Protokol o otevirani obalek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o otevirani obalek"

Transkript

1 Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL /CJ VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje Sidlem: Namesti Dr. E. Benese 24, PSC , Liberec C: DIG: CZ Osoba opravnena jednat jmenem zadavatele: plk. Ing. Vladimir Libnar, namestek reditele krajskeho reditelstvi pro ekonomiku Komise pro otevirani obalek se sesla dne v 9.30 hodin. Jednani se uskutecnilo na Krajskem reditelstvi policie Libereckeho kraje, v Liberci, U Opatrovny 36 na zaklade svolani zadavatele na svem jednani vztahujicimu se kvyse uvedene podlimitni vefejne zakazce, zadane ve zjednodusenem podlimitnim fizeni die zakona c. 37/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen,,zakon"). Z jednani byl pofizen tento protokol. Komise pro otevirani obalek Na jednani se dostavili tito clenove komise pro otevirani obalek:. clen (jmeno, pfijmeni): Milos Trakal, DiS. 2. clen (jmeno, pfijmeni): JUDr. Daniel Hofejsi 3. clen (jmeno, pfijmeni): Ing. Edita Zradickova Vsichni pfitomni clenove komise podepsali Cestne prohlaseni o nepodjatosti a mlcenlivosti (pfiloha c. 2) a byli pouceni o torn, ze vznikne-li duvod k podjatosti nekteremu z clenu komise, je povinen to bezodkladne oznamit zadavateli (zadavatel po zvazeni duvodu podjatosti clena komise, rozhodne o jeho dalsim setrvani v komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti nektereho z clenu komise, postupuje zadavatel obdobne; clen komise, kteremu vznikl duvod podjatosti, se nesmi zucastnit jednani komise od okamziku, kdy se o tomto duvodu dovedel). 2adnemu z clenu komise pro otevirani obalek nevznikl duvod podjatosti a vsichni podepsali cestne prohlaseni. Otevirani obalek s nabidkami. Ve Ihute pro podani nabidek byly doruceny celkem 3 obalky s nabidkami. Seznam dorucenych obalek je v pfiloze c. tohoto protokolu. Na nespravne misto nebyly zadavateli doruceny zadne nabidky. Pfijate obalky s nabidkami byly uzavfene a v souladu s 69 odst. 5 zakona oznacene nazvem vefejne zakazky. Komise pro otevirani obalek pfistoupila k otevirani obalek s nabidkami podle pofadi, v jakem byly doruceny a zapsany v centralni podatelne zadavatele. 2. Nikdo z uchazecu se nedostavil na otevirani obalek.

2 Vsechny pfijate nabfdky byly v ramci cinnosti komise otevfeny a zkontrolovany v souladu s ustanovenim 7 odst. 7 zakona. O kazde nabldce byl ucinen zapis do pnslusne casti. Nabidky dorucene Pofadi die na centralni podatelnu zadavatele 2 3 Nazev uchazece, sidlo Auto Koutek s.r.o., Tanvaldska 4, 463 Liberec 30 AUTOTREND, spol. s r.o., Ceske mladeze 0, Liberec 6 SKODA AUTO a.s., tf. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav C Zjisteni komise pro otevirani obalek Pofadi die na centralni podatelnu zadavatele 2 3 Nazev uchazece Auto Koutek s.r.o., Tanvaldska 4,463 Liberec 30 AUTOTREND, spol. s r.o., Ceske mladeze 0,4632 Liberec 6 SKODA AUTO a.s., tf. Vaclava Klementa 869, Mlada Boleslav Nabidka zpracovana v pozadova nem ceskem jazyku Navrh smlouvy podepsan osobou opravnenou jednat jmenem uchazece Nabidkova cena v Kc bez DPH , , ,5 Splneni pozadavk udle ustanove ni 7 odst 7 zakona nabidka splnila pozadavky nabidka splnila pozadavky nabfdka splnila pozadavky Vsechny nabfdky splnily pozadavky die ustanovenf 7 odst. 7 zakona c. 37/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znenf pozdejsfch pfedpisu.

3 Zaver Vsechny 3 dorucene nabidky splnily pozadavky die ustanoveni 7 odst. 7 z. c. 37/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Vsechny 3 nabidky budou dale posouzeny hodnotici komisi. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy:. Pfiloha c. - seznam dorucenych a pfijatych nabidek centralni podatelnou - evidence doslych nabidek 2. Pfiloha c. 2 - cestne prohlaseni o nepodjatosti clenu komise 3. Pfiloha c. 3 - listina ucastniku otevirani obalek s nabidkami - nikdo z uchazecu se nezucastnil 4. Pfiloha c. 4 - kontrolni list - kontrola uplnosti nabidek VLibercidne Podpisy vsech pfitomnych clenu a nahradniku clenu komise: Milos Trakal, DiS JUDr. Daniel Hofejsi 7 y 7 Ing. Edita Zradickova Dne: Zastupce zadavatele: plk. Ing. Vladimir Libnar namestek feditele pro ekonomiku

4 Formulaf..Evidence doslych nabidek" Verejna zakazka: c.j. KRPL /CJ VZ Nazev:,,Dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" pofadi nazevfirmy zpusob datum cas H30 forfeit s4.a/. r^ ^/^^e^^fa7tngej/> 3f>tC J r-0 l^e/itic d%0j>9 fitttffq.f. tttftv ' BMF/iW tfrttt?'?osto<4 tf/asfrtz iaoi /^ / ^7 a- h W^

5 .2. CESTNE PROHLASENi O NEPODJATOSTI A MLCENLIVOSTI PRO JEDNANI KOMISE PRO OTEVJRANJ OBALEK S NABJDKAMI Nazev zadavatele: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje ICO zadavatele: Sidlo zadavatele: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec Osoba opravnena jednat jmenem zadavatele: plk. Ing. Vladimir Libnar, namestek feditele Vefejna zakazka s nazvem:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" C. J. KRPL /CJ VZ Ja, nlze podepsany/a, Milos Trakal, DiS. vedouci skupiny autoopravarenstvi OEC44384 JUDr. Daniel Hofejsi vedouci odboru specializovanych cinnosti OEC Ing. Edita Zradickova odbor vefejnych zakazek OEC 6549 na svou cest svobodne a vazne prohlasuji, ze: a) jsem se nepodilel/a na zpracovani nabidky (nabidek), b) nemam osobni zajem na zadani vefejne zakazky, c) mne nespojuje s uchazecem (uchazeci) osobni ani pracovni ci jiny obdobny pomer, d) vznikne-li duvod k podjatosti v prubehu meho pusobeni pfi zadavani vefejne zakazky, oznamim to bezodkladne zadavateli, e) zachovam mlcenlivost o zalezitostech, o nichz jsem se dozvedel v souvislosti s vykonem sve funkce pfi zadavani vefejne zakazky, f) informace o prubehu zadavani vefejne zakazky budu podavat pouze pfi vykonu funkce pfedsedy nebo mistopfedsedy komise, a to zadavateli nebo jim povefene osobe, vecne pfislusnemu namestkovi ministra vnitra, generalnimu fediteli Hasicskeho zachranneho sboru Ceske republiky, policejnimu prezidentovi a ministrovi vnitra, g) souhlasim s pfipadnym zvefejnenim sveho jmena, pfijmeni a sveho pracovniho zafazeni, nasledne po uzavfeni smlouvy sviteznym uchazecem nebo po zruseni zadavaciho fizeni, a to na profilu zadavatele v souvislosti s touto vefejnou zakazkou.

6 Toto prohlasenf cinfm na zaklade sve vazne a svobodne vule, nikoli v tisni ci omylu a jsem si vedom vsech nasledku vcetne trestnepravnfch a pracovnepravnich, pokud jsem uvedl nepravdive udaje nebo pokud budu jednat v rozporu s timto prohlasenim. VLibercidne Milos Trakal, DiS. JUDr. Daniel Hofejsf Ing. Edita Zradickova

7 Listina ucastniku otevirani obaiek s nabidkami ,,Dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" c.j. KRPL /CJ VZ Nazev firmy ICO Jmeno a pfijmeni ucastnici se osoby Podpis (hulkovym pismem)

8 -* *>, r i *?/ Tabulka pro otevirani obalek s nabidkami c. j. KRPL /CJ VZ Verejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim rizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Poradi die na centralni podatelnu zadavatele Nazev uchazece, sidlo, C fylsfe^s.r.0, f}(jt&r&g-aj'2) s -.ir, o JS ILCfPfr R ij ~F& <%» S % Nabidka zpracovana v pozadovanem ceskem jazyku V V/ Navrh smlouvy podepsan osobou opravnenou jednat jmenem uchazece i/ V V Nabidkova cena v Kc bez DPH 3 & 334 & 5 d^4 ^fo2./ DO ^5-9 A L'O^I/ *3 O7O/OX/ D y? Cx/ Splneni pozadavku die ustanoveni 7 odst. 7 zakona /)AJO fi^o ft NO 5 ir

SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK ZADAVATEL: Fond dalšího vzdělávání Sídlem: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 1. 2014 v 10:00 hodin. Ve výše uvedené veřejné zakázce zadávané

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení vnitřní správy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: 4875/0/Ma SPIS. ZN.: OVS-4576/0 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Petr Mareček / OVS TELEFON: 556 879 45; 60 965 9 E-MAIL:

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: ÚTVAR: OSK TELEFON: 556 879 443 E-MAIL: lenka.herakova@koprivnice.cz

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc Č.j.: MV-110942-6/PO-PSM-2011 Počet listů: 3 Příloha: 2/8 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach

Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach \C HORKA NAD M Namesti Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou g 585 378 035, e-mail: obec@horka.cz Zadavaci podminky nabidkoveho fizeni zadanf verejne zakazky na zaklade 12 odst. 3 a die 27 zakona

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace separovaných složek komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více