SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 sp.zn.sukls65631/ NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRAX 200 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SUPRAX, prášek pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Suprax 200 mg potahované tablety: Jedna tableta obsahuje cefiximum 200 mg (odpovídá cefiximum trihydricum 223,84 mg). Suprax, prášek pro perorální suspenzi: 5 ml suspenze obsahuje cefiximum 0 mg (odpovídá cefiximum trihydricum 111,92 mg). Pomocná látka se známým účinkem: 5 ml suspenze obsahuje 2,5 g sacharosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety: bílé bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru s naznačenou dělící rýhou na jedné straně, označené EM vlevo od této rýhy, 72 vpravo od naznačené dělící rýhy; na druhé straně tablety bez označení. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Prášek pro perorální suspenzi: bílý jemný prášek jahodové vůně. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Cefixim je perorální cefalosporinové antibiotikum III. generace, které se používá k léčbě akutních i chronických infekcí různé závažnosti vyvolaných citlivými bakteriemi a odpovídajících na perorální léčbu: - infekcí horních dýchacích cest (např. otorinolaryngeální infekce: otitis media, sinusitida, tonzilitida, faryngitida, laryngitida), - infekcí dolních dýchacích cest: pneumonie, akutní bronchitidy a akutní exacerbace chronické bronchitidy, - infekcí ledvin a vývodných močových cest (např. cystitida, cystouretritida, nekomplikovaná pyelonefritida, uretritida, akutní gonoroická uretiritida), - infekcí žlučových cest. Potvrzené infekce vyvolané stafylokoky se neléčí přípravkem Suprax, protože stafylokoky jsou vůči němu rezistentní. ( 1/(

2 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování je třeba přizpůsobit v závislosti na věku pacienta, jeho tělesné hmotnosti, symptomech a na funkci ledvin; podává se perorálně jednou nebo dvakrát denně (viz bod 4.4). Dávkování Dospělí a dospívající starší než 12 let Obvyklá denní dávka jsou 2 potahované tablety. Užívají se buď najednou, anebo rozděleně ve dvou denních dávkách (jedna potahovaná tableta ráno a jedna večer). Pediatrická populace Suspenze se nesmí podávat nezralým kojencům a novorozencům. Děti mladší než 12 let Obvyklá denní dávka je 8 mg/kg tělesné hmotnosti. Doporučená denní dávka se podává najednou, anebo rozděleně ve dvou denních dávkách (4 mg/kg tělesné hmotnosti ráno a 4 mg/kg tělesné hmotnosti večer). Podle závažnosti a lokalizace infekce je možné denní dávku zvýšit až na 2 x 6 mg cefiximu/kg tělesné hmotnosti. Dospívající starší než 12 let Dávkování v této věkové skupině je stejné jako u dospělých pacientů. Dávkování suspenze pacientům shrnuje tabulka (Tabulka 1): Tělesná hmotnost Denní dávka do 6 kg: 1x 2,5ml (1x ½ odměrky) nebo 2x 1,25ml (2x¼ odměrné lžičky) 6-12,5 kg: 1x 5ml (1x 1 odměrka) nebo 2x 2,5ml (2x½ odměrné lžičky) 12,5-25 kg: 1x ml (1x 2 odměrky) nebo 2x 5ml (2x1 odměrné lžičky) 25-37,5 kg: 1x 15ml (1x 3 odměrky) nebo 2x 7,5ml (2x1½ odměrné lžičky) přes 37,5 kg 1x 20ml (1x 4 odměrky) nebo 2x ml (2x2 odměrné lžičky) nebo nad 12 let Suspenze se odměřuje pomocí přiložené odměrné lžičky, která je kalibrována pro dávku 1,25 ml; 2,5 ml a 5,0 ml. 5 ml suspenze obsahuje 0 mg léčivé látky. Při těžké poruše funkce ledvin je třeba snížit dávku. U dospělých a dětí nad 12 let s clearance kreatininu nižší než 20 ml/min/1,73m 2 je doporučená dávka 1 x 200 mg. Obdobně u mladších dětí je doporučená denní dávka 1 x 4 mg cefiximu/kg tělesné hmotnosti. Trvání léčby Při běžných bakteriálních infekcích se řídí průběhem onemocnění a dostatečná doba léčby je obvykle 5- dní. Při infekcích beta-hemolytickými streptokoky se doporučuje pokračovat minimálně dní, aby se předešlo pozdním komplikacím (revmatické horečce, glomerulonefritidě). Při nekomplikovaných infekcích močových cest u žen stačí obvykle 1-3 dny trvající terapie. ( 2/(

3 Při nekomplikované kapavce zpravidla postačuje jednorázové podání 400 mg cefiximu. Úspěšnost léčby kapavky je nutno překontrolovat kultivačně za 3-4 dny po ukončení léčby. Způsob podání Perorální podání. Přípravek může být podáván před jídlem nebo během jídla; potrava neovlivňuje absorpci léčivé látky. Potahované tablety je třeba zapít dostatečným množstvím tekutiny. Suspenze se odměřuje pomocí přiložené odměrné lžičky, která je kalibrována pro dávku 1,25 ml; 2,5 ml a 5,0 ml. Přípravek Suprax je možné rozpouštět jen vodou. Nesmí se použít mléko nebo ovocný čaj. Suspenzi je třeba před každým použitím silně protřepat. Po protřepání je třeba nechat zmizet vzniklou pěnu. Další informace o přípravě suspenze před podáváním viz bod Kontraindikace Hypersenzitivita na cefalosporiny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě Zvláštní upozornění a opatření pro použití Závažné kožní nežádoucí účinky U některých pacientů léčených cefiximem byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky, jako je toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými symptomy (DRESS). Pokud se závažné kožní nežádoucí účinky vyskytnou, je třeba přerušit léčbu cefiximem a přijmout vhodnou léčbu a/nebo opatření. Hypersenzitivita na peniciliny Cexifim je třeba podávat s opatrností u pacientů s hypersenzitivitou na peniciliny v anamnéze. Je možná zkřížená senzitivita s jinými beta-laktamovými antibiotiky. Z toho důvodu je nutné věnovat zvláštní pozornost pacientům s anamnézou těžké alergie nebo s bronchiálním astmatem. V případě anafylaktické reakce je nutné okamžité podání adrenalinu, kyslíku a steroidů a zajistit volné dýchací cest. Hemolytická anemie U cefalosporinů (jako skupiny léků) byla popsána léky navozená hemolytická anemie, včetně těžkých případů s fatálními následky. Byla hlášena rekurence hemolytické anemie po opětovném podání cefalosporinů u pacientů s hemolytickou anemií spojenou s cefalosporiny (včetně cefiximu). Akutní selhání ledvin Stejně jako ostatní cefalosporiny může cefixim způsobit akutní selhání ledvin včetně tubulointersticiální nefritidy jako základní patologický stav. Pokud dojde k akutnímu selhání ledvin, je třeba přerušit léčbu cefiximem a přijmout vhodnou léčbu a/nebo opatření. Porucha funkce ledvin V případě těžké poruchy funkce ledvin s clearance kreatininu < ml/min/1,73 m 2 se Suprax podává zvlášť opatrně (viz body 4.2 a 5.2). ( 3/(

4 Jiné U pacientů s těžkým gastrointestinálním onemocněním, které je provázeno zvracením a průjmy, je léčba přípravkem Suprax nevhodná, protože nelze zaručit dostatečnou absorpci látky (v tomto případě se doporučuje parenterální léčba vhodným antibiotikem). Dlouhodobé nebo opakované podávání přípravku Suprax může vyvolat superinfekci rezistentními bakteriemi nebo kvasinkami. Při těžkém a přetrvávajícím průjmu v průběhu nebo po léčbě je třeba uvážit možnost vzniku pseudomembranózní kolitidy V takovém případě je nutné okamžitě léčbu přerušit a zahájit vhodnou léčbu. Přípravky ovlivňující střevní peristaltiku jsou kontraindikovány. Pediatrická populace Bezpečnost cefiximu u nezralých kojenců a novorozenců nebyla stanovena. U dětí mladších než 12 let je doporučeno podávání prášku pro perorální suspenzi. Upozornění pro pacienty s diabetes mellitus: 5 ml připravené suspenze obsahuje 2,5 g sacharosy (0,21 chlebové jednotky). Pacienti trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance fruktosy při malabsorpci glukosy a galaktosy, nebo sacharoso-izomaltázové deficienci by neměli tento přípravek užívat. 5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv na laboratorní vyšetření: - Podávání cefiximu může vést k falešně pozitivním výsledkům při stanovení glukosy v moči pomocí Benedictova činidla, Fehlingova činidla nebo Clinitestu. Je doporučeno provést testy založené na enzymatických reakcích oxidace glukosy (např. Tes-Tape). - Během léčby cefiximem může dojít k falešně pozitivnímu výsledku Coombsova textu. Kombinace přípravku Suprax s aminoglykosidovými antibiotiky, s polymyxinem B, s kolistinem anebo s vysokými dávkami kličkových diuretik (např. furosemidu) může vyvolat poruchu renálních funkcí. Ty je třeba při takové kombinaci pečlivě monitorovat, a to zejména u pacientů s již sníženou funkcí ledvin. Cefixim je třeba podávat s opatrností pacientům léčeným antikoagulancii kumarinového typu, např. draselnou solí warfarinu. Vzhledem k tomu, že cefixim může zvýšit účinek antikoagulancií, může dojít k prodloužení protrombinového času s krvácením nebo bez něho. Nifedipin zvyšuje u zdravých dobrovolníků biologickou dostupnost cefiximu, ale klinický význam tohoto zvýšení nebyl prokázán. V současnosti nebyly pozorovány u přípravku Suprax interakce na úrovni metabolismu. Mukolytika acetylcysteinového typu mohou být podávána současně s přípravkem Suprax. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Bezpečnost cefiximu u těhotných žen nebyla stanovena. Užití cefiximu v průběhu těhotenství, zejména v prvním trimestru, vyžaduje důkladné vyhodnocení poměru rizika a prospěchu. Kojení ( 4/(

5 Není známo, zda se cefixim vylučuje do mateřského mléka. Užití cefiximu během kojení se nedoporučuje, pokud to lékař nepovažuje za nezbytné. Fertilita Reprodukční studie provedené na myších a potkanech v dávkách až 400krát vyšších, než je dávka pro člověka, neodhalily žádné důkazy poškození fertility nebo poškození plodu cefiximem. Nejsou dostupné klinické údaje týkající se fertility člověka. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nejsou známy. 4.8 Nežádoucí účinky Pro hodnocení nežádoucích účinků jsou použity následující kategorie četnosti: časté ( 1/0 až <1/); méně časté ( 1/00 až <1/0); vzácné ( 1/000 až <1/00); velmi vzácné (<1/000); není známo (z dostupných údajů nelze určit) Níže uvedené nežádoucí účinky byly sledované během klinických studií a/nebo po uvedení na trh. Infekce a infestace Vzácné: dlouhodobé nebo opakované podávání může způsobit superinfekce rezistentními bakteriemi nebo blastomycetami Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné: eozinofilie Velmi vzácné: leukopenie, agranulocytóza, pancytopenie, trombocytopenie (která se spontánně upraví po ukončení léčby), koagulopatie Není známo: hemolytická anemie, granulocytopenie Poruchy imunitního systému Vzácné: hypersenzitivní reakce různé závažnosti, anafylaktický šok Není známo: reakce podobné sérové nemoci Poruchy nervového systému Méně časté: bolest hlavy Vzácné: závrať Velmi vzácné: přechodná hyperaktivita, zvýšený sklon ke křečím Hrudní, respirační a mediastinální poruchy Není známo: dyspnoe Gastrointestinální poruchy Časté: řídké stolice, průjem Měně časté: bolest břicha, nauzea, zvracení ( 5/(

6 Vzácné: ztráta chuti k jídlu, nadýmání Velmi vzácné: pseudomembranózní kolitida (různého stupně závažnosti) Není známo: dyspepsie Tyto nežádoucí účinky bývají častější, když se denní dávka přípravku Suprax užívá v jedné dávce. Poruchy jater a žlučového systému Velmi vzácné: žloutenka způsobená hepatitidou nebo cholestázou Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté: kožní vyrážky (exantém, erytém) Vzácné: svědění, mukozitida Velmi vzácné: erythema exsudativum multiforme, toxická epidermální nekrolýza Není známo: léková vyrážka s eosinofilií a systémovými symptomy (DRESS), Stevens-Johnsonův syndrom Poruchy ledvin a močových cest Není známo: akutní selhání ledvin včetně tubolointersticiální nefritidy jako základní patologický proces Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Není známo: horečka, otok obličeje Vyšetření Méně časté: reverzibilní zvýšení hladin jaterních enzymů v séru (aspartátaminotransferáza, alaninaminotransferáza, alkalická fosfatáza) Vzácné: přechodné zvýšení urey v moči Velmi vzácné: zvýšení kreatininu v krvi Není známo: zvýšení bilirubinu v krvi Hypersenzitivní reakce: Hypersenzitivní reakce jsou významně častější po intramuskulárním nebo intravenózním podání než po perorálním podání cefalosporinů. Příznaky těžké akutní alergické reakce jsou: otok obličeje, otok jazyka a laryngu s konstrikcí dýchacích cest, palpitace, dušnost, hypotenze až šokový stav. Tyto reakce vyžadují okamžitou lékařskou pomoc. Další alergické reakce následkem senzibilizace jsou: vzácně léková horečka a velmi vzácně byly hlášeny reakce podobné sérové nemoci, hemolytická anemie a intersticiální nefritida. Hlášení podezření na nežádoucí účinky ( 6/(

7 Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha Webové stránky: 4.9 Předávkování Příznaky předávkování přípravkem Suprax nebyly nikdy popsány. Neexistuje specifické antidotum. Jsou doporučeny obecně platné podpůrné postupy. Peritoneální dialýza ani hemodialýza nejsou vhodné k eliminaci cefiximu. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: jiná beta-laktamová antibiotika, cefalosporiny III. generace ATC kód: J01DD08 Cefixim, léčivá látka přípravku Suprax, je cefalosporinové antibiotikum III. generace pro perorální podání. Mechanismus účinku Účinek je baktericidní; mechanismus účinku je založen na inhibici syntézy buněčné stěny. Vysoká odolnost vůči beta-laktamázám umožňuje působení cefiximu i na četné bakterie rezistentní vůči penicilinům nebo některým cefalosporinům. Cefixim má vysokou afinitu k penicilin vázajícím proteinům (penicillin-binding proteins- PBP) 1 (1a, 1b a 1c) a 3 a zabraňuje vzniku zkřížených reakcí. Klinická účinnost Cefixim má široké spektrum účinku na grampozitivní a gramnegativní bakterie. A to zvláště ve srovnání s ostatními perorálními cefalosporiny. Suprax je obecně účinný u následujících patogenů: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus species (včetně indol pozitivních druhů), Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter spp., Pasteurella multocida, Morganella morganii, Providencia spp., Salmonella spp., Shigella spp., Citrobacter amalonaticus, Citrobacter diversus, Serratia marcescens. Patogeny rezistentní na cefixim: Pseudomonas spp., Enterokoky, Listeria monocytogenes, většina kmenů Stafylokoků (jak koaguláza pozitivní, tak i kmeny koaguláza negativní a methicilin rezistentní), většina kmenů anaerobních bakterií. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Po perorálním podání cefiximu u zdravých dobrovolníků je obecně dosaženo vrcholových koncentrací v séru za 3 až 4 hodiny. Po jednorázovém podání perorálních dávek 50, 0 a 200 mg byly průměrné ( 7/(

8 sérové koncentrace u 12 zdravých dobrovolníků západního typu 1,02; 1,46 a 2,63 mg/l a u 12 dobrovolníků japonského původu 0,69; 1,13 a 1,95 mg/l. Po perorálním podání 400 mg cefiximu se dosahuje průměrné vrcholové hladiny v séru mezi 2,5-4,9 µg/ml. Pediatrická populace Po jednorázovém podání perorálních dávek 1,5; 3,0 a 6,0 mg/kg cefiximu japonským dětským pacientům byly maximální sérové koncentrace za přibližně 3 až 4 hodiny 1,14; 2,01 a 3,97 mg/l. U dětí mladších než 12 let dávka 4 mg cefiximu/kg tělesné hmotnosti vedla k vrcholové hladině cefiximu v séru 1,8 µg/ml a dávka 8 mg/ kg tělesné hmotnosti se projevila hladinou 3,6 µg/ml. Distribuce Na plazmatické bílkoviny v krevním oběhu se váže přibližně 70% cefiximu, hodnota nezávisí na koncentraci v rozmezí 0,5 až 30 mg/l. Po jednorázovém podání 400 mg perorálně přesáhne v moči minimální inhibiční koncentraci (MIC) patogenů po dobu přesahující 24 hodin. Cefixim se objevuje ve vysokých koncentracích ve žluči. Po dávce 2 x 200 mg/den v průběhu dvou dnů pacientům čekajícím na cholecystektomii se dosáhlo průměrné koncentrace ve žluči 199,3 µg/ml 13 až 17 hodin po poslední dávce. Přibližně % podané dávky se vylučuje do žluče. Hladiny cefiximu byly stanoveny v následujících tkáních nebo orgánech: tonzily (5 hodin po podání 4 mg/ml cefiximu byly průměrné tkáňové koncentrace v pravé a levé tonzile 0,74 a 0,53 µg/g); plicní tkáň (7,8 hodin po podání 200 mg byla průměrná tkáňová koncentrace 0,99 µg/g zatímco 8 hodin po podání 400 mg 1,76 µg/g); otorea (2-3 hodiny po podání 0 mg cefiximu dvakrát denně v průběhu léčby trvající několik dní byla koncentrace vyšší než 1 µg/ml); sputum (0,02-0,05 µg/ml po dávce 0 mg), sliznice maxilárních sinů, žluč a tkáň žlučníku. Biotransformace a eliminace Nejsou žádné údaje o metabolismu cefiximu. Po perorálním podání zdravým dobrovolníkům nebyly identifikovány žádné biologicky aktivní metabolity cefiximu v plazmě nebo moči. Eliminační poločas cefiximu je 2-4 hodiny a nezávisí na dávce a lékové formě. Přibližně - 20% z 200 až 400 mg perorální dávky cefiximu se vylučuje v nezměněné formě močí v průběhu 24 hodin; je to asi 50-55% absorbované části látky. Porucha funkce ledvin Studie u pacientů s různým stupněm dysfunkce ledvin, kterým byly podávány jednorázové perorální dávky cefiximu 400 mg, naznačily, že je u pacientů s těžkou dysfunkcí ledvin (clearance kreatininu <20 ml/min) a u pacientů na hemodialýze nebo na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD, continual ambulatory peritoneal dialysis) změněný eliminační poločas, perorální clearance (CL/F) renální clearance a AUC ve srovnání se zdravými subjekty. Tabulka 2 Farmakokinetické vlastnosti (průměrné hodnoty) cefiximu u zdravých dobrovolníků a u pacientů s různými stupni dysfunkce ledvin Studovaná skupina Zdraví dobrovolníci CLCr (ml/min/ 1,73m C (mg/l) T T AUC (mg h /l) CL/F (ml/ kg/h) Renální clearance (ml/kg/h) 111 4,9 4,9 3, Dysfunkce ledvin Velmi mírná 71 5,8 4,0 4, Mírná 51 7,6 4,5 7, ( 8/(

9 Střední 28 7,5 3,5 7, ,7 Závažná 9,8 9,6 6,0 11, ,1 Hemodialýza 1,3 6,2 4,8 8, ,4# CAPD 3,0,2 5,0 14,9# 220# 42# 0,5# Rozdíl je statisticky významný v porovnání se zdravými dobrovolníky Zkratky: CLCr = clearance kreatininu, T1/2β = eliminační poločas, CL/F = perorální clearance CAPD = kontinuální ambulantní peritoneální dialýza # p<0,05 ve srovnání se zdravými dobrovolníky 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Ve studiích u tří druhů zvířat (potkani, myši, králíci) nebyly nalezeny známky teratogenního účinku cefiximu. Obdobně neměl cefixim žádný detekovatelný vliv na perinatální a postnatální vývoj nebo na fertilitu potkanů. Množství in vitro a in vivo testů na mutagenitu bylo negativních. Mutagenitu cefiximu u lidí lze s dostatečnou jistotou vyloučit. Předklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních studií bezpečnostní farmakologie, toxicity po opakovaném podání, schopnosti působit jako antigen, genotoxicity a reprodukční toxicity. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Suprax 200 mg potahované tablety: Jádro tablety: magnesium-stearát, předbobtnalý škrob (kukuřičný), mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenofosforečnanu vápenatého Potahová vrstva tablety: natrium-lauryl-sulfát, lehký tekutý parafín, oxid titaničitý (E171), hypromelosa. Suprax, prášek pro perorální suspenzi: Natrium-benzoát, xanthanová klovatina, jahodové aroma (maltodextrin, arabská klovatina, propylenglykol, triacetin, maltol), sacharosa. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky. Po naředění: Uchovávejte při teplotě 25 C (pokojové teplotě), suspenze může být užívána po dobu 14 dní. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Po přípravě suspenze: viz bod 6.3. ( 9/(

10 6.5 Druh obalu a obsah balení Suprax 200 mg potahované tablety: PVC/PVDC/Al blistr, krabička. Velikost balení: nebo 20 potahovaných tablet. Suprax, prášek pro perorální suspenzi: Lahvička z tmavého skla s dětským bezpečnostním uzávěrem, odměrka z plastové hmoty, krabička. Velikost balení: 26,5 g prášku pro přípravu 50 ml suspenze. 53,0 g prášku pro přípravu 0 ml suspenze. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo dopad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Příprava suspenze: Bezprostředně před přípravou suspenze ze suché substance je třeba lahvičku důkladně protřepat, aby se suchá substance rozvolnila. Potom se lahvička naplní až na objem označený na štítku pitnou vodou a znova se důkladně protřepe. Suspenze se nechá odstát; pak se znova doplní vodou ke značce a znova protřepe. Nyní je suspenze připravena k použití. Před každým použitím se musí suspenze silně protřepat. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 13 Budapešť, Maďarsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Suprax 200 mg potahované tablety: 15/1341/93-C Suprax, prášek pro perorální suspenzi: 15/1340/93-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: Datum posledního prodloužení registrace: DATUM REVIZE TEXTU ( /(

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Sulperazon obsahuje 128 mg sodíku v jedné lahvičce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SULPERAZON 2 g IM/IV Prášek pro injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Jedna injekční lahvička obsahuje cefoperazonum 1 g jako

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna injekční lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající meropenemum 500 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Meronem 500 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok Meronem 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meronem 500 mg. Jedna

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls125780/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACMIROR 200 mg Obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje nifuratelum 200 mg. Pomocné látky

Více

sp. zn. sukls35116/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SARIDON tablety

sp. zn. sukls35116/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SARIDON tablety sp. zn. sukls35116/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SARIDON tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: Paracetamolum 250 mg Propyphenazonum 150 mg Coffeinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MESULID 100 mg tablety granule pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje nimesulidum 100 mg. Jeden sáček obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162249/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bromhexin 8 Berlin-Chemie 8 mg, obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna obalená tableta obsahuje bromhexini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls214561/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Loseprazol 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tygacil 50 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Tygacil obsahuje tigecyclinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 50 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224230/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL čípky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden čípek obsahuje: mesalazinum 500 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls276244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v jedné potahované tabletě. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 150 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls245456/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dilizolen 2 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje linezolidum 2 mg. Infuzní vaky plněné 300 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 0,5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zyrtec 10 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fludara potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje fludarabini phosphas 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

sp. zn. sukls222377/2013

sp. zn. sukls222377/2013 sp. zn. sukls222377/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 97,86 mg clopidogreli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zeldox 40 mg Zeldox 60 mg Zeldox 80 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls224231/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ASACOL ENEMA 4 G rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje: mesalazinum 4 g. Úplný seznam pomocných

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls3518/2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls3518/2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls3518/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melobax 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více