Platné pro rok Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platné pro rok 2015-2016. Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online"

Transkript

1 Platné pro rok Seznam dostupných a připravovaných kurzů Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online

2 Důležitá upozornění - ČTĚTE! Všechny kurzy, které jsou v E-Univerzitě dostupné, jsou ohodnoceny 3 kreditními body v souladu s vyhláškou 321/ Sb. v aktuálním znění (tj. ve znění vyhlášky 4/2010 Sb.) - PLATÍ POUZE PRO ČESKOU REPUBLIKU. Za kurzy nejsou od přiznávány kreditní body nelékařským pracovníkům Slovenské republiky! E-Univerzita již nebude prodlužovat smluvní vztah se SKSAPA. Název kurzu Výživová opatření při antikoagulační léčbě Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe Kód kurzu Stručná charakteristika Kurz shrnuje základní poznatky o výživových opatřeních spojených s léčbou antikoagulancií, zejména warfarinem. Úvodní část je zaměřena na vlastní proces hemostázy a patofyziologické stavy s ním spojené. V další části je pozornost věnovaná vitaminu K, který má velký význam pro koagulační vlastnosti krve. Kurz shrnuje poznatky o jeho významu, výskytu a doporučeném množství v potravě. Samostatná kapitola je věnována také antikoagulační léčbě a podrobněji warfarinu - jeho účinkům a interakcím. Další kapitoly pojednávají o zásadách výživy při antikoagulační léčbě, podrobněji sledují jednotlivé skupiny potravin z hlediska obsahu vitaminu K a seznamuje se systémem výměnných jednotek. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak vhodně sestavit a kontrolovat složení jídelníčku. Kurz má pomoci účastníkovi získat základní přehled v legislativě, jenž se vztahuje k výkonu povolání nelékařských zdravotnických profesí. Kurz popisuje stěžejní legislativní normy přijaté v roce 2004 a jejich následnou novelizaci a z ní plynoucí dopady pro jednotlivé nelékařské zdravotnické profese. Díky kurzu bude účastník seznámen se souvislostmi, jež předcházely přijetí nových právních předpisů, přičemž kapitoly kurzu taktéž popisují úskalí, které nová legislativa přinesla, a v chronologickém sledu seznámí účastníky s novelizací těchto právních předpisů. Kapitoly kurzu detailně popisují dopad zákona 96/2004 Sb. do zdravotnické praxe, jakož i dopady Kurz je určen pro všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním a farmaceutickým asistentům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. sestrám, porodním zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), ortoptistům, zubním Rozsah studijní opory (v počtech stran formátu A4) 37 stran 140 stran Doporuče ná hodinová dotace (pro účastníky z ČR) 8 hodiny + Získaná souhlasná stanovisk a ČAS Výše přidělených kreditních bodů

3 vyhlášek o kreditním systému a činnostech NLZP. Závěrečné kapitoly kurzu popisují podmínky pro výkon povolání nelékařských zdravotnických profesí v ostatních státech nejen EU. Studijní materiál kurzu účastníkovi poskytne ucelený popis povinností vyplývající ze stěžejních právních předpisů vážící se k výkonu povolání NLZP. Kurz bude jistě velkým přínosem pro NLZP připravující se na teoretickou zkoušku v rámci získání osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu. technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Slovenské účastníky upozorňujeme na fakt, že v kurzu je popisována legislativa platná v ČR! Fyzioterapie po TEP kyčelního kloubu Měření kvality zdravotní péče Tento kurz je věnován tématu totální aloplastiky kyčelního kloubu. Kurz je koncipován tak, že detailně popisuje užití prvků fyzioterapie v rámci předoperační a pooperační péče u pacienta s TEP kyčelního kloubu. V úvodu kurzu bude probrána historie tohoto výkonu, anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, indikace k totální aloplastice kyčelního kloubu a typy implantátů užívaných při operačním řešení. Další kapitoly jsou zaměřené na fyzioterapeutické postupy, techniky a metody. Součástí kurzu jsou dva studijní materiály, druhý studijní materiál názorně přibližuje na 41 slidech průběh celého operačního výkonu (krok za krokem) implantace necementované totální endoprotézy kyčelního kloubu. Materiál byl vypracován ve spolupráci s ortopedickým pracovištěm Nemocnice Most. Kurz shrnuje základní informace vztahující se k měření kvality zdravotní péče. V úvodu kurzu se seznámíte s tím, proč je vlastně pro zdravotní péči důležitý spokojený pacient. Tento "aspekt" je rozebrán, jak ze strany zdravotnického pracovníka, tak z pohledu managementů zdravotnických zařízení. Navazující kapitoly kurzu účastníky pak seznámí s dimenzemi kvality ve zdravotnictví, s tím, co lze chápat pod pojmem "spokojenost" a co všechno spokojenost pacienta ovlivňuje. Druhá polovina kurz se věnuje tomu, jak kvalitu měřit. Popisuje jednotlivé nástroje k měření kvality, jakož i to, jak výstupy měření využívat. všem nelékařským pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, Kurz je především určen ergoterapeutům a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. sestrám, porodním záchranářům. všem nelékařským pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, 64 stran 42 stran 5 hodiny + ČAS

4 Hospicová péče - současný stav a perspektivy Základy epidemiologie pro klinickou praxi Bolest z mnoha úhlů jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kurz shrnuje základní poznatky o hospicové a paliativní péči. Úvodní kapitoly kurzu vysvětlují základní pojmy a popisují historii a současnost hospicové péče v ČR. Kapitoly kurzu se okrajově zmiňují i o způsobu financování těchto zařízení, jejich stávajícím počtu a využití lůžek. Kurz přinese účastníkovi též poznatky o domácí hospicové péči a péči respitní. Druhá polovina kurzu přináší poznatky o hospicové péči z Irska, sousedního Německá a Polska a také profil hospicové péče v USA. Závěrečné kapitoly se věnují perspektivě a budoucnosti této péče v ČR. V kurzu se postupně seznámíte s problematikou obecné epidemiologie (zdrojem, procesem šíření nákazy, dezinfekcí, sterilizací), po té následuje blok věnovaný speciální epidemiologii (zde budete uvedeni do problematiky jednotlivých infekčních onemocnění). Úvodní kapitoly kurzu popisují proces šíření nákazy, možné zdroje, přenos a cesty šíření původce nákazy, formy výskytu. V navazující části si zopakujte základní informace o desinfekci a sterilizaci a seznámíte se s epidemiologickými opatřeními, jež jsou zaměřená na zvýšení odolnosti populace. Druhá polovina kurzu je věnována alimentárním infekcím, bakteriálním průjmům, enterotoxikozám, průjmům virové etiologie, střevním parazitózám, respiračním nákazám, dětským exanthémovým nemocem, infekcím přenášeným poraněným zvířetem, krví a infekcím přenášeným vektorem. Opomenuty nebudou ani kontaktní infekce. Závěrečná kapitola kurzu je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz. Kurz je věnován problematice bolesti. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historii léčby bolesti a popisují základní dělení bolesti. Navazující část kurzu popisuje mechanismu vzniku bolesti (iniciace bolesti, přenos bolestivých impulzů, centrální lokalizace farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám a zdravotně sociálním pracovníkům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, nutričním terapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všem nelékařským pracovníkům. 95 stran 97 stran 99 stran 6 hodiny + 8 hodiny + 7 hodiny + ČAS

5 MRSA - aktuální problém bolesti, kontrolní mechanismy bolesti) a detailně se věnují hodnocení bolesti jako jedné z ošetřovatelských intervencí v rámci péče o pacienta s bolestí. Kurz účastníka seznámí nejen s vizuálními analogovými škálami, ale i s analgetickým žebříčkem WHO. V rámci hodnocení bolesti, které přísluší i nelékařským pracovníkům, se budeme zabývat všeobecným přístupem k monitoringu bolesti, rolí sestry v tomto procesu, lokalizací a propagací bolesti, hodnocením charakteru bolesti, hodnocení behaviorálních projevů bolesti a v neposlední řadě psychosociálnímu a duchovnímu hodnocení bolesti. Samostatnou kapitolu kurzu tvoří fantomová bolest. V rámci této kapitoly se seznámíte s patofyziologickými mechanismy fantomové bolesti a její klinickou symptomatologií. Druhá polovina kurzu je věnována léčbě bolesti a ošetřovatelským intervencím. Detailně je popsána léčba akutní, chronické neonkologické i chronické onkologické bolesti. Kurz uzavírá kapitola popisující ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelské cíle a intervence u pacienta s bolestí. S MRSA (Methicillin rezistentní kmen Staphylococcus aureus) pozitivitou se setkáváme stále častěji nejenom u pacientů ve zdravotnických zařízeních, ale i u obyvatel zařízeních sociálního charakteru. Antibiotická rezistence zvyšuje více než dvojnásobně morbiditu, podstatně prodlužuje hospitalizaci a způsobuje významný vzestup nákladů na zdravotní péči. Náklady na prevenci multirezistentních infekcí přitom představují méně než 20% nákladů potřebných k péči o nemocné s klinicky manifestní infekcí. MRSA je aktuální problém současné doby a proto jsme toto téma zařadili do nabídky našich kurzů. Účastník kurzu se seznámí s historickými mezníky MRSA, bariérovými ošetřovatelskými postupy, konkrétními přípravy, které je možné užít při léčbě MRSA a základními pravidly pro hygienicko epidemiologický režim, který je nutné u pacienta s MRSA nastavit. Kurz by měl napomoci získat účastníkovi takové znalosti, které přispějí k minimalizaci výskytu nozokomiálních nákaz ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všem nelékařským pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a 73 stran 5 hodiny + ČAS

6 Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení Standardizace v ošetřovatelské péči Kurz je tématicky zaměřen na multikulturní ošetřovatelství a s tím spojená specifika péče. Díky kurzu získáte základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, naučíte se jim více porozumět a budete znát specifika těchto národností. Úvod kurzu je věnován obecným definicím multikulturalismu a významným osobnostem, které se věnovali této problematice. Budete seznámeni i se smyslem a cíli transkulturního ošetřovatelství. Navazující kapitoly popisují specifika verbální i nonverbální komunikace s cizincem a specifika péče u minorit, s kterými se můžeme v zdravotnických zařízeních setkat - Rómové, Vietnamci, Ukrajinci, Afgánci, Libyjci, Bosňáci, Kubánci. Druhá polovina kurzu se věnuje zvláštnostem v péči o pacienty s různými druhy víry (detailně budou probrány charakteristické rysy islámu a judaismu) a jednotlivým fázím ošetřovatelského procesu u pacienta z jiné kultury/etnika. Popsány budou i možné ošetřovatelské diagnózy, cíle a kritéria těchto cílů. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům, jelikož vedení zdravotnické dokumentace je neoddělitelnou součástí poskytování zdravotní péče. Díky kurzu získáte nejnovější poznatky, které se váží ke zdravotnické dokumentaci a vyplývají z právních předpisů, které vešly v platnost. Úvod kurzu se věnuje právnímu zakotvení povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci, vlastnímu obsahu zdravotnické dokumentace a vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě. Navazující část kurzu pojednává o nahlížení do zdravotnické dokumentace a o archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace. Kapitoly kurzu popisují základní povinnosti a pravidla, která vyplývají z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a zákonu o zdravotnických službách. Druhá polovina kurzu se věnuje informovanému souhlasu, ordinaci léčiv a ošetřovatelské dokumentaci. Díky kurzu se seznámíte s pravidly vztahující se k vedení zdravotnické dokumentace a budete upozorněni na chyby, které se v praxi opakovaně vyskytují. Kurz je věnován tvorbě standardních postupů, které je třeba vnímat jako nástroj k zvyšování kvality péče. V úvodu kurzu je účastník seznámen s obecným významem Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. 101 stran 77 stran 38 stran 8 hodiny + 7 hodiny + ČAS ČAS ČAS

7 standardizace a jejím cílem. Navazující kapitoly se pak věnují výhradně standardům ošetřovatelské péče. Seznámí účastníka s významem standardů pro ošetřovatelskou praxi (z pohledu personálu i pacienta), s jednotlivými typy standardů a jejich závazností. V druhé polovině kurz bude řeč o vlastní metodice tvorby standardních postupů. Krok po kroku bude student seznámen s tím, jak standardní postup vytvořit. Závěrečná část kurzu je věnována mapám péče, které nejsou v ČR tak běžné, a lze je chápat jako multidisciplinární nástroj pro řízení péče. Po absolvování kurzu má účastník/student takové teoretické poznatky, aby byl schopen sestavit standard pro jakoukoliv ošetřovatelskou činnost. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům, které absolvováním kurzu získají základní poznatky o standardech, prostřednictvím nichž lze usilovat o zvýšení kvality péče a to v každém oboru. Hlasová rehabilitace a reedukace Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány anatomii a fyziologii hlasotvorného ústrojí, fyziologii a funkci hlasivek a vývoji hlasu z pohledu věkových dekád. Navazující kapitoly popisují diagnostiku hlasu, klinickou symptomatologii a vlastní poruchy hlasu. Cílem kurzu není pouze podrobný popis anatomie, fyziologie a patologie hlasu, ale snaha přiblížit studentovi praktické ukázky některých vybraných technik, které jsou používány k hlasové rehabilitaci a reedukaci. Řeč bude o managementu dechu při mluvě a zpěvu, probrány budou hlasová a rezonanční cvičení, artikulace a uvolňovací a relaxační cvičení. Kurz bude přínosem nejen všem pracovníkům foniatrických, otorynolaryngologických pracovišť a jež se hlasové rehabilitaci a reedukaci věnují, ale i všem pracovníkům jevícím zájem o tuto oblast. Účastník kurzu (po prostudování studijní opory) dokáže popsat anatomii hlasotvorného ústrojí, zná fyziologii a funkci hlasiivek, umí vyjmenovat metody diagnostiky hlasu a orientuje se v některých poruchách hlasu. Má teoretické poznatky o hlasové rehabilitaci a reedukaci. Kurz je věnován problematice seniorů z co možná nejkomplexnějšího hlediska. V úvodních kapitolách se seznámí účastník kurzu s demografickou charakteristikou z hlediska stárnutí populace, budou mu zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a fyzioterapeutům a sestrám z foniatrických a otorynolaryngologických pracovišť, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské profese. přiznány ergoterapeutům a všeobecným sestrám. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům a pracovníkům v sociální péči. 77 stran 68 stran 6 hodiny + 6 hodiny + 7 ČAS

8 Diabetes mellitus a jeho komplikace Diabetes mellitus a těhotenství objasněny základní definice a charakteristika stáří a stárnutí, seznámí se s teoriemi stárnutí a specifickými znaky nemocí ve stáří. Navazující část kurzu pojednává o adaptaci na stáří a o aspektech stáří z pohledu biologického, psychologického i sociálního. Další kapitola kurzu je věnována ageismu, jeho příčinám, zdrojům a možnostem minimalizace této věkové diskriminace. Velmi přínosnou bude jistě kapitola věnovaná komunikaci se seniory. V této části kurzu jsou popsány nejen základní pravidla komunikace se seniory a zlozvyky, kterých se v komunikaci se seniory dopouštíme, ale detailně budou popsány i inhibiční komunikační styly v interakci se seniory vč. tzv. elderspeaku. Závěrečné kapitoly jsou věnovány specifikám ve výživě seniorům a potřebám, které vstupují ve stáří do popředí. Krátce se též zastavíme u sexuality seniorů, která je mnohdy zbytečně tabuizována. Kurz bude přínosem všem pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb, kteří se v rámci výkonu své profese setkávají se seniory. Kurz je věnován problematice diabetu mellitu. Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu, nutričním aspektům tohoto onemocnění, fyziologii inzulinosekrece a v neposlední řadě sledování kompenzace diabetu. Další část kurzu detailně popisuje terapii této choroby. Velká pozornost je věnována oblasti farmakoterapie, opomenuty však nezůstávají ani nutriční intervence v rámci popisu diabetické diety. Závěr kurzu patří popisu komplikací diabetu, probrány budou komplikace akutní i chronické. Díky kurzu si účastník prohloubí znalosti o tomto onemocnění a získá teoretický základ pro správnou edukaci diabetiků. Úvodní kapitoly jsou věnovány definici, příčinám vzniku a klasifikaci diabetu mellitu. Na tyto obecné kapitoly navazuje pasáž detailně popisující metabolické změny u těhotných (v souvislosti s dekompenzací diabetu). Další část kurzu účastníky seznámí s léčbou diabetu a důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy. Rizikům (z pohledu matky i plodu), která se sebou přináší diabetes mellitus, se věnují závěrečné kapitoly kurzu. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům a zdravotně sociální pracovníkům. všeobecným sestrám, porodním asistentkám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním 78 stran 42stran 6 hodiny +

9 Indikátory kvality Edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči Po prostudování studijního materiálu je účastník kurzu schopný definovat diabetes mellitus, vyjmenovat a charakterizovat jeho typy a orientuje se v léčbě i komplikacích tohoto onemocnění. Účastník kurzu taktéž dokáže popsat metabolické změny u těhotných a chápe důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy. Kurz se věnuje jednomu aspektu hodnocení kvality zdravotní péče - indikátorům kvality. V úvodu kurzu se seznámíte s definicemi kvality a legislativním rámcem upravující hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče v ČR. Řeč bude o aktuálních právních předpisech, které v roce 2012 nastavily základní rámec pro interní i externí hodnocení kvality. Druhá polovina kurzu se již věnuje vlastním indikátorům kvality. Zabývat se budeme metodikou prevalenčního sledování dekubitů na národní úrovni, pády, metodikou zpracování hlášení nežádoucích událostí, nozokomiálními infekcemi a sledováním spokojenosti pacientů. U posledního indikátoru detailně rozebereme, proč chceme mít vůbec spokojeného pacienta a co jeho spokojenost ovlivňuje. U všech vybraných indikátorů kvality se pozastavíme i nad ekonomickou zátěží s nimi spojenou. Díky kurzu si nejen prohloubíte znalosti z oblasti měření kvality péče, ale získáte i argumenty, které dokladují, že uplatňování systematického monitoringu kvality se tzv. vyplatí. Kurz je primárně určen všem nelékařským pracovníkům, jelikož pracovní výkon každého člena zdravotnického týmu (v rámci péče o pacienta, jak v nemocniční, tak v ambulantní péči) se na kvalitě péče odráží. Je proto nanejvýš nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci pochopili význam měření kvality péče v zdravotnické praxi. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kurz je věnován problematice edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči. Úvodní kapitoly jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu. Pro úplnost jsou studující seznámeni také se systémy edukace hospitalizovaných pacientů formou ucelených edukačních programů a možnostmi aplikace těchto programů v lázeňské péči. Velká pozornost je věnována oblasti praktické přípravy stěžejních edukačních témat, motivaci diabetiků při edukaci, různým možnostem farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen všem nelékařským pracovníkům. zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, fyzioterapeutům a všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním 83 stran 70 stran 6 hodiny + 6 hodiny +

10 Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa praktické realizace edukace, včetně významu hodnocení edukačního programu. Kurz je věnován problematice nutričního screeningu a možnostem nutriční podpory pacienta. Úvod kurzu studentovi přiblíží doporučené postupy ESPEN a seznámí ho s některými klíčovými aspekty, jež hrají významnou roli v organizaci nutriční péče. Další kapitola se detailně věnuje nutričnímu screeningu a popisuje jeho cíl, důvody pro jeho užívání v praxi a samozřejmě jednotlivé techniky/skórovací systémy. Druhá polovina kurzu je zaměřena již na vlastní nutriční podporu. Řeč bude o individuální dietě, systému modulů a báboviček, enterální a parenterální výživě. U poslední dvou zmíněných je detailně popsána jejich definice (u parenterální výživy je stručně zmíněna i její historie), možnosti a způsob aplikace, indikace i kontraindikace, složení a komplikace těchto způsobů nutriční podpory. Po absolvování kurzu student umí vyjmenovat jednotlivé typy nutriční podpory, zná techniky nutričního screeningu a dokáže argumentačně obhájit nutnost zavedení nutričního screeningu nejen do zdravotnické praxe. Kurz je věnován problematice zlomenin proximálního konce stehenní kostí. Úvodní kapitola kurzu popisuje základní anatomická fakta. Na ni pak navazují kapitoly věnující se problematice zlomenin krčku kosti stehenní - detailně bude probrána konzervativní léčba, předoperační péče, prevence komplikací, symptomatologie onemocnění, možnosti léčebných intervencí, časná pooperační péče a krátce přiblížíme pooperační rehabilitaci. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelským intervencím. Popsána je předoperační ošetřovatelská péče i péče pooperační. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, očekávané výsledky a prováděcí ošetřovatelské intervence. Kurz charakterizuje vývoj oboru porodnictví a v souvislosti s tím i vývoj profese porodní asistentky. V úvodu je zmíněn podíl porodní asistentky v současném systému péče o ženu farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. přiznány nutričním sestrám, radiologickým asistentům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní 89 stran 63 stran 52 stran 7 hodiny + 6 hodiny +

11 Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy Fyziologický porod během jejích životních etap, se zvláštním zaměřením na prekoncepční období, graviditu a porod s poporodním obdobím. Historie profese porodní asistentky, dříve porodní báby dokonale vystihuje nelehkou cestu ve vývoji tohoto povolání až k aktuálním legislativním změnám ve vzdělávání, v získávání způsobilosti k výkonu profese, v kompetencích porodní asistentky a celoživotním vzdělávání. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oboru porodnictví a gynekologie. Kurz nabízí obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému ženy. Seznamuje s pohlavním vývojem ženy, jednotlivými etapami jejího života. Zaměřuje se především na popis fyziologické činnosti, jež má bezprostřední vztah k reprodukci ženy. Kurz je koncipován jako teoretický vhled/opakování základních anatomických a fyziologických prvků ženské reprodukční soustavy. Kurz je vhodné absolvovat před kurzy, které jsou tématicky zaměřeny na gynekologii a porodnictví a popisují možnou patofyziologii. Pro výkon povolání porodní asistentky (a nejen pro tuto profesi!) jsou výborné znalosti anatomie ženských pohlavních orgánů, vč. související fyziologie, naprostou nezbytností. Díky tomuto kurzu si můžete tyto znalosti znovu zopakovat a v u, který je součástí tohoto kurzu, si pak své dovednosti prověřit. První část kurzu popisuje základní anatomické struktury ženské reprodukční soustavy. Druhá část kurzu je věnována její fyziologii. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti porodnictví. Kurz seznamuje studenty s problematikou fyziologického porodu. Popisuje porodní děj jako takový, vedení porodu a péči o rodičku ve všech porodních dobách. Nabízí přehled léčiv nejčastěji užívaných v průběhu porodu. Zvláštní kapitola je věnována monitoraci plodu během porodu pomocí kardiotokografu, fetální pulsní oxymetrie, určení ph krve plodu a fetální EKG. Studenti se seznámí nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, 53 stran 66 stran 5 hodiny + SKSAPA

12 Kojení a fyziologické puerperium Plánované rodičovství (kontracepce) s doporučením FIGO v interpretaci kardiotokografických záznamů. Kurz zároveň upozorňuje na nejčastější chyby ve vedení porodu. S patofyziologií porodu a porodnickými komplikacemi se můžete seznámit v rámci dalších kurzů, které jsou pro Vás v E-Univerzitě připraveny. Tento kurz je primárně určen porodním přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti gynekologie a porodnictví. Kurz je rozdělen do dvou celků, které na sebe navazují. Ve své první části seznamuje s problematikou fyziologického šestinedělí a popisuje změny, ke kterým dochází v bezprostředním poporodním období a poté v období následném. Jsou zde uvedeny změny na orgánových systémech ve smyslu involuce a změny progredující, jež jsou charakteristické pro šestinedělí. Zvláštní zřetel je kladen na psychickou stránku, která je porodem velmi ovlivněna. Druhá část se věnuje laktaci a kojení. Je zde zmíněn význam kojení pro matku i novorozence, jeho fyziologie, faktory podmiňující efektivní kojení a nutnost správné techniky kojení. V rámci kurzu se seznámíte s nejčastějšími problémy spojenými s laktací a kojením včetně jejich řešení. V závěr kurzu Vás seznámíme s laktační ligou a laktačními poradkyněmi. Kurz je určen pro široké pole účastníků, neboť téma ochrany před neplánovaným otěhotněním bylo a je neustále velmi aktuální. V úvodu je zmíněn celosvětový trend regulace plodnosti a důvody, jež k němu vedou. Další kapitoly popisují jednu z nejúčinnějších metod kontroly plodnosti a tou je efektivní kontracepce (antikoncepce). Stručně nastíněna historie kontracepčních metod, jejich vývoj až k současnosti. Jednotlivé metody jsou rozděleny dle uživatelů (ženy/muži), dále pak dle jednotlivých forem metod. Nejobsáhlejší kapitolu tvoří hormonální kontracepce, která patři celosvětově k nejspolehlivější a nejvíce využívané metodě. fyzioterapeutům a ergoterapeutům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří si prohloubí své znalosti v problematice porodnictví. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům a záchranářům. Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům a ergoterapeutům. 64 stran 52 stran 5 hodiny +

13 Syndrom bolestivého ramene Kurz je pojat jako teoretický vhled do problematiky syndromu bolestivého ramene. Úvodní kapitoly kurzu popisují anatomii a biomechaniku pažního pletence a pojednávají o incidenci a etiologii tohoto onemocnění. Navazující část kurzu popisuje klinickou symptomatologii onemocnění a věnuje se diagnostickým postupům. Druhá polovina kurzu je zaměřena na terapeutické postupy a fyzioterapii. Popsána je jak terapie konzervativní - farmakologická, tak postupy chirurgické. Celkem detailně jsou rozebrány fyzioterapeutické intervence. Orientačně bude řeč i o možnostech alternativní terapie uplatnitelné v rámci tohoto onemocnění. Závěr kurzu pojednává o prognóze onemocnění. všeobecným sestrám ortopedických pracovišť a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, a ergoterapeutům. 76 stran 6 hodiny + Parkinsonova choroba Cílem tohoto kurzu bylo s pomocí odborné literatury zpracovat teoretické poznatky o Parkinsonově chorobě. V úvodních kapitolách se účastník kurzu seznámí s historií tohoto onemocnění, prevalencí a incidencí choroby. Navazující kapitoly přinášejí informace o etiologii a etiopatogenezi Parkinsonovy choroby, je zde detailně popsána klinická symptomatologie tohoto onemocnění a jeho průběh. Druhá polovina kurzu se věnuje diagnostice onemocnění, jeho prognóze a léčbě. Závěrečná část kurzu je věnována sociální problematice onemocnění a institucím sdružující osoby postihnuté Parkinsonovou nemocí či zajišťující pomoc a podporu těmto osobám a jejich rodinám. všeobecným sestrám, fyzioterapeutům a přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. sestrám, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. 60 stran 6 hodiny +

14 Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP Kurz se připravuje! Úvod do Feldenkraisovy metody Kurz má za cíl s dopomocí odborné literatury účastníkovi kurzu poskytnout základní informace o cévních mozkových příhodách a popsat základní ošetřovatelské intervence uplatnitelné u pacientů s tímto onemocněním. V úvodu kurzu si zopakujte anatomicko - fyziologické poznatky související s tímto onemocněním, přiblížíme účastníkům epidemiologii CMP a klasifikaci CMP z obecného hlediska. Dále je kurz členěn do dvou ucelených oddílů a to na kapitoly věnující se ischemickým cévním mozkovým příhodám a kapitoly věnující se hemoragickým cévním mozkovým příhodám. U obou typů CMP je probrána klinická symptomatologie, klasifikace, diagnostika, terapie a možnosti prevence. Opomenut nebude ani popis prognózy akutního iktu. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelské péči o pacienta po CMP a rehabilitaci uplatňující se v souvislosti s tímto onemocněním. V této části kurzu je definováno cca 40 ošetřovatelských diagnóz, přičemž ke každé diagnóze jsou uvedeny určující znaky/rizikové faktory, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Ošetřovatelské intervence uvedené u jednotlivých diagnóz nám dohromady dávají základní rámec ošetřovatelské péče u pacienta po mozkové příhodě. Závěrečná kapitola se věnuje výčtu nárokových dávek sociální péče, o které pacienti po CMP mohou žádat. Kurz Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody je kurz koncipovaný jako teoretický, informativní vhled do Feldenkraisovy metody (neposkytuje tedy detailní popis praktického nácviku!). Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových - fyzických i psychických. Je uplatnitelná jak v rámci poskytování ošetřovatelské péče, tak ve fyzioterapii či ergoterapii. Feldenkraisova metoda přináší všeobecným sestrám, přiznány zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. Kurz je především určen všeobecný m sestrám, porodnickým zdravotně sociálním pracovníkům a záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány všem výše vyjmenovaným profesím a dále také nutričním terapeutům, laborantům a radiologickým asistentům. 99 stran 53 stran 8 hodiny +

15 především zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, dále pak redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů. Feldenkraisova metoda napomáhá rozvoji a růstu osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů a psychických návyků, zajišťuje též mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu. Kurz je teoretickým vhledem, na který můžete navázat praktickým nácvikem. Praktický nácvik je možné získat prostřednictví kurzu, který pořádá v pravidelných intervalech autor tohoto kurzu MgA. Petra Oswaldová, která je jednou ze dvou mezinárodně akreditovaných lektorek Feldenkraisovy metody působících v České republice (detailní informace o kurzech naleznete na titulní straně E-Univerzity). MgA. Petra Oswaldová získala titul Feldenkrais Practitioner, což je mezinárodně akreditované označení absolventa čtyřletého výcvikového programu Feldenkraisovy metody. Tento titul získala autorka kurzu na Feldenkrais Studiengesseltschaft ve Vídni, kde absolvovala výcvikový program, jenž je akreditován EuroTAB (European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais Federation). Nádorové markery Kurz je zaměřen na tématiku nádorových markerů, coby možných indikátorů nádorového bujení. V rámci úvodních kapitol kurzu se seznámíte s vznikem tumorů a vlastnostmi rakovinových buněk. Detailně se seznámíte se všemi markery, jež jsou spojené s nádorovým bujením. Díky kurzu získáte základní informace o sérových nádorových markrech, markerech kostního postižení, tkáňových markrech, opomenuty nebudou ani potenciální tumor markery spojené s buněčnou proliferací, diferenciací a metastazováním či cirkulující nádorové buňky. Získáte ucelený přehled o využití nádorových markerů v praxi a v ch kapitolách se seznámíte s vyšetřeními, jež jsou indikována při podezření na nádorové onemocnění. Součástí kurzu je i přehled nemaligní příčiny, jež vedou k zvýšení některých nádorových markerů, přehled Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a 41 stran SKSAPA

16 jednotlivých markerů, které je vhodné vyšetřovat při konkrétních typech suspektních malignit či přehled biologických poločasů a obvyklé hodnoty cut-off některých nádorových markerů. Kurz je sice primárně určen zdravotním laborantům, ale rozhodně jej doporučujeme všem nelékařským pracovníkům. Diagnostika onemocnění štítné žlázy Odběry venózní krve - zásady a chyby V rámci kurzu si zopakujete funkci a význam štítné žlázy, její fyziologii a regulaci. Budete seznámeni s poruchami funkce štítné žlázy, záněty, nádory a jejich diagnostikou. Součástí kurzu je i kapitola, která se věnuje poruchám funkce štítné žlázy v souvislosti s graviditou. Velmi detailně kurz popisuje účinky hormonů štítné žlázy, které mají vliv na celý organismus, váží se na receptory a jsou přítomny téměř ve všech buňkách organismu. Po absolvování kurzu budete taktéž znát referenční meze pro metody vyšetření štítné žláz a budete vědět, co signalizují odchylky od těchto mezí. Autoimunní onemocnění štítné žlázy se projevuje aktivací T lymfocytů, tvorbou stimulujících a inhibičních protilátek, alterací funkce štítné žlázy. Stanovení hladin autoprotilátek patří vedle vyšetření TSH a FT4 k nejdůležitějším diagnostickým parametrům. Z tohoto důvodu jsme se v rámci kapitol kurzu neopomněli věnovat i této problematice. Druhá polovina kurzu se detailně zabývá vyšetřovacími metodami štítné žlázy. Řeč bude nejen o laboratorních metodách, ale i o metodách zobrazovacích. Vynechán nebude ani screening kongenitální hypotyreózy. Znalosti, které díky kurzu získáte, jsou přínosné jak pro laboratorní praxi, tak pro ošetřovatelskou péči a pomohou vám k lepší orientaci v problematice chorob štítné žlázy a k hodnocení stavu pacienta s takovým onemocněním. Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi ucelený přehled základních informací, které se vztahují k odběru a vyšetření venózní krve, čímž mu umožní získat takové teoretické poznatky, které mu v praxi napomohou omezit na minimum faktory ovlivňující negativně spolehlivost vyšetření. Kurz seznámí účastníka s jednotlivými fázemi vyšetření (preanalytická část, analytická a postanalytická část) a jednotlivými druhy odběrových systému. Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a všeobecným sestrám a zdravotním laborantům, přiznány zdravotním laborantům, nutričním 33 stran 34 stran

17 Péče o pacienta se stomií Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče Cholelitiáza Detailně jsou popsány ovlivnitelné i neovlivnitelné zdroje preanalytické variability. Kapitoly kurzu pojednávají o zásadách správného odběru a hlavních chybách, které při krevních odběrech vznikají. Opomenuty nebudou ani zásady transportu a uchování biologického materiálu. Tento poměrně rozsáhlý kurz se věnuje stomiím, jejich ošetření a peristomálním komplikacím. Úvodní kapitoly kurz účastníka seznámí s historickými aspekty stoma problematiky a popíší i historii sdružování stomiků. Následně budou probrány jednotlivé druhy stomií a indikace k jejich založení. Další kapitoly kurzu pak popíší předoperační přípravu a pooperační péči u pacienta se stomií. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces u těchto pacientů a dietní opatření. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči u stomiků je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. Druhá polovina kurzu se věnuje vzniku, příčinám a řešení peristomálních komplikací. V závěru kurzu stručně pohovoříme o sportování stomiků a změnách ve společenském životě a cestování, věnovat se budeme i irigaci stomika a otázkám intimního života stomiků (stomici a sexualita). Tento kurz se zabývá problematikou zlomenin a možnostmi jejich chirurgického řešení (zaměřeno na problematiku osteosyntéz). V úvodu studijní opory je přiblížena historie chirurgie a specifika práce sestry na chirurgickém oddělení. V navazující kapitole si účastník kurzu zopakuje anatomicko fyziologické základy vztahující se k projednávané problematice. Následuje poměrně obsáhlý celek věnovaný zlomeninám - mechanismu vzniku, příznakům, diagnostice, hojení, třídění, komplikacím a klasifikaci. Další kapitoly jsou pak věnovány předoperační péči, pooperační péči a základním doporučením v oblasti ošetřovatelské péče. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. V závěru je stručně zmíněna i problematika rehabilitace. Tento kurz se věnuje problematice cholelitiázy. V úvodní kapitole kurzu si účastník zopakuje anatomii žlučníku a žlučových cest a jejich fyzioterapeutům a farmaceutickým asistentům. všeobecným sestrám a přiznány nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám chirurgických, traumatologických a ortopedických pracovišť, sestrám, farmaceutickým asistentům a všeobecným sestrám a 130 stran 116 stran 74 stran 8 hodiny + 8 hodiny + 5 hodiny +

18 Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta fyziologii. Navazující část popisuje laboratorní a zobrazovací diagnostické metody, kterých je možno využít při onemocnění žlučníku a žlučových cest. Detailně je probrána ERCP vč. role sestry při tomto diagnosticko - terapeutickém zákroku. Druhá polovina kurzu se věnuje samotné cholelitiáze. Probrána bude epidemiologie, etiologie a klinická symptomatologie tohoto onemocnění, účastník kurzu se seznámí s jednotlivými formami cholelitiázy a typy žlučových konkrementů. Opomenuty nebudou ani možnosti léčby. Závěrečné kapitoly se věnují ošetřovatelské péči. Pojednávají o předoperační přípravě a pooperační péči. Celkem obsáhle jsou zde uvedeny možné ošetřovatelské diagnózy vztahující se k cholelitiáze. U každé oš. diagnózy jsou vydefinovány určující znaky, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Po absolvování kurzu je student schopen sestavit adekvátní ošetřovatelský plán a má základní informace týkající se tohoto onemocnění. Kurz je zaměřen na možnosti vyšetřování vrozených vývojových vad a detailně popisuje možnosti a metody screeningu Downova syndromu. Úvodní kapitoly kurzu popisují podmínky pro provádění screeningu a jeho rozsah, obsahují výčet nejčastějších chromozomálních vad (aberace somatických chromozomů - Downův, Edwardův a Patauův syndrom a aberace pohlavních chromozomů - Klinefelterův a Turnerův syndrom), dále defekty plodu nekryté kůží - rozštěp páteře či břišní stěny. Díky kurzu získáte základní orientaci v screeningových metodách, jimiž je možné diagnostikovat vrozené vývojové vady. Kapitoly kurzu popisují screeningové metody invazivní, jako jsou imunoanalytické metody a ultrazvuková diagnostika, a dál metody neinvazivní, mezi něž patří amniocenteza a odběr choriových klků. Druhá polovina kurzu se zabývá novými metodami genetické analýzy a preimplantační genetickou diagnostikou. Seznámíte se s požadavky externí kontroly kvality v laboratořích, s doporučeními vztahující se k laboratornímu screeningu a prezentovány Vám budou i zahraniční studie a doporučení. Součástí kurzu jsou i tři kasuistiky screeningu Downova syndromu v I. a II. trimestru gravidity. Kurz je sice primárně určen laborantům, přínosem však bude rozhodně pro přiznány zdravotním laborantům, nutričním farmaceutickým asistentům a Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány laborantům, nutričním zdravotně sociálním pracovníkům a 37 stran

19 Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti porodní asistentky a i ostatní nelékařské zdravotnické profesionály, jež si chtějí rozšířit znalosti v diagnostice vrozených vývojových vad. Kurz je zaměřen na využití ergoterapie u klientů s poraněním míchy a to v rámci paraplegie a tetraplegie. V úvodu kurzu si zopakujete anatomii míchy, její fyziologii a funkci. Následně se v rámci kurzu seznámíte s historií poranění míchy, jejími příčinami, typy a důsledky. Druhá polovina kurzu je věnována léčebné rehabilitaci. Okrajově se zmíníme o fyzioterapii u paraplegie a tetraplegie a detailně Vás seznámíme s využitím ergoterapie. Díky kurzu se seznámíte s eregoterapuetickými intervencemi, které jsou nezbytné k dosažení co nevětší kvality života u pacienta s poraněním míchy, jenž má trvalé důsledky na jeho mobilitu. Kapitoly kurzu též popisují sociální a pracovní rehabilitaci. Kurz Vám má přinést základní informace o možnostech, které může zdravotnický pracovník využít v rámci pomoci lidem s pohybovým handicapem, jenž je způsoben poraněním míchy. Přesto, že je kurz primárně určen ergoteraputům, bude jistě přínosem pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány (kromě výše uvedených profesí) zdravotně sociálním pracovníkům, všeobecným asistentkám a záchranářům. 45 stran Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě Ergoterapie je jedna z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky psychiky nemocných. Jelikož v rámci výkonu povolání fyzioterapeutů a ergoterapeutů, ale i ostatních nelékařů, občas pozapomínáme duševno klientovi osobnosti a více se orientujeme na složku somatickou, rozhodli jsme se do nabídky kurzů v E- Univerzitě zařadit i taková témata, která Vás seznámí s intervencemi zaměřenými na léčbu duše a podporu lidského potenciálu. Naší snahou je tímto kurzem Vám přiblížit pro mnohé nelékaře téma jim trochu vzdálené - Ergoterapie v psychiatrické léčbě. V úvodu kurzu se budeme věnovat vytyčení vlastního oboru ergoterapie, seznámíme Vás s kompetencemi ergoterapueta a základními pojmy související s psychiatrickou léčbou a ergoterapií. V rámci kapitol kurzu Vás seznámíme s cíli ergoterapie v léčbě klienta s duševní poruchou. V druhé části kurzu se budeme především zabývat vlastní psychiatrickou rehabilitací a jejím dělením a Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. přiznány (kromě výše uvedených profesí) zdravotně sociálním pracovníkům, všeobecným asistentkám a záchranářům. 65 stran 6 hodiny +

20 Roztroušená skleróza Alimentární nákazy dále Vám přineseme i základní informace o systému psychiatrických služeb a modelu terapie u psychiatrických pacientů. Kurz se věnuje tématice roztroušené sklerózy. Úvodní kapitoly kurzy popisují historické souvislosti tohoto onemocnění, jeho etiologii a epidemiologii, jakož i socio-kulturní, genetické a demografické faktory ovlivňující vznik choroby. Navazující část kurzu se věnuje klinické symptomatologii roztroušené sklerózy, jednotlivým fázím a typům tohoto onemocnění a možnostem léčby jednotlivých symptomů. Další kapitoly kurzu jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu choroby. Popsáno je nejen farmakologické ovlivnění choroby, ale i možnosti rehabilitace, ergoterapie a dietních opatření. V závěru kurzu bude řeč o MS centrech a organizacích sdružující polysklerotiky a také bude popsán pohled na onemocnění v souvislosti s možnou graviditou. Cílem kurzu je přinést základní povědomí o chorobě. Úvodní kapitoly kurzu seznámí účastníka se základním rozdělením alimentárních onemocnění. Následně budou probrány alimentární infekce, tzv. lidské nemoci - antroponózy, dále se budeme zabývat skupinou alimentárních toxoinfekcí přenosných ze zvířete (zoonózy) a v neposlední řadě bude řeč o alimentárních intoxikacích z potravin. U všech onemocnění, která jsou uvedena v rámci výše zmíněných skupin alimentárních chorob, bude probrán jejich původce, inkubační doba, symptomatologie, riziko přenosu, výskyt a epidemiologický význam/preventivní opatření. Závěrečné kapitoly popisují všeobecná doporučení k prevenci alimentárních infekcí a intoxikací. všeobecným sestrám, přiznány nutričním farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům. všeobecným sestrám a přiznány zdravotním laborantům, nutričním záchranářům a farmaceutickým asistentům. 79 stran 59 stran 5 hodiny + 5 hodiny + Kompartment syndrom Tento kurz se věnuje problematice ošetřování pacientů s kompartment syndromem při poranění bérce, který je jeho závažnou komplikací. Kapitoly první poloviny kurzu popisují anatomické poměry bérce, klinické příznaky, příčiny vzniku, diagnostiku a léčbu kompartment syndromu. Druhá polovina kurzu je zaměřena na ošetřovatelskou péči u pacienta s kompartment syndromem. Jsou probrány detailně jednotlivé fáze léčby - předoperační a pooperační fáze - z pohledu ošetřovatelských intervencí a role sestry. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, všeobecným sestrám, sestrám, farmaceutickým asistentům, zdravotně sociálním pracovníkům a 69 stran 5 hodiny +

Platné pro rok 2014-2015. Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online

Platné pro rok 2014-2015. Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online Platné pro rok 2014-2015 Seznam dostupných a připravovaných kurzů Zpracovala: PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN. E-Univerzita - Lifelong learning online Důležitá upozornění - ČTĚTE! Všechny kurzy, které jsou

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KATALOG AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a jejich zaměstnavatele 2013 OBSAH 1. ŠKOLENÍ V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ........ 4 1.1. Základní informace...

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru VÝŽIVA DĚTÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební osnova základního modulu....1.1

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 1. Prenatální péče z ohledu PA (charakteristika, cíl a význam, terminologie,

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH A TRAUMATOLOGII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.

VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. V rámci vzdělávání pro pracovníky nemocnice je plánováno několik aktivit. Pracovníci mají možnost zúčastnit se externích

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu

Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu CÍLE PROJEKTU Jako hlavní cíl vidíme zkvalitnění a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání nelékařských

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 Systém ASPI - stav k 4.11.2008 do částky 128/2008 Sb. a 29/2008 Sb.m.s. Obsah a text 96/2004 Sb. - poslední stav textu 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

Více

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 20.5. - 21.5. 2011 KOMUNIKACE V MIMOŘÁDNĚ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU NA KONFERENCI DOKLADY O ZAPLACENÍ PŘIHLÁŠKY!!! MEZINÁRODNÍ KONGRES PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více