pro bezhotovostní transakce jako jednotná kreditní měna v tehdejších 11 zemích EU. Bankovky a mince pak byly vydány pro hotovostní styk v roce 2002 už pro tehdejších 12 členských zemí (v Belgii, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku a Španělsku) Skupina těchto zemí, je označována jako eurozóna. 1. ledna 2007 k nim přibylo Slovinsko, 1. ledna 2008 Malta s Kyprem, 1. ledna 2009 Slovensko, a nejnověji 1.ledna 2011 Estonsko. Mimo tuto eurozónu zůstává ze starých členských zemí Velká Británie, Dánsko a Švédsko, které si ponechávají vlastní národní měny. Tato kapitola stručně provádí historií, která předcházela vzniku eura a měnové spolupráce tak jak ji známe dnes. Nakonec představí i samotné euro a jeho podobu na mincích a bankovkách. 8.1 Dějiny měnové spolupráce Myšlenka jednotné evropské měny se objevovala již od 60. let 20. století v rámci tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS). V té době, od roku 1945, fungoval Brettonwoodský systém (Svobodová, 2005), který vázal všechny měny členských států na dolar a dolar na zlato. To se však později ukázalo jako nestabilní systém, protože již v době brettonwoodských dohod se v USA i mimo americkou ekonomiku pohybovalo velké množství dolarů, které nebylo možné krýt zlatem. Přestal platit závazek Spojených států o vazbě dolaru na zlato, inflace sílila a eurodolary se rychle hromadily, zlato dále odplývalo a vyšší tržní cena zlata pouze odhalovaly narůstající ztráty světové důvěry v dolar. Dvousložkový systém spěl rychle ke krizi a ke konečnému zrušení brettonwoodského systému. (Rothbard, 2001) Zrušením tohoto tzv. Zlatého okna (Navajo encyklopedie, 2011) byl Brettonwoodský systém ukončen a došlo k éře pohyblivých devizových kurzů. Během několika měsíců desetinásobně vzrostla cena zlata. 12

13 Dne byla v Paříži podepsaná smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která vznikla na základě Schumanova plánu z roku Montánní unie se stala základem společného trhu uhlí a oceli a byla prvním krokem ke sjednocení Evropy. (Biermann a Hanus, 1992) Představovala také zrušení cel uvnitř Společenství pak byly v Římě podepsány římské smlouvy o Evropském společenství atomové energie (EURATOM) a o Evropském hospodářském společenství (EHS), která rozšiřuje Evropské společenství uhlí a oceli a tím vzniká společný trh (europa.eu, 2011) který zajišťuje volný pohyb osob, zboží a služeb, mezi tehdejší šesticí států. Evropská komise představila v roce 1962 svůj Akční program (europa.eu, 2011) s předloženými návrhy na sjednocení měn. Měly být zavedeny pevné devizové kurzy mezi stávajícími měnami a především měla být vytvořena společná evropská rezervní měna. Tato změna se s rostoucí integrací ukázala jako nutná, aby dokázala udržet rovnováhu hospodářské a měnové politiky mezi členy EHS. V roce 1970 byla vypracována tzv. Wernerova zpráva (europa.eu, 2007), která definovala směnitelnost měn členských zemí, volný pohyb kapitálu a pevně stanovené devizové kurzy (případně jednotnou měnu). Toho mělo být podle europa.eu (2007) dosaženo užší koordinací hospodářské politiky s úrokovými sazbami a správou rezerv na úrovni Společenství, spolu se schválenými rámci pro národní rozpočtové politiky. Tak vznikl mechanismus směnných kurzů (ERM) pro zajištění měnové stability a je považován za první krok k zavedení jednotné měny. V roce 1971 zrušili Spojené státy pevný vztah mezi dolarem a cenou zlata, který po druhé světové válce zajišťoval měnovou stabilitu. Tím skončil systém pevných směnných kurzů. S myšlenkou založit měnovou unii se země EU rozhodly zabránit kolísání kurzů mezi evropskými měnami o více než 2,25% pomocí spolupráce na peněžních trzích. V roce 1979 byl mezi členskými státy EHS zaveden Evropský měnový systém (EMS), který měl eliminovat výkyvy směnných kurzů a vytvořit tak stabilní měnové vazby. Pro tento evropský systém byla jako srovnávací jednotka zřízena Evropská měnová jednotka ECU, která převádí hodnotu jednotlivých měna na společnou početní jednotku. Mezi jednotlivými měnami tak vznikali těsné kurzy, které se mohli pohybovat jen v rámci uzavřených dohod. (Biermann a Hanus, 1992). EMS tak napomohl v 80. letech ke stabilizaci devizových kurzů měn. 13

14 8.2 Evropská hospodářská a měnová unie Evropská rada v červnu 1988 potvrdila záměr postupně zavést Hospodářskou a měnovou unii (HMU) a pověřila výbor, jemuž předsedal Jacques Delors, v té době předseda Evropské komise, aby navrhl konkrétní etapy směřující k této unii. (evropská centrální banka [ecb.int], 2011) Výbor sestával z guvernérů všech národních centrálních bank Evropského společenství. Výsledná, tzv. Delorsova zpráva, navrhla, aby bylo Hospodářské a měnové unie dosaženo ve třech samostatných, avšak na sebe navazujících krocích. První etapa HMU První etapa byla zahájena 1. července 1990 a k tomuto dni byla zrušena všechna omezení k volnému pohybu kapitálu členských zemí. Výbor guvernérů byl Radou pověřen dalšími úkoly, např. konzultace v oblasti měnových politik členských států a prosazování jejich koordinace k dosažení cenové stability. Z důvodu náročnosti úkolů a stanovenému krátkému časovému intervalu byly ustanoveny podvýbory a pracovní skupiny, které pomáhali výboru s vypracováním programu. V rámci přípravy právního rámce pro realizaci druhé a třetí fáze bylo také potřeba upravit Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství. Během první etapy HMU, v rámci mezivládní konference ( ) došlo v Nizozemském Maastrichtu dne 7. února 1992 k podepsání Smlouvy o Evropské unii, neoficiálně nazývané jako Maastrichtská smlouva. Spolu s ní i pro zavedení eura tolik důležitá maastrichtská konvergenční kritéria. Druhá etapa HMU Založení Evropského měnového institutu (EMI) 1. ledna 1994 znamenalo zahájení druhé etapy HMU, přičemž došlo k ukončení činnosti Výboru guvernérů. (ecb.int, 2011) EMI však neodpovídal za provádění měnové politiky ani neměl žádné pověření k provádění devizových intervencí. Dvě hlavní úlohy EMI: posílení spolupráce mezi centrálními bankami a koordinace měnových politik přípravy k ustavení Evropského systému centrálních bank (ESCB), k provádění jednotné měnové politiky a ke vzniku jednotné měny V prosinci roku 1995 se Evropská rada shodla na názvu jednotné měny a souhlasila s použitím slova euro které mělo být zavedeno ve 3. etapě. 14

15 Dále byl Evropskému měnovému institutu svěřen úkol provádět přípravy na měnových a kurzových vztazích mezi státy eurozóny a ostatními členy EU. Jako výsledek byla předložena Evropské radě zpráva, která tvořila základ pro usnesení Evropské rady o zásadách a hlavních prvcích nového mechanismu směnných kurzů (ERM II). (ecb.int, 2011) Pakt stability a růstu, který měl zajistit dodržování rozpočtové disciplíny ve vztahu k HMU přijala Evropská rada v červnu Umožňoval potrestat každou zemi, která překročila rozpočtový deficit o 3%. Nízká rozpočtová disciplína a malá vynutitelnost dodržování pravidel však vedla k tomu, že Pakt ztrácel autoritu a na základě častých kritik byl v roce 2005 zreformován. Tato reforma zachovala referenční hodnoty pro schodek veřejných financí a vládní dluh, zároveň i posílila roli prevenčních a sankčních mechanismů. Nově byly zohledněny některé specifické ekonomické charakteristiky členských zemí. Každé zemi byl stanoven střednědobý fiskální cíl, který zohledňuje celkovou úroveň vládního zadlužení a růstový potenciál ekonomiky. Větší důraz byl položen na konsolidaci veřejných financí zejména v příznivých ekonomických dobách. (zavedenieura.cz, 2011) Členské země eurozóny jsou povinny dokládat dodržovaní Paktu ke zhodnocení Evropské komisi. Nečlenské země předkládají Konvergenční programy. Evropská centrální banka V květnu 1998 byla vládami jedenácti členských zemí jmenována Výkonná rada Evropské centrální banky (ECB) a znamenalo to ustanovení nového rozhodujícího orgánu, který nahradil Evropský měnový institut. Veškeré práce, kterými byl EMI pověřen byly včas ukončeny a po zbytek roku 1998 se již závěrečným postupům věnovala Evropská centrální banka. Třetí etapa HMU Prvních jedenáct států, které splnili podmínky pro účast ve třetí etapě HMU a pro zavedení společné měny v kreditní podobě se 1. ledna 1999 stali Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko. Tím začala ECB provádět jednotou měnovou politiku s neodvolatelně stanoveným směnným kurzem a začala tak třetí, závěrečná etapa HMU. Vstupem Řecka do třetí fáze 1. ledna 2001 vzrost počet členských zemí na 12 a tyto pak přijali v roce 2002 euro i pro hotovostní peněžní styk. 15

16 Dnem, kdy tyto země vstoupily do eurozóny, se automaticky stala také jejich centrální banka součástí Eurosystému. Obrázek 1: Časová osa významných historických událostí Brettonwood systém 1951 Evropské spol. uhlí a oceli 1957 EURATOM + EHS 1962 Akční program 1968 Celní unie 1970 Wernerova zpráva 1971 Konec pevných kurzů 1979 Evropský měnový systém 1990 Zahájení HMU 1992 Smlouva o EU 1994 Evropský měnový institut 1998 Evropská centrální banka 1999 Bezhotovostní euro 2002 Bankovky a mince Zdroj: vlastní schéma 8.3 Mince, bankovky a symbolika Grafický symbol eura vychází z písmena E. Dvě rovnoběžné střední čáry mají představovat stabilitu této měny. Symbol samotný je inspirován řeckým písmenem epsilon s odkazem jednak na Řecko jako kolébku evropské civilizace a jednak na první písmeno slova Evropa (euroskop.cz, 2011). Oficiální zkratka pro euro je EUR. Bankovky a mince v euroměně mají standardní podobu, bankovky jsou pro všechny země stejné, zato euromince se liší podle země původu. Euromince mají stejný rozměr, hmotnost, tvar i jednu stejnou tzv. evropskou stranu s uvedením hodnoty, ale druhá strana, tzv. národní, je v každé zemi různá. To však nemá vliv na použití mincí v jiných státech eurozóny. Mince jsou vydávány v hodnotách 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00 a 2,00 EUR Eurobankovky, stejně jako euromince, vešly v platnost 1. ledna Jsou vydávány v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 EUR. Jsou vyráběny ze 100% čistého bavlněného vlákna a jejich vzhled navrhl Robert Kalina z Rakouské národní banky. Na jednotlivých bankovkách je zobrazen vývoj architektonických slohů od antiky až do 16

17 současnosti (antický sloh, románský sloh, gotika, renesance, baroko a rokoko, doba skla a železa, moderní architektura 20. století). Nebyly však zobrazeny žádné konkrétní historické památky, jde pouze o výběr nejvýraznějších prvků konkrétního slohu. Dynamiku a harmonii na každé bankovce představuje symbol Evropské unie - dvanáct hvězd v kruhu. Na lícové straně je rovněž vlajka Evropské unie a zkratka Evropské centrální banky v pěti jazykových variantách (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP), což pokrývá všech jedenáct oficiálních jazyků Evropské unie. Na každé bankovce je zobrazen most, který symbolizuje jednak spolupráci evropských národů, ale také spolupráci Evropy a celého světa. Na bankovkách nechybí ani bezpečností prvky (vodoznak - digitální a standardní, EURion souhvězdí, proměnná barva inkoustu, čárový kód, magnetický inkoust atd.). Informaci o tom, kde byla bankovka vytištěna, nese sériové číslo (první písmeno označuje zemi, např. U - Francie, X - Německo, V - Španělsko, S - Itálie, N - Rakousko). (eurocz.eu, 2011) 17

18 9. ČNB A ECB Tato kapitola popisuje současnou funkci České národní banky, její měnovou politiku a její úkoly pro zavedení společné měny. Dále pak význam Evropské centrální banky a její funkci v rámci eurozóny. S tím souvisí Evropský systém centrálních bank, do kterého by se měla Česká národní banka zařadit po vstupu do měnové unie. 9.1 Česká národní banka Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. (financni-urad.eu, 2008) Česká národní banka byla zřízena Ústavou České republiky a svou činnost provádí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Je veřejnoprávním subjektem a má svěřeny kompetence správního úřadu. ČNB hospodaří samostatně a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Byla zřízena bez závislosti na stát a mimo vládu, aby její rozhodnutí nemohla být ohrožena politicky motivovanými kroky. ČNB má sídlo v Praze a jejím nevyšším řídícím orgánem je bankovní rada, která je složena z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady, jenž všechny jmenuje do funkce prezident České republiky na období 6ti let. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. (Česká národní banka [cnb.cz], 2011) První Centrální banka na území České republiky zahájila svou činnost 1. dubna 1926 pod názvem Národní banka československá. Byla zřízena za účelem klasické centrální emisní banky, na základě zákona o akciové bance cedulové. Centrální banka prošla mnoha změnami, mnoha názvy, válkou a různými režimy. Měnila se podoba peněz, jejich hodnota i jejich vydavatel. Až do 1. ledna 1993, kdy 18

19 vznikla dnešní Česká národní banka, v čele s prvním guvernérem doc. Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc. 9.2 Měnová politika Měnová politika České národní banky je stanovena zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, konkrétně 2 tohoto zákona. Dále pak v článku 98 Ústavy ČR. Podle těchto předpisů je hlavním cílem měnové politiky je péče o cenovou stabilitu. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud to není v rozporu s hlavním cílem ČNB. Rozhodování bankovní rady ČNB vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího nenaplnění. Změnami úrokových sazeb ovlivňuje centrální banka cenu peněz na trhu a tím vyrovnává tlaky, které vychylují budoucí inflace mimo stanovený inflační cíl. V období před vstupem do eurozóny budou inflační cíle orientovány na plnění konvergenčních kritérií 1 v oblasti cenové stability a dlouhodobých úrokových sazeb. Po zavedení eura se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky. ČNB by tedy měla regulovat úroveň úrokových sazeb, tak, aby se inflace držela na nízké úrovni a tím pádem tempo růstu ekonomiky by se nemělo zbytečně zpomalovat či naopak nadměrně zrychlovat. Důvodem toho, proč Česká národní banka usiluje o cenovou stabilitu (tím se rozumí velmi mírný nárůst cen), je skutečnost, že vysoká inflace má nepříznivý dopad na hospodářský růst země. Díky vysoké inflaci dochází k znehodnocení příjmů a úspor, k růstu úrokových sazeb a k deformaci daňového systému. Tím roste nejistota o budoucích cenách, je poptávána vyšší riziková prémie na finančních trzích a investoři se zaměřují na krátkodobé (spekulační) finanční investice. Základem měnové politiky je nezávislost centrální banky, která zaručuje, že veškerá opatření nepodléhají politickému tlaku. Ten by mohl zavinit pozdější návrat na stejnou, nebo nižší hladinu hospodářského růstu z důvodu krátkodobých politických postupů. Česká národní banka je centrální bankou s vysokou mírou nezávislosti již od svého vzniku, tedy od roku Maastrichtská kritéria nominální konvergence, kapitola 10.1, strana 26 19

20 Česká národní banka (cnb.cz, 2011) používá v současné době tyto měnově politické nástroje: Operace na volném trhu Automatické facility Mimořádné facility Povinné minimální rezervy Operace na volném trhu mají za hlavní cíl usměrňování úrokových sazeb v ekonomice. Jsou většinou prováděny ve formě hlavního měnového nástroje, tzn. ve formě repo operací, pomocí tendrů na základě rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu. Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc. Jde o nepřetržitou možnost uložení, respektive zapůjčení peněz ze strany komerčních bank. Mimořádné facility mají za cíl podporu fungování trhu, jedná se o mimořádné dodávací repo operace se splatností na dva týdny (do roku 2011 byla splatnost na tři měsíce pozastavena). Povinné minimální rezervy (PMR) jsou povinné pro všechny banky, včetně stavebních spořitelen a poboček zahraničních bank, které chtějí podnikat na základě Jednotné licence. Každá taková banka je povinna mít na svém účtu u ČNB předem daný objem likvidity (2% ze základny povinných minimálních rezerv). Tato 2% sazba je shodná s sazbou PMR stanovenou Evropskou centrální bankou pro banky v Hospodářské a měnové unii. 9.3 Evropská centrální banka Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu, je centrální bankou eurozóny a evropské jednotné měny euro. Hlavním cílem ECB je péče o cenovou stabilitu v eurozóně, tedy o kupní sílu eura. Provádí měnovou politiku v eurozóně. Evropský systém centrálních banka (ESCB) vznikl v souladu s Maastrichtskou smlouvou a skládá se z Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank všech členských státu Evropské unie. Národní centrální banky těch členských států EU, které se Ekonomické a měnové unie neúčastní, mají v Evropském systému centrálních bank zvláštní status: mohou pokračovat v uskutečňování vlastní národní měnové politiky a z toho důvodu se neúčastní rozhodovacího procesu týkající se 20

21 jednotné měnové politiky pro eurozónu. To platí v současné době i pro Českou republiku. Mezi základní úkoly vykonávané ESCB patří uskutečňování měnové politiky Společenství, provádění devizových operací, správa oficiálních rezerv cizích měn členských států a podpora hladkého chodu platebních systémů, Aby se Evropská centrální banka mohla ujmout úkolů Evropského systému centrálních bank, sbírá s pomocí jednotlivých národních centrálních bank potřebná statistická data buď od kompetentních národních orgánů, nebo přímo od ekonomických subjektů. [Frič, 2004] Eurosystém je složen z Evropské centrální banky a národních centrálních bank eurozóny (tedy centrálních bank zemí, které již zavedly euro). Eurosystém a ESCB by měli fungovat paralelně až do té doby, dokud všechny členské státy EU nezavedou euro. Což se v případě Velké Británie, Dánska a Švédska neočekává nikdy, takže oba systémy zřejmě budou fungovat současně. Eurosystém plní čtyři zásadní úkoly (ecb.europa.eu, 2006). Prvním úkolem je provádění měnové politiky, kterou přijala Rada guvernérů ECB, tedy hlavně rozhodnutí o základních úrokových sazbách ECB a dále rozhodnutí týkající se měnových cílů a vytváření měnových rezerv. Druhým a třetím úkolem je provádění devizových operací. Drží a spravuje oficiální devizové rezervy států eurozóny. Národní centrální banky Eurosystému převedly na ECB devizové rezervy ve výši zhruba 40 miliard eur (85 % tvoří cizí měny a 15 % zlato). Za to získaly banky úročené pohledávky vůči ECB, které jsou vyjádřeny v eurech. Čtvrtým základním úkolem Eurosystému je podporování plynulého fungování platebních systémů. Předpokladem plnoprávné účasti ČR na rozhodování ECB počínaje vstupem do eurozóny je splacení podílu ČR na kapitálu ECB, Kromě toho členské země dávají ECB k dispozici, rovněž podle kapitálového klíče, jistou část svých devizových rezerv, aby bylo možno v případě potřeby bránit stabilitu směnného kurzu. Vedle významných institucionálních změn může být důsledkem vstupu do eurozóny a naší účasti v Evropském systému centrálních bank určitý stav nerovnováhy, způsobené odlišnou strukturou aktiv domácností (neboli úspor občanů). Konkrétně rozdílného vzájemného poměru aktiv držených ve formě bankovních depozit a ve formě bankovních cenných papírů v jednotlivých členských státech eurozóny. Tento rozdíl se může prakticky projevit při hospodářském šoku, který si vyžádá změnu úrokové míry. (Frič, 2004) 21

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9

ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 5 ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 6 POSLÁNÍ 8 ZODPOVĚDNOST 9 1. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÍ RADA 12 VYŠŠÍ MANAGEMENT ČNB 12 ÚSTŘEDÍ 12 POBOČKY 13 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Národní plán zavedení eura v ČR

Národní plán zavedení eura v ČR Speciální analýzy duben 2007 Národní plán zavedení eura v ČR Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 DAVID DOSTÁL VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce:

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Komparativní analýza dluhových krizí nedávné historie a současnosti Autor BP: Jakub Růžička Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2012 Praha

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

VODNÕ SLOVO GUVERN RA 6 POSL NÕ 8 ZODPOVÃDNOST 9

VODNÕ SLOVO GUVERN RA 6 POSL NÕ 8 ZODPOVÃDNOST 9 V RO»NÕ ZPR VA 2006 V RO»NÕ ZPR VA OBSAH 5 VODNÕ SLOVO GUVERN RA 6 POSL NÕ 8 ZODPOVÃDNOST 9 1. ÿõzenõ A ORGANIZACE 11 BANKOVNÕ RADA 12 VYääÕ MANAGEMENT»NB 12 STÿEDÕ 13 POBO»KY 13 ORGANIZA»NÕ SCH MA 16

Více

karel iv. Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František ema destinnová Garrigue

karel iv. Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František ema destinnová Garrigue Výroční zpráva 2012 karel iv. JAN AMOS KOMENSKÝ Výroční zpráva 2012 BOŽENA NĚMCOVÁ František Palacký ema destinnová Tomáš Garrigue Masaryk ISBN 978-80-87225-42-4 Mandát a cíle České národní banky pečovat

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více