PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT"

Transkript

1 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT Generální partner Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

2 Aktuální informace: Místo konání: Nové Adalbertinum Velké náměstí Hradec Králové Česká republika Odborní garanti: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Vydavatel: Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Sokolská Praha 2 Pořadatel: MUDr. Michal Černý, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové Publikace neprošla jazykovou korekturou. ISBN

3 PÁTEK KARCINOM OROFARYNGU A DUTINY ÚSTNÍ GARANT: prof. MUDr. JAN KLOZAR, CSc. Přednášející: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., MUDr. Michal Zábrodský, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 1. (Klozar) 2. Karcinom dutiny ústní a orofaryngu: Epidemiologie, morfologie, symptomatologie (Klozar) 3. Chirurgické aspekty anatomie dutiny ústní a orofaryngu (Zábrodský) 4. Volba léčebné modality (Klozar) 5. Chirurgické přístupy k léčbě karcinomu orofaryngu (Zábrodský) 6. Nechirurgické postupy léčby karcinomu orofaryngu (Vošmik) 7. Klinický význam HPV etiologie (Klozar) PŘESTÁVKA, PREZENTACE A POSTERŮ A DISKUSE GARANT: KLOZAR, KOMÍNEK, CHROBOK, PLZÁK PERIFERNÍ OBRNY LÍCNÍHO NERVU GARANT: prof. MUDr. VIKTOR CHROBOK, CSc., Ph.D. Přednášející: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Michal Černý, Ph.D. 1. Anatomie lícního nervu (Černý) 2. CT a MR zobrazení spánkové kosti a lícního nervu (Chrobok) 3. Vyšetření funkce lícního nervu (Černý) 4. Netraumatické obrny lícního nervu (Chrobok) 5. Traumatické obrny lícního nervu (Chrobok) 6. Chirurgie lícního nervu (Chrobok) 7. Kazuistiky (Chrobok, Černý) SPOLEČENSKÝ VEČER (TEREZIÁNSKÝ DVŮR)

4 SOBOTA BENIGNÍ LÉZE HRTANU GARANT: doc. MUDr. PAVEL KOMÍNEK, Ph.D., MBA Přednášející: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MUDr. Eva Havlíková 1. Základy anatomie a fyziologie hrtanu (Komínek, Zeleník) 2. Základní vyšetřovací metody (Komínek, Zeleník, Havlíková) 3. Přehled benigních lézí a jejich řešení (Zeleník, Komínek) 4. Základy mikrochirurgie hrtanu, ergonometrie vyšetření (Komínek, Zeleník) 5. Operace v lokální nebo celkové anestezii? (Zeleník) 6. Papilomatóza hrtanu (Komínek) 7. Laryngokély (Zeleník) 8. EER a onemocnění hrtanu (Zeleník) PŘESTÁVKA RINOSINUSITIDY GARANT: prof. MUDr. JAN PLZÁK, Ph.D. Přednášející: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., MUDr. Vít Kratochvíl, MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. 1. Rinosinusitidy - rozdělení (Plzák) 2. Vyšetřovací metody v rinologii (Kratochvíl) 3. Akutní rinosinusitidy (Kratochvíl) 4. Chronické rinosinusitidy (Kratochvíl) 5. Úloha alergologa v diagnostice a léčbě alergické rinosinusitidy (Novosad) 6. Komplikace rinosinusitid (Plzák) 7. FESS - koncepce, indikace, komplikace (Plzák)

5 SEZNAM POSTERŮ 1. Balogová Z., Plzák J., Zábrodský M., Lukeš P., Betka J. Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii 2. Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V. Skórovací systém FEES 3. Gregová J., Doucek Abboudová H., Vincent O., Mencl K. Netypická příčina středoušního zánětu 4. Havrdová H., Křemenáková P., Minařík R. Vzácné onemocnění zvané pyolaryngokéla manifestující se jako recidivující hluboký krční absces 5. Kalivoda I., Syrovátka J., Zachař R., Perková H., Baník M. Laryngeální leiomyosarkom 6. Knížek Z., Vodička J. Význam epistaxe z pohledu lékaře ORL a kardiologie pilotní studie 7. Křemenáková P., Havrdová H., Minařík R. Cerebritida frontálního laloku jako akutní komplikace pansinusitidy 8. Lukešová E., Bouček J., Lukeš P., Saláková M., Grega M., Klozar J., Tachezy R. Imunitní profil u pacientů s HPV- asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku 9. Smatanová K., Dršata J., Černý M., Chrobok V. Dlouhodobé pooperační výsledky medializace hlasivky substrátem Radiesse Voice 10. Staníková L., Kučová H., Walderová R., Zeleník K, Komínek P. Využití narrow band imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu 11. Šatanková J., Černý M., Chrobok V. Využití NBI metody u rekurentní papilomatózy hrtanu 12. Šteffl M., Fík Z., Chovanec M., Plzák J. Možnosti využití podtlakové terapie v ORL 13. Uhercová D., Kraus J., Haasová T. Rhinophyma - patofyziologie, diagnostika, léčba

6 Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii Balogová Z. 1,2, Plzák J. 1, Zábrodský M. 1, Lukeš P. 1, Betka J. 1 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha 2 Oddělení neurofyziologie sluchu, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha Ztráta hlasu a omezení komunikace vážně ovlivní kvalitu života pacientů po totální laryngektomii (LET). Možnost hlasové reedukace laryngektomovaných pacientů umožňují 3 základní náhradní hlasové mechanizmy: jícnový hlas (ruktus), elektrolarynx a tracheoezofageální píštěl se zavedením hlasové protézy (HP). Hlasové protézy představují v současnosti nejefektivnější způsob vytvoření náhradního hlasu s vysokou úspěšností reedukace (více než 80%), lepší kvalitou řeči a snadným zavádění během LET a tím možnosti časné pooperační rehabilitace hlasu. Cíl a metody Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnocení subjektivní spokojenosti pacientů s používáním HP, efektivity reedukace hlasu, vliv onkologické léčby na funkci HP a vznik komplikací v souborů pacientů s primoinzercí HP sledovaných na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole od roku Výsledky Od roku 2008 byla HP zavedená primárně u 35 pacientů převážně s diagnózou dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu. 10 pacientů podstoupilo předoperační radioterapii a u 18 pacientů byla indikována pooperační onkologická léčba. Subjektivně dobrou kvalitu života a spokojenost s používáním HP udávalo 27 pacientů, u 5 byla rehabilitace hlasu neúspěšná a k tvorbě hlasu využívají jiné náhradní mechanismy a u 3 pacientů musela být HP odstraněna pro riziko extruze nebo nefunkčnost pro postiradiační stenosu. Časně po výkonu došlo k uvolnění a dislokaci HP s nutností inzerce ve druhé době u 1 pacienta. Diskuse Primoinzerce hlasové protézy během totální laryngektomie poskytuje nejlepší podmínky pro úspěšnou a časnou rehabilitaci hlasových a dalších fyziologických funkcí horních i dolních cest dýchacích. Předoperační ani pooperační RT nemá vliv na funkci hlasové protézy ani nezvyšuje výskyt chirurgických komplikací laryngektomovaných. MUDr. Zuzana Balogová Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84

7 Praha 5 E- mail: Skórovací systém FEES Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) je standardem v diagnostice a terapii poruch polykání. Omezením FEES je absence skórovacího systému kvantifikujícího závažnost poruchy polykání a umožňujícího intra- a interindividuální porovnávání. Pro hodnocení průniku stravy do dýchacích cest při FEES se používá Penetračně- aspirační škála (PAS) dle Rosenbeka vytvořená pro hodnocení videofluoroskopického vyšetření polykání. Hlavním kritériem hodnocení je hloubka průniku sousta do dýchacích cest, schopnost vypuzení kašlem je druhotná, přestože je z hlediska ochrany dýchacích cest důležitější. Navíc PAS škála hodnotí pouze průnik stravy do dýchacích cest, přesto existuje velké množství pacientů s dysfagií a vyplývající malnutricí, které PAS škála nepostihuje. Cílem studie bylo vyvinout skórovací systém FEES postihující nejen penetraci a aspiraci stravy, ale dysfagii celkově. Metodika Transformací původní osmibodové škály PAS byla vytvořena pětibodová modifikovaná škála mpas (0 bez průniku do dýchacích cest, 1 penetrace s vypuzením, 2 penetrace bez vypuzení, 3 aspirace s vypuzením, 4 aspirace bez vypuzení). Ke každému jejímu stupni byl přiřazen koeficient závažnosti (0.25, 0.5, 1, 2 a 4). Posuzované nálezy FEES protokolu byly klasifikovány body a vypočten součet rizikových faktorů (RF) v částech hodnocení anatomie a fyziologie (17 bodů), polknutí pyré (6 bodů), tekutiny (6 bodů) a tuhé stravy (6 bodů), celkem 0-35 bodů. Závažnost dysfagie určuje průnik sousta do dýchacích cest a jejich očistná schopnost, proto byl celkový součet RF vyvážen koeficientem závažnosti dysfagie dle mpas a vypočítáno výsledné FEES- score (0-140 bodů). Výsledky Do studie bylo zařazeno 279 pacientů, ve skupině Dysfagie 210 pacientů, ve skupině Kontrola 69 pacientů. Kompletní FEES ve skupině Dysfagie absolvovalo 153 pacientů. Rozdíl hodnot FEES- score mezi oběma skupinami byl statisticky významný (p<0.001). Průměrné hodnoty celkových RF v jednotlivých stupních 0-4 dle mpas byly 3.13, 7.81, 8.85, 9.78 respektive 11.63, síla vztahu mezi mpas a celkovými RF vyjádřená Spearmanovým koeficientem pořadové korelace byla ρ=0,6997. Po aplikaci koeficientu závažnosti dysfagie byly průměrné hodnoty FEES- score 0.78, 3.90, 8.85, 19.56, respektive 46.54, síla korelace vzrostla na ρ=0,9179.

8 Diskuse Navržené FEES- score může kvantifikovat výsledky FEES vyšetření u všech pacientů s poruchou polykání v orální a faryngeální fázi a napomoci srozumitelnějšímu vyjádření výsledků vyšetření. Nepopisuje dobře pacienty s extrémně nízkým součtem RF a současně vysokým mpas a obráceně. Proto pro hodnocení FEES vyšetření doporučujeme používat kombinaci hodnot mpas (0-4) a FEES- score (0-140). Zpřesnění FEES- score lze provést určením individuální váhy jednotlivých RF, k čemuž je potřeba další výzkum na větším počtu pacientů. Práce byla podpořena grantem IGA MZČR NT /2012. Reference: 1. LANGMORE, S. E. Evaluation of oropharyngeal dysphagia: which diagnostic tool is superior? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2003, 11(6), s ČERNÝ, M., KOTULEK, M. a CHROBOK, V. FEES - Flexibilní endoskopické vyšetření polykání. Endoskopie, 2011, 20(2), s ROSENBEK, J. C., ROBBINS, J. A., ROECKER, E. B., COYLE, J. L. a WOOD, J. L. A penetration- aspiration scale. Dysphagia, 1996, 11(2), s MUDr. Michal Černý, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Netypická příčina středoušního zánětu - kazuistika Gregová J. 1, Doucek Abboudová H. 1, Vincent O. 2, Mencl K. 3 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s. 2 Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 3 Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice a.s. Cíl Autorky prezentují případ pacientky s protrahovaným chronickým středoušním zánětem levého ucha. Peroperačně bylo nalezeno cizí těleso ve středouší - otisková hmota používaná při výrobě sluchadla.

9 Kazuistika U devadesátitříleté pacientky s dlouhodobým výtokem a bolestmi levého ucha, které byly opakovaně přeléčené antibiotiky celkově i lokálně, bylo doplněno HRCT vyšetření s nálezem patologického obsahu a suspektní destrukcí mezisklípkových sept spánkové kosti. Následně byla pacientka hospitalizována k intravenózní antibiotické terapii. Pro suspektní nález cizího tělesa při mikrootoskopickém vyšetření a dle anamnestických dat byla doplněna magnetická rezonance hlavy a pacienta byla indikována k chirurgickému výkonu. Byla provedena antromastoidektomie a atikotympanotomie. Peroperačně extrahována otisková hmota z mezotympana. V pooperačním období byla nemocná již bez výtoku z levého ucha, otoskopicky nález byl příznivý, s přetrvávající perforací bubínku vlevo. Diskuse U nemocných s chronickým středoušním zánětem je již v anamnéze nutno uvažovat i o méně obvyklé příčině zánětu - cizí těleso, úraz, iatrogenní příčiny. V našem případě bylo možné uvažovat o cizím tělese především na základě anamnézy, netypickém agens způsobujícím chronický středoušní zánět (mykóza) a na základě otomikroskopie, kdy byla patrna část otiskové hmoty sytě zelenožlutavého zbarvení. Na HRCT pak bylo možné po pečlivém přehlédnutí rozsah otiskové hmoty posoudit, naopak MR v tomto případě nebyla přínosná. Závěr Při protrahovaném výtoku z ucha nereagujícím na antibiotickou léčbu je nutné pomýšlet i na méně obvyklé příčiny středoušního zánětu, jakou může být cizí těleso. MUDr. Jana Gregová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská Pardubice E- mail: Vzácné onemocnění zvané pyolaryngokéla manifestující se jako recidivující hluboký krční absces Havrdová H., Křemenáková P., Minařík R. Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Liberec a.s. Laryngokéla je vzácná vrozená vývojová vada způsobená výchlipkou ventrikulus laryngis (Morgagni), vyplněná hlenem či vzduchem. Častěji se vyskytuje u mužské populace. Podle šíření ji můžeme dělit na vnitřní, vnější či kombinovanou. Příčina vzniku není zcela jasná,

10 predisponujícím faktorem může být zvýšení intraglotického tlaku (foukači skla, chronický kašel, hráči na dechové nástroje) nebo vzniká sekundárně při obstrukci ventrikulu nádorem či granulační tkání. Kazuistika Na ORL oddělení přijata 65- ti letá pacientka pro 7 dní zhoršující se chrapot a dysfagii, bez dušnosti, bolest na levé straně krku. V objektivním ORL nálezu prosáknutí hypofaryngu vlevo, sklovitý otok arytenoidu a aryepiglotické řasy vlevo, piriformní reces vlevo nediferencovaný, hlasivka vlevo nepřehledná, dechová štěrbina dostatečná. V odebrané laboratoři leukocytóza s neutrofílií, eosinofílie, CRP 24,8 mmol/l, jinak bez dalších odchylek, saturace krve 96%. Dle sonografického vyšetření oválná, septovaná kolekce tekutého či z části zahuštěného obsahu, vedlejší nález uzlů s cystickou složkou v pravém laloku štítné žlázy. Pro dokonalejší ozřejmění anatomických struktur zajištěno SCT krku, kde popisována kolekce charakteru abscesu parafaryngeálně vlevo s expanzivním chováním a dislokací vzduchového sloupce. Vzhledem k popisované skutečnosti byla indikována chirurgická zevní revize s drenáží prostoru včetně endoskopické vyšetření hypofaryngu, hrtanu a jícnu. Během výkonu otevřena abscesová dutina směřující až ke spodině dutiny ústní, obsah evakuován, výsledek kultivace pozitivní na Haemophilus influenzae, citlivý na Amoxycilin. Po 6- ti měsících dochází k recidivě, pacientka přijata na ORL oddělení s obdobnými klinickými projevy. Opět provedena následná revize prostoru. Poprvé vysloveno podezření na možnost přítomnosti pyolaryngokély, která byla později histologicky prokázána. Při propuštění pacientky bylo ambulantně zajištěno NMR krku k definitivnímu potvrzení diagnózy. S odstupem 4 měsíců provedena resekce zevní laryngokély. V současné době, rok po provedeném výkonu, pacientka je bez obtíží souvisejících s původním nálezem, bez známek recidivy, hlasových a polykacích obtíží. Diskuze Laryngokéla byla poprvé anatomicky popsána 1867 Wirchovem. Určit výskyt tohoto onemocnění je velice obtížné. Pokud dojde k infekci, obsahuje hnis a označujeme ji jako pyolaryngokélu. V lékařské literatuře je velmi zřídka zmiňována, objevuje se v 8-10 % případů prokázaných laryngokél. Pro diagnostiku je NMR nejvhodnější metodou díky svému vysokému rozlišení měkkých tkání. Rozdíl tekutiny a solidní masy je nejlépe viditelný na T2 vážených obrazech na kterých má tekutiny vyšší intenzitu signálu než tumor. Závěr Laryngokéla je vzácné cystické onemocnění, častěji se vyskytuje v dospělosti a u mužů. V naší kazuistice se jednalo o zevní pyolaryngokélu manifestovanou jako hluboký krční absces. Koincidence s nádorovým postižením nebyla prokázána. MUDr. Hana Havrdová ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 1

11 Liberec E- mail: Leiomyosarkom hrtanu Kalivoda I. 1, Syrovátka J. 1, Zachař R. 1, Baník M. 2, Perková H. 3 1 ORL oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a.s., 2 Laboratoř patologie, Laboratoře Agel a.s., Nový Jičín 3 Radioterapie a.s., Nový Jičín Cíl Cílem sdělení je seznámit s kazuistikou pacienta se vzácným leiomyosarkomem hrtanu. Materiál a metodika Nejčastějším zhoubným nádorem hrtanu je spinocelulární karcinom. Sarkomy hrtanu jsou naproti tomu velmi vzácné. V literatuře bylo do této doby popsáno pouze několik desítek kazuistik pacientů s leiomyosarkomem hrtanu. Tento histologický typ se, na rozdíl od spinocelulárního karcinomu, nevyznačuje pohlavní predilekcí a ani abúzus alkoholu či nikotinu není považován za predisponující faktor. Na rozdíl od karcinomu metastazuje leiomyosarkom hematogenně, do plic a jater, uzlinové, krční metastázy jsou vzácné. Léčba je primárně chirurgická, z důvodu vysokého rizika rekurence by měla být co nejvíce radikální, blokové krční disekce nejsou standardně doporučovány. Efekt radioterapie je sporný. Výsledky (kazuistika) 72 letý pacient byl hospitalizován na ORL oddělení v Novém Jičíně pro respirační insuficienci, provázenou inspiračním stridorem. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest tracheostomií byl diagnostikován obturující tumor hrtanu, histologicky leiomyosarkom. Následná totální laryngektomie s definitivním histologickým vyšetřením vzácnou malignitu potvrdila. Pro nepřítomnost vzdálených metastáz nebyla indikována adjuvantní onkologická léčba. Závěr Leiomyosarkom je velmi vzácný tumor hrtanu. Před jeho léčbou by měly být vyšetřeny predilekční místa jeho metastázování (játra, plíce). Léčba je chirurgická. Z důvodu nedostatku informací a raritního výskytu tohoto nádoru v oblasti hrtanu nicméně optimální management léčby není známý. MUDr. Ivan Kalivoda Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s.

12 Purkyňova 2138/ Nový Jičín E- mail: Význam epistaxe z pohledu lékaře ORL a kardiologie - pilotní studie Knížek Z. 1, Vodička J. 1,2 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice 2 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice S epistaxí se ORL lékař setkává ve své ambulantní praxi velice často. Při odebírání anamnézy jsou dotazy směřovány především na užívání antikoagulační a antiagregační terapie, součástí objektivního vyšetření je pak vyšetření tlaku krve k vyloučení arteriální hypertenze. Zatímco ORL lékaři přikládají dekompenzovanému tlaku krve výrazný význam pro vznik epistaxe, kardiologové často údaj o epistaxi cíleně nezjišťují a krvácení z nosu není zmiňován jako základní symptom. Cílem práce bylo získat přehled o epistaxi u pacientů ošetřených pro kardiologická onemocnění. Metody Od do jsme nechali anonymně vyplnit dotazník u celkem 45 pacientů, kteří byli hospitalizováni na kardiologickém lůžku pro dekompenzovanou hypertenzi, srdeční selhávání a další diagnózy. Cílem tohoto dotazníku bylo ověřit si souvislost četnosti epistaxe v závislosti na přítomnosti arteriální hypertenze v osobní anamnéze či užívání antikoagulační a antiagregační terapie. Výsledky Celkem 29% pacientů udalo v minulosti epistaxi. Recidivující epistaxe udalo 30% dotázaných hypertoniků a 25% osob bez hypertenze. Osoby, co udaly krvácení z nosu, měly diagnostikovánu hypertenzi v 77%, hypertenze u osob bez udané epistaxe byla u 72% pacientů. Stejné procento pacientů s i bez epistaxe užívalo warfarin. Pouze 23% osob udávajících epistaxi vyhledalo lékařské ošetření. Diskuse Necelá třetina pacientů léčících se s kardiologickou diagnózou trpí na recidivující epistaxe. Lékařskou pomoc přitom vyhledá asi čtvrtina z nich. Rovněž se zvyšuje procento pacientů přecházející na některý z nových antikoagulačních preparátů, které se objevily v posledních letech.

13 MUDr. Zdeněk Knížek Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská Pardubice E- mail: Cerebritida frontálního laloku jako akutní komplikace pansinusitidy kazuistika Křemenáková P., Havrdová H., Minařík R. ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Cerebritida je neohraničené zánětlivé ložisko v mozkovém parenchymu vyvolané hnisavou bakteriální infekcí, je charakterizována přítomností zvýšené koncentrace polymorfonukleárních leukocytů. Progrese při neadekvátní terapii vede k nekróze mozkové tkáně, jež po ohraničení kapsulou vytváří mozkový absces. Mortalita mozkového abscesu se uvádí okolo 5-10%. Nejčastějším mechanizmem vzniku je přestup infekce z přilehlého zánětlivého ložiska ve vedlejších nosních dutinách nebo středouší. V případě frontoethmoidální či sfenoidální sinusitidy je nejčastějším etiologickým agens Streptoccocus species. Kazuistika Uvedené kazuistické sdělení prezentuje případ pacienta hospitalizovaného na našem oddělení pro místní a současně i nitrolební komplikaci oboustranné pansinusitidy. Pacient byl se čtyřdenní anamnézou purulentní rýmy, bolestmi hlavy a febriliemi ke 39st. přijat k hospitalizaci na ORL oddělení KNL a.s. Zobrazovací metody CT A NMR prokázaly rozvíjející se jednostranný orbitální absces a obraz stejnostranné indukované cerebritidy frontálního laloku vlevo. Do 2 hodin od přijetí přistoupeno k provedení operace metodou FESS v kombinaci se zevním přístupem do frontální dutiny vlevo. Zahájena širokospektrá antibiotická terapie a kortikoterapie. I přes zavedenou terapii došlo ke klinické manifestaci fokální nitrolební infekce ve formě opakovaných epiparoxyzmů. Nadále bylo v terapii postupováno konzervativně. Postupně došlo ke stabilizaci stavu pacienta, do 20dní dochází i k regresi orbitocelulitidy a cerebritidy na CT. Závěr Na léčbě tohoto pacienta se účastnil otorhinolaryngolog, oftalmolog, neurolog, neurochirurg, intenzivista a infektolog. Kazuistikou poukazujeme na nutnost

14 multidisciplinárního přístupu k pacientům s ORL diagnózami, které mohou vést k závažným život ohrožujícím komplikacím. MUDr. Pavla Křemenáková ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova Liberec E- mail: Imunitní profil u pacientů s HPV- asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku Lukešová E. 1, 2, Bouček J. 1, Saláková M. 2, Grega M. 3, Klozar J. 1, Tachezy R. 2 1 Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole 2 Oddělení experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfúze 3 Klinika patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK Karcinomy hlavy a krku (HNSCC) jsou s přibližně každoročně nově diagnostikovanými případy celosvětově významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Mezi hlavní etiologické faktory patří kouření a konzumace alkoholu. Přibližně 25% nádorů hlavy a krku je asociováno s infekcí lidskými papillomaviry (HPV). Velké evropské i americké epidemiologické studie popisují v posledních 40 letech vzestupný trend v incidenci nádorů orofaryngu, a to zejména u mladších jedinců, zatímco incidence nádorů v jiných lokalitách horních cest dýchacích a polykacích má sestupnou tendenci. Tato vzrůstající incidence je vysvětlována HPV infekcí. Z klinického hlediska je nejvýznamnější, že pacienti s HPV- pozitivními nádory mají lepší prognózu a nižší frekvenci recidivy onemocnění. U pacientů s HNSCC byla detekovaná řada jak kvalitativních tak kvantitativních abnormalit v imunitních parametrech. Nicméně, existuje jen několik málo prací, které porovnávají jak virologické, tak imunologické parametry a korelují je s prognózou pacienta. Cíl a metody Cílem práce bylo určit imunologický profil u pacientů s HNSCC, které jsou či nejsou asociovány s HPV. Do souboru bylo zařazeno 110 pacientů s HNSCC. Na základě HPV 16 E6 mrna izolované z nádorové tkáně byli pacienti rozděleni do skupiny HPV- pozitivních a HPV- negativních. Základní lymfocytární subpopulace v periferní krvi (PK) (CD3 +, CD4 + CD25 + FoxP3 (Treg), CD4 +, CD8 +, CD19 a CD3- CD56 +CD16 +) byly detekovány pomocí průtokové cytometrie.

15 Výsledky Pacienti s HPV- pozitivními HNSCC byli prognosticky zvýhodněni. Dále bylo přežívání ovlivněno vyšší hladinou Treg a nižším poměrem CD8+ / Treg v PK. Skupina pacientů s HPV- pozitivními nádory a vyšší hladinu Treg vykazovala signifikantně lepší přežívání v porovnání se skupinou HPV- negativních pacientů s nižšími hladinami Treg. U pacientů s HPV- pozitivními karcinomy byly detekovány signifikantně zvýšené hladiny NK buněk, B buněk, CD8+ T lymfocytů a součet CD4+ CD8+ T lymfocytů. Diskuze Z výsledků vyplývá, že u pacientů s HPV asociovanými HNSCC je imunitní systém modifikován. Kombinace virologických a imunologických parametrů by mohla zpřesnit prognostickou informaci a zároveň úzce profilovat léčebný postup s cílem dosáhnou maximálního terapeutického efektu a zlepšit prognózu pacientů s HNSCC. MUDr. Eva Lukešová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu Praha 5 E- mail: Dlouhodobé pooperační výsledky medializace hlasivky substrátem Radiesse Voice Smatanová K., Dršata J., Černý M., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové V chirurgické léčbě insuficience glotické štěrbiny se dnes volí z následujících fonochirurgických výkonů: operace na kostře hrtanu (tyreoplastika typ I) nebo injekční laryngoplastika (IL). IL se provádí v případě insuficience glotické štěrbiny do 3 mm, substrát se injikuje do postižené hlasivky. Cílem naší studie je porovnání kvality hlasu před a 1 rok po IL potencionálně dlouhodobě působícím substrátem Radiesse Voice. Metodika Šestnáct pacientů (8 mužů, 8 žen) bylo léčeno IL substrátem Radiesse Voice v období 04/ /2014 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z toho 6 pacientů (4 muži, 2 ženy) mělo kontrolní vyšetření hlasu rok po operaci v průměru 13 měsíců po injektáži. Data byla zpracována retrospektivně. Vyhodnocovali jsme parametry kvality hlasu: optické (laryngoskopie, stroboskopie), akustické (GRBAS, hlasové pole Real Voice Lab), aerodynamické (maximální fonační čas - MPT) a psychometrické (VHI 30, česká verze).

16 Výsledky Z optických parametrů došlo k uzávěru insuficience a zlepšení kvality kmitů hlasivek u 4 pacientů, u 1 pacienta insuficience přetrvávala a u druhého insuficience byla patrna s dobrou domykavostí glotis. Z akustických parametrů došlo ke snížení hodnot GRBAS (G z 2.66 na 1.16, R z 0.75 na 0.66, B z 2.5 na 1.08, A z 1.33 na 0.83, S z 0.33 na 0). Při hodnocení hlasového pole došlo ke zvýšení intenzity hlasu v průměru z db na db a k zvětšení rozsahu hlasu v průměru z 9.05 na midi (půltóny) u 4 pacientů, u 2 z technických příčin se hlasové pole neprovedlo. MPT se prodloužilo v průměru z 8.8 s na 15.5 s, všechny hodnoty VHI 30 se snížily (P z na 10.33, F z na 15.5, E z na13.66 bodů). Závěr V naší studii jsme pozorovali zlepšení akustických parametrů, dále aerodynamických, psychometrických hodnot a u většiny pacientů i nálezů optických metod v průměru 13 měsíců po provedení IL. U 1 pacienta šlo o širokou insuficienci, u druhého pacienta o dorzální insuficienci, což mohla být příčina méně výrazného výsledku IL. Podpořeno grantem Vnitřní soutěže LFHK UK, č Podpořeno grantem MZ ČR NT 13725/ MUDr. Katarína Smatanová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu Staníková L. 1, Kučová H. 1, Walderová R. 1, Zeleník K. 1,2, Komínek P. 1,2 1 Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 2 Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava NBI (narrow band imaging) je endoskopická zobrazovací metoda využívající rozdílných vlnových délek světelného spektra k zobrazení patologické vaskularizace. Je určena k diagnostice slizničních a podslizničních lézí, které nejsou viditelné prostým okem v bílém světle a přitom charakteristické pro přednádorové a včasné nádorové změny.

17 Cílem studie je srovnání HD endoskopie bílým světlem s HD endoskopií s NBI u pacientů s chronickou laryngitidou, dysplastickými lézemi nebo časným karcinomem a zhodnocení významu NBI pro předoperační diagnostiku. Metodika V období 6/2013 5/2014 bylo pomocí NBI endoskopie vyšetřeno 69 pacientů. K vyšetření byli pacienti indikováni pro chronický zánět hrtanu, pro chrapot trvající déle než 3 týdny, makroskopickou lézi hrtanu, histologicky verifikovanou dysplazii či karcinom nebo papilomatózu hrtanu. Pacienti byly vyšetřeni endoskopicky bílým světlem a následně i v NBI modu. Rozsah a charakter léze zobrazené pomocí obou metod byl srovnán, při podezření na zhoubný nádor bylo provedeno i histologické vyšetření. Výsledky U 64/69 pacientů byl při vyšetření v bílém světle detekován patologický nález leukoplakie (18/69), exofytický tumor (29/69) či podezření na zhoubný nádor (28/69). V zobrazení pomocí NBI modu byl zaznamenán v 26/69 případů větší rozsah léze nebo zobrazeny léze nové, které nebyly viditelné v bílém světle. Patologická vaskularizace v NBI modu byla zjištěna v 12/69 případech. Histologické vyšetření bylo provedeno u 40/69 pacientů, karcinom in situ či invazivní karcinom byl verifikován ve 14/40 vzorcích. V 2/40 NBI endoskopiích byl nález hodnocen jako benigní, nicméně histologické vyšetření prokázalo karcinom in situ či maligní karcinom. Závěr Endoskopické vyšetření s využitím NBI zlepšuje detekci a diagnostiku přednádorových a včasných nádorových lézí hrtanu a přispívá k lepší kontrole lokálního nálezu. Podpořeno MZ ČR RVO FNOs/2012. MUDr. Lucia Staníková Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu Ostrava- Poruba E- mail:

18 Využití NBI metody u rekurentní papilomatózy hrtanu Šatanková J., Černý M., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové NBI (Narrow Band Imaging) je optická endoskopická metoda schopná časného zachycení patologické neovaskularizace. Zobrazuje povrch sliznice s větším kontrastem mezi epitelem a slizničními cévami ve srovnání s bílým světlem. Použitím speciálně filtrovaného světla lze zachytit i drobné milimetrové léze. Využívá se především v diagnostice epitelových slizničních nádorů. Neméně důležitý je její význam v detekci rozsahu benigních lézí, a to především recidivující papilomatózy hrtanu. Jedná se o onemocnění způsobené infekcí lidskými papilomaviry (HPV) typu 6 a 11, které je potenciálně agresivní s tendencí recidivovat a šířit se distálně do respiračního traktu. Standardní léčbou je chirurgické snesení, u pacientů s obtížně kontrolovatelným onemocněním je indikována adjuvantní léčba (cidofovir, interferon, kvadrivalentní vakcína proti HPV 6, 11, 16 a 18). Vlastní kazuistika Uvádíme 42letého pacienta, nekuřáka, v minulosti po opakovaném odstranění polypu levé hlasivky (1996, 1998). U nás byl vyšetřen v září 2012 pro dva měsíce trvající škrábaní a pocit cizího tělesa v krku. Vyšetřením pomocí flexibilního endoskopu v bílém světle zjištěn na pravé aryepiglotické řase morušovitý, květákovitý útvar pendulující do nitra hrtanu. Pomocí NBI metody byla kromě již popsané léze nalezena ještě další dvě ohraničená ložiska na levé vestibulární řase a tři obdobná ložiska na pravé vestibulární řase, zasahující až do ventrikulu, které v bílém světle nebyly vizualizovány. Vzhledem k nálezu bylo indikováno laserové ošetření všech detekovaných lézí. Histologický nález odpovídal papilomatóze hrtanu. V současnosti je podezření na recidivu papilomů na vestibulární řase vlevo i vpravo, další dvě suspektní ložiska jsou nad přední komisurou. Pacient je indikován k re- excizi zbylých ložisek. Závěr NBI metoda představuje diagnostický nástroj, který zvyšuje možnost záchytu i velmi drobných papilomatózních lézí. Pro správnou interpretaci je důležitá zkušenost vyšetřujícího, protože na první dojem může obraz papilomů v NBI budit dojem z malignity. Přesnost diagnostiky zvyšuje zvětšovací HDTV NBI. Práce byla vypracovaná s podporou projektu IGA MZČR NT /2012. Reference 1. Kopřivová H., Zeleník K, Komínek P.: Současné možnosti léčby recidivující papilomatózy hrtanu. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 59, 2010, 4, s

19 2. Lukeš P., Zábrodský M., Lukešová E. a kol.: Narrow Band Imaging (NBI) endoskopická metoda pro diagnostiku karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 62, 2013, 4, s Robin E.A., Tjon Pian Gi, MD, Gyorgy B. Halmos, MD et al.: Narrow Band Imaging is a New Technique in Visualization of Recurrent Respiratory Papillomatosis. Laryngoscope, 122, 2012, 8, s MUDr. Jana Šatanková Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Možnosti využití podtlakové terapie v ORL Šteffl M. 1,2, Fík Z. 1,3 Chovanec M. 1, Plzák J. 1 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2 Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky v.v.i. 3 Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Podtlaková terapie (negative pressure wound therapy, NPWT) je metoda užívaná zejména chirurgickými obory od poloviny 90. let 20. století. Indikací k jejímu použití jsou nejčastěji chronické defekty břišní a hrudní stěny, rozsáhlá ztrátová poranění, diabetická noha atd. V otorinolaryngologii je tato metoda stále využívána v mnohem menší míře, i když by pro některé pacienty mohla být přínosem. Jedná se často o pacienty s pomalu se hojícími ranami, které nezřídka vídáme po rozsáhlých onkologických výkonech. Jedná se zejména o případy recidiv po předchozí nechirurgické onkologické léčbě, ve smyslu chemoradioterapie. Cíl a metody Principem této metody je aplikace subatmosferického tlaku na ránu, což zapříčiní její kontrakci, stimulaci růstu granulační tkáně, efektivní čištění, kontinuální odsávání sekretu, zlepšenou mikrocirkulaci a tím současně i snížení intersticiálního edému. Během prvního čtvrtletí tohoto roku byla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole tato metoda použita u tří pacientů s pomalu hojící se ránou v oblasti krku. Ve dvou případech se jednalo o pacienty po rozsáhlém onkochirurgickém výkonu a ve třetím pak o špatně kompenzovanou diabetičku I. typu s rozsáhlou nekrózou

20 kůže a podkoží a počínající nekrotizující fasciitidou na krku. U všech těchto pacientů bylo přistoupeno k podtlakové terapii až po selhání standardní konzervativní terapie. Výsledky U všech tří pacientů bylo patrno urychlení přerůstání granulační tkáně a v pozdějších fázích též počínající epidermizace z okrajů rány. U dvou jsme se následně rozhodli pro překrytí rány dermoepidermálním štěpem. V průběhu léčby nebyly zaznamenány žádné závažnější komplikace. Diskuse Podtlaková terapie je přínosnou neinvazivní metodou v hojení rozsáhlých nehojících se defektů i v oblasti hlavy a krku. Jedná se o přístup minimálně zatěžující pacienta, který nezřídka umožní vyhnutí se dalšímu rozsáhlému chirurgickému zákroku. MUDr. Martin Šteffl Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu Praha E- mail: Rhinophyma - patofyziologie, diagnostika, léčba. Kazuistika Uhercová D., Haasová T., Kraus J. Oddělení otorinolaryngologie, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Nemocnice Středočeského kraje Rhinophyma neboli květákovité zduření nosu je termín, pocházející původně z řečtiny (rhis =nos, phyma=růst, bujení). Můžeme se také setkat s anglickým názvem potato tumor nebo hammer nose. Jedná se o poměrně vzácné onemocnění, postihující zejména muže starší padesáti let. Vzniká na podkladě již mnohem častějšího onemocnění kůže- tzv. rosacey neboli růžovky, jejíž incidence je asi 1.65 případů/1000 obyvatel/rok. V pokročilé fázi rosacey se rozvíjí chronický zánět kůže a kožních žláz, lokalizovaný nejčastěji do centrální části obličeje, na konvexní plochy. Postihuje tedy zejména nos, obočí, bradu. Dlouhotrvajícím dráždením kůže zánětem dochází k teleangiektáziím cév, k dilataci vývodů kožních žláz a k novotvorbě hypocelulárního vaziva. Vzniká tak květákovitá, bohatě prokrvená hypertrofická tkáň, tzv. pfytozní rosacea. Etiologie onemocnění zůstavá nejasná, mezi rizikové faktory patří nadbytek steroidních hormonů, stres, častá expozice slunečnímu záření, větru, střídání

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

6. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi:

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA MUDr. Jan Vodička, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů

Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů Zánětlivé (a pseudozánělivé) procesy v oblasti prsů 1 Bendová M., 2 Večeřová L. 1 Gynekologicko-porodnická klinika 2 Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV Praha Zánětlivé procesy v oblasti prsů 6% všech

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM 15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM Frýdlant v Čechách 12. 13. září 2014 Pořadatel Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP Sekce chirurgie lební baze as.mudr.

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu

Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu Časná ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje u plodu MUDr. Vlašín P., MUDr. Pavková Š., Centrum prenatální diagnostiky Brno, Veveří 39, 60200, Brno www.prenatal.cz cpd@prenatal.cz Vyšetření

Více

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM 15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM Frýdlant v Čechách 12. 13. září 2014 Pořadatel Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP předseda společnosti Prof. MUDr.

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy

Pulsující aerosol. Nová vlna v terapii SINUSitidy. Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy cesty dýchací Nová vlna v terapii SINUSitidy cesty dýchací Horní LOWER AIRWAYS Pulsující aerosol Přesná, účinná a šetrná léčba sinusitidy PARI SINUS Inhalační léčba akutních i chronických onemocnění horních

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT Aktuální informace: www.orlakademie.cz Místo konání: Velká posluchárna Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc Společenský

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 9. česko-slovenský foniatrický kongres. www.foniatrickedny2011.cz

XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 9. česko-slovenský foniatrický kongres. www.foniatrickedny2011.cz Sborník Programabstraktů přednášek www.foniatrickedny20.cz XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové & 9. česko-slovenský foniatrický kongres 3. - 4. 0. 20 KONGRESOVÉ CENTRUM HOTELU PARKHOTEL PLZEŇ

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

BRNO 25.11. - 27.11.2014

BRNO 25.11. - 27.11.2014 Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI BRNO 25.11. - 27.11.2014 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Opakovaná ruptura pochvy u feny po krytí MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. MVDr. Alena Bartošková MVDr. Michaela Jenčová MVDr. Robert Novotný MVDr. Petr Čížek Dlouhodobá anamnéza Druh: pes Pohlaví: fena Plemeno:

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více