Klára Blechová. Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klára Blechová. Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Blechová Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody Diplomová práce Olomouc

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Postavení zvířete v pravidlech o náhradě škody vypracovala samostatně a citovala jsem všechny pouţité zdroje. Ve Zlíně dne Podpis:.. 2

3 Ráda bych poděkovala panu JUDr. Petrovi Bezouškovi, Ph.D, vedoucímu mé diplomové práce, za odborné rady, podněty a připomínky, které mi poskytl při jejím zpracování. 3

4 Obsah Seznam pouţitých zkratek Úvod Pojetí zvířete jako věci? Vymezení pojmů Legální definice věci Legální definice věci podle OZ Legální definice věci podle NOZ Legální definice věci podle zahraniční právní úpravy Zvíře jako věc? Historický vývoj právní úpravy zvířete Zvíře jako věc podle OZ Nové chápání zvířete v NOZ Shrnutí právního vývoje zvířete Zvíře jako subjekt práv a povinností Odpovědnost za škodu ve vztahu ke zvířeti Co je to právní odpovědnost? Obecný úvod k odpovědnosti za škodu Právní vývoj odpovědnosti za škodu a její náhrady na našem území do roku Odpovědnost za škodu a její náhrada podle OZ Povinnost k náhradě škody podle NOZ Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem podle OZ Povinnost k náhradě škody způsobenou zvířetem podle NOZ Náhrada škody způsobená zvířetem podle jiných předpisů soukromého práva Přesah způsobení škody zvířetem do veřejného práva Odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti Odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti podle OZ Povinnost k náhradě škody podle NOZ Náhrada škody způsobená na zvířeti podle jiných předpisů soukromého práva Přesah způsobení škody na zvířeti do veřejného práva Závěr Seznam literatury

5 Seznam použitých zkratek ABGB BGB OZO OZ NOZ LZPS TZ PřesZ ZP ObchZ ZOST OPK císařský patent č. 946/1811 ř. z., Algemeine bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2321/1896, Bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů císařský patent č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 5

6 1 Úvod Stojíme na počátku roku 2014, roku, ve kterém můţeme být svědky velkého právního počinu v českém právním světě. Vţdyť více jak dvě desítky let právní obec mluvila o potřebě reformy v soukromoprávní sféře, tato touha po nové úpravě občanskoprávních vztahů byla v období formování nového samostatného českého státu více neţ znatelná. Nevyhovující podoba občanského zákoníku z roku 1964 postavená na paradigmatu sociálního inţenýrství 1 vyţadovala rozsáhlé změny, které by vyhovovaly moderní společnosti na počátku 90. let. Nicméně tato potřeba se, byť dočasně, zdála být vyřešena velkou novelou občanského zákoníku z roku 1991 a velké změny se odsunuly na dobu pozdější. Myslím, ţe zde ani nemusím zmiňovat jak náročná časově i obsahově musela být příprava nového občanského zákoníku. Samozřejmě byla provázena cennou kritikou, která pomáhala vybrušovat návrh do jeho finální podoby tak, aby co nejlépe obstál v dnešní společnosti. Jak se návrh nového zákoníku jevil jasnějším, přibývaly i připomínky, a to nejen z okruhu právní obce. Byla namítána například nemodernost návrhu, 2 radikální diskontinuita, 3 nedostatečnost důvodové zprávy či rozsáhlost návrhu. 4 Na druhou stranu bylo slyšet i odezvy z druhé strany fronty, které naopak obhajovaly či vysvětlovaly novou strukturu zákoníku či uchopení staronových institutů. 5 A právě tato kritika, polemiky nad nejlepším vypracováním toho kterého tématu a rozsáhlé diskuze nad zákoníkem mi budou nejcennějším zdrojem pro mou práci. Jako metodu vypracování práce jsem zvolila metodu komparativní. Rozhodla jsem se srovnávat právní úpravu postavení zvířete co do pravidel o náhradě škody obsaţenou v OZ s novou právní úpravou občanského zákoníku, jenţ vešel v platnost k březnu 2012 (NOZ). 1 ELIÁŠ, K. Teoretické a praktické otázky rekodifikace českého občanského práva. Právní fórum, 2006, č. 3, s Autor zde rozvádí, o jaká paradigmata byl OZ z roku 1964 opřen před novelou z r. 1991: 1) OZ z roku 1964 nebyl všeobecným kodexem soukromého práva, ale byla to speciální úprava pro určité právní poměry majetkové povahy, 2) základní zásadou byla zásada rovnosti, 3) občanské právo nebylo právem soukromým, protoţe z občansko-právního vztahu vznikaly i práva a povinnosti ke státu jakoţto nositeli veřejné moci. Po novele z roku 1991 došlo ke změně těchto paradigmat, kdy nejdůleţitější zásadou pro soukromé právo se stala zásada autonomie vůle, převáţil počet dispozitivních ustanovení apod. Autor zde však podotýká, ţe ačkoli byla snaha touto velkou novelou přetvořit OZ do takové podoby, aby odpovídala novým společenským poměrům, stále se tyto socialistické přístupy promítají i do novelizované právní úpravy. Není proto moţné setrvávat na této podobě zákoníku, ale je zde potřeba jeho komplexní změny. 2 FIALA, Josef a kol. Připomínky k návrhu občanského zákoníku. Právní zpravodaj. 2008, roč. 9, č. 12, s. 21. Autor a kol. namítá, ţe návrh vychází z návrhu z roku 1938, kdy byla zcela jiná společenská situace, nereaguje na změny současné společnosti, která se dá nazvat jako společnost sítí. 3 tamtéţ. Souvisí s tím dále i hrozící ochromení právní jistoty na několik desítek let dopředu, změna právní terminologie není vţdy nezbytná, ohledně pojmů - výrazné změny i obsahové (například vymezení věci v právním smyslu, uchopení odpovědnosti apod.) 4 VLASTNÍK, Jiří. Některé připomínky k návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 11, s článků a příspěvků na toto téma je mnoho, uvedu například: BEZOUŠKA, Petr. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 19, s ELIÁŠ, K. Rekodifikace občanského práva v postmoderní době. Právní rozhledy, 2008, č. 1, s

7 Samozřejmě nelze opomenout ani nejrůznější zahraniční zdroje, které pomohly dát novému občanskému zákoníku jeho stávající podobu. V této práci budu často odkazovat především na občanské zákoníky germánských států (ABGB, BGB). Avšak vzhledem k faktu, ţe literatury týkající se nové právní úpravy dosud mnoho nebylo vydáno a ze zřejmých důvodů je bez poskvrny i soudní rozhodovací praxe, výše zmiňované kritické poznámky k NOZ mi budou hlavním zdrojem při srovnávání a posuzování jednotlivých právních úprav. Některé poznámky a připomínky se ujaly a návrh občanského zákoníku doznal změny. Jiné zůstaly pouze v teoretické podobě. V práci budu vycházet i z těchto návrhů a budu si všímat změn a odlišností oproti úpravě v OZ a úpravám zahraničím. Budu se snaţit předloţit své názory na to, jaké pozitivní důsledky (ale také jaká negativa) by mohla nová právní úprava v NOZ, a to nejen ohledně právní úpravy postavení zvířete a povinnosti k náhradě škody související se zvířetem, přinést. Moţná se někdy budou zdát mé úvahy aţ přespříliš vágní a hypotetické. Mám však za to, ţe konstruktivní přemýšlení nad teoretickými důsledky jednotlivých právních ustanovení nám můţe pomoci vyvarovat se moţných negativních dopadů té které úpravy, a umoţňuje nám tak neustále vybrušovat a zlepšovat stávající podobu práva. Co se týče struktury práce, v první části práce jsem se rozhodla zaměřit svou pozornost na vymezení pojmu zvíře a postavení zvířete v soukromém právu (jak českém, tak i zahraničním). Budu zde vyuţívat deduktivní metody, a proto nejprve rozeberu legální definici věci (důvodem je fakt, ţe zvíře bylo aţ do nedávné doby bráno jako podkategorie věci), a to jak z pohledu dosavadní právní úpravy v OZ, tak právní úpravy nově účinné, s přihlédnutím k zahraničnímu pojetí. Následně se zaměřím na zvíře a jeho nové legální vnímání, opět s odkazem na zahraniční literaturu, ve které NOZ shledává inspiraci. V rámci této kapitoly rozvedu otázku, zdali je moţné a účelné změnit dosavadní způsob nahlíţení na zvíře coby na předmět práv a povinností mezi subjekty soukromého práva, a jestli mu lze přiřknout i určitá práva. Jinak řečeno, zdali je moţné, aby se zvíře stalo subjektem práv a povinností, získalo určitá práva, a tím se tak docílilo zlepšení jeho ţivotních podmínek. Druhá část práce bude zaměřená na téma odpovědnosti za škodu, jejíţ vnímání taktéţ se změnou právní úpravy dozná změny. Nejdůleţitější změny vymezím hned na začátku, a to v samostatné kapitole, kde se budu věnovat nejen nové terminologii 6, ale také obsahovým 6 Vzhledem k tomu, ţe v průběhu psaní této práce došlo k nabytí účinnosti NOZ, bylo potřeba vyřešit, k jakému časovému okamţiku (před či po tomto datu) text práce ukotvím. Toto přesné časové vymezení jsem zvaţovala z toho důvodu, ţe nabytím účinnosti nového občanského zákoníku došlo mimo jiné k rozsáhlým terminologickým změnám, a neujednocení časového (a potaţmo i terminologického) rámce by vedlo 7

8 změnám tohoto institutu napříč OZ i NOZ. V následujících dvou kapitolách, které jsou označeny jako odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem a odpovědnost za škodu způsobenou na zvířeti, se zaměřím na jednotlivé odlišnosti právních úprav OZ a NOZ ohledně podmínek pro vznik těchto odpovědností (povinností k náhradě škody), odpovědných (povinných) subjektů atd. Uvedu i konkrétní případy z dosavadní praxe. Tyto dvě kapitoly bude spojovat ústřední otázka, a to, zdali nová právní úprava povinnosti k náhradě škody způsobené zvířetem a na zvířeti odstranila nedostatky úpravy předešlé, a zároveň je schopná bez větších obtíţí obstát v často sloţitých případech praktického ţivota. Celá práce je tedy zaměřená na komparaci občanskoprávních úprav postavení zvířete v pravidlech náhrady škody. V rámci práce se budu snaţit upozornit na moţné pozitivní i negativní důsledky, které se budou pojit s právní úpravou NOZ. Vynasnaţím se, aby má práce poskytla jasný a pokud moţno ucelený přehled o těchto zajímavých změnách na počátku ţivota nového kodexu soukromého práva. k nepřehlednému směšování pojmů. Nakonec jsem se celou situaci rozhodla vyřešit tak, ţe uţívám vţdy terminologii toho právního předpisu, jehoţ právní úpravou se zrovna v té části práce zabývám. 8

9 2 Pojetí zvířete jako věci? Pokud se mám věnovat odpovědnosti za škodu, která souvisí se zvířetem, je nutné nejprve vymezit pojem zvíře, abych se pohybovala v přesně vymezených pojmových mantinelech a nenechala tak prostor pro moţná nedorozumění či jazykovou nepřesnost. V první podkapitole rozeberu pojmy obdobné, jako jsou zvěř, ţivočich apod. Dále v souladu s postupem a maiore ad minus vymezím legální definici věci a to z toho důvodu, ţe aţ do nedávné doby bylo zvíře podkategorií tohoto pojmu. Následně se budu věnovat jiţ samotnému pojetí zvířete v právu. Podíváme-li se na pojem zvíře optikou práva, můţeme sledovat jeho zajímavý právní vývoj. V tomto vývoji je viditelný vztah mezi právní úpravou zvířete a ekologickým, morálním a ekonomickým smýšlením společnosti. Coţ samozřejmě není nic nového ani překvapivého; právě tyto společenské okolnosti jiţ tradičně tvoří materiální stránku pramenů práva. Ta nám můţe být dobrým zrcadlem pro posouzení naší společnosti, stanovení její mravní úrovně, priorit a cílů, kam by chtěla směrovat. Z těchto důvodů si budu všímat i společenských okolností, které zapříčinily posun v právní úpravě postavení zvířete. 2.1 Vymezení pojmů Neţ se dostanu k hlavnímu tématu této práce, ráda bych zde nejprve objasnila i další pojmy, se kterými budu pracovat a které jsou často s pojmem zvíře zaměňovány v domnění, ţe se jedná o synonyma. Tyto pojmy jsou sice často jazykově podobné, avšak jejich obsah se liší. Volně žijící živočich: je jedinec živočišného druhu (obratlovec i bezobratlý), jestliže se populace tohoto druhu v přírodě udržují nebo udržovaly samovolně, včetně druhu v přírodě nezvěstného nebo v přírodě vyhynulého, a to i v případě chovu jedince v lidské péči nebo jiného ovlivňování jeho vývoje člověkem. 7 Pojem ţivočich je širší neţ pojem zvíře (ve smyslu právní úpravy účinné do ), jelikoţ pojem zvíře zahrnuje jen některé ţivočichy. 8 Velmi podobnou definici pojmu ţivočich můţeme také nalézt v zákoně č. 114/1992 Sb., o 7 zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ţijících a planě rostoucích rostlin, regulováním obchodu s nimi a o dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroţenými druhy), ve znění pozdějších předpisů 8 SPURNÁ, Jana, DOUSEK, Jiří. Zájmové chovy a ochrana zvířat, 1. vyd. Praha: nakladatelství LexisNexis CZ, 2004, s. 17 9

10 ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. 9 Je to pojem spíše veřejného práva a v této práci se nebude objevovat. Zvláště chráněný živočich: tento pojem můţeme nalézt v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zde je v 48 stanoveno, ţe druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. 10 Seznam takto vyhlášených zvlášť chráněných ţivočichů je potom stanoven v příloze vyhlášky. 11 Tento pojem, taktéţ z oblasti veřejného práva, se objeví v části této práce pojednávající o náhradě škody způsobené zvířetem. Zvěř: obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v 2 v písmenech c) a d) zákona o myslivosti. 12 Pod těmito písmeny nalezneme vyjmenované druhy zvěře, které nelze lovit, nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými ţivočichy podle zvláštních právních předpisů a dále druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem. Pojem zvěř je uţší neţ pojem zvíře (opět ve smyslu právní úpravy účinné do ) a v této práci se objeví opět v souvislosti s náhradou škody způsobenou zvířetem. 2.2 Legální definice věci Legální definice věci podle OZ Věc OZ zmiňuje v 118, kde je mimo jiné uvedeno, ţe věci jsou předmětem občanskoprávních vztahů. Věcmi se zde myslí hmotné předměty vnějšího světa jako prostorově vymezitelné a smysly vnímatelné a ovladatelné části přírody za předpokladu, že jsou v době posuzování ocenitelné v penězích. Pokud věc nemá ţádnou majetkovou hodnotu, nepřestává být věcí ve významu hmotného předmětu vnějšího světa, nicméně nejedná se o věc v právním smyslu. Jinak řečeno, věci jsou podle OZ předměty ve smyslu fyzickém, tedy res 9 SPURNÁ, Jana, DOUSEK, Jiří. Zájmové chovy a..., s zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 11 Příloha III vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 12 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 corporales. OZ nepovaţuje věc nehmotnou za věc v právním smyslu. 13 Samotnou definici věci však OZ neobsahuje. Ve výše uvedeném pojetí věci dle OZ můţeme nalézt charakteristické rysy věci. Věcí tedy je: 1) hmotný předmět 14, který je 2) užitečný a 3) ovladatelný. Uţitečností se nerozumí jen faktické přinášení uţitku vlastníkovi, ale objektivní způsobilost přinášet uţitek hospodářský, estetický či jiný. Uţitečné je to, co je hodnotné a prospěšné pro člověka. Uţitečnost není vnitřní vlastností věci, není s věcí nerozlučně spjata. O tom, co je a co není uţitečné, rozhoduje lidská vůle a schopnosti člověka. 15 Druhou vlastností věci je její ovladatelnost. Věcí je tedy vše, co můţe člověk jako bytost nadaná rozumem podrobit své vůli. I ovladatelnost chápeme jako kategorii objektivní a obecnou, nikoli ve vztahu ke konkrétnímu jedinci, který se nachází v konkrétní situaci. 16 S touto vlastností věci souvisí také judikatura o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným. V těchto případech se přímo předpokládá i pouhá částečná ovladatelnost. Danou věc potom chápeme jako věc v právním smyslu, pokud je ovladatelná v zásadě a z převáţné části Legální definice věci podle NOZ NOZ na rozdíl od OZ obsahuje definici věci a navíc věc chápe šířeji neţ dosavadní právní úprava. Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 18 Toto pojetí věci se inspiruje právní úpravou v ABGB a vládním návrhem z roku Z definice je moţné dovodit, ţe kromě hmotných předmětů řadíme mezi věci v právním 13 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2011, č. 10, s ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s S rozvojem vědy a techniky a s ohledem na praktické potřeby společnosti se začaly za věci v právním smyslu povaţovat i ovladatelné přírodní zdroje, resp. energie jako například energie elektrická, parní, solární a jiná. Dále se za hmotné předměty povaţují i ţivá zvířata, u nichţ je samozřejmě nutno přihlíţet k jejich specifické povaze. 15 ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. 2007, 15/4, s Avšak objevil se i názor, podle kterého je uţitečnost věci jiţ překonaná, kdy potřebu uţitečnosti vyloučil přímo zákon. Dle Milana Kindla to byl zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ust. 3 odst. 1, které nám říká, ţe odpadem je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit, tedy jinak řečeno je to věc, které se někdo zbavuje, protoţe je pro něj neuţitečná (více v: KINDL, Milan. Musí být věci uţitečné (a zcela ovladatelné)?. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s ) V tom mu však oponuje Karel Eliáš v článku výše zmíněném, kde poukazuje na fakt, ţe zákon o odpadech je lex specialis veřejného práva, jehoţ úprava je ve vztahu k obecnému právu soukromému bez velkého významu. Jako další argument zde Karel Eliáš uvádí, ţe kritérium uţitečnosti je dáno jako všeobecné, které se nevztahuje k jednotlivci. V důsledku toho pak věc nepřestává být uţitečná pouze proto, ţe se jí někdo zbaví, protoţe konkrétně pro něj přestane mít hodnotu. 16 KINDL, Milan. Musí být věci uţitečné (a zcela ovladatelné)?. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s Věc tedy nemusí být v konkrétní okamţik ovládána (např. auto na ledě) a nemusí ji ovládat kaţdý (např. pes, který poslouchá pouze pokyny svého pána). 17 tamtéţ, s zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 11

12 smyslu i nehmotné předměty (tj. předměty bez hmotné podstaty, např. pohledávka, obchodní tajemství apod.). 19 V zákonném vymezení věci jsou obsaţeny její určující znaky, a to 1) rozlišení objektů a subjektů práva, 2) ovladatelnost, 3) samostatnost a 4) uţitečnost. Co do negativního vymezení je v NOZ uvedeno, ţe z pojmu věci v právním smyslu se vylučují jak části lidského těla (a to i kdyţ od něho byly odděleny), tak i ţivá zvířata. 20 Avšak na zvířata se uţijí ustanovení o věcech obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Při nakládání s lidským tělem a jeho částmi se uţije speciální úprava Legální definice věci podle zahraniční právní úpravy Ne kaţdý zahraniční občanský zákoník obsahuje definici věci. Příkladem můţe být Code civil, který konstatuje pouze existenci movitostí a nemovitostí. Obdobně tak zákoníky Belgie a Lucemburska. Naproti tomu řada občanských zákoníků legální definicí věci disponuje, jako například zákoníky v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemí, Polsku atd. Podle zákonného vymezení věci lze zahraniční občanské zákoníky rozdělit do tří skupin: 1) První skupinu tvoří zákoníky, kde věcmi ve smyslu právním jsou jen tělesné předměty (res corporales). Takovým případem je např. německý BGB. Dle 90 BGB je věcí pouze hmotný předmět, existující sám o sobě (a jako takový zvlášť označovaný a oceňovaný). Dalším 19 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc... Jsou zde však názory, ţe tento přístup k širokému vymezení věci v právním smyslu bude v praxi činit mnohé potíţe. Pokud například nahlédneme na problematiku z pohledu významného institutu soukromého práva vlastnictví, musíme uznat, ţe vlastnictví hmotného předmětu a vlastnictví práva, popřípadě nehmotné věci je zásadně jiné povahy. Podle názoru J. Švestky a S. Stuny tato odlišná povaha věcí a práv zasluhuje různé právní konstrukce. Široké pojetí věci, které v sobě zahrnuje jak práva, tak nehmotné předměty bude v praxi stále vyţadovat odlišování vlastnictví k hmotným předmětům, k právům a k nehmotným statkům (vzhledem k např. nabývání vlastnictví, ochraně či promlčení vlastnictví) a můţe tak činit aplikační potíţe. Dále J. Švestka a S. Stuna upozorňují na moţné stírání rozdílů mezi právy věcnými a právy závazkovými a na moţné negativní důsledky, které z této absolutizace závazkových práv mohou plynout (např. u promlčení práv apod.). Na druhou stranu autor NOZ Karel Eliáš vyvrací tento názor a vše vysvětluje na příkladu pohledávky. Pohledávku má věřitel za dluţníkem, jejich vzájemný vztah (vzájemná subjektivní práva a povinnosti) se řídí závazkovým právem, jakoţto i vznik pohledávky, jak a kdy má dluţník plnit apod. Pohledávka je však také jako věc součástí věřitelova jmění, je objektem jeho vlastnictví. Proti zásahům 3. osob do jeho vlastnických práv je věřitel oprávněn se bránit. Tedy námitka, ţe pohledávka se promlčuje, zatímco vlastnické právo nikoli se dle Eliáše míjí účinkem, vţdyť promlčením pohledávka nezaniká a stále věřiteli po právu patří (více v: ELIÁŠ, Karel. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku /Také o abstrakci v juristickém myšlení/. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 11, s ). 20 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v právním smyslu v návrhu občanského zákoníku (Srovnávací studie). In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s

13 příkladem můţe být zákoník nizozemský, polský, ruský či litevský. Do stejné skupiny patří taktéţ náš OZ. 21 2) Do druhé skupiny patří zákoníky, které neomezují chápání věci pouze na předměty hmotné (res corporales), ale patří sem také předměty nehmotné povahy (res incorporales). Do této skupiny patří rakouský ABGB. Podle 285 ABGB je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí. Tato definice je výrazem osvícenského racionalismu, má zřetelné filosofické zázemí a vychází z aristoteliánského a kantovského pojetí. 22 Dále se do této skupiny řadí i zákoník québecký, francouzský, belgický a nově i NOZ. 3) Do třetí skupiny bych zařadila zákoníky, které se snaţí o určitý kompromis mezi těmito dvěma pojetími, jako například zákoník Švýcarska, popř. Itálie. 23 Všechny zákoníky vycházejí z pojetí, ţe osoby věcmi nejsou. Dále mnoho zákoníku v souladu s tendencí dereifikace zvířat obsahuje ustanovení, dle kterého ţivá zvířata nejsou věcmi, chrání je zvláštní zákony a ustanovení o věcech na ně lze aplikovat jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje povaze zvířete jako ţivého tvora. 24 Co se týče definičních znaků věci, různé zákoníky vymezují různé charakteristické znaky. Jednotlivé občanské kodexy vidí pro věc jako charakteristickou způsobilost být objektem práv (Itálie), způsobilost být objektem právních vztahů (Portugalsko), způsobilost k přivlastnění (Španělsko), obchodovatelnost (Mexiko), odlišnost od osoby (Rakousko, NOZ), uţitečnost (ABGB, NOZ), ovladatelnost (Nizozemí) vlastnost hmotného předmětu (Německo, Polsko, Litva), vlastnost hmotného předmětu získaného z přírody či vyrobeného (Litva). 25 Pokud mám zhodnotit pojetí věci v právním smyslu na našem území v návaznosti na zahraniční právní úpravu, je zde vidět výrazný posun, srovnávám-li úpravu obsaţenou v OZ a NOZ. V OZ absentovala definice tohoto pojmu, bylo zřetelné úzké (tím mám na mysli pojetí věcí pouze jako hmotných předmětů, nikoli také jako nehmotných statků) vymezení věci a právní úprava se blíţila zákoníku německému a dále zákoníkům spíše východně orientovaným (Rusko, Litva). Na rozdíl od toho NOZ jiţ obsahuje definici pojmu věc v právním smyslu, 26 ze které vyplývá širší pojetí věci, kdy pojem věc v sobě obsahuje nejen 21 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s Například italský Code civile ve svých ustanoveních sice pojal věci v zásadě jako hmotné předměty, k věcem se však přiřazuje i závod a některá přednostní práva k nemovitostem. 24 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v..., s Zařazení definice věci do NOZ hodnotím jako krok správným směrem. Odkazuji v tomto na názor J. Sedláčka, který uvedl, ţe právní pojem věci je pro občanský zákoník natolik důleţitý, ţe je účelné, aby byl jednoznačně 13

14 předměty hmotné povahy ale i nehmotné statky, jakoţto i práva, sluţby apod. Celkově se NOZ kloní k úpravě německé, quebecké či francouzské, jejichţ ustanovení často s určitými obměnami přejímá. 2.3 Zvíře jako věc? V předchozí podkapitole jsem se zaměřila na pojetí věci v právním smyslu napříč dobou a zeměmi. Nyní rozeberu právní postavení zvířete, a to jak na našem území, tak i v právních úpravách zahraničních. Otazník v názvu této podkapitoly má zdůraznit fakt, ţe nahlíţení společnosti na zvíře prošlo vývojem a dostálo významných změn, kdy ponejprve bylo zvíře chápáno jako věc, avšak v souvislosti s dereifikačními tendencemi evropských občanských zákoníků se zvíře co do právní úpravy alespoň částečně osamostatnilo Historický vývoj právní úpravy zvířete Římskoprávní pojetí zvířat jako bučících nástrojů přeţívalo po dlouhá staletí i v české právní kultuře. 27 Zvíře bylo v právním smyslu chápáno jako věc a tak s ním také bylo nakládáno. Převládal názor, ţe zvířata jakoţto niţší tvorové byla stvořena pro člověka k tomu, aby mu slouţila. 28 Tento silně antropocentrický názor, který měl základ jiţ v Aristotelově filosofické nauce, nadále převládal i v období středověku, kdy, podle Tomáše Akvinského, je jediným moţným důvodem proti krutosti na zvířatech skutečnost, ţe tato krutost by mohla vést ke krutosti vůči lidem. Akvinského vliv trval prakticky aţ do počátku 20. století. Ovšem na druhou stanu, není moţné opomenout významné historické osobnosti stavící se do opozice co do nahlíţení na etiku ochrany zvířat. Jednou z takových osob byl například křesťanský světec František z Assissi. V mimoevropském kontextu nutno podotknout, ţe například buddhismus byl a stále je jedním z náboţenství, které se vyznačuje respektem ke všem ţivým tvorům bez rozdílu. 29 Nicméně antropocentrický názor bez obtíţí obstál aţ do pozdního 18. a 19. století, kdy se začali objevovat osvícenští filosofové, jako Jean-Jacques Rousseau, Jeremy určen (více v: Sedláček, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. 1. vydání. Brno: Právník, 1931, s ). Dále na názor K. Eliáše, podle něhoţ je pojem věc pro občanský zákoník jedním z klíčových, protoţe se úzce pojí s vlastnickým právem a majetkovými dispozicemi vůbec, jeţ tvoří základ soukromého práva (více v: ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v právním smyslu v návrhu občanského zákoníku: Srovnávací studie. In: DVOŘÁK, Jan, KINDL Milan. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám, 1. vyd. Praha: nakladatelství ASPI, 2005, s ) 27 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. 1. vyd. Praha: Linde Praha, s tamtéţ 14

15 Bentham či Henry Salt. Také 20. století má své osobnosti smýšlející odlišně o právech zvířat, jako například L. N. Tolstý či Arthur Schopenhauer. 30 Ačkoli se etika ochrany zvířat stále více hlásila o slovo, právní úprava zvířete doznala změny aţ v posledních dvaceti letech, kdy v mnoha zemích došlo k začlenění zvláštních ustanovení do občanských zákoníků, která stanovila specifické právní postavení zvířete a jeho odlišení od věci Zvíře jako věc podle OZ Jak jiţ z nadpisu plyne, zvíře je podle OZ chápáno jako věc. Zvíře můţe být taktéţ předmětem vlastnického práva a vlastník k němu můţe vykonávat celou řadu oprávnění. Avšak vzhledem k tomu, ţe zvíře je ţivý tvor nadaný smysly a schopností pociťovat bolest, jsou tato oprávnění významným způsobem limitována veřejnoprávní úpravou. Je proto moţné říci, ţe zvíře je věcí se specielním právním postavením. 31 Pro definici věci je nutno se vydat do oblasti veřejného práva, kde zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje zvíře jako každého živého obratlovce s výjimkou člověka, nikoliv však plod anebo embryo. 32 Tuto definici však zákon obsahuje pouze pro své účely. Co se týče pojmových znaků zvířete, vzhledem k tomu, ţe zvíře je podmnoţinou věci, odpověď se sama nabízí. Tedy zvíře musí být jak uţitečné, tak i ovladatelné, jinak není věcí v právním smyslu slova. Oba dva prvky je nutno posuzovat vţdy objektivně. I kdyţ někdy můţe být s ovládáním zvířete v konkrétním případě faktická potíţ (např.: vyprovokovaný útočící pes), objektivně je ovladatelné a proto věcí v právním smyslu. 33 Zvířata se v právu dělí podle různých kritérií. Máme zde například zvířata chovaná, popř. domácí, volně ţijící, zvířata hospodářská, ţijící v zájmovém chovu, původní a nepůvodní, zvířata chráněná a zvlášť chráněná atd PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana..., s. 22. Například Jean-Jacques Rousseau chápal zvířata jako cítící tvory, kteří mají právo účasti na přirozených právech a člověk k nim má povinnosti. Jeremy Bentham o etice ochrany zvířat pojednává ve svém díle Úvod do zásad morálky a legislativy z roku Henry Salt byl zásadně proti veškerému jednání působícím utrpení ţivým tvorům a byl jedním z autorů, jenţ se zasadil o propagaci vegetariánství. 31 BRABEC, Stanislav. Odpovědnost za škodu způsobenou chovným zvířetem. Právní rádce. 2009, č. 6, s tamtéţ 33 Kindl, M. Chov nebezpečných druhů zvířat a lidská práva, Právní rozhledy. 1996, č. 7, s ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem..,, s V OZ můţeme nalézt pouze jednu zmínku o chovaných zvířatech, a to v 127 odst. 1, kdy je rozhodný faktický stav (tj. ţe určitá osoba chová zvíře) pro rozhodnutí, zdali je zvíře chované či nikoli. Je zde irelevantní, je-li chov právem aprobovaný či reprobovaný, a také je nerozhodné, jaká zvířata jsou chována. 15

16 pána. 39 NOZ se v právní úpravě zvířete inspiroval některými zahraničními občanskými Nové chápání zvířete v NOZ Za zlomové můţeme pokládat ustanovení v novém občanském zákoníku, které vymezuje právní postavení zvířete. Zlomové proto, ţe aţ do tohoto okamţiku nebyla zvířeti věnována ţádná zvláštní úprava a bylo řazeno pod právní úpravu věci. NOZ po vzoru zahraničních právních úprav (srov. 285 ABGB, 90 BGB) následuje trend derifikace zvířete, kdy zvíře přestává být věcí v právním smyslu slova. Zákonodárce chce tímto ustanovením vyjádřit, ţe zvíře si jako ţivý tvor zaslouţí zvláštní ochranu a péči. 35 V NOZ můţe nalézt zákonnou definici zvířete, kdy zákon v 494 stanoví: Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 36 Co se týče zvláštního významu a hodnoty zvířete, nemusí být vţdy dána jeho obecnou cenou, ale bere se v potaz i vzájemný vztah a emoční vazba pána a zvířete, coţ se můţe promítnout do institutu náhrady škody při poranění zvířete. Toto ustanovení také stanovuje, ţe ţivé zvíře není věcí a vyjadřuje, za jakých podmínek na něj lze aplikovat předpisy o movitých věcech. 37 Ze znění ustanovení tedy vyplývá, ţe na zvířata se budou aplikovat ustanovení NOZ o věcech s následujícími omezeními: 1) Tato ustanovení je moţné pouţít, pokud to neodporuje povaze zvířete jako ţivého tvora (není jiţ proto moţné pouţít na zvíře např. ustanovení o výpůjčce, pokud by to zvířeti způsobilo bolest či utrpení), 2) ustanovení o věcech se nepouţijí, pokud by to bylo v rozporu se zvláštními právními předpisy na ochranu zvířat. 38 Dále se NOZ přímo zmiňuje o rozdílných druzích zvířat a to ve vazbě na základní soukromoprávní instituty jako je nabývání vlastnictví apod. ( 1046n). Rozlišuje zvířata divoká, zajatá, hospodářská, chovná, zkrocená, zvíře určené k zájmovému chovu a zvíře bez zákoníky. Například ABGB v 285a mluví o tom, ţe zvíře není věcí, nicméně je třeba na ně použít platné předpisy o věcech, neexistuje-li žádná zvláštní úprava. 40 Je zde zřejmá paralela 35 BEZOUŠKA, Petr. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 19, s zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 37 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. In DÁVID, Radovan, SEHNÁLEK, David, VALDHANS, Jiří (ed). Dny práva 2010: 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity [online]. law.muni.cz, 2010 [cit ]. Dostupné na: <http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/mullerova_hana_%284342%29. pdf#page=1&zoom=auto,0,842>. 39 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s císařský patent č. 946/1811 ř. z., Algemeine bürgerliches Gesetzbuch, ve znění pozdějších předpisů 16

17 mezi tímto zákonem a novou právní úpravou obsaţenou v NOZ. Avšak NOZ našel inspiraci nejen v rakouské právní úpravě, ale v německém občanském zákoníku, kde se v 90 odst. 3 BGB můţeme dočíst, ţe zvířata nelze rovněţ počítat k věcem. Na zvířata se však podle tohoto ustanovení co do praktického výsledku pouţijí zásadně věcně-právní předpisy, pokud neexistuje ţádná zvláštní veřejnoprávní úprava Shrnutí právního vývoje zvířete V nové právní úpravě (NOZ) jsme se dočkali samostatné právní úpravy zvířete, která s sebou ponese určité právní následky. Zvíře se vymanilo z dlouhodobě zaţitého pojetí, kdy se řadilo do kategorie věcí v právním smyslu. Názorů na tuto dereifikaci je mnoho. Například J. Švestka a S. Stuna namítají, ţe zařazení ustanovení o zvířeti do NOZ je spíše proklamací a ţe stejně bude stále se zvířaty jednáno jako s věcmi v právním smyslu. Právní ustanovení o věcech se dle názoru autorů navíc jeví pro zvíře jako velmi vhodné a prohlášení, ţe zvíře není věcí, ani neodpovídá kaţdodenní běţné zkušenosti a poznatkům praktického ţivota. Proto je podle nich taková úprava zbytečná a co do ochrany zvířat poukazují na stávající (a dle jejich názoru naprosto dostačující) ochranu poskytovanou veřejnoprávními předpisy. 42 S těmito názory si však dovolím v určitých bodech nesouhlasit. Zařazení zvláštního ustanovení upravující postavení zvířete do občanského zákoníku není jen jakýmsi ústupkem pro ochranáře zvířat, kteří se jiţ dlouhá léta různými způsoby snaţí prosadit efektivnější prostředky ochrany zvířat. Samozřejmě to lze chápat jako reakci na společenský názorový vývoj, dle kterého se zvíře povaţuje za ţivého tvora nadaného smysly, a proto by měl člověk k němu přistupovat s respektem jako k součásti ţivé přírody. Dále názor, ţe ustanovení o věcech se na právní postavení zvířete nejvíce hodí, je lehce napadnutelný, uvědomíme-li si, ţe zvíře je ţivý tvor, který má naprosto specifické potřeby a vyţaduje proto odpovídající zacházení. 43 Dále na rozdíl od vymezení zvířete v zákoně na ochranu zvířat proti týrání, který omezuje pojem zvířete na ţivé obratlovce odlišné od člověka 44, právní úprava obsaţená v NOZ povaţuje za zvíře nejen obratlovce ale i bezobratlé, jsou-li schopni cítit bolest nebo stres. 45 NOZ nově obsahuje i samostatnou soukromoprávní úpravu různých druhů zvířat, nemusí se tak přejímat dosavadní úprava veřejnoprávní. Tato nová úprava obsaţená v NOZ podle mého názoru dobře reflektuje současný postoj naší společnosti k otázkám právního 41 ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s ŠVESTKA, Jiří, STUNA, Stanislav. K pojmu věc..., s REMUNDA, Ivo. Ţivé zvíře opravdu není věc?. Právní rozhledy. 2011, roč. 19, č. 15, s Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 45 ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s..., s

18 postavení zvířete, jakoţto součásti ţivé přírody. Jsem přesvědčena, ţe právní úprava v této podobě bude lépe odpovídat kaţdodenní realitě Zvíře jako subjekt práv a povinností Na konec této části pojednávající o právním postavení zvířete jsem se rozhodla zařadit i podkapitolu, která pojednává o konceptu přiznání právní subjektivity 46 zvířatům a o právních důsledcích takového kroku. Shledávám to zajímavým přechodem mezi touto částí a druhou částí této práce zabývající se pravidly náhrady škody v souvislosti se zvířetem. Tato podkapitola nemá být o popisu právní reality, ale je to spíše soubor myšlenek a úvah o právních důsledcích zavedení právní subjektivity zvířat. Toto téma mě zaujalo především v souvislosti s mnoţícími se poţadavky (a to nejčastěji ze strany nevládních organizací hájící práva zvířat) na zlepšení právního postavení zvířat a na zavedení právní subjektivity jakoţto prostředku efektivnější ochrany práv zvířat. V rámci této podkapitoly bych chtěla poukázat na důleţité právní důsledky zavedení právní subjektivity zvířat (a to i ve vztahu k následné odpovědnosti za škodu, kde by se zvířata stala nositeli odpovědnosti), které značí zjevnou nevhodnost tohoto institutu jako prostředku ke zlepšení postavení zvířat ve společnosti. Jak jsem se jiţ zmiňovala, roste v poslední době snaha o zlepšení ţivotních podmínek zvířat. Samozřejmě na tom není dle mého názoru nic nevhodného, ba naopak jsem zastáncem takové právní úpravy, která by dobře reflektovala snahu o kvalitní ţivotní prostředí s respektem k různým ţivotním potřebám jednotlivých ţivých sloţek přírody. Nicméně je nutno zváţit vhodnost pouţitých prostředků ve vztahu k zamýšlenému cíly a také je důleţité domyslet důsledky takových postupů. V zahraničí jsou případy, kdy jsou podávány ţaloby organizacemi pro ochranu zvířat, a to jménem zvířat, kdy se snaţí dosáhnout u soudu uznání zvířat jako strany sporu a potvrdit jejich legal standing. Je to jeden z projevů aktivistického hnutí animal rights movement. 47 Nám, středoevropanům, se mohou zdát takové případy úsměvné, nicméně tento trend začíná pronikat i na evropský kontinent a hlavním cílem je zde dosáhnout uznání práv zvířat 48, respektive minimálně některých práv vyšších druhů zvířat Mám-li se drţet právní terminologie plynoucí z NOZ, jenţ nedávno vešel v účinnost, měla bych pouţívat slovní spojení právní osobnost. Nicméně zde vycházím z publikací Hany Müllerové, jejíţ práce pojednávají o ochraně zvířat, a ona v souladu s tehdejší terminologií pouţívá pojem právní subjektivita. Proto se budu drţet tohoto staršího výrazu 47 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít zvířata práva? Vývoj konceptu právní subjektivity a právní postavení zvířat. Právník. 2012, roč. 151, č. 10, s Slovo práva zvířat dávám do uvozovek z důvodu terminologické přesnosti. Vzhledem k současné právní úpravě zvířata nemohou být subjekty práv a povinností, jinak řečeno nemohou být nositeli práv ani povinností, proto není vhodné mluvit o právech zvířat. 49 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít..., s

19 Předpokladem pro moţné uznání legal standing (nadále budu pouţívat tomu podobný český pojem ţalobní legitimace), je právní subjektivita strany. A zde jiţ naráţíme na první problém. Předpokladem být subjektem práv a povinností, tzn. být nositelem právní subjektivity, je schopnost subjektu mít práva a povinnosti a z toho plynoucí schopnost nést odpovědnost za svá jednání. Co se týče schopnosti mít práva, v této oblasti, zdá se, jsou zvířata na první pohled schopny obstát (samozřejmě bylo by také potřeba určit, jaká práva by zvířata měla). Avšak zaměříme-li se na celý systém práva a jeho důvod a původ existence, uvidíme trhliny v této teoretické konstrukci. Právní systém obecně je zaloţen na premise, ţe na světě existuje určitá morálka. Ţe určité chování je vhodné, jiné nevhodné. Postupně si společnost vytvořila systém, komplex pravidel a norem, které se snaţila utvořit tak, aby jí co nejlépe vyhovoval, a aby prostřednictvím něj společnost prosperovala. Tento následně vytvořený systém pravidel, a můţeme ho nazvat právní systém, je praktickým výtvorem lidským. Nicméně pokud bychom chtěli přiznat zvířatům určitá práva a s tím spojené i povinnosti, a umoţnit jim tak být plnohodnotnými subjekty práva, znamenalo by to podřadit svět zvířat pravidlům lidským, které ne vţdy korespondují s pravidly zvířecími. 50 Ve zvířecí říši neexistuje svobodná vůle, není zde moţné se doţadovat nějaké spravedlnosti. Není proto moţné jim podsouvat pravidla, které jsou vytvořeny lidmi. Bez svobodné vůle není moţné být odpovědným za nesplněnou povinnost, proto by jim mohla být přiznána pouze práva. Potom by však nebyla splněna základní podmínka vzájemné korelace práv a povinností subjektů. 51 Tyto výše uvedené důvody myslím dobře fungují jako argument proti zavedení právní subjektivity zvířat. 52 Je proto namístě se zamyslet, zdali snaha o přiznání právní subjektivity zvířatům je efektivním prostředkem ochrany zvířat. Jsem pro takový přístup, podle kterého bude podporována snaha efektivně prosazovat ochranu zvířat a zlepšovat ţivotní podmínky zvířat. Na závěr této podkapitoly bych ráda sdílela názor H. Müllerové, podle kterého není nic špatného na zodpovědném antropocentrickém vnímání světa. Avšak je důleţité nezapomínat na odpovědnost za ochranu veškeré přírody, a to a priori ne pro člověka samotného, ale proto, ţe byla člověku svěřena. Postavení jednotlivých částí ţivé přírody jako nikoli subjektů práva, ale jako důleţitých objektů ochrany, se pak jeví jako krok správným směrem tamtéţ 51 tamtéţ, s Samozřejmě je to jen pár důvodu z mnoha. Můţeme uvést i další, jako například potřeba zřízení zvířecího zástupce/jednatele jako nutného institutu v procesně-právní oblasti. 53 MÜLLEROVÁ, Hana. Mohou mít..., s

20 3 Odpovědnost za škodu ve vztahu ke zvířeti Dostáváme se do druhé části této práce, která bude rozebírat rozdílné právní úpravy věnující se odpovědnosti za škodu. Tuto část jsem rozdělila do čtyř podkapitol. V první podkapitole nazvané co je to právní odpovědnost? uvedu převaţující teorie na vymezení tohoto institutu, tuto podkapitolu jsem do práce zařadila jako úvod k institutu odpovědnosti za škodu. V rámci obecného úvodu k odpovědnosti za škodu nastíním pouze základní prvky tohoto institutu a zaměřím se na nejdůleţitější změny, které právní úprava odpovědnosti za škodu doznala v průběhu času. Mým cílem není vyčerpávajícím způsobem obsáhnout tento institut. Navíc vzhledem k náročnosti tohoto tématu a k mnoţství publikací a odborným pojednaní, které ohledně něho byly jiţ napsány, by tato práce nebyla ţádným přínosem. Zbylé dvě podkapitoly budou sice tematicky uţší, zato obsahově rozsáhlejší. Jsou zaměřené na právní úpravu škody, která určitým způsobem souvisí se zvířetem. 3.1 Co je to právní odpovědnost? Je zajímavé, ţe ačkoli je právní odpovědnosti v právu institutem hojně uţívaným, existuje dlouhá řada teoretických názorů na vymezení právní odpovědnosti, mezi autory jsou odlišnosti i zásadního významu a právní obec se dosud na ţádném z nich jednoznačně neshodla, ačkoli tyto diskuze probíhají (s krátkými latentními obdobími) zhruba od poloviny minulého století. 54 Tyto názory jsem rozdělila do dvou skupin, přičemţ u kaţdé skupiny uvedu její hlavní představitele. 55 Do první skupiny patří představitelé vyznávající sankční pojetí právní odpovědnosti. Podle tohoto pojetí se právní odpovědnost ztotoţňuje se sankcí jakoţto sekundární (odpovědnostní, sankční) právní povinností, která vzniká v důsledku porušení právní povinnosti původní (primární). Právní odpovědnost je potom nepříznivý právní následek 54 HURDÍK, Jan. Institucionální pilíře soukromého práva v dynamice vývoje společnosti, 1. vyd. Praha: nakladatelství C. H. BECK, 2007, s Avšak tyto dvě skupiny jsou pouze orientační, nemají stanovené pevné hranice. Téměř kaţdý nový názor má svou inovaci či má ve svém vymezení právní odpovědnosti nový prvek apod. Například M. Knappová navrhla rozdělení do čtyř názorových skupin, a to: 1) názory povaţující občanskoprávní odpovědnost za sloţku občanskoprávní 2) názor povaţující občanskoprávní odpovědnost za hrozbu občanskoprávní sankcí 3) názory povaţující občanskoprávní odpovědnost za sankci a 4) názory pozitivistické (více v: KNAPPOVÁ, Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu, 1. vyd. Praha: nakladatelství EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2003, s. 206). Nemyslím si, ţe by některé dělení bylo lepší neţ jiné, podlé mého názoru se jedná spíše o to, jaký účel má takové rozdělení splňovat. 20

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Iva Proksová. Zákaz diskriminace v pracovním právu

Iva Proksová. Zákaz diskriminace v pracovním právu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Iva Proksová Zákaz diskriminace v pracovním právu Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Zákaz diskriminace v pracovním

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Zuzana Davidová. Ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku.

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Zuzana Davidová. Ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku. Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Zuzana Davidová Ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ochrana

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích.

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Veronika Mojdlová Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Ochrana

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trestní odpovědnost právnických osob Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Karla Motyčáková Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Monika Hrbatá. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele

Monika Hrbatá. Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Monika Hrbatá Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Odpovědnost dědice za dluhy

Více

Autonomie vůle a obchodní závazky

Autonomie vůle a obchodní závazky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Autonomie vůle a obchodní závazky Bakalářská práce Autor: Hanka Tobolíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková,

Více

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Petra Lukešová Cizí kapitál jako součást obchodního majetku se zaměřením na smlouvu o půjčce, smlouvu o úvěru a vklad tichého společníka ve smyslu smlouvy

Více

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Lukáš Rezek Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zánik účasti

Více

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Květa Sklenářová Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva Barbora Chmelařová 2012/2013 Prohlašuji,

Více

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Odpovědnost orgánů akciové společnosti

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Odpovědnost orgánů akciové společnosti Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Odpovědnost orgánů akciové společnosti Plzeň, 2014 Tomáš RŮŽIČKA Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra obchodního práva

Více

Ochrana kulturních památek. Bc. Jitka Rajnohová

Ochrana kulturních památek. Bc. Jitka Rajnohová Ochrana kulturních památek Bc. Jitka Rajnohová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky: Předmětem diplomové práce je problematika ochrany kulturních památek a státní památkové péče, která je velmi

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA Diplomová práce Trestněprávní institut nutné obrany Zpracoval: Radek Miclík Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. František Novotný,

Více

Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s.

Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s. Vzor citace: PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 436 s. Právní stav publikace je ke dni 15. 9. 2011 Lektorské posouzení: prof. Dr. JUDr.

Více

Nadační právo dnes a zítra

Nadační právo dnes a zítra Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Nadační právo dnes a zítra Alžběta Zýková 2012/2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

RUČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU

RUČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA SOUKROMÉHO PRÁVA A CIVILNÍHO PROCESU RUČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Autor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení RIGORÓZNÍ PRÁCE Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích Mgr. Lenka Hubková 2009/2010 Prohlašuji, ţe

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Loterie a jiné podobné hry v právním systému České republiky Lukáš Jelínek Plzeň 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Loterie

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Bc. Hana Dvořáková

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Bc. Hana Dvořáková Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Bc. Hana Dvořáková Nové instituty v dědickém právu de lege ferenda Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma "Nové instituty

Více