MASARYKOVA UNIVERZITA. Možnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Možnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Možnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Vypracovala: Bc. Alena Borková, DiS.

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou diplomovou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala MUDr. Radanu Havlíkovi, který mi umoţnil spolupráci s AUDIO Fon centrem Brno a za cenné informace, které jsem od něj získala. Dále bych chtěla poděkovat paní doc. PaedDr. Jiřině Klenkové, Ph.D. za odbornou pomoc při zpracování mé diplomové práce. 2

4 Obsah Úvod Anatomie a fyziologie hlasového ústrojí Stavba hlasového aparátu Tvorba hlasu a jeho vlastnosti Ontogeneze lidského hlasu Hlasová hygiena Poruchy hlasu Vymezení poruch hlasu Poruchy hlasu na organickém podkladě Funkční poruchy hlasu Diagnostika hlasových poruch Moţnosti reedukace a rehabilitace hlasových poruch Správný postoj a poloha hrtanu Nácvik správného dýchání Relaxační cvičení Fonačně - rezonanční cvičení a nácvik měkkých hlasových začátků Moţnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu Metodologie a cíle výzkumu Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumný vzorek Vlastní šetření Výsledky výzkumu, diskuze Závěr Shrnutí Résumé Pouţitá literatura a zdroje

5 Úvod Prvním projevem člověka přicházejícího na svět je hlas, který jej doprovází po celý zbytek ţivota. Hlasový projev odkrývá mnohé náladu a temperament jedince, projevuje se na něm i nemoc. Kaţdý jedinec má zcela individuální a jedinečný zvukový projev daný stavbou těla. Kultivovaný mluvní projev jedince je jedním z klíčů k úspěchu ve společenském, ale i profesním ţivotě. Uvolněný a libozvučný lidský hlas působí na okolí vţdy kladně. Jelikoţ působím jako hlasový pedagog, setkávám se ve své praxi jak se zdravými hlasy, tak i s různými typy hlasových poruch. Úlohou hlasového pedagoga je v takovýchto případech vysvětlit a naučit osobu s poruchou hlasu správnou techniku uţívání hlasového aparátu. Správné zacházení s mluvní technikou je jednou z prevencí vzniku hlasové poruchy. Neméně důleţité je také obeznámení jedince s celkovou hlasovou hygienou. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní tři kapitoly teoretické části jsou literární kompilací a jsou vypracovány na základě studia odborných textů doplněných o informace z aktuálních článků periodik, indexovaných v některé z bibliografických databází (PubMed, Web of Science). V závěrečné části uvádím tři kasuistiky, které popisují tři typická onemocnění, se kterými se můţeme v pedagogické praxi u dětí setkat nejčastěji. Při hlasové terapii aplikuji získané poznatky z teoretické části této práce a ze své pěvecko pedagogické praxe. Informace v této kapitole uvedené jsem získala několika metodami: zúčastněným pozorováním, polostandardizovaným rozhovorem s ošetřujícím lékařem (foniatrem) a osobou s poruchou hlasu a analýzou některých dostupných materiálů. Cílem diplomové práce je připravit literární kompilaci zabývající se anatomií a fyziologií hlasu a zjistit základní reedukační postupy uţité v současné praxi; ve výzkumu zpracovat tři kasuistiky jedinců s funkční poruchou hlasu a vyuţít při jejich hlasové terapii zjištěné základní reedukační postupy. Na základě rozhovoru s pozorovanými jedinci, foniatrem a na základě subjektivního pozorování zjistit uţitečnost a účinnost (resp. neúčinnost) uţitých reedukačních postupů. 4

6 1 Anatomie a fyziologie hlasového ústrojí 1.1 Stavba hlasového aparátu K pochopení fyziologie lidského hlasu je nutná základní znalost anatomie hlasového aparátu. Anatomie je obor biologie, který se zabývá makroskopickou stavbou organismů. Fyziologie je pak vědní obor studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu procesů a činností v organismu. Tato práce se omezí jen na popis funkce a vlastností hlasu. Celý hlasový aparát se dělí na horní a dolní cesty dýchací. Podle konkrétní funkce hlasových orgánů lze hlasové ústrojí rozdělit na respirační, fonační a modifikační (artikulační) ústrojí. Respirační ústrojí Dýchací (respirační) ústrojí má nezastupitelnou funkci v lidském organismu, patří k ţivotně důleţitým funkcím. Primární funkcí respiračního ústrojí je tedy činnost nazývající se dýchání. Při této aktivitě dochází k výměně plynů, a to jednak na úrovni plicního dýchání anebo na úrovni tkáňového dýchání (Hála, B. a Sovák, M., 1962). Vlastní dýchání je souhra aktivní svalové činnosti svalů dýchacích a pasivní funkcí vlastní elasticity plic a hrudníku. Sekundární funkce respiračního ústrojí je vědomé vyuţití výdechu při tvorbě hlasu a tedy i řeči. Ústrojí dýchací můţeme rozdělit na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací. Horní cesty dýchací se nacházejí v oblasti nad hrtanem a zahrnují nosní dutiny, nosohltan, hltan. Při nádechu nosem proudí vzduch do nosohltanu. Z nosohltanu vede do kaţdého ucha Eustachova trubice, díky níţ jsme schopni vyrovnávat tlak mezi vnějším prostředím a středním uchem (Vydrová, J., 2009). Máme li rýmu či zánět nosohltanu, můţeme pociťovat zalehnutí ucha právě díky tomu, ţe Eustachova trubice můţe být ucpaná. V dětském věku je v nosohltanu uloţena nosní mandle (vegetationes adenoidae), ta by však měla mezi lety vymizet. V opačném případě můţe působit 5

7 potíţe. Vzduch tedy pokračuje dále do hltanu, hrtanu a dále směrem k dolním cestám dýchacím. Další moţností je nádech skrz dutinu ústní, avšak obecně je potřeba říci, ţe je výhodnější nadechovat se nosem. Uţ jen proto, ţe celé dýchací ústrojí, a tedy i nos, jsou pokryty řasinkovým epitelem. Řasinky tvoří filtr proti nečistotám částečkám prachu a původcům různých nemocí. Dutina ústní však náleţí k trávicímu ústrojí, a proto zde řasinky chybí. Avšak po stranách dutiny ústní, v zadní části, se nacházejí patrové mandle (tonsillae). Jsou na pomezí hltanu a dutiny ústní, mezi tzv. předním a zadním patrovým obloukem. Stejně jako nosní mandle jsou tvořeny lymfatickou tkání a mají imunologickou funkci. Vlivem příliš četných infekcí však mohou zbytnět a způsobit tak potíţe svému nositeli (Vydrová, J., 2009). Dolní cesty dýchací (obr. 1) se pak nacházejí v oblasti pod hrtanem. Vzduch tedy pokračuje průdušnicí (je vyztuţena chrupavčitými krouţky), která se posléze dělí ve dvě průdušky vedoucími do plic. V plicích se průdušky rozvětvují v průdušinky, které vedou vzduch do plicních sklípků. Plicní sklípky jsou obaleny vlásečnicemi a dochází zde k výměně O 2 a CO 2. Vlastním orgánem pro výměnu plynů mezi vnějším vzduchem a krví jsou tedy plíce (pulmo). Jejich dolní plocha (plicní báze) spočívá na bránici (dýchací sval). Spolu se srdcem jsou plíce uloţeny v dutině hrudní. Její stěny jsou tvořeny hrudním košem. Od dutiny břišní je dutina hrudní oddělena mohutným svalem bránicí (diafragma), jejíţ postranní úpony se připínají k hrudnímu koši. Jestliţe je bránice v klidovém postavení, je zdviţena kopulovitě vzhůru. Je-li však uvedena v činnost, kopule se sniţuje, prostor hrudní dutiny se rozšiřuje a zároveň se stlačují orgány dutiny břišní, coţ má za následek vyklenutí přední břišní stěny (Hála, B. a Sovák, M., 1962). Oporou hrudnímu koši je hrudní páteř, ze které vybíhá obloukovitě dvanáct párů ţeber. Sedm párů horních ţeber se připojuje předním koncem pomocí chrupavek k hrudní kosti (sternum). Tři další páry ţeber se pak připojují k chrupavce předcházejícího ţebra a poslední dva páry ţeber zůstávají volné. Mezi ţebry jsou uloţeny dvě skupiny svalstva meziţeberního, jeţ probíhá šikmo ve dvou vrstvách. Působení těchto svalů je protichůdné (antagonistické); vnější svalstvo vdechové hrudní koš zdvihá a rozšiřuje, vnitřní svalstvo výdechové hrudní koš sniţuje a zmenšuje (Frostová, J., 2000). Mimo zmíněných dýchacích svalů lze vyuţít ještě pomocných svalů dýchacích. Je to řada svalů, která se upíná na hrudní koš, ale jejich primární funkce je jiná, neţ 6

8 dýchací. Při zvýšených nárocích na dýchání (např. tělesné námaze) se však mohou uplatnit. Dýchání je řízeno příslušnými nervovými centry uloţenými v prodlouţené míše a dále nervstvem vegetativním. Do jisté míry je však moţno dýchání ovlivnit vůlí. Dech můţeme prodlouţit, zastavit (na určitou dobu), zpomalit (Lejska, M., 2003). Automaticky vyuţíváme této práce s dechem při řeči. Náročnější je však práce s dechem a dechovou oporou u zpěvu (Frostová, J., 2000). Obr. 1 Dolní cesty dýchací. Převzato z: Vydrová, J. (2003, s. 28). 7

9 Fonační ústrojí Vlastní hlasotvorné ústrojí je uloţeno v hrtanu. Hrtan (larynx) se nalézá na přední straně krku. Dýchací a polykací cesty se v oblasti dolního hltanu (hypopharynxu) větví. Polykací cesty pokračují přes jícen do ţaludku a do střev, tedy do trávicího ústrojí. Dýchací cesty ale v spodní oblasti hltanu odděluje od polykacích cest příklopka hrtanová (epiglotis) (Vydrová, J., 2009). Hrtan je nahoře připevněn širokým vazem ke kosti jazylkové, dole je pak spojen s horním koncem průdušnice. Skládá se z chrupavek, vazů, svalstva a sliznice. Chrupavčitou kostru hrtanu tvoří tři nepárové chrupavky a dvě párové. Z nepárových je dominantní chrupavka štítná (cartilago thyreoidea), vyniká pod kůţí a lidově se jí říká ohryzek. Horní část hrtanu tvoří, jiţ zmiňovaná, nepárová chrupavka epiglotis. Její funkci můţeme vnímat při jídle a polykání; díky ní se nám nedostává potrava a sliny do dýchacích cest. Spodní část kostry hrtanu tvoří nepárová chrupavka prstencová (cartilago cricoidea). Na horním okraji chrupavky prstencové jsou symetricky uloţené kloubní plošky, na něţ nasedají párové chrupavky konévkovité (hlasivkové; cartilagines arytaenoideae). Kloubní spojení chrupavek konévkovitých s prstencovou patří k nejsloţitějším mechanismům v lidském těle. Umoţňují totiţ velmi rozmanité pohyby mohou se sbliţovat, vzdalovat, sklápět vpřed a zdvihat vzad, otáčet se kolem své vertikální osy. Všechny tyto pohyby mají velký význam pro tvoření a úpravu hlasu (Hála, B. a Sovák, M., 1962) (obr. 2). Největší význam pro tvorbu hlasu má však útvar souhrnně nazývaný hlasivky (plicae vocales, angl. vocal chords), který je v hrtanu uloţen horizontálně a je tvořen z hlasových vazů a přiléhající svalové hmoty (Vydrová, J., 2009). Celé jsou pokryté jemnou sliznicí. Nelze proto anatomicky ani funkčně zaměňovat hlasové vazy s hlasivkami, protoţe hlasové vazy jsou jen částí hlasivek (Hála, B. a Sovák, M., 1962). První částí hlasivek jsou tedy hlasové vazy, které jsou tvořené souborem pruţných vazivových vláken. Vpředu jsou hlasové vazy upevněné k zadní ploše chrupavky štítné toto místo se nazývá přední komisura. Vzadu se hlavní část vláken upíná k hlasivkovým výběţkům (processus vocales) hlasivkových chrupavek a zbylá část je jednak přirostlá k tělu hlasivkové chrupavky a jednak volně přirůstá podél jejího spodního vnitřního okraje toto místo se nazývá zadní komisura. De facto, jsou hlasové vazy zbytněným horním okrajem vazivové blány (conus elasticus), která se nachází na vnitřní části horní části průdušnice. 8

10 Obr. 2 Anatomické uspořádání hrtanu. Převzato a upraveno z: Aronson, A.E. (1990, s. 15). Hlasivky a jejich okolí jsou zvlhčovány hlenem produkovaným hlenovými ţlázkami, které se nachází mezi valy hlasových rtů (pravé vazy hlasové) a párem řas výchlipkových (nepravé hlasové vazy). O výţivu hlasivek se starají cévy, které procházejí hlasivkami. O inervaci hlasivek se zase stará výběţek bloudivého nervu (nervus vagus), který se nazývá nerv zvratný (nervus recurens) (Vydrová, J., 2009). 9

11 U dospělého člověka jsou hlasivky dlouhé přibliţně 1,5 2,5 cm a při pohledu svrchu mají bělavou barvu, která je způsobena prosvítajícím vazivem pod jemnou sliznicí. Štěrbina mezi hlasivkami a vnitřními plochami hlasivkových chrupavek se nazývá hlasová štěrbina (glottis) (Hála, B. a Sovák, M., 1962). Napětí a poloha hlasivek jsou určovány hrtanovými svaly. Ty dělíme na zevní a vnitřní. Zevní hrtanové svalstvo má za úkol fixovat pruţně hrtan na místě. Tyto svaly jsou nahoře připojené k jazylce, dole ke kosti hrudní a vzadu jsou částí vchodu do jícnu (Hála, B. a Sovák, M., 1962). Druhou komponentou hlasivek je vnitřní hrtanové svalstvo. To se upíná na jedné straně k prstencové a štítné chrupavce a na druhé straně k chrupavkám hlasivkovým, které jsou jím ovládány. Samotné hlasivky jsou tedy ovládány třemi funkčními typy vnitřních svalů rozvěrači (abduktory), svěrači (adduktory) a napínači (tenzory), které pohybují s chrupavkami, na které jsou hlasivky upnuté (Novák, A., 1996). Svalová hmota, jejíţ hlavní částí je sval hlasivkový (musculus vocalis), zabírá velkou část prostoru mezi štítnou chrupavkou a hlasovými vazy, čímţ vytváří dva jednotné valy hlasových rtů pravé vazy hlasové (Hála, B. a Sovák, M., 1962). Nad těmito vazy se nachází dva rovnoběţné záhyby řasy výchlípkové (morganský sinus, ventrikulární řasy) 1. Mojmír Lejska (2003) uvádí trojí významnou funkci hrtanu, a) ochrannou, b) ventilační a c) fonační. a) Ochranná - působí jako stráţce cest dýchacích uloţených pod ním. Hrtan se s kaţdým polknutím zvedá, při čemţ se hrtanová příklopka sklápí dozadu a tímto zakrývá vchod do hrtanu a sousto pokračuje do trávicí soustavy. Pokud se stane, ţe se sousto přece jen dostane do hrtanového vchodu, jsou tu ještě obranné kašlací reflexy, které se snaţí toto těleso odstranit. b) Ventilační vzdušný proud prochází nitrem hrtanu, hlasivky jsou široce rozevřeny, ve ventilačním postavení. Alexej Novák (1996) tuto funkci nazývá respirační. c) Fonační tvoří se zde základní hrtanový hlas díky kmitání hlasivek. Hlasivky se nacházejí ve fonačním postavení, tj. dovírají ve střední rovině (Lejska, M., 2003). 1 Účast nepravých hlasivkových vazů na tvorbě hlasu nebyla dosud prokázána (Hála, B. a Sovák, M., 1962). 10

12 Bohuslav Hála a Miloš Sovák (1962) uvádějí ještě funkci fixační - hrtan můţe působit i při fixaci hrudníku a tím umoţňuje přesné pohyby horních končetin. Vyuţívá se při zvýšené práci horních končetin a břišního svalstva. Modifikační ústrojí Modifikační ústrojí se nachází v oblasti nad hrtanem. Tón, vytvořený hlasivkami, je pouze základem k mluvené řeči. Jednotlivé hlásky vznikají činností mluvních orgánů (viz níţe). Dalším úkolem modifikačního ústrojí je dotvořit (modifikovat) základní tón tvořený v hrtanu. K tomu vyuţívá rezonančních prostor, které svou anatomickou stavbou dávají hlasu charakteristické individuální vlastnosti. V uţším slova smyslu se nazývá toto ustrojí artikulační, právě díky výše zmíněné artikulaci hlásek. Z hlediska pohyblivosti jednotlivých částí dutiny ústní, účastnících se na tvorbě hlásek, můţeme tyto části rozdělit na pohyblivé a nepohyblivé. Mezi pohyblivé části patří: rty (labia), jazyk, spodní čelist měkké patro, tváře, stěny hltanu. (obr. 19 Frostová, J., 2000, s. 16) Mezi nepohyblivé části modifikačního ústrojí účastnících se na tvorbě hlásek řadíme zuby, alveolární výběţky, horní čelist, tvrdé patro a stěny dutiny nosní. Ústrojí artikulační tvoří tři hlavní dutiny: dutina nosní, dutina ústní a dutina hltanová. Nosní dutina (cavum nasi) je rozdělena nosní přepáţkou na dvě samostatné dutiny. Je kryta sliznicí s řasinkovým epitelem. Sliznice nosních dutin je vcelku odolná a adaptabilní vůči bakteriální či virové infekci, ale i vůči fyzikálním či chemickým podnětům. Dutina nosní je choanami spojena s nosohltanem. Nosní přepáţka je v přední části chrupavčitá a v zadní kostěná. Z vnější stěny dutiny vystupují tři nosní skořepy, které ji rozdělují na čtyři průduchy nosní. V dolním průduchu nosním vyúsťuje slzný kanálek, ve středním vývod čelistní a čelní dutiny a předních čichových sklípků a v horním zadní čichové sklípky a klínová dutina. Další rezonanční prostory supraglotických prostor tvoří vedlejší nosní (paranasální) dutiny. Dělí se na přední skupinu dutin - čelistní, čelní a přední čichové sklípky ústí do středního nosního průchodu; a zadní skupinu - zadní čichové sklípky a klínová dutina ústí do horního nosního průchodu. 11

13 Sliznice paranasálních dutin je také tvořena řasinkovým epitelem. Řasinky kmitají směrem k ústí dutině a vytvářejí tak samočistící systém. Velikost a rozsah dutin je zcela individuální; definitivní tvar a velikost získávají dutiny aţ v dospělosti jedince (Šlapák, I. et al., 2009). Dutinu hltanovou neboli hltan (farynx) lze rozdělit na tři části. Z dutiny nosní ústí nosohltan (nasofarynx) do ústní části hltanu (mezofarynx), coţ je prostor ohraničený vchodem do hltanu. Na bočních stěnách jsou mezi patrovými oblouky uloţeny patrové (krční) mandle. Spodní část dutiny hltanové tvoří hypofarynx, tj. hrtanová část hltanu. Samotná dutina ústní je prostor nahoře ohraničený měkkým a tvrdým patrem od dutiny nosní a vzadu patrovými oblouky od mezofarynxu. Rezonanční prostory lidského těla Rezonance je fyzikální jev, při němţ dochází vlivem rozechvění nějakého zdroje k rozechvění dalších okolních struktur, které jsou v dosahu kmitajících vln. K zesílení zvuku, který vznikne při rozkmitání hlasivek, jsou právě důleţité rezonátory našeho těla. Jsou individuální a konečné velikosti dosáhnou aţ v dospělosti. Rezonančními prostorami jsou tedy prostory nad hlasivkami (dutina nosní, paranazální dutina, hltanová, dutina ústní) a část průdušnice pod hlasivkami. Pro dutiny nad hlasovou štěrbinou Miloslav Seeman (1953) uţívá pojem násadní trubice. Dále pak autor popisuje Purkyňův hrdelní prostor, který zaujímá část násadní trubice mezi vchodem do hrtanu aţ ke kořenu jazyka. Purkyňův hrdelní prostor má velký vliv pro tvoření hlasu a zejména hlasu zpěvního. U dobrých zpěváků bývá tento prostor široký. Zní-li hlas přiškrceně, pak se Purkyňův prostor zmenšuje (Seeman, M., 1953). 1.2 Tvorba hlasu a jeho vlastnosti Základním prvkem tvorby hlasu (fonace) je činnost hlasivek. Z plic vychází průdušnicí proud vzduchu, který dosahuje úrovně hrtanu. Hlasivky zaujmou sevřené postavení fonační. Vzájemně se tedy dotýkají volnými slizničními okraji, jeţ jsou volné a umoţňují kmitné pohyby. Pro proud vzduchu to však znamená překáţku. Pokračujícím výdechem se zvyšuje tlak vzduchu pod úrovní hlasivek aţ do chvíle, kdy je tento tlak vyšší neţ sevření hlasivek. Vlivem průchodu části vzduchu dojde 12

14 k rozkmitání lemu hlasivek a tlak pod hlasivkami ihned klesá. Aby proces pokračoval, je nutno opět zvýšit tlak pod hlasivkami. Děje se tak kontinuálně a rychle. Výsledkem tohoto děje je pak nejen vlnění a kmitání hlasivek, ale i vibrující sloupec vzduchu nad hlasivkami. Takto vzniká základní tón neboli základní hrtanový hlas. Takový hlas nemá ještě charakter lidského hlasu, je surový, hrubý, můţe se přirovnávat k troubení jelena. Lidský charakter a typické vlastnosti tomuto hlasu dává teprve kultivace v rezonančních dutinách, které se nacházejí pod ale hlavně nad úrovní hlasivek (Lejska, M., 2003). Fyziologické kmity hlasivek tedy pravidelně přerušují proudění vzduchu a vytvářený zvuk je periodický (Kučera, M. et al., 2010). Mojmír Lejska (2003) uvádí, ţe počet kmitů hlasivek za sekundu odpovídá výšce tvořeného základního tónu (ale ne výsledné výšce hlasu). Muţi mají tedy průměrnou frekvenci kmitů hlasivek u konverzačního hlasu niţší, neţ ţeny, a to asi 100 za sekundu. Ţeny pak kolem 200 kmitů za sekundu. Hlas tedy můţeme definovat jako zvuk, který vznikne průchodem hrtanového tónu vzniklého kmitáním hlasivek rezonančními dutinami supraglottickým prostorem (tzv. násadní trubicí) (Novák, A., 1996). Martin Kučera, et al. (2010) uvádějí, ţe hlas je v uţším slova smyslu primárně charakterizován jako zvuk vydávaný člověkem při fonaci. Vlastnosti hlasu Mojmír Lejska (2003) dělí vlastnosti hlasu do dvou skupin a) základní a b) funkční. a) základní (fyzikální) - obecně se uvádějí čtyři základní kvality hlasu a to výška, barva, síla (intenzita), kvalita. Alexej Novák (1996) udává ještě flexibilitu, která odpovídá komplexnímu vjemu všech čtyř kvalit dohromady. b) Funkční (fyziologické) Mojmír Lejska (2003) do této kategorie řadí tři další kvality hlasu. Hlasové rejstříky a přechodné jevy (registrální přechody, amfoterní tóny), hlasové začátky a fonační dobu. Výška hlasu fyzikálně odpovídá frekvenci, jakou kmitají hlasivky. Bývá vyjadřována buď v hercích (Hz) nebo častěji srovnáním s hudební stupnicí. 13

15 Výška základního hrtanového hlasu (konverzační, normální poloha) je dána přirozenou délkou hlasivek. Čím jsou hlasivky delší, tím je tón niţší. Délka hlasivek u ţen je tedy v průměru 14 21mm a délka hlasivek u muţů je 18 25mm. Martin Kučera, et al. (2010) uvádějí, ţe základní poloha hlasu jedince je závislá nejen na přirozené délce hlasivek (v neutrální poloze) ale i na hmotě, zapojené do kmitání v této poloze při daném způsobu kmitání hlasivek (rejstříku). Při tom délka i hmota hlasivky zapojené do kmitání závisí na napětí jednotlivých hrtanových svalů (tuhosti hlasivek), ale také elasticitě povrchu hlasivek. Svaly měnící napětí (tuhost) a délku hlasivek tak ovlivňují výšku fonovaného tónu. Čím vyšší je pak napětí a tuhost, tím vyšší je základní frekvence kmitání. Hlasový rozsah určuje nejniţší a nejvyšší tón, který člověk dokáţe vytvořit při zpěvním hlase (Mašura, S., 1964). Konverzační poloha hlasu se vţdy nachází v dolní části hlasového rozsahu hlasu jedince. Průměrný frekvenční rozsah lidského hlasu vyjadřuje následující obrázek: (obr. 3). Obr. 3 Průměrný frekvenční rozsah lidského hlasu. Převzato z: Mojmír Lejska (2003, s. 122). Výška hlasu se mění především úmyslně a to buď při zpěvu, či při modulaci hlasu. Celý proces změny výšky je poměrně sloţitý jednak je nutno zkracovat fonační štěrbinu a jednak zvyšovat napětí hlasivek. Tento děj vyţaduje přesnou koordinaci motorické funkce centrální nervové soustavy, neporušené nervové spoje a svaly hrtanu. 14

16 Přesnost, rychlost a plynulost změny výšky hlasu je pak závislá na zkušenostech interpreta. Průměrný rozsah neškoleného hlasu je o něco větší neţ dvě oktávy (Lejska, M., 2003). Intenzita hlasu je další základní charakteristikou lidského hlasu. Fyzikálně se vyjadřuje v decibelech (db). Síla hlasu závisí na mnoha faktorech. Silvestr Mašura (1964) uvádí, ţe intenzita hlasu závisí na tvaru násadní trubice (tj. rezonančních prostor nad hrtanem) a síle proudu vzduchu vycházejícího z plic. Dalším faktorem je stavba hrudníku. Jestliţe má někdo malý, vpadlý hrudník, bývá hlas slabý. Silvestr Mašura (1964) dále upozorňuje na různé překáţky v nose a nosohltanu, které také negativně ovlivňují sílu hlasu. Mojmír Lejska (2003) doplňuje, ţe sílu hlasu nejvíce ovlivňuje intenzita vzdušného proudu, který se nachází pod hrtanem a rozkmitává hlasivky. Čím je výdech mocnější, tím je i rozkmit kmitajícího vzdušného sloupce větší a hlas tudíţ silnější. Konverzační intenzita hlasu odpovídá takové síle hlasu, kterou komunikační partner slyší a rozumí jí a zároveň je co nejméně namáhavá pro mluvčího. Průměrná konverzační dynamika se pohybuje okolo db, celkový rozsah intenzity hlasu je db. Jako barvu hlasu (témbr hlasu) označujeme subjektivní akustický dojem, kterým na nás hlas působí. Vzniká součinností všech frekvenčních sloţek lidského hlasu: a) frekvence hrtanového tónu b) frekvence vyšších harmonických (alikvótních) tónů c) a frekvenční ladění rezonančních dutin (Lejska, M., 2003). Barva hlasu je kvalitativní akustická vlastnost hlasu. Vycházejíc z definice barvy zvuku, je to ta vlastnost hlasu, která odlišuje dva hlasové projevy (zvuky) se stejnou výškou, hlasitostí a časovým průběhem (Kučera, M., et al., 2010, s. 11). Bohuslav Hála a Miloš Sovák (1962) uvádějí, ţe individuální barva hlasu je dána počtem, výškou a silou svrchních hlasových tónů (alikvotních tónů) čili jejich poměrem k tónu základnímu. Alikvotní tóny jsou celistvé násobky základního tónu. Nejvýznamnější je pro barvu hlasu frekvenční modulace v rezonančních dutinách. Barva hlasu je většinou neměnná. Avšak imitátoři jsou schopni pracovat i s touto hlasovou vlastností. Provádí to zejména změnou hranice formantů posunem jazyka, hrtanu, postavením rtů, otevřením či uzavřením rezonanční dutiny. Jako 15

17 rhinofonii označuje Mojmír Lejska (2003) míru nosovosti v hlase. Jedná se o doplňkový parametr. Bohuslav Hála a Miloš Sovák (1962) pozorují jisté změny barvy hlasu v různých případech. a) nemoci mající vliv na průchodnost rezonančních prostor. b) psychické vlivy. Mohou to být jen stavy přechodné nebo trvalé. Přechodné stavy pozorujeme v hlase velmi zřetelně radost, smutek, afekt. Také individuální duševní stavy se projevují v hlase vcelku markantně. Nezáleţí ani tak na hlasových moţnostech a fyzikálních vlastnostech, ale na způsobu, jak jedinec hlasu uţívá. Hlas tedy do jisté míry můţe odráţet i naše duševní rozpoloţení. c) Barva se také mění podle věku a pohlaví. Souvislost lze najít např. v tělesné konstituci, opotřebení hlasu. Také si lze všimnout tzv. hlasové barvy národní porovnáme-li např. Němce a Francouze. Lidský hlas je dále ovlivňován fyziologickými vlastnostmi hlasu. Mezi ně řadíme i hlasové rejstříky. Pojem rejstřík je převzat z hudební terminologie, kde varhanní rejstříky označují zařízení pro rozezvučení řady píšťal, vydávajících tóny stejného zabarvení. Pro lidský hlas pojmem rejstřík myslíme řadu stejnorodých tónů, vyznačujících se stejnými akustickými vlastnostmi. Miloš Sovák (in Hála, B. a Sovák, M., 1962, s. 55) definuje hlasové rejstříky takto: Hlasové rejstříky jsou uměle stanovené řady tónů lidského hlasu, jejichž středy se vyznačují jistými charakteristicky odstupňovanými vlastnostmi jak fyziologickými (způsobem kmitání hlasivek, tvarem hlasové štěrbiny, utvářením rezonančních dutin atd.), tak akustickými (změnami v zabarvení hlasu), při čemž okrajové tóny sousedních řad v sebe plynule přecházejí. Praţská foniatrická škola tedy rozlišovala tři druhy rejstříků - řada tónů hlubokých se označuje jako hrudní rejstřík (prsní), řada tónů vysokých jako rejstřík hlavový a řada tónů mezi oběma předešlými jako rejstřík střední. Stanovení přechodu rejstříků je obtíţné, neboť záleţí na individuálních vlastnostech kaţdého jedince. Obecným vodítkem však můţe být, ţe přechod u hrudního rejstříku ve střední je u tenoru kolem f, přechod v hlavový f1. U barytonů jsou to tóny kolem e a e1, u basů d a d1. U ţenských hlasů je to obdobné, ale o oktávu výše. Tedy u sopránů f1 a f2, mezzosoprán e1 a e2 a u altů d1 a d2. Tyto okrajové tóny pak nazývá jako amfoterní přechodové (Novák, A., 1996). 16

18 Mojmír Lejska (2003) však uvádí jen dva hlasové rejstříky a to hrudní a hlavový. Při tvorbě tónů v hrudním rejstříku kmitá celá hmota hlasivky, hlas je hlubší a tóny jsou rezonovány jakoby v hrudníku. Při postupu do vyšších poloh se mění celá technika tvorby hlasu. Kmitající část hlasivky se zkrátí, ale stále dovírá, hlas zní celkově výše a jeho myšlená rezonance se přesune do hlavy. Alexej Novák (1996) udává, ţe kmitá jen přední polovina hlasivek a při hranici horního rozsahu pouze okraj hlasivek. Tento rejstřík se pak nazývá hlavový, u muţských trénovaných hlasů falzet (Frostová, J., 2000). Tóny z oblasti přechodu mezi oběma rejstříky pak nazývá přechodové (amfoterní). Z těchto tónů je pak tvořen střední rejstřík, který je vloţen mezi zmíněné dva základní a o tóny z této oblasti lze tvořit obojím způsobem (Lejska, M., 2003). Velmi zřídka se objeví přirozený neškolený hlas s vyrovnanými rejstříky. U většiny naturálních neškolených hlasů slyšíme zlom (změnu barvy a síly hlasu) mezi nízkou a vyšší hlasovou polohou. Tyto hlasy uţívají hrudního rejstříku aţ do vyšších poloh, bez toho, aby hlas odlehčily. Na určitém místě se pak hlas zlomí a pokračuje do nevycvičeného, slabého hlavového rejstříku. Snahou kaţdého školeného hlasu je vyrovnání obou rejstříků, aby hlas byl v celé své šíři dynamicky i barevně jednotný, bez hlasového zlomu. Ideálně vyškolený hlas je tedy vnímán jako jednorejstříkový. Dochází zde k jevu, který se označuje jako krytí rejstříků. Hrtan se v ideálním případě mírně sniţuje a dochází k míšení určitých poměrů hlavové a hrudní rezonance. U kaţdého typu hlasu a jednotlivých tónů se poměr hlavové a hrudní rezonance liší. Obecně lze říci, ţe u muţských hlasů převládá více hrudní rezonance a u ţenských hlavová (Frostová, J., 2000). Další fyziologickou vlastností hlasu jsou hlasové začátky. Tento název označuje způsob, jakým se začíná fonace. Mojmír Lejska (2003) definuje hlasový začátek jako okamţik, kdy se vazy hlasové na počátku fonace poprvé přiloţí k sobě, začíná první uzávěr hlasivkové štěrbiny a hlasivky začínají kmitat. Hrtan je v počáteční fázi ve ventilačním postavení, hlasivky jsou široce rozevřeny. Vzduch proudí vzhůru. V této chvíli začíná tvorba hlasu. Hlasivky se k sobě přiblíţí a domknou, po vytvoření patřičného tlaku ve vzduchovém sloupci pod nimi začínají kmitat (viz výše). Tento skok hlasivek, vedoucí ke vzniku hlasu, je hlasový začátek. Je motoricky a energeticky velmi náročný. Čím je však tento pohyb úspornější, tím jsou hlasivky méně namáhány a méně náchylné k poškození. 17

19 Hlasové začátky rozlišujeme tři: měkký, dyšný a tvrdý. Měkký hlasový začátek je k hlasivkám nejšetrnější. Proudící vzduch není zadrţen, od začátku se ho uţívá k fonaci, pozvolně rozkmitává hlasivky. Vše trvá zlomek vteřiny. Dyšný hlasový začátek se akusticky projevuje jako hlasový šelest, který postupně přechází ve zvuk. Mezi hlasivkami zůstává drobná štěrbina, kterou uniká část vzdušného proudu. Tento typ hlasového začátku bývá často příznakem organického poškození hlasivky. Můţe však být i nesprávným návykem tvoření hlasu (Lejska, M., 2003). Bohuslav Hála a Miloš Sovák (1962) označují dyšný hlasový začátek jako zvláštní formu měkkého hlasového začátku. Prudké vyraţení hlasu se nazývá tvrdý (ostrý) hlasový začátek. Hlasivková štěrbina je pevně uzavřená. V zápětí je prudce rozraţena dechem nahromaděným pod ní a aţ po tomto výbuchu dojde ke kmitání hlasivek. Je to nesprávný způsob vytváření hlasu, můţe mít za následek poruchy hlasu a je neekonomický svou spotřebou dechu. Tvrdý hlasový začátek bývá uţíván při křiku, překřikování (hlavně u dětí) apod. Fonační doba je dalším fyziologickým parametrem hlasu. Je to v sekundách vyjádřený čas, během kterého dokáže vyšetřovaná osoba po jednom nadechnutí udržet nepřetržitě fonovaný tón. Délka fonace při jediném výdechu je závislá především na síle tónu. Čím je plynulejší výdechový proud a čím je vyšší zásoba vzduchu v plicích, tím je fonační doba delší (Lejska, M., 2003, s. 130). Průměrná fonační doba se pohybuje mezi sekundami. Školení zpěváci mohou dosáhnout výdrţe aţ kolem jedné minuty. Nejdelší fonační doba je v rozmezí db intenzity výdechového proudu, nejefektivněji se vyuţívá dechová kapacita. Jedinec tedy mluví úsporněji hlasitou klidnou řečí, neţ šepotem či křikem (Lejska, M., 2003). Hlasové pole znázorňuje frekvenční a intenzitní rozsah hlasu v jednom grafu. Frekvenční rozsah hlasu (od nejniţšího k nejvyššímu), nebo intenzitní (od nejslabšího k nejsilnějšímu). Pravidelným cvičením lze dosáhnout zvýšení obou těchto rozsahů (Kučera, M., et al., 2010). 18

20 1.3 Ontogeneze lidského hlasu Stejně jako všechny orgány v našem těle, i hlas prochází svým vývojem. Mění se během ţivota co do rozsahu a při dospívání se rozlišuje z jednopohlavního dětského hlasu v hlas diferencovaný podle pohlaví. Hlas je jedním z prvních projevů novorozence reflexní křik. Vzniká jako reakce na změnu prostředí. Novorozenecký křik bývá u všech dětí stejný, rozsahem se pohybuje kolem komorního a1, tj Hz (Ferdinand, O., 1981). Novorozenec dokáţe měnit charakter hlasu, a to na základě pocitu libosti a nelibosti. Objevují se také dva typy hlasových začátků. Měkký hlasový začátek je uţíván při pocitu libosti a tvrdý vyjadřuje pocit nelibosti (Lejska, M., 2003). Silvestr Mašura (1964) uvádí, ţe fonační doba u novorozenců je velmi krátká, trvá řádově jednu aţ dvě sekundy. Záhy se však prodluţuje, jen co se dítě naučí hospodařit se vzduchem vydechovaným z plic. Nejrozsáhlejší studii věnovanou analýze dětských křiků publikovala Eva Sedláčková v roce 1967 Development of the acoustic pattern of the voice and speech in the newborns infants. Autorka zjistila, ţe výška novorozeneckých křiků se pohybuje kolem a1. Zajímavostí je, ţe během prvního roku ţivota se u dětí vytvoří zcela jasná formantová struktura, která je charakteristická pro jejich hlasy v budoucnu (in Novák, A., 1996). Další rozsáhlou monografii o dětském křiku publikoval v roce 1982 Hirschberg. Analyzoval, jak se v dětském křiku odráţí patologický nález v centrálním nervovém systému. Dále existuje řada studií např. o syndromu kočičího křiku (cri du chat), který je podmíněn chromozomální aberací (in Novák, A., 1996). Kojenec vydává řadu zvuků při náhodném postavení mluvidel. V období mezi druhým a třetím měsícem ţivota dítěte vzniká akusticko-fonační reflex, který je důleţitý pro rozvoj řeči jako takové (Novák, A., 1996). Rozash dětského hlasu se postupně zvětšuje a to co do dynamiky tak do frekvence. V předškolním věku je rozsah hlasu dítěte přibliţně jedna oktáva (d1-c2). Chlapci i dívky mají v tomto věku mluvní i zpěvní hlas podobný. V předškolním věku se vytvářejí zpětnovazebné reakce na slyšený zvuk. Je tedy důleţité, aby pedagogové korigovali hlasové projevy dětí při zpěvu, nenechávali je zpívat falešně a tlačeným hlasem (Vydrová, J., 2009). 19

V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj

V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj Úvod Svou diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat dechu a hlasu, vzhledem k tomu, ţe dech je jednou z nejdůleţitějších funkcí ţivota člověka a hlas jednou z nejdůleţitějších funkcí komunikace mezi lidmi.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Postoje rodičů ţáků prvního stupně základní školy k narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr.

Více

Logopedická intervence u dětí a dospělých s rozštěpovými vadami

Logopedická intervence u dětí a dospělých s rozštěpovými vadami Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Logopedická intervence u dětí a dospělých s rozštěpovými vadami Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky TREACHER COLLINS SYNDROM. Diplomová práce

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky TREACHER COLLINS SYNDROM. Diplomová práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra Speciální pedagogiky TREACHER COLLINS SYNDROM Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Zuzana

Více

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje

Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Zdravotně sociální problematika u dětí s rozštěpovou vadou obličeje bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor:

Více

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení

Masarykova univerzita. Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Podpora rozvoje komunikačních dovedností u ţáka s poruchami učení Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: PhDr. Pavla Sychrová,

Více

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách

Více

Vliv integrace dítěte s Downovým syndromem do základní školy na jeho rozvoj řeči

Vliv integrace dítěte s Downovým syndromem do základní školy na jeho rozvoj řeči MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vliv integrace dítěte s Downovým syndromem do základní školy na jeho rozvoj řeči Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce

Problematika cvičení po porodu. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Problematika cvičení po porodu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Svobodová Vypracovala: Michaela Nováková

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

INTEGRACE DÍTĚTE S DOWNOVÝM SYNDROMEM DO BĚŢNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

INTEGRACE DÍTĚTE S DOWNOVÝM SYNDROMEM DO BĚŢNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Libuše Juřičková 3. ročník - prezenční studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku INTEGRACE DÍTĚTE S DOWNOVÝM

Více

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30

FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 FYZIOLOGIE ČLOVĚKA 30 7. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Fyziologie se zabývá funkčními projevy organismu jako celku, zkoumá činnosti jednotlivých tělesných soustav, jejich souhru a vztahy organismu k prostředí. Základními

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti

Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Vlasta Kušová Ekonomika

Více

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková

Více

Vady řeči v souvislosti s mentálním postižením

Vady řeči v souvislosti s mentálním postižením Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Vady řeči v souvislosti s mentálním postižením Vypracovala: Věra Šimánková Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Eliška Norková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Eliška Norková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v PLZNI Fakulta zdravotnických studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Norková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Eliška Norková Studijní obor:

Více

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING

VYUŢITÍ RECIPROČNÍ INHIBICE V KONDIČNÍM POSILOVÁNÍ USE OF RECIPROCAL INHIBITION IN FITNESS TRAINING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy a sportu Studijní program: Tělesná výchova a sport Studijní obor (kombinace): Geografie tělesná

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Bc. Magdaléna Jaňurová Diplomová práce 2012 ý ý í Í É Á Ě É Í

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Afázie jako projev po cévní mozkové příhodě - formy péče a specifika při práci s jedincem s afázií Téma práce: Afázie jako projev po cévní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Požívání alkoholu a tabákových výrobků u žáků druhého stupně ZŠ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: PaedDr. Libuše

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Diplomová práce. Aneţka Kopalová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Diplomová práce. Aneţka Kopalová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Aneţka Kopalová Komplexní péče o děti s kochleárním implantátem Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr.

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce

Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra biologie Ţivotní styl studentů střední školy Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Romana Hudečková N1407 Chemie Učitelství biologie

Více

Pacient s poruchou sluchu ve zdravotnickém zařízení. Lenka Macečková

Pacient s poruchou sluchu ve zdravotnickém zařízení. Lenka Macečková Pacient s poruchou sluchu ve zdravotnickém zařízení Lenka Macečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část práce popisuje anatomii a fyziologii sluchového orgánu, zabývá se nejčastějšími nemocemi

Více

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková

Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky. Hana Kašpárková Rozvoj komunikativních kompetencí dětí předškolního věku s odkladem školní docházky Hana Kašpárková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou komunikace, přirozeným rozvojem

Více

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině

Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výchova dítěte s Downovým syndromem v rodině Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vliv hudby na učení Jiří Kimmel Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci

Více