Automobilismus a emise CO 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automobilismus a emise CO 2"

Transkript

1 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R.

2 Obsah 1. Spalování a jeho d sledky 2. Vliv automobilismu 3. M ení spot eby vozu 4. Technika 5. Koncern VW a Škoda 6. Shrnutí 2

3 1. Spalování a jeho d sledky PRODUKTY SPALOVÁNÍ CO 2 CO HC NO x SO x HCl žké kovy Dioxíny Prach Saze Popílek kavé organické slou eniny 3

4 1. Spalování a jeho d sledky SKLENÍKOVÝ PLYN OXID UHLI ITÝ, CO 2 4

5 1. Spalování a jeho d sledky SKLENÍKOVÝ EFEKT V ATMOSFÉ E 5

6 Vznik a vývoj emisních p edpis Automobilismus a emise CO 2 2. Vliv automobilismu Kalifornie, USA za átek 60-tých let 20. století první limity na emise výfukových plyn Evropské spole enství rok 1970 limity pro CO a HC od r zavedení limit pro NO x rok 1988 hranice pro saze z dieselových motor, zavedení limit i pro nákladní vozy a autobusy od r byly zavedené emisní p edpisy i pro motocykly a mopedy v Evrop za al platit emisní p edpis Euro-1 od emisní p edpisy se neustále zp ís ují (Euro-1 Euro-6) 6

7 Legislativa EU k emisím CO 2 Automobilismus a emise CO 2 2. Vliv automobilismu Na ízení EU. 443/2009 z : Stanovení emisní normy pro osobní a lehká užitková vozidla ke snížení emisí CO 2 ur uje pr rnou hodnotu emisí CO 2 flotily nových voz v rámci Evropské unie a platí od roku 2012 cílová pr rná hodnota flotily v EU je 130 g CO 2 /km, od roku 2020 je to 95 g CO 2 /km a od roku 2025 je v diskusi hodnota 75 g CO 2 /km každý výrobce voz v EU má svoji vlastní cílovou hodnotu emisí CO 2 v závislosti na pr rné hmotnosti flotily jeho voz za p ekro ení daného limitu jsou stanovené pokuty v závislosti od míry p ekro ení (g CO 2 /km) a po tu do provozu p ihlášených voz v letech platí Phase-In, sta í, aby limity emisí CO 2 plnilo postupn 65, 75 a 80% flotily 7

8 3. M ení spot eby vody Parametry vozu hmotnost m (kg) valivý odpor pneumatik f r ( ) elní plocha A (m 2 ) koeficient aerodynamického odporu c w (-) 8

9 3. M ení spot eby vody Odporové síly vozu Nezávislé na hmotnosti vozu - odpor vzduchu: F v = 0,5.. v 2. c w. A Závislé na hmotnosti vozu - valivý odpor: Nastavení jízdních odpor na válcovém zkušebním stavu: -F 0 (N) -F 1 (N/(km/h -1 )) -F 2 (N/(km/h -1 ) 2 ) - setrva níková t ída vozu (lbs) F r = f r. m. g - setrva ný odpor: F s = m. a 9

10 3. M ení spot eby vody ÍCÍ CYKLUS NEFZ (MVEG) sto Nový evropský jízdní cyklus Mimo m sto Cyklus 1 Cyklus 2 Cyklus 3 Cyklus 4 Cyklus 5 Rychlost (km/h) as (s) 10

11 3. M ení spot eby vody NORMOVANÁ A ZÁKAZNICKÁ SPOT EBA z homologa ního m ení provád ného v emisní laborato i za definovaných podmínek se získají normované hodnoty spot eby a emisí CO 2, které se uvád jí v homologa ní dokumentaci vozu udávají se 3 hodnoty spot eby v l/100 km: m sto, mimo m sto a kombinovaná hodnota na základ kombinované hodnoty spot eby se udává kombinovaná hodnota emise CO 2 v g/km íklad: Škoda Octavia, motor 1,6l 77 kw TDI-CR s 5 mechanickou evodovkou: 5,7 / 3,9 / 4,5 l/100 km a 119 g CO 2 /km zákaznická spot eba se od normované hodnoty m že odlišovat a to z vodu individuálního charakteru jízdy každého jednoho idi e a z vodu odlišných podmínek v b žném užívání vozu 11

12 3. M ení spot eby vody TIPY KE SNÍŽENÍ SPOT EBY V B ŽNÉM PROVOZU nevozit v aut zbyte nou zát ž kontrolovat tlak v pneumatikách a dodržovat jeho p edepsané hodnoty vypínat spot ebi e - klimatizace, vyh ívání seda ek, zrcátek nebo zadního okna, rádio když nejsou zrovna používané demontovat st ešní nosi, když se nepoužívá nevytá et motor do vysokých otá ek, brzo adit na vyšší rychlost využívat setrva nost vozu na dojetí zamezit krátkým jízdám se studeným motorem vypínat motor p i delších zastaveních motor udržovat v dobré kondici (používat lehkob žný olej a kvalitní palivo) 12

13 4. Technika DALŠÍ VÝVOJ KONVEN NÍCH SPALOVACÍCH MOTOR zvyšování ú innosti spalovacích motor benzínové motory s p ímým vst ikování paliva a p epl ováním turbodmychadlem (TSI) dieselové motory s technologii vst ikování Common-Rail (TDI-CR) snižování zdvihového objemu motor (Downsizing) umožn né epl ováním (1,2l 77 kw TSI nebo 1,4l 90 kw TSI, 1,2l 55 kw TDI-CR) vylepšení parametr motor (výkon, moment) p i snížení spot eby a pln ní exhala ního stupn Euro-5 automatické p evodovky DSG s vyšší ú inností modelová ada Škoda Yeti používá výhradn motory TSI, TDI-CR a evodovky DSG 13

14 DALŠÍ OPAT ENÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 používání alternativních paliv E85, LPG nebo CNG nasazení systému Start-Stop a rekuperace snižování jízdních odpor voz dalším snižováním hmotnosti a zlepšením aerodynamiky model snižování valivého t ení pneumatik dalším vývojem v této oblasti echod na paliva nezávislé od ropy (Synfuel, Sunfuel) postupné nahrazování voz pohán ných spalovacím motorem modely s hybridními pohony, palivovým lánkem, elektromotorem budoucnost dopravy? 4. Technika 14

15 ELEKTROMOBILITA Automobilismus a emise CO 2 dobíjení baterií z domácí nebo pouli ní zásuvky p i krátkých jízdách i dlouhých jízdách vým na baterie na erpací stanici problematika bilance emisí CO 2 15

16 5. Koncern a škoda RODINA MODEL VOLKSWAGEN BLUEMOTION 16

17 5. Koncern a škoda RODINA MODEL ŠKODA GREENLINE 17

18 6. Shrnutí PRO PROBLEMATIKA SPOT EBY A EMISÍ CO 2? výzva k další ochran životního prost edí investice do dalšího technického a technologického pokroku snižování závislosti na fosilních palivech pln ní norem a zákon, zamezení placení pokut pln ní da ových p edpis stát EU v závislosti na hodnot emisí CO 2 ínos pro zákazníka ve form snížených náklad na provoz vozidla (náklady na palivo, platby odvod p i koupi a provozu auta, podpora eko-voz ze strany státu) vnímání a image firmy, posílení pozice na trhu 18

19 6. Shrnutí kuji za Vaši pozornost. 19

Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto

Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto Vývoj podvozk a agregát ve Škoda Auto Martin Hrdli ka Škoda Auto, TP Vývoj podvozku a agregát 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním

Více

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nová ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nová ŠKODA Superb Asi tak t i roky života strávíte v aut. Vybírejte proto s rozvahou. Nová ŠKODA Superb. Bez cestování si už dnešní sv t asi nikdo z nás nedovede p edstavit. I když Vám p

Více

Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům

Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům Přístup Škoda Auto k alternativním pohonům Conference on the future of electric powered vehicles Technický vývoj Škoda Auto a.s. Jaroslav Machan Pavel Nedoma Michal Slavík 1 Přístup Škoda Auto k alternativním

Více

STAV A NOVÉ VÝZVY PRO SM SNÉ A BIOGENNÍ POHONNÉ HMOTY. Sborník p ednášek a odborných prací

STAV A NOVÉ VÝZVY PRO SM SNÉ A BIOGENNÍ POHONNÉ HMOTY. Sborník p ednášek a odborných prací MINISTERSTVO ZEM D LSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEM D LSKÉ TECHNIKY, v.v.i. Praha SDRUŽENÍ PRO VÝROBU BIONAFTY, Praha ESKÁ ZEM D LSKÁ UNIVERZITA v Praze, Technická fakulta, Katedra technologických

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily

Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily Elektromobil Připojení systému k nabíjecí stanici klíčový prvek pro elektromobily www.schneider-electric.cz Souhrn V srdci energetické výzvy, která p ispívá ke zlepšení životního prost edí, nabízí elektromobily,

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu

Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu 178 Úspory energie v rafineriích zpracovávajících ropu Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s. milan.vitvar@crc.cz, tel 476 164 477 1. Úvod V sou asné dob jsme sv dky trvalého trendu ve strmém zvyšování

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100

P ÍPRAVY INTERCLEANU 2010 VRCHOLÍ. Z obsahu: Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Co nového v čistírenství? 15 Pro nás neznámý... 16 Mimořádná zpráva 16 4 253 ZÁ Í 2010 Další íslo vyjde 4. 10. 2010 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 3. 9. 2010. ú. 111 97 40 297/0100 Z obsahu: Dílčí

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine

SIMPLY CLEVER. ŠKODA GreenLine SIMPLY CLEVER ŠKODA GreenLine Svět je krásné místo pro život. Stavíme si tu domy, pracujeme, sportujeme, sázíme stromy a vychováváme své děti, které po nás všechno jednou převezmou. Ať už se z nich stanou

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

Letecké p ístroje. Obsah

Letecké p ístroje. Obsah Letecké p ístroje Obsah P ístroje pro m ení fyzikálních veli in UKAZOVATEL PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1755, VYSÍLA PODÉLNÉHO VYVÁŽENÍ LUN 1756 SOUPRAVA PALIVOM RU PRO MALÁ DOPRAVNÍ LETADLA SOUPRAVA OTÁ KOM

Více

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c Nová ŠKODA Octavia G-TEC Vybíráte mezi výraznou dynamikou... nomická logická Nová ŠKODA Octavia G-TEC s pohonem na CNG nebo nízkými náklady na provoz? Současná, třetí generace našeho bestselleru se již

Více

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c

Nová Nov ŠKo ŠK D o A D o A ct o A ct vi A A vi G- G- E t c Nová ŠKODA Octavia G-TEC Vybíráte mezi výraznou dynamikou... nomická logická Nová ŠKODA Octavia G-TEC s pohonem na CNG nebo nízkými náklady na provoz? Současná, třetí generace našeho bestselleru je nejlepší

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT

ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT Miroslav Patrik a Miroslav Šuta ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší 1 Úvod /6 2 Organizač ní opatření /10 2.1 Nízkoemisní zóny /10 2.1.1 Švédsko /11 2.1.2

Více

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy

Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Elektromechanické a elektromotorické uzamykací systémy Electromechanical and electromotoric locking systems Bc. Milan Fejta Diplomová práce 2009 *** nascannované zadání str. 2 *** ABSTRAKT Tato diplomová

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota První pùjèovna vozidel s pohonem na stlaèený zemní plyn v Èeské republice! Provozní doba Køižíkova 2 Èeské Budìjovice 370 49

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejného vodovodu. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejného vodovodu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 1. Úvod Technické standardy pro sí ve ejného vodovodu (dále jen standardy) jsou zpracovány

Více

VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY

VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 14 21 ISSN 1335-0285 VLIV DOPRAVY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSTUPY Vladimír Adamec 1,

Více

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Peter Ondr ka ZDA OVÁNÍ VÝNOSU Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍR V ESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Abstract: The subject of this paper is the effectiveness of selecting the securities portfolio

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota

Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota Komplexní řešení výhod CNG Zemní plyn - ekonomická a ekologická pohonná hmota První pùjèovna vozidel s pohonem na stlaèený zemní plyn v Èeské republice! Provozní doba Køižíkova 2 Èeské Budìjovice 370 49

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Trendy. Premiéry. Zkušební jízdy.

Trendy. Premiéry. Zkušební jízdy. «PREVIEW KIA Venga «TÉMA Hurá na hory! Jak se lyžuje v Česku NOVĚ ON-LINE na www.grandprinc.cz Časopis pro širokou motoristickou veřejnost č. 2 / ročník 9. - ZDARMA 10. 18. dubna 2010 v Lipsku DIRECT LINE

Více