BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Česká národní banka a potenciál přijetí eura Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro."

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jana Lébrová

2 Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Czech National Bank and the potential acceptance of the Euro Autor: Jana Lébrová Akademický rok: 2010/2011 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ

4 2. ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce na téma Česká národní banka a potenciál přijetí eura, je zhodnotit přínosy a dopady na Českou republiku a Českou národní banku v případě přijetí eura a vstupu do eurozóny, které je podmíněno setrváním v Evropské unii. Práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První část se stručně věnuje historickému vývoji Evropské hospodářské a měnové unie, která popisuje jeho zásadní kroky až k založení současné podoby Evropské měnové unie. Druhá část popisuje význam Evropské centrální banky a její funkci v rámci eurozóny. Dále pak současnou funkci České národní banky, její měnovou politiku a její úkoly pro zavedení společné měny. S tím souvisí Evropský systém centrálních bank, do kterého by se měla Česká národní banka zařadit po vstupu do měnové unie. V třetí části této bakalářské práce jsou definovány podmínky k zavedení eura v České republice, kde největší důraz je kladen na Maastrichtská kritéria. Poté následují dopady přijetí eura na Českou ekonomiku, zejména na HDP, na inflaci a na obyvatelstvo. Ve čtvrté, praktické části, je analyzován průzkum veřejného mínění, který by měl přinést představu o většinovém názoru odborníků na přijetí eura v ČR. Poslední část srovnává zkušenosti starých a nových členských států měnové unie. Shrnuje také dosavadní vývoj eurozóny po deseti letech od zavedení společné měny a hodnotí vhodné načasování vstupu ČR do eurozóny. V závěru je pak uvedeno, proč podle mého názoru Česká republika není na přijetí eura připravena. V současné době, by náklady spojené se vstupem do eurozóny stále převyšovaly přínosy a česká ekonomika by utrpěla mnoho asymetrických šoků. Proto je mým závěrem doporučení, aby ČR se zavedení jednotné měny prozatím nespěchala. Klíčová slova: Euro, Eurozóna, Česká národní banka, Evropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank, Evropská měnová unie, Maastrichtská konvergenční kritéria, Měnová politika, Směnný kurz, Zero-cost level, HDP, Inflace. 4

5 3. ABSTRACT The main objective of this thesis on the Czech National Bank and the potential adoption of the Euro, is to evaluate the benefits and impact of Euro adoption and Eurozone entry on the Czech Republic and Czech National Bank. The thesis is divided into five main parts. The first part briefly introduces the historical development of the European economic and monetary union and describes the essential steps which led to establishment of the present form of the European Monetary Union. The second part describes the importance of the European Central Bank and its function within the Eurozone. Furthermore, the existing function of the Czech National Bank, its monetary policy and its objectives for the acceptance of a common currency. This is connected with the European system of central banks, to which the Czech National Bank should - after joining the monetary union - fall in. In the third part of the thesis, the conditions for the introduction of the Euro in the Czech Republic are defined. The greatest emphasis is placed on the Maastricht criteria. The implications of Euro adoption o the Czech economy, especially in GDP, inflation and population follows. In the fourth, the practical part, I analyze a public opinion research, which should provide an idea of the majority opinions on acceptance of the Euro in this country. The last part compares the experience of old and new member states of Monetary Union. It summarizes the current development of the euro zone after the ten years since the introduction of a common currency and evaluate the appropriate timing of entry into the Eurozone. At the end is to indicate why, in my opinion, the Czech Republic is ready to adopt the euro. Currently, the costs associated with entry into the euro area still outweigh the benefits and the Czech economy would suffer a lot of asymmetric shocks. It is therefore my conclusion recommendation that it should be a single currency for now hurry. Keywords: Euro, Eurozone, Czech National Bank, the European Central Bank, the European System of Central Banks, European Monetary Union, the Maastricht s convergence criteria, Monetary policy, Exchange rate, Zero-cost level, GDP, Inflation. 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Česká národní banka a potenciál přijetí eura jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Jana Lébrová 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Velice ráda bych poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování této bakalářské práce. Za trpělivost a podporu po celou dobu mého studia patří velký dík mým rodičům a mému příteli Michalovi. 7

8 6. OBSAH 1. ZADÁNÍ ABSTRAKT ABSTRACT PROHLÁŠENÍ PODĚKOVÁNÍ OBSAH ÚVOD EURO - PŮVOD A HISTORIE Dějiny měnové spolupráce Evropská hospodářská a měnová unie Mince, bankovky a symbolika ČNB A ECB Česká národní banka Měnová politika Evropská centrální banka Česká národní banka v eurozóně Úkoly ČNB k zavedení eura Výhody a nevýhody ČNB v měnové unii ZAVEDENÍ EURA Připravenost země přijmout euro Maastrichtská kritéria Přínosy a náklady společné měny DOPADY ZAVEDENÍ EURA Dopad na inflaci Dopad na cenovou oblast Dopady na ekonomický růst Dopady na obyvatelstvo Dopady na administrativní náklady ANALÝZA VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Průzkum veřejného mínění Informační kampaň Výhody a nevýhody eura

9 13. Deset let zkušeností od zavedení eura Zhodnocení makroekonomickými ukazateli Zkušenosti Slovenské republiky Zkušenosti ostatních členských zemí Načasování vstupu ČR do eurozóny ZÁVĚR CONCLUSION SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK

10 7. ÚVOD Euro je oficiální měnou Evropské unie a po americkém dolaru je druhým nejpoužívanějším finančním instrumentem na světě. Za svou domácí měnu ji vyměnilo již 17 z 27 členských států Evropské unie. Česká republika se svým vstupem do EU v roce 2004 také zavázala přijmout společnou měnu. Podle Maastrichtské smlouvy není pro přijetí eura stanoven žádný konkrétní termín, členské země se ale svým vstupem do EU zavázaly přijmou euro bez zbytečných odkladů. Přesněji, byl souhlas s budoucím přijetím eura podmínkou ke vstupu do EU. Jinak řečeno, Česká republika se zavázala přijmout euro ještě dřív, než vůbec v květnu 2004 mohla do EU vstoupit. Ve své bakalářské práci na téma, bych se proto ráda zaměřila na to, co pro Českou republiku a potažmo pro Českou národní banku, tento závazek znamená. Na to, co je potřeba k tomuto kroku splnit (Maastrichtská konvergenční kritéria); na to, jak by přijetí eura ovlivnilo českou ekonomiku (HDP, inflace, obyvatelé...) a na to, jak by vstup do eurozóny, respektive do Evropského systému centrálních bank změnil význam a funkci České národní banky. Téma je rozděleno do šesti samostatných kapitol. První kapitola, se věnuje euru a historickému vývoji, který předcházel vzniku dnešní Evropské měnové unie. Popisuje dějiny měnové spolupráce již od 60. let 20. století a všechny fáze vývoje Evropské hospodářské a měnové unie. Nakonec popisuje i podobu samotných eurobankovek a euromincí. V druhé kapitole je představena funkce České národní banky, její monetární politika a již zmíněná změna funkcí v rámci Evropského systému centrálních bank. Následující kapitola představí podmínky přijetí eura stanovené Maastrichtskou smlouvou, zejména pak Maastrichtská kritéria nominální konvergence, jenž představují oficiální soubor ukazatelů, podle kterých se posuzuje připravenost země k přijetí eura, čili riziko, které souvisí se ztrátou národní měny. Zda přínosy z přijetí jednotné měny budou vyšší, či nižší než náklady na to vynaložené. Na to navazuje kapitola, která charakterizuje dopady zavedení eura na ekonomiku. Zde je charakterizováno riziko inflace, ekonomický růst, kupní síla obyvatel a administrativní náklady s kterými bude potřeba počítat při změně měny. 10

11 V praktické části mé bakalářské práce je analyzován průzkum veřejného mínění, který má za cíl přinést představu o většinovém názoru odborníků na přijetí eura v ČR. Z toho vychází i charakteristiky výhod a nevýhod přijetí společné evropské měny. Poslední kapitola srovnává zkušenosti zemí, které se již stali členy eurozóny. Zejména Slovenska, jako relativně mladým členem, který je nám blízký nejen svou ekonomikou a pak státy, které přijali euro již dříve. Cílem mé bakalářské práce bude zjistit, zda je Česká republika připravena přijmout euro, nebo zda je lepší se zavedením společné měny ještě počkat, a případně jak dlouho je náš vstup do eurozóny možné oddalovat. Protože je v posledních měsících životaschopnost eura živě diskutována a protože její podmínky už nejsou totožné s těmi, při kterých jsme do EU vstupovali, pokusím se vyměnit tradiční otázku kdy přijmout euro? za odpověď na otázku: Za jakých podmínek bude přijetí eura pro Českou republiku výhodné? 11

12 8. EURO - PŮVOD A HISTORIE Euro je oficiálním platidlem Evropské měnové unie a současně je po americkém dolaru druhým nejpoužívanějším instrumentem ve světovém finančním sytému. Euro se stalo oficiální měnou již v 17 z 27 států Evropské unie a v šesti dalších zemí mimo EU. 1. ledna 1999 bylo euro zavedeno pro bezhotovostní transakce jako jednotná kreditní měna v tehdejších 11 zemích EU. Bankovky a mince pak byly vydány pro hotovostní styk v roce 2002 už pro tehdejších 12 členských zemí (v Belgii, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku a Španělsku) Skupina těchto zemí, je označována jako eurozóna. 1. ledna 2007 k nim přibylo Slovinsko, 1. ledna 2008 Malta s Kyprem, 1. ledna 2009 Slovensko, a nejnověji 1.ledna 2011 Estonsko. Mimo tuto eurozónu zůstává ze starých členských zemí Velká Británie, Dánsko a Švédsko, které si ponechávají vlastní národní měny. Tato kapitola stručně provádí historií, která předcházela vzniku eura a měnové spolupráce tak jak ji známe dnes. Nakonec představí i samotné euro a jeho podobu na mincích a bankovkách. 8.1 Dějiny měnové spolupráce Myšlenka jednotné evropské měny se objevovala již od 60. let 20. století v rámci tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS). V té době, od roku 1945, fungoval Brettonwoodský systém (Svobodová, 2005), který vázal všechny měny členských států na dolar a dolar na zlato. To se však později ukázalo jako nestabilní systém, protože již v době brettonwoodských dohod se v USA i mimo americkou ekonomiku pohybovalo velké množství dolarů, které nebylo možné krýt zlatem. Přestal platit závazek Spojených států o vazbě dolaru na zlato, inflace sílila a eurodolary se rychle hromadily, zlato dále odplývalo a vyšší tržní cena zlata pouze odhalovaly narůstající ztráty světové důvěry v dolar. Dvousložkový systém spěl rychle ke krizi a ke konečnému zrušení brettonwoodského systému. (Rothbard, 2001) Zrušením tohoto tzv. Zlatého okna (Navajo encyklopedie, 2011) byl Brettonwoodský systém ukončen a došlo k éře pohyblivých devizových kurzů. Během několika měsíců desetinásobně vzrostla cena zlata. 12

13 Dne byla v Paříži podepsaná smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, která vznikla na základě Schumanova plánu z roku Montánní unie se stala základem společného trhu uhlí a oceli a byla prvním krokem ke sjednocení Evropy. (Biermann a Hanus, 1992) Představovala také zrušení cel uvnitř Společenství pak byly v Římě podepsány římské smlouvy o Evropském společenství atomové energie (EURATOM) a o Evropském hospodářském společenství (EHS), která rozšiřuje Evropské společenství uhlí a oceli a tím vzniká společný trh (europa.eu, 2011) který zajišťuje volný pohyb osob, zboží a služeb, mezi tehdejší šesticí států. Evropská komise představila v roce 1962 svůj Akční program (europa.eu, 2011) s předloženými návrhy na sjednocení měn. Měly být zavedeny pevné devizové kurzy mezi stávajícími měnami a především měla být vytvořena společná evropská rezervní měna. Tato změna se s rostoucí integrací ukázala jako nutná, aby dokázala udržet rovnováhu hospodářské a měnové politiky mezi členy EHS. V roce 1970 byla vypracována tzv. Wernerova zpráva (europa.eu, 2007), která definovala směnitelnost měn členských zemí, volný pohyb kapitálu a pevně stanovené devizové kurzy (případně jednotnou měnu). Toho mělo být podle europa.eu (2007) dosaženo užší koordinací hospodářské politiky s úrokovými sazbami a správou rezerv na úrovni Společenství, spolu se schválenými rámci pro národní rozpočtové politiky. Tak vznikl mechanismus směnných kurzů (ERM) pro zajištění měnové stability a je považován za první krok k zavedení jednotné měny. V roce 1971 zrušili Spojené státy pevný vztah mezi dolarem a cenou zlata, který po druhé světové válce zajišťoval měnovou stabilitu. Tím skončil systém pevných směnných kurzů. S myšlenkou založit měnovou unii se země EU rozhodly zabránit kolísání kurzů mezi evropskými měnami o více než 2,25% pomocí spolupráce na peněžních trzích. V roce 1979 byl mezi členskými státy EHS zaveden Evropský měnový systém (EMS), který měl eliminovat výkyvy směnných kurzů a vytvořit tak stabilní měnové vazby. Pro tento evropský systém byla jako srovnávací jednotka zřízena Evropská měnová jednotka ECU, která převádí hodnotu jednotlivých měna na společnou početní jednotku. Mezi jednotlivými měnami tak vznikali těsné kurzy, které se mohli pohybovat jen v rámci uzavřených dohod. (Biermann a Hanus, 1992). EMS tak napomohl v 80. letech ke stabilizaci devizových kurzů měn. 13

14 8.2 Evropská hospodářská a měnová unie Evropská rada v červnu 1988 potvrdila záměr postupně zavést Hospodářskou a měnovou unii (HMU) a pověřila výbor, jemuž předsedal Jacques Delors, v té době předseda Evropské komise, aby navrhl konkrétní etapy směřující k této unii. (evropská centrální banka [ecb.int], 2011) Výbor sestával z guvernérů všech národních centrálních bank Evropského společenství. Výsledná, tzv. Delorsova zpráva, navrhla, aby bylo Hospodářské a měnové unie dosaženo ve třech samostatných, avšak na sebe navazujících krocích. První etapa HMU První etapa byla zahájena 1. července 1990 a k tomuto dni byla zrušena všechna omezení k volnému pohybu kapitálu členských zemí. Výbor guvernérů byl Radou pověřen dalšími úkoly, např. konzultace v oblasti měnových politik členských států a prosazování jejich koordinace k dosažení cenové stability. Z důvodu náročnosti úkolů a stanovenému krátkému časovému intervalu byly ustanoveny podvýbory a pracovní skupiny, které pomáhali výboru s vypracováním programu. V rámci přípravy právního rámce pro realizaci druhé a třetí fáze bylo také potřeba upravit Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství. Během první etapy HMU, v rámci mezivládní konference ( ) došlo v Nizozemském Maastrichtu dne 7. února 1992 k podepsání Smlouvy o Evropské unii, neoficiálně nazývané jako Maastrichtská smlouva. Spolu s ní i pro zavedení eura tolik důležitá maastrichtská konvergenční kritéria. Druhá etapa HMU Založení Evropského měnového institutu (EMI) 1. ledna 1994 znamenalo zahájení druhé etapy HMU, přičemž došlo k ukončení činnosti Výboru guvernérů. (ecb.int, 2011) EMI však neodpovídal za provádění měnové politiky ani neměl žádné pověření k provádění devizových intervencí. Dvě hlavní úlohy EMI: posílení spolupráce mezi centrálními bankami a koordinace měnových politik přípravy k ustavení Evropského systému centrálních bank (ESCB), k provádění jednotné měnové politiky a ke vzniku jednotné měny V prosinci roku 1995 se Evropská rada shodla na názvu jednotné měny a souhlasila s použitím slova euro které mělo být zavedeno ve 3. etapě. 14

15 Dále byl Evropskému měnovému institutu svěřen úkol provádět přípravy na měnových a kurzových vztazích mezi státy eurozóny a ostatními členy EU. Jako výsledek byla předložena Evropské radě zpráva, která tvořila základ pro usnesení Evropské rady o zásadách a hlavních prvcích nového mechanismu směnných kurzů (ERM II). (ecb.int, 2011) Pakt stability a růstu, který měl zajistit dodržování rozpočtové disciplíny ve vztahu k HMU přijala Evropská rada v červnu Umožňoval potrestat každou zemi, která překročila rozpočtový deficit o 3%. Nízká rozpočtová disciplína a malá vynutitelnost dodržování pravidel však vedla k tomu, že Pakt ztrácel autoritu a na základě častých kritik byl v roce 2005 zreformován. Tato reforma zachovala referenční hodnoty pro schodek veřejných financí a vládní dluh, zároveň i posílila roli prevenčních a sankčních mechanismů. Nově byly zohledněny některé specifické ekonomické charakteristiky členských zemí. Každé zemi byl stanoven střednědobý fiskální cíl, který zohledňuje celkovou úroveň vládního zadlužení a růstový potenciál ekonomiky. Větší důraz byl položen na konsolidaci veřejných financí zejména v příznivých ekonomických dobách. (zavedenieura.cz, 2011) Členské země eurozóny jsou povinny dokládat dodržovaní Paktu ke zhodnocení Evropské komisi. Nečlenské země předkládají Konvergenční programy. Evropská centrální banka V květnu 1998 byla vládami jedenácti členských zemí jmenována Výkonná rada Evropské centrální banky (ECB) a znamenalo to ustanovení nového rozhodujícího orgánu, který nahradil Evropský měnový institut. Veškeré práce, kterými byl EMI pověřen byly včas ukončeny a po zbytek roku 1998 se již závěrečným postupům věnovala Evropská centrální banka. Třetí etapa HMU Prvních jedenáct států, které splnili podmínky pro účast ve třetí etapě HMU a pro zavedení společné měny v kreditní podobě se 1. ledna 1999 stali Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko. Tím začala ECB provádět jednotou měnovou politiku s neodvolatelně stanoveným směnným kurzem a začala tak třetí, závěrečná etapa HMU. Vstupem Řecka do třetí fáze 1. ledna 2001 vzrost počet členských zemí na 12 a tyto pak přijali v roce 2002 euro i pro hotovostní peněžní styk. 15

16 Dnem, kdy tyto země vstoupily do eurozóny, se automaticky stala také jejich centrální banka součástí Eurosystému. Obrázek 1: Časová osa významných historických událostí Brettonwood systém 1951 Evropské spol. uhlí a oceli 1957 EURATOM + EHS 1962 Akční program 1968 Celní unie 1970 Wernerova zpráva 1971 Konec pevných kurzů 1979 Evropský měnový systém 1990 Zahájení HMU 1992 Smlouva o EU 1994 Evropský měnový institut 1998 Evropská centrální banka 1999 Bezhotovostní euro 2002 Bankovky a mince Zdroj: vlastní schéma 8.3 Mince, bankovky a symbolika Grafický symbol eura vychází z písmena E. Dvě rovnoběžné střední čáry mají představovat stabilitu této měny. Symbol samotný je inspirován řeckým písmenem epsilon s odkazem jednak na Řecko jako kolébku evropské civilizace a jednak na první písmeno slova Evropa (euroskop.cz, 2011). Oficiální zkratka pro euro je EUR. Bankovky a mince v euroměně mají standardní podobu, bankovky jsou pro všechny země stejné, zato euromince se liší podle země původu. Euromince mají stejný rozměr, hmotnost, tvar i jednu stejnou tzv. evropskou stranu s uvedením hodnoty, ale druhá strana, tzv. národní, je v každé zemi různá. To však nemá vliv na použití mincí v jiných státech eurozóny. Mince jsou vydávány v hodnotách 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00 a 2,00 EUR Eurobankovky, stejně jako euromince, vešly v platnost 1. ledna Jsou vydávány v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 EUR. Jsou vyráběny ze 100% čistého bavlněného vlákna a jejich vzhled navrhl Robert Kalina z Rakouské národní banky. Na jednotlivých bankovkách je zobrazen vývoj architektonických slohů od antiky až do 16

17 současnosti (antický sloh, románský sloh, gotika, renesance, baroko a rokoko, doba skla a železa, moderní architektura 20. století). Nebyly však zobrazeny žádné konkrétní historické památky, jde pouze o výběr nejvýraznějších prvků konkrétního slohu. Dynamiku a harmonii na každé bankovce představuje symbol Evropské unie - dvanáct hvězd v kruhu. Na lícové straně je rovněž vlajka Evropské unie a zkratka Evropské centrální banky v pěti jazykových variantách (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP), což pokrývá všech jedenáct oficiálních jazyků Evropské unie. Na každé bankovce je zobrazen most, který symbolizuje jednak spolupráci evropských národů, ale také spolupráci Evropy a celého světa. Na bankovkách nechybí ani bezpečností prvky (vodoznak - digitální a standardní, EURion souhvězdí, proměnná barva inkoustu, čárový kód, magnetický inkoust atd.). Informaci o tom, kde byla bankovka vytištěna, nese sériové číslo (první písmeno označuje zemi, např. U - Francie, X - Německo, V - Španělsko, S - Itálie, N - Rakousko). (eurocz.eu, 2011) 17

18 9. ČNB A ECB Tato kapitola popisuje současnou funkci České národní banky, její měnovou politiku a její úkoly pro zavedení společné měny. Dále pak význam Evropské centrální banky a její funkci v rámci eurozóny. S tím souvisí Evropský systém centrálních bank, do kterého by se měla Česká národní banka zařadit po vstupu do měnové unie. 9.1 Česká národní banka Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. (financni-urad.eu, 2008) Česká národní banka byla zřízena Ústavou České republiky a svou činnost provádí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Je veřejnoprávním subjektem a má svěřeny kompetence správního úřadu. ČNB hospodaří samostatně a do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Byla zřízena bez závislosti na stát a mimo vládu, aby její rozhodnutí nemohla být ohrožena politicky motivovanými kroky. ČNB má sídlo v Praze a jejím nevyšším řídícím orgánem je bankovní rada, která je složena z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů bankovní rady, jenž všechny jmenuje do funkce prezident České republiky na období 6ti let. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. (Česká národní banka [cnb.cz], 2011) První Centrální banka na území České republiky zahájila svou činnost 1. dubna 1926 pod názvem Národní banka československá. Byla zřízena za účelem klasické centrální emisní banky, na základě zákona o akciové bance cedulové. Centrální banka prošla mnoha změnami, mnoha názvy, válkou a různými režimy. Měnila se podoba peněz, jejich hodnota i jejich vydavatel. Až do 1. ledna 1993, kdy 18

19 vznikla dnešní Česká národní banka, v čele s prvním guvernérem doc. Ing. Zdeňkem Tůmou, CSc. 9.2 Měnová politika Měnová politika České národní banky je stanovena zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, konkrétně 2 tohoto zákona. Dále pak v článku 98 Ústavy ČR. Podle těchto předpisů je hlavním cílem měnové politiky je péče o cenovou stabilitu. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud to není v rozporu s hlavním cílem ČNB. Rozhodování bankovní rady ČNB vychází z aktuální makroekonomické prognózy a vyhodnocení rizik jejího nenaplnění. Změnami úrokových sazeb ovlivňuje centrální banka cenu peněz na trhu a tím vyrovnává tlaky, které vychylují budoucí inflace mimo stanovený inflační cíl. V období před vstupem do eurozóny budou inflační cíle orientovány na plnění konvergenčních kritérií 1 v oblasti cenové stability a dlouhodobých úrokových sazeb. Po zavedení eura se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centrální banky. ČNB by tedy měla regulovat úroveň úrokových sazeb, tak, aby se inflace držela na nízké úrovni a tím pádem tempo růstu ekonomiky by se nemělo zbytečně zpomalovat či naopak nadměrně zrychlovat. Důvodem toho, proč Česká národní banka usiluje o cenovou stabilitu (tím se rozumí velmi mírný nárůst cen), je skutečnost, že vysoká inflace má nepříznivý dopad na hospodářský růst země. Díky vysoké inflaci dochází k znehodnocení příjmů a úspor, k růstu úrokových sazeb a k deformaci daňového systému. Tím roste nejistota o budoucích cenách, je poptávána vyšší riziková prémie na finančních trzích a investoři se zaměřují na krátkodobé (spekulační) finanční investice. Základem měnové politiky je nezávislost centrální banky, která zaručuje, že veškerá opatření nepodléhají politickému tlaku. Ten by mohl zavinit pozdější návrat na stejnou, nebo nižší hladinu hospodářského růstu z důvodu krátkodobých politických postupů. Česká národní banka je centrální bankou s vysokou mírou nezávislosti již od svého vzniku, tedy od roku Maastrichtská kritéria nominální konvergence, kapitola 10.1, strana 26 19

20 Česká národní banka (cnb.cz, 2011) používá v současné době tyto měnově politické nástroje: Operace na volném trhu Automatické facility Mimořádné facility Povinné minimální rezervy Operace na volném trhu mají za hlavní cíl usměrňování úrokových sazeb v ekonomice. Jsou většinou prováděny ve formě hlavního měnového nástroje, tzn. ve formě repo operací, pomocí tendrů na základě rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu. Při repo operacích ČNB přijímá od bank přebytečnou likviditu a bankám předává jako kolaterál dohodnuté cenné papíry. Automatické facility slouží k poskytování nebo ukládání likvidity přes noc. Jde o nepřetržitou možnost uložení, respektive zapůjčení peněz ze strany komerčních bank. Mimořádné facility mají za cíl podporu fungování trhu, jedná se o mimořádné dodávací repo operace se splatností na dva týdny (do roku 2011 byla splatnost na tři měsíce pozastavena). Povinné minimální rezervy (PMR) jsou povinné pro všechny banky, včetně stavebních spořitelen a poboček zahraničních bank, které chtějí podnikat na základě Jednotné licence. Každá taková banka je povinna mít na svém účtu u ČNB předem daný objem likvidity (2% ze základny povinných minimálních rezerv). Tato 2% sazba je shodná s sazbou PMR stanovenou Evropskou centrální bankou pro banky v Hospodářské a měnové unii. 9.3 Evropská centrální banka Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu, je centrální bankou eurozóny a evropské jednotné měny euro. Hlavním cílem ECB je péče o cenovou stabilitu v eurozóně, tedy o kupní sílu eura. Provádí měnovou politiku v eurozóně. Evropský systém centrálních banka (ESCB) vznikl v souladu s Maastrichtskou smlouvou a skládá se z Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank všech členských státu Evropské unie. Národní centrální banky těch členských států EU, které se Ekonomické a měnové unie neúčastní, mají v Evropském systému centrálních bank zvláštní status: mohou pokračovat v uskutečňování vlastní národní měnové politiky a z toho důvodu se neúčastní rozhodovacího procesu týkající se 20

21 jednotné měnové politiky pro eurozónu. To platí v současné době i pro Českou republiku. Mezi základní úkoly vykonávané ESCB patří uskutečňování měnové politiky Společenství, provádění devizových operací, správa oficiálních rezerv cizích měn členských států a podpora hladkého chodu platebních systémů, Aby se Evropská centrální banka mohla ujmout úkolů Evropského systému centrálních bank, sbírá s pomocí jednotlivých národních centrálních bank potřebná statistická data buď od kompetentních národních orgánů, nebo přímo od ekonomických subjektů. [Frič, 2004] Eurosystém je složen z Evropské centrální banky a národních centrálních bank eurozóny (tedy centrálních bank zemí, které již zavedly euro). Eurosystém a ESCB by měli fungovat paralelně až do té doby, dokud všechny členské státy EU nezavedou euro. Což se v případě Velké Británie, Dánska a Švédska neočekává nikdy, takže oba systémy zřejmě budou fungovat současně. Eurosystém plní čtyři zásadní úkoly (ecb.europa.eu, 2006). Prvním úkolem je provádění měnové politiky, kterou přijala Rada guvernérů ECB, tedy hlavně rozhodnutí o základních úrokových sazbách ECB a dále rozhodnutí týkající se měnových cílů a vytváření měnových rezerv. Druhým a třetím úkolem je provádění devizových operací. Drží a spravuje oficiální devizové rezervy států eurozóny. Národní centrální banky Eurosystému převedly na ECB devizové rezervy ve výši zhruba 40 miliard eur (85 % tvoří cizí měny a 15 % zlato). Za to získaly banky úročené pohledávky vůči ECB, které jsou vyjádřeny v eurech. Čtvrtým základním úkolem Eurosystému je podporování plynulého fungování platebních systémů. Předpokladem plnoprávné účasti ČR na rozhodování ECB počínaje vstupem do eurozóny je splacení podílu ČR na kapitálu ECB, Kromě toho členské země dávají ECB k dispozici, rovněž podle kapitálového klíče, jistou část svých devizových rezerv, aby bylo možno v případě potřeby bránit stabilitu směnného kurzu. Vedle významných institucionálních změn může být důsledkem vstupu do eurozóny a naší účasti v Evropském systému centrálních bank určitý stav nerovnováhy, způsobené odlišnou strukturou aktiv domácností (neboli úspor občanů). Konkrétně rozdílného vzájemného poměru aktiv držených ve formě bankovních depozit a ve formě bankovních cenných papírů v jednotlivých členských státech eurozóny. Tento rozdíl se může prakticky projevit při hospodářském šoku, který si vyžádá změnu úrokové míry. (Frič, 2004) 21

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu

Euro a HMU. Martin Kupka Člen Euro Teamu Euro a HMU Martin Kupka Člen Euro Teamu 1 2 3 4 Eurozóna Všech 27 členských států EU je členem HMU, ale ne všechny státy používají jednotnou měnu - euro: 15 států používá euro jako jednotnou měnu a tvoří

Více

Evropská měnová unie 1

Evropská měnová unie 1 Evropská měnová unie 1 Vznik mezinárodního měnového systému Mezinárodní měnový systém mezinárodní finanční sysém 2 Hlavní etapy vývoje mezinárodního měnového systému Zlatý standard Bretton Woodský měnový

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova: Plánovaný vstup členských zemí do eurozóny. Scénář velkého třesku. Průběh zavedení eura

Více

Konvergenční zpráva Červen 2016

Konvergenční zpráva Červen 2016 Konvergenční zpráva Červen 2016 Obsah 1 Úvod 2 2 Rámec analýzy 4 2.1 Hospodářská konvergence 4 Rámeček 1 Cenový vývoj 5 Rámeček 2 Fiskální vývoj 7 Rámeček 3 Vývoj směnného kurzu 11 Rámeček 4 Vývoj dlouhodobých

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II

Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. mojmir.helisek@vsfs.cz Kurzové kritérium a zapojení koruny do ERM II Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Česká společnost

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB

Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Zavedení eura činnosti a úkoly ČNB Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Obsah Současný stav Legislativní úkoly Organizačně-technické úkoly

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou III. Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (společný dokument Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace.

Struktura přednášky. Stádia ekonomické integrace. Jednotný vnitřní trh. Hospodářská a měnová unie. Stádia integrace. Základy světové a evropské integrace Jednotný vnitřní trh Hospodářská a měnová unie Přednáška č. 3 Klára Plecitá Struktura přednášky Stádia integrace 4 svobody na JVT Důvody pro zavedení jednotné měny

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 255 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O KYPRU Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Kypru)

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny

Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Měnová politika EU a postup ekonomické integrace České republiky do eurozóny Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Palackého Ing. Jaroslava Kubátová. Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU

Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Pravidla a instituce pro euro a eurozónu v primárním a sekundárním právu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008

KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 KONVERGENČ N ĺ ZPRÁVA KVĚ TEN 2008 ÚVOD RÁMEC ANALÝZY STAV HOSPODÁŘSKÉ KONVERGENCE SHRNUTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ZEMĚ CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA KVĚTEN 2008 ÚVOD V roce 2008 bude na všech publikacích vyobrazen motiv

Více

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014

KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 CS KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 V roce 2014 je na všech publikacích vyobrazen motiv z bankovky 20. KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 Evropská centrální banka, 2014 Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2007 KOM(2007) 258 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA O MALTĚ Z ROKU 2007 (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Malty)

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999

VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Jitka Klodnerová VÝVOJ EUROZÓNY OD ROKU 1999 Úvod Euro (EUR) je měna Evropské měnové unie a po americkém dolaru (USD) je druhým nejdůležitějším reprezentantem

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Evropská unie a její politiky

Evropská unie a její politiky Evropská unie a její politiky Hospodářská a měnová unie I FH VŠE, LS 2009-2010 Prof. Ing.Luděk Urban, CSc Literatura : 1. Baldwin,R., Wyplosz, Ch., Ekonomie evropské integrace, Grada 2008, kap. 13, 15,

Více