LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci"

Transkript

1 LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

2 Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. schválen Národním shromážděním byl chápán jako protiváha tradičních rakouských a německých knihovnických vzorů

3 Zákon o veřejných knihovnách obecních Hlavní zásady zákona povinnost zakládat knihovny ve všech obcích povinnost zřizovat menšinové knihovny pro jinonárodní skupiny obyvatel každá knihovna musí mít půjčovnu a čítárnu lhůta pro zřízení knihovny je 1-2 roky od vydání zákona

4 Zákon o veřejných knihovnách obecních veřejné knihovny mohly přebírat do fondů i fondy spolkových i jiných knihoven při knihovnách mají pracovat knihovní rady rozhodují o jmenování knihovníka, umístění knihovny, doplňování fondů v obcích nad obyv. měla mít knihovna profesionálního knihovníka

5 Zákon o veřejných knihovnách obecních- prováděcí nařízení Určovalo: skladbu knihovního fondu byly vydány seznamy nevhodné literatury rozbor zásad pro zakládání menšinových knihoven podrobnosti o místnosti a zařízení knih. povinnost veřejných knih.pomáhat jiným malým knihovnám- školním, měst. úřadů

6 Zákon o veřejných knihovnách obecních- prováděcí nařízení doporučení poskytovat pomoc i knih. v jiných institucích byla stanovena minimální výpůjční doba půjčování bylo většinou bezplatné byl stanoven plán postupného zřizování knih.podle počtu obyv. v obcích požadavky na osobu knihovníka

7 Význam zákona První na světě jsme dosáhli zásady, že knihovna má být na každém místě. Náš zákon se stal vzorem pro knihovnické zákony v dalších zemích. Týkal se jen veřejných knihoven obecních. Zvýšila se izolace vědeckých knihoven.

8 Malá ukázka XI.Knihovník (k 9).Článek 45. Agendou veřejné knihovny pověří se zvláštní knihovník (knihovnice). Knihovníkem jest ustanoviti inteligentní osobu, znalou literatury a správy knihovnické. Knihovník ani jeho pomocníci nemají býti stiženi chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost. V knihovně určené více než obyvatelů může býti knihovníkem (knihovnicí) jmenován jen ten, kdo absolvoval aspoň střední školu nebo ústav na roveň postavený a vykonal, zpravidla po jednoročním studiu odborném, státní zkoušku knihovnickou. V knihovnách pro 2000 až obyvatelů se úřad knihovnický svěří osobám, které dokončivše aspoň měšťanskou školu navštěvovaly přiměřený kurs odborný a vykonaly státní zkoušku knihovnickou. O rozsahu odborného vzdělání knihovnického bude vydáno nařízení zvláštní.

9 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. byl schválen Národním shr. myšlenka jednotné soustavy knihoven se zrodila z potřeb praxe. Bylo nutné řešit rozpor mezi spol. nároky na literaturu a služby knihoven na jedné straně a omezenými možnostmi knihoven na straně druhé. Záměrem bylo vytvořit ucelenou celostátní soustavu knih. všech druhů a typů, v níž by knihovny spolupracovaly

10 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. Hlavní zásady knihovny jsou důležitým činitelem socialistické výchovy. Přispívají k zajištění všestranné vzdělanosti, rozvoji politické, kulturní odborné úrovně, výše uvedené úkoly zajišťuje jednotná soustava knihoven, které zřizují a řídí ústřední orgány, národní výbory, JZD, hospodářské a rozpočtové organizace, vědecké a kulturní instituce

11 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. knihovny v souladu se svou funkcí shromažďují a zpřístupňují literaturu obyvatelstvu a poskytují soustavnou a všestrannou pomoc při práci s lit. Každý občan má právo půjčit si potřebnou knihu z jakékoliv veřejně přístupné knihovny jednotné soustavy

12 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. Knihovny jsou povinny půjčit a obstarat na požádání knihy i ostatní sbírkové materiály kterékoliv jiné knihovně (MVS), která o to požádá, pokud tomu nebrání zvláštní důvody (hist. fondy) poskytovat si vzájemně pomoc při doplňování svých fondů v oblasti bibliografické a inf. činnosti, v otázkách metodických a při propagaci literatury

13 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. mají přednostní právo při získávání knih, časopisů a dalších sbírkových materiálů knihovny v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a úřadů tvoří organizované sítě knihoven určitého druhu (lidové, školní, odborové, zemědělské, muzejní, lékařské, atd.)

14 Zákon o jednotné soustavě knihoven č Sb. lidové knihovny jsou základem soustavy knihoven, protože tvoří nejrozsáhlejší a nejlépe organizovanou síť sloužící všemu obyvatelstvu Ústřední funkci měla Státní knihovna ČSR

15 Hodnocení zákona Z dnešního hlediska řešil otázky ideové, podceněna byla technicko-materiální základna rozvoje knihovnictví. Jednotlivé sítě pracovaly na různé úrovni a myšlenka jednotné soustavy nebyla nikdy dotažena.

16 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Vymezení základních pojmů knihovna - zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven,

17 Knihovní zákon 257/2001 Sb. knihovní dokument - informační pramen evidovaný jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny, knihovní fond - organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracovávaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů, MVS, historický fond, regionální funkce,

18 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Systém knihoven tvoří Národní knihovna České republiky (dále jen "Národní knihovna"), Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury (dále jen "ministerstvo"), krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje, základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce, specializované knihovny.

19 Knihovní zákon 257/2001 Sb. jsou definovány: veřejné knihovnické a informační služby evidence knihoven druhy knihoven základní knihovna specializovaná knihovna podpora knihoven evidence a revize knihovního fondu

20 Knihovní zákon 257/2001 Sb. vyřazování knihovních dokumentů ochrana knihovního fondu sankce hodnocení.

21 Povinný výtisk zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích zákon č.46/2000 Sb., - povinný výtisk periodik příjemci povinných výtisků

22 Svobodný přístup k informacím Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 definuje kdo má povinnost poskytovat informace: povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce

23 Svobodný přístup k informacím zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví Základní pojmy Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci

24 Svobodný přístup k informacím základní pojmy Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

25 Svobodný přístup k informacím další paragrafy poskytování informací zveřejňování informací ochrana utajovaných informací žádost o poskytnutí informace postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

26 Svobodný přístup k informacím rozhodnutí o odmítnutí žádosti odvolání hrazení nákladů výroční zpráva

27 Ochrana osobních údajů Zákon 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států.

28 Ochrana osobních údajů Vymezení pojmů: osobní údaje citlivé údaje anonymní údaje Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů

29 Ochrana osobních údajů Oznamovací povinnost Ten, kdo hodlá zpracovávat osobní údaje, je povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu před započetím zpracovávání osobních údajů. Oznámení je povinen učinit i správce, jestliže hodlá změnit zpracování osobních údajů. Oznámení musí být učiněno písemně.

30 Ochrana osobních údajů likvidace osobních údajů pokud subjekt údajů zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

31 Autorský zákon Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon

32 Autorský zákon Základní principy autorského práva Autorským dílem je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (např. román, vě-dec-ká studie, ale i článek). Autorské dílo je chráněno za života autora a ještě 70 let po jeho smrti. Po uplynutí této doby se dílo stává tzv. vol-ným dílem, což znamená, že s ním lze volně nakládat, samozřejmě při respektování osobnostních práv autora díla. To znamená, že např. dílo Aloise Jiráska může kdokoliv vydat tiskem nebo na CD ROMu nebo je zpřístupnit na internetových stránkách, nemůže se však sám označit za jeho autora

33 Autorský zákon způsoby užití díla užití, ke kterému je vždy nutný souhlas autora, tedy taková užití, která vyžadují předchozí uzavření licenční smlouvy s autorem (popř. jinou osobou, která vykonává autorská práva k dílu na základě smlouvy s autorem např. vydavatel časopisu). Užití, které je dovoleno přímo ze zákona

34 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby Tradiční knihovnickou službou je především půjčování dokumentů (knih, časopisů) k prezenčnímu či distančnímu studiu čtenářům. Tato služba spadá pod režim uvedený výše pod bodem 3. Pro půjčování tedy platí, že knihovna může půjčovat vydaná díla bez souhlasu autorů a bez plat-by jakýchkoliv odměn autorům.

35 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby diplomové práce, seminární a ročníkové práce studentů (tzv. šedá literatura) vydanými díly většinou nebudou. Pro ně tedy platí, že bez souhlasu jejich autorů je nelze v knihovnách půjčovat. Podstatné rovněž je, že omezení autorského práva pro půjčování se nevztahuje na pořizování rozmnoženin za účelem jejich půjčování

36 Autorský zákon + tradiční knihovnické služby kopírovací (repro-grafické) služby pro čtenáře. Knihovna může pořizovat rozmnoženiny celých děl nebo jejich částí pro své čtenáře bez souhlasu autorů, ale je povinna zaplatit v souvislosti s tímto rozmnožováním (náhradní) odměnu kolektivnímu správci DILIA, divadelní a literární agentura (souhrnně) jednou ročně ve výši 0,10 Kč za každou černobílou a 0,20 Kč za každou barev-nou tiskovou rozmnoženinu.

37 Autorský zákon + nové knihovnické služby služby EoD je zkratka anglického ebooks on Demand (elektronické knihy na požádání): Budete schopni objednat si jakoukoli knihu vydanou mezi roky 1500 a 1900 v digitální podobě Co je to e-kniha EOD? e-kniha EOD je digitalizovaná kniha dodaná ve formě PDF souboru. V pokročilé verzi tento soubor obsahuje naskenované obrázky stránek původní knihy a zároveň její automaticky vytvořený plný text. Je samozřejmé, že značky, poznámky a další značení na okrajích stránek přítomné v původním svazku se také objeví v tomto souboru.

38 Autorský zákon + nové knihovnické služby Jsou zde nějaké problémy s autorským právem, o kterých bychom měli vědět? Síť EOD network se zabývá převážně volnými díly, vydanými mezi lety 1500 a Nicméně některé Evropské země umožňují digitalizaci nad tento časový rozsah, zejména pro skupiny uživatelů se zvláštními nároky, např. badatele nebo zrakově postižené. Opět je na každé knihovně, jaké knihy nabídne. V podstatě se každá knihovna musí řídit svými národními pravidly a zákony.

39 Autorský zákon + nové knihovnické služby EDD elektronické dodávání dokumentůdoručení plného text dokumentu v elektronické podobě Virtuální polytechnická knihovna e-pk Elektronická pedagogická knihovna eddo Národní knihovna ČR Studijní vědecká knihovna v HK

40 Autorský zákon + nové knihovnické služby knihovny ani jiné instituce nemají zákonnou licenci na zhotovování digitálních kopií autorsky chráněných děl a jejich šíření po internetu pokud trvají majetková práva, lze digitální kopii díla zhotovit pouze se souhlasem držitele práv autora možnost uzavření kolektivní licenční smlouvy na EDD.

41 Autorský zákon + nové knihovnické služby aktivity Google books prohledávání plných textů knih přečíst a stáhnout text knihy koupi, půjčit knihu? za úplatů číst nebo stáhnout knihy chráněné AZ uzavření dohody s vydavateli

42 Autorský zákon + nové knihovnické služby Europeana Evropská digitální knihovna knihy, fotografie, mapy, zvukové nahrávky, filmy, záznamy sbírek knihoven, archivů a muzeí

43 děkuji za pozornost V Olomouci 2014

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci

KNIHOVNÍ ŘÁD. Vědecké knihovny v Olomouci KNIHOVNÍ ŘÁD Vědecké knihovny v Olomouci Platnost od 01. 01. 2014 Obsah 1.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1. Právní postavení knihovny...3 1.2. Poslání a činnost knihovny...3 1.3. Veřejné knihovnické a informační

Více

Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY. Příručka pro knihovníky obecních knihoven

Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY. Příručka pro knihovníky obecních knihoven 2012 Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY Příručka pro knihovníky obecních knihoven - 1 - Obsah 1. Úvod... 2 2. Organizace a správa knihovny... 2 3. Knihovní fond... 3 3.1. Evidence

Více

Knihovní řád integrované knihovny 3

Knihovní řád integrované knihovny 3 O B S A H Obsah 3 Seznam zkratek a vymezení pojmů 4 Část I 5 1. Základní ustanovení 5 Část II 6 1. Poslání integrované knihovny 6 2. Podmínky poskytování služeb 6 3. Vstup do chráněného veřejného prostoru

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: PhDr.Hana Kovalčuková MUDr. Petr Krifta Ing. Petr Koška, MBA Vedoucí lékařské knihovny Náměstek pro LPP Ředitel FNUSA Datum:

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Grešlovém Mýtě, schválenou zastupitelstvem obce Grešlové Mýto usnesením č. 13 ze dne 26.2.2003 včetně jejích

Více

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2

Národní lékařská knihovna. Knihovní řád Platný od 5.10.2009. Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Národní lékařská knihovna Knihovní řád Platný od 5.10.2009 Národní lékařská knihovna Sokolská 54 121 32 Praha 2 Obsah ÚVOD...2 ČL. 1 SLUŽBY NLK... 2 ČL. 2 ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ... 3 ČL.

Více

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování

? Orientujete se v problematice autorského. ? Chcete získat informace týkající se. ? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování A 4.8 1 Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol M g r. A d é l a F a l a d o v á, M K Č R, o d b o r a u t o r s k é h o p r á v a? Orientujete se v problematice autorského práva?? Chcete získat

Více

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Úvod V souladu se zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského č. j. 23694/91-2 ve znění

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a

Knihovní řád. Městská knihovna Loket. 0 S t r á n k a Knihovní řád Městská knihovna Loket 0 S t r á n k a OBSAH I ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČL. 1 PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ... 2 ČL. 2 POSLÁNÍ A ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY V LOKTI... 2 ČL. 3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A POUŽITÉ

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna:

Více

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 2004/561 Sb. - školský zákon s účinností od 1. září 2015 2004/561 Sb. Ve znění 82/2015 (účinnost od 1. září 2015) Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 101/2000 Sb.

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více