HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU"

Transkript

1 Citace článku: Škvrňáková J, Praisler J, Lukášková P. Assessment of voice disorders in patients with laryngeal diseases. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014;5(2): HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU Jana Škvrňáková 1,2, Jaroslav Praisler 2, Petra Lukášková 1 1 Fakulta zdravotnických studií,univerzita Pardubice, Česká Republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Česká Republika Abstrakt Cíl: Hodnocení subjektivních potíží s hlasem pomocí standardizovaného nástroje Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI) u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu 1-6 měsíců. Metodika: Výzkumné, kvantitativní, prospektivní šetření u dispenzarizovaných nemocných s hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci. Sběr identifikačních a dalších dat pomocí dotazníku vlastní konstrukce, k hodnocení hlasových potíží použit VHI (celkem 30 otázek). Pro statistické hodnocení dat před a po léčbě byl využit párový t- test. Výsledky: Ve skupině 15 respondentů bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. Největší problémy pacienti měli před i po léčbě v oblasti fyzické. Závěr: Statisticky významný posun ve vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě byl prokázán u našich respondentů. VHI je vhodný nástroj pro stanovení míry obtíží s hlasem. Klíčová slova: standardizovaný dotazník VHI, subjektivní hlasové obtíže, léčba. Úvod Základní podmínkou dorozumívání je komunikace, která probíhá formou verbální a nonverbální a představuje jednu ze základních potřeb pro společenský život člověka. V našem sdělení jsme se zaměřili na verbální komunikaci mluvenou řeč, jejíž podmínkou je hlas (Dršata et al., 2011, s. 20). Pacienti s onemocněním hrtanu se musí vyrovnat s celou řadou problémů po léčbě - organické a funkční změny (chirurgický zákrok na hlasivkách, parciální či totální laryngektomie, dočasná či trvalá ztráta hlasu, tracheostomie, chrapot), chronické a akutní potíže (bolest, zahlenění, hlasový klid). Jejich závažnost je dána vlastním onemocněním (akutní, chronické), v případě nádorů jejich velikostí a histologickou povahou (maligní, benigní) a následnou léčbou. Jedním z významných faktorů, který je při onemocnění hrtanu ovlivněn, je hlas. Změny hlasu jsou vnímány pacientem zcela subjektivně a mohou být v rozporu s objektivními příznaky a nálezy. K vyjádření míry subjektivních potíží pacientů s poruchami hlasu byl vyvinut tzv. Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI). Původní anglická verze byla přeložena do mnoha světových jazyků, včetně oficiální, lingvisticky korigované verze v češtině pro použití v klinické praxi (Švec et al., 2009, s. 132). V posledním desetiletí je tendencí objektivizovat problémy spojené s onemocněním a následnou léčbou. K tomu byla vytvořena celá řada standardizovaných dotazníků hodnotící kvalitu života, která je v medicíně sledována z hlediska dopadu onemocnění jedince na jeho fyzický, psychický stav, na jeho způsob života a pocit životní spokojenosti (Atkinsonová, Atkinson, Smith, 2003, s. 486). Možnosti posouzení kvality života u nemocných lze hodnotit z hlediska přístupu na objektivní a subjektivní, přičemž nejpodstatnější je subjektivní hodnocení nemoc-

2 ného tak, jak sám vnímá vlastní zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění v pracovním, rodinném a sociálním prostředí (Slováček, Slováčková, Jebavý, 2004, s. 30). Dotazník VHI umožňuje kvantifikovat subjektivní potíže pacientů s poruchou hlasu a lze ho využít při hodnocení efektu různých typů léčby, vlivu změn hlasu na celkové vnímání kvality života u různých typů onemocnění atd. (Lundstrӧm et al., 2009, s. 83; Staněk, 2012, s. 13; Merrill et al., 2013, s. 404). Cíl Cílem práce bylo hodnotit subjektivní potíže pomocí VHI u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu od 1 až do 6 měsíců. Zjistit v jaké oblasti (fyzická, funkční, emoční) pacienti sami vidí největší problém či znevýhodnění před léčbou a po léčbě. Metodika Soubor Výzkumné, prospektivní šetření probíhalo od března do prosince 2012 u dispenzarizovaných nemocných s dlouhodobými hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu. Osloveni byli všichni pacienti, kteří byli ve výše uvedeném období pozváni do foniatrické poradny k řešení dlouhodobých hlasových obtíží. Celkem bylo osloveno 63 respondentů, z nichž 40 souhlasilo se zařazením do výzkumu. Z tohoto souboru byli vyřazeni respondenti, kteří při celkovém skóre dotazníku VHI před léčbou nedosáhli 28 bodů a více, stupeň hlasových obtíží - mírné dle klasifikace Jacobson et al. (tab. 1). Celkem ke statistickému zpracování dat tak bylo zařazeno 26 respondentů, nepodařilo se u všech zajistit vyplnění dotazníku VHI po léčbě. Data potřebná k hodnocení hlasových potíží před léčbou a 1 až 6 měsíců po léčbě byla získána od 15 pacientů. Vzhledem k nízkému počtu respondentů jsme při statistickém hodnocení nedělili pacienty do skupin podle základní diagnózy (benigní/maligní nádor, ostatní onemocnění hrtanu) ani jsme při hodnocení dat nebrali v úvahu, zda se pacient podrobil léčbě chirurgické, konzervativní nebo kombinované. Nikdo z pacientů nebyl po parciální či totální laryngektomii. Sběr dat Ke sběru identifikačních a dalších dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, kde kromě jména, věku, diagnózy, léčby, jsme také hodnotili prvotní příznaky, kouření a pravidelnou konzumaci alkoholu. Dotazník VHI je standardizovaný nástroj pro subjektivní hodnocení hlasových obtíží nemocných (celkem 30 otázek) a to vždy po 10 otázkách v oblasti fyzické, funkční a emoční. Každá otázka má pět možností odpovědí - nikdy (0 bodů) - téměř nikdy (1 bod) někdy (2 body) - téměř vždy (3 body) vždy (4 body). Výsledné celkové skóre je v rozmezí bodů, které spolu se skóry v jednotlivých oblastech (v rozmezí 0-40) numericky vyjadřuje míru potíží pacienta (Švec et al., 2009, s. 133). V současné době nejsou pro VHI dostupná normativní data pro českou populaci, ale předpokládá se, že výsledky VHI u českých pacientů budou podobné výsledkům získaných ve vyspělých státech světa. Celkové skóre VHI pro mírnou, střední a těžkou dysfonii jsme hodnotili dle americké studie Jacobsonové a kolektivu (tab. 1) (Jacobson et al., 1997, s. 69). Kromě subjektivního hodnocení hlasových obtíží bylo součástí výzkumného šetření také foniatrické vyšetření lékařem a provedení audio a video záznamu hlasivek a hlasu.

3 Tab. 1 Střední hodnoty (směrodatné odchylky) pro celkové VHI skóre a jeho části podle Jacobson et al. (1997) Stupeň hlasových obtíží Část VHI Mírné Střední Těžké Funkční 10,07 (1,99) 12,41 (1,38) 18,30 (1,50) Fyzická 15,54 (1,97) 18,63 (1,37) 22,78 (1,48) Emoční 8,08 (2,31) 13,33 (1,61) 20,30 (1,74) VHI celkem 33,69 (5,60) 44,37 (3,88) 61,39 (4,21) Analýza dat Pro statistické hodnocení vnímání hlasu pacienty před léčbou a po léčbě jsme použili párový t-test. Vypočítané hodnoty byly porovnány s kritickou hodnotou na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. V případě hodnocení léčby jednotlivých pacientů se za statisticky významné (v rámci 95% intervalu spolehlivosti vycházející ze zkoušky na test-retest stabilitu dotazníku) považují posuny celkového skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (fyzické, funkční, emoční) je to o 8 bodů a více (Švec et al., 2009, s. 136). Výsledky Ve skupině 15 respondentů, u kterých jsme získali kompletní data před a po léčbě, bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). Kouření potvrdilo v době kontroly ve foniatrické ambulanci 5 respondentů s průměrným počtem 9,4 cigaret denně. Zbylých 10 respondentů uvádělo, že nikdy nekouřili nebo že kouření zanechali. Konzumaci alkoholu často nepotvrdil nikdo, 11 (73 %) příležitostně a 4 (27 %) respondenti uvedli, že alkohol nekonzumují. Prvotní příznaky, které je přivedly do foniatrické poradny (řazeno dle četnosti), byly chrapot, polykací obtíže, bolest a dušnost. U 4 pacientů byl diagnostikován polyp hlasivky, 3 pacienti měli parézu zvratného nervu, Reinkeho edém byl u 2 a hlasové uzlíky u 3 pacientů. Zhoubný nádor hlasivky byl diagnostikován u 2 pacientů a u jednoho pacienta byla diagnóza chronická laryngitida. Z 15 pacientů mělo konzervativní léčbu 5 pacientů a 10 podstoupilo kombinaci chirurgické a konzervativní léčby. Výsledky šetření jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů do oblastí stanovaných v cílech šetření. Hlasové obtíže u respondentů, u nichž jsme získali data před a po léčbě, byly dle VHI před léčbou u 3 respondentů mírné, u 2 střední a u 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. 10 respondentů mělo celkové skóre pod 28 hlasové obtíže mírné dle klasifikace Jacobson et al. Největší obtíže respondenti zaznamenali před léčbou i po léčbě v oblasti fyzické (P), dále v oblasti funkční (F) a nejmenší (E) v oblasti emoční (obr. 1). V oblasti fyzické nejvíce pacienty před léčbou trápila změna hlasu v průběhu dne, dotazy ostatních lidí co mám s hlasem, vyprahlost a skřípavost hlasu. Po léčbě zůstalo pořadí největších problému s hlasem v oblasti fyzické stejné ale v menší míře. V oblasti funkční před a po léčbě nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, můj hlas lidé špatně slyší, moje rodina mě špatně slyší, když na ně zavolám. Po léčbě se tyto změny vyskytovaly v menší míře. Zlepšení po léčbě bylo i v poslední části dotazníku VHI a to v oblasti emoční, kde před a po léčbě pacienty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost, kvůli potížím s hlasem jsem nervózní, když mám s někým mluvit, zdá se mi, že můj hlas je lidem nepříjemný. V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i na hladině významnosti α = 0,01, rozdíl tak lze považovat za statisticky vysoce významný. Statisticky vysoce významný rozdíl byl potvrzen i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E na hladině významnosti α = 0,05 a α = 0,01.

4 Obrázek 1 Celkové skóre VHI před léčbou a po léčbě, n = 15 Při hodnocení celkového skóre VHI 30 je vypočtená hodnota t = 6,5880 vyšší než kritická hodnota pro α = 0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = VHI P je vypočtená hodnota t = 5,9732, VHI F je t = , VHI E je t = , ve všech třech oblastech je vypočítaná hodnota vyšší než kritická hodnota pro α=0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = (tab. 2). Tab. 2 Vypočítané hodnoty VHI před a po léčbě pomocí párového t-testu Před léčbou Po léčbě Rozdíly před a po léčbě VHI VHI VHI VHI VHI P VHI F VHI E VHI P VHI F VHI P VHI F VHI E resp E AP 33,1 13,1 11,2 8,9 Směrodatná odchylka 19,5 8,5 9,0 6,5 rozptyl 379,4 71,8 80,6 42,3 t 6,5880 5,9732 4,8317 5,2821 Vysvětlivky: AP aritmetický průměr, t- vypočítaná hodnota, VHI 30 celkové skóre, VHI P oblast fyzická, VHI F oblast funkční, VHI E oblast emocionální

5 V hodnocení léčby u jednotlivých pacientů jsou statisticky významné posuny v celkovém skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (P, F, E) je to o 8 bodů a více. V našem souboru respondentů je statisticky významný posun v léčbě v celkovém skóre VHI u 12 (80 %) pacientů, u dvou (13 %) není statisticky významný posun v léčbě a u jednoho respondenta (7 %) došlo po léčbě ke zhoršení hlasových obtíží dle VHI. Statisticky významný posun v léčbě u jednotlivých respondentů a v jednotlivých oblastech (P, F, E) je uvedeno v tabulce 2, ve sloupci rozdíly před a po léčbě. Diskuse V našem šetření před léčbou měli dle subjektivního hodnocení hlasové obtíže 3 respondenti mírné, 2 střední a 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. Zbylých 10 respondentů uvádělo hlasové obtíže pod celkové skóre 28 (mírné) dle Jacobson et al. Ve výzkumné studii, která proběhla v roce 2009/2010 ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu za použití stejného nástroje hodnocení hlasu VHI a týkala se pacientů s benigním onemocněním hrtanu, byla od 21 oslovených respondentů získána data před a po léčbě pouze u 8 pacientů. Před léčbou mělo 5 respondentů hlasové obtíže mírné, 3 respondenti měli obtíže střední, nikdo neměl obtíže těžké. Po léčbě byl stupeň obtíží s hlasem u 6 respondentů mírný, nikdo neměl obtíže střední ani těžké. Dva respondenti měli celkové skóre pod 28 -obtíže mírné (Bernardová, 2010, s. 45). V našem souboru bylo vyšší zastoupení pacientů s obtížemi s hlasem na úrovni těžké, přestože pouze 2 pacienti z 15 měli diagnostikovaný maligní nález. Do výzkumné studie z roku 2009/2010 u pacientů s maligním onemocněním hrtanu bylo zařazeno 22 respondentů. Úplná data před a po léčbě byla získána od 9 respondentů. V této studii došlo ke změně středního stupně obtíží s hlasem z 5 respondentů na 6 po léčbě. Mírný stupeň obtíží s hlasem uváděl stejný počet pacientů před a po léčbě. Jeden respondent před léčbou uváděl obtíže s hlasem těžké, po léčbě tento stupeň obtíží neuváděl žádný respondent (Fousková, 2010, s ). Vnímání hlasových obtíží po léčbě u respondentů s maligním onemocněním hrtanu se zvýšilo v kategorii středních obtíží, kdy řada pacientů po chirurgickém výkonu vnímá problémy s hlasem zhoršené a přidávají se další omezení spojená s aktinoterapií. U respondentů po totální laryngektomii je pooperační období spojeno s úplnou ztrátou hlasu a postupným osvojováním náhradního hlasového mechanismu. Přestože v našem souboru pacientů nebyl nikdo po totální či parciální laryngektomii, 2 respondenti, kteří měli diagnostikovaný maligní nález v hrtanu, uváděli hlasové obtíže těžké před i po léčbě. Pro přehlednost jsou stupně hlasových obtíží respondentů před a po léčbě u třech výše jmenovaných studií uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Stupeň hlasových obtíží před léčbou a po léčbě Náš soubor respondentů, N = 15 Soubor respondentů Bernardové, N = 8 Soubor respondentů Fouskové, N = 9 před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě Mírný Střední Těžký Největší problémy respondenti našeho výzkumu vnímali před i po léčbě v oblasti fyzické, následně v oblasti funkční a nejmenší v oblasti emoční. Ke stejným výsledkům došly ve svých studiích i autorky Bernardová, Fousková. V našem šetření v oblasti fyzické nejvíce pacienty před a po léčbě trápila změna hlasu v průběhu dne, v oblasti funkční nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, v oblasti emoční paci-

6 enty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost. Ve výzkumných studiích Bernardové a Fouskové byly tyto odpovědi také nejčastěji hodnoceny jako nejvíce závažné. Statistickým zpracováním dat pomocí párového t-testu v celkovém skóre VHI před léčbou a po léčbě byl zjištěn statisticky významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,05) resp. dokonce statisticky vysoce významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,01) v našem souboru respondentů. Statisticky vysoce významný rozdíl byl vypočítán i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E. O významu hlasu v celkovém vnímání kvality života vypovídají výsledky švédské studie autorů Lundstrӧm et al., publikované v roce Sběr dat byl proveden u 43 respondentů, kteří byli po totální laryngektomii. Všichni respondenti byli minimálně ½ roku po ukončení léčby a 38 používalo ke komunikaci tracheoesofageální spojku a 5 komunikovalo pomocí elektrolarynxu. Bylo provedeno subjektivní hodnocení hlasu pomocí VHI a následně posouzení kvality života za použití standardizovaného dotazníku EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30) a EORTC QLQ- H&N35 (European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Head and Neck Module). Výsledky bodového hodnocení v rámci EORTC QLQ-C30 byly na stejné úrovni jako u běžné populace s respektováním nižší celkové kvality života vzhledem k onemocnění. Výsledky VHI ve sledované skupině respondentů signifikantně korelovaly s funkční oblastí EORTC QLQ - dušností, bolestí, nauzeou a funkčními obtížemi. Signifikantní korelace byla prokázána mezi výsledky VHI a EORTC QLQ-H&N35 a to v problémech s řečí, sociálních kontaktech, bolestí v oblasti hlavy a krku, smyslových problémech, sexualitě a přijmu jídla ve společnosti. Výsledky standardizovaných dotazníků (EORTC QLQ-C30 a EORTC QLQ-H&N35) poukazují na řadu obtíží pacientů po laryngectomii, které významně ovlivňují jejich kvalitu života včetně subjektivního vnímání obtíží s hlasem dle VHI (Lundstrӧm et al., 2009, s ). Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2013 autorů Merrill et al., testovala význam hlasu v celkovém vnímání kvality života. Sběr dat byl proveden u 461 respondentů v rámci atletických závodů pro seniory. Respondenty byli účastnici závodů a jejich doprovod ve věku 50 let a více, kdy 89 % byli občané USA, 6 % z Kanady dále pak 5 % respondenti z 31 států. Kromě hodnocení demografických údajů, historie zdraví a nemoci byly kladeny otázky na obtíže s hlasem celkem 9 dotazů např. chraptění, chronické sucho v krku, roztřesený a kostrbatý hlas, diskomfort při používání hlasu. Podle počtu obtíží byli respondenti rozděleni do 3 skupin, respondenti bez jakýchkoliv obtíží, respondenti 1-2 symptomy a poslední skupinu tvořili respondenti, kteří měli 3-5 symptomů z devíti dotazovaných. Kvalita života byla hodnocena pomocí standardizovaného dotazníku SF-36 (Short Form 36 Health Survey Quality of Life). Respondenti s obtížemi s hlasem a mluvenou řečí měli signifikantně negativní korelaci se všeobecným vnímáním vlastního zdraví, bolestí a vitalitou dle SF-36 (Merrill et al., 2013, s ). Závěr Naše výzkumné šetření kvantifikovalo subjektivní vnímání změn hlasu u pacientů s onemocněním hrtanu a prokázalo jednoznačně statisticky významný posun vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě, bez rozdělení respondentů dle typu léčby vzhledem k jejich nízkému počtu. Největší problém vnímali naši respondenti ve fyzické oblasti stejně jako respondenti výzkumných studií Bernardové a Fouskové z roku 2009/2010. Dotazník subjektivního hodnocení hlasových obtíží VHI byl pro naše respondenty vhodným nástrojem pro stanovení jejich míry obtíží s hlasem (srozumitelnost otázek, rozsah dotazníku). Vzhledem k tomu, že jde o standardizovaný nástroj hodnocení hlasu, který je používán v zahraničních studiích, umožňuje porovnání výsledků šetření. VHI je používán k hodnocení

7 účinnosti léčby, vlivu obtíží s hlasem na celkové vnímání kvality života, hodnocení hlasových obtíží u profesionálů (učitelé, zpěváci) atd. Zahraniční studie hodnotí vliv obtíží s hlasem na kvalitu života a pokazují na význam včasné diagnostiky a zahájení léčby u patologických změn v hrtanu. V České republice je organizován Světový den hlasu (16. 4.), jehož hlavním cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o prevenci onemocnění hlasivek a významu hlasu. V tento den má veřejnost možnost si nechat vyšetřit hlas na specializovaných pracovištích ORL již od roku Slabou stránkou výzkumu je nízký počet respondentů, u kterých byla získána kompletní data VHI před a po léčbě. Výzkumné šetření pokračuje v dalším období s důsledným sběrem dat v rámci foniatrické ambulance a rozšíření studie o hodnocení celkové kvality života pomocí standardizovaných dotazníků. Etické aspekty a konflikt zájmů Z hlediska případného konfliktu zájmu jsme neshledali žádné okolnosti, které by základní principy publikování ohrožovaly. Výzkumu předcházelo schválení sběru dat etickou komisí zdravotnického zařízení, včetně posouzení a schválení písemného, informovaného souhlasu respondentů se zařazením do studie. Výzkumné šetření bylo podpořeno projektem studentské grantové soutěže Interní grantové agentury Univerzity Pardubice č. SGS FZS 06/2012. Bibliografické odkazy Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE et al. Stres, zdraví a zvládání. In: Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE, Bem DJ, Nolen-Hoeksema S. Psychologie. Praha: Portál s.r.o.; p Bernardová Š. Kvalita hlasu po operaci benigních lézí v oblasti hrtanu. 75 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Dršata J. Hlas a jeho význam. In: Dršata J et al. Foniatrie hlas. Havlíčkův Brod: Tobiáš; p Fousková, P. Kvalita hlasu u pacientů po onkologické léčbě v oblasti hrtanu. 72 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit AK, Jacobson GP, Benninger MS, Newman CW. The voice handicap index (VHI): Development and Validation. American Journal of Speech-Language Pathology. 1997;6(3): Lundstrӧm E, Hammarberg B, Munck-Wikland E. Voice handicap and Health-Related of Life in Laryngectomees: Assessments with the Use of VHI and EORTC Questionnaires. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2009;61(2): Merrill RM, Nelson R, Lowe J. Voice-Related Symptoms and Their Effects on Quality of Life. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2013;122(6): Slováček L, Slováčková B, Jebavý L, Blažek M, Kučerovský J. Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby. Vojenské zdravotnické listy. 2004;73(1): Staněk P. Hodnocení reedukace hlasu po operaci benigních útvarů hlasivek Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012;61(1): Švec JG, Lejska M, Frostová J, Zábrodský M, Dršata J, Král P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009;58(3):

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin

Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Pěstounská péče názory veřejnosti a pěstounských rodin Tisková konference nadačního fondu Rozum a cit 1.12.2005 Základní informace o prezentovaných zjištěních Prezentované výsledky vycházejí ze dvou samostatných

Více

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ORIGINAL ARTICLE KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ S BRONCHOGENNÍM KARCINOMEM PLIC PŘED A PO CHEMOTERAPII Quality of life of patients with bronchogenic lung carcinoma before and after chemotherapy Olga Dunková,

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO

THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO THE MULTI-ATTRIBUTE UTILITY APPROACH TO ASSESSING HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE Více parametrický užitkový přístup k hodnocení kvality života podmíněné zdravím Veronika Mezerová OBSAH Kvalita ţivota (QOL)

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz

Radka Bužgová 1, Erika Hajnová 1,2, Lucie Sikorová 1, Radka Kozáková 1. Abstrakt. Abstract. korespondence: radka.buzgova@osu.cz roč. 4, č. 3/2013 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ DOTAZNÍKU PNAP HODNOCENÍ POTŘEB PACIENTŮ V PALIATIVNÍ PÉČI NA ONKOLOGICKÉM ODDĚLENÍ PILOT TESTING OF PNAP QUESTIONNAIRE PATIENT NEEDS ASSESSMENT IN PALLIATIVE CARE AT

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín

Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D.

Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu. MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Vztah mezi obtěžováním hlukem a vybranými ukazateli zdravotního stavu MUDr. Zdeňka Vandasová Mgr. Ondřej Vencálek Ph.D. Zkoumání vztahů mezi hlukem a jeho zdravotními účinky Vztah mezi hlukem a výskytem

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více