STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC P o v i n n ě z v e ř e j ň o v a n é i n f o r m a c e Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu. 1. Název subjektu a kontaktní spojení Název školy: Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Sídlo: 17. listopadu 1197, Červený Kostelec Tel.: Www stránky: ID datové schránky: wbqj3gf Úřední hodiny: pracovní dny 7:00-14:00 Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: škola není plátcem DPH Číslo bankovního účtu: /0100 Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové Ředitel školy: Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D. (tel , 2. Důvod a způsob založení Škola byla jako učňovské středisko pro textilní podniky Východočeského kraje zřízena ke dni Po několika změnách zřizovatelů je ode dne zřizovatelem školy Královéhradecký kraj a pod současným názvem škola funguje ode dne Základní účel: Organizace vykonává činnost střední školy, domova mládeže a školní jídelny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků. Předmět hlavní činnosti: 1. Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávní osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 2. Uskutečňuje odborné kurzy, kurzy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva nebo pomaturitní specializační kurzy za úplatu dle 114 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3. Zajišťuje žákům celodenní výchovu, ubytování, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování. 4. Uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení. 5. Zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců dle školného zákona. Doplňková činnost: 1. Hostinská činnost 2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odbytných akcí. - Ubytovací služby. - Velkoobchod a maloobchod. - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

2 3. Organizační struktura Vnitřní organizace školy je dána Organizačním řádem školy. ŘEDITEL ŠKOLY vedoucí úseku teoretického vyučování (statutární zástupce ředitele ) vedoucí úseku praktického vyučování úsek provozně ekonomický vedoucí školní jídelny (odloučené pracoviště) vedoucí domova mládeže (odloučené pracoviště) učitelé učitelé sekretář, personalista, mzdový účetní kuchařky vychovatelé účetní číšníci noční vrátný účetní, pokladní, zásobovač pomocné síly uklizečka školník, opravář strojů a zařízení prodavač v kantýně uklízečky uklizečka 4. Poskytování informací A) Poskytování informací Ředitel školy poskytuje informace žadateli na základě: a) žádosti nebo b) zveřejněním. B) Poskytování informací na základě žádosti I. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel ředitel školy. 2. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace. 3. Fyzická osoba uvede v žádosti: - jméno a příjmení, - datum narození, - adresu místa trvalého pobytu (není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování). 4. Právnická osoba uvede v žádosti: - název, - identifikační číslo, - adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti, posoudí ředitel školy žádost a: - vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, - v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, - v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti školy, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 6. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. 7. Lhůtu pro poskytnutí informace může ředitel školy prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

3 II. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti Pokud ředitel školy, byť i jen zčásti, nevyhoví žádosti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. III. Odvolání 1. Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. 2. Ředitel školy předloží odvolání spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen krajský úřad) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. IV. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 1. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel: - který nesouhlasí s vyřízením žádosti, - kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, - kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo - který nesouhlasí s výší úhrady, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 2. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 3. Stížnost se podává u ředitele školy, a to do 30 dnů ode dne: a) doručení sdělení, b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. 4. O stížnosti rozhoduje krajský úřad. 5. Ředitel školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. C) Poskytování informací na základě zveřejnění 1. Ředitel školy je povinen v sídle školy zveřejnit na všeobecně přístupném místě následující informace: - informace o škole a údaje o jmenování do funkce ředitele školy, - vymezení své pravomoci a působnosti, - jméno a příjmení své nebo zástupce ředitele určeného k poskytování informací a pracovníka pověřeného přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení, - údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat, - postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, - postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace, - přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí, - sazebník úhrad za poskytování informací, - výroční zprávu o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok. 2. Na základě předložené žádosti umožní ředitel školy pořízení kopií informací uvedených v předcházejícím odstavci. 3. Škola zveřejňuje informace těmito způsoby: - na informační tabuli školy, - v sekretariátu či ředitelně školy, - prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci žáků, - na internetových stránkách školy, - prostřednictvím výroční zprávy ředitele školy. D) Omezení práva na poskytnutí informace 1. Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která: - vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby,

4 - je označena za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění platných předpisů. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu - byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, - se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví, - ředitel školy může omezit poskytnutí informace, pokud se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí pravomocným rozhodnutím (jedná se o informace vzniklé v etapě přípravy rozhodnutí, např. stanoviska jednotlivých organizačních útvarů školy k určité věci před jejich sjednocením ve formě rozhodnutí navenek). 2. Omezení práva na informace znamená, že ředitel školy poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení uvedených informací. Odepřít poskytnutí vyloučené informace lze pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. E) Hrazení nákladů Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Ředitel školy může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Veškeré tyto úhrady jsou příjmem školy. 5. Stížnosti, oznámení a podněty I. Přijímání stížností 1. Stížnosti přijímá ředitel školy a statutární zástupce ředitele školy. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, je sepsán záznam, který stěžovatel podepíše. 2. Ostatní pracovníci školy přijímají ústní stížnosti, které lze vyřídit ihned, odpovídající jejich pravomocem a zařizují jejich správné a včasné vyřízení. U stížností, které nelze vyřídit ihned a které nemůže pracovník vyřídit vzhledem ke svým pravomocem, odkáží stěžovatele na kompetentní osobu k podání stížnosti (dle organizačního řádu školy) případně ředitele či jeho statutárního zástupce. O závažnějších stížnostech jsou všichni pracovníci povinni neprodleně informovat ředitele školy. 3. Je-li podána písemná stížnost bez udání stěžovatele (anonymní), rozhodne ředitel školy, zda se bude stížnost vyřizovat. 4. Stížnosti došlé elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu jsou považovány za anonymní. 5. Stížnosti jsou přijímány každý pracovní den v pracovní době. II. Vyřizování stížností 1. Stížnosti, jejichž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je střední škola, postoupí ředitel školy těmto orgánům a organizacíma vyrozumí o tom stěžovatele. 2. Požádá-li stěžovatel, aby jeho jméno nebylo uváděno, nebo jestliže je to v zájmu správného vyřízení stížnosti, není při prošetřování stížnosti jeho jméno uváděno. 3. Při prošetřování a vyřizování stížností: - budou objektivně a úplně prošetřeny všechny její body a zjištění dokladována, - výsledky šetření budou zhodnoceny a bude rozhodnuto, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná, neoprávněná nebo neprokazatelná, - u oprávněných a částečně oprávněných stížností budou přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 4. O způsobu prošetření a vyřízení stížnosti bude sepsán zápis. 5. Veškeré písemnosti související s vyřizováním stížností jsou zakládány do spisu. 6. Opakuje-li stěžovatel svoji stížnost, porovná ředitel školy původní stížnost se stížností opakovanou. Jestliže původní stížnost byla řádně vyřízena a opakovaná stížnost neobsahuje nové skutečnosti, nebude dál ředitel školy stížnost projednávat. III. Lhůty pro vyřízení 1. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné podobě. 2. Stížnosti, které nelze vyřídit do 30 dnů, musí být vyřízeny do 60 dnů.

5 IV. Druhy stížností 1. Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: - podávány řediteli školy, - odvolacím orgánem je krajský úřad. 2. Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání: - podávány učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci, řediteli školy, zřizovateli, České školní inspekci, - odvolacím orgánem je Česká školní inspekce, která předá výsledky šetření zřizovateli a zřizovatel informuje Českou školní inspekci o přijatých opatřeních. 3. Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů: - podávány řediteli školy, který je povinen stížnost projednat se zaměstnancem, - svých práv se zaměstnanec může domáhat u soudu. 6. Běžně používané formuláře - Potvrzení o studiu - Žádost o uvolnění z výuky - Žádost o přerušení vzdělávání - Žádost o opakování ročníku - Žádost o přestup do jiného oboru - Žádost o přestup z jiné střední školy - Oznámení o zanechání studia - Přihlášky ke studiu Uvedené formuláře lze získat v úřední hodiny v kanceláři školy nebo na www stránkách školy. 7. Nejdůležitější předpisy, podle nichž ředitel jedná a rozhoduje - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další školská legislativa. - Školní řád - Stravovací řád - Řád domova mládeže - Další vnitřní předpisy Uvedené předpisy lze získat v úřední hodiny v kanceláři školy nebo na www stránkách školy. 8. Sazebník úhrad za poskytování informací Úhrada za pořízení kopií: za pořízení jedné strany kopie A4 2,00 Kč za pořízení oboustranné kopie A4 4,00 Kč Úhrada za 1 ks technického nosiče dat: disketa, CD, DVD 10,00 Kč Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude stanovena dle platného ceníku České pošty. 9. Výroční zpráva Výroční zprávy o činnosti školy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy v úředních hodinách. Červený Kostelec 31. srpna 2014 Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D. ředitel

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI.

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ul. Bratranců Veverkových 866, 530 02 Pardubice, IČ: 60 159 154 LVI. LVI. SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, OCHRANA INFORMACÍ, VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 056/2015 Vypracoval: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Schválil: Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov

Základní škola Šenov Radniční náměstí 1040, Šenov Č.j. 2005-08-13 Účinnost: 1.9.2004 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Změny: Číslo

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Škola Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.11.2008 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Datum:

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Směrnice o svobodném přístupu k informacím a k ochraně informací Vypracoval: Mgr. Otmar Němec, ředitel školy

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Pokyn ředitele školy k podávání informací a řešení stížností Č.j.: GJB/086/2015 V Ivančicích dne 20. února 2015 Působnost Zpracoval Zaměstnanci

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12

Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Směrnice o svobodném přístupu k informacím příspěvkové organizace Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Č.j.: 10-02-15 Účinnost od data: 01. 02. 2015 Spisový znak: Skartační znak: S 5 Přílohy: Příloha

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím. Jazyková škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Čelakovského 200, Písek 397 01 Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Jazyková škola Vypracoval Mgr. Pavel Sekyrka

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Obsah vnitřní směrnice školy

Obsah vnitřní směrnice školy INFORMACE OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ ZLÍN NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 3669, 761 57 ZLÍN vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění Název organizace: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Kontaktní adresa: Čichnova 23, 624 00 Brno Tel: 541123111 Fax: 541211750

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více