HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU"

Transkript

1 Citace článku: Škvrňáková J, Praisler J, Lukášková P. Assessment of voice disorders in patients with laryngeal diseases. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014;5(2): HODNOCENÍ HLASOVÝCH POTÍŽÍ U PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM HRTANU Jana Škvrňáková 1,2, Jaroslav Praisler 2, Petra Lukášková 1 1 Fakulta zdravotnických studií,univerzita Pardubice, Česká Republika 2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Česká Republika Abstrakt Cíl: Hodnocení subjektivních potíží s hlasem pomocí standardizovaného nástroje Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI) u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu 1-6 měsíců. Metodika: Výzkumné, kvantitativní, prospektivní šetření u dispenzarizovaných nemocných s hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci. Sběr identifikačních a dalších dat pomocí dotazníku vlastní konstrukce, k hodnocení hlasových potíží použit VHI (celkem 30 otázek). Pro statistické hodnocení dat před a po léčbě byl využit párový t- test. Výsledky: Ve skupině 15 respondentů bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. Největší problémy pacienti měli před i po léčbě v oblasti fyzické. Závěr: Statisticky významný posun ve vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě byl prokázán u našich respondentů. VHI je vhodný nástroj pro stanovení míry obtíží s hlasem. Klíčová slova: standardizovaný dotazník VHI, subjektivní hlasové obtíže, léčba. Úvod Základní podmínkou dorozumívání je komunikace, která probíhá formou verbální a nonverbální a představuje jednu ze základních potřeb pro společenský život člověka. V našem sdělení jsme se zaměřili na verbální komunikaci mluvenou řeč, jejíž podmínkou je hlas (Dršata et al., 2011, s. 20). Pacienti s onemocněním hrtanu se musí vyrovnat s celou řadou problémů po léčbě - organické a funkční změny (chirurgický zákrok na hlasivkách, parciální či totální laryngektomie, dočasná či trvalá ztráta hlasu, tracheostomie, chrapot), chronické a akutní potíže (bolest, zahlenění, hlasový klid). Jejich závažnost je dána vlastním onemocněním (akutní, chronické), v případě nádorů jejich velikostí a histologickou povahou (maligní, benigní) a následnou léčbou. Jedním z významných faktorů, který je při onemocnění hrtanu ovlivněn, je hlas. Změny hlasu jsou vnímány pacientem zcela subjektivně a mohou být v rozporu s objektivními příznaky a nálezy. K vyjádření míry subjektivních potíží pacientů s poruchami hlasu byl vyvinut tzv. Voice Handicap Index - Index hlasového postižení (VHI). Původní anglická verze byla přeložena do mnoha světových jazyků, včetně oficiální, lingvisticky korigované verze v češtině pro použití v klinické praxi (Švec et al., 2009, s. 132). V posledním desetiletí je tendencí objektivizovat problémy spojené s onemocněním a následnou léčbou. K tomu byla vytvořena celá řada standardizovaných dotazníků hodnotící kvalitu života, která je v medicíně sledována z hlediska dopadu onemocnění jedince na jeho fyzický, psychický stav, na jeho způsob života a pocit životní spokojenosti (Atkinsonová, Atkinson, Smith, 2003, s. 486). Možnosti posouzení kvality života u nemocných lze hodnotit z hlediska přístupu na objektivní a subjektivní, přičemž nejpodstatnější je subjektivní hodnocení nemoc-

2 ného tak, jak sám vnímá vlastní zdravotní situaci včetně schopnosti svého sebeuplatnění v pracovním, rodinném a sociálním prostředí (Slováček, Slováčková, Jebavý, 2004, s. 30). Dotazník VHI umožňuje kvantifikovat subjektivní potíže pacientů s poruchou hlasu a lze ho využít při hodnocení efektu různých typů léčby, vlivu změn hlasu na celkové vnímání kvality života u různých typů onemocnění atd. (Lundstrӧm et al., 2009, s. 83; Staněk, 2012, s. 13; Merrill et al., 2013, s. 404). Cíl Cílem práce bylo hodnotit subjektivní potíže pomocí VHI u pacientů s onemocněním hrtanu před léčbou, po léčbě v intervalu od 1 až do 6 měsíců. Zjistit v jaké oblasti (fyzická, funkční, emoční) pacienti sami vidí největší problém či znevýhodnění před léčbou a po léčbě. Metodika Soubor Výzkumné, prospektivní šetření probíhalo od března do prosince 2012 u dispenzarizovaných nemocných s dlouhodobými hlasovými obtížemi ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu. Osloveni byli všichni pacienti, kteří byli ve výše uvedeném období pozváni do foniatrické poradny k řešení dlouhodobých hlasových obtíží. Celkem bylo osloveno 63 respondentů, z nichž 40 souhlasilo se zařazením do výzkumu. Z tohoto souboru byli vyřazeni respondenti, kteří při celkovém skóre dotazníku VHI před léčbou nedosáhli 28 bodů a více, stupeň hlasových obtíží - mírné dle klasifikace Jacobson et al. (tab. 1). Celkem ke statistickému zpracování dat tak bylo zařazeno 26 respondentů, nepodařilo se u všech zajistit vyplnění dotazníku VHI po léčbě. Data potřebná k hodnocení hlasových potíží před léčbou a 1 až 6 měsíců po léčbě byla získána od 15 pacientů. Vzhledem k nízkému počtu respondentů jsme při statistickém hodnocení nedělili pacienty do skupin podle základní diagnózy (benigní/maligní nádor, ostatní onemocnění hrtanu) ani jsme při hodnocení dat nebrali v úvahu, zda se pacient podrobil léčbě chirurgické, konzervativní nebo kombinované. Nikdo z pacientů nebyl po parciální či totální laryngektomii. Sběr dat Ke sběru identifikačních a dalších dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, kde kromě jména, věku, diagnózy, léčby, jsme také hodnotili prvotní příznaky, kouření a pravidelnou konzumaci alkoholu. Dotazník VHI je standardizovaný nástroj pro subjektivní hodnocení hlasových obtíží nemocných (celkem 30 otázek) a to vždy po 10 otázkách v oblasti fyzické, funkční a emoční. Každá otázka má pět možností odpovědí - nikdy (0 bodů) - téměř nikdy (1 bod) někdy (2 body) - téměř vždy (3 body) vždy (4 body). Výsledné celkové skóre je v rozmezí bodů, které spolu se skóry v jednotlivých oblastech (v rozmezí 0-40) numericky vyjadřuje míru potíží pacienta (Švec et al., 2009, s. 133). V současné době nejsou pro VHI dostupná normativní data pro českou populaci, ale předpokládá se, že výsledky VHI u českých pacientů budou podobné výsledkům získaných ve vyspělých státech světa. Celkové skóre VHI pro mírnou, střední a těžkou dysfonii jsme hodnotili dle americké studie Jacobsonové a kolektivu (tab. 1) (Jacobson et al., 1997, s. 69). Kromě subjektivního hodnocení hlasových obtíží bylo součástí výzkumného šetření také foniatrické vyšetření lékařem a provedení audio a video záznamu hlasivek a hlasu.

3 Tab. 1 Střední hodnoty (směrodatné odchylky) pro celkové VHI skóre a jeho části podle Jacobson et al. (1997) Stupeň hlasových obtíží Část VHI Mírné Střední Těžké Funkční 10,07 (1,99) 12,41 (1,38) 18,30 (1,50) Fyzická 15,54 (1,97) 18,63 (1,37) 22,78 (1,48) Emoční 8,08 (2,31) 13,33 (1,61) 20,30 (1,74) VHI celkem 33,69 (5,60) 44,37 (3,88) 61,39 (4,21) Analýza dat Pro statistické hodnocení vnímání hlasu pacienty před léčbou a po léčbě jsme použili párový t-test. Vypočítané hodnoty byly porovnány s kritickou hodnotou na hladině významnosti α = 0,05 i α = 0,01. V případě hodnocení léčby jednotlivých pacientů se za statisticky významné (v rámci 95% intervalu spolehlivosti vycházející ze zkoušky na test-retest stabilitu dotazníku) považují posuny celkového skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (fyzické, funkční, emoční) je to o 8 bodů a více (Švec et al., 2009, s. 136). Výsledky Ve skupině 15 respondentů, u kterých jsme získali kompletní data před a po léčbě, bylo 12 žen (80 %) a 3 (20 %) muži, průměrný věk byl 53,2 let (23-79 let). Kouření potvrdilo v době kontroly ve foniatrické ambulanci 5 respondentů s průměrným počtem 9,4 cigaret denně. Zbylých 10 respondentů uvádělo, že nikdy nekouřili nebo že kouření zanechali. Konzumaci alkoholu často nepotvrdil nikdo, 11 (73 %) příležitostně a 4 (27 %) respondenti uvedli, že alkohol nekonzumují. Prvotní příznaky, které je přivedly do foniatrické poradny (řazeno dle četnosti), byly chrapot, polykací obtíže, bolest a dušnost. U 4 pacientů byl diagnostikován polyp hlasivky, 3 pacienti měli parézu zvratného nervu, Reinkeho edém byl u 2 a hlasové uzlíky u 3 pacientů. Zhoubný nádor hlasivky byl diagnostikován u 2 pacientů a u jednoho pacienta byla diagnóza chronická laryngitida. Z 15 pacientů mělo konzervativní léčbu 5 pacientů a 10 podstoupilo kombinaci chirurgické a konzervativní léčby. Výsledky šetření jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů do oblastí stanovaných v cílech šetření. Hlasové obtíže u respondentů, u nichž jsme získali data před a po léčbě, byly dle VHI před léčbou u 3 respondentů mírné, u 2 střední a u 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. 10 respondentů mělo celkové skóre pod 28 hlasové obtíže mírné dle klasifikace Jacobson et al. Největší obtíže respondenti zaznamenali před léčbou i po léčbě v oblasti fyzické (P), dále v oblasti funkční (F) a nejmenší (E) v oblasti emoční (obr. 1). V oblasti fyzické nejvíce pacienty před léčbou trápila změna hlasu v průběhu dne, dotazy ostatních lidí co mám s hlasem, vyprahlost a skřípavost hlasu. Po léčbě zůstalo pořadí největších problému s hlasem v oblasti fyzické stejné ale v menší míře. V oblasti funkční před a po léčbě nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, můj hlas lidé špatně slyší, moje rodina mě špatně slyší, když na ně zavolám. Po léčbě se tyto změny vyskytovaly v menší míře. Zlepšení po léčbě bylo i v poslední části dotazníku VHI a to v oblasti emoční, kde před a po léčbě pacienty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost, kvůli potížím s hlasem jsem nervózní, když mám s někým mluvit, zdá se mi, že můj hlas je lidem nepříjemný. V celkovém skóre VHI byl statistickým testováním potvrzen rozdíl stavu před léčbou a po léčbě na hladině významnosti α = 0,05 i na hladině významnosti α = 0,01, rozdíl tak lze považovat za statisticky vysoce významný. Statisticky vysoce významný rozdíl byl potvrzen i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E na hladině významnosti α = 0,05 a α = 0,01.

4 Obrázek 1 Celkové skóre VHI před léčbou a po léčbě, n = 15 Při hodnocení celkového skóre VHI 30 je vypočtená hodnota t = 6,5880 vyšší než kritická hodnota pro α = 0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = VHI P je vypočtená hodnota t = 5,9732, VHI F je t = , VHI E je t = , ve všech třech oblastech je vypočítaná hodnota vyšší než kritická hodnota pro α=0,05 t (krit) = a dokonce vyšší i než kritická hodnota pro α = 0,01 t (krit) = (tab. 2). Tab. 2 Vypočítané hodnoty VHI před a po léčbě pomocí párového t-testu Před léčbou Po léčbě Rozdíly před a po léčbě VHI VHI VHI VHI VHI P VHI F VHI E VHI P VHI F VHI P VHI F VHI E resp E AP 33,1 13,1 11,2 8,9 Směrodatná odchylka 19,5 8,5 9,0 6,5 rozptyl 379,4 71,8 80,6 42,3 t 6,5880 5,9732 4,8317 5,2821 Vysvětlivky: AP aritmetický průměr, t- vypočítaná hodnota, VHI 30 celkové skóre, VHI P oblast fyzická, VHI F oblast funkční, VHI E oblast emocionální

5 V hodnocení léčby u jednotlivých pacientů jsou statisticky významné posuny v celkovém skóre o 18 bodů a více a u jednotlivých oblastí (P, F, E) je to o 8 bodů a více. V našem souboru respondentů je statisticky významný posun v léčbě v celkovém skóre VHI u 12 (80 %) pacientů, u dvou (13 %) není statisticky významný posun v léčbě a u jednoho respondenta (7 %) došlo po léčbě ke zhoršení hlasových obtíží dle VHI. Statisticky významný posun v léčbě u jednotlivých respondentů a v jednotlivých oblastech (P, F, E) je uvedeno v tabulce 2, ve sloupci rozdíly před a po léčbě. Diskuse V našem šetření před léčbou měli dle subjektivního hodnocení hlasové obtíže 3 respondenti mírné, 2 střední a 10 respondentů těžké. Po léčbě v rozmezí 1 6 měsíců byly hlasové obtíže vnímány dle celkového skóre VHI u 1 respondenta mírné, u 2 střední a u 2 respondentů těžké. Zbylých 10 respondentů uvádělo hlasové obtíže pod celkové skóre 28 (mírné) dle Jacobson et al. Ve výzkumné studii, která proběhla v roce 2009/2010 ve foniatrické ambulanci nemocnice krajského typu za použití stejného nástroje hodnocení hlasu VHI a týkala se pacientů s benigním onemocněním hrtanu, byla od 21 oslovených respondentů získána data před a po léčbě pouze u 8 pacientů. Před léčbou mělo 5 respondentů hlasové obtíže mírné, 3 respondenti měli obtíže střední, nikdo neměl obtíže těžké. Po léčbě byl stupeň obtíží s hlasem u 6 respondentů mírný, nikdo neměl obtíže střední ani těžké. Dva respondenti měli celkové skóre pod 28 -obtíže mírné (Bernardová, 2010, s. 45). V našem souboru bylo vyšší zastoupení pacientů s obtížemi s hlasem na úrovni těžké, přestože pouze 2 pacienti z 15 měli diagnostikovaný maligní nález. Do výzkumné studie z roku 2009/2010 u pacientů s maligním onemocněním hrtanu bylo zařazeno 22 respondentů. Úplná data před a po léčbě byla získána od 9 respondentů. V této studii došlo ke změně středního stupně obtíží s hlasem z 5 respondentů na 6 po léčbě. Mírný stupeň obtíží s hlasem uváděl stejný počet pacientů před a po léčbě. Jeden respondent před léčbou uváděl obtíže s hlasem těžké, po léčbě tento stupeň obtíží neuváděl žádný respondent (Fousková, 2010, s ). Vnímání hlasových obtíží po léčbě u respondentů s maligním onemocněním hrtanu se zvýšilo v kategorii středních obtíží, kdy řada pacientů po chirurgickém výkonu vnímá problémy s hlasem zhoršené a přidávají se další omezení spojená s aktinoterapií. U respondentů po totální laryngektomii je pooperační období spojeno s úplnou ztrátou hlasu a postupným osvojováním náhradního hlasového mechanismu. Přestože v našem souboru pacientů nebyl nikdo po totální či parciální laryngektomii, 2 respondenti, kteří měli diagnostikovaný maligní nález v hrtanu, uváděli hlasové obtíže těžké před i po léčbě. Pro přehlednost jsou stupně hlasových obtíží respondentů před a po léčbě u třech výše jmenovaných studií uvedeny v tabulce 3. Tab. 3 Stupeň hlasových obtíží před léčbou a po léčbě Náš soubor respondentů, N = 15 Soubor respondentů Bernardové, N = 8 Soubor respondentů Fouskové, N = 9 před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě před léčbou po léčbě Mírný Střední Těžký Největší problémy respondenti našeho výzkumu vnímali před i po léčbě v oblasti fyzické, následně v oblasti funkční a nejmenší v oblasti emoční. Ke stejným výsledkům došly ve svých studiích i autorky Bernardová, Fousková. V našem šetření v oblasti fyzické nejvíce pacienty před a po léčbě trápila změna hlasu v průběhu dne, v oblasti funkční nejčastěji označovali respondenti problémy v hlučném prostředí mi lidé špatně rozumějí, v oblasti emoční paci-

6 enty nejvíce trápilo potíže s hlasem mi způsobují rozladění/rozčílení/nespokojenost. Ve výzkumných studiích Bernardové a Fouskové byly tyto odpovědi také nejčastěji hodnoceny jako nejvíce závažné. Statistickým zpracováním dat pomocí párového t-testu v celkovém skóre VHI před léčbou a po léčbě byl zjištěn statisticky významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,05) resp. dokonce statisticky vysoce významný rozdíl (hladina významnosti α = 0,01) v našem souboru respondentů. Statisticky vysoce významný rozdíl byl vypočítán i při hodnocení jednotlivých oblastí VHI P, F, E. O významu hlasu v celkovém vnímání kvality života vypovídají výsledky švédské studie autorů Lundstrӧm et al., publikované v roce Sběr dat byl proveden u 43 respondentů, kteří byli po totální laryngektomii. Všichni respondenti byli minimálně ½ roku po ukončení léčby a 38 používalo ke komunikaci tracheoesofageální spojku a 5 komunikovalo pomocí elektrolarynxu. Bylo provedeno subjektivní hodnocení hlasu pomocí VHI a následně posouzení kvality života za použití standardizovaného dotazníku EORTC QLQ-C30 (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30) a EORTC QLQ- H&N35 (European Organization for Research and Treatment of Cancer, Quality of Life Head and Neck Module). Výsledky bodového hodnocení v rámci EORTC QLQ-C30 byly na stejné úrovni jako u běžné populace s respektováním nižší celkové kvality života vzhledem k onemocnění. Výsledky VHI ve sledované skupině respondentů signifikantně korelovaly s funkční oblastí EORTC QLQ - dušností, bolestí, nauzeou a funkčními obtížemi. Signifikantní korelace byla prokázána mezi výsledky VHI a EORTC QLQ-H&N35 a to v problémech s řečí, sociálních kontaktech, bolestí v oblasti hlavy a krku, smyslových problémech, sexualitě a přijmu jídla ve společnosti. Výsledky standardizovaných dotazníků (EORTC QLQ-C30 a EORTC QLQ-H&N35) poukazují na řadu obtíží pacientů po laryngectomii, které významně ovlivňují jejich kvalitu života včetně subjektivního vnímání obtíží s hlasem dle VHI (Lundstrӧm et al., 2009, s ). Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2013 autorů Merrill et al., testovala význam hlasu v celkovém vnímání kvality života. Sběr dat byl proveden u 461 respondentů v rámci atletických závodů pro seniory. Respondenty byli účastnici závodů a jejich doprovod ve věku 50 let a více, kdy 89 % byli občané USA, 6 % z Kanady dále pak 5 % respondenti z 31 států. Kromě hodnocení demografických údajů, historie zdraví a nemoci byly kladeny otázky na obtíže s hlasem celkem 9 dotazů např. chraptění, chronické sucho v krku, roztřesený a kostrbatý hlas, diskomfort při používání hlasu. Podle počtu obtíží byli respondenti rozděleni do 3 skupin, respondenti bez jakýchkoliv obtíží, respondenti 1-2 symptomy a poslední skupinu tvořili respondenti, kteří měli 3-5 symptomů z devíti dotazovaných. Kvalita života byla hodnocena pomocí standardizovaného dotazníku SF-36 (Short Form 36 Health Survey Quality of Life). Respondenti s obtížemi s hlasem a mluvenou řečí měli signifikantně negativní korelaci se všeobecným vnímáním vlastního zdraví, bolestí a vitalitou dle SF-36 (Merrill et al., 2013, s ). Závěr Naše výzkumné šetření kvantifikovalo subjektivní vnímání změn hlasu u pacientů s onemocněním hrtanu a prokázalo jednoznačně statisticky významný posun vnímání obtíží s hlasem před a po léčbě, bez rozdělení respondentů dle typu léčby vzhledem k jejich nízkému počtu. Největší problém vnímali naši respondenti ve fyzické oblasti stejně jako respondenti výzkumných studií Bernardové a Fouskové z roku 2009/2010. Dotazník subjektivního hodnocení hlasových obtíží VHI byl pro naše respondenty vhodným nástrojem pro stanovení jejich míry obtíží s hlasem (srozumitelnost otázek, rozsah dotazníku). Vzhledem k tomu, že jde o standardizovaný nástroj hodnocení hlasu, který je používán v zahraničních studiích, umožňuje porovnání výsledků šetření. VHI je používán k hodnocení

7 účinnosti léčby, vlivu obtíží s hlasem na celkové vnímání kvality života, hodnocení hlasových obtíží u profesionálů (učitelé, zpěváci) atd. Zahraniční studie hodnotí vliv obtíží s hlasem na kvalitu života a pokazují na význam včasné diagnostiky a zahájení léčby u patologických změn v hrtanu. V České republice je organizován Světový den hlasu (16. 4.), jehož hlavním cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o prevenci onemocnění hlasivek a významu hlasu. V tento den má veřejnost možnost si nechat vyšetřit hlas na specializovaných pracovištích ORL již od roku Slabou stránkou výzkumu je nízký počet respondentů, u kterých byla získána kompletní data VHI před a po léčbě. Výzkumné šetření pokračuje v dalším období s důsledným sběrem dat v rámci foniatrické ambulance a rozšíření studie o hodnocení celkové kvality života pomocí standardizovaných dotazníků. Etické aspekty a konflikt zájmů Z hlediska případného konfliktu zájmu jsme neshledali žádné okolnosti, které by základní principy publikování ohrožovaly. Výzkumu předcházelo schválení sběru dat etickou komisí zdravotnického zařízení, včetně posouzení a schválení písemného, informovaného souhlasu respondentů se zařazením do studie. Výzkumné šetření bylo podpořeno projektem studentské grantové soutěže Interní grantové agentury Univerzity Pardubice č. SGS FZS 06/2012. Bibliografické odkazy Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE et al. Stres, zdraví a zvládání. In: Atkinsonová RL, Atkinson RC, Smith EE, Bem DJ, Nolen-Hoeksema S. Psychologie. Praha: Portál s.r.o.; p Bernardová Š. Kvalita hlasu po operaci benigních lézí v oblasti hrtanu. 75 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Dršata J. Hlas a jeho význam. In: Dršata J et al. Foniatrie hlas. Havlíčkův Brod: Tobiáš; p Fousková, P. Kvalita hlasu u pacientů po onkologické léčbě v oblasti hrtanu. 72 s. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií; Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit AK, Jacobson GP, Benninger MS, Newman CW. The voice handicap index (VHI): Development and Validation. American Journal of Speech-Language Pathology. 1997;6(3): Lundstrӧm E, Hammarberg B, Munck-Wikland E. Voice handicap and Health-Related of Life in Laryngectomees: Assessments with the Use of VHI and EORTC Questionnaires. Folia Phoniatrica et Logopaedica. 2009;61(2): Merrill RM, Nelson R, Lowe J. Voice-Related Symptoms and Their Effects on Quality of Life. The Annals of Otology, Rhinology & Laryngology. 2013;122(6): Slováček L, Slováčková B, Jebavý L, Blažek M, Kučerovský J. Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby. Vojenské zdravotnické listy. 2004;73(1): Staněk P. Hodnocení reedukace hlasu po operaci benigních útvarů hlasivek Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012;61(1): Švec JG, Lejska M, Frostová J, Zábrodský M, Dršata J, Král P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009;58(3):

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu

Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu 5. česko slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Vyšetřování libosti pachů se zaměřením na Parkinsonovu chorobu Pospíchalová K. (1), Vodička J. (2) (1) Interní klinika, Kardiologické

Více

*Marie Skládalová, *, **Jana Škvrňáková, **, *Roman Michálek

*Marie Skládalová, *, **Jana Škvrňáková, **, *Roman Michálek ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník VI/2 říjen 2013 Potíže v komunikaci a vybrané psychické oblasti (nápětí, obavy, podráždění, deprimace) u nemocných s nádorovým onemocněním

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra

Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Kvalita života dětských hemofiliků v ČR - - zkušenosti jednoho centra Vladimír Komrska, Ester Zápotocká, Veronika Čepeláková Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Ovesná Institut biotatistiky

Více

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu Ing. Zuzana Šebelová, Ing. Veronika Mezerová Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - II. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr.

Více

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

PO /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika a záruky stability pro

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice

Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Hodnocení spokojenosti ambulantních pacientů Stodská nemocnice Zřejmě většina ambulantních pacientů Stodské nemocnice byla spokojena s úrovní péče a v případě potřeby by doporučili ošetření v nemocnici

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření hrtanu a hlasu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Jméno: Mgr. Soňa Bocková Školitel: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Akademický rok: 2011/2012. dedikováno projektu IGA UP FZV_2012_001

Jméno: Mgr. Soňa Bocková Školitel: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Akademický rok: 2011/2012. dedikováno projektu IGA UP FZV_2012_001 Jméno: Mgr. Soňa Bocková Školitel: doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D. Akademický rok: 2011/2012 Hlavní cíl: realizace obsahové validity jednotlivých diagnostických prvků (určujících znaků a souvisejících

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU

DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU DOPORUČENÝ POSTUP U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S PORUCHAMI DÝCHÁNÍ VE SPÁNKU Ondrová M. 1, Kraus J. 2, Plzák J. 3, Lánský M. 4, Hrdlička A. 5 1. Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU a FN Brno 2. ORL oddělení

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ Citace článku: Báliková M, Bužgová R. Quality of women s life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014;5(1):29-35. KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V

Více

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU DÍTĚTE TVORBA NÁSTROJE NA JEJÍ HODNOCENÍ Mgr. Iveta Černohorská 1, Mgr. Zuzana Červenková 1, Bc. Kristina Otáhalová 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií,

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková

Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kvalita života nemocných s kardiovaskulárním onemocněním Jana Haluzíková VYUŽITÍ STUDIJNÍ

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák

ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák ANALÝZA OBRAZU V HODNOCENÍ SYMETRIE OBLIČEJE Patrik Fiala, Pavel Kasal, Lubomír Štěpánek, Jan Měšťák Anotace Pro objektivní pohled na atraktivitu lidského obličeje jsou využívány metody, které hodnotí

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V

ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V ZAMYŠLENÍ NAD KOMUNIKOVÁNÍM STATISTIKY V MÉDIÍCH STATISTICKÁ ANALÝZA DAT, PSY117 Kateřina Bílovská 433115, psychologie Vyučující: Mgr. Stanislav Ježek, PhD. Datum odevzdání: 1. 5. 2016 Mgr. Jan Širůček,

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života mocných po totální laryngektomii Mgr. Eva Baudyšová Diplomová práce 2008 2 3 SOUHRN Diplomová práce se zabývá ovlivněním kvality života

Více

Spokojenost pacientů s čekacími dobami na pěti vybraných. Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření

Spokojenost pacientů s čekacími dobami na pěti vybraných. Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření Spokojenost pacientů s čekacími dobami na pěti vybraných ambulancích ÚVN Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření Alžběta Winzbergerová 7.7.2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Charakteristika respondentů... 3 3.

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných

Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných Hodnocení změn v postojích studentů intervenovaných programem NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SZŠ Svitavy 4. ročník školní rok 2004/2005 zpracováno v září 2005 OBSAH strana Úvod 2 1. Kouření studentů 4 2. Kuřácké

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Jana Šalandová Česká preventivní s.r.o. Pardubice 17. konzultační den SZÚ 18.10.2007 Význam PP z pohledu zaměstnavatele PP snižují výskyt pracovních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Výběrové šetření EHES

Výběrové šetření EHES Výběrové šetření EHES European Health Examination Survey Jana Kratěnová Státní zdravotní ústav Praha 26.10.2016 Lékařský dům Cíle EHES Sjednotit metodiku vyšetření v rámci Evropy, snaha o harmonizaci a

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Výsledky edukační kampaně na zvýšení povědomí o CMP v ČR

Výsledky edukační kampaně na zvýšení povědomí o CMP v ČR Výsledky edukační kampaně na zvýšení povědomí o CMP v ČR R. Mikulík Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno ODT DNT V roce 2005 odstartoval v ČR projekt na zlepšení povědomí o CMP Tento

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- V. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Jana Zapletalová, Kateřina Langová

Jana Zapletalová, Kateřina Langová Jana Zapletalová, Kateřina Langová 2008 1 Ověření účinnosti a snášenlivosti přípravku Eregma Max Power tablety Do klinické prospektivní dotazníkové studie Eregma Max Power tablety bylo zařazeno celkem

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok Výsledky průzkumu na portále ČR 2010 Obsah Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 1 Názory na estetickou plastickou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ

Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ TISKOVÁ ZPRÁVA 1. února 2012 Liberecký kraj zveřejňuje výsledky projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ Liberecký kraj se dlouhodobě věnuje projektům KVALITA OČIMA PACIENTŮ a KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA zaměřeným

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Souvisí užívání návykových látek s postavením studentů ve třídě na střední škole? - prospektivní sociometrická studie

Souvisí užívání návykových látek s postavením studentů ve třídě na střední škole? - prospektivní sociometrická studie Souvisí užívání návykových látek s postavením studentů ve třídě na střední škole? - prospektivní sociometrická studie Autoři: Mgr. Iveta Pavelková Mgr. Jaroslav Vacek Východiska práce Prevalence kouření

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru

PRAKTICKÁ SESTRA. Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru PRAKTICKÁ SESTRA Komplex kvantitativních šetření: názory odborné a laické veřejnosti na změnu názvu studijního oboru Červen 2009 / Závěrečná zpráva / řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter / Výzkum a marketing/

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více