Platné pro rok Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platné pro rok 2015-2016. Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online"

Transkript

1 Platné pro rok Seznam dostupných a připravovaných kurzů Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online

2 Důležitá upozornění - ČTĚTE! Všechny kurzy, které jsou v E-Univerzitě dostupné, jsou ohodnoceny 3 kreditními body v souladu s vyhláškou 321/ Sb. v aktuálním znění (tj. ve znění vyhlášky 4/2010 Sb.) - PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU. Za kurzy nejsou od přiznávány kreditní body nelékařským pracovníkům Slovenské republiky! E-Univerzita již nebude prodlužovat smluvní vztah se SKSAPA. Název kurzu Výživová opatření při antikoagulační léčbě Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe Kód kurzu Stručná charakteristika Kurz shrnuje základní poznatky o výživových opatřeních spojených s léčbou antikoagulancií, zejména warfarinem. Úvodní část je zaměřena na vlastní proces hemostázy a patofyziologické stavy s ním spojené. V další části je pozornost věnovaná vitaminu K, který má velký význam pro koagulační vlastnosti krve. Kurz shrnuje poznatky o jeho významu, výskytu a doporučeném množství v potravě. Samostatná kapitola je věnována také antikoagulační léčbě a podrobněji warfarinu - jeho účinkům a interakcím. Další kapitoly pojednávají o zásadách výživy při antikoagulační léčbě, podrobněji sledují jednotlivé skupiny potravin z hlediska obsahu vitaminu K a seznamuje se systémem výměnných jednotek. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak vhodně sestavit a kontrolovat složení jídelníčku. Kurz má pomoci účastníkovi získat základní přehled v legislativě, jenž se vztahuje k výkonu povolání nelékařských zdravotnických profesí. Kurz popisuje stěžejní legislativní normy přijaté v roce 2004 a jejich následnou novelizaci a z ní plynoucí dopady pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese. Díky kurzu bude účastník seznámen se souvislostmi, jež předcházely přijetí nových právních předpisů, přičemž kapitoly kurzu taktéž popisují úskalí, které nová legislativa přinesla, a v chronologickém sledu seznámí účastníky s novelizací těchto právních předpisů. Kapitoly kurzu detailně popisují dopad zákona 96/2004 Sb. do zdravotnické praxe, jakož i dopady Kurz je určen pro všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním a farmaceutickým asistentům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. sestrám, porodním zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), ortoptistům, zubním Rozsah studijní opory (v počtech stran formátu A4) 37 stran 140 stran Doporuče ná hodinová dotace (pro účastníky z ČR) 8 hodiny + Získaná souhlasná stanovisk a ČAS Výše přidělených kreditních bodů

3 vyhlášek o kreditním systému a činnostech NLZP. Závěrečné kapitoly kurzu popisují podmínky pro výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí v ostatních státech nejen EU. Studijní materiál kurzu účastníkovi poskytne ucelený popis povinností vyplývající ze stěžejních právních předpisů vážící se k výkonu povolání NLZP. Kurz bude jistě velkým přínosem pro NLZP připravující se na teoretickou zkoušku v rámci získání osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu. technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Slovenské účastníky upozorňujeme na fakt, že v kurzu je popisována legislativa platná v ČR! Fyzioterapie po TEP kyčelního kloubu Měření kvality zdravotní péče Tento kurz je věnován tématu totální aloplastiky kyčelního kloubu. Kurz je koncipován tak, že detailně popisuje užití prvků fyzioterapie v rámci předoperační a pooperační péče u pacienta s TEP kyčelního kloubu. V úvodu kurzu bude probrána historie tohoto výkonu, anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, indikace k totální aloplastice kyčelního kloubu a typy implantátů užívaných při operačním řešení. Další kapitoly jsou zaměřené na fyzioterapeutické postupy, techniky a metody. Součástí kurzu jsou dva studijní materiály, druhý studijní materiál názorně přibližuje na 41 slidech průběh celého operačního výkonu (krok za krokem) implantace necementované totální endoprotézy kyčelního kloubu. Materiál byl vypracován ve spolupráci s ortopedickým pracovištěm Nemocnice Most. Kurz shrnuje základní informace vztahující se k měření kvality zdravotní péče. V úvodu kurzu se seznámíte s tím, proč je vlastně pro zdravotní péči důležitý spokojený pacient. Tento "aspekt" je rozebrán, jak ze strany zdravotnického pracovníka, tak z pohledu managementů zdravotnických zařízení. Navazující kapitoly kurzu účastníky pak seznámí s dimenzemi kvality ve zdravotnictví, s tím, co lze chápat pod pojmem "spokojenost" a co všechno spokojenost pacienta ovlivňuje. Druhá polovina kurz se věnuje tomu, jak kvalitu měřit. Popisuje jednotlivé nástroje k měření kvality, jakož i to, jak výstupy měření využívat. všem nelékařským pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, Kurz je především určen ergoterapeutům a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. sestrám, porodním záchranářům. všem nelékařským pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, 64 stran 42 stran 5 hodiny + ČAS

4 Hospicová péče - současný stav a perspektivy Základy epidemiologie pro klinickou praxi Bolest z mnoha úhlů jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kurz shrnuje základní poznatky o hospicové a paliativní péči. Úvodní kapitoly kurzu vysvětlují základní pojmy a popisují historii a současnost hospicové péče v ČR. Kapitoly kurzu se okrajově zmiňují i o způsobu financování těchto zařízení, jejich stávajícím počtu a využití lůžek. Kurz přinese účastníkovi též poznatky o domácí hospicové péči a péči respitní. Druhá polovina kurzu přináší poznatky o hospicové péči z Irska, sousedního Německá a Polska a také profil hospicové péče v USA. Závěrečné kapitoly se věnují perspektivě a budoucnosti této péče v ČR. V kurzu se postupně seznámíte s problematikou obecné epidemiologie (zdrojem, procesem šíření nákazy, dezinfekcí, sterilizací), po té následuje blok věnovaný speciální epidemiologii (zde budete uvedeni do problematiky jednotlivých infekčních onemocnění). Úvodní kapitoly kurzu popisují proces šíření nákazy, možné zdroje, přenos a cesty šíření původce nákazy, formy výskytu. V navazující části si zopakujte základní informace o desinfekci a sterilizaci a seznámíte se s epidemiologickými opatřeními, jež jsou zaměřená na zvýšení odolnosti populace. Druhá polovina kurzu je věnována alimentárním infekcím, bakteriálním průjmům, enterotoxikozám, průjmům virové etiologie, střevním parazitózám, respiračním nákazám, dětským exanthémovým nemocem, infekcím přenášeným poraněným zvířetem, krví a infekcím přenášeným vektorem. Opomenuty nebudou ani kontaktní infekce. Závěrečná kapitola kurzu je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz. Kurz je věnován problematice bolesti. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historii léčby bolesti a popisují základní dělení bolesti. Navazující část kurzu popisuje mechanismu vzniku bolesti (iniciace bolesti, přenos bolestivých impulzů, centrální lokalizace farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám a zdravotně sociálním pracovníkům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, nutričním terapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všem nelékařským pracovníkům. 95 stran 97 stran 99 stran 6 hodiny + 8 hodiny + 7 hodiny + ČAS

5 MRSA - aktuální problém bolesti, kontrolní mechanismy bolesti) a detailně se věnují hodnocení bolesti jako jedné z ošetřovatelských intervencí v rámci péče o pacienta s bolestí. Kurz účastníka seznámí nejen s vizuálními analogovými škálami, ale i s analgetickým žebříčkem WHO. V rámci hodnocení bolesti, které přísluší i nelékařským pracovníkům, se budeme zabývat všeobecným přístupem k monitoringu bolesti, rolí sestry v tomto procesu, lokalizací a propagací bolesti, hodnocením charakteru bolesti, hodnocení behaviorálních projevů bolesti a v neposlední řadě psychosociálnímu a duchovnímu hodnocení bolesti. Samostatnou kapitolu kurzu tvoří fantomová bolest. V rámci této kapitoly se seznámíte s patofyziologickými mechanismy fantomové bolesti a její klinickou symptomatologií. Druhá polovina kurzu je věnována léčbě bolesti a ošetřovatelským intervencím. Detailně je popsána léčba akutní, chronické neonkologické i chronické onkologické bolesti. Kurz uzavírá kapitola popisující ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelské cíle a intervence u pacienta s bolestí. S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru. Antibiotická rezistence zvyšuje více než dvojnásobně morbiditu, podstatně prodlužuje hospitalizaci a způsobuje významný vzestup nákladů na zdravotní péči. Náklady na prevenci multirezistentních infekcí přitom představují méně než 20% nákladů potřebných k péči o nemocné s klinicky manifestní infekcí. MRSA je aktuální problém současné doby a proto jsme toto téma zařadili do nabídky našich kurzů. Účastník kurzu se seznámí s historickými mezníky MRSA, bariérovými ošetřovatelskými postupy, konkrétními přípravy, které je možné užít při léčbě MRSA a základními pravidly pro hygienicko epidemiologický režim, který je nutné u pacienta s MRSA nastavit. Kurz by měl napomoci získat účastníkovi takové znalosti, které přispějí k minimalizaci výskytu nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všem nelékařským pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a 73 stran 5 hodiny + ČAS

6 Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení Standardizace v ošetřovatelské péči Kurz je tématicky zaměřen na multikulturní ošetřovatelství a s tím spojená specifika péče. Díky kurzu získáte základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, naučíte se jim více porozumět a budete znát specifika těchto národností. Úvod kurzu je věnován obecným definicím multikulturalismu a významným osobnostem, které se věnovali této problematice. Budete seznámeni i se smyslem a cíli transkulturního ošetřovatelství. Navazující kapitoly popisují specifika verbální i nonverbální komunikace s cizincem a specifika péče u minorit, s kterými se můžeme v zdravotnických zařízeních setkat - Rómové, Vietnamci, Ukrajinci, Afgánci, Libyjci, Bosňáci, Kubánci. Druhá polovina kurzu se věnuje zvláštnostem v péči o pacienty s různými druhy víry (detailně budou probrány charakteristické rysy islámu a judaismu) a jednotlivým fázím ošetřovatelského procesu u pacienta z jiné kultury/etnika. Popsány budou i možné ošetřovatelské diagnózy, cíle a kritéria těchto cílů. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům, jelikož vedení zdravotnické dokumentace je neoddělitelnou součástí poskytování zdravotní péče. Díky kurzu získáte nejnovější poznatky, které se váží ke zdravotnické dokumentaci a vyplývají z právních předpisů, které vešly v platnost. Úvod kurzu se věnuje právnímu zakotvení povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci, vlastnímu obsahu zdravotnické dokumentace a vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě. Navazující část kurzu pojednává o nahlížení do zdravotnické dokumentace a o archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace. Kapitoly kurzu popisují základní povinnosti a pravidla, která vyplývají z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a zákonu o zdravotnických službách. Druhá polovina kurzu se věnuje informovanému souhlasu, ordinaci léčiv a ošetřovatelské dokumentaci. Díky kurzu se seznámíte s pravidly vztahující se k vedení zdravotnické dokumentace a budete upozorněni na chyby, které se v praxi opakovaně vyskytují. Kurz je věnován tvorbě standardních postupů, které je třeba vnímat jako nástroj k zvyšování kvality péče. V úvodu kurzu je účastník seznámen s obecným významem Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. 101 stran 77 stran 38 stran 8 hodiny + 7 hodiny + ČAS ČAS ČAS

7 standardizace a jejím cílem. Navazující kapitoly se pak věnují výhradně standardům ošetřovatelské péče. Seznámí účastníka s významem standardů pro ošetřovatelskou praxi (z pohledu personálu i pacienta), s jednotlivými typy standardů a jejich závazností. V druhé polovině kurz bude řeč o vlastní metodice tvorby standardních postupů. Krok po kroku bude student seznámen s tím, jak standardní postup vytvořit. Závěrečná část kurzu je věnována mapám péče, které nejsou v ČR tak běžné, a lze je chápat jako multidisciplinární nástroj pro řízení péče. Po absolvování kurzu má účastník/student takové teoretické poznatky, aby byl schopen sestavit standard pro jakoukoliv ošetřovatelskou činnost. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům, které absolvováním kurzu získají základní poznatky o standardech, prostřednictvím nichž lze usilovat o zvýšení kvality péče a to v každém oboru. Hlasová rehabilitace a reedukace Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány anatomii a fyziologii hlasotvorného ústrojí, fyziologii a funkci hlasivek a vývoji hlasu z pohledu věkových dekád. Navazující kapitoly popisují diagnostiku hlasu, klinickou symptomatologii a vlastní poruchy hlasu. Cílem kurzu není pouze podrobný popis anatomie, fyziologie a patologie hlasu, ale snaha přiblížit studentovi praktické ukázky některých vybraných technik, které jsou používány k hlasové rehabilitaci a reedukaci. Řeč bude o managementu dechu při mluvě a zpěvu, probrány budou hlasová a rezonanční cvičení, artikulace a uvolňovací a relaxační cvičení. Kurz bude přínosem nejen všem pracovníkům foniatrických, otorynolaryngologických pracovišť a jež se hlasové rehabilitaci a reedukaci věnují, ale i všem pracovníkům jevícím zájem o tuto oblast. Účastník kurzu (po prostudování studijní opory) dokáže popsat anatomii hlasotvorného ústrojí, zná fyziologii a funkci hlasiivek, umí vyjmenovat metody diagnostiky hlasu a orientuje se v některých poruchách hlasu. Má teoretické poznatky o hlasové rehabilitaci a reedukaci. Kurz je věnován problematice seniorů z co možná nejkomplexnějšího hlediska. V úvodních kapitolách se seznámí účastník kurzu s demografickou charakteristikou z hlediska stárnutí populace, budou mu zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a fyzioterapeutům a sestrám z foniatrických a otorynolaryngologických pracovišť, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské profese. přiznány ergoterapeutům a všeobecným sestrám. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům a pracovníkům v sociální péči. 77 stran 68 stran 6 hodiny + 6 hodiny + 7 ČAS

8 Diabetes mellitus a jeho komplikace Diabetes mellitus a těhotenství objasněny základní definice a charakteristika stáří a stárnutí, seznámí se s teoriemi stárnutí a specifickými znaky nemocí ve stáří. Navazující část kurzu pojednává o adaptaci na stáří a o aspektech stáří z pohledu biologického, psychologického i sociálního. Další kapitola kurzu je věnována ageismu, jeho příčinám, zdrojům a možnostem minimalizace této věkové diskriminace. Velmi přínosnou bude jistě kapitola věnovaná komunikaci se seniory. V této části kurzu jsou popsány nejen základní pravidla komunikace se seniory a zlozvyky, kterých se v komunikaci se seniory dopouštíme, ale detailně budou popsány i inhibiční komunikační styly v interakci se seniory vč. tzv. elderspeaku. Závěrečné kapitoly jsou věnovány specifikám ve výživě seniorům a potřebám, které vstupují ve stáří do popředí. Krátce se též zastavíme u sexuality seniorů, která je mnohdy zbytečně tabuizována. Kurz bude přínosem všem pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají se seniory. Kurz je věnován problematice diabetu mellitu. Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu, nutričním aspektům tohoto onemocnění, fyziologii inzulinosekrece a v neposlední řadě sledování kompenzace diabetu. Další část kurzu detailně popisuje terapii této choroby. Velká pozornost je věnována oblasti farmakoterapie, opomenuty však nezůstávají ani nutriční intervence v rámci popisu diabetické diety. Závěr kurzu patří popisu komplikací diabetu, probrány budou komplikace akutní i chronické. Díky kurzu si účastník prohloubí znalosti o tomto onemocnění a získá teoretický základ pro správnou edukaci diabetiků. Úvodní kapitoly jsou věnovány definici, příčinám vzniku a klasifikaci diabetu mellitu. Na tyto obecné kapitoly navazuje pasáž detailně popisující metabolické změny u těhotných (v souvislosti s dekompenzací diabetu). Další část kurzu účastníky seznámí s léčbou diabetu a důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy. Rizikům (z pohledu matky i plodu), která se sebou přináší diabetes mellitus, se věnují závěrečné kapitoly kurzu. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům a zdravotně sociální pracovníkům. všeobecným sestrám, porodním asistentkám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním 78 stran 42stran 6 hodiny +

9 Indikátory kvality Edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči Po prostudování studijního materiálu je účastník kurzu schopný definovat diabetes mellitus, vyjmenovat a charakterizovat jeho typy a orientuje se v léčbě i komplikacích tohoto onemocnění. Účastník kurzu taktéž dokáže popsat metabolické změny u těhotných a chápe důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy. Kurz se věnuje jednomu aspektu hodnocení kvality zdravotní péče - indikátorům kvality. V úvodu kurzu se seznámíte s definicemi kvality a legislativním rámcem upravující hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Řeč bude o aktuálních právních předpisech, které v roce 2012 nastavily základní rámec pro interní i externí hodnocení kvality. Druhá polovina kurzu se již věnuje vlastním indikátorům kvality. Zabývat se budeme metodikou prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni, pády, metodikou zpracování hlášení nežádoucích událostí, nozokomiálními infekcemi a sledováním spokojenosti pacientů. U posledního indikátoru detailně rozebereme, proč chceme mít vůbec spokojeného pacienta a co jeho spokojenost ovlivňuje. U všech vybraných indikátorů kvality se pozastavíme i nad ekonomickou zátěží s nimi spojenou. Díky kurzu si nejen prohloubíte znalosti z oblasti měření kvality péče, ale získáte i argumenty, které dokladují, že uplatňování systematického monitoringu kvality se tzv. vyplatí. Kurz je primárně určen všem nelékařským pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kurz je věnován problematice edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči. Úvodní kapitoly jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu. Pro úplnost jsou studující seznámeni také se systémy edukace hospitalizovaných pacientů formou ucelených edukačních programů a možnostmi aplikace těchto programů v lázeňské péči. Velká pozornost je věnována oblasti praktické přípravy stěžejních edukačních témat, motivaci diabetiků při edukaci, různým možnostem farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním 83 stran 70 stran 6 hodiny + 6 hodiny +

10 Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa praktické realizace edukace, včetně významu hodnocení edukačního programu. Kurz je věnován problematice nutričního screeningu a možnostem nutriční podpory pacienta. Úvod kurzu studentovi přiblíží doporučené postupy ESPEN a seznámí ho s některými klíčovými aspekty, jež hrají významnou roli v organizaci nutriční péče. Další kapitola se detailně věnuje nutričnímu screeningu a popisuje jeho cíl, důvody pro jeho užívání v praxi a samozřejmě jednotlivé techniky/skórovací systémy. Druhá polovina kurzu je zaměřena již na vlastní nutriční podporu. Řeč bude o individuální dietě, systému modulů a báboviček, enterální a parenterální výživě. U poslední dvou zmíněných je detailně popsána jejich definice (u parenterální výživy je stručně zmíněna i její historie), možnosti a způsob aplikace, indikace i kontraindikace, složení a komplikace těchto způsobů nutriční podpory. Po absolvování kurzu student umí vyjmenovat jednotlivé typy nutriční podpory, zná techniky nutričního screeningu a dokáže argumentačně obhájit nutnost zavedení nutričního screeningu nejen do zdravotnické praxe. Kurz je věnován problematice zlomenin proximálního konce stehenní kostí. Úvodní kapitola kurzu popisuje základní anatomická fakta. Na ni pak navazují kapitoly věnující se problematice zlomenin krčku kosti stehenní - detailně bude probrána konzervativní léčba, předoperační péče, prevence komplikací, symptomatologie onemocnění, možnosti léčebných intervencí, časná pooperační péče a krátce přiblížíme pooperační rehabilitaci. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelským intervencím. Popsána je předoperační ošetřovatelská péče i péče pooperační. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, očekávané výsledky a prováděcí ošetřovatelské intervence. Kurz charakterizuje vývoj oboru porodnictví a v souvislosti s tím i vývoj profese porodní asistentky. V úvodu je zmíněn podíl porodní asistentky v současném systému péče o ženu farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. přiznány nutričním sestrám, radiologickým asistentům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní 89 stran 63 stran 52 stran 7 hodiny + 6 hodiny +

11 Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy Fyziologický porod během jejích životních etap, se zvláštním zaměřením na prekoncepční období, graviditu a porod s poporodním obdobím. Historie profese porodní asistentky, dříve porodní báby dokonale vystihuje nelehkou cestu ve vývoji tohoto povolání až k aktuálním legislativním změnám ve vzdělávání, v získávání způsobilosti k výkonu profese, v kompetencích porodní asistentky a celoživotním vzdělávání. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oboru porodnictví a gynekologie. Kurz nabízí obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému ženy. Seznamuje s pohlavním vývojem ženy, jednotlivými etapami jejího života. Zaměřuje se především na popis fyziologické činnosti, jež má bezprostřední vztah k reprodukci ženy. Kurz je koncipován jako teoretický vhled/opakování základních anatomických a fyziologických prvků ženské reprodukční soustavy. Kurz je vhodné absolvovat před kurzy, které jsou tématicky zaměřeny na gynekologii a porodnictví a popisují možnou patofyziologii. Pro výkon povolání porodní asistentky (a nejen pro tuto profesi!) jsou výborné znalosti anatomie ženských pohlavních orgánů, vč. související fyziologie, naprostou nezbytností. Díky tomuto kurzu si můžete tyto znalosti znovu zopakovat a v u, který je součástí tohoto kurzu, si pak své dovednosti prověřit. První část kurzu popisuje základní anatomické struktury ženské reprodukční soustavy. Druhá část kurzu je věnována její fyziologii. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti porodnictví. Kurz seznamuje studenty s problematikou fyziologického porodu. Popisuje porodní děj jako takový, vedení porodu a péči o rodičku ve všech porodních dobách. Nabízí přehled léčiv nejčastěji užívaných v průběhu porodu. Zvláštní kapitola je věnována monitoraci plodu během porodu pomocí kardiotokografu, fetální pulsní oxymetrie, určení ph krve plodu a fetální EKG. Studenti se seznámí nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, 53 stran 66 stran 5 hodiny + SKSAPA

12 Kojení a fyziologické puerperium Plánované rodičovství (kontracepce) s doporučením FIGO v interpretaci kardiotokografických záznamů. Kurz zároveň upozorňuje na nejčastější chyby ve vedení porodu. S patofyziologií porodu a porodnickými komplikacemi se můžete seznámit v rámci dalších kurzů, které jsou pro Vás v E-Univerzitě připraveny. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti gynekologie a porodnictví. Kurz je rozdělen do dvou celků, které na sebe navazují. Ve své první části seznamuje s problematikou fyziologického šestinedělí a popisuje změny, ke kterým dochází v bezprostředním poporodním období a poté v období následném. Jsou zde uvedeny změny na orgánových systémech ve smyslu involuce a změny progredující, jež jsou charakteristické pro šestinedělí. Zvláštní zřetel je kladen na psychickou stránku, která je porodem velmi ovlivněna. Druhá část se věnuje laktaci a kojení. Je zde zmíněn význam kojení pro matku i novorozence, jeho fyziologie, faktory podmiňující efektivní kojení a nutnost správné techniky kojení. V rámci kurzu se seznámíte s nejčastějšími problémy spojenými s laktací a kojením včetně jejich řešení. V závěr kurzu Vás seznámíme s laktační ligou a laktačními poradkyněmi. Kurz je určen pro široké pole účastníků, neboť téma ochrany před neplánovaným otěhotněním bylo a je neustále velmi aktuální. V úvodu je zmíněn celosvětový trend regulace plodnosti a důvody, jež k němu vedou. Další kapitoly popisují jednu z nejúčinnějších metod kontroly plodnosti a tou je efektivní kontracepce (antikoncepce). Stručně nastíněna historie kontracepčních metod, jejich vývoj až k současnosti. Jednotlivé metody jsou rozděleny dle uživatelů (ženy/muži), dále pak dle jednotlivých forem metod. Nejobsáhlejší kapitolu tvoří hormonální kontracepce, která patři celosvětově k nejspolehlivější a nejvíce využívané metodě. fyzioterapeutům a ergoterapeutům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří si prohloubí své znalosti v problematice porodnictví. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům a ergoterapeutům. 64 stran 52 stran 5 hodiny +

13 Syndrom bolestivého ramene Kurz je pojat jako teoretický vhled do problematiky syndromu bolestivého ramene. Úvodní kapitoly kurzu popisují anatomii a biomechaniku pažního pletence a pojednávají o incidenci a etiologii tohoto onemocnění. Navazující část kurzu popisuje klinickou symptomatologii onemocnění a věnuje se diagnostickým postupům. Druhá polovina kurzu je zaměřena na terapeutické postupy a fyzioterapii. Popsána je jak terapie konzervativní - farmakologická, tak postupy chirurgické. Celkem detailně jsou rozebrány fyzioterapeutické intervence. Orientačně bude řeč i o možnostech alternativní terapie uplatnitelné v rámci tohoto onemocnění. Závěr kurzu pojednává o prognóze onemocnění. všeobecným sestrám ortopedických pracovišť a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, a ergoterapeutům. 76 stran 6 hodiny + Parkinsonova choroba Cílem tohoto kurzu bylo s pomocí odborné literatury zpracovat teoretické poznatky o Parkinsonově chorobě. V úvodních kapitolách se účastník kurzu seznámí s historií tohoto onemocnění, prevalencí a incidencí choroby. Navazující kapitoly přinášejí informace o etiologii a etiopatogenezi Parkinsonovy choroby, je zde detailně popsána klinická symptomatologie tohoto onemocnění a jeho průběh. Druhá polovina kurzu se věnuje diagnostice onemocnění, jeho prognóze a léčbě. Závěrečná část kurzu je věnována sociální problematice onemocnění a institucím sdružující osoby postihnuté Parkinsonovou nemocí či zajišťující pomoc a podporu těmto osobám a jejich rodinám. všeobecným sestrám, fyzioterapeutům a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. 60 stran 6 hodiny +

14 Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP Kurz se připravuje! Úvod do Feldenkraisovy metody Kurz má za cíl s dopomocí odborné literatury účastníkovi kurzu poskytnout základní informace o cévních mozkových příhodách a popsat základní ošetřovatelské intervence uplatnitelné u pacientů s tímto onemocněním. V úvodu kurzu si zopakujte anatomicko - fyziologické poznatky související s tímto onemocněním, přiblížíme účastníkům epidemiologii CMP a klasifikaci CMP z obecného hlediska. Dále je kurz členěn do dvou ucelených oddílů a to na kapitoly věnující se ischemickým cévním mozkovým příhodám a kapitoly věnující se hemoragickým cévním mozkovým příhodám. U obou typů CMP je probrána klinická symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie a možnosti prevence. Opomenut nebude ani popis prognózy akutního iktu. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelské péči o pacienta po CMP a rehabilitaci uplatňující se v souvislosti s tímto onemocněním. V této části kurzu je definováno cca 40 ošetřovatelských diagnóz, přičemž ke každé diagnóze jsou uvedeny určující znaky/rizikové faktory, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Ošetřovatelské intervence uvedené u jednotlivých diagnóz nám dohromady dávají základní rámec ošetřovatelské péče u pacienta po mozkové příhodě. Závěrečná kapitola se věnuje výčtu nárokových dávek sociální péče, o které pacienti po CMP mohou žádat. Kurz Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody je kurz koncipovaný jako teoretický, informativní vhled do Feldenkraisovy metody (neposkytuje tedy detailní popis praktického nácviku!). Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových - fyzických i psychických. Je uplatnitelná jak v rámci poskytování ošetřovatelské péče, tak ve fyzioterapii či ergoterapii. Feldenkraisova metoda přináší všeobecným sestrám, přiznány zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je především určen všeobecný m sestrám, porodnickým zdravotně sociálním pracovníkům a záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány všem výše vyjmenovaným profesím a dále také nutričním terapeutům, laborantům a radiologickým asistentům. 99 stran 53 stran 8 hodiny +

15 především zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, dále pak redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů. Feldenkraisova metoda napomáhá rozvoji a růstu osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů a psychických návyků, zajišťuje též mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu. Kurz je teoretickým vhledem, na který můžete navázat praktickým nácvikem. Praktický nácvik je možné získat prostřednictví kurzu, který pořádá v pravidelných intervalech autor tohoto kurzu MgA. Petra Oswaldová, která je jednou ze dvou mezinárodně akreditovaných lektorek Feldenkraisovy metody působících v České republice (detailní informace o kurzech naleznete na titulní straně E-Univerzity). MgA. Petra Oswaldová získala titul Feldenkrais Practitioner, což je mezinárodně akreditované označení absolventa čtyřletého výcvikového programu Feldenkraisovy metody. Tento titul získala autorka kurzu na Feldenkrais Studiengesseltschaft ve Vídni, kde absolvovala výcvikový program, jenž je akreditován EuroTAB (European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais Federation). Nádorové markery Kurz je zaměřen na tématiku nádorových markerů, coby možných indikátorů nádorového bujení. V rámci úvodních kapitol kurzu se seznámíte s vznikem tumorů a vlastnostmi rakovinových buněk. Detailně se seznámíte se všemi markery, jež jsou spojené s nádorovým bujením. Díky kurzu získáte základní informace o sérových nádorových markrech, markerech kostního postižení, tkáňových markrech, opomenuty nebudou ani potenciální tumor markery spojené s buněčnou proliferací, diferenciací a metastazováním či cirkulující nádorové buňky. Získáte ucelený přehled o využití nádorových markerů v praxi a v ch kapitolách se seznámíte s vyšetřeními, jež jsou indikována při podezření na nádorové onemocnění. Součástí kurzu je i přehled nemaligní příčiny, jež vedou k zvýšení některých nádorových markerů, přehled Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a 41 stran SKSAPA

16 jednotlivých markerů, které je vhodné vyšetřovat při konkrétních typech suspektních malignit či přehled biologických poločasů a obvyklé hodnoty cut-off některých nádorových markerů. Kurz je sice primárně určen zdravotním laborantům, ale rozhodně jej doporučujeme všem nelékařským pracovníkům. Diagnostika onemocnění štítné žlázy Odběry venózní krve - zásady a chyby V rámci kurzu si zopakujete funkci a význam štítné žlázy, její fyziologii a regulaci. Budete seznámeni s poruchami funkce štítné žlázy, záněty, nádory a jejich diagnostikou. Součástí kurzu je i kapitola, která se věnuje poruchám funkce štítné žlázy v souvislosti s graviditou. Velmi detailně kurz popisuje účinky hormonů štítné žlázy, které mají vliv na celý organismus, váží se na receptory a jsou přítomny téměř ve všech buňkách organismu. Po absolvování kurzu budete taktéž znát referenční meze pro metody vyšetření štítné žláz a budete vědět, co signalizují odchylky od těchto mezí. Autoimunní onemocnění štítné žlázy se projevuje aktivací T lymfocytů, tvorbou stimulujících a inhibičních protilátek, alterací funkce štítné žlázy. Stanovení hladin autoprotilátek patří vedle vyšetření TSH a FT4 k nejdůležitějším diagnostickým parametrům. Z tohoto důvodu jsme se v rámci kapitol kurzu neopomněli věnovat i této problematice. Druhá polovina kurzu se detailně zabývá vyšetřovacími metodami štítné žlázy. Řeč bude nejen o laboratorních metodách, ale i o metodách zobrazovacích. Vynechán nebude ani screening kongenitální hypotyreózy. Znalosti, které díky kurzu získáte, jsou přínosné jak pro laboratorní praxi, tak pro ošetřovatelskou péči a pomohou vám k lepší orientaci v problematice chorob štítné žlázy a k hodnocení stavu pacienta s takovým onemocněním. Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi ucelený přehled základních informací, které se vztahují k odběru a vyšetření venózní krve, čímž mu umožní získat takové teoretické poznatky, které mu v praxi napomohou omezit na minimum faktory ovlivňující negativně spolehlivost vyšetření. Kurz seznámí účastníka s jednotlivými fázemi vyšetření (preanalytická část, analytická a postanalytická část) a jednotlivými druhy odběrových systému. Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a všeobecným sestrám a zdravotním laborantům, přiznány zdravotním laborantům, nutričním 33 stran 34 stran

17 Péče o pacienta se stomií Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče Cholelitiáza Detailně jsou popsány ovlivnitelné i neovlivnitelné zdroje preanalytické variability. Kapitoly kurzu pojednávají o zásadách správného odběru a hlavních chybách, které při krevních odběrech vznikají. Opomenuty nebudou ani zásady transportu a uchování biologického materiálu. Tento poměrně rozsáhlý kurz se věnuje stomiím, jejich ošetření a peristomálním komplikacím. Úvodní kapitoly kurz účastníka seznámí s historickými aspekty stoma problematiky a popíší i historii sdružování stomiků. Následně budou probrány jednotlivé druhy stomií a indikace k jejich založení. Další kapitoly kurzu pak popíší předoperační přípravu a pooperační péči u pacienta se stomií. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces u těchto pacientů a dietní opatření. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči u stomiků je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. Druhá polovina kurzu se věnuje vzniku, příčinám a řešení peristomálních komplikací. V závěru kurzu stručně pohovoříme o sportování stomiků a změnách ve společenském životě a cestování, věnovat se budeme i irigaci stomika a otázkám intimního života stomiků (stomici a sexualita). Tento kurz se zabývá problematikou zlomenin a možnostmi jejich chirurgického řešení (zaměřeno na problematiku osteosyntéz). V úvodu studijní opory je přiblížena historie chirurgie a specifika práce sestry na chirurgickém oddělení. V navazující kapitole si účastník kurzu zopakuje anatomicko fyziologické základy vztahující se k projednávané problematice. Následuje poměrně obsáhlý celek věnovaný zlomeninám - mechanismu vzniku, příznakům, diagnostice, hojení, třídění, komplikacím a klasifikaci. Další kapitoly jsou pak věnovány předoperační péči, pooperační péči a základním doporučením v oblasti ošetřovatelské péče. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. V závěru je stručně zmíněna i problematika rehabilitace. Tento kurz se věnuje problematice cholelitiázy. V úvodní kapitole kurzu si účastník zopakuje anatomii žlučníku a žlučových cest a jejich fyzioterapeutům a farmaceutickým asistentům. všeobecným sestrám a přiznány nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám chirurgických, traumatologických a ortopedických pracovišť, sestrám, farmaceutickým asistentům a všeobecným sestrám a 130 stran 116 stran 74 stran 8 hodiny + 8 hodiny + 5 hodiny +

18 Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta fyziologii. Navazující část popisuje laboratorní a zobrazovací diagnostické metody, kterých je možno využít při onemocnění žlučníku a žlučových cest. Detailně je probrána ERCP vč. role sestry při tomto diagnosticko - terapeutickém zákroku. Druhá polovina kurzu se věnuje samotné cholelitiáze. Probrána bude epidemiologie, etiologie a klinická symptomatologie tohoto onemocnění, účastník kurzu se seznámí s jednotlivými formami cholelitiázy a typy žlučových konkrementů. Opomenuty nebudou ani možnosti léčby. Závěrečné kapitoly se věnují ošetřovatelské péči. Pojednávají o předoperační přípravě a pooperační péči. Celkem obsáhle jsou zde uvedeny možné ošetřovatelské diagnózy vztahující se k cholelitiáze. U každé oš. diagnózy jsou vydefinovány určující znaky, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Po absolvování kurzu je student schopen sestavit adekvátní ošetřovatelský plán a má základní informace týkající se tohoto onemocnění. Kurz je zaměřen na možnosti vyšetřování vrozených vývojových vad a detailně popisuje možnosti a metody screeningu Downova syndromu. Úvodní kapitoly kurzu popisují podmínky pro provádění screeningu a jeho rozsah, obsahují výčet nejčastějších chromozomálních vad (aberace somatických chromozomů - Downův, Edwardův a Patauův syndrom a aberace pohlavních chromozomů - Klinefelterův a Turnerův syndrom), dále defekty plodu nekryté kůží - rozštěp páteře či břišní stěny. Díky kurzu získáte základní orientaci v screeningových metodách, jimiž je možné diagnostikovat vrozené vývojové vady. Kapitoly kurzu popisují screeningové metody invazivní, jako jsou imunoanalytické metody a ultrazvuková diagnostika, a dál metody neinvazivní, mezi něž patří amniocenteza a odběr choriových klků. Druhá polovina kurzu se zabývá novými metodami genetické analýzy a preimplantační genetickou diagnostikou. Seznámíte se s požadavky externí kontroly kvality v laboratořích, s doporučeními vztahující se k laboratornímu screeningu a prezentovány Vám budou i zahraniční studie a doporučení. Součástí kurzu jsou i tři kasuistiky screeningu Downova syndromu v I. a II. trimestru gravidity. Kurz je sice primárně určen laborantům, přínosem však bude rozhodně pro přiznány zdravotním laborantům, nutričním farmaceutickým asistentům a Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a 37 stran

19 Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti porodní asistentky a i ostatní nelékařské zdravotnické profesionály, jež si chtějí rozšířit znalosti v diagnostice vrozených vývojových vad. Kurz je zaměřen na využití ergoterapie u klientů s poraněním míchy a to v rámci paraplegie a tetraplegie. V úvodu kurzu si zopakujete anatomii míchy, její fyziologii a funkci. Následně se v rámci kurzu seznámíte s historií poranění míchy, jejími příčinami, typy a důsledky. Druhá polovina kurzu je věnována léčebné rehabilitaci. Okrajově se zmíníme o fyzioterapii u paraplegie a tetraplegie a detailně Vás seznámíme s využitím ergoterapie. Díky kurzu se seznámíte s eregoterapuetickými intervencemi, které jsou nezbytné k dosažení co nevětší kvality života u pacienta s poraněním míchy, jenž má trvalé důsledky na jeho mobilitu. Kapitoly kurzu též popisují sociální a pracovní rehabilitaci. Kurz Vám má přinést základní informace o možnostech, které může zdravotnický pracovník využít v rámci pomoci lidem s pohybovým handicapem, jenž je způsoben poraněním míchy. Přesto, že je kurz primárně určen ergoteraputům, bude jistě přínosem pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány (kromě výše uvedených profesí) zdravotně sociálním pracovníkům, všeobecným asistentkám a záchranářům. 45 stran Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě Ergoterapie je jedna z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky psychiky nemocných. Jelikož v rámci výkonu povolání fyzioterapeutů a ergoterapeutů, ale i ostatních nelékařů, občas pozapomínáme duševno klientovi osobnosti a více se orientujeme na složku somatickou, rozhodli jsme se do nabídky kurzů v E- Univerzitě zařadit i taková témata, která Vás seznámí s intervencemi zaměřenými na léčbu duše a podporu lidského potenciálu. Naší snahou je tímto kurzem Vám přiblížit pro mnohé nelékaře téma jim trochu vzdálené - Ergoterapie v psychiatrické léčbě. V úvodu kurzu se budeme věnovat vytyčení vlastního oboru ergoterapie, seznámíme Vás s kompetencemi ergoterapueta a základními pojmy související s psychiatrickou léčbou a ergoterapií. V rámci kapitol kurzu Vás seznámíme s cíli ergoterapie v léčbě klienta s duševní poruchou. V druhé části kurzu se budeme především zabývat vlastní psychiatrickou rehabilitací a jejím dělením a Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány (kromě výše uvedených profesí) zdravotně sociálním pracovníkům, všeobecným asistentkám a záchranářům. 65 stran 6 hodiny +

20 Roztroušená skleróza Alimentární nákazy dále Vám přineseme i základní informace o systému psychiatrických služeb a modelu terapie u psychiatrických pacientů. Kurz se věnuje tématice roztroušené sklerózy. Úvodní kapitoly kurzy popisují historické souvislosti tohoto onemocnění, jeho etiologii a epidemiologii, jakož i socio-kulturní, genetické a demografické faktory ovlivňující vznik choroby. Navazující část kurzu se věnuje klinické symptomatologii roztroušené sklerózy, jednotlivým fázím a typům tohoto onemocnění a možnostem léčby jednotlivých symptomů. Další kapitoly kurzu jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu choroby. Popsáno je nejen farmakologické ovlivnění choroby, ale i možnosti rehabilitace, ergoterapie a dietních opatření. V závěru kurzu bude řeč o MS centrech a organizacích sdružující polysklerotiky a také bude popsán pohled na onemocnění v souvislosti s možnou graviditou. Cílem kurzu je přinést základní povědomí o chorobě. Úvodní kapitoly kurzu seznámí účastníka se základním rozdělením alimentárních onemocnění. Následně budou probrány alimentární infekce, tzv. lidské nemoci - antroponózy, dále se budeme zabývat skupinou alimentárních toxoinfekcí přenosných ze zvířete (zoonózy) a v neposlední řadě bude řeč o alimentárních intoxikacích z potravin. U všech onemocnění, která jsou uvedena v rámci výše zmíněných skupin alimentárních chorob, bude probrán jejich původce, inkubační doba, symptomatologie, riziko přenosu, výskyt a epidemiologický význam/preventivní opatření. Závěrečné kapitoly popisují všeobecná doporučení k prevenci alimentárních infekcí a intoxikací. všeobecným sestrám, přiznány nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním záchranářům a farmaceutickým asistentům. 79 stran 59 stran 5 hodiny + 5 hodiny + Kompartment syndrom Tento kurz se věnuje problematice ošetřování pacientů s kompartment syndromem při poranění bérce, který je jeho závažnou komplikací. Kapitoly první poloviny kurzu popisují anatomické poměry bérce, klinické příznaky, příčiny vzniku, diagnostiku a léčbu kompartment syndromu. Druhá polovina kurzu je zaměřena na ošetřovatelskou péči u pacienta s kompartment syndromem. Jsou probrány detailně jednotlivé fáze léčby - předoperační a pooperační fáze - z pohledu ošetřovatelských intervencí a role sestry. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, všeobecným sestrám, sestrám, farmaceutickým asistentům, zdravotně sociálním pracovníkům a 69 stran 5 hodiny +

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola. 344 01 Domažlice, Erbenova 184 344 01, Domažlice, Erbenova 184 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 344 01 Domažlice, Erbenova 184 Vzdělávací program Diplomovaná

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 1. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 1. ročník zimní letní Týdny teorie 14 14 Povinné předměty

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Liběna Tvrdíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 212 Liběna Tvrdíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Liběna Tvrdíková Studijní obor:

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 27. ÚNORA 2015 Cena: 97 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra 2. ročník Kód : 53 41 N/1. UČEBNÍ PLÁN Učební plán / ročník / období 2. ročník zimní letní Týdny teorie 8 8 Povinné předměty

Více

SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY

SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY SBORNÍK ABSTRAKT 8. ročníku odborné konference NÁCHODSKÉ MEZIOBOROVÉ DNY 13. - 15. listopadu 2013 Stránka 1 Primární prevence CMP Leoš Tölg, Kateřina Bergerová Neurologické oddělení, ON Náchod, a.s. Stručná

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE NÁVRH KONCEPCE ZDRAVOTNICKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE DO ROKU 2015 OBSAH 1) PŘESNÁ CITACE ÚKOLU ULOŽENÉHO USNESENÍM VLÁDY... 3 2) CELKOVÝ CÍL KONCEPCE... 3 3) STRUČNÁ SWOT ANALÝZA (PŘEDNOSTI, NEDOSTATKY,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část

EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ. II. část EDUKACE V OŠETŘOVATELSTVÍ II. část ÚVOD Světová zdravotnická organizace v koncepci dokumentu zdraví pro 21. století potvrzuje, že sestry a porodní asistentky představují potenciální a nejdůležitější přínos

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 6 Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Zdravá populace: Podrobná specifikace prioritní oblasti Rozhodujícím předpokladem ekonomicky, sociálně i lidsky úspěšné společnosti je zdravá populace. Základním aspektem zdraví je dynamika změn a procesů,

Více