PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT"

Transkript

1 PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT Generální partner Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové

2 Aktuální informace: Místo konání: Nové Adalbertinum Velké náměstí Hradec Králové Česká republika Odborní garanti: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. Vydavatel: Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Sokolská Praha 2 Pořadatel: MUDr. Michal Černý, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové Publikace neprošla jazykovou korekturou. ISBN

3 PÁTEK KARCINOM OROFARYNGU A DUTINY ÚSTNÍ GARANT: prof. MUDr. JAN KLOZAR, CSc. Přednášející: prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., MUDr. Michal Zábrodský, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 1. (Klozar) 2. Karcinom dutiny ústní a orofaryngu: Epidemiologie, morfologie, symptomatologie (Klozar) 3. Chirurgické aspekty anatomie dutiny ústní a orofaryngu (Zábrodský) 4. Volba léčebné modality (Klozar) 5. Chirurgické přístupy k léčbě karcinomu orofaryngu (Zábrodský) 6. Nechirurgické postupy léčby karcinomu orofaryngu (Vošmik) 7. Klinický význam HPV etiologie (Klozar) PŘESTÁVKA, PREZENTACE A POSTERŮ A DISKUSE GARANT: KLOZAR, KOMÍNEK, CHROBOK, PLZÁK PERIFERNÍ OBRNY LÍCNÍHO NERVU GARANT: prof. MUDr. VIKTOR CHROBOK, CSc., Ph.D. Přednášející: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Michal Černý, Ph.D. 1. Anatomie lícního nervu (Černý) 2. CT a MR zobrazení spánkové kosti a lícního nervu (Chrobok) 3. Vyšetření funkce lícního nervu (Černý) 4. Netraumatické obrny lícního nervu (Chrobok) 5. Traumatické obrny lícního nervu (Chrobok) 6. Chirurgie lícního nervu (Chrobok) 7. Kazuistiky (Chrobok, Černý) SPOLEČENSKÝ VEČER (TEREZIÁNSKÝ DVŮR)

4 SOBOTA BENIGNÍ LÉZE HRTANU GARANT: doc. MUDr. PAVEL KOMÍNEK, Ph.D., MBA Přednášející: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MUDr. Eva Havlíková 1. Základy anatomie a fyziologie hrtanu (Komínek, Zeleník) 2. Základní vyšetřovací metody (Komínek, Zeleník, Havlíková) 3. Přehled benigních lézí a jejich řešení (Zeleník, Komínek) 4. Základy mikrochirurgie hrtanu, ergonometrie vyšetření (Komínek, Zeleník) 5. Operace v lokální nebo celkové anestezii? (Zeleník) 6. Papilomatóza hrtanu (Komínek) 7. Laryngokély (Zeleník) 8. EER a onemocnění hrtanu (Zeleník) PŘESTÁVKA RINOSINUSITIDY GARANT: prof. MUDr. JAN PLZÁK, Ph.D. Přednášející: prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., MUDr. Vít Kratochvíl, MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. 1. Rinosinusitidy - rozdělení (Plzák) 2. Vyšetřovací metody v rinologii (Kratochvíl) 3. Akutní rinosinusitidy (Kratochvíl) 4. Chronické rinosinusitidy (Kratochvíl) 5. Úloha alergologa v diagnostice a léčbě alergické rinosinusitidy (Novosad) 6. Komplikace rinosinusitid (Plzák) 7. FESS - koncepce, indikace, komplikace (Plzák)

5 SEZNAM POSTERŮ 1. Balogová Z., Plzák J., Zábrodský M., Lukeš P., Betka J. Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii 2. Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V. Skórovací systém FEES 3. Gregová J., Doucek Abboudová H., Vincent O., Mencl K. Netypická příčina středoušního zánětu 4. Havrdová H., Křemenáková P., Minařík R. Vzácné onemocnění zvané pyolaryngokéla manifestující se jako recidivující hluboký krční absces 5. Kalivoda I., Syrovátka J., Zachař R., Perková H., Baník M. Laryngeální leiomyosarkom 6. Knížek Z., Vodička J. Význam epistaxe z pohledu lékaře ORL a kardiologie pilotní studie 7. Křemenáková P., Havrdová H., Minařík R. Cerebritida frontálního laloku jako akutní komplikace pansinusitidy 8. Lukešová E., Bouček J., Lukeš P., Saláková M., Grega M., Klozar J., Tachezy R. Imunitní profil u pacientů s HPV- asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku 9. Smatanová K., Dršata J., Černý M., Chrobok V. Dlouhodobé pooperační výsledky medializace hlasivky substrátem Radiesse Voice 10. Staníková L., Kučová H., Walderová R., Zeleník K, Komínek P. Využití narrow band imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu 11. Šatanková J., Černý M., Chrobok V. Využití NBI metody u rekurentní papilomatózy hrtanu 12. Šteffl M., Fík Z., Chovanec M., Plzák J. Možnosti využití podtlakové terapie v ORL 13. Uhercová D., Kraus J., Haasová T. Rhinophyma - patofyziologie, diagnostika, léčba

6 Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii Balogová Z. 1,2, Plzák J. 1, Zábrodský M. 1, Lukeš P. 1, Betka J. 1 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha 2 Oddělení neurofyziologie sluchu, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha Ztráta hlasu a omezení komunikace vážně ovlivní kvalitu života pacientů po totální laryngektomii (LET). Možnost hlasové reedukace laryngektomovaných pacientů umožňují 3 základní náhradní hlasové mechanizmy: jícnový hlas (ruktus), elektrolarynx a tracheoezofageální píštěl se zavedením hlasové protézy (HP). Hlasové protézy představují v současnosti nejefektivnější způsob vytvoření náhradního hlasu s vysokou úspěšností reedukace (více než 80%), lepší kvalitou řeči a snadným zavádění během LET a tím možnosti časné pooperační rehabilitace hlasu. Cíl a metody Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnocení subjektivní spokojenosti pacientů s používáním HP, efektivity reedukace hlasu, vliv onkologické léčby na funkci HP a vznik komplikací v souborů pacientů s primoinzercí HP sledovaných na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole od roku Výsledky Od roku 2008 byla HP zavedená primárně u 35 pacientů převážně s diagnózou dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu. 10 pacientů podstoupilo předoperační radioterapii a u 18 pacientů byla indikována pooperační onkologická léčba. Subjektivně dobrou kvalitu života a spokojenost s používáním HP udávalo 27 pacientů, u 5 byla rehabilitace hlasu neúspěšná a k tvorbě hlasu využívají jiné náhradní mechanismy a u 3 pacientů musela být HP odstraněna pro riziko extruze nebo nefunkčnost pro postiradiační stenosu. Časně po výkonu došlo k uvolnění a dislokaci HP s nutností inzerce ve druhé době u 1 pacienta. Diskuse Primoinzerce hlasové protézy během totální laryngektomie poskytuje nejlepší podmínky pro úspěšnou a časnou rehabilitaci hlasových a dalších fyziologických funkcí horních i dolních cest dýchacích. Předoperační ani pooperační RT nemá vliv na funkci hlasové protézy ani nezvyšuje výskyt chirurgických komplikací laryngektomovaných. MUDr. Zuzana Balogová Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu 84

7 Praha 5 E- mail: Skórovací systém FEES Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) je standardem v diagnostice a terapii poruch polykání. Omezením FEES je absence skórovacího systému kvantifikujícího závažnost poruchy polykání a umožňujícího intra- a interindividuální porovnávání. Pro hodnocení průniku stravy do dýchacích cest při FEES se používá Penetračně- aspirační škála (PAS) dle Rosenbeka vytvořená pro hodnocení videofluoroskopického vyšetření polykání. Hlavním kritériem hodnocení je hloubka průniku sousta do dýchacích cest, schopnost vypuzení kašlem je druhotná, přestože je z hlediska ochrany dýchacích cest důležitější. Navíc PAS škála hodnotí pouze průnik stravy do dýchacích cest, přesto existuje velké množství pacientů s dysfagií a vyplývající malnutricí, které PAS škála nepostihuje. Cílem studie bylo vyvinout skórovací systém FEES postihující nejen penetraci a aspiraci stravy, ale dysfagii celkově. Metodika Transformací původní osmibodové škály PAS byla vytvořena pětibodová modifikovaná škála mpas (0 bez průniku do dýchacích cest, 1 penetrace s vypuzením, 2 penetrace bez vypuzení, 3 aspirace s vypuzením, 4 aspirace bez vypuzení). Ke každému jejímu stupni byl přiřazen koeficient závažnosti (0.25, 0.5, 1, 2 a 4). Posuzované nálezy FEES protokolu byly klasifikovány body a vypočten součet rizikových faktorů (RF) v částech hodnocení anatomie a fyziologie (17 bodů), polknutí pyré (6 bodů), tekutiny (6 bodů) a tuhé stravy (6 bodů), celkem 0-35 bodů. Závažnost dysfagie určuje průnik sousta do dýchacích cest a jejich očistná schopnost, proto byl celkový součet RF vyvážen koeficientem závažnosti dysfagie dle mpas a vypočítáno výsledné FEES- score (0-140 bodů). Výsledky Do studie bylo zařazeno 279 pacientů, ve skupině Dysfagie 210 pacientů, ve skupině Kontrola 69 pacientů. Kompletní FEES ve skupině Dysfagie absolvovalo 153 pacientů. Rozdíl hodnot FEES- score mezi oběma skupinami byl statisticky významný (p<0.001). Průměrné hodnoty celkových RF v jednotlivých stupních 0-4 dle mpas byly 3.13, 7.81, 8.85, 9.78 respektive 11.63, síla vztahu mezi mpas a celkovými RF vyjádřená Spearmanovým koeficientem pořadové korelace byla ρ=0,6997. Po aplikaci koeficientu závažnosti dysfagie byly průměrné hodnoty FEES- score 0.78, 3.90, 8.85, 19.56, respektive 46.54, síla korelace vzrostla na ρ=0,9179.

8 Diskuse Navržené FEES- score může kvantifikovat výsledky FEES vyšetření u všech pacientů s poruchou polykání v orální a faryngeální fázi a napomoci srozumitelnějšímu vyjádření výsledků vyšetření. Nepopisuje dobře pacienty s extrémně nízkým součtem RF a současně vysokým mpas a obráceně. Proto pro hodnocení FEES vyšetření doporučujeme používat kombinaci hodnot mpas (0-4) a FEES- score (0-140). Zpřesnění FEES- score lze provést určením individuální váhy jednotlivých RF, k čemuž je potřeba další výzkum na větším počtu pacientů. Práce byla podpořena grantem IGA MZČR NT /2012. Reference: 1. LANGMORE, S. E. Evaluation of oropharyngeal dysphagia: which diagnostic tool is superior? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2003, 11(6), s ČERNÝ, M., KOTULEK, M. a CHROBOK, V. FEES - Flexibilní endoskopické vyšetření polykání. Endoskopie, 2011, 20(2), s ROSENBEK, J. C., ROBBINS, J. A., ROECKER, E. B., COYLE, J. L. a WOOD, J. L. A penetration- aspiration scale. Dysphagia, 1996, 11(2), s MUDr. Michal Černý, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Netypická příčina středoušního zánětu - kazuistika Gregová J. 1, Doucek Abboudová H. 1, Vincent O. 2, Mencl K. 3 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice a.s. 2 Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s. 3 Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická krajská nemocnice a.s. Cíl Autorky prezentují případ pacientky s protrahovaným chronickým středoušním zánětem levého ucha. Peroperačně bylo nalezeno cizí těleso ve středouší - otisková hmota používaná při výrobě sluchadla.

9 Kazuistika U devadesátitříleté pacientky s dlouhodobým výtokem a bolestmi levého ucha, které byly opakovaně přeléčené antibiotiky celkově i lokálně, bylo doplněno HRCT vyšetření s nálezem patologického obsahu a suspektní destrukcí mezisklípkových sept spánkové kosti. Následně byla pacientka hospitalizována k intravenózní antibiotické terapii. Pro suspektní nález cizího tělesa při mikrootoskopickém vyšetření a dle anamnestických dat byla doplněna magnetická rezonance hlavy a pacienta byla indikována k chirurgickému výkonu. Byla provedena antromastoidektomie a atikotympanotomie. Peroperačně extrahována otisková hmota z mezotympana. V pooperačním období byla nemocná již bez výtoku z levého ucha, otoskopicky nález byl příznivý, s přetrvávající perforací bubínku vlevo. Diskuse U nemocných s chronickým středoušním zánětem je již v anamnéze nutno uvažovat i o méně obvyklé příčině zánětu - cizí těleso, úraz, iatrogenní příčiny. V našem případě bylo možné uvažovat o cizím tělese především na základě anamnézy, netypickém agens způsobujícím chronický středoušní zánět (mykóza) a na základě otomikroskopie, kdy byla patrna část otiskové hmoty sytě zelenožlutavého zbarvení. Na HRCT pak bylo možné po pečlivém přehlédnutí rozsah otiskové hmoty posoudit, naopak MR v tomto případě nebyla přínosná. Závěr Při protrahovaném výtoku z ucha nereagujícím na antibiotickou léčbu je nutné pomýšlet i na méně obvyklé příčiny středoušního zánětu, jakou může být cizí těleso. MUDr. Jana Gregová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská Pardubice E- mail: Vzácné onemocnění zvané pyolaryngokéla manifestující se jako recidivující hluboký krční absces Havrdová H., Křemenáková P., Minařík R. Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Liberec a.s. Laryngokéla je vzácná vrozená vývojová vada způsobená výchlipkou ventrikulus laryngis (Morgagni), vyplněná hlenem či vzduchem. Častěji se vyskytuje u mužské populace. Podle šíření ji můžeme dělit na vnitřní, vnější či kombinovanou. Příčina vzniku není zcela jasná,

10 predisponujícím faktorem může být zvýšení intraglotického tlaku (foukači skla, chronický kašel, hráči na dechové nástroje) nebo vzniká sekundárně při obstrukci ventrikulu nádorem či granulační tkání. Kazuistika Na ORL oddělení přijata 65- ti letá pacientka pro 7 dní zhoršující se chrapot a dysfagii, bez dušnosti, bolest na levé straně krku. V objektivním ORL nálezu prosáknutí hypofaryngu vlevo, sklovitý otok arytenoidu a aryepiglotické řasy vlevo, piriformní reces vlevo nediferencovaný, hlasivka vlevo nepřehledná, dechová štěrbina dostatečná. V odebrané laboratoři leukocytóza s neutrofílií, eosinofílie, CRP 24,8 mmol/l, jinak bez dalších odchylek, saturace krve 96%. Dle sonografického vyšetření oválná, septovaná kolekce tekutého či z části zahuštěného obsahu, vedlejší nález uzlů s cystickou složkou v pravém laloku štítné žlázy. Pro dokonalejší ozřejmění anatomických struktur zajištěno SCT krku, kde popisována kolekce charakteru abscesu parafaryngeálně vlevo s expanzivním chováním a dislokací vzduchového sloupce. Vzhledem k popisované skutečnosti byla indikována chirurgická zevní revize s drenáží prostoru včetně endoskopické vyšetření hypofaryngu, hrtanu a jícnu. Během výkonu otevřena abscesová dutina směřující až ke spodině dutiny ústní, obsah evakuován, výsledek kultivace pozitivní na Haemophilus influenzae, citlivý na Amoxycilin. Po 6- ti měsících dochází k recidivě, pacientka přijata na ORL oddělení s obdobnými klinickými projevy. Opět provedena následná revize prostoru. Poprvé vysloveno podezření na možnost přítomnosti pyolaryngokély, která byla později histologicky prokázána. Při propuštění pacientky bylo ambulantně zajištěno NMR krku k definitivnímu potvrzení diagnózy. S odstupem 4 měsíců provedena resekce zevní laryngokély. V současné době, rok po provedeném výkonu, pacientka je bez obtíží souvisejících s původním nálezem, bez známek recidivy, hlasových a polykacích obtíží. Diskuze Laryngokéla byla poprvé anatomicky popsána 1867 Wirchovem. Určit výskyt tohoto onemocnění je velice obtížné. Pokud dojde k infekci, obsahuje hnis a označujeme ji jako pyolaryngokélu. V lékařské literatuře je velmi zřídka zmiňována, objevuje se v 8-10 % případů prokázaných laryngokél. Pro diagnostiku je NMR nejvhodnější metodou díky svému vysokému rozlišení měkkých tkání. Rozdíl tekutiny a solidní masy je nejlépe viditelný na T2 vážených obrazech na kterých má tekutiny vyšší intenzitu signálu než tumor. Závěr Laryngokéla je vzácné cystické onemocnění, častěji se vyskytuje v dospělosti a u mužů. V naší kazuistice se jednalo o zevní pyolaryngokélu manifestovanou jako hluboký krční absces. Koincidence s nádorovým postižením nebyla prokázána. MUDr. Hana Havrdová ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 1

11 Liberec E- mail: Leiomyosarkom hrtanu Kalivoda I. 1, Syrovátka J. 1, Zachař R. 1, Baník M. 2, Perková H. 3 1 ORL oddělení, Nemocnice Nový Jičín, a.s., 2 Laboratoř patologie, Laboratoře Agel a.s., Nový Jičín 3 Radioterapie a.s., Nový Jičín Cíl Cílem sdělení je seznámit s kazuistikou pacienta se vzácným leiomyosarkomem hrtanu. Materiál a metodika Nejčastějším zhoubným nádorem hrtanu je spinocelulární karcinom. Sarkomy hrtanu jsou naproti tomu velmi vzácné. V literatuře bylo do této doby popsáno pouze několik desítek kazuistik pacientů s leiomyosarkomem hrtanu. Tento histologický typ se, na rozdíl od spinocelulárního karcinomu, nevyznačuje pohlavní predilekcí a ani abúzus alkoholu či nikotinu není považován za predisponující faktor. Na rozdíl od karcinomu metastazuje leiomyosarkom hematogenně, do plic a jater, uzlinové, krční metastázy jsou vzácné. Léčba je primárně chirurgická, z důvodu vysokého rizika rekurence by měla být co nejvíce radikální, blokové krční disekce nejsou standardně doporučovány. Efekt radioterapie je sporný. Výsledky (kazuistika) 72 letý pacient byl hospitalizován na ORL oddělení v Novém Jičíně pro respirační insuficienci, provázenou inspiračním stridorem. Po zajištění průchodnosti dýchacích cest tracheostomií byl diagnostikován obturující tumor hrtanu, histologicky leiomyosarkom. Následná totální laryngektomie s definitivním histologickým vyšetřením vzácnou malignitu potvrdila. Pro nepřítomnost vzdálených metastáz nebyla indikována adjuvantní onkologická léčba. Závěr Leiomyosarkom je velmi vzácný tumor hrtanu. Před jeho léčbou by měly být vyšetřeny predilekční místa jeho metastázování (játra, plíce). Léčba je chirurgická. Z důvodu nedostatku informací a raritního výskytu tohoto nádoru v oblasti hrtanu nicméně optimální management léčby není známý. MUDr. Ivan Kalivoda Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín a.s.

12 Purkyňova 2138/ Nový Jičín E- mail: Význam epistaxe z pohledu lékaře ORL a kardiologie - pilotní studie Knížek Z. 1, Vodička J. 1,2 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnice 2 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice S epistaxí se ORL lékař setkává ve své ambulantní praxi velice často. Při odebírání anamnézy jsou dotazy směřovány především na užívání antikoagulační a antiagregační terapie, součástí objektivního vyšetření je pak vyšetření tlaku krve k vyloučení arteriální hypertenze. Zatímco ORL lékaři přikládají dekompenzovanému tlaku krve výrazný význam pro vznik epistaxe, kardiologové často údaj o epistaxi cíleně nezjišťují a krvácení z nosu není zmiňován jako základní symptom. Cílem práce bylo získat přehled o epistaxi u pacientů ošetřených pro kardiologická onemocnění. Metody Od do jsme nechali anonymně vyplnit dotazník u celkem 45 pacientů, kteří byli hospitalizováni na kardiologickém lůžku pro dekompenzovanou hypertenzi, srdeční selhávání a další diagnózy. Cílem tohoto dotazníku bylo ověřit si souvislost četnosti epistaxe v závislosti na přítomnosti arteriální hypertenze v osobní anamnéze či užívání antikoagulační a antiagregační terapie. Výsledky Celkem 29% pacientů udalo v minulosti epistaxi. Recidivující epistaxe udalo 30% dotázaných hypertoniků a 25% osob bez hypertenze. Osoby, co udaly krvácení z nosu, měly diagnostikovánu hypertenzi v 77%, hypertenze u osob bez udané epistaxe byla u 72% pacientů. Stejné procento pacientů s i bez epistaxe užívalo warfarin. Pouze 23% osob udávajících epistaxi vyhledalo lékařské ošetření. Diskuse Necelá třetina pacientů léčících se s kardiologickou diagnózou trpí na recidivující epistaxe. Lékařskou pomoc přitom vyhledá asi čtvrtina z nich. Rovněž se zvyšuje procento pacientů přecházející na některý z nových antikoagulačních preparátů, které se objevily v posledních letech.

13 MUDr. Zdeněk Knížek Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská Pardubice E- mail: Cerebritida frontálního laloku jako akutní komplikace pansinusitidy kazuistika Křemenáková P., Havrdová H., Minařík R. ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Cerebritida je neohraničené zánětlivé ložisko v mozkovém parenchymu vyvolané hnisavou bakteriální infekcí, je charakterizována přítomností zvýšené koncentrace polymorfonukleárních leukocytů. Progrese při neadekvátní terapii vede k nekróze mozkové tkáně, jež po ohraničení kapsulou vytváří mozkový absces. Mortalita mozkového abscesu se uvádí okolo 5-10%. Nejčastějším mechanizmem vzniku je přestup infekce z přilehlého zánětlivého ložiska ve vedlejších nosních dutinách nebo středouší. V případě frontoethmoidální či sfenoidální sinusitidy je nejčastějším etiologickým agens Streptoccocus species. Kazuistika Uvedené kazuistické sdělení prezentuje případ pacienta hospitalizovaného na našem oddělení pro místní a současně i nitrolební komplikaci oboustranné pansinusitidy. Pacient byl se čtyřdenní anamnézou purulentní rýmy, bolestmi hlavy a febriliemi ke 39st. přijat k hospitalizaci na ORL oddělení KNL a.s. Zobrazovací metody CT A NMR prokázaly rozvíjející se jednostranný orbitální absces a obraz stejnostranné indukované cerebritidy frontálního laloku vlevo. Do 2 hodin od přijetí přistoupeno k provedení operace metodou FESS v kombinaci se zevním přístupem do frontální dutiny vlevo. Zahájena širokospektrá antibiotická terapie a kortikoterapie. I přes zavedenou terapii došlo ke klinické manifestaci fokální nitrolební infekce ve formě opakovaných epiparoxyzmů. Nadále bylo v terapii postupováno konzervativně. Postupně došlo ke stabilizaci stavu pacienta, do 20dní dochází i k regresi orbitocelulitidy a cerebritidy na CT. Závěr Na léčbě tohoto pacienta se účastnil otorhinolaryngolog, oftalmolog, neurolog, neurochirurg, intenzivista a infektolog. Kazuistikou poukazujeme na nutnost

14 multidisciplinárního přístupu k pacientům s ORL diagnózami, které mohou vést k závažným život ohrožujícím komplikacím. MUDr. Pavla Křemenáková ORL oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova Liberec E- mail: Imunitní profil u pacientů s HPV- asociovanými a neasociovanými karcinomy hlavy a krku Lukešová E. 1, 2, Bouček J. 1, Saláková M. 2, Grega M. 3, Klozar J. 1, Tachezy R. 2 1 Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole 2 Oddělení experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfúze 3 Klinika patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK Karcinomy hlavy a krku (HNSCC) jsou s přibližně každoročně nově diagnostikovanými případy celosvětově významnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti. Mezi hlavní etiologické faktory patří kouření a konzumace alkoholu. Přibližně 25% nádorů hlavy a krku je asociováno s infekcí lidskými papillomaviry (HPV). Velké evropské i americké epidemiologické studie popisují v posledních 40 letech vzestupný trend v incidenci nádorů orofaryngu, a to zejména u mladších jedinců, zatímco incidence nádorů v jiných lokalitách horních cest dýchacích a polykacích má sestupnou tendenci. Tato vzrůstající incidence je vysvětlována HPV infekcí. Z klinického hlediska je nejvýznamnější, že pacienti s HPV- pozitivními nádory mají lepší prognózu a nižší frekvenci recidivy onemocnění. U pacientů s HNSCC byla detekovaná řada jak kvalitativních tak kvantitativních abnormalit v imunitních parametrech. Nicméně, existuje jen několik málo prací, které porovnávají jak virologické, tak imunologické parametry a korelují je s prognózou pacienta. Cíl a metody Cílem práce bylo určit imunologický profil u pacientů s HNSCC, které jsou či nejsou asociovány s HPV. Do souboru bylo zařazeno 110 pacientů s HNSCC. Na základě HPV 16 E6 mrna izolované z nádorové tkáně byli pacienti rozděleni do skupiny HPV- pozitivních a HPV- negativních. Základní lymfocytární subpopulace v periferní krvi (PK) (CD3 +, CD4 + CD25 + FoxP3 (Treg), CD4 +, CD8 +, CD19 a CD3- CD56 +CD16 +) byly detekovány pomocí průtokové cytometrie.

15 Výsledky Pacienti s HPV- pozitivními HNSCC byli prognosticky zvýhodněni. Dále bylo přežívání ovlivněno vyšší hladinou Treg a nižším poměrem CD8+ / Treg v PK. Skupina pacientů s HPV- pozitivními nádory a vyšší hladinu Treg vykazovala signifikantně lepší přežívání v porovnání se skupinou HPV- negativních pacientů s nižšími hladinami Treg. U pacientů s HPV- pozitivními karcinomy byly detekovány signifikantně zvýšené hladiny NK buněk, B buněk, CD8+ T lymfocytů a součet CD4+ CD8+ T lymfocytů. Diskuze Z výsledků vyplývá, že u pacientů s HPV asociovanými HNSCC je imunitní systém modifikován. Kombinace virologických a imunologických parametrů by mohla zpřesnit prognostickou informaci a zároveň úzce profilovat léčebný postup s cílem dosáhnou maximálního terapeutického efektu a zlepšit prognózu pacientů s HNSCC. MUDr. Eva Lukešová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu Praha 5 E- mail: Dlouhodobé pooperační výsledky medializace hlasivky substrátem Radiesse Voice Smatanová K., Dršata J., Černý M., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové V chirurgické léčbě insuficience glotické štěrbiny se dnes volí z následujících fonochirurgických výkonů: operace na kostře hrtanu (tyreoplastika typ I) nebo injekční laryngoplastika (IL). IL se provádí v případě insuficience glotické štěrbiny do 3 mm, substrát se injikuje do postižené hlasivky. Cílem naší studie je porovnání kvality hlasu před a 1 rok po IL potencionálně dlouhodobě působícím substrátem Radiesse Voice. Metodika Šestnáct pacientů (8 mužů, 8 žen) bylo léčeno IL substrátem Radiesse Voice v období 04/ /2014 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Z toho 6 pacientů (4 muži, 2 ženy) mělo kontrolní vyšetření hlasu rok po operaci v průměru 13 měsíců po injektáži. Data byla zpracována retrospektivně. Vyhodnocovali jsme parametry kvality hlasu: optické (laryngoskopie, stroboskopie), akustické (GRBAS, hlasové pole Real Voice Lab), aerodynamické (maximální fonační čas - MPT) a psychometrické (VHI 30, česká verze).

16 Výsledky Z optických parametrů došlo k uzávěru insuficience a zlepšení kvality kmitů hlasivek u 4 pacientů, u 1 pacienta insuficience přetrvávala a u druhého insuficience byla patrna s dobrou domykavostí glotis. Z akustických parametrů došlo ke snížení hodnot GRBAS (G z 2.66 na 1.16, R z 0.75 na 0.66, B z 2.5 na 1.08, A z 1.33 na 0.83, S z 0.33 na 0). Při hodnocení hlasového pole došlo ke zvýšení intenzity hlasu v průměru z db na db a k zvětšení rozsahu hlasu v průměru z 9.05 na midi (půltóny) u 4 pacientů, u 2 z technických příčin se hlasové pole neprovedlo. MPT se prodloužilo v průměru z 8.8 s na 15.5 s, všechny hodnoty VHI 30 se snížily (P z na 10.33, F z na 15.5, E z na13.66 bodů). Závěr V naší studii jsme pozorovali zlepšení akustických parametrů, dále aerodynamických, psychometrických hodnot a u většiny pacientů i nálezů optických metod v průměru 13 měsíců po provedení IL. U 1 pacienta šlo o širokou insuficienci, u druhého pacienta o dorzální insuficienci, což mohla být příčina méně výrazného výsledku IL. Podpořeno grantem Vnitřní soutěže LFHK UK, č Podpořeno grantem MZ ČR NT 13725/ MUDr. Katarína Smatanová Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Využití Narrow Band Imaging (NBI) v diagnostice lézí hrtanu Staníková L. 1, Kučová H. 1, Walderová R. 1, Zeleník K. 1,2, Komínek P. 1,2 1 Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 2 Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava NBI (narrow band imaging) je endoskopická zobrazovací metoda využívající rozdílných vlnových délek světelného spektra k zobrazení patologické vaskularizace. Je určena k diagnostice slizničních a podslizničních lézí, které nejsou viditelné prostým okem v bílém světle a přitom charakteristické pro přednádorové a včasné nádorové změny.

17 Cílem studie je srovnání HD endoskopie bílým světlem s HD endoskopií s NBI u pacientů s chronickou laryngitidou, dysplastickými lézemi nebo časným karcinomem a zhodnocení významu NBI pro předoperační diagnostiku. Metodika V období 6/2013 5/2014 bylo pomocí NBI endoskopie vyšetřeno 69 pacientů. K vyšetření byli pacienti indikováni pro chronický zánět hrtanu, pro chrapot trvající déle než 3 týdny, makroskopickou lézi hrtanu, histologicky verifikovanou dysplazii či karcinom nebo papilomatózu hrtanu. Pacienti byly vyšetřeni endoskopicky bílým světlem a následně i v NBI modu. Rozsah a charakter léze zobrazené pomocí obou metod byl srovnán, při podezření na zhoubný nádor bylo provedeno i histologické vyšetření. Výsledky U 64/69 pacientů byl při vyšetření v bílém světle detekován patologický nález leukoplakie (18/69), exofytický tumor (29/69) či podezření na zhoubný nádor (28/69). V zobrazení pomocí NBI modu byl zaznamenán v 26/69 případů větší rozsah léze nebo zobrazeny léze nové, které nebyly viditelné v bílém světle. Patologická vaskularizace v NBI modu byla zjištěna v 12/69 případech. Histologické vyšetření bylo provedeno u 40/69 pacientů, karcinom in situ či invazivní karcinom byl verifikován ve 14/40 vzorcích. V 2/40 NBI endoskopiích byl nález hodnocen jako benigní, nicméně histologické vyšetření prokázalo karcinom in situ či maligní karcinom. Závěr Endoskopické vyšetření s využitím NBI zlepšuje detekci a diagnostiku přednádorových a včasných nádorových lézí hrtanu a přispívá k lepší kontrole lokálního nálezu. Podpořeno MZ ČR RVO FNOs/2012. MUDr. Lucia Staníková Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu Ostrava- Poruba E- mail:

18 Využití NBI metody u rekurentní papilomatózy hrtanu Šatanková J., Černý M., Chrobok V. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové NBI (Narrow Band Imaging) je optická endoskopická metoda schopná časného zachycení patologické neovaskularizace. Zobrazuje povrch sliznice s větším kontrastem mezi epitelem a slizničními cévami ve srovnání s bílým světlem. Použitím speciálně filtrovaného světla lze zachytit i drobné milimetrové léze. Využívá se především v diagnostice epitelových slizničních nádorů. Neméně důležitý je její význam v detekci rozsahu benigních lézí, a to především recidivující papilomatózy hrtanu. Jedná se o onemocnění způsobené infekcí lidskými papilomaviry (HPV) typu 6 a 11, které je potenciálně agresivní s tendencí recidivovat a šířit se distálně do respiračního traktu. Standardní léčbou je chirurgické snesení, u pacientů s obtížně kontrolovatelným onemocněním je indikována adjuvantní léčba (cidofovir, interferon, kvadrivalentní vakcína proti HPV 6, 11, 16 a 18). Vlastní kazuistika Uvádíme 42letého pacienta, nekuřáka, v minulosti po opakovaném odstranění polypu levé hlasivky (1996, 1998). U nás byl vyšetřen v září 2012 pro dva měsíce trvající škrábaní a pocit cizího tělesa v krku. Vyšetřením pomocí flexibilního endoskopu v bílém světle zjištěn na pravé aryepiglotické řase morušovitý, květákovitý útvar pendulující do nitra hrtanu. Pomocí NBI metody byla kromě již popsané léze nalezena ještě další dvě ohraničená ložiska na levé vestibulární řase a tři obdobná ložiska na pravé vestibulární řase, zasahující až do ventrikulu, které v bílém světle nebyly vizualizovány. Vzhledem k nálezu bylo indikováno laserové ošetření všech detekovaných lézí. Histologický nález odpovídal papilomatóze hrtanu. V současnosti je podezření na recidivu papilomů na vestibulární řase vlevo i vpravo, další dvě suspektní ložiska jsou nad přední komisurou. Pacient je indikován k re- excizi zbylých ložisek. Závěr NBI metoda představuje diagnostický nástroj, který zvyšuje možnost záchytu i velmi drobných papilomatózních lézí. Pro správnou interpretaci je důležitá zkušenost vyšetřujícího, protože na první dojem může obraz papilomů v NBI budit dojem z malignity. Přesnost diagnostiky zvyšuje zvětšovací HDTV NBI. Práce byla vypracovaná s podporou projektu IGA MZČR NT /2012. Reference 1. Kopřivová H., Zeleník K, Komínek P.: Současné možnosti léčby recidivující papilomatózy hrtanu. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 59, 2010, 4, s

19 2. Lukeš P., Zábrodský M., Lukešová E. a kol.: Narrow Band Imaging (NBI) endoskopická metoda pro diagnostiku karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a Foniatrie, 62, 2013, 4, s Robin E.A., Tjon Pian Gi, MD, Gyorgy B. Halmos, MD et al.: Narrow Band Imaging is a New Technique in Visualization of Recurrent Respiratory Papillomatosis. Laryngoscope, 122, 2012, 8, s MUDr. Jana Šatanková Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská Hradec Králové E- mail: Možnosti využití podtlakové terapie v ORL Šteffl M. 1,2, Fík Z. 1,3 Chovanec M. 1, Plzák J. 1 1 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole 2 Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky v.v.i. 3 Anatomický ústav, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Podtlaková terapie (negative pressure wound therapy, NPWT) je metoda užívaná zejména chirurgickými obory od poloviny 90. let 20. století. Indikací k jejímu použití jsou nejčastěji chronické defekty břišní a hrudní stěny, rozsáhlá ztrátová poranění, diabetická noha atd. V otorinolaryngologii je tato metoda stále využívána v mnohem menší míře, i když by pro některé pacienty mohla být přínosem. Jedná se často o pacienty s pomalu se hojícími ranami, které nezřídka vídáme po rozsáhlých onkologických výkonech. Jedná se zejména o případy recidiv po předchozí nechirurgické onkologické léčbě, ve smyslu chemoradioterapie. Cíl a metody Principem této metody je aplikace subatmosferického tlaku na ránu, což zapříčiní její kontrakci, stimulaci růstu granulační tkáně, efektivní čištění, kontinuální odsávání sekretu, zlepšenou mikrocirkulaci a tím současně i snížení intersticiálního edému. Během prvního čtvrtletí tohoto roku byla na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole tato metoda použita u tří pacientů s pomalu hojící se ránou v oblasti krku. Ve dvou případech se jednalo o pacienty po rozsáhlém onkochirurgickém výkonu a ve třetím pak o špatně kompenzovanou diabetičku I. typu s rozsáhlou nekrózou

20 kůže a podkoží a počínající nekrotizující fasciitidou na krku. U všech těchto pacientů bylo přistoupeno k podtlakové terapii až po selhání standardní konzervativní terapie. Výsledky U všech tří pacientů bylo patrno urychlení přerůstání granulační tkáně a v pozdějších fázích též počínající epidermizace z okrajů rány. U dvou jsme se následně rozhodli pro překrytí rány dermoepidermálním štěpem. V průběhu léčby nebyly zaznamenány žádné závažnější komplikace. Diskuse Podtlaková terapie je přínosnou neinvazivní metodou v hojení rozsáhlých nehojících se defektů i v oblasti hlavy a krku. Jedná se o přístup minimálně zatěžující pacienta, který nezřídka umožní vyhnutí se dalšímu rozsáhlému chirurgickému zákroku. MUDr. Martin Šteffl Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole V Úvalu Praha E- mail: Rhinophyma - patofyziologie, diagnostika, léčba. Kazuistika Uhercová D., Haasová T., Kraus J. Oddělení otorinolaryngologie, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Nemocnice Středočeského kraje Rhinophyma neboli květákovité zduření nosu je termín, pocházející původně z řečtiny (rhis =nos, phyma=růst, bujení). Můžeme se také setkat s anglickým názvem potato tumor nebo hammer nose. Jedná se o poměrně vzácné onemocnění, postihující zejména muže starší padesáti let. Vzniká na podkladě již mnohem častějšího onemocnění kůže- tzv. rosacey neboli růžovky, jejíž incidence je asi 1.65 případů/1000 obyvatel/rok. V pokročilé fázi rosacey se rozvíjí chronický zánět kůže a kožních žláz, lokalizovaný nejčastěji do centrální části obličeje, na konvexní plochy. Postihuje tedy zejména nos, obočí, bradu. Dlouhotrvajícím dráždením kůže zánětem dochází k teleangiektáziím cév, k dilataci vývodů kožních žláz a k novotvorbě hypocelulárního vaziva. Vzniká tak květákovitá, bohatě prokrvená hypertrofická tkáň, tzv. pfytozní rosacea. Etiologie onemocnění zůstavá nejasná, mezi rizikové faktory patří nadbytek steroidních hormonů, stres, častá expozice slunečnímu záření, větru, střídání

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů

XIV. Kongres mladých otorinolaryngologů Sekce mladých otorinolaryngologů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

lékařské listy Otorinolaryngologie 2/2014 Odborná příloha zdravotnických novin

lékařské listy Otorinolaryngologie 2/2014 Odborná příloha zdravotnických novin lékařské listy ISSN Odborná příloha zdravotnických novin 0044 1996 24. února 2014 www.zdravky.cz 2/2014 Otorinolaryngologie Karcinomy v oblasti hlavy a krku Etiologie Příznaky a diagnostika Souvislost

Více

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/

Nádory hlavy a krku. Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Nádory hlavy a krku Informační brožura od odborníků určená pro pacienty a jejich blízké www.linkos.cz/pacienti/ Autoři: MUDr. Zdeněk Mechl, CSc. (Komplexní onkologické centrum, Oddělení klinické a radiační

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Program a sborník abstrakt

Program a sborník abstrakt XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové 6. česko-slovenský foniatrický kongres Program a sborník abstrakt Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a. s.

Více

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál

Úvod. Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění. Intervenční radiologie. čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál čtvrtek 14. 10. 2010, 10.00 11.00, velký sál Úvod Diagnostické zobrazení u onkologických onemocnění B. Kreuzberg Zobrazovací metody u onkologických nemocných prodělaly za posledních 40 let revoluční proměnu.

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES Radiologie krku a hrudníku, pediatrická radiologie, komplexní diagnostika chorob prsu, varia 8. 10. října 2014 Hotel Diplomat, Praha strana 227 Program XXXIX. českého

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Zhoubné nádory CNS a jejich terapie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Marie Ivanovská Zhoubné nádory CNS a jejich terapie Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Yvona Klementová Olomouc

Více

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU

POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU V DIAGNOSTICE KARCINOMU PANKREATU FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Alexandr Kuchař Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 POROVNÁNÍ ENDOSONOGRAFIE A CT VYŠETŘENÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7. 0. října 00 Česká republika

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

urologického sympozia

urologického sympozia 14. ročník Moravského Suppl. A 2012 ISBN 978-80-87327-86-9 urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika FN OL a LF UP Olomouc, Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové ve spolupráci s LF UP

Více

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM

GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM GASTRO- ENTERO- LOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České gastroenterologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a s podporou časopisu TÝDEN a partnerů. Četnost gastroenterologických

Více