ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu"

Transkript

1 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Accessory minerals of ABO 4 -type from some subvolcanic equivalents of A-type granites from the Krušné hory/erzgebirge Mts. and from the Teplice rhyolite KAREL BREITER 1 RADEK ŠKODA 2 1 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha 6 2 Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, Brno (01-34 Rolava, Teplice) 2005, Förster Rhede 2006, Förster et al. 2007, 2008, Breiter et al. 2006, 2007). Předložená studie si klade za cíl doplnit znalosti o složení oxidických akcesorických minerálů typu ABO 4 (zirkon, thorit, xenotim, monazit) v ryolitech a jejich subvulkanických ekvivalentech, které jsou součástí krušnohorského magmatismu A-typu a dosud jim z tohoto hlediska byla věnována pouze omezená pozornost (Förster et al. 2007). Studované horniny Key words: zircon, thorite, monazite, A-granite, subvolcanic rocks, Krušné hory/erzgebirge Mts. Abstract: In the frame of systematic study focused on the A-type Variscan granitoids in Krušné hory Mts./Erzgebirge, we have studied radioactive accessory minerals of ABO 4 -type from (i) subvolcanic rhyolitic dykes near Gottesberg (Germany), (ii) altered granite porphyry dyke from Schneckenstein (Germany) and (iii) effusive rhyolite from the Teplice caldera (Czech Republic). Metamict zircon rich in xenotime component is the most common accessory phase in all examined samples. Thorite occurs particularly in the Teplice rhyolite, while concomitance of monazite with xenotime and pure zircon is typical for the Schneckenstein granite porphyry dyke. The assemblage from Schneckenstein differs from all other A-type granitoids in studied area and it is addressed the question about genetic affiliation of this rock. Zajímavým a i v celosvětovém měřítku neobvyklým rysem krušnohorského pozdně variského magmatismu je přítomnost téměř současných intruzí dvou typů granitových magmat, která jsou obvykle produkována v odlišných geotektonických prostředích. Na relativně malém území jsou zde přítomny jednak silně peraluminické a fosforem bohaté typicky kolizní granity (S-typu), a zároveň slabě peraluminické, fosforem chudé a Zr, Th, Y, HREE-obohacené granity (A-typu), charakteristické pro extenzní prostředí. Ačkoliv k poznání dualismu frakcionovaných granitů Krušných hor došlo poměrně nedávno (Breiter et al. 1991), byly rozdíly mezi oběma typy granitů studovány z hlediska geochemického a ložiskového (Breiter et al. 1999, Förster et al. 1999) i mineralogického (Müller et al. 2005, Breiter Müller 2009). Rozvoj analytických metod umožnil studium akcesorických minerálů z obou typů granitů (Johan Johan Pro studium akcesorických minerálů byly vybrány dvě subvulkanické ryolitové žíly prorážející peraluminické granity v německé části nejdecko-eibenstockého masivu u Gottesbergu a Schneckensteinu a vzorky ryolitového tufu až ignimbritu z výplně české části teplické kaldery. Přibližně 2 km sv. od Gottesbergu (asi 10 km s. od Kraslic) ve svazích údolí potoka Heroldsbach vychází několik zhruba s.-j. orientovaných žil mocných až 5 m. Jsou tvořeny ryolitem s různým podílem vyrostlic křemene. Některé ze žil mají výraznou zonální stavbu s rychle utuhlými jemnozrnnými okraji a hruběji porfyrickou centrální částí bohatou vyrostlicemi křemene a draselného živce (viz obr. 1 a, b). Podle chemického složení mají tyto ryolity výrazný charakter A-granitové taveniny a stáří Ma ((Förster et al. 2007). Vzorky byly odebrány z malého opuštěného lomu na z. svahu údolí potoka Heroldsbach. Lokalita Schneckenstein (2 km z. od Mühlleiten, 10 km ssz. od Kraslic) je známa zejména výskytem topazů drahokamové kvality v tmelu fylitové brekcie, která vyplňuje explozivní kanál v nadloží mnohačetné intruze subvulkanických ryolitů. V blízkosti známého naleziště topazu (dnes chráněné a oplocené lokality) vystupuje na den silně prokřemenělá žíla označovaná v německých mapách jako topazový žulový porfyr. Podle reliktních textur jde o horninu blízkou žílám od Gottesbergu. Vzorky byly odebrány ze suti pod vývraty starých stromů. Vulkanická výplň teplicko-altenberské kaldery byla detailně popsána na profilu vrtu Mi-4 u Mikulova v Krušných horách. Svrchní část výplně do hloubky 610 m má ryolitové složení a je tradičně nazývána teplický ryolit. V rámci teplického ryolitu byly rozlišeny (Breiter et al. 2001) tři explozivně-efuzivní jednotky; každá z nich je na bázi tvořena tufy přecházejícími výše do ignimbritu (obr. 1 c, d). Podle své geochemické charakteristiky je teplický ryolit prvním produktem magmatismu A-typu ve východních

2 148 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN Krušných horách. Z podobných zdrojů později intrudovaly granity A-typu v Krupce, Cínovci, Altenbergu a Sadisdorfu. Pro výzkum byly použity vzorky z vrtného jádra vrtu Mi-4. Akcesorické minerály Obr. 1. Textury studovaných hornin (rozměr 3 2 cm): a jemnozrnná přikontaktní facie žilného ryolitu, Gottesberg; b porfyrická facie z centrální části ryolitové žíly, Gottesberg, vyrostlice křemene (světlé) a živce (tmavě šedé) v jemnozrnné základní hmotě; c středně zrnitý ryolitový tuf s porfyroklasty křemene, Mikulov, vrt Mi-4, hloubka 233 m; d jemnozrnný ryolitový tuf s porfyroklasty křemene, Mikulov, vrt Mi-4, hloubka 579 m. Chemické složení akcesorických minerálů bylo studováno pomocí elektronové mikrosondy CAMECA SX-100 na společném pracovišti Masarykovy univerzity a České geologické služby v Brně. Použité analytické podmínky jsou detailně popsány ve studii Breitera (2008). Zirkon (ZrSiO 4 ) je nejhojnějším akcesorickým minerálem ve všech studovaných vzorcích (obr. 2, tab. 1). Téměř vždy je zonální a tvoří dobře omezené krystalky o velikosti μm, ojediněle až 400 μm. Ve všech vzorcích lze nalézt jak krystaly s jemnou oscilační zonálností (obr. 2b), tak krystaly se silně metamiktizovaným tmavým jádrem a světlým krystalickým lemem (obr. 2d). Jádro krystalu na obr. 2d je obohaceno o Th,UaYavdůsledku metamiktizace i o Mn, Fe a Ca s celkovou sumou pouze 92 hmot. %. Lem krystalu je téměř čistý ZrSiO 4 se sumou 100 hmot. %. V oscilačně zonálních krystalech jsou tmavé zóny obohaceny xenotimovou složkou (YPO 4 ), ale obsahy Th a U jsou nízké (obvykle pod 1 hmot. % sumy oxidů), a proto nedošlo k metamiktizaci. Obsahy Hf kolísají v rozmezí 0,01 0,03 apfu a poměr Zr/Hf je v rámci každého vzorku velmi proměnlivý. Obsah xenotimové komponenty dosahuje až 11 % v zirkonech z teplického ryolitu a až 20 % v zirkonech ze žil u Gottesbergu. Obsah thoritové komponenty je nižší do 5, resp. 7 %. Analytické sumy se v důsledku metamiktizace pohybují v rozmezí hmot. %, někdy jsou však nižší než 90 hmot. %. Thorit [(Th > U)SiO 4 ] byl nalezen pouze ve vzorcích teplického ryolitu, zde je však poměrně běžný. (Obsah Th v ryolitu je ppm.) Thorit tvoří nepravidelná izometrická zrna o velikosti převážně do 20 μm, pouze ojediněle do 50 μm. Zrna jsou chemicky nehomogenní, ale nikdy zonální. Thorit obsahuje proměnlivou příměs uranu (až 0,1 apfu), zirkonia (až 0,2 apfu)ay+hree (až 0,2 apfu) a v důsledku metamiktizace i Ca a Fe (až 0,2 apfu Ca + Fe). Analytické sumy dosahují hmot. %. Xenotim [(Y, HREE)PO 4 ] byl zjištěn pouze ve vzorcích ze Schneckensteinu, kde asociuje s téměř čistým zirkonem. Tvoří drobná nepravidelná zrna do velikosti max. 40 μm bez viditelné zonálnosti. Obsahuje kolem 0,8 apfu Y a 0,2 apfu Gd + Dy + Er + Yb, kolem 2 hmot. % ThO 2 auo 2 (do 0,03 apfu Th + U). Analytické sumy dosahují v důsledku metamiktizace (?) pouze hmot. %. Na ostatních lokalitách vstupují Y a HREE v podobě až 20 % xenotimové komponenty do zirkonu a samostatný xenotim nebyl nalezen. Monazit (LREEPO 4 ) je nejběžnější nositel lehkých vzácných zemin (LREE) v peraluminických granitech. Hojně byl nalezen v materiálu ze Schneckensteinu, kdežto v ostatních studovaných horninách je vzácný. Tvoří většinou nepravidelná skvrnitě nehomogenní zrna, velká až 100 μm. Monazit ze Schneckensteinu a Gottesbergu obsa-

3 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Obr. 2. Typický vzhled studovaných akcesorií v odražených elektronech (grafické měřítko vždy 50 μm): a vrt Mi-4 (3194), srůst dvou nepravidelně zonálních krystalů zirkonu s asociovanými bílými zrnky monazitu; b vrt Mi-4 (3200), pravidelně oscilačně zonální krystal zirkonu; c Gottesberg (4639), prorostlice dvou zonálních krystalů zirkonu; d Gottesberg (4639), zonální krystal zirkonu, metamiktizované jádro je obohaceno o Th, Y, U, Ca a Al, kdežto lem má složení blízké ideálnímu zirkonu; e Schneckenstein (4640), skvrnitě nehomogenní monazit, světlé domény obsahují až 7 hmot. % ThO 2, tmavé domény jsou prakticky Th-prosté; f Schneckenstein (4640), zonální krystal zirkonu, světlá zóna je obohacena U. huje až 8 hmot. % ThO 2 (0,08 apfu Th). Na Schneckensteinu se uplatňuje výhradně substituce Th + Ca 2REE, kdežto v Gottesbergu je významnou měrou přítomna i substituce Th + Si REE + P. Závěr Nejhojnějším akcesorickým minerálem všech studovaných hornin je zirkon, většinou metamiktizovaný a obohacený zejména o xenotimovou komponentu. Thorit je hojný zejména v teplickém ryolitu a monazit na lokalitě Schneckensteinu. Vysoký obsah monazitu a xenotimu v doprovodu s téměř ideálním zirkonem vyděluje materiál ze Schneckensteinu ze všech zatím studovaných hornin A-typu v Krušných horách a otvírá otázku skutečného původu taveniny, z níž schneckensteinská žíla krystalizovala.

4 150 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN Tabulka 1. Chemické složení (hmot. %) a empirické vzorce vybraných minerálů minerál zirkon zirkon zirkon thorit xenotim monazit monazit hornina teplický ryolit Gottesberg Schneckenstein teplický ryolit Schne Schne Gott vzorek A 4639B 4640A 4640A B 4640A 4639B WO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 P 2 O 5 1,07 0,53 1,11 0,13 0,01 14,43 1,88 0,02 0,56 0,69 29,60 27,73 25,35 As 2 O 5 0,06 0,11 0,11 0,04 0,03 0,14 0,40 0,02 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 Nb 2 O 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ta 2 O 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 SiO 2 22,96 27,29 27,22 31,57 32,36 11,66 26,06 32,05 18,37 14,20 0,52 0,38 1,26 TiO 2 0,04 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 ZrO 2 50,15 49,56 56,91 65,37 65,70 38,36 57,84 65,51 0,04 0,37 0,10 0,00 0,04 HfO 2 1,40 3,27 1,55 1,40 1,27 3,21 1,05 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ThO 2 1,53 1,89 0,22 0,07 0,03 7,06 2,23 0,04 62,06 60,45 2,25 7,54 8,78 UO 2 0,34 2,80 0,50 0,10 0,05 1,22 0,58 0,00 11,93 6,84 1,84 0,12 0,20 Y 2 O 3 5,52 1,20 2,61 0,20 0,00 6,41 0,53 0,00 1,30 3,55 38,79 0,72 0,50 La 2 O 3 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 12,41 10,94 Ce 2 O 3 0,15 0,04 0,10 0,01 0,00 0,07 0,03 0,00 0,04 0,61 0,09 25,93 29,90 Pr 2 O 3 0,07 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00 3,06 3,29 Nd 2 O 3 0,00 0,00 0,15 0,06 0,01 0,13 0,02 0,02 0,13 0,34 0,49 11,18 9,74 Sm 2 O 3 0,06 0,00 0,08 0,00 0,00 0,16 0,05 0,05 0,14 0,18 0,77 2,15 1,91 Gd 2 O 3 0,20 0,07 0,14 0,00 0,00 0,50 0,13 0,01 0,19 0,48 2,47 3,10 2,80 Dy 2 O 3 0,69 0,31 0,38 0,05 0,00 1,26 0,11 0,00 0,23 0,54 5,49 0,42 0,47 Er 2 O 3 0,63 0,43 0,34 0,08 0,05 1,03 0,10 0,05 0,13 0,17 3,51 0,11 0,09 Yb 2 O 3 0,90 0,97 0,39 0,03 0,08 2,06 0,15 0,00 0,03 0,11 4,33 0,03 0,00 Al 2 O 3 0,46 1,49 0,42 0,00 0,00 1,70 0,40 0,00 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 Sc 2 O 3 0,18 0,05 0,05 0,02 0,01 0,77 0,08 0,01 0,01 0,01 0,18 0,00 0,00 Bi 2 O 3 0,09 0,07 0,12 0,10 0,09 0,20 0,30 0,10 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 MnO 0,30 0,35 0,01 0,00 0,05 0,08 0,04 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 FeO 5,43 1,14 0,64 0,11 0,43 1,71 1,25 0,15 0,00 0,82 0,11 0,00 0,00 CaO 1,70 1,61 0,67 0,02 0,00 1,84 0,35 0,00 0,00 1,29 0,39 1,24 0,73 PbO 0,02 0,06 0,34 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 1,32 0,17 0,10 0,09 0,12 SO 3 0,04 0,04 0,03 0,02 0,00 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 F 0,62 0,62 0,53 0,00 0,00 1,22 0,25 0,00 0,01 1,19 0,05 0,02 0,00 celkem 94,63 93,95 94,71 99,41 100,27 95,91 93,96 99,50 96,74 92,74 92,05 96,29 97,67 P 0,032 0,016 0,032 0,003 0,000 0,433 0,054 0,000 0,026 0,034 0,948 0,972 0,917 Si 0,817 0,942 0,916 0,982 0,994 0,414 0,883 0,992 0,999 0,838 0,020 0,016 0,054 Ti 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 Zr 0,871 0,835 0,934 0,992 0,984 0,663 0,955 0,989 0,001 0,011 0,002 0,000 0,001 Hf 0,014 0,032 0,015 0,012 0,011 0,032 0,010 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Th 0,012 0,015 0,002 0,000 0,000 0,057 0,017 0,000 0,768 0,812 0,019 0,071 0,085 U 0,003 0,021 0,004 0,001 0,000 0,010 0,004 0,000 0,144 0,090 0,015 0,001 0,002 Y 0,105 0,022 0,047 0,003 0,000 0,121 0,010 0,000 0,038 0,112 0,781 0,016 0,011 La 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,190 0,172 Ce 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,013 0,001 0,393 0,468 Pr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,046 0,051

5 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Tabulka 1 pokračování minerál zirkon zirkon zirkon thorit xenotim monazit monazit hornina teplický ryolit Gottesberg Schneckenstein teplický ryolit Schne Schne Gott vzorek A 4639B 4640A 4640A B 4640A 4639B Nd 0,000 0,000 0,002 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,007 0,007 0,165 0,149 Sm 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001 0,003 0,004 0,010 0,031 0,028 Gd 0,002 0,001 0,002 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,003 0,009 0,031 0,043 0,040 Dy 0,008 0,003 0,004 0,000 0,000 0,014 0,001 0,000 0,004 0,010 0,067 0,006 0,007 Er 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,011 0,001 0,000 0,002 0,003 0,042 0,001 0,001 Yb 0,010 0,010 0,004 0,000 0,001 0,022 0,002 0,000 0,001 0,002 0,050 0,000 0,000 Al 0,019 0,061 0,017 0,000 0,000 0,071 0,016 0,000 0,000 0,011 0,000 0,001 0,000 Sc 0,006 0,002 0,002 0,001 0,000 0,024 0,002 0,000 0,001 0,001 0,006 0,000 0,000 Mn 0,009 0,010 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 Fe 0,162 0,033 0,018 0,003 0,011 0,051 0,035 0,004 0,000 0,041 0,004 0,000 0,000 Ca 0,065 0,059 0,024 0,001 0,000 0,070 0,013 0,000 0,000 0,082 0,016 0,055 0,034 Pb 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,003 0,001 0,001 0,001 F 0,070 0,068 0,056 0,000 0,000 0,136 0,026 0,000 0,002 0,221 0,006 0,002 0,000 sum at. 2,148 2,072 2,034 2,002 2,007 2,014 2,019 2,002 2,017 2,097 2,021 2,008 2,020 Poděkování. Výzkum akcesorií krušnohorských ryolitů, jako součást projektu IGCP-510 Anorogenic granites and related rocks through time, byl v roce 2008 podpořen Českým komitétem IGCP. Připomínky M. Štemproka a dalšího anonymního recenzenta přispěly k lepší srozumitelnosti rukopisu. Literatura BREITER, K. (2008): Mineral and textural evolution of a subvolcanic mildly aluminous A-type granite: The Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic. Z. Geol. Wiss., 36, BREITER, K. FÖRSTER, H. SELTMANN, R. (1999): Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge- Slavkovský les metamollgenic province. Mineralium Depos., 34, BREITER, K. FÖRSTER, H.-J. ŠKODA, R. (2006): Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic. Lithos, 88, BREITER, K. MÜLLER, A. (2009): Quartz chemistry of rare-metal granites. Eur. J. Mineral., 21, BREITER, K. NOVÁK, J.K. CHLUPÁČOVÁ, M. (2001): Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany. Geolines, 13, BREITER, K. SOKOLOVÁ, M. SOKOL, A. (1991): Geochemical specialization of the tin-bearing granitoid massifs of NW Bohemia. Mineralium Depos., 26, BREITER,K. ŠKODA,R. UHER, P. (2007): Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicator of a peraluminous P- and F-rich granitic systém evolution: Podlesí, Czech Republic. Mineral. Petrol., 91, FÖRSTER, H.-J. GOTTESMANN, B. TISCHENDORF, G. SIEBEL, W. RHEDE, D. SELTMANN, R. WASTERNACK, J. (2007): Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtland, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism. N. Jb. Miner. Abh., 183, FÖRSTER, H. J. RHEDE, D. (2006): The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany): accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-variscan Li-F granite of A-type afinity. N. Jb. Miner. Abh., 182, FÖRSTER, H.-J. RHEDE,D. HECHT, L. (2008): Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany). N. Jb. Miner. Abh., 185, FÖRSTER, H. J. TRUMBULL, R. B. GOTTESMANN, B. (1999): Late-collisional granites in the Variscan Erzgebirge, Germany. J. Petrol., 40, JOHAN, Z. JOHAN, V. (2005): Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: Indicators of petrogenetic evolution. Mineral. Petrol., 83, MÜLLER, A. BREITER, K. SELTMANN, R. PÉCSKAY, Z. (2005): Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): Evidence of multiple magma mixing. Lithos, 80, 201, 227.

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM ISSN 1211 8796 Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. LXXXXI (2006): 3 77, 2006 PŘEHLED MINERALOGIE, PETROGRAFIE A GEOLOGIE NEDVĚDICKÝCH MRAMORŮ, SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM MINERALOGY, PETROGRAPHY AND GEOLOGY OF

Více

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 211 Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry,

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve

Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 2014. ISSN 1211-0329 (print); 1804-6495 (online) 293 PŮVODNÍ PRÁCE/ORIGINAL PAPER Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách

Více

Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie)

Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie) Petroarcheologie ostatní kamenné industrie z lokality Tell Arbid Abyad, severní Mezopotámie (Sýrie) Petroarchaeological investigation of so called other lithic industry from Tell Arbid Abyad, Northern

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny

Přednáška č. 9. Petrografie úvod, základní pojmy. Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Přednáška č. 9 Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie vyvřelé (magmatické) horniny Petrografie úvod, základní pojmy Petrografie jako samostatná věda existuje od začátku 2. poloviny 19. století. Zabývá

Více

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek

Příloha č. 1 Technické zprávy Strukturně - petrografická charakteristika lokality Hrádek Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Hrádek - Rohozná

Více

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF

Mineralogie a petrografie II. Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF Mineralogie a petrografie II Pro 1. ročník kombinovaného studia, VŠB-TUO HGF MINERALOGIE GENETICKÁ Minerály i n e r á l y jjsou s o u ssloučeniny l o u č e n i n y cchemických h e m i c k ý c h pprvků.

Více

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava Bustamite from Pb-Zn-skarn in marbles of Moldanubicum near Meziříčko u Želetavy, Western Moravia STANISLAV HOUZAR

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96,

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, 18 EVIDENCE PSEUDOKRASOVÝCH JESKYNNÍCH OBJEKTŮ V NPR KAŇON LABE EVIDENCE OF THE PSEUDOKARST CAVES IN THE NNR KAŇON LABE Richard POKORNÝ 1, Dan EMINGER 1, Jaroslav KUKLA 2 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Acta rerum naturalium 16: 85 108, 2014 ISSN 1803-1587 Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov MICHAL ERNÉE 1, PETR

Více

Analýza družicových a leteckých snímků

Analýza družicových a leteckých snímků Technická zpráva Analýza družicových a leteckých snímků Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště Morfotektonická analýza lokalit GISAT s.r.o.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015

STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 STRATEGICKÝ PLÁN VÝZKUMU ČGS NA LÉTA 2012-2015 Zpráva za rok 2014 Sestavili: J.Pertoldová, J.Frýda, M.Novák, L.Rukavičková, B.Kříbek, V.Hladík, D.Čápová, H.Breiterová, J.Pašava, P.Štěpánek Česká geologická

Více

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ

TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ Dílčí zpráva Autorský kolektiv:

Více

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

PETROGRAFIE METAMORFITŮ

PETROGRAFIE METAMORFITŮ 1 PETROGRAFIE METAMORFITŮ doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. Katedra geologie PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 77146 Olomouc, tel. 585634533, e-mail: zimak@prfnw.upol.cz (říjen 2005) OBSAH Úvod 1. Vznik metamorfitů

Více

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách

Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Vzestupy a pády regionálního mocenského centra Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách Rises and Falls of a Regional Power Center An Overview of the

Více

41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6,

41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 1 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8; jana@irsm.cas.cz 2 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2; bruthans@natur.cuni.cz

Více

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Dílčí zpráva II. etapa 27.3. 20.6. 2007 Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE. Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta GEOLOGIE Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA. Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík

Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA. Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík 511 519 Archeologické rozhledy LVIII 2006 511 MATERIALIA Výzkum raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou sonda 236 Jan Mařík 1. Úvod V průběhu dubna až října roku 1999 byl prováděn záchranný archeologický

Více

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří

Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří F A K U L T A Ž I V O T N Í H O P R O S TŘ E D Í U J E P v Ústí nad Labem Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří Blažková Miroslava Metodika byla vytvořena z podpůrného

Více

V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA

V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA A cta Mus. M oraviae, Sci. geol. LXXXIV(1999):97-119, 1999 h y d r o t e r m Al n i p u v o d j e s k y n i V CESKEM KRASU: NOVE PARADIGMA HYDROTHERMAL ORIGIN FOR THE CAVES OF THE BOHEMIAN KARST, CZECH

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více