HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU"

Transkript

1 Citace článku: Škvrňáková J, Praisler J, Lukášková P. Assessment of voice disorders in patients with laryngeal diseases. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014;5(2): HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU Jana Škvrňáková 1,2, Jaroslav Praisler 2, Petra Lukášková 1 1 Fakulta zdravotnických studií,univerzita Pardubice, Česká Republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Česká Republika Abstrakt Cíl: Hodnocení subjektivních potíží s hlasem pomocí standardizovaného nástroje Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI) u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu 1-6 měsíců. Metodika: Výzkumné, kvantitativní, prospektivní šetření u dispenzarizovaných nemocných s hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci. Sběr identifikačních a dalších dat pomocí dotazníku vlastní konstrukce, k hodnocení hlasových potíží použit VHI (celkem 30 otázek). Pro statistické hodnocení dat před a po léčbě byl využit párový t- test. Výsledky: Ve skupině 15 respondentů bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. Největší problémy pacienti měli před i po léčbě v oblasti fyzické. Závěr: Statisticky významný posun ve vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě byl prokázán u našich respondentů. VHI je vhodný nástroj pro stanovení míry obtíží s hlasem. Klíčová slova: standardizovaný dotazník VHI, subjektivní hlasové obtíže, léčba. Úvod Základní podmínkou dorozumívání je komunikace, která probíhá formou verbální a nonverbální a představuje jednu ze základních potřeb pro společenský život člověka. V našem sdělení jsme se zaměřili na verbální komunikaci mluvenou řeč, jejíž podmínkou je hlas (Dršata et al., 2011, s. 20). Pacienti s onemocněním hrtanu se musí vyrovnat s celou řadou problémů po léčbě - organické a funkční změny (chirurgický zákrok na hlasivkách, parciální či totální laryngektomie, dočasná či trvalá ztráta hlasu, tracheostomie, chrapot), chronické a akutní potíže (bolest, zahlenění, hlasový klid). Jejich závažnost je dána vlastním onemocněním (akutní, chronické), v případě nádorů jejich velikostí a histologickou povahou (maligní, benigní) a následnou léčbou. Jedním z významných faktorů, který je při onemocnění hrtanu ovlivněn, je hlas. Změny hlasu jsou vnímány pacientem zcela subjektivně a mohou být v rozporu s objektivními příznaky a nálezy. K vyjádření míry subjektivních potíží pacientů s poruchami hlasu byl vyvinut tzv. Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI). Původní anglická verze byla přeložena do mnoha světových jazyků, včetně oficiální, lingvisticky korigované verze v češtině pro použití v klinické praxi (Švec et al., 2009, s. 132). V posledním desetiletí je tendencí objektivizovat problémy spojené s onemocněním a následnou léčbou. K tomu byla vytvořena celá řada standardizovaných dotazníků hodnotící kvalitu života, která je v medicíně sledována z hlediska dopadu onemocnění jedince na jeho fyzický, psychický stav, na jeho způsob života a pocit životní spokojenosti (Atkinsonová, Atkinson, Smith, 2003, s. 486). Možnosti posouzení kvality života u nemocných lze hodnotit z hlediska přístupu na objektivní a subjektivní, přičemž nejpodstatnější je subjektivní hodnocení nemoc-

2 ného tak, jak sám vnímá vlastní zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění v pracovním, rodinném a sociálním prostředí (Slováček, Slováčková, Jebavý, 2004, s. 30). Dotazník VHI umožňuje kvantifikovat subjektivní potíže pacientů s poruchou hlasu a lze ho využít při hodnocení efektu různých typů léčby, vlivu změn hlasu na celkové vnímání kvality života u různých typů onemocnění atd. (Lundstrӧm et al., 2009, s. 83; Staněk, 2012, s. 13; Merrill et al., 2013, s. 404). Cíl Cílem práce bylo hodnotit subjektivní potíže pomocí VHI u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu od 1 až do 6 měsíců. Zjistit v jaké oblasti (fyzická, funkční, emoční) pacienti sami vidí největší problém či znevýhodnění před léčbou a po léčbě. Metodika Soubor Výzkumné, prospektivní šetření probíhalo od března do prosince 2012 u dispenzarizovaných nemocných s dlouhodobými hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu. Osloveni byli všichni pacienti, kteří byli ve výše uvedeném období pozváni do foniatrické poradny k řešení dlouhodobých hlasových obtíží. Celkem bylo osloveno 63 respondentů, z nichž 40 souhlasilo se zařazením do výzkumu. Z tohoto souboru byli vyřazeni respondenti, kteří při celkovém skóre dotazníku VHI před léčbou nedosáhli 28 bodů a více, stupeň hlasových obtíží - mírné dle klasifikace Jacobson et al. (tab. 1). Celkem ke statistickému zpracování dat tak bylo zařazeno 26 respondentů, nepodařilo se u všech zajistit vyplnění dotazníku VHI po léčbě. Data potřebná k hodnocení hlasových potíží před léčbou a 1 až 6 měsíců po léčbě byla získána od 15 pacientů. Vzhledem k nízkému počtu respondentů jsme při statistickém hodnocení nedělili pacienty do skupin podle základní diagnózy (benigní/maligní nádor, ostatní onemocnění hrtanu) ani jsme při hodnocení dat nebrali v úvahu, zda se pacient podrobil léčbě chirurgické, konzervativní nebo kombinované. Nikdo z pacientů nebyl po parciální či totální laryngektomii. Sběr dat Ke sběru identifikačních a dalších dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, kde kromě jména, věku, diagnózy, léčby, jsme také hodnotili prvotní příznaky, kouření a pravidelnou konzumaci alkoholu. Dotazník VHI je standardizovaný nástroj pro subjektivní hodnocení hlasových obtíží nemocných (celkem 30 otázek) a to vždy po 10 otázkách v oblasti fyzické, funkční a emoční. Každá otázka má pět možností odpovědí - nikdy (0 bodů) - téměř nikdy (1 bod) někdy (2 body) - téměř vždy (3 body) vždy (4 body). Výsledné celkové skóre je v rozmezí bodů, které spolu se skóry v jednotlivých oblastech (v rozmezí 0-40) numericky vyjadřuje míru potíží pacienta (Švec et al., 2009, s. 133). V současné době nejsou pro VHI dostupná normativní data pro českou populaci, ale předpokládá se, že výsledky VHI u českých pacientů budou podobné výsledkům získaných ve vyspělých státech světa. Celkové skóre VHI pro mírnou, střední a těžkou dysfonii jsme hodnotili dle americké studie Jacobsonové a kolektivu (tab. 1) (Jacobson et al., 1997, s. 69). Kromě subjektivního hodnocení hlasových obtíží bylo součástí výzkumného šetření také foniatrické vyšetření lékařem a provedení audio a video záznamu hlasivek a hlasu.

3 Tab. 1 Střední hodnoty (směrodatné odchylky) pro celkové VHI skóre a jeho části podle Jacobson et al. (1997) Stupeň hlasových obtíží Část VHI Mírné Střední Těžké Funkční 10,07 (1,99) 12,41 (1,38) 18,30 (1,50) Fyzická 15,54 (1,97) 18,63 (1,37) 22,78 (1,48) Emoční 8,08 (2,31) 13,33 (1,61) 20,30 (1,74) VHI celkem 33,69 (5,60) 44,37 (3,88) 61,39 (4,21) Analýza dat Pro statistické hodnocení vnímání hlasu pacienty před léčbou a po léčbě jsme použili párový t-test. Vypočítané hodnoty byly porovnány s kritickou hodnotou na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. V případě hodnocení léčby jednotlivých pacientů se za statisticky významné (v rámci 95% intervalu spolehlivosti vycházející ze zkoušky na test-retest stabilitu dotazníku) považují posuny celkového skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (fyzické, funkční, emoční) je to o 8 bodů a více (Švec et al., 2009, s. 136). Výsledky Ve skupině 15 respondentů, u kterých jsme získali kompletní data před a po léčbě, bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). Kouření potvrdilo v době kontroly ve foniatrické ambulanci 5 respondentů s průměrným počtem 9,4 cigaret denně. Zbylých 10 respondentů uvádělo, že nikdy nekouřili nebo že kouření zanechali. Konzumaci alkoholu často nepotvrdil nikdo, 11 (73 %) příležitostně a 4 (27 %) respondenti uvedli, že alkohol nekonzumují. Prvotní příznaky, které je přivedly do foniatrické poradny (řazeno dle četnosti), byly chrapot, polykací obtíže, bolest a dušnost. U 4 pacientů byl diagnostikován polyp hlasivky, 3 pacienti měli parézu zvratného nervu, Reinkeho edém byl u 2 a hlasové uzlíky u 3 pacientů. Zhoubný nádor hlasivky byl diagnostikován u 2 pacientů a u jednoho pacienta byla diagnóza chronická laryngitida. Z 15 pacientů mělo konzervativní léčbu 5 pacientů a 10 podstoupilo kombinaci chirurgické a konzervativní léčby. Výsledky šetření jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů do oblastí stanovaných v cílech šetření. Hlasové obtíže u respondentů, u nichž jsme získali data před a po léčbě, byly dle VHI před léčbou u 3 respondentů mírné, u 2 střední a u 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. 10 respondentů mělo celkové skóre pod 28 hlasové obtíže mírné dle klasifikace Jacobson et al. Největší obtíže respondenti zaznamenali před léčbou i po léčbě v oblasti fyzické (P), dále v oblasti funkční (F) a nejmenší (E) v oblasti emoční (obr. 1). V oblasti fyzické nejvíce pacienty před léčbou trápila změna hlasu v průběhu dne, dotazy ostatních lidí co mám s hlasem, vyprahlost a skřípavost hlasu. Po léčbě zůstalo pořadí největších problému s hlasem v oblasti fyzické stejné ale v menší míře. V oblasti funkční před a po léčbě nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, můj hlas lidé špatně slyší, moje rodina mě špatně slyší, když na ně zavolám. Po léčbě se tyto změny vyskytovaly v menší míře. Zlepšení po léčbě bylo i v poslední části dotazníku VHI a to v oblasti emoční, kde před a po léčbě pacienty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost, kvůli potížím s hlasem jsem nervózní, když mám s někým mluvit, zdá se mi, že můj hlas je lidem nepříjemný. V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i na hladině významnosti α = 0,01, rozdíl tak lze považovat za statisticky vysoce významný. Statisticky vysoce významný rozdíl byl potvrzen i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E na hladině významnosti α = 0,05 a α = 0,01.

4 Obrázek 1 Celkové skóre VHI před léčbou a po léčbě, n = 15 Při hodnocení celkového skóre VHI 30 je vypočtená hodnota t = 6,5880 vyšší než kritická hodnota pro α = 0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = VHI P je vypočtená hodnota t = 5,9732, VHI F je t = , VHI E je t = , ve všech třech oblastech je vypočítaná hodnota vyšší než kritická hodnota pro α=0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = (tab. 2). Tab. 2 Vypočítané hodnoty VHI před a po léčbě pomocí párového t-testu Před léčbou Po léčbě Rozdíly před a po léčbě VHI VHI VHI VHI VHI P VHI F VHI E VHI P VHI F VHI P VHI F VHI E resp E AP 33,1 13,1 11,2 8,9 Směrodatná odchylka 19,5 8,5 9,0 6,5 rozptyl 379,4 71,8 80,6 42,3 t 6,5880 5,9732 4,8317 5,2821 Vysvětlivky: AP aritmetický průměr, t- vypočítaná hodnota, VHI 30 celkové skóre, VHI P oblast fyzická, VHI F oblast funkční, VHI E oblast emocionální

5 V hodnocení léčby u jednotlivých pacientů jsou statisticky významné posuny v celkovém skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (P, F, E) je to o 8 bodů a více. V našem souboru respondentů je statisticky významný posun v léčbě v celkovém skóre VHI u 12 (80 %) pacientů, u dvou (13 %) není statisticky významný posun v léčbě a u jednoho respondenta (7 %) došlo po léčbě ke zhoršení hlasových obtíží dle VHI. Statisticky významný posun v léčbě u jednotlivých respondentů a v jednotlivých oblastech (P, F, E) je uvedeno v tabulce 2, ve sloupci rozdíly před a po léčbě. Diskuse V našem šetření před léčbou měli dle subjektivního hodnocení hlasové obtíže 3 respondenti mírné, 2 střední a 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. Zbylých 10 respondentů uvádělo hlasové obtíže pod celkové skóre 28 (mírné) dle Jacobson et al. Ve výzkumné studii, která proběhla v roce 2009/2010 ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu za použití stejného nástroje hodnocení hlasu VHI a týkala se pacientů s benigním onemocněním hrtanu, byla od 21 oslovených respondentů získána data před a po léčbě pouze u 8 pacientů. Před léčbou mělo 5 respondentů hlasové obtíže mírné, 3 respondenti měli obtíže střední, nikdo neměl obtíže těžké. Po léčbě byl stupeň obtíží s hlasem u 6 respondentů mírný, nikdo neměl obtíže střední ani těžké. Dva respondenti měli celkové skóre pod 28 -obtíže mírné (Bernardová, 2010, s. 45). V našem souboru bylo vyšší zastoupení pacientů s obtížemi s hlasem na úrovni těžké, přestože pouze 2 pacienti z 15 měli diagnostikovaný maligní nález. Do výzkumné studie z roku 2009/2010 u pacientů s maligním onemocněním hrtanu bylo zařazeno 22 respondentů. Úplná data před a po léčbě byla získána od 9 respondentů. V této studii došlo ke změně středního stupně obtíží s hlasem z 5 respondentů na 6 po léčbě. Mírný stupeň obtíží s hlasem uváděl stejný počet pacientů před a po léčbě. Jeden respondent před léčbou uváděl obtíže s hlasem těžké, po léčbě tento stupeň obtíží neuváděl žádný respondent (Fousková, 2010, s ). Vnímání hlasových obtíží po léčbě u respondentů s maligním onemocněním hrtanu se zvýšilo v kategorii středních obtíží, kdy řada pacientů po chirurgickém výkonu vnímá problémy s hlasem zhoršené a přidávají se další omezení spojená s aktinoterapií. U respondentů po totální laryngektomii je pooperační období spojeno s úplnou ztrátou hlasu a postupným osvojováním náhradního hlasového mechanismu. Přestože v našem souboru pacientů nebyl nikdo po totální či parciální laryngektomii, 2 respondenti, kteří měli diagnostikovaný maligní nález v hrtanu, uváděli hlasové obtíže těžké před i po léčbě. Pro přehlednost jsou stupně hlasových obtíží respondentů před a po léčbě u třech výše jmenovaných studií uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Stupeň hlasových obtíží před léčbou a po léčbě Náš soubor respondentů, N = 15 Soubor respondentů Bernardové, N = 8 Soubor respondentů Fouskové, N = 9 před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě Mírný Střední Těžký Největší problémy respondenti našeho výzkumu vnímali před i po léčbě v oblasti fyzické, následně v oblasti funkční a nejmenší v oblasti emoční. Ke stejným výsledkům došly ve svých studiích i autorky Bernardová, Fousková. V našem šetření v oblasti fyzické nejvíce pacienty před a po léčbě trápila změna hlasu v průběhu dne, v oblasti funkční nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, v oblasti emoční paci-

6 enty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost. Ve výzkumných studiích Bernardové a Fouskové byly tyto odpovědi také nejčastěji hodnoceny jako nejvíce závažné. Statistickým zpracováním dat pomocí párového t-testu v celkovém skóre VHI před léčbou a po léčbě byl zjištěn statisticky významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,05) resp. dokonce statisticky vysoce významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,01) v našem souboru respondentů. Statisticky vysoce významný rozdíl byl vypočítán i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E. O významu hlasu v celkovém vnímání kvality života vypovídají výsledky švédské studie autorů Lundstrӧm et al., publikované v roce Sběr dat byl proveden u 43 respondentů, kteří byli po totální laryngektomii. Všichni respondenti byli minimálně ½ roku po ukončení léčby a 38 používalo ke komunikaci tracheoesofageální spojku a 5 komunikovalo pomocí elektrolarynxu. Bylo provedeno subjektivní hodnocení hlasu pomocí VHI a následně posouzení kvality života za použití standardizovaného dotazníku EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30) a EORTC QLQ- H&N35 (European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Head and Neck Module). Výsledky bodového hodnocení v rámci EORTC QLQ-C30 byly na stejné úrovni jako u běžné populace s respektováním nižší celkové kvality života vzhledem k onemocnění. Výsledky VHI ve sledované skupině respondentů signifikantně korelovaly s funkční oblastí EORTC QLQ - dušností, bolestí, nauzeou a funkčními obtížemi. Signifikantní korelace byla prokázána mezi výsledky VHI a EORTC QLQ-H&N35 a to v problémech s řečí, sociálních kontaktech, bolestí v oblasti hlavy a krku, smyslových problémech, sexualitě a přijmu jídla ve společnosti. Výsledky standardizovaných dotazníků (EORTC QLQ-C30 a EORTC QLQ-H&N35) poukazují na řadu obtíží pacientů po laryngectomii, které významně ovlivňují jejich kvalitu života včetně subjektivního vnímání obtíží s hlasem dle VHI (Lundstrӧm et al., 2009, s ). Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2013 autorů Merrill et al., testovala význam hlasu v celkovém vnímání kvality života. Sběr dat byl proveden u 461 respondentů v rámci atletických závodů pro seniory. Respondenty byli účastnici závodů a jejich doprovod ve věku 50 let a více, kdy 89 % byli občané USA, 6 % z Kanady dále pak 5 % respondenti z 31 států. Kromě hodnocení demografických údajů, historie zdraví a nemoci byly kladeny otázky na obtíže s hlasem celkem 9 dotazů např. chraptění, chronické sucho v krku, roztřesený a kostrbatý hlas, diskomfort při používání hlasu. Podle počtu obtíží byli respondenti rozděleni do 3 skupin, respondenti bez jakýchkoliv obtíží, respondenti 1-2 symptomy a poslední skupinu tvořili respondenti, kteří měli 3-5 symptomů z devíti dotazovaných. Kvalita života byla hodnocena pomocí standardizovaného dotazníku SF-36 (Short Form 36 Health Survey Quality of Life). Respondenti s obtížemi s hlasem a mluvenou řečí měli signifikantně negativní korelaci se všeobecným vnímáním vlastního zdraví, bolestí a vitalitou dle SF-36 (Merrill et al., 2013, s ). Závěr Naše výzkumné šetření kvantifikovalo subjektivní vnímání změn hlasu u pacientů s onemocněním hrtanu a prokázalo jednoznačně statisticky významný posun vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě, bez rozdělení respondentů dle typu léčby vzhledem k jejich nízkému počtu. Největší problém vnímali naši respondenti ve fyzické oblasti stejně jako respondenti výzkumných studií Bernardové a Fouskové z roku 2009/2010. Dotazník subjektivního hodnocení hlasových obtíží VHI byl pro naše respondenty vhodným nástrojem pro stanovení jejich míry obtíží s hlasem (srozumitelnost otázek, rozsah dotazníku). Vzhledem k tomu, že jde o standardizovaný nástroj hodnocení hlasu, který je používán v zahraničních studiích, umožňuje porovnání výsledků šetření. VHI je používán k hodnocení

7 účinnosti léčby, vlivu obtíží s hlasem na celkové vnímání kvality života, hodnocení hlasových obtíží u profesionálů (učitelé, zpěváci) atd. Zahraniční studie hodnotí vliv obtíží s hlasem na kvalitu života a pokazují na význam včasné diagnostiky a zahájení léčby u patologických změn v hrtanu. V České republice je organizován Světový den hlasu (16. 4.), jehož hlavním cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o prevenci onemocnění hlasivek a významu hlasu. V tento den má veřejnost možnost si nechat vyšetřit hlas na specializovaných pracovištích ORL již od roku Slabou stránkou výzkumu je nízký počet respondentů, u kterých byla získána kompletní data VHI před a po léčbě. Výzkumné šetření pokračuje v dalším období s důsledným sběrem dat v rámci foniatrické ambulance a rozšíření studie o hodnocení celkové kvality života pomocí standardizovaných dotazníků. Etické aspekty a konflikt zájmů Z hlediska případného konfliktu zájmu jsme neshledali žádné okolnosti, které by základní principy publikování ohrožovaly. Výzkumu předcházelo schválení sběru dat etickou komisí zdravotnického zařízení, včetně posouzení a schválení písemného, informovaného souhlasu respondentů se zařazením do studie. Výzkumné šetření bylo podpořeno projektem studentské grantové soutěže Interní grantové agentury Univerzity Pardubice č. SGS FZS 06/2012. Bibliografické odkazy Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE et al. Stres, zdraví a zvládání. In: Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE, Bem DJ, Nolen-Hoeksema S. Psychologie. Praha: Portál s.r.o.; p Bernardová Š. Kvalita hlasu po operaci benigních lézí v oblasti hrtanu. 75 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Dršata J. Hlas a jeho význam. In: Dršata J et al. Foniatrie hlas. Havlíčkův Brod: Tobiáš; p Fousková, P. Kvalita hlasu u pacientů po onkologické léčbě v oblasti hrtanu. 72 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit AK, Jacobson GP, Benninger MS, Newman CW. The voice handicap index (VHI): Development and Validation. American Journal of Speech-Language Pathology. 1997;6(3): Lundstrӧm E, Hammarberg B, Munck-Wikland E. Voice handicap and Health-Related of Life in Laryngectomees: Assessments with the Use of VHI and EORTC Questionnaires. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2009;61(2): Merrill RM, Nelson R, Lowe J. Voice-Related Symptoms and Their Effects on Quality of Life. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2013;122(6): Slováček L, Slováčková B, Jebavý L, Blažek M, Kučerovský J. Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby. Vojenské zdravotnické listy. 2004;73(1): Staněk P. Hodnocení reedukace hlasu po operaci benigních útvarů hlasivek Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012;61(1): Švec JG, Lejska M, Frostová J, Zábrodský M, Dršata J, Král P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009;58(3):

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu Ing. Zuzana Šebelová, Ing. Veronika Mezerová Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ Citace článku: Báliková M, Bužgová R. Quality of women s life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014;5(1):29-35. KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života mocných po totální laryngektomii Mgr. Eva Baudyšová Diplomová práce 2008 2 3 SOUHRN Diplomová práce se zabývá ovlivněním kvality života

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Jana Šalandová Česká preventivní s.r.o. Pardubice 17. konzultační den SZÚ 18.10.2007 Význam PP z pohledu zaměstnavatele PP snižují výskyt pracovních

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů

Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách Pilotní průzkum informační gramotnosti vysokoškolských studentů v České republice Ludmila Tichá, ČVUT v Praze Fakulta

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy

Studie HELEN. Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR. porovnání I. a II. etapy Studie HELEN Zdravotní stav a životní styl obyvatel ČR porovnání I. a II. etapy MUDr. K.Žejglicová*, MUDr. J. Kratěnová*, RNDr. M. Malý SZÚ Praha, *Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve

Více

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok Výsledky průzkumu na portále ČR 2010 Obsah Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 1 Názory na estetickou plastickou

Více

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika

Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK. Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření u všeobecných sester ZZS LK Bc. Chalupová Veronika Syndrom vyhoření V současnosti tímto pojmem označujeme typické příznaky, jež vznikají u pracovníků pomáhajících profesí, z nich zejména

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy-ii. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny

Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Projekt zaměřený na monitoring diagnostiky a léčby bolesti u onkologicky nemocných pacientů Brno 23.4.2010 Brněnské onkologické dny Vlastník projektu PARMA Realizátor: OAKS Consulting s.r.o. Finanční zajištění:

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn ŠKÁLY A DOTAZNÍKY U BOLESTIVÉ NEUROPATIE Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Úvod Dotazníky, skóre, škály: Cílem je poskytnout standardizovaný výstup Podmínkou je proces standardizace těchto

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky

INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky INKONTINENCE VE STÁŘÍ Vliv inkontinence na kvalitu života, postoje seniorů, informovanost, inkontinenční pomůcky Eva Topinková Geriatrická klinika, 1.Léka kařská fakulta UK Praha Inkontinence ve vyšším

Více

Informovanost o Parkinsonově nemoci

Informovanost o Parkinsonově nemoci Informovanost o Parkinsonově nemoci Závěrečná zpráva Březen 05 Obsah Hlavní zjištění 3 Parametry projektu 7 Struktura vzorku 7 Výsledky 8 Realizátor projektu 9 Dotazník 0 Informovanost o Parkinsonově nemoci

Více

Jana Kučerová Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Jana Kučerová Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ ZMĚNY HLASU PO FONOCHIRURGICKÉ LÉČBĚ TRANSSEXUALISMU MALE TO FEMALE SUBJECTIVE PERCEPTION OF CHANGE VOICE AFTER PHONOSURGERY TREATMENT TRANSSEXUALISM MALE TO FEMALE. Jana Kučerová Katedra

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001

Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.5.2003 32 Děti hospitalizované v nemocnicích ČR v letech 1999-2001 Předkládaná data se týkají všech dětí, ve věku

Více

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné

Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Hodnocení efektivity sociálních služeb pro duševně nemocné Konference AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ POLITIKY 2011 TEORIE A PRAXE Pardubice 5. 5. 2011 Petr Hejzlar¹², Martin Halíř¹, Hana Herelová¹ ¹občanské

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více