Klára Blechová. Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klára Blechová. Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Blechová Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody Diplomová práce Olomouc

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody vypracovala samostatně a citovala jsem všechny pouţité zdroje. Ve Zlíně dne Podpis:.. 2

3 Ráda bych poděkovala panu JUDr. Petrovi Bezouškovi, Ph.D, vedoucímu mé diplomové práce, za odborné rady, podněty a připomínky, které mi poskytl při jejím zpracování. 3

4 Obsah Seznam pouţitých zkratek Úvod Pojetí zvířete jako věci? Vymezení pojmů Legální definice věci Legální definice věci podle OZ Legální definice věci podle NOZ Legální definice věci podle zahraniční právní úpravy Zvíře jako věc? Historický vývoj právní úpravy zvířete Zvíře jako věc podle OZ Nové chápání zvířete v NOZ Shrnutí právního vývoje zvířete Zvíře jako subjekt práv a povinností Odpovědnost za škodu ve vztahu ke zvířeti Co je to právní odpovědnost? Obecný úvod k odpovědnosti za škodu Právní vývoj odpovědnosti za škodu a její náhrady na našem území do roku Odpovědnost za škodu a její náhrada podle OZ Povinnost k náhradě škody podle NOZ Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem podle OZ Povinnost k náhradě škody způsobenou zvířetem podle NOZ Náhrada škody způsobená zvířetem podle jiných předpisů soukromého práva Přesah způsobení škody zvířetem do veřejného práva Odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti Odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti podle OZ Povinnost k náhradě škody podle NOZ Náhrada škody způsobená na zvířeti podle jiných předpisů soukromého práva Přesah způsobení škody na zvířeti do veřejného práva Závěr Seznam literatury

5 Seznam použitých zkratek ABGB BGB OZO OZ NOZ LZPS TZ PřesZ ZP ObchZ ZOST OPK císařský patent č. 946/1811 ř. z., Algemeine bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2321/1896, Bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů císařský patent č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 5

6 1 Úvod Stojíme na počátku roku 2014, roku, ve kterém můţeme být svědky velkého právního počinu v českém právním světě. Vţdyť více jak dvě desítky let právní obec mluvila o potřebě reformy v soukromoprávní sféře, tato touha po nové úpravě občanskoprávních vztahů byla v období formování nového samostatného českého státu více neţ znatelná. Nevyhovující podoba občanského zákoníku z roku 1964 postavená na paradigmatu sociálního inţenýrství 1 vyţadovala rozsáhlé změny, které by vyhovovaly moderní společnosti na počátku 90. let. Nicméně tato potřeba se, byť dočasně, zdála být vyřešena velkou novelou občanského zákoníku z roku 1991 a velké změny se odsunuly na dobu pozdější. Myslím, ţe zde ani nemusím zmiňovat jak náročná časově i obsahově musela být příprava nového občanského zákoníku. Samozřejmě byla provázena cennou kritikou, která pomáhala vybrušovat návrh do jeho finální podoby tak, aby co nejlépe obstál v dnešní společnosti. Jak se návrh nového zákoníku jevil jasnějším, přibývaly i připomínky, a to nejen z okruhu právní obce. Byla namítána například nemodernost návrhu, 2 radikální diskontinuita, 3 nedostatečnost důvodové zprávy či rozsáhlost návrhu. 4 Na druhou stranu bylo slyšet i odezvy z druhé strany fronty, které naopak obhajovaly či vysvětlovaly novou strukturu zákoníku či uchopení staronových institutů. 5 A právě tato kritika, polemiky nad nejlepším vypracováním toho kterého tématu a rozsáhlé diskuze nad zákoníkem mi budou nejcennějším zdrojem pro mou práci. Jako metodu vypracování práce jsem zvolila metodu komparativní. Rozhodla jsem se srovnávat právní úpravu postavení zvířete co do pravidel o náhradě škody obsaţenou v OZ s novou právní úpravou občanského zákoníku, jenţ vešel v platnost k březnu 2012 (NOZ). 1 ELIÁŠ, K. Teoretické a praktické otázky rekodifikace českého občanského práva. Právní fórum, 2006, č. 3, s Autor zde rozvádí, o jaká paradigmata byl OZ z roku 1964 opřen před novelou z r. 1991: 1) OZ z roku 1964 nebyl všeobecným kodexem soukromého práva, ale byla to speciální úprava pro určité právní poměry majetkové povahy, 2) základní zásadou byla zásada rovnosti, 3) občanské právo nebylo právem soukromým, protoţe z občansko-právního vztahu vznikaly i práva a povinnosti ke státu jakoţto nositeli veřejné moci. Po novele z roku 1991 došlo ke změně těchto paradigmat, kdy nejdůleţitější zásadou pro soukromé právo se stala zásada autonomie vůle, převáţil počet dispozitivních ustanovení apod. Autor zde však podotýká, ţe ačkoli byla snaha touto velkou novelou přetvořit OZ do takové podoby, aby odpovídala novým společenským poměrům, stále se tyto socialistické přístupy promítají i do novelizované právní úpravy. Není proto moţné setrvávat na této podobě zákoníku, ale je zde potřeba jeho komplexní změny. 2 FIALA, Josef a kol. Připomínky k návrhu občanského zákoníku. Právní zpravodaj. 2008, roč. 9, č. 12, s. 21. Autor a kol. namítá, ţe návrh vychází z návrhu z roku 1938, kdy byla zcela jiná společenská situace, nereaguje na změny současné společnosti, která se dá nazvat jako společnost sítí. 3 tamtéţ. Souvisí s tím dále i hrozící ochromení právní jistoty na několik desítek let dopředu, změna právní terminologie není vţdy nezbytná, ohledně pojmů - výrazné změny i obsahové (například vymezení věci v právním smyslu, uchopení odpovědnosti apod.) 4 VLASTNÍK, Jiří. Některé připomínky k návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 11, s článků a příspěvků na toto téma je mnoho, uvedu například: BEZOUŠKA, Petr. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 19, s ELIÁŠ, K. Rekodifikace občanského práva v postmoderní době. Právní rozhledy, 2008, č. 1, s

7 Samozřejmě nelze opomenout ani nejrůznější zahraniční zdroje, které pomohly dát novému občanskému zákoníku jeho stávající podobu. V této práci budu často odkazovat především na občanské zákoníky germánských států (ABGB, BGB). Avšak vzhledem k faktu, ţe literatury týkající se nové právní úpravy dosud mnoho nebylo vydáno a ze zřejmých důvodů je bez poskvrny i soudní rozhodovací praxe, výše zmiňované kritické poznámky k NOZ mi budou hlavním zdrojem při srovnávání a posuzování jednotlivých právních úprav. Některé poznámky a připomínky se ujaly a návrh občanského zákoníku doznal změny. Jiné zůstaly pouze v teoretické podobě. V práci budu vycházet i z těchto návrhů a budu si všímat změn a odlišností oproti úpravě v OZ a úpravám zahraničím. Budu se snaţit předloţit své názory na to, jaké pozitivní důsledky (ale také jaká negativa) by mohla nová právní úprava v NOZ, a to nejen ohledně právní úpravy postavení zvířete a povinnosti k náhradě škody související se zvířetem, přinést. Moţná se někdy budou zdát mé úvahy aţ přespříliš vágní a hypotetické. Mám však za to, ţe konstruktivní přemýšlení nad teoretickými důsledky jednotlivých právních ustanovení nám můţe pomoci vyvarovat se moţných negativních dopadů té které úpravy, a umoţňuje nám tak neustále vybrušovat a zlepšovat stávající podobu práva. Co se týče struktury práce, v první části práce jsem se rozhodla zaměřit svou pozornost na vymezení pojmu zvíře a postavení zvířete v soukromém právu (jak českém, tak i zahraničním). Budu zde vyuţívat deduktivní metody, a proto nejprve rozeberu legální definici věci (důvodem je fakt, ţe zvíře bylo aţ do nedávné doby bráno jako podkategorie věci), a to jak z pohledu dosavadní právní úpravy v OZ, tak právní úpravy nově účinné, s přihlédnutím k zahraničnímu pojetí. Následně se zaměřím na zvíře a jeho nové legální vnímání, opět s odkazem na zahraniční literaturu, ve které NOZ shledává inspiraci. V rámci této kapitoly rozvedu otázku, zdali je moţné a účelné změnit dosavadní způsob nahlíţení na zvíře coby na předmět práv a povinností mezi subjekty soukromého práva, a jestli mu lze přiřknout i určitá práva. Jinak řečeno, zdali je moţné, aby se zvíře stalo subjektem práv a povinností, získalo určitá práva, a tím se tak docílilo zlepšení jeho ţivotních podmínek. Druhá část práce bude zaměřená na téma odpovědnosti za škodu, jejíţ vnímání taktéţ se změnou právní úpravy dozná změny. Nejdůleţitější změny vymezím hned na začátku, a to v samostatné kapitole, kde se budu věnovat nejen nové terminologii 6, ale také obsahovým 6 Vzhledem k tomu, ţe v průběhu psaní této práce došlo k nabytí účinnosti NOZ, bylo potřeba vyřešit, k jakému časovému okamţiku (před či po tomto datu) text práce ukotvím. Toto přesné časové vymezení jsem zvaţovala z toho důvodu, ţe nabytím účinnosti nového občanského zákoníku došlo mimo jiné k rozsáhlým terminologickým změnám, a neujednocení časového (a potaţmo i terminologického) rámce by vedlo 7

8 změnám tohoto institutu napříč OZ i NOZ. V následujících dvou kapitolách, které jsou označeny jako odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem a odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti, se zaměřím na jednotlivé odlišnosti právních úprav OZ a NOZ ohledně podmínek pro vznik těchto odpovědností (povinností k náhradě škody), odpovědných (povinných) subjektů atd. Uvedu i konkrétní případy z dosavadní praxe. Tyto dvě kapitoly bude spojovat ústřední otázka, a to, zdali nová právní úprava povinnosti k náhradě škody způsobené zvířetem a na zvířeti odstranila nedostatky úpravy předešlé, a zároveň je schopná bez větších obtíţí obstát v často sloţitých případech praktického ţivota. Celá práce je tedy zaměřená na komparaci občanskoprávních úprav postavení zvířete v pravidlech náhrady škody. V rámci práce se budu snaţit upozornit na moţné pozitivní i negativní důsledky, které se budou pojit s právní úpravou NOZ. Vynasnaţím se, aby má práce poskytla jasný a pokud moţno ucelený přehled o těchto zajímavých změnách na počátku ţivota nového kodexu soukromého práva. k nepřehlednému směšování pojmů. Nakonec jsem se celou situaci rozhodla vyřešit tak, ţe uţívám vţdy terminologii toho právního předpisu, jehoţ právní úpravou se zrovna v té části práce zabývám. 8

9 2 Pojetí zvířete jako věci? Pokud se mám věnovat odpovědnosti za škodu, která souvisí se zvířetem, je nutné nejprve vymezit pojem zvíře, abych se pohybovala v přesně vymezených pojmových mantinelech a nenechala tak prostor pro moţná nedorozumění či jazykovou nepřesnost. V první podkapitole rozeberu pojmy obdobné, jako jsou zvěř, ţivočich apod. Dále v souladu s postupem a maiore ad minus vymezím legální definici věci a to z toho důvodu, ţe aţ do nedávné doby bylo zvíře podkategorií tohoto pojmu. Následně se budu věnovat jiţ samotnému pojetí zvířete v právu. Podíváme-li se na pojem zvíře optikou práva, můţeme sledovat jeho zajímavý právní vývoj. V tomto vývoji je viditelný vztah mezi právní úpravou zvířete a ekologickým, morálním a ekonomickým smýšlením společnosti. Coţ samozřejmě není nic nového ani překvapivého; právě tyto společenské okolnosti jiţ tradičně tvoří materiální stránku pramenů práva. Ta nám můţe být dobrým zrcadlem pro posouzení naší společnosti, stanovení její mravní úrovně, priorit a cílů, kam by chtěla směrovat. Z těchto důvodů si budu všímat i společenských okolností, které zapříčinily posun v právní úpravě postavení zvířete. 2.1 Vymezení pojmů Neţ se dostanu k hlavnímu tématu této práce, ráda bych zde nejprve objasnila i další pojmy, se kterými budu pracovat a které jsou často s pojmem zvíře zaměňovány v domnění, ţe se jedná o synonyma. Tyto pojmy jsou sice často jazykově podobné, avšak jejich obsah se liší. Volně žijící živočich: je jedinec živočišného druhu (obratlovec i bezobratlý), jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují nebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem. 7 Pojem ţivočich je širší neţ pojem zvíře (ve smyslu právní úpravy účinné do ), jelikoţ pojem zvíře zahrnuje jen některé ţivočichy. 8 Velmi podobnou definici pojmu ţivočich můţeme také nalézt v zákoně č. 114/1992 Sb., o 7 zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a o dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy), ve znění pozdějších předpisů 8 SPURNÁ, Jana, DOUSEK, Jiří. Zájmové chovy a ochrana zvířat, 1. vyd. Praha: nakladatelství LexisNexis CZ, 2004, s. 17 9

10 ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. 9 Je to pojem spíše veřejného práva a v této práci se nebude objevovat. Zvláště chráněný živočich: tento pojem můţeme nalézt v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zde je v 48 stanoveno, ţe druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. 10 Seznam takto vyhlášených zvlášť chráněných ţivočichů je potom stanoven v příloze vyhlášky. 11 Tento pojem, taktéţ z oblasti veřejného práva, se objeví v části této práce pojednávající o náhradě škody způsobené zvířetem. Zvěř: obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v 2 v písmenech c) a d) zákona o myslivosti. 12 Pod těmito písmeny nalezneme vyjmenované druhy zvěře, které nelze lovit, nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými ţivočichy podle zvláštních právních předpisů a dále druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem. Pojem zvěř je uţší neţ pojem zvíře (opět ve smyslu právní úpravy účinné do ) a v této práci se objeví opět v souvislosti s náhradou škody způsobenou zvířetem. 2.2 Legální definice věci Legální definice věci podle OZ Věc OZ zmiňuje v 118, kde je mimo jiné uvedeno, ţe věci jsou předmětem občanskoprávních vztahů. Věcmi se zde myslí hmotné předměty vnějšího světa jako prostorově vymezitelné a smysly vnímatelné a ovladatelné části přírody za předpokladu, že jsou v době posuzování ocenitelné v penězích. Pokud věc nemá ţádnou majetkovou hodnotu, nepřestává být věcí ve významu hmotného předmětu vnějšího světa, nicméně nejedná se o věc v právním smyslu. Jinak řečeno, věci jsou podle OZ předměty ve smyslu fyzickém, tedy res 9 SPURNÁ, Jana, DOUSEK, Jiří. Zájmové chovy a..., s zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 11 Příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 12 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 corporales. OZ nepovaţuje věc nehmotnou za věc v právním smyslu. 13 Samotnou definici věci však OZ neobsahuje. Ve výše uvedeném pojetí věci dle OZ můţeme nalézt charakteristické rysy věci. Věcí tedy je: 1) hmotný předmět 14, který je 2) užitečný a 3) ovladatelný. Uţitečností se nerozumí jen faktické přinášení uţitku vlastníkovi, ale objektivní způsobilost přinášet uţitek hospodářský, estetický či jiný. Uţitečné je to, co je hodnotné a prospěšné pro člověka. Uţitečnost není vnitřní vlastností věci, není s věcí nerozlučně spjata. O tom, co je a co není uţitečné, rozhoduje lidská vůle a schopnosti člověka. 15 Druhou vlastností věci je její ovladatelnost. Věcí je tedy vše, co můţe člověk jako bytost nadaná rozumem podrobit své vůli. I ovladatelnost chápeme jako kategorii objektivní a obecnou, nikoli ve vztahu ke konkrétnímu jedinci, který se nachází v konkrétní situaci. 16 S touto vlastností věci souvisí také judikatura o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. V těchto případech se přímo předpokládá i pouhá částečná ovladatelnost. Danou věc potom chápeme jako věc v právním smyslu, pokud je ovladatelná v zásadě a z převáţné části Legální definice věci podle NOZ NOZ na rozdíl od OZ obsahuje definici věci a navíc věc chápe šířeji neţ dosavadní právní úprava. Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 18 Toto pojetí věci se inspiruje právní úpravou v ABGB a vládním návrhem z roku Z definice je moţné dovodit, ţe kromě hmotných předmětů řadíme mezi věci v právním 13 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2011, č. 10, s ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s S rozvojem vědy a techniky a s ohledem na praktické potřeby společnosti se začaly za věci v právním smyslu povaţovat i ovladatelné přírodní zdroje, resp. energie jako například energie elektrická, parní, solární a jiná. Dále se za hmotné předměty povaţují i ţivá zvířata, u nichţ je samozřejmě nutno přihlíţet k jejich specifické povaze. 15 ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. 2007, 15/4, s Avšak objevil se i názor, podle kterého je uţitečnost věci jiţ překonaná, kdy potřebu uţitečnosti vyloučil přímo zákon. Dle Milana Kindla to byl zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ust. 3 odst. 1, které nám říká, ţe odpadem je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit, tedy jinak řečeno je to věc, které se někdo zbavuje, protoţe je pro něj neuţitečná (více v: KINDL, Milan. Musí být věci uţitečné (a zcela ovladatelné)?. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s ) V tom mu však oponuje Karel Eliáš v článku výše zmíněném, kde poukazuje na fakt, ţe zákon o odpadech je lex specialis veřejného práva, jehoţ úprava je ve vztahu k obecnému právu soukromému bez velkého významu. Jako další argument zde Karel Eliáš uvádí, ţe kritérium uţitečnosti je dáno jako všeobecné, které se nevztahuje k jednotlivci. V důsledku toho pak věc nepřestává být uţitečná pouze proto, ţe se jí někdo zbaví, protoţe konkrétně pro něj přestane mít hodnotu. 16 KINDL, Milan. Musí být věci uţitečné (a zcela ovladatelné)?. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s Věc tedy nemusí být v konkrétní okamţik ovládána (např. auto na ledě) a nemusí ji ovládat kaţdý (např. pes, který poslouchá pouze pokyny svého pána). 17 tamtéţ, s zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 11

12 smyslu i nehmotné předměty (tj. předměty bez hmotné podstaty, např. pohledávka, obchodní tajemství apod.). 19 V zákonném vymezení věci jsou obsaţeny její určující znaky, a to 1) rozlišení objektů a subjektů práva, 2) ovladatelnost, 3) samostatnost a 4) uţitečnost. Co do negativního vymezení je v NOZ uvedeno, ţe z pojmu věci v právním smyslu se vylučují jak části lidského těla (a to i kdyţ od něho byly odděleny), tak i ţivá zvířata. 20 Avšak na zvířata se uţijí ustanovení o věcech obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Při nakládání s lidským tělem a jeho částmi se uţije speciální úprava Legální definice věci podle zahraniční právní úpravy Ne kaţdý zahraniční občanský zákoník obsahuje definici věci. Příkladem můţe být Code civil, který konstatuje pouze existenci movitostí a nemovitostí. Obdobně tak zákoníky Belgie a Lucemburska. Naproti tomu řada občanských zákoníků legální definicí věci disponuje, jako například zákoníky v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemí, Polsku atd. Podle zákonného vymezení věci lze zahraniční občanské zákoníky rozdělit do tří skupin: 1) První skupinu tvoří zákoníky, kde věcmi ve smyslu právním jsou jen tělesné předměty (res corporales). Takovým případem je např. německý BGB. Dle 90 BGB je věcí pouze hmotný předmět, existující sám o sobě (a jako takový zvlášť označovaný a oceňovaný). Dalším 19 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc... Jsou zde však názory, ţe tento přístup k širokému vymezení věci v právním smyslu bude v praxi činit mnohé potíţe. Pokud například nahlédneme na problematiku z pohledu významného institutu soukromého práva vlastnictví, musíme uznat, ţe vlastnictví hmotného předmětu a vlastnictví práva, popřípadě nehmotné věci je zásadně jiné povahy. Podle názoru J. Švestky a S. Stuny tato odlišná povaha věcí a práv zasluhuje různé právní konstrukce. Široké pojetí věci, které v sobě zahrnuje jak práva, tak nehmotné předměty bude v praxi stále vyţadovat odlišování vlastnictví k hmotným předmětům, k právům a k nehmotným statkům (vzhledem k např. nabývání vlastnictví, ochraně či promlčení vlastnictví) a můţe tak činit aplikační potíţe. Dále J. Švestka a S. Stuna upozorňují na moţné stírání rozdílů mezi právy věcnými a právy závazkovými a na moţné negativní důsledky, které z této absolutizace závazkových práv mohou plynout (např. u promlčení práv apod.). Na druhou stranu autor NOZ Karel Eliáš vyvrací tento názor a vše vysvětluje na příkladu pohledávky. Pohledávku má věřitel za dluţníkem, jejich vzájemný vztah (vzájemná subjektivní práva a povinnosti) se řídí závazkovým právem, jakoţto i vznik pohledávky, jak a kdy má dluţník plnit apod. Pohledávka je však také jako věc součástí věřitelova jmění, je objektem jeho vlastnictví. Proti zásahům 3. osob do jeho vlastnických práv je věřitel oprávněn se bránit. Tedy námitka, ţe pohledávka se promlčuje, zatímco vlastnické právo nikoli se dle Eliáše míjí účinkem, vţdyť promlčením pohledávka nezaniká a stále věřiteli po právu patří (více v: ELIÁŠ, Karel. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku /Také o abstrakci v juristickém myšlení/. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 11, s ). 20 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v právním smyslu v návrhu občanského zákoníku (Srovnávací studie). In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s

13 příkladem můţe být zákoník nizozemský, polský, ruský či litevský. Do stejné skupiny patří taktéţ náš OZ. 21 2) Do druhé skupiny patří zákoníky, které neomezují chápání věci pouze na předměty hmotné (res corporales), ale patří sem také předměty nehmotné povahy (res incorporales). Do této skupiny patří rakouský ABGB. Podle 285 ABGB je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí. Tato definice je výrazem osvícenského racionalismu, má zřetelné filosofické zázemí a vychází z aristoteliánského a kantovského pojetí. 22 Dále se do této skupiny řadí i zákoník québecký, francouzský, belgický a nově i NOZ. 3) Do třetí skupiny bych zařadila zákoníky, které se snaţí o určitý kompromis mezi těmito dvěma pojetími, jako například zákoník Švýcarska, popř. Itálie. 23 Všechny zákoníky vycházejí z pojetí, ţe osoby věcmi nejsou. Dále mnoho zákoníku v souladu s tendencí dereifikace zvířat obsahuje ustanovení, dle kterého ţivá zvířata nejsou věcmi, chrání je zvláštní zákony a ustanovení o věcech na ně lze aplikovat jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete jako ţivého tvora. 24 Co se týče definičních znaků věci, různé zákoníky vymezují různé charakteristické znaky. Jednotlivé občanské kodexy vidí pro věc jako charakteristickou způsobilost být objektem práv (Itálie), způsobilost být objektem právních vztahů (Portugalsko), způsobilost k přivlastnění (Španělsko), obchodovatelnost (Mexiko), odlišnost od osoby (Rakousko, NOZ), uţitečnost (ABGB, NOZ), ovladatelnost (Nizozemí) vlastnost hmotného předmětu (Německo, Polsko, Litva), vlastnost hmotného předmětu získaného z přírody či vyrobeného (Litva). 25 Pokud mám zhodnotit pojetí věci v právním smyslu na našem území v návaznosti na zahraniční právní úpravu, je zde vidět výrazný posun, srovnávám-li úpravu obsaţenou v OZ a NOZ. V OZ absentovala definice tohoto pojmu, bylo zřetelné úzké (tím mám na mysli pojetí věcí pouze jako hmotných předmětů, nikoli také jako nehmotných statků) vymezení věci a právní úprava se blíţila zákoníku německému a dále zákoníkům spíše východně orientovaným (Rusko, Litva). Na rozdíl od toho NOZ jiţ obsahuje definici pojmu věc v právním smyslu, 26 ze které vyplývá širší pojetí věci, kdy pojem věc v sobě obsahuje nejen 21 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s Například italský Code civile ve svých ustanoveních sice pojal věci v zásadě jako hmotné předměty, k věcem se však přiřazuje i závod a některá přednostní práva k nemovitostem. 24 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s Zařazení definice věci do NOZ hodnotím jako krok správným směrem. Odkazuji v tomto na názor J. Sedláčka, který uvedl, ţe právní pojem věci je pro občanský zákoník natolik důleţitý, ţe je účelné, aby byl jednoznačně 13

14 předměty hmotné povahy ale i nehmotné statky, jakoţto i práva, sluţby apod. Celkově se NOZ kloní k úpravě německé, quebecké či francouzské, jejichţ ustanovení často s určitými obměnami přejímá. 2.3 Zvíře jako věc? V předchozí podkapitole jsem se zaměřila na pojetí věci v právním smyslu napříč dobou a zeměmi. Nyní rozeberu právní postavení zvířete, a to jak na našem území, tak i v právních úpravách zahraničních. Otazník v názvu této podkapitoly má zdůraznit fakt, ţe nahlíţení společnosti na zvíře prošlo vývojem a dostálo významných změn, kdy ponejprve bylo zvíře chápáno jako věc, avšak v souvislosti s dereifikačními tendencemi evropských občanských zákoníků se zvíře co do právní úpravy alespoň částečně osamostatnilo Historický vývoj právní úpravy zvířete Římskoprávní pojetí zvířat jako bučících nástrojů přeţívalo po dlouhá staletí i v české právní kultuře. 27 Zvíře bylo v právním smyslu chápáno jako věc a tak s ním také bylo nakládáno. Převládal názor, ţe zvířata jakoţto niţší tvorové byla stvořena pro člověka k tomu, aby mu slouţila. 28 Tento silně antropocentrický názor, který měl základ jiţ v Aristotelově filosofické nauce, nadále převládal i v období středověku, kdy, podle Tomáše Akvinského, je jediným moţným důvodem proti krutosti na zvířatech skutečnost, ţe tato krutost by mohla vést ke krutosti vůči lidem. Akvinského vliv trval prakticky aţ do počátku 20. století. Ovšem na druhou stanu, není moţné opomenout významné historické osobnosti stavící se do opozice co do nahlíţení na etiku ochrany zvířat. Jednou z takových osob byl například křesťanský světec František z Assissi. V mimoevropském kontextu nutno podotknout, ţe například buddhismus byl a stále je jedním z náboţenství, které se vyznačuje respektem ke všem ţivým tvorům bez rozdílu. 29 Nicméně antropocentrický názor bez obtíţí obstál aţ do pozdního 18. a 19. století, kdy se začali objevovat osvícenští filosofové, jako Jean-Jacques Rousseau, Jeremy určen (více v: Sedláček, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. 1. vydání. Brno: Právník, 1931, s ). Dále na názor K. Eliáše, podle něhoţ je pojem věc pro občanský zákoník jedním z klíčových, protoţe se úzce pojí s vlastnickým právem a majetkovými dispozicemi vůbec, jeţ tvoří základ soukromého práva (více v: ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v právním smyslu v návrhu občanského zákoníku: Srovnávací studie. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s ) 27 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. 1. vyd. Praha: Linde Praha, s tamtéţ 14

15 Bentham či Henry Salt. Také 20. století má své osobnosti smýšlející odlišně o právech zvířat, jako například L. N. Tolstý či Arthur Schopenhauer. 30 Ačkoli se etika ochrany zvířat stále více hlásila o slovo, právní úprava zvířete doznala změny aţ v posledních dvaceti letech, kdy v mnoha zemích došlo k začlenění zvláštních ustanovení do občanských zákoníků, která stanovila specifické právní postavení zvířete a jeho odlišení od věci Zvíře jako věc podle OZ Jak jiţ z nadpisu plyne, zvíře je podle OZ chápáno jako věc. Zvíře můţe být taktéţ předmětem vlastnického práva a vlastník k němu můţe vykonávat celou řadu oprávnění. Avšak vzhledem k tomu, ţe zvíře je ţivý tvor nadaný smysly a schopností pociťovat bolest, jsou tato oprávnění významným způsobem limitována veřejnoprávní úpravou. Je proto moţné říci, ţe zvíře je věcí se specielním právním postavením. 31 Pro definici věci je nutno se vydat do oblasti veřejného práva, kde zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje zvíře jako každého živého obratlovce s výjimkou člověka, nikoliv však plod anebo embryo. 32 Tuto definici však zákon obsahuje pouze pro své účely. Co se týče pojmových znaků zvířete, vzhledem k tomu, ţe zvíře je podmnoţinou věci, odpověď se sama nabízí. Tedy zvíře musí být jak uţitečné, tak i ovladatelné, jinak není věcí v právním smyslu slova. Oba dva prvky je nutno posuzovat vţdy objektivně. I kdyţ někdy můţe být s ovládáním zvířete v konkrétním případě faktická potíţ (např.: vyprovokovaný útočící pes), objektivně je ovladatelné a proto věcí v právním smyslu. 33 Zvířata se v právu dělí podle různých kritérií. Máme zde například zvířata chovaná, popř. domácí, volně ţijící, zvířata hospodářská, ţijící v zájmovém chovu, původní a nepůvodní, zvířata chráněná a zvlášť chráněná atd PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana..., s. 22. Například Jean-Jacques Rousseau chápal zvířata jako cítící tvory, kteří mají právo účasti na přirozených právech a člověk k nim má povinnosti. Jeremy Bentham o etice ochrany zvířat pojednává ve svém díle Úvod do zásad morálky a legislativy z roku Henry Salt byl zásadně proti veškerému jednání působícím utrpení ţivým tvorům a byl jedním z autorů, jenţ se zasadil o propagaci vegetariánství. 31 BRABEC, Stanislav. Odpovědnost za škodu způsobenou chovným zvířetem. Právní rádce. 2009, č. 6, s tamtéţ 33 Kindl, M. Chov nebezpečných druhů zvířat a lidská práva, Právní rozhledy. 1996, č. 7, s ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem..,, s V OZ můţeme nalézt pouze jednu zmínku o chovaných zvířatech, a to v 127 odst. 1, kdy je rozhodný faktický stav (tj. ţe určitá osoba chová zvíře) pro rozhodnutí, zdali je zvíře chované či nikoli. Je zde irelevantní, je-li chov právem aprobovaný či reprobovaný, a také je nerozhodné, jaká zvířata jsou chována. 15

16 pána. 39 NOZ se v právní úpravě zvířete inspiroval některými zahraničními občanskými Nové chápání zvířete v NOZ Za zlomové můţeme pokládat ustanovení v novém občanském zákoníku, které vymezuje právní postavení zvířete. Zlomové proto, ţe aţ do tohoto okamţiku nebyla zvířeti věnována ţádná zvláštní úprava a bylo řazeno pod právní úpravu věci. NOZ po vzoru zahraničních právních úprav (srov. 285 ABGB, 90 BGB) následuje trend derifikace zvířete, kdy zvíře přestává být věcí v právním smyslu slova. Zákonodárce chce tímto ustanovením vyjádřit, ţe zvíře si jako ţivý tvor zaslouţí zvláštní ochranu a péči. 35 V NOZ můţe nalézt zákonnou definici zvířete, kdy zákon v 494 stanoví: Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 36 Co se týče zvláštního významu a hodnoty zvířete, nemusí být vţdy dána jeho obecnou cenou, ale bere se v potaz i vzájemný vztah a emoční vazba pána a zvířete, coţ se můţe promítnout do institutu náhrady škody při poranění zvířete. Toto ustanovení také stanovuje, ţe ţivé zvíře není věcí a vyjadřuje, za jakých podmínek na něj lze aplikovat předpisy o movitých věcech. 37 Ze znění ustanovení tedy vyplývá, ţe na zvířata se budou aplikovat ustanovení NOZ o věcech s následujícími omezeními: 1) Tato ustanovení je moţné pouţít, pokud to neodporuje povaze zvířete jako ţivého tvora (není jiţ proto moţné pouţít na zvíře např. ustanovení o výpůjčce, pokud by to zvířeti způsobilo bolest či utrpení), 2) ustanovení o věcech se nepouţijí, pokud by to bylo v rozporu se zvláštními právními předpisy na ochranu zvířat. 38 Dále se NOZ přímo zmiňuje o rozdílných druzích zvířat a to ve vazbě na základní soukromoprávní instituty jako je nabývání vlastnictví apod. ( 1046n). Rozlišuje zvířata divoká, zajatá, hospodářská, chovná, zkrocená, zvíře určené k zájmovému chovu a zvíře bez zákoníky. Například ABGB v 285a mluví o tom, ţe zvíře není věcí, nicméně je třeba na ně použít platné předpisy o věcech, neexistuje-li žádná zvláštní úprava. 40 Je zde zřejmá paralela 35 BEZOUŠKA, Petr. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 19, s zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 37 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. In DÁVID, Radovan, SEHNÁLEK, David, VALDHANS, Jiří (ed). Dny práva 2010: 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity [online]. law.muni.cz, 2010 [cit ]. Dostupné na: <http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/mullerova_hana_%284342%29. pdf#page=1&zoom=auto,0,842>. 39 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s císařský patent č. 946/1811 ř. z., Algemeine bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů 16

17 mezi tímto zákonem a novou právní úpravou obsaţenou v NOZ. Avšak NOZ našel inspiraci nejen v rakouské právní úpravě, ale v německém občanském zákoníku, kde se v 90 odst. 3 BGB můţeme dočíst, ţe zvířata nelze rovněţ počítat k věcem. Na zvířata se však podle tohoto ustanovení co do praktického výsledku pouţijí zásadně věcně-právní předpisy, pokud neexistuje ţádná zvláštní veřejnoprávní úprava Shrnutí právního vývoje zvířete V nové právní úpravě (NOZ) jsme se dočkali samostatné právní úpravy zvířete, která s sebou ponese určité právní následky. Zvíře se vymanilo z dlouhodobě zaţitého pojetí, kdy se řadilo do kategorie věcí v právním smyslu. Názorů na tuto dereifikaci je mnoho. Například J. Švestka a S. Stuna namítají, ţe zařazení ustanovení o zvířeti do NOZ je spíše proklamací a ţe stejně bude stále se zvířaty jednáno jako s věcmi v právním smyslu. Právní ustanovení o věcech se dle názoru autorů navíc jeví pro zvíře jako velmi vhodné a prohlášení, ţe zvíře není věcí, ani neodpovídá kaţdodenní běţné zkušenosti a poznatkům praktického ţivota. Proto je podle nich taková úprava zbytečná a co do ochrany zvířat poukazují na stávající (a dle jejich názoru naprosto dostačující) ochranu poskytovanou veřejnoprávními předpisy. 42 S těmito názory si však dovolím v určitých bodech nesouhlasit. Zařazení zvláštního ustanovení upravující postavení zvířete do občanského zákoníku není jen jakýmsi ústupkem pro ochranáře zvířat, kteří se jiţ dlouhá léta různými způsoby snaţí prosadit efektivnější prostředky ochrany zvířat. Samozřejmě to lze chápat jako reakci na společenský názorový vývoj, dle kterého se zvíře povaţuje za ţivého tvora nadaného smysly, a proto by měl člověk k němu přistupovat s respektem jako k součásti ţivé přírody. Dále názor, ţe ustanovení o věcech se na právní postavení zvířete nejvíce hodí, je lehce napadnutelný, uvědomíme-li si, ţe zvíře je ţivý tvor, který má naprosto specifické potřeby a vyţaduje proto odpovídající zacházení. 43 Dále na rozdíl od vymezení zvířete v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, který omezuje pojem zvířete na ţivé obratlovce odlišné od člověka 44, právní úprava obsaţená v NOZ povaţuje za zvíře nejen obratlovce ale i bezobratlé, jsou-li schopni cítit bolest nebo stres. 45 NOZ nově obsahuje i samostatnou soukromoprávní úpravu různých druhů zvířat, nemusí se tak přejímat dosavadní úprava veřejnoprávní. Tato nová úprava obsaţená v NOZ podle mého názoru dobře reflektuje současný postoj naší společnosti k otázkám právního 41 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s REMUNDA, Ivo. Ţivé zvíře opravdu není věc?. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 15, s Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 45 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s

18 postavení zvířete, jakoţto součásti ţivé přírody. Jsem přesvědčena, ţe právní úprava v této podobě bude lépe odpovídat kaţdodenní realitě Zvíře jako subjekt práv a povinností Na konec této části pojednávající o právním postavení zvířete jsem se rozhodla zařadit i podkapitolu, která pojednává o konceptu přiznání právní subjektivity 46 zvířatům a o právních důsledcích takového kroku. Shledávám to zajímavým přechodem mezi touto částí a druhou částí této práce zabývající se pravidly náhrady škody v souvislosti se zvířetem. Tato podkapitola nemá být o popisu právní reality, ale je to spíše soubor myšlenek a úvah o právních důsledcích zavedení právní subjektivity zvířat. Toto téma mě zaujalo především v souvislosti s mnoţícími se poţadavky (a to nejčastěji ze strany nevládních organizací hájící práva zvířat) na zlepšení právního postavení zvířat a na zavedení právní subjektivity jakoţto prostředku efektivnější ochrany práv zvířat. V rámci této podkapitoly bych chtěla poukázat na důleţité právní důsledky zavedení právní subjektivity zvířat (a to i ve vztahu k následné odpovědnosti za škodu, kde by se zvířata stala nositeli odpovědnosti), které značí zjevnou nevhodnost tohoto institutu jako prostředku ke zlepšení postavení zvířat ve společnosti. Jak jsem se jiţ zmiňovala, roste v poslední době snaha o zlepšení ţivotních podmínek zvířat. Samozřejmě na tom není dle mého názoru nic nevhodného, ba naopak jsem zastáncem takové právní úpravy, která by dobře reflektovala snahu o kvalitní ţivotní prostředí s respektem k různým ţivotním potřebám jednotlivých ţivých sloţek přírody. Nicméně je nutno zváţit vhodnost pouţitých prostředků ve vztahu k zamýšlenému cíly a také je důleţité domyslet důsledky takových postupů. V zahraničí jsou případy, kdy jsou podávány ţaloby organizacemi pro ochranu zvířat, a to jménem zvířat, kdy se snaţí dosáhnout u soudu uznání zvířat jako strany sporu a potvrdit jejich legal standing. Je to jeden z projevů aktivistického hnutí animal rights movement. 47 Nám, středoevropanům, se mohou zdát takové případy úsměvné, nicméně tento trend začíná pronikat i na evropský kontinent a hlavním cílem je zde dosáhnout uznání práv zvířat 48, respektive minimálně některých práv vyšších druhů zvířat Mám-li se drţet právní terminologie plynoucí z NOZ, jenţ nedávno vešel v účinnost, měla bych pouţívat slovní spojení právní osobnost. Nicméně zde vycházím z publikací Hany Müllerové, jejíţ práce pojednávají o ochraně zvířat, a ona v souladu s tehdejší terminologií pouţívá pojem právní subjektivita. Proto se budu drţet tohoto staršího výrazu 47 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít zvířata práva? Vývoj konceptu právní subjektivity a právní postavení zvířat. Právník. 2012, roč. 151, č. 10, s Slovo práva zvířat dávám do uvozovek z důvodu terminologické přesnosti. Vzhledem k současné právní úpravě zvířata nemohou být subjekty práv a povinností, jinak řečeno nemohou být nositeli práv ani povinností, proto není vhodné mluvit o právech zvířat. 49 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít..., s

19 Předpokladem pro moţné uznání legal standing (nadále budu pouţívat tomu podobný český pojem ţalobní legitimace), je právní subjektivita strany. A zde jiţ naráţíme na první problém. Předpokladem být subjektem práv a povinností, tzn. být nositelem právní subjektivity, je schopnost subjektu mít práva a povinnosti a z toho plynoucí schopnost nést odpovědnost za svá jednání. Co se týče schopnosti mít práva, v této oblasti, zdá se, jsou zvířata na první pohled schopny obstát (samozřejmě bylo by také potřeba určit, jaká práva by zvířata měla). Avšak zaměříme-li se na celý systém práva a jeho důvod a původ existence, uvidíme trhliny v této teoretické konstrukci. Právní systém obecně je zaloţen na premise, ţe na světě existuje určitá morálka. Ţe určité chování je vhodné, jiné nevhodné. Postupně si společnost vytvořila systém, komplex pravidel a norem, které se snaţila utvořit tak, aby jí co nejlépe vyhovoval, a aby prostřednictvím něj společnost prosperovala. Tento následně vytvořený systém pravidel, a můţeme ho nazvat právní systém, je praktickým výtvorem lidským. Nicméně pokud bychom chtěli přiznat zvířatům určitá práva a s tím spojené i povinnosti, a umoţnit jim tak být plnohodnotnými subjekty práva, znamenalo by to podřadit svět zvířat pravidlům lidským, které ne vţdy korespondují s pravidly zvířecími. 50 Ve zvířecí říši neexistuje svobodná vůle, není zde moţné se doţadovat nějaké spravedlnosti. Není proto moţné jim podsouvat pravidla, které jsou vytvořeny lidmi. Bez svobodné vůle není moţné být odpovědným za nesplněnou povinnost, proto by jim mohla být přiznána pouze práva. Potom by však nebyla splněna základní podmínka vzájemné korelace práv a povinností subjektů. 51 Tyto výše uvedené důvody myslím dobře fungují jako argument proti zavedení právní subjektivity zvířat. 52 Je proto namístě se zamyslet, zdali snaha o přiznání právní subjektivity zvířatům je efektivním prostředkem ochrany zvířat. Jsem pro takový přístup, podle kterého bude podporována snaha efektivně prosazovat ochranu zvířat a zlepšovat ţivotní podmínky zvířat. Na závěr této podkapitoly bych ráda sdílela názor H. Müllerové, podle kterého není nic špatného na zodpovědném antropocentrickém vnímání světa. Avšak je důleţité nezapomínat na odpovědnost za ochranu veškeré přírody, a to a priori ne pro člověka samotného, ale proto, ţe byla člověku svěřena. Postavení jednotlivých částí ţivé přírody jako nikoli subjektů práva, ale jako důleţitých objektů ochrany, se pak jeví jako krok správným směrem tamtéţ 51 tamtéţ, s Samozřejmě je to jen pár důvodu z mnoha. Můţeme uvést i další, jako například potřeba zřízení zvířecího zástupce/jednatele jako nutného institutu v procesně-právní oblasti. 53 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít..., s

20 3 Odpovědnost za škodu ve vztahu ke zvířeti Dostáváme se do druhé části této práce, která bude rozebírat rozdílné právní úpravy věnující se odpovědnosti za škodu. Tuto část jsem rozdělila do čtyř podkapitol. V první podkapitole nazvané co je to právní odpovědnost? uvedu převaţující teorie na vymezení tohoto institutu, tuto podkapitolu jsem do práce zařadila jako úvod k institutu odpovědnosti za škodu. V rámci obecného úvodu k odpovědnosti za škodu nastíním pouze základní prvky tohoto institutu a zaměřím se na nejdůleţitější změny, které právní úprava odpovědnosti za škodu doznala v průběhu času. Mým cílem není vyčerpávajícím způsobem obsáhnout tento institut. Navíc vzhledem k náročnosti tohoto tématu a k mnoţství publikací a odborným pojednaní, které ohledně něho byly jiţ napsány, by tato práce nebyla ţádným přínosem. Zbylé dvě podkapitoly budou sice tematicky uţší, zato obsahově rozsáhlejší. Jsou zaměřené na právní úpravu škody, která určitým způsobem souvisí se zvířetem. 3.1 Co je to právní odpovědnost? Je zajímavé, ţe ačkoli je právní odpovědnosti v právu institutem hojně uţívaným, existuje dlouhá řada teoretických názorů na vymezení právní odpovědnosti, mezi autory jsou odlišnosti i zásadního významu a právní obec se dosud na ţádném z nich jednoznačně neshodla, ačkoli tyto diskuze probíhají (s krátkými latentními obdobími) zhruba od poloviny minulého století. 54 Tyto názory jsem rozdělila do dvou skupin, přičemţ u kaţdé skupiny uvedu její hlavní představitele. 55 Do první skupiny patří představitelé vyznávající sankční pojetí právní odpovědnosti. Podle tohoto pojetí se právní odpovědnost ztotoţňuje se sankcí jakoţto sekundární (odpovědnostní, sankční) právní povinností, která vzniká v důsledku porušení právní povinnosti původní (primární). Právní odpovědnost je potom nepříznivý právní následek 54 HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti, 1. vyd. Praha: nakladatelství C. H. BECK, 2007, s Avšak tyto dvě skupiny jsou pouze orientační, nemají stanovené pevné hranice. Téměř kaţdý nový názor má svou inovaci či má ve svém vymezení právní odpovědnosti nový prvek apod. Například M. Knappová navrhla rozdělení do čtyř názorových skupin, a to: 1) názory povaţující občanskoprávní odpovědnost za sloţku občanskoprávní 2) názor povaţující občanskoprávní odpovědnost za hrozbu občanskoprávní sankcí 3) názory povaţující občanskoprávní odpovědnost za sankci a 4) názory pozitivistické (více v: KNAPPOVÁ, Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu, 1. vyd. Praha: nakladatelství EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2003, s. 206). Nemyslím si, ţe by některé dělení bylo lepší neţ jiné, podlé mého názoru se jedná spíše o to, jaký účel má takové rozdělení splňovat. 20

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 231/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová (Spurná) TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA:

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBČANSKÉ PRÁVO KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DISERTAČNÍ PRÁCE URČENÍ VLASTNICTVÍ JUDr. Radim Kostík 2013/2014 1 Prohlašuji, ţe jsem disertační práci na téma: Určení vlastnictví

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Kateřina Kapková Odškodnění újmy na zdraví v pracovním právu v komparaci s právem občanským Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Právo životního prostředí pojem, vývoj, prameny, postavení v systému práva, principy. Ivana Průchová

Právo životního prostředí pojem, vývoj, prameny, postavení v systému práva, principy. Ivana Průchová Právo životního prostředí pojem, vývoj, prameny, postavení v systému práva, principy Ivana Průchová 1 3 Pojem životní prostředí různé názory a pokusy o definice ŽP nejobecněji Životní prostředí - prostor

Více

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad

Závazky z protiprávních jednání. Obecný výklad Závazky z protiprávních jednání Obecný výklad Pojem Závazky z protiprávních jednání (někdy též civilní delikty) Vedle smluv velmi častým důvodem vzniku závaz.vztahů Porušením jedné primární povinnosti

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2

Shrnutí zadaných otázek a odpovědí 2 Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloţka 63531 IČ: 28359640 / DIČ: CZ28359640 adresa kanceláře: Dvořákova 13, 602 00 Brno,

Více

Presumpce poctivosti a dobré víry

Presumpce poctivosti a dobré víry Výjezdní workshop z obchodního práva Obchodní právo v roce II 10. 12. dubna 2015 Presumpce poctivosti a dobré víry Tomáš Mach 3. ročník PF UK Resumé Práce se zabývá problematikou zakotvení zásady presumpce

Více

Správní delikty se zaměřením na správu stavební

Správní delikty se zaměřením na správu stavební UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Petra Hulová Správní delikty se zaměřením na správu stavební Diplomová práce OLOMOUC 2013 1 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Správní delikty

Více

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát Praha 9, Aranžerská 166, 190 14 Tel.: +420 732 626 937, e-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz www.akpetrsvoboda.cz Magistrátu hlavního města Prahy Odboru ochrany prostředí

Více

Kolizní normy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Kateřina Bubníková

Kolizní normy. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Kateřina Bubníková Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kolizní normy Bakalářská práce Autor: Kateřina Bubníková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof., JUDr. Květoslav

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Uzavření manželství Zpracovala: Zuzana Janušová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva Diplomová

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce

R e š e r š e. Smlouva o výpůjčce R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Smlouva o výpůjčce Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482 412 122 www.kvkli.cz

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém

Lubomír Grúň. Finanční právo a jeho systém Lubomír Grúň Finanční právo a jeho systém 1 O b s a h ÚVOD... Finanční právo, jeho systém a místo v právním řádu... Stručný náčrt historie finančního práva jako pedagogické discipliny... Finančně právní

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění)

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (z.č.82/1998 Sb., v platném znění) Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III 27.3.2015 doc.judr. Soňa Skulová, Ph.D. Odpovědnost za škodu

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Zdeněk Vaněra 2013 Prohlašuji,

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Barbora Kostíková. Invalidní důchod Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Barbora Kostíková Invalidní důchod Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Invalidní důchod vypracovala samostatně a

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Pavel Poupě PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplmové práce: JUDr. Michal Růţička, CSc. Katedra: Ústav

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce.

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Kolaudační řízení rok 2006/2007 Klára Benišová 2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU katedra teorie práva TEORIE PRÁVA (pro bakalářský obor - VEŘEJNÁ SPRÁVA) Rozsah výuky: 1. semestr 2/2, 2. semestr 2/2, 3.semestr 2/2 I. semestr FENOMEN PRÁVA 1. Různé přístupy k právu.

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA

2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA xposs04 01 Právo 02 Prameny práva obecně 03 Prameny práva ES/EU 04 Prameny práva ČR 05 Struktura a druhy právních norem 06 Platnost a působnost právních norem

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Některé otázky odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem Vladimír Volný Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 17/2008

S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 17/2008 S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 17/2008 Označení stanoviska: Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení ochrany životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Teorie práva Základy práva

Teorie práva Základy práva Teorie práva Základy práva PhDr. et Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní Právní norma a její charakteristiky Právní norma = objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0315 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu

Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu si dovoluje Vás pozvat na speciální praktický konzultační seminář Povinné uveřejňování smluv, Registr smluv - týden před zahájením ostrého provozu (Prodloužený seminář lze vzít s sebou smlouvy a jiné podklady

Více

Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu

Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu Protržení firemního závoje odpovědnost společníků za protahování krizové situace a opožděné podání insolvenčního návrhu JUDr. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ Dnem 1. ledna 2012 došlo k významné změně v insolvenčním právu.

Více

VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA

VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA PAVEL PETR Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Katedra společenských věd Abstrakt Práce se zabývá vymezením pojmu byt v občanskoprávních předpisech

Více

Lucie Kubinová. Určování výše výživného soudním rozhodnutím

Lucie Kubinová. Určování výše výživného soudním rozhodnutím Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Lucie Kubinová Určování výše výživného soudním rozhodnutím Diplomová práce Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Určování výše výţivného

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

VLASTNICTVÍ BYTU A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PODLE STÁVAJÍCÍ I NOVĚ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY

VLASTNICTVÍ BYTU A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PODLE STÁVAJÍCÍ I NOVĚ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Univerzita Karlova v Praze Fakulta právnická RIGORÓZNÍ PRÁCE VLASTNICTVÍ BYTU A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PODLE STÁVAJÍCÍ I NOVĚ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY THE APARTMENT OWNERSHIP AND APARTMENT OWNER

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2007 Sp. zn.: 1964/2007/VOP/JŠM Závěrečné stanovisko vydané v souladu s 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ve věci podnětu pana P.R. Součástí závěrečného stanoviska je zpráva

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX

SLEZSKÁ PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL , FAX A TOMÁŠ PECINAA SLEZSKÁ 56 120 00 PRAHA 2 Č ESKÁ REPUBLIKA TEL. 724029083, 222211784 FAX 222211785 E-MAIL tomas@pecina.cz Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 1100 00 Praha 1 Žalobce: Zastoupen: 413

Více

ZVÍŘE JAKO OBJEKT PRÁVNÍCH VZTAHŮ

ZVÍŘE JAKO OBJEKT PRÁVNÍCH VZTAHŮ ZVÍŘE JAKO OBJEKT PRÁVNÍCH VZTAHŮ HANA MÜLLEROVÁ Ústav státu a práva Akademie věd ČR Abstrakt Úvodní část příspěvku rozebírá otázku právního postavení zvířat podle platného českého práva a podle navrhované

Více

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více