ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu"

Transkript

1 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Akcesorické minerály typu ABO 4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu Accessory minerals of ABO 4 -type from some subvolcanic equivalents of A-type granites from the Krušné hory/erzgebirge Mts. and from the Teplice rhyolite KAREL BREITER 1 RADEK ŠKODA 2 1 Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, Praha 6 2 Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, Brno (01-34 Rolava, Teplice) 2005, Förster Rhede 2006, Förster et al. 2007, 2008, Breiter et al. 2006, 2007). Předložená studie si klade za cíl doplnit znalosti o složení oxidických akcesorických minerálů typu ABO 4 (zirkon, thorit, xenotim, monazit) v ryolitech a jejich subvulkanických ekvivalentech, které jsou součástí krušnohorského magmatismu A-typu a dosud jim z tohoto hlediska byla věnována pouze omezená pozornost (Förster et al. 2007). Studované horniny Key words: zircon, thorite, monazite, A-granite, subvolcanic rocks, Krušné hory/erzgebirge Mts. Abstract: In the frame of systematic study focused on the A-type Variscan granitoids in Krušné hory Mts./Erzgebirge, we have studied radioactive accessory minerals of ABO 4 -type from (i) subvolcanic rhyolitic dykes near Gottesberg (Germany), (ii) altered granite porphyry dyke from Schneckenstein (Germany) and (iii) effusive rhyolite from the Teplice caldera (Czech Republic). Metamict zircon rich in xenotime component is the most common accessory phase in all examined samples. Thorite occurs particularly in the Teplice rhyolite, while concomitance of monazite with xenotime and pure zircon is typical for the Schneckenstein granite porphyry dyke. The assemblage from Schneckenstein differs from all other A-type granitoids in studied area and it is addressed the question about genetic affiliation of this rock. Zajímavým a i v celosvětovém měřítku neobvyklým rysem krušnohorského pozdně variského magmatismu je přítomnost téměř současných intruzí dvou typů granitových magmat, která jsou obvykle produkována v odlišných geotektonických prostředích. Na relativně malém území jsou zde přítomny jednak silně peraluminické a fosforem bohaté typicky kolizní granity (S-typu), a zároveň slabě peraluminické, fosforem chudé a Zr, Th, Y, HREE-obohacené granity (A-typu), charakteristické pro extenzní prostředí. Ačkoliv k poznání dualismu frakcionovaných granitů Krušných hor došlo poměrně nedávno (Breiter et al. 1991), byly rozdíly mezi oběma typy granitů studovány z hlediska geochemického a ložiskového (Breiter et al. 1999, Förster et al. 1999) i mineralogického (Müller et al. 2005, Breiter Müller 2009). Rozvoj analytických metod umožnil studium akcesorických minerálů z obou typů granitů (Johan Johan Pro studium akcesorických minerálů byly vybrány dvě subvulkanické ryolitové žíly prorážející peraluminické granity v německé části nejdecko-eibenstockého masivu u Gottesbergu a Schneckensteinu a vzorky ryolitového tufu až ignimbritu z výplně české části teplické kaldery. Přibližně 2 km sv. od Gottesbergu (asi 10 km s. od Kraslic) ve svazích údolí potoka Heroldsbach vychází několik zhruba s.-j. orientovaných žil mocných až 5 m. Jsou tvořeny ryolitem s různým podílem vyrostlic křemene. Některé ze žil mají výraznou zonální stavbu s rychle utuhlými jemnozrnnými okraji a hruběji porfyrickou centrální částí bohatou vyrostlicemi křemene a draselného živce (viz obr. 1 a, b). Podle chemického složení mají tyto ryolity výrazný charakter A-granitové taveniny a stáří Ma ((Förster et al. 2007). Vzorky byly odebrány z malého opuštěného lomu na z. svahu údolí potoka Heroldsbach. Lokalita Schneckenstein (2 km z. od Mühlleiten, 10 km ssz. od Kraslic) je známa zejména výskytem topazů drahokamové kvality v tmelu fylitové brekcie, která vyplňuje explozivní kanál v nadloží mnohačetné intruze subvulkanických ryolitů. V blízkosti známého naleziště topazu (dnes chráněné a oplocené lokality) vystupuje na den silně prokřemenělá žíla označovaná v německých mapách jako topazový žulový porfyr. Podle reliktních textur jde o horninu blízkou žílám od Gottesbergu. Vzorky byly odebrány ze suti pod vývraty starých stromů. Vulkanická výplň teplicko-altenberské kaldery byla detailně popsána na profilu vrtu Mi-4 u Mikulova v Krušných horách. Svrchní část výplně do hloubky 610 m má ryolitové složení a je tradičně nazývána teplický ryolit. V rámci teplického ryolitu byly rozlišeny (Breiter et al. 2001) tři explozivně-efuzivní jednotky; každá z nich je na bázi tvořena tufy přecházejícími výše do ignimbritu (obr. 1 c, d). Podle své geochemické charakteristiky je teplický ryolit prvním produktem magmatismu A-typu ve východních

2 148 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN Krušných horách. Z podobných zdrojů později intrudovaly granity A-typu v Krupce, Cínovci, Altenbergu a Sadisdorfu. Pro výzkum byly použity vzorky z vrtného jádra vrtu Mi-4. Akcesorické minerály Obr. 1. Textury studovaných hornin (rozměr 3 2 cm): a jemnozrnná přikontaktní facie žilného ryolitu, Gottesberg; b porfyrická facie z centrální části ryolitové žíly, Gottesberg, vyrostlice křemene (světlé) a živce (tmavě šedé) v jemnozrnné základní hmotě; c středně zrnitý ryolitový tuf s porfyroklasty křemene, Mikulov, vrt Mi-4, hloubka 233 m; d jemnozrnný ryolitový tuf s porfyroklasty křemene, Mikulov, vrt Mi-4, hloubka 579 m. Chemické složení akcesorických minerálů bylo studováno pomocí elektronové mikrosondy CAMECA SX-100 na společném pracovišti Masarykovy univerzity a České geologické služby v Brně. Použité analytické podmínky jsou detailně popsány ve studii Breitera (2008). Zirkon (ZrSiO 4 ) je nejhojnějším akcesorickým minerálem ve všech studovaných vzorcích (obr. 2, tab. 1). Téměř vždy je zonální a tvoří dobře omezené krystalky o velikosti μm, ojediněle až 400 μm. Ve všech vzorcích lze nalézt jak krystaly s jemnou oscilační zonálností (obr. 2b), tak krystaly se silně metamiktizovaným tmavým jádrem a světlým krystalickým lemem (obr. 2d). Jádro krystalu na obr. 2d je obohaceno o Th,UaYavdůsledku metamiktizace i o Mn, Fe a Ca s celkovou sumou pouze 92 hmot. %. Lem krystalu je téměř čistý ZrSiO 4 se sumou 100 hmot. %. V oscilačně zonálních krystalech jsou tmavé zóny obohaceny xenotimovou složkou (YPO 4 ), ale obsahy Th a U jsou nízké (obvykle pod 1 hmot. % sumy oxidů), a proto nedošlo k metamiktizaci. Obsahy Hf kolísají v rozmezí 0,01 0,03 apfu a poměr Zr/Hf je v rámci každého vzorku velmi proměnlivý. Obsah xenotimové komponenty dosahuje až 11 % v zirkonech z teplického ryolitu a až 20 % v zirkonech ze žil u Gottesbergu. Obsah thoritové komponenty je nižší do 5, resp. 7 %. Analytické sumy se v důsledku metamiktizace pohybují v rozmezí hmot. %, někdy jsou však nižší než 90 hmot. %. Thorit [(Th > U)SiO 4 ] byl nalezen pouze ve vzorcích teplického ryolitu, zde je však poměrně běžný. (Obsah Th v ryolitu je ppm.) Thorit tvoří nepravidelná izometrická zrna o velikosti převážně do 20 μm, pouze ojediněle do 50 μm. Zrna jsou chemicky nehomogenní, ale nikdy zonální. Thorit obsahuje proměnlivou příměs uranu (až 0,1 apfu), zirkonia (až 0,2 apfu)ay+hree (až 0,2 apfu) a v důsledku metamiktizace i Ca a Fe (až 0,2 apfu Ca + Fe). Analytické sumy dosahují hmot. %. Xenotim [(Y, HREE)PO 4 ] byl zjištěn pouze ve vzorcích ze Schneckensteinu, kde asociuje s téměř čistým zirkonem. Tvoří drobná nepravidelná zrna do velikosti max. 40 μm bez viditelné zonálnosti. Obsahuje kolem 0,8 apfu Y a 0,2 apfu Gd + Dy + Er + Yb, kolem 2 hmot. % ThO 2 auo 2 (do 0,03 apfu Th + U). Analytické sumy dosahují v důsledku metamiktizace (?) pouze hmot. %. Na ostatních lokalitách vstupují Y a HREE v podobě až 20 % xenotimové komponenty do zirkonu a samostatný xenotim nebyl nalezen. Monazit (LREEPO 4 ) je nejběžnější nositel lehkých vzácných zemin (LREE) v peraluminických granitech. Hojně byl nalezen v materiálu ze Schneckensteinu, kdežto v ostatních studovaných horninách je vzácný. Tvoří většinou nepravidelná skvrnitě nehomogenní zrna, velká až 100 μm. Monazit ze Schneckensteinu a Gottesbergu obsa-

3 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Obr. 2. Typický vzhled studovaných akcesorií v odražených elektronech (grafické měřítko vždy 50 μm): a vrt Mi-4 (3194), srůst dvou nepravidelně zonálních krystalů zirkonu s asociovanými bílými zrnky monazitu; b vrt Mi-4 (3200), pravidelně oscilačně zonální krystal zirkonu; c Gottesberg (4639), prorostlice dvou zonálních krystalů zirkonu; d Gottesberg (4639), zonální krystal zirkonu, metamiktizované jádro je obohaceno o Th, Y, U, Ca a Al, kdežto lem má složení blízké ideálnímu zirkonu; e Schneckenstein (4640), skvrnitě nehomogenní monazit, světlé domény obsahují až 7 hmot. % ThO 2, tmavé domény jsou prakticky Th-prosté; f Schneckenstein (4640), zonální krystal zirkonu, světlá zóna je obohacena U. huje až 8 hmot. % ThO 2 (0,08 apfu Th). Na Schneckensteinu se uplatňuje výhradně substituce Th + Ca 2REE, kdežto v Gottesbergu je významnou měrou přítomna i substituce Th + Si REE + P. Závěr Nejhojnějším akcesorickým minerálem všech studovaných hornin je zirkon, většinou metamiktizovaný a obohacený zejména o xenotimovou komponentu. Thorit je hojný zejména v teplickém ryolitu a monazit na lokalitě Schneckensteinu. Vysoký obsah monazitu a xenotimu v doprovodu s téměř ideálním zirkonem vyděluje materiál ze Schneckensteinu ze všech zatím studovaných hornin A-typu v Krušných horách a otvírá otázku skutečného původu taveniny, z níž schneckensteinská žíla krystalizovala.

4 150 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN Tabulka 1. Chemické složení (hmot. %) a empirické vzorce vybraných minerálů minerál zirkon zirkon zirkon thorit xenotim monazit monazit hornina teplický ryolit Gottesberg Schneckenstein teplický ryolit Schne Schne Gott vzorek A 4639B 4640A 4640A B 4640A 4639B WO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 P 2 O 5 1,07 0,53 1,11 0,13 0,01 14,43 1,88 0,02 0,56 0,69 29,60 27,73 25,35 As 2 O 5 0,06 0,11 0,11 0,04 0,03 0,14 0,40 0,02 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 Nb 2 O 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ta 2 O 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 SiO 2 22,96 27,29 27,22 31,57 32,36 11,66 26,06 32,05 18,37 14,20 0,52 0,38 1,26 TiO 2 0,04 0,02 0,03 0,00 0,02 0,00 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 ZrO 2 50,15 49,56 56,91 65,37 65,70 38,36 57,84 65,51 0,04 0,37 0,10 0,00 0,04 HfO 2 1,40 3,27 1,55 1,40 1,27 3,21 1,05 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ThO 2 1,53 1,89 0,22 0,07 0,03 7,06 2,23 0,04 62,06 60,45 2,25 7,54 8,78 UO 2 0,34 2,80 0,50 0,10 0,05 1,22 0,58 0,00 11,93 6,84 1,84 0,12 0,20 Y 2 O 3 5,52 1,20 2,61 0,20 0,00 6,41 0,53 0,00 1,30 3,55 38,79 0,72 0,50 La 2 O 3 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 12,41 10,94 Ce 2 O 3 0,15 0,04 0,10 0,01 0,00 0,07 0,03 0,00 0,04 0,61 0,09 25,93 29,90 Pr 2 O 3 0,07 0,00 0,02 0,00 0,05 0,00 0,09 0,00 0,00 0,04 0,00 3,06 3,29 Nd 2 O 3 0,00 0,00 0,15 0,06 0,01 0,13 0,02 0,02 0,13 0,34 0,49 11,18 9,74 Sm 2 O 3 0,06 0,00 0,08 0,00 0,00 0,16 0,05 0,05 0,14 0,18 0,77 2,15 1,91 Gd 2 O 3 0,20 0,07 0,14 0,00 0,00 0,50 0,13 0,01 0,19 0,48 2,47 3,10 2,80 Dy 2 O 3 0,69 0,31 0,38 0,05 0,00 1,26 0,11 0,00 0,23 0,54 5,49 0,42 0,47 Er 2 O 3 0,63 0,43 0,34 0,08 0,05 1,03 0,10 0,05 0,13 0,17 3,51 0,11 0,09 Yb 2 O 3 0,90 0,97 0,39 0,03 0,08 2,06 0,15 0,00 0,03 0,11 4,33 0,03 0,00 Al 2 O 3 0,46 1,49 0,42 0,00 0,00 1,70 0,40 0,00 0,00 0,16 0,00 0,01 0,00 Sc 2 O 3 0,18 0,05 0,05 0,02 0,01 0,77 0,08 0,01 0,01 0,01 0,18 0,00 0,00 Bi 2 O 3 0,09 0,07 0,12 0,10 0,09 0,20 0,30 0,10 0,11 0,19 0,00 0,00 0,00 MnO 0,30 0,35 0,01 0,00 0,05 0,08 0,04 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 FeO 5,43 1,14 0,64 0,11 0,43 1,71 1,25 0,15 0,00 0,82 0,11 0,00 0,00 CaO 1,70 1,61 0,67 0,02 0,00 1,84 0,35 0,00 0,00 1,29 0,39 1,24 0,73 PbO 0,02 0,06 0,34 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 1,32 0,17 0,10 0,09 0,12 SO 3 0,04 0,04 0,03 0,02 0,00 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 F 0,62 0,62 0,53 0,00 0,00 1,22 0,25 0,00 0,01 1,19 0,05 0,02 0,00 celkem 94,63 93,95 94,71 99,41 100,27 95,91 93,96 99,50 96,74 92,74 92,05 96,29 97,67 P 0,032 0,016 0,032 0,003 0,000 0,433 0,054 0,000 0,026 0,034 0,948 0,972 0,917 Si 0,817 0,942 0,916 0,982 0,994 0,414 0,883 0,992 0,999 0,838 0,020 0,016 0,054 Ti 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 Zr 0,871 0,835 0,934 0,992 0,984 0,663 0,955 0,989 0,001 0,011 0,002 0,000 0,001 Hf 0,014 0,032 0,015 0,012 0,011 0,032 0,010 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Th 0,012 0,015 0,002 0,000 0,000 0,057 0,017 0,000 0,768 0,812 0,019 0,071 0,085 U 0,003 0,021 0,004 0,001 0,000 0,010 0,004 0,000 0,144 0,090 0,015 0,001 0,002 Y 0,105 0,022 0,047 0,003 0,000 0,121 0,010 0,000 0,038 0,112 0,781 0,016 0,011 La 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,190 0,172 Ce 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,013 0,001 0,393 0,468 Pr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,046 0,051

5 Geoscience Research Reports for 2008 Czech Geological Survey, Prague, 2009 ISSN Tabulka 1 pokračování minerál zirkon zirkon zirkon thorit xenotim monazit monazit hornina teplický ryolit Gottesberg Schneckenstein teplický ryolit Schne Schne Gott vzorek A 4639B 4640A 4640A B 4640A 4639B Nd 0,000 0,000 0,002 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,007 0,007 0,165 0,149 Sm 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001 0,003 0,004 0,010 0,031 0,028 Gd 0,002 0,001 0,002 0,000 0,000 0,006 0,001 0,000 0,003 0,009 0,031 0,043 0,040 Dy 0,008 0,003 0,004 0,000 0,000 0,014 0,001 0,000 0,004 0,010 0,067 0,006 0,007 Er 0,007 0,005 0,004 0,001 0,001 0,011 0,001 0,000 0,002 0,003 0,042 0,001 0,001 Yb 0,010 0,010 0,004 0,000 0,001 0,022 0,002 0,000 0,001 0,002 0,050 0,000 0,000 Al 0,019 0,061 0,017 0,000 0,000 0,071 0,016 0,000 0,000 0,011 0,000 0,001 0,000 Sc 0,006 0,002 0,002 0,001 0,000 0,024 0,002 0,000 0,001 0,001 0,006 0,000 0,000 Mn 0,009 0,010 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 Fe 0,162 0,033 0,018 0,003 0,011 0,051 0,035 0,004 0,000 0,041 0,004 0,000 0,000 Ca 0,065 0,059 0,024 0,001 0,000 0,070 0,013 0,000 0,000 0,082 0,016 0,055 0,034 Pb 0,000 0,001 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,003 0,001 0,001 0,001 F 0,070 0,068 0,056 0,000 0,000 0,136 0,026 0,000 0,002 0,221 0,006 0,002 0,000 sum at. 2,148 2,072 2,034 2,002 2,007 2,014 2,019 2,002 2,017 2,097 2,021 2,008 2,020 Poděkování. Výzkum akcesorií krušnohorských ryolitů, jako součást projektu IGCP-510 Anorogenic granites and related rocks through time, byl v roce 2008 podpořen Českým komitétem IGCP. Připomínky M. Štemproka a dalšího anonymního recenzenta přispěly k lepší srozumitelnosti rukopisu. Literatura BREITER, K. (2008): Mineral and textural evolution of a subvolcanic mildly aluminous A-type granite: The Hora Svaté Kateřiny stock, Krušné Hory Mts., Czech Republic. Z. Geol. Wiss., 36, BREITER, K. FÖRSTER, H. SELTMANN, R. (1999): Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge- Slavkovský les metamollgenic province. Mineralium Depos., 34, BREITER, K. FÖRSTER, H.-J. ŠKODA, R. (2006): Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic. Lithos, 88, BREITER, K. MÜLLER, A. (2009): Quartz chemistry of rare-metal granites. Eur. J. Mineral., 21, BREITER, K. NOVÁK, J.K. CHLUPÁČOVÁ, M. (2001): Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany. Geolines, 13, BREITER, K. SOKOLOVÁ, M. SOKOL, A. (1991): Geochemical specialization of the tin-bearing granitoid massifs of NW Bohemia. Mineralium Depos., 26, BREITER,K. ŠKODA,R. UHER, P. (2007): Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicator of a peraluminous P- and F-rich granitic systém evolution: Podlesí, Czech Republic. Mineral. Petrol., 91, FÖRSTER, H.-J. GOTTESMANN, B. TISCHENDORF, G. SIEBEL, W. RHEDE, D. SELTMANN, R. WASTERNACK, J. (2007): Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtland, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism. N. Jb. Miner. Abh., 183, FÖRSTER, H. J. RHEDE, D. (2006): The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany): accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-variscan Li-F granite of A-type afinity. N. Jb. Miner. Abh., 182, FÖRSTER, H.-J. RHEDE,D. HECHT, L. (2008): Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany). N. Jb. Miner. Abh., 185, FÖRSTER, H. J. TRUMBULL, R. B. GOTTESMANN, B. (1999): Late-collisional granites in the Variscan Erzgebirge, Germany. J. Petrol., 40, JOHAN, Z. JOHAN, V. (2005): Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: Indicators of petrogenetic evolution. Mineral. Petrol., 83, MÜLLER, A. BREITER, K. SELTMANN, R. PÉCSKAY, Z. (2005): Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): Evidence of multiple magma mixing. Lithos, 80, 201, 227.

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006).

ze separace elektromagnetem. Více informací o odběru vzorků a jejich semikvantitativní mineralogickou charakteristiku uvádějí Žáček a Páša (2006). 1 V Bažantnici 2636, 272 01 Kladno; vprochaska@seznam.cz 2 GEOMIN Družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava 3 Boháčova 866/4, 14900 Praha 4 4 Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká

Více

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec)

stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) 1 Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; stanislav.vrana@geology.cz 2 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc (03-14 Liberec) Složitý minerál

Více

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit.

výskytu primárních hrubozrnných a relativně málo přeměněných kalcitových karbonatitů s výskytem unikátních přechodů karbonatit-nelsonit. 1 Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno 2 University of Manitoba, Winnipeg R3T 2N2, Manitoba, Canada Masiv Ulugei Khid je součástí rozsáhlé stejnojmenné vulkanoplutonické asociace alkalických

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova

Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního Arnoštova Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 229 Geofyzikální sledování a petrologická charakteristika permského melafyru na jižním okraji orlické pánve u Předního

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Geologie Horniny vyvřelé

Geologie Horniny vyvřelé Geologie Horniny vyvřelé Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 strana 2 strana 3 HORNINY - jsou to

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy

Ložiskově-geologické poměry. Granitoidové komplexy Nejdůležitější a pro celé toto horstvo nejvýznačnější jsou právě žíly a shluky rudy cínové; různotvarná tato ložiska bývají převahou poutána k žule, která tu, jsouc živce skoro zcela zbavena, tvoří zvláštní

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 )

Druhy magmatu. Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Magmatické horniny Druhy magmatu Alkalické ( Na, K, Ca, Al, SiO 2 ) Alkaklicko vápenaté Podle obsahu SiO 2: kyselé ( > 65 %) neutrální (52-65 %) bazické (44-52 %) ultrabazické (< 44 %) Láva AA Klesá hustota

Více

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček

GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY. Vojtěch Vlček GEOLOGICKÝ PROFIL ÚDOLÍ ŘÍMOVSKÉ PŘEHRADY Vojtěch Vlček Práce SOČ Geologie a geografie Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 8. ročník 2006 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně

Více

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)

Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 25 31 Srní 4. 7. října 2004 Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava) Petrostructural relationships

Více

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán

Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit Zn-spinel hyalofán Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum) Zinc- and barium-rich mineral assemblages (sphalerite Zn-spinel

Více

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu

Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu 22 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 Variská metamorfóza velmi nízkého stupně bazaltových a ryolitových žil v brněnském masivu Variscan very

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)

Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Sasko-durynská oblast (saxothuringikum) Rozsah sasko-durynské zóny v sz. části Českého masivu Pozice saxothuringika ve variském orogénu Postavení saxothuringika ve středoevropských variscidách Průběh předpokládané

Více

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná

Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Gamaspektrometrická charakteristika hornin z okolí ložiska uranu Rožná Rešerše k bakalářské práci Gabriela Pospěchová VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku

Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku SKÁCELOVÁ Z. & ŽÁčEK V. 2007: Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku. In: ŠTURSA J. & KNAPIK R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf.,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

Obecné základy týkající se magmatu

Obecné základy týkající se magmatu Obecné základy týkající se magmatu 1. Ochlazování 2. Výstup a umístění magmat v kůře felsické intruze magmatický stoping (stoped stock) zóna tavení kotlovitý pokles (cauldron subsidence) prstencové ţíly

Více

Mikroskopie minerálů a hornin

Mikroskopie minerálů a hornin Mikroskopie minerálů a hornin Cesta ke správnému určení a pojmenování hornin Přednáší V. Vávra Cíle předmětu 1. bezpečně určovat hlavní horninotvorné minerály 2. orientovat se ve vedlejších a akcesorických

Více

Chemické složení karbonátů České křídové pánve

Chemické složení karbonátů České křídové pánve Chemické složení karbonátů České křídové pánve Václav Procházka 1, Anna Štěpánková, Tomáš Vaculovič 2 1 vprochaska@seznam.cz 2 Ústav chemie PřF MU, Areál Kamenice 5, budova A 14, 62500 Brno Ĥemia konsisto

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Diplomová práce Brno 2015 Hana Kupská MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD STUDIUM DUTINOVÝCH PEGMATITŮ

Více

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné

Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Geologie Horniny vyvřelé a přeměněné Připravil: Ing. Jan Pecháček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 c) BAZICKÉ: Melafyr -

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna

Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna PLÁšIL J., SEJKORA J. & GOLIÁš V. 2008: Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera Corcontica 45: 5 11. Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí

Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí Geoscience Research Reports for 2009 Czech Geological Survey, Prague, 2010 ISSN 0514-8057 211 Literatura CHOE, E. et al. (2008): Mapping of heavy metal pollution in stream sediments using combined geochemistry,

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE

KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE KORELACE VELKOMORAVSKÝCH MALT, NEDOPALU A VÁPENCŮ Z LOKALITY BŘECLAV-POHANSKO S VÁPENCI VYTIPOVANÉ PROVENIENCE Correlation of Great Moravian mortars, underburned limestones and limestones from the Břeclav-Pohansko

Více

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR

První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR První zkušenosti se studiem geologických materiálů pomocí iontové mikrosondy na 3 MV urychlovači TANDETRON v ÚJF AVČR Vladimír Strunga 1, Vladimír Havránek 2, Tomáš Vaculovič 3,4, Zdeněk Moravec 3,4, Viktor

Více

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje 54 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Česká geologická služba, Praha, 2009 ISSN 0514-8057 B KVARTÉR, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE Stáří a původ sekundárních karbonátů v některých jeskyních Českého ráje

Více

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II

MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ II KÁMEN, KAMENNÉ ZDIVO Kamenné zdivo má hodnotu Historického dokumentu dobového způsobu zdění a opracování kamene, je svědkem podoby historické architektury. Estetickou, což se

Více

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie) 2. PŘEDNÁŠKA Globální tektonika Země cíl : pochopení dynamického vývoje planety Země a s ním spojené endogenní procesy jako je magmatismus- metamorfismus- zemětřesení porušení horninových těles STAVBA

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch)

Rudní žíly. čelba sledné po jitřní žíle Andreas (Ondřej) v místě překřížení s půlnoční žilou Geister (Sv. Duch) Rudní žíly Pojednou se z mělké pánve vztyčí hradba Krušných hor. Zdáli je příkrá a nedobytná; její čelo se tmí nad krajinou jako obří tvrz. Ale není nedobytných tvrzí. Zdeněk Šmíd (Strašidla a krásné panny)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Obsahy radonu v půdě a stanovení radonového indexu pozemku Michal M U S I L Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. Brno 2010 2010

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy

Mineralogie 4. Přehled minerálů -oxidy Mineralogie 4 Přehled minerálů -oxidy 4. Oxidy - sloučeniny různých prvků s kyslíkem - vodu buď neobsahují - bezvodé oxidy - nebo ji obsahují vázanou ve své struktuře - vodnaté oxidy (zpravidla jsou amorfní)

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály.

2. Stupňovité mrazové sruby a kryoplanační terasy na jihozápadní straně Tisé skály. TISÁ SKÁLA Rozsáhlý skalní útvar Tisá skála (394 m) leží v zalesněném terénu v katastru obce Bratčice na okrese Kutná Hora, 7 kilometrů jižně od Čáslavi. Geologicky je Tisá skála tvořena masívem granitické

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství.

Použití: méně významná ruda mědi, šperkařství. Cu3(CO3)2(OH) Sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, agregáty práškovité nebo kůrovité. Fyzikální vlastnosti: T = 3,5-4; ρ = 3,77 g.cm -3 Barva modrá až černě modrá, vryp modrý. Lesk na krystalech vyšší

Více

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb

Laboratoře České geologické služby. Ceník základních služeb Laboratoře České geologické služby Ceník základních služeb 2014 Laboratoře České geologické služby Ceník základních služeb Základní ceny platné od 1. 9. 2014 do vydání nového ceníku K uvedeným cenám je

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště

Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý. Cínovec - odkaliště Potenciální zdroje kritických surovin v ČR RNDr. Petr Rambousek RNDr. Jaromír Starý Cínovec - odkaliště 1 Nerostné suroviny provázejí téměř každou lidskou činnost od počátku existence lidstva. Samotné

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut geologického inženýrství 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba předčasně ukončený projekt ČBÚ č. 60-08 Možnosti geosekvestrace

Více

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR

POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR POJIVÉ VLASTNOSTI POPÍLKU ZE SPALOVNY KOMUNÁLNÍHO ODPADU BINDING PROPERTIES OF FLY ASH FROM MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR Pavla Rovnaníková 1), Žaneta Průdková 2) 1) Stavební fakulta VUT v Brně 2)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Bc. Jan Přikryl Chemické složení Fe-obsahujících berylů z granitických pegmatitů Rešerše k diplomové práci Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Novák, CSc. Brno

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

Radon zdroje, rizika, opatření

Radon zdroje, rizika, opatření Radon zdroje, rizika, opatření Většina atomů, z nichž jsou složeny minerály, horniny i zeminy v přírodě, je stabilních a během geologického vývoje Země se nemění. Existuje ale část atomů, které stabilní

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Lom Na Plachtě Václav Ziegler

Lom Na Plachtě Václav Ziegler Čas: 1,5 hod. Škvorec, Třebohostice Lom Na Plachtě Václav Ziegler Středočeský kraj GPS: 50 2 15 N, 14 43 16 E LOM NA PLACHTĚ Praha Třebohostice 1 GeoloGie pro zvídavé / VYCHÁZKY 1 2 2 3 4 Škvorec, Třebohostice

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Jeskynní minerály a sedimenty

Jeskynní minerály a sedimenty Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

BARVÍTKA S OBSAHEM LANTHANOIDŮ

BARVÍTKA S OBSAHEM LANTHANOIDŮ BARVÍTKA S OBSAHEM LANTHANOIDŮ Petra ŠULCOVÁ Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice, E-mail: Petra.Sulcova@upce.cz ÚVOD

Více

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované

Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Horniny magmatické, sedimentární, metamorfované Horninotvorné minerály Magmatické horniny Hlavní témata dnešní přednášky Co jsou to minerály a horniny Minerály jejich fyzikální a chemické vlastnosti Systém minerálů Vznik minerálů Přehled hlavních horninotvorných

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc.

K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc. CENÍK Platný od 1. 4. 2015 Laboratoře České geologické služby K uvedeným cenám je účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace. vedoucí útvaru geochemie a laboratoří: RNDr. Jan Pašava, CSc. Laboratoře

Více

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA

VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA VD ŠANCE - DRENÁŽNÍ ŠTOLA HYDROELECTRIC DAM ŠANCE - DRAINAGE TUNNEL Ing. Jan Staš, Ing. Tomáš Skokan Abstrakt: Příspěvek se zabývá již realizovanou stavbou s názvem VD Šance drenážní štola, která probíhala

Více

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus

Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Název materiálu: Horniny přeměněné, horninový cyklus Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality

Lodhéřov D2 - Lodhéřov strukturně - petrografická charakteristika lokality Název zakázky: Název dokumentace: Značka 4000/Fie EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Lokalita Lodhéřov Ověření

Více

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract:

ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ. Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Abstract: ŽÁROHMOTY Z TŘEMOŠNÉ Bohuslav Korsa, Luboš Rybák, Pavel Fajfr, Jiří Pešek ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná Abstract: Orientace výroby firmy ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná. Přehled základních typů výrobků

Více

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku

První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku 240 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Česká geologická služba, Praha, 2010 ISSN 0514-8057 DISTLER, V.V. KRYACHKO, V.V. YUDOVSKAJA, M. A. (2008): Ore petrology of chromite-pge mineralization in

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností:

Laboratorní zkouška hornin a zjišťování jejich vlastností: POSTUPY A POKUSY, KTERÉ MŮŽETE POUŽÍT PŘI OVĚŘOVÁNÍ VAŠÍ HYPOTÉZY Z následujících námětů si vyberte ty, které vás nejvíce zaujaly a pomohou vám ověřit, či vyvrátit vaši hypotézu. Postup práce s geologickou

Více

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody

Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2015

Den Země s Akademií věd ČR 2015 Den Země s Akademií věd ČR 2015 Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2015, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna

Více

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF

6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF 6. ENDOGENNÍ GEOMORFOLOGICKÉ PROCESY A TVARY RELIÉFU SOPEČNÝ RELIÉF Cíl Po prostudování této kapitoly budete umět: Charakterizovat základní endogenní procesy. Rozlišit typy sopečné činnosti a popsat tvary

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. Dlní 428 415 10 Teplice eská republika

FLUORIT TEPLICE s.r.o. Dlní 428 415 10 Teplice eská republika FLUORIT TEPLICE s.r.o. Dlní 428 415 10 Teplice eská republika IO : 48264377 DI : CZ 48264377 Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4342 Komerní banka Teplice 758810277 /0100 K úet SOB Teplice

Více

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska:

Horniny a nerosty. Úvod - Horniny a nerosty Žacléřska: Obsah Úvod: str. 1 Cíl práce: str. 1 Ujasnění základních pojmů: str. 2 Poznáváme horniny Žacléřska: str. 3 Zařazení hornin do geologické mapy: str. 4 Závěr: str. 4 Literatura str. 4 Příloha Přehled hornin

Více

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné

Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné Otázka: Obecná chemie Předmět: Chemie Přidal(a): ZuzilQa Základní pojmy v chemii, periodická soustava prvků Chemie = přírodní věda zkoumající složení a strukturu látek a jejich přeměny v látky jiné -setkáváme

Více

OSTŘIVA SLÉVÁRENSKÝCH FORMOVACÍCH SMĚSÍ

OSTŘIVA SLÉVÁRENSKÝCH FORMOVACÍCH SMĚSÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY OSTŘIVA

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č. 19 Jiří LUKEŠ 1 HYDROKAROTÁŽNÍ MĚŘENÍ VE VÝZKUMNÝCH VRTECH NA LOKALITĚ POTŮČKY

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí

Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí L. Rukavičková Česká geologická služba http://centrum-sanace.tul.cz

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 09.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_02_Ch_ACH Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Anorganická

Více

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí

Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Skalní mísy Novohradských hor a jejich podhí Václav Pavlíek Jihoeská univerzita v eských Budjovicích, katedra biologie vaclav@pf.jcu.cz Novohradské hory jako výrazný geomorfologický celek pedstavují vrchol

Více

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy

Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy Výběr lokality hlubinného úložiště v ČR Realizované geologické výzkumné práce a připravované geologické průzkumy RNDr. Jiří Slovák Zástupce ředitele pro vývoj vedoucí oddělení přípravy HÚ Správa úložišť

Více

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský Čas: 1 den Zdeněk Táborský Liberecký kraj GPS: 50 46 10 N, 14 29 5 E Kamenický Šenov Panská skála 1 3. 2. 1. 1. Panská skála 2. Horní Prysk, Klučky 3. lom Zlatý vrch 2 Úvod Unikátní příklad sloupcové odlučnosti

Více

Výroba skla a keramiky

Výroba skla a keramiky Výroba skla a keramiky 1.Výskyt křemíku v přírodě Křemík se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách, nejčastěji jako oxid křemičitý SiO 2. Existují tři různé krystalické modifikace křemen, tridymit a cristobalit.

Více

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Struktura a textura hornin. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Struktura a textura hornin Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Nejdůležitějším vizuálním znakem všech typů hornin je jejich stavba. Stavba představuje součet vzájemných vztahů všech stavebních prvků (agregátů krystalů,

Více

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců. Radka TILŠAROVÁ 1, Vladimír NEHYBKA 2 ZÁPADNÍ ČECHY 1991-2005 PŘEHLED SEISMICKÉ AKTIVITY PODLE OBLASTÍ WESTERN BOHEMIA 1991-2005 OVERVIEW OF SEISMIC ACTIVITY IN PARTICULAR AREAS Abstract The contribution

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více