REFERÁTY PAPERS VÝZNAM ŠKOD ZVĚŘÍ NA POLÍCH A MOŽNOSTI OCHRANY PROTI NIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTY PAPERS VÝZNAM ŠKOD ZVĚŘÍ NA POLÍCH A MOŽNOSTI OCHRANY PROTI NIM"

Transkript

1 Folia venatoria, 36 37, 2007 REFERÁTY PAPERS VÝZNAM ŠKOD ZVĚŘÍ NA POLÍCH A MOŽNOSTI OCHRANY PROTI NIM The importance of game damage to field crops and methods for protection of plants Jiří KAMLER, Jan DVOŘÁK, Miloslav HOMOLKA, Radim CERKAL & Marta HEROLDOVÁ 1. Úvod Volně žijící býložravá zvěř je přirozenou a významnou součástí naší přírody s nezpochybnitelnou kulturní a společenskou hodnotou. V současné době je chov spárkaté zvěře navíc základem mysliveckého hospodaření v České republice a má i rozhodující podíl na ekonomice mysliveckého hospodaření. Stavy drobné zvěře jsou mimo intenzivní chovy na hranici lovitelnosti a tak většina příjmů za zvěřinu, či poplatkové lovy pochází ze zvěře spárkaté. Spárkatá zvěř ovšem působí i výrazné škody v lesním hospodaření a zemědělství a jejímu obhospodařování je proto věnována značná pozornost ze strany myslivců, státní správy i vlastníků honebních pozemků. Za posledních 15 let došlo v souvislosti se značnými škodami na lesních porostech ke snížení početnosti hlavních druhů spárkaté zvěře v nejproblematičtějších oblastech s velkými lesními celky. Nově nastupujícím problémem, se kterým se musí myslivecké hospodaření vypořádat jsou škody zvěří v zemědělství. Ty souvisejí zejména s nárůstem početnosti prasete divokého, ze kterého se stává klíčový druh v produkci zvěřiny i v rozsahu působených škod. V oblastech s menším zastoupením lesů a vysokou početností prasat jsou přitom škody takové, že mohou limitovat ekonomiku zemědělských podniků. Je nesporné, že zvěř při hledání potravy využívá i hospodářsky významné rostliny a její existence je spojena s určitými škodami, které se asi nikdy nepodaří vyloučit (NESVADBOVÁ, ZEJDA 1989, ZEJDA, HOMOLKA 1990, SELTING, IRBY 1997). Myslivecké hospodaření má za úkol škody omezovat na únosnou míru. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedle regulace početnosti zvěře i soubor dalších mysliveckých opatření, která musejí vycházet ze znalostí potravní preference zvěře a ohroženosti jednotlivých plodin. 2. Význam škod působených zvěří na zemědělských plodinách Škody působené volně žijícími velkými býložravci jsou dlouhodobým problémem, se kterým se potýká zemědělské hospodaření prakticky na celém světě již od doby začátků pěstování kulturních plodin. Ani v současné době není koexistence zvěře a zemědělské výroby vyřešena. Dílčí přehledy o škodách na určitém území, nebo na vybraných zemědělských plodinách byly publikovány v řadě zemí. Přesto dosud asi nikde nefunguje systém, podle kterého by se vliv zvěře na zemědělské plodiny dlouhodobě sledoval. Možnosti vytvoření takového systému velkoplošného a dlouhodobého monitoringu škod zvěří na lesy i zemědělské plodiny pro potřeby státní správy jsou diskutovány ve více publikacích na toto téma (např. CONOVER, DECKER 1991, SALTIEL, IRBY 1998). Základním problémem je ovšem pravidelný a dlouhodobý monitoring poškozování zemědělských plodin, který je významně ovlivňován i každoročními změnami ve struktuře pěstovaných plodin. TZILKOVSKI et al. (2002) anketami provedli inventarizaci škod zvěří na kukuřici 183

2 v roce 1995 v Pensylvánii. Největší škody byly v oblasti působeny jelencem, medvědem černým, ptáky a mývaly. Asi nejdokonalejší sběr informací o vlivu zvěře na zemědělské hospodaření existuje v různých státech USA, kde státní agentury mají v pracovní náplni i sběr dat o škodách zvěří působených zemědělcům, poradenskou činnost při řešení škod a na základě získaných informací přijímají opatření k minimalizaci škod. Např. odhadované ekonomické ztráty vlivem volně žijících živočichů v USA přesahují tři bilióny dolarů (CONOVER et al. 1995). Naopak z Evropy existuje jen velmi málo ucelených údajů o škodách zvěří na zemědělských plodinách a v mnoha zemích nefunguje systém jejich monitoringu (HELL et al. 2005). Z území ČR pak nejsou podrobné údaje o škodách způsobených zvěří k dispozici. GEISSER, REYER (2004) uvádějí, že škody, které černá zvěř ročně způsobí na zemědělských plodinách přesahují v Evropě několik milionů USD. Podrobnější přehled o poškození různých zemědělských plodin jednotlivými druhy zvěře uvádí PUTMAN, MOORE (1998) z Velké Británie. V tomto přehledu je uvedeno ekonomické zhodnocení škod zvěří na zemědělských plodinách na základě několika podrobných studií zaměřených na kvantifikaci škod v závislosti na různých faktorech a dotazníkové akce, protože jednotnou ucelenou databázi neměli autoři k dispozici. Škody jsou primárně děleny dle druhu plodiny a zvěře. V provedené dotazníkové akci byly nejvíce frekventované škody na loukách a pastvinách. K jejich ekonomickému zhodnocení ale neexistovaly dostatečně přesné údaje a autoři je proto hodnotili jako málo významné. Ozimé a jarní obiloviny byly intenzivně poškozované na začátku růstu a poté po dosažení mléčné zralosti. Zdánlivé škody na vegetativních orgánech byly obrovské (až 30 % sledovaných ploch bylo okousáno a podstatné plochy byly rovněž pováleny v době vegetace). Ztráty na výnosu ovšem vlivem kompenzačního růstu nebyly tak vysoké, jak se předpokládalo. Z hlediska škod na zemědělských plodinách je podle dostupných neúplných dat nejvýznamnější černá zvěř, která poškozuje všechny druhy plodin, rozrývá travní porosty a poškozuje i zvláštní plodiny, jako např. hrozny (HELL et al. 2005, VIGNA et al. 2005). Jednou z nejvíce poškozovaných plodin v různých částech světa je kukuřice pro svoji značnou atraktivitu pro velké volně žijící býložravce. Například odhadované hektarové ztráty na produkci zrna kukuřice v Pensylvánii (USA) vlivem pastvy zvěře jsou 0,48 m 3, z toho připadá na škody jelencem 0,35 m 3 při výnosu zrna 7,31 m 3.ha -1. Z toho vyplývají odhadované finanční ztráty ve výši 50,31 USD na ha, což odpovídá 28 mil. USD na 558 tis. ha kukuřice v sledované oblasti (TZIL- KOWSKI et al. 2002). CONOVER et al. (1995) odhadli celkové ztráty způsobené volně žijící zvěří na produkci polních plodin v USA na 274 mil. USD ročně. WYWIALOWSKI (1996) zjistila ztrátu na výnosu kukuřice vlivem pastvy jelenců 7,6 45 kg na ha ve vybraných deseti státech USA. U nás podrobnější inventarizace vlivu zvěře na polní plodiny chybí. OBRTEL, HOLIŠOVÁ (1983a) sledovali poškození porostů kukuřice srnčí zvěří v období od července do října na 145 ha na Jižní Moravě. Zjistili, že srnčí zvěř poškozovala kukuřici od počátku růstu, přičemž procento poškozených rostlin klesalo se vzdáleností od okraje pole na které navazoval remíz, kde se zvěř soustřeďovala. Odhadnutá ztráta na výnosu čerstvé hmoty vlivem poškození vegetativních částí rostlin byla 2,6 % v okrajové, více poškozované části porostu a 0,15 % při přepočtu na celou plochu sledovaného pole. Z občasných, nejčastěji ústních zpráv či článků v odborných časopisech a dílčích studií vyplývá, že nejvýznamnější škody na kukuřici vznikají od černé zvěře, ale i pro ostatní druhy jako zajíce či srnčí zvěř je kukuřice vhodným zdrojem potravy i a poskytuje jim i úkryt (ZEJDA, HOMO- LKA 1980). Např. MIKULKA, CHARVÁT (2002) uvádějí, že podíl černé zvěře na škodách způsobených zvěří na zemědělských plodinách na vybraném území byl téměř 90%. Ke škodám zvěří dochází již po zasetí, kdy černá zvěř vybírá klíčící zrna z půdy a později během celého vegetačního období, kdy vznikají škody okusem listů a vrcholů mladých rostlin. Později zvěř ohýbá rostliny a vykusuje zejména šťavnaté části a nakonec vznikají významné škody okusem palic. Protože zvěř kukuřici využívá i jako útočiště vznikají místy i škody od pošlapání a poválení rostlin (OBRTEL, HOLIŠOVÁ 1983a). I po sklizni zůstává na poli významné množství hmoty, která je využívána zvěří jako jeden 184

3 z mála kvalitnějších zdrojů potravy v zimním období (NESVADBOVÁ, ZEJDA 1989). HOLIŠOVÁ et al. (1982) zjistili na základě rozborů žaludků zvěře z agrocenóz, že listy a zrno kukuřice jsou jednou z hlavních komponent potravy srnčí zvěře. O poškozování jiných plodin je podstatně méně údajů. Z Britských ostrovů pocházejí výsledky sledování vlivu pastvy bernešky tmavé na výnos ozimé řepky. Autoři sledovali celkem šest ploch od listopadu do března a zjistili na nich snížení výnosu v průměru o 11,1 % (maximum 27,5 % u nejvíce poškozené plochy). Škody na travních porostech V několika publikacích byly prezentovány výsledky hodnocení vlivu pastvy zvěře na výnos porostů pícnin. Pastva zvěře sice měla vliv na snížení výnosu zelené hmoty, ale snížení produkce bylo zpravidla zanedbatelné. Jen na nejvíce využívaných lokalitách byly výnosy kontrolních ploch bez vlivu zvěře vyšší až o % (např. AUSTIN et al. 1998, TRDAN et al. 2003). U trvalých travních porostů sice nejsou příliš významné škody způsobené spasením hmoty, ale zato jsou na nich působeny velké škody rozrýváním půdy divokými prasaty. Tento druh poškození znamená nejen okamžitou ztrátu na produkci, ale také nutnost nákladné nápravy rozrytého povrchu (HAPP 2005). V České republice se v minulosti dopady pastvy zvěře na zemědělské plodiny nikdo soustavně nezabýval a na většině míst takto vznikající ztráty příliš neznepokojovaly ani představitele zemědělských podniků. Proto máme z dřívějších dob jen málo údajů o využívání zemědělských plodin. OBRTEL et al sledovali poškození řepy cukrovky srnčí zvěří. Při celkem třech kontrolách zjistili poškození u 1,48 % rostlin při průměrné ztrátě listové plochy 1,85 %. 3. Vliv pastvy zvěře na růst, vitalitu a výnosy plodin Z hlediska hospodaření mluvíme o škodách až tehdy, kdy dochází k újmě na majetku poškozeného, tedy v případě konzumace rostlin zvěří tehdy, pokud má toto poškození vliv na výnos, nebo jinak ohrožuje hospodaření (např. zvýšené nároky na agrotechniku, nutnost úpravy rozrytého povrchu apod.). Pro výnos běžných zemědělských plodin je důležité, jestli zvěř poškozuje rostliny na začátku vegetace v době intenzivního růstu, kdy tvoří velké množství biomasy, nebo až v době, kdy jsou vyvinuty generativní orgány, které jsou zároveň hlavním produktem. Pokud zvěř poškozuje vyvíjecí se či zralá semena jde o přímou škodu, která snižuje výnos. Proto jsou nejvýznamnější škody popisovány na obilovinách, kukuřici, sóje apod. a málo významné jsou na loukách, pastvinách a pícninách na orné půdě, protože v těchto případech po okusu následuje kompenzační růst. Způsob poškození plodin je zásadní i pro škodu, která takto vznikla. Při poškození vyvinutých semen je možné škodu prakticky okamžitě vyjádřit, protože ji nelze žádným opatřením zmírnit a její výše se bude při dalším využívání porostu zvěří zvyšovat. Naopak v případě okusu vegetativních částí v době růstu jsou sice rostliny často znatelně poškozené, ale výsledný vliv takového poškození na výnos může být malý v závislosti na řadě faktorů (intenzita poškození, doba, klimatické podmínky, zdravotní stav porostu apod.). Přesné stanovení významu takového druhu poškození pro výnos konečného produktu je prakticky nemožné vzhledem k množství faktorů, které na velikost výnosu spolupůsobí. Přesto se dosud na různých druzích zemědělských plodin uskutečnily výzkumy, které řeší reakci vybraného druhu rostliny na určitý druh poškození listové plochy. Podle druhu rostliny, klimatických podmínek, doby, druhu a intenzity poškození a dalších faktorů byly dosaženy rozdílné výsledky. Pro značnou rozdílnost v podmínkách je obtížné výsledky těchto výzkumů zobecnit, či aplikovat v jiné oblasti. Přesto je zřejmé, že tento druh poškození rostlin v raných fázích vývoje neměl často žádný vliv na růst ani vitalitu rostlin. Také se projevil vliv dalších faktorů, jako např. dostatku vláhy, která umožnila dobrou regeneraci poškozených rostlin. Reakce na okus a schopnost kompenzace se proto liší mezi jednotlivými druhy rostlin, intenzitou poškození, vegetační fází rostliny, zdravotním stavem porostu, podmínkami prostředí atd. Obecně lze vyvodit, že do určité fáze růstu má rostlina vysokou regenerační schopnost a i sil- 185

4 né poškození asimilační plochy dokáže obnovit. Stejně intenzivní poškození proto může mít v různých letech výrazně rozdílný vliv na výnos. Příklady několika vybraných studií uvádíme v tabulce 1, kde jsou výsledky několika studií zabývajících se výzkumem vlivu simulovaného poškození zemědělských plodin. Tabulka 1 Příklady studií zabývajících se vlivem defoliace na výnos kukuřice. Table 1 Examples of studies dealing with the effect of defoliation on maize yield % poškození 1) Stáří rostlin 2) % výnosu 3) Pozn. 4) Citace 5) listy 6) VASILAS et al listů vosk. zralost 7) VASILAS, SEIF listů 6) JOHNSON a 35 dní 8) Dostatek vody 9) a 35 dní 8) Deficit vody 10) YANG ) % of damage, 2) age of plants, 3) % of yield, 4) note, 5) references, 6) leaves, 7) leaves wax maturity, 8) days, 9) water sufficiency, 10) water deficit Protože nejvíce prací na tohle téma pochází z USA, je nejfrekventovanější plodinou kukuřice. I u ní vedly různé pokusy v různých podmínkách k velmi rozdílným ztrátám na sklizni. Výsledný vliv poškození na výnos rostlin byl totiž v řadě případů minimální i při silném poškození a v některých případech byl výnos poškozených rostlin i vyšší oproti kontrolním. Např. HICKS et al po dobu tří let simulovali poškození listů v několika fázích. Ve vegetační fázi pěti listů způsobila totální defoliace u jednoho testovaného hybridu zvýšení výnosu zrna o 48 %, zatímco u druhého testovaného hybridu jeho snížení o 7 %. Při poškození listů v pozdější době byl jeho vliv na výnos významnější. VASILAS, SEIF (1985) provedli podobné experimenty s větším počtem hybridů kukuřice a rostliny poškozovali od fáze sedmi listů, až po fázi voskové zralosti. Ve většině případů zjistili, že poškození listů v pozdějších fázích zralosti vedlo k mírnému zvýšení výnosu zrna pravděpodobně zvýšením transpirace, popřípadě oddálením kvetení. Nejvyšší snížení výnosu zrna bylo zaznamenáno při poškození listů ve fázi květu. SHAPIRO et al. (1986) sledovali ztráty na výnosu při simulované defoliaci a zjistili malý vliv poškození listů ve fázi 4, 5, a 6 listů, kdy ani stoprocentní defoliace průkazně nesnížila výnos zrna. Poškození listů ve fázi šesti až dvanácti listů se na výnosu zrna negativně projevil a snížení výnosu bylo přímo úměrné intenzitě poškození listové plochy. U nás se simulací poškození kukuřice zabývali OBRTEL, HOLIŠOVÁ (1983b), kteří sledovali vliv simulovaného poškození srnčí zvěří a zjistili, že poškození vegetativních částí v raných vývojových fázích vede k poklesu výnosu čerstvé hmoty palic o 17,9 % a při poškození v pozdějších fázích o 38,8 %. Kukuřice se tak v několika studiích ukázala být poměrně odolnou na poškozování listové plochy a zejména v raných fázích vývoje dokáží rostliny bez vlivu na výnos překonat i téměř 100 % zničení listové plochy. To přirozeně platí za předpokladu, že nedojde k takovému poškození rostliny, že by uhynula, ale zvěř zpravidla křehké listy odkusuje a rostliny nevytrhává. Mimo kukuřice byl vliv poškození listové plochy na výnos zrna sledován i u dalších rostlin. Např. CAVINESS, THOMAS (1980) sledovali efekt defoliace na výnos sóji a zjistili, že poškození rostlin mělo mnohem menší efekt na výnos semen, pokud proběhlo ve vegetativní fázi než v době tvorby semen. Snížení výnosu sice záviselo na intenzitě defoliace, ale nebylo proporcionální k množství odebrané biomasy. Při odebrání 50 % se výnos snížil o 10 %, zatímco poškození 100 % listů znamenalo snížení výnosu jen o 40 %. Podobné výsledky byly získány i v dalších studiích. KOPTUR et al. (1996) porovnávali poškozené a kontrolní porosty bobu a zjistili průkazné snížení výnosu poškozených. Celkové výnosy a cukernatost řepy po poškození chrástu sledovali DRACHOVSKÁ et al. (1960). Zjistili značný vliv doby poškození chrástu a vegetačních podmínek v daném roce. K největším škodám došlo v roce, kdy byly všeobecně velmi nepříznivé klimatické podmínky a silný 186

5 výskyt mšic přispěl k poklesu cukernatosti. Poškození chrástu se nejvíce projevilo na jižní Moravě, zejména při poškození v červnu, opět v souvislosti s nedostatkem vláhy. Výsledky poměrně rozsáhlého výzkumu vlivu simulovaného poškození plodin zvěří provedla DIEKMANN (1983). Sledovala brambory, cukrovou řepu, kukuřici, obiloviny a ve většině případů zjistila významné snížení výnosů. Výsledky několika dalších studií simulujících poškození ze zahraničí jsou uvedeny v tabulce 1. Několik autorů se snažilo získat i údaje o skutečných důsledcích pastvy zvěře na vybrané plodiny, protože v experimentálních simulacích nepůsobí na rostliny všechny faktory. AUSTIN, URNESS (1993) hodnotili ztráty na výnosu vojtěšky spásané jelenci ušatými. K tomu použili párové plochy o velikosti 1m 2, které na vybraná pole instalovali ihned po první seči na jaře. Kontrolní plochy byly ohrazené pletivem do výšky 1,2 m. Spolu s kontrolou vlivu pastvy zvěře při sklizni monitorovali vycházení jelenců na pokusné plochy. Přes velkou variabilitu mezi kontrolními a pokusnými plochami zjistili průkazný úbytek biomasy u pasených ploch, který se pohyboval od 0,9 do 4,1 kg na jednoho pozorovaného jelence na pastvě. Propracovaný systém ploch pro sledování poškození sadů pistácií ptactvem navrhli CRAB et al. (1994). Pro náhodně plošně rozmístěné poškození doporučují jako nejvhodnější alternativu procházení porostů transektem diagonálně. V případě, že je poškození koncentrováno do určitých míst poskytuje nejpřesnější údaje náhodný soubor zkusných ploch. ENGEMAN, STERNER (2002) se zaměřili na porovnání vybraných způsobů stanovení škod na kukuřici. Na vybraných polích přesně stanovili veškeré poškozené rostliny a poté zkoušeli několik prakticky využitelných postupů k ohodnocení škody. Jako potenciálně nejméně pracnou a přitom dostatečně přesnou metodu vyhodnotili systém transektů o variabilní velikosti. Naopak pokud poškození rostlin hodnotili pomocí čtverců nebyl odhad dostatečně přesný. Specifické postavení jak co se týká významu, tak druhu působených škod má černá zvěř. Ta vzhledem ke své potravní strategii působí malé škody v lesním hospodářství, ale v zemědělství je nejvýznamnějším druhem. Prasata škodí jak okusem obilovin a kukuřice, tak ničí velké plochy poválení, pošlapáním a přerýváním. Zatímco škody okusem se často nerozlišují od ostatních druhů spárkaté zvěře, poválení a přerývání je zcela specifické pro černou zvěř. 4. Možnosti omezení škod zvěří na zemědělských plodinách Větší množství prací se týká výzkumu faktorů, které škody zvěří na zemědělských plodinách ovlivňují a možností, jak jejich výši omezovat. Pozornost je věnována vedle nutnosti udržování přiměřených stavů zvěře i mysliveckému hospodaření a správné péči o zvěř, agrotechnickým opatřením i různým způsobům ochrany ohrožených porostů. Z výsledků většiny prací vyplývá, že veškeré druhy zvěř jsou velmi přizpůsobivé a rychle si zvykají na rušivé podněty, které nejsou spojeny s nebezpečím. Z toho důvodu je účinnost světelných, zvukových a pachových opatření jen krátkodobá, případně prakticky žádná. Jako účinné se ukázaly být pouze zařízení, která mechanicky znemožní přístup zvěře na pole, částečně elektrické ohradníky a určitý vliv měly i agrotechnická opatření ve spojení s cíleným lovem. Na Slovensku zkoušeli GAŠPARÍK et al. (1993) ochranu porostů kukuřice zejména proti jelení zvěři elektrickým ohradníkem. Účinnost takové ochrany byla vysoká (až 100 %), jen od černé zvěře, která několikrát vnikla na ohrazené plochy byly zaznamenány mírné škody. Přesto jde o nákladný způsob ochrany, který nelze využít na velkých plochách. Oplocení je třeba každý den kontrolovat a po dobu využívání se musí odstraňovat vegetace z dosahu vodičů. Ochranou pomocí elektrických ohradníků a pevného oplocení se zabývali i CURTIS et al. (1994). Masivní oplocení považují za nejúčinnější, ale velmi drahou ochranou, kterou je možné provádět jen ve výjimečných případech zvláště cenných rostlin. Využití elektrických ohradníků snižuje výdaje při zachování dostatečné spolehlivosti. Autoři doporučují i kombinaci elektrického ohradní- 187

6 ku s pachovými repelenty a psy, kteří budou uvnitř chráněné plochy. Systém přenosného oplocení pro ochranu kukuřice a sóji vyzkoušeli i ROSENBERRY et al Jimi navržené ploty sice bezpečně bránili vstupu zvěře na chráněné plochy, ale cena za oplocenku m byla 115 USD. Různé druhy pachových, optických a akustických repelentů byly vyzkoušeny v několika dalších studiích. Jejich účinnost je zpravidla jen krátkodobá a zvýšení účinnosti vyžaduje vyšší úsilí i náklady. NOLTE et al. (1994) testovali tři skupiny různých pachových repelentů, z nichž se jako neúčinnější ukázaly deriváty kyseliny antranilové. V dalších studiích byly vyzkoušeny látky, jako např. srst kojotů při ochraně kukuřice před škodami, které působil jelenec běloocasý (SEAMANS et al. 2002), vápno, aktivované uhlí, křemenný prach a bílý křemenný písek pro ochranu osiv. VER- CAUTEREN et al. (2003) zjistili minimální účinnost červeného laseru pro plašení zvěře z polí. BERIN- GER et al. (2003) sledovali vliv plašiče v podobě strašáku, jež byl aktivován zvěří a jednostrunového plotu proti škodám působeným jelencem běloocasým na sóje. Plot měl průkazný a dlouhodobý vliv na snížení škod. Efekt strašáků byl pouze krátkodobý a tento druh ochrany je vhodný pouze na malé plochy a po krátkou dobu. S podobných výsledkem skončily i studie sledující vliv petard a elektronického hlídače na škody jelencem na kukuřici (BELANT et al. 1996, GILSDORF 2004). Škody zvěří na zemědělských plochách mohou být významně ovlivněny i agrotechnickými postupy. Velmi cenné jsou zkušenosti zemědělských podniků, které se aktivně snažily škody omezovat. Např. NOVÁK (2005) zjistil pozitivní vliv bezorebného setí na následné škody po kukuřici. Tím, že posklizňové zbytky nejsou zaorány, černá zvěř pole sice navštěvuje, ale po jejich zkonzumování na poli neryje. Ponechání posklizňových zbytků navíc zvěř přitahuje, umožňuje její lov a snižuje její škody na ostatních místech a jde tak o jedno z velmi účinných agrotechnických opatření ke snížení celkových škod zvěří. Intenzita poškození se také liší dle jednotlivých odrůd. Např. pozdní hybridy kukuřice byly poškozované výrazně méně, jak rané a odrůdy pšenice s osinami jsou zvěří přijímány jen neochotně. Na míru poškození porostů má nemalý vliv i osevní sled a rozložení ploch jednotlivých plodin. Zejména je třeba zabránit kombinaci ozimu po kukuřici, kdy černá zvěř intenzivně vyrývá zbytky kukuřice a poškozuje následný porost. Opakovaně byla potvrzena určitá minimální výměra porostu nutná pro to, aby jej prasata využívala i jako denní stávaniště a neodcházela do jiného krytu. Pokud jsou porosty zejména kukuřice, ale i jiných plodin poskytujících kryt na souvislých plochách o velikosti do ha, které jsou odděleny pásy nízkých plodin. V tomto případě se zde prasata nezdržují přes den, což výrazně omezí působené škody a usnadní lov při přecházení (VELEK 2004, NOVÁK 2005). Několik studií se také pokusilo zhodnotit problematiku škod zvěří na zemědělských plodinách komplexněji, stanovit vliv různých faktorů a navrhnout zásady pro zemědělské a myslivecké hospodaření v problematických oblastech. GEISSER, REYER (2004) hodnotili účinnost cíleného lovu, přikrmování a elektrického oplocení pro snížení škod černou zvěří na zemědělských plodinách. Z jejich vyhodnocení dat z celkem 44 honiteb v kantonu Thurgau, Švýcarsko vyšlo, že jediným efektivním způsobem, jak škody černou zvěří omezit je cílený lov. Přikrmování pro odlákání zvěře dál od ohrožených ploch a pro její snadnější lov, ani oplocení elektrickým ohradníkem nepřinesly žádoucí výsledky. Autoři proto navrhují, aby z důvodu neustále rostoucích stavů černé zvěře byly přehodnoceny dosavadní zásady jejího obhospodařování. Maximální důraz doporučují věnovat zavádění nových způsobů lovu černé zvěře a vývoji nových modelů pro stanovení výše lovu v rámci lokálních sdružení myslivců. Podobnou účinnost cíleného lovu na ohrožených plochách zjistil STRAUB (2003). Za důležitý předpoklad přitom považuje, aby myslivci hlídali rizikové plochy polí ještě dříve než je zvěř začne navštěvovat a lovili ji již při první návštěvě porostu. Škody na kontrolních plochách ve sledované oblasti klesly z franků na franků. FREIBERGER (2002) navrhnul, aby se na řešení škod zvěří aktivně podíleli zemědělci oplocením a elektrickými ohradníky. Podle něj samotní myslivci ani zemědělci nemohou škodám zvěří zabránit. Za únosnou hranici považuje 3 % poškozené plochy na malých pozemcích a 1 % plochy na velkých polích. 188

7 5. Závěr Z uvedeného přehledu významu škod, které působí volně žijící býložravá zvěř na zemědělských plodinách vyplývá, že jde o dlouhodobý problém, který na některých místech ohrožuje hospodaření zemědělských subjektů. Největší význam má poškození rostlin, v období zrání. Spásání na začátku vegetace rostliny sice znatelně poškozuje, ale často je rychle vyrovnáno intenzivnějším růstem a na celkovém výnosu se neprojeví. Pro omezení škod je nutno vedle udržování přiměřené početnosti zvěře provádět na ohrožených plochách cílená opatření jak ze strany myslivců, tak zemědělců. Poděkování Tato publikace byla vypracována s podporou NAZV, projekt č. QF4192. Došlo Lektoroval doc. Ing. J. SLAMEČKA, CSc. Literatura BERINGER, J., VERCAUTEREN, K.C., MILLSPAUGH, J.J. 2003: Evaluation of an animal-activated scarecrow and a monofilament fence for reducing deer use of soybean fields. Wildl. Soc. Bull., 31: BELANT, J.L., SEAMANS, T.W., DWYER, C.P. 1996: Evaluation of propane exploders as white-tailed deer deterrents. Crop protection, 15(6): AUSTIN, D.D., URNESS, P.J. 1993: Evaluating production losses from mule deer depredation in alfalfa fields. Wildl. Soc. Bull., 21: AUSTIN, D.D., URNESS, P.J., DUERSCH, D. 1998: Alfalfa hay crop loss due to mule deer depredation. J. Range Manager., 51: CAVINESS, C.E., THOMAS, J.D. 1980: Yield reduction from defoliation of irigated and non-irigated soybeans. Agronomy. J., 72: CONOVER, M.R., DECKER, D.J. 1991: Wildlife damage to crops perceptions of agricultural and wildlife professionals in 1957 and Wildl. Soc. Bull., 19: CONOVER, M.R., PITT, W.C., KESSLER, K.K., DUBOW, T.J., SANBORN, W.A. 1995: Review of human injuries, illnesses, and economic-losses caused by wildlife in the united-states. Wildl. Soc. Bull., 23: CRABB, A.C., MAROIS, J.J., SALMON, T.P. 1994: Evaluation of field sampling techniques for estimation of bird damage in pistachio orchards. Proc. 16th. Vertebr. Pest Konference.: CURTIS, P.D., FARGIONE, M.J., RICHMOND, M.E. 1994: Preventing deer damage with barrier, electrical, and behavioral fencing systems. Proc. 16th. Vertebr. Pest conf.: DIEKMANN, M. 1983: Einfluss von Wildverbiss auf den Ertrag verschiedener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen-Ergebnisse von Verbiss-Simulationsversuchen. Z. Jagdwiss., 29: DRACHOVSKÁ, M., KEC, V., NOVOTNÝ, J. 1960: Vliv poškození chrástu na výnos a cukernatost řepy. Listy cukrovarnické, 15: ENGEMAN, R.M., STERNER, R.T. 2002: A comparison of potential labor-saving sampling methods for assessing large mammal damage in corn. Crop protection. 21: FREIBERGER, F. 2002: Wildschadensbegrenzung auf grossen Flaechen. Beitraege zur Jagd und Wildforschung, 27: GAŠPARÍK, J., HELL, P., SABADOŠ, K. 1993: Ochrana kultúry kukurice elektrickým oplotením proti škodám sposobených raticovou zverou. Folia venatoria, 23: GILSDORF, J.M., HYGNSTROM, S.E., VERCAUTEREN, K.C., CLEMENTS, G.M., BLANKENSHIP, E.E., ENGEMAN, R.M. 2004: Evaluation of a deer-activated bio-acoustic frightening device for reducing deer damage in cornfields. Wildl. Soc. Bull., 32:

8 GEISSER, H., REYER, H.U. 2004: Efficacy of hunting, feeding, and fencing to reduce crop damage by wild boars. J. Wildl. Manage., 68: HAPP, N. 2005: Myslivecká péče a lov černé zvěře. Víkend, 173 s. HELL, P., BUČKO, J., ŠEBO, M., KRAJNIAK, D. 2005: Wildschaden in Forst und Feld durch Grosswild in der Slowakei. In: Internationales Symposium Wildschaden durch Grosswild, Wien: HICKS, D.R., NELSON, W.W., FORD, J.H. 1977: Defoliation effects on corn hybrids adapted to the northern corn belt. Agronomy J., 96: HOLIŠOVÁ, V., OBRTEL, R., KOŽENÁ, I. 1982: The winter diet of roe deer (Capreolus capreolus) in the southern moravian agricultural landscape. Folia Zool, 31: JOHNSON, R.R. 1978: Growth and yield of maize as affected by early-season defoliation. Agronomy J., 70: KOPTUR, S., SMITH, C.L., LAWTON, J.H. 1996: Effects of artificial defoliation on reproductive allocation in the common vetch, vicia sativa (Fabaceae: Papilionoideae). Amer. J. Bot. 83: MCNAUGHTON, S.J. 1983: Compensatory plant-growth as a response to herbivory. Oikos, 40: NESVADBOVA, J., ZEJDA, J. 1989: Food-supply for roe deer (Capreolus capreolus) and hare (Lepus europaeus) in fields in winter. Folia Zool., 38: MIKULKA, J., CHARVÁT, A. 2002: Metodická příručka. MZe ČR, 84 s. NOVÁK, Z. 2005: Efektivně proti škodám působeným černou zvěří. Svět myslivosti, 2: NOLTE, D.L., CAMPBELL, D.L., MASON, J.R. 1994: Potential repellents to reduce damage by herbivores. Proc. 16th. Vertebr. Pest conf.: OBRTEL, R., HOLISOVA, V. 1983a: Assessment of the damage done to a crop of maize (zea-mays) by roe deer (Capreolus capreolus). Folia Zool., 32: OBRTEL, R., HOLISOVA, V. 1983b: Effects of a simulated damage done to maize plants by roe deer (Capreolus capreolus). Folia Zool., 32: OBRTEL, R., HOLISOVA, V., KOZENA, I. 1984: Deer damage to sugar-beet leaves. Folia Zool., 33: PUTMAN, R.J., MOORE, N.P. 1998: Impact of deer in lowland Britain on agriculture, forestry and conservation habitats. Mammal Rev., 28: ROSENBERRY, C.S., MULLER, L.I., CONNER, M.C. 2001: Movable, deer-proof fencing. Wildl. Soc. Bull., 29: SALTIEL, J., IRBY, L.R. 1998: Perceptions of game damage in montana by resource agency personnel and agricultural producers. Wildl. Soc. Bull., 26: SEAMANS, T.W., BLACKWELL, B.F., CEPEK, J.D. 2002: Coyote hair as an area repellent for white-tailed deer. Int. J. Pest Manage., 48: SELTING, J.P., IRBY, L.R. 1997: Agricultural land use patterns of native ungulates in south-eastern Montana. J. Range Manage., 50: SHAPIRO, C.A., PETERSON, T.A. 1986: Flowerday ad yield loss due to simulated hail damage on corn - a comparison of actual and predicted values. Agronomy J., 78: STRAUB, M. 2003: Die Intelligenz des Wildtiers nutzen: Kraeftemessen mit der Wildsau. Zuercher Umweltpraxis-Information bulletin der Umweltschutz, 33: TRDAN, S., VIDRIH, M., VESEL, A., BOBNAR, A. 2003: Research on the influence of red deer (Cervus elaphus L.) Grazing on grassland production in the south-eastern part of Slovenia. Comm. Appl. Biol. Sci. Ghent university, 68: TZILKOWSKI, W.M., BRITTINGHAM, M.C., LOVALLO, M.J. 2002: Wildlife damage to corn in Pennsylvania: farmer and on-the-ground estimates. J. Wildl. Manage., 66: VASILAS, B.L., FUHRMANN, J.J., TAYLOR, R.W. 1991: Response of 3 corn hybrids to defoliation of neighboring plants. Can. J. Plant Sci., 71: VASILAS, B.L., SEIF, R.D. 1985: Defoliation effects on 2 corn inbreds and their single-cross hybrid. Agronomy J., 77:

9 VELEK, V., 2004: K problematice snížení škod působených černou zvěří. Svět myslivosti, 4: VERCAUTEREN, K., PIPAS, M., PETERSON, P., BECKERMAN, S. 2003: Stored-crop loss due to deer consumption. Wildl. Soc. Bull., 31: VIGNA, B., MASERA, R., MAZZOCCHI, A. 2005: Zukunft des Grosswildes in der Kulturlandschaft. In Internationales Symposium Wildschaden durch Grosswild, Wien: WYWIALOWSKI, A.P. 1996: Wildlife damage to field corn in Wildl. Soc. Bull., 24: YANG, Z., MIDMORE, D.J. 2004: Experimental assessment of the impact of defoliation on growth and production of water-stressed maize and cotton plants. Experimental agriculture, 40: ZEJDA, J., HOMOLKA, M. 1980: Habitat selection and population density of field roe deer (Capreolus capreolus) outside the growing season. Folia Zool., 29: ZEJDA, J., HOMOLKA, M. 1990: Některé vlivy koncentrace a specializace rostlinné výroby na srnčí a zaječí zvěř. Folia venatoria, 20: Summary Damage cause by wild herbivorous game species to agricultural crops as presentedd above represents long lasting problem which, in some cases, endangers management of some agricultural lands. The most serious damage is caused in the phenological stage of plant crop ripening. Even vast grazing on the vegetative organs in the beginning of plant growth is mostly balanced and has none or low effect on its yield. For game damage control it is important not only to maintain adequate game abundance on endangered plots butan attention should be paid to preventive measures from the part of game as well as agricultural management. Key words: field crops, damage, ungulates, game impact Ing. Jiří KAMLER, Ph.D., RNDr. Miloslav HOMOLKA, CSc., RNDr. Marta HEROLDOVÁ, CSc. Ústav biologie obratlovců AVČR, Květná 8, CZ Brno Ing. Jan DVOŘÁK, Ph.D., Ing. Radim CERKAL, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, CZ Brno 191

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014

Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Metodické vysvětlivky Komentář Odhady sklizně operativní zpráva k 20.6.2014 Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2014 porovnání s výsledky v roce 2013 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2009 Myslivecká a veterinární legislativa, škody způsobené černou zvěří SBORNÍK REFERÁTŮ 13. listopadu 2009 zasedací místnost

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.

Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys. Užití země v České republice v letech 1994 až 2012 Karel Matějka IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika matejka@infodatasys.cz Po roce 19 došlo k výrazné změně hospodářských poměrů v

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012

Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 porovnání s výsledky v roce 2011 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.

Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol. Jak se pečuje o zemědělskou půdu v České republice? Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého v Olomouci e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz 54 % of arable land - problems with water erosion velikost pozemků

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU

VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU VLIV REZIDUÁLNÍHO PŮSOBENÍ HERBICIDŮ NA NÁSLEDNĚ VYSETÝ JARNÍ JEČMEN A ŘEPKU OZIMOU Influence of Residual Effect of Herbicides on Consequently Sown Spring Barley and Winter Rapeseed David BEČKA, Ondřej

Více

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb

Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v podmínkách vybraných volných honiteb Ing. Zdeněk VALA, Ph.D. Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně Ing. Ondřej

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček

Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Eroze zemědělské půdy pohledem poradce pro zemědělce Lubomír Smrček Zemědělská půda význam, péče, ochrana seminář 16. 2. 2010 Sluňákov, Horka nad Moravou Pojem eroze vodní půdní svahová nadměrná potenciální

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana hnízd motáka lužního ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: Karel Poprach Nenakonice 500, 783 75 Věrovany IČ 63324687, DIČ CZ6704270419 e-mail: karel.poprach@tiscali.cz www.naturephoto/tyto.cz

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions Petr Dvořák, Karel Hamouz, Perla Kuchtová, Jaroslav Tomášek KRV ČZU

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI

ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI ATLAS POŠKOZENÍ POLNÍCH PLODIN - SAVCI PŮVODCI A DRUHY POŠKOZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN - SAVCI Příloha závěrečné zprávy projektu NAZV č. QF4192 Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy

TISKOVÁ ZPRÁVA. Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy TISKOVÁ ZPRÁVA Douglaska tisolistá může být nadějí pro chřadnoucí lesy Strnady 20. 10. 2014 - Dřevina roku 2014 - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) je v současné době mezi lesnickou

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013)

Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) Ekologie zdrojů: interakce půdy, vegetace a herbivorů (EKO/EZI) Mgr. Jan Mládek, Ph.D. (2013) 7. blok 24/05/2013 Rozvoj a inovace výuky ekologických oborů formou komplementárního propojení studijních programů

Více

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI EFFECT OF GLYPHOSATE INITIAL GROWTH PHASE SOYA PAVEL PROCHÁZKA, PŘEMYSL ŠTRANC, KATEŘINA PAZDERŮ, JAROSLAV ŠTRANC Česká zemědělská univerzita v Praze,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice

Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice Současnost a perspektiva pěstování trav a jetelovin na semeno v České republice doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen Seminář SPJTS 6. 3. 2013 Současná situace v travním

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES MIKROKLIMA POD NETKANOU TEXTILIÍ, PERFOROVANOU FOLIÍ A JEHO VLIV NA VÝNOS RANÝCH BRAMBOR Dvořák P., Hamouz

Více

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat? Rostlinná Pflanzenproduktion produkce/ agrární / Agrarökologie ekologie referát Referat o Nachwachsende obnovitelných surovinách Rohstoffe Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum L.) Co může odborník očekávat?

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více