KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní ekonomikou, intelektuálním kapitálem nebo konkurenceschopností. Vzdělávání se stává také významnou komoditou. Obdobně jako u jiných produktů, i u vzdělání je důležitá jeho kvalita. Její význam vzrůstá v kontextu globalizace vzdělávání. Kvalitativní aspekty jsou významné také u e-learningu. K hodnocení a posuzování kvality vzdělávání jsou používány různá kritéria. Kritéria kvality se vztahují k různým fázím vzdělávacího procesu. Důležité je nejen hodnocení tohoto procesu, ale zejména jeho výstupů: získaných znalostí a dovedností, které by měly odpovídat požadavkům organizací, trhu práce a umožnit rozvoj kariéry jedince. Klíčová slova: Vzdělávání, kvalita, kritéria hodnocení, vzdělávací proces, výstupy vzdělávání, požadavky organizací. Abstract: In contemporary world the importance of education is generally accepted. Education contribution is obvious in context of knowledge economy, intellectual capital, or competitiveness. The education has become an important commodity; its importance is growing in the context of education globalization. Qualitative aspects are important in the case of e-learning, too. Various criteria are used for assessment of the quality of education. The quality criteria are applied for assessment of various stages of educational process. Very important is not only the assessment of this process, but especially its outputs: acquired knowledge and skills, which should respond to organizations and labor market requirements, and enhance the individual career management. Key words: Education, quality, assessment criteria, educational process, educational outputs, organizations requirements. 1. Úvod Význam vzdělávání v průběhu posledních desetiletí neustále vzrůstá, a to nejen v našem státě, ale celosvětově. Zvyšující se význam vyplývá ze souvislostí přechodu industriální éry do éry postindustriální. Současnost je označována různými přívlastky, podle toho, které její aspekty jsou zdůrazňovány. K častým pojmům, používaným zejména v kontextu vzdělávání, patří např. znalostní ekonomika nebo znalostní společnost, e-ekonomika, apod. Již z označení znalostní ekonomika vyplývá důraz kladený na znalosti (i když i tento název je

2 poněkud zavádějící, preferovány jsou kompetence, znalosti bez relevantních kompetencí nejsou přínosné) a vzdělávání. Potřeba vzdělávání, včetně celoživotního, souvisí zejména s problematikou konkurenceschopnosti organizací, regionů, států nebo státních společenství. Patří také mezi priority Evropské unie. Vzdělanostní struktura obyvatelstva představuje jeden z faktorů ovlivňující konkurenceschopnost regionů i státních celků. Patří také ke kritériím, kterými je konkurenceschopnost států posuzována. V této souvislosti např. Světová banka používá kvantitativní indexy KEI (Index znalostní ekonomiky) a KI (Znalostní index) indexy. Oblast celoživotního vzdělávání zahrnuje různé vzdělávací cíle, aktivity i metody. Přínosné nejsou jakékoliv vzdělávací aktivity, ale ty, které poskytují kvalitní vzdělávání, odpovídající požadavkům organizací a trhu práce. Organizace kladou na své zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání požadavky, vyplývající ze specifikace pracovního místa nebo kompetenčních přístupů, které se týkají nejen relevantní úrovně vzdělání, ale také znalostí, dovedností a dalších požadovaných atributů. Rozhodující jsou tzv. výstupy vzdělávání, jeho kvalita, ne pouze samotný vzdělávací proces nebo certifikát o absolvovaném vzdělání. Ten by sice měl garantovat určitý rozsah znalostí a dovedností odpovídající úrovně a kvality. Pouze doklad o absolvovaném vzdělání ale nezajistí absolventu získání zaměstnání, ani nepředstavuje přidanou hodnotu pro organizace. Toto konstatování se týká všech vzdělávacích a rozvojových aktivit, tedy i e-learningu. 2. K otázce kvality vzdělávání V kontextu znalostní ekonomiky náleží oblast vzdělávání k prioritám současnosti. Vzdělávání se stává komoditou i atraktivním předmětem podnikání. Přechod k postindustrialismu a globalizace se projevuje v různých oblastech, mj. také v kontextu managementu organizací, organizačního a pracovního designu nebo řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tyto souvislosti výrazně ovlivňují globalizaci vzdělávání. Projevuje se nejen přebíráním mezinárodních vzdělávacích programů nebo metod, ale také vzrůstající konkurencí na trhu vzdělávání. Obdobně jako u jiných komodit, jednou z významných charakteristik se stává kvalita. U jiných produktů je otázka kvalita již spíše samozřejmostí. V našem státě se kvalita vzdělávání stává předmětem pozornosti zejména v posledních letech. Do diskusí o kvalitě vzdělávání se zapojují nejen různé vzdělávací instituce a organizace, ale také účastníci vzdělávacích a rozvojových aktivit, zástupci různých organizací, představitelé vlády, politických stran nebo i široká veřejnost. I když je zřejmé, že kvalita vzdělávání je jednou z jeho důležitých charakteristik, přesto vymezení jeho kvality není vždy jednoznačné. K posuzování kvality vzdělávání jsou používány různé přístupy a kritéria. Roberts (2001) uvádí základní Barnettovy axiomy, které aplikuje při hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání. Z epistemiologického axiomu

3 vyplývá předpoklad určité sumy objektivních znalostí, s kterou by studenti měli být seznámeni, a které by měly umět demonstrovat. Při akceptaci toho předpokladu pak lze posuzovat jednotlivé předměty v rámci studijních programů jako míru vhodnosti jednotlivých předmětů v rámci studijních programů. Podstatné je ale stanovení kritérií a standardů, kterými budou tyto předměty hodnoceny a následně srovnávány. Druhý axiom se týká problematiky autonomnosti a svobody akademické komunity. Vychází z předpokladu, že objektivní znalosti jsou více rozvíjeny a šířeny, pokud jsou vzdělávací instituce více autonomní a mají relativní svobodu. Z těchto axiomů vyplývají další otázky, související s hodnocením kvality vzdělávání. Jedná se např. o problematiku stanovení objektivních kritérií pro hodnocení jednotlivých předmětů a programů nebo o interní a externí hodnocení kvality. Kvalita vzdělávání souvisí s kvalitou studia, s kvalitou celého vzdělávacího procesu. Na tento aspekt upozorňuje např. Witzany (2002). Kvalita vzdělávacího procesu zahrnuje mj. zprostředkování poznatků, jejich objasnění a ověření. Kvantita poznatků ale nevypovídá o kvalitě. Důležité je vymezení pojmu kvalita studia, včetně kritérií, která jsou používána pro jeho hodnocení. Kvalita vzdělávacího procesu zahrnuje např. i úroveň přednášek, seminářů, cvičení, metod výuky, ale také i kvalitu a zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti. Jak Witzany poznamenává (ibid), zajištění kvality vzdělávání je kontinuální proces, jehož součástí je vnitrouniverzitní, ale i mimouniverzitní dialog o vzdělávání, o jeho kvalitě a opatřeních, které ji zajišťují. K nejčastějším metodám hodnocení kvality vzdělávání patří interní hodnocení, zahrnující např. hodnocení výuky a přednášejících studenty, univerzitními komisemi, apod. Externí hodnocení bývá realizováno externími experty nebo externími evaluačními agenturami. Příkladem externího hodnocení kvality vysoké školy je např. hodnocení realizované akreditační komisí. 3. K otázce kvality e-learningu Význam e-learningu je nesporný. Zvyšuje se nejen jeho význam, ale také rozsah e- learningových vzdělávacích aktivit, jejich distribuce, trh, apod. Tento trend souvisí nejen s neustálým rozvojem informačních a telekomunikačních technologií, ale také se zvyšujícími požadavky na konkurenceschopnost organizací, která je ovlivňována mj. znalostmi a dovednostmi jejich zaměstnanců. Nadšení, okouzlení nebo naopak negativní postoje k informačních technologiím, jež umožnily rozvoj a rozšíření e-learningu, patří nebo by měly patřit již minulosti. Není podstatná pouze forma, ale obsah. I u e-learningového vzdělávání je jednou z významných charakteristik jeho kvalita. Pro hodnocení kvality e-learningu jsou vhodné již zmíněny Barnettovy axiomy. Podstatné je vymezit pojem kvality, a to operacionálně, a stanovit objektivní kritéria pro její hodnocení. Důležitá je kvalita nejen vzdělávacího e-learningového

4 procesu, ale zejména jeho výstupů. Ty jsou podstatné pro účastníky e-learningu, pro absolventy jednotlivých kurzů nebo studijních programů. Tzv. výstupy by měly by odpovídat požadavkům organizací, stimulovat jejich rozvoj, jako i napomáhat rozvoji kariéry a uplatnitelnosti absolventů e-learningového vzdělávání. Tyto výstupy by měly odpovídat požadavkům organizací. A v kontextu globalizace a znalostní ekonomiky i tyto požadavky se stávají univerzálními. Organizace vyžadují nejen pohřebné znalosti, ale zejména různé druhy dovedností, relevantní postoje, motivaci a další individuální charakteristiky, které jsou zahrnuty v koncepci kompetencí. Problematika kompetencí také v současnosti patří k prioritním. Kvalitní studijní programy by měly umožňovat a stimulovat rozvoj požadovaných kompetencí. Je podstatné, aby pro hodnocení kvality e-learningových studijních programů byla stanovována a aplikována objektivní kritéria, vycházející z kompetenčních přístupů. Globalizace e-learningového vzdělávání může být v souvislosti s hodnocením jeho kvality pozitivním jevem. V rámci benchmarkingu je výhodné uplatňovat ta kritéria, metody nebo postupy, které mají univerzální platnost, a jejichž adekvátnost potvrdily i četné zkušenosti. Ne vždy jsou výstupy nebo kompetence předmětem hodnocení kvality e-learningu. Např. výzkum, realizovaný v Evropě, zaměřený na kvalitu e-learningu (Massy, 2002) vycházel z následujících kritérií pro posouzení kvality e-learningu: technické zabezpečení e-learningu pro všechny uživatele, explicitní pedagogický design, odpovídající učebnímu typu, potřebám a kontextu, aktualizace obsahové náplně, vysoká úroveň interaktivity. Při sestavování studijních programů je nutné reflektovat požadavky nejen současného trhu práce a organizací, ale být v tomto směru proaktivní. Sledovat trendy a prognózy týkající se nejen regionálního nebo státního socioekonomického prostředí, ale prostředí globálního. Oblast vzdělávání vyžaduje strategický přístup. Pokud vzdělávání opomíjí strategické aspekty při sestavování studijních programů, jejich aktuálnost může být problematická z různých důvodů. Např. i vzhledem k času, potřebnému nejen pro sestavení studijních programů a jejich akreditaci, ale také pro absolvování studijního programu. Potřeby studentů e-learningových programů se také mění, jako i potřeby organizací nebo trhu práce. 4. Závěry a doporučení Kvalita vzdělávaní je v současnosti jednou ze zřejmých priorit, a to i pro e-learnigové vzdělávání. Je potřebná nejen pro získání akreditací studijních programů, ale také pro konkurenceschopnost vzdělávacích institucí v současném globalizovaném světě. Jak např.

5 poznamenává Field (2003), integrace terciálního vzdělávání v Evropě je součástí McDonaldizace vzdělávání. Kvalita e-learningu je významná samozřejmě také pro účastníky e-learningu, pro studenty a absolventy studijních programů. Na kvalitě e-learningového procesu, a zejména jeho výstupů, záleží uplatnitelnost a konkurenceschopnost jeho absolventů, Proto hodnocení kvality e-learningu by se nemělo zužovat na pouhý vzdělávací proces, ale na jeho výstupy, na získané znalosti, dovednosti, zkušenosti, apod., celkově na získané kompetence. I když je zřejmé, že vzdělávací proces ovlivňuje tyto výstupy. Absolventi e-learningových studijních programů by měli být vybaveni kompetencemi, požadovanými organizacemi a trhem práce. I když existují i v tomto aspektu regionální rozdíly, také v kontextu kompetencí se jedná o globalizaci požadavků organizací, které nejsou specifické pouze pro určitý region či stát. To je ale již jiné téma, i když je zřejmé, že oblast vzdělání vyžaduje strategický a holistický přístup. Pouze pak je pravděpodobné, že absolventi mají šanci se adekvátně uplatnit, ať v zaměstnání nebo podnikání, a představují pro organizace i společnost přínos. Zvyšují její konkurenceschopnost, ale svou vlastní. Mohou získané kompetence uplatnit v rozvoji své kariéry, v dalším profesionálním a osobním rozvoji. Literatura 1. Field H. (2003) Integrating Tertiary Education in Europe. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2003, 585. pp Roberts V. (2001) Global Trends in Tertiary Education Quality Assurance: Implication for the Anglophone Caribbean. Educational Management Administration and Leadership. 2001; 29; s Massy J. (2002) Quality and elearning in Europe. Summary Report [online]. [cit ]. URL:< 4. Witzany J. (2002) Příspěvek k diskusi o kvalitě studia. Česká konference rektorů, [online]. [cit ]. URL:< Informace o autorovi: PhDr. Iva Kirovová, PhD. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu, odborný asistent

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II.

Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Kvalita ve vzdělávání a její zabezpečování v prostředí vysokých škol II. Milan Hutyra Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ostrava První část tohoto příspěvku (viz str. 5 7) je věnována širšímu,

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková

LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE. Růžena Petříková LIDÉ ZDROJ KVALITY, ZNALOSTÍ A PODNIKOVÝCH VÝKONŮ PEOPLE SOURCE OF QUALITY, KNOWLEDGE AND ENTERPRICE PERFORMANCE Růžena Petříková Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., Mariánské náměstí 480/5, 709 28 Ostrava

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ 60 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PRO 21. STOLETÍ Abstrakt: Studie se zabývá řešením dílčího cíle 4 projektu LC 06046 Centra základního výzkumu školního vzdělávání, zaměřeného na zjišťování vzdělávacích potřeb a požadavků

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více