Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Září 2010 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Při strašickém posvícení si jistě každý přišel na své ( Podrobněji se o strašické kultuře a posvícení rozepíšeme v říjnovém čísle) Obsah: Rada obce a další orgány obce v srpnu 2010; Zpráva o ukončení akce Strašice Vodovod a kanalizace II.etapa; OP Strašice informuje; Policie ČR informuje; Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích; Osoby v hmotné nouzi a veřejná služba; Návštěva z Markt Hohenfelsu ve Strašicích; Jak zastupitelé za ODS splnili volební program; Volební program pro komunální volby 2010 ve Strašicích (SOS); Volební program ČSSD pro komunální volby 2010; Inzerce; Teplo ve Strašicích dříve a dnes; MK pořádá kurz anglického jazyka; Srpnové novinky z Muzea; Chovatelská výstava; Kulturní přehled atd.

2 Rada obce a další orgány obce v červenci a srpnu 2010 Jiří Hahner, Ing. František Nerad Komise pro veřejné zakázky č.026/1010 ze Tato komise měla k projednání poměrně hodně bodů 1) Výběr projektových prací pro obec: a) nabídka na zpracování dodatku projektu úprav kolem radnice, ZŠ a Společenského domu + zajištění SP ( ZaP ML s.r.o. Mariánské Lázně) b) nabídka na zpracování EA a PENB na č.p. 644 (ošetř.)a č.p. 41 (OPS) (CTI EKO s.r.o, Praha 2) c) Pasport MK (R. Mrkvan SÚS Rokycany) d) Nabídka na pořízení změny ÚP č. 7 Bc. Trtík, Nejdek e) Nabídka na zpracování Změny ÚP č. 7 Ave Architekt a.s.,plzeň f) podání žádosti o dotace na zateplení č.p. 644 (bývalé ošetřovny) Stavtechnik s.r.o., Tuřany g) podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v Koutě 2) Výběr dodavatele stavebních prací: a) výběrové řízení na zateplení MŠ (Cvikl) b) nabídka na instalaci VO na návsi (Jindrák s.r.o.) c) rekonstrukce vodní nádrže u Společenského domu ( ZaP ML s.r.o. Mariánské Lázně) d) nabídka na schodiště na radnici (Mgr. M. Hron - restaurátor e) nabídka na opravy komunikací v obci (Swietelsky stavební s.r.o., Plzeň) f) Rozhodnutí o výběru dodavatele pro SoS s.r.o. na Strašice kasárna tepelné sítě 3. Etapa (Regotherm servis s.r.o. Rokycany) 3) Různé: a) další nabídka společnosti původně SORBENTA NT s.r.o. Praha, dnes Integrity Finances a.s. Praha na využití tepla z výroby el. energie b) nabídka firmy PROASFALT s.r.o., Na Truhlářce 25, Praha 8 na opravy asfaltových komunikací novou technologií + firma JaC s.r.o. DIPOS (SILKOT) c) nabídka firmy Schiestl s.r.o. Dolní Břežany na kotle na spalování biomasy d) pokračování komise pro veřejné zakázky po volbách 2010 e) Plnění plánu investic za rok 2009 a 1. pololetí 2010 Stav nádržky u Společenského domu byl dlouhou dobu velmi nechutný. Pracuje se na změně. Komise schválila téměř všechny předložené věci a nabídky od firem, které jsme obdrželi v červnu a červenci a doporučila Radě obce je schválit s výjimkou rekonstrukce části VO kolem radnice a prodejny Jednoty, včetně rekonstrukce chodníku od autobusové zastávky u radnice k prodejně Jednoty. Chtěli jsme z vlastních prostředků do posvícení opravit tento rozbitý chodník a osadit tam nová světla podle projektu regenerace návsi, ale nabídku nešlo z ekonomických důvodů akceptovat a budeme muset hledat nějaké jiné řešení.

3 Součet cen prací nabídek je celkem ,- Kč. Z toho je ,- Kč na projekty a technickou pomoc a zbytek je na práce. Největší položkou je nový rozvod tepla v bývalých kasárnách ve výši ,- Kč. Na tuto částku jsme získali státní dotaci, takže nebude placena z rozpočtu obce. Zbytek prací však z rozpočtu hrazen bude. Komise dále projednala nabídku firmy, která zakoupila bývalou vojenskou kotelnu a chce v ní vyrábět elektrikou energii z biomasy, což je vlastně stejná činnost, kterou schválila obec podle své nové energetické koncepce. Firma zaslala nabídku, že za obec postaví některé investice (rekonstrukce tankovky, propojení kotelen v bytovkách a v kasárnách) a bude nám po dobu 10 let prodávat teplo za cenu 425 Kč/GJ + inflace za příslušný rok. Současná cena tepla je ve Strašicích těsně pod hranicí 700 Kč/GJ a pokud nic neuděláme, přehoupne se přes tuto hranici, kterou považujeme za hraniční pro obec Strašice. Tato nabídka byla poté projednávána na jednání ZO dne za účasti Ing. T. Špirka z GEC s.r.o. Praha, který je autorem energetické koncepce obce a projektu našeho biomasového zdroje. Komise vzala na vědomí stav plnění plánu investic, který komise kontroluje. Rada obce č. 091/ 2010 z 28. července 2010 Rada obce se sešla v počtu 4 členů a projednávala poměrně dost nových bodů, přestože se sešla naposledy před týdnem. Jako hlavní bod jednání bylo rozpracováno usnesení komise pro veřejné zakázky ze , popsané v předchozí části. Dále jsme vzali na vědomí materiály předložené na jednání ZO dne Do konce července byla otevřena možnost podat podněty do změny Územního plánu č. 7. Objevily se ještě dva podněty, které byly předloženy na jednání ZO dne 5.8. a tam bylo schváleno zahrnout je do Změny ÚP. Rada zatím neschválila smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení prodloužení středotlakého plynovodu ve Dvoře, kterou zaslala firma RWE, protože plynovod zatím existuje pouze v projektech a neznáme jeho cenu. Cenu, kterou navrhuje žadatel, není možné akceptovat. Schválili jsme nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru v bývalém vojenském sídlišti (vedle Květinky), kde by měl vzniknout salon pro stříhání psů. Vzali jsme na vědomí žádost o odkoupení několika objektů v bývalých kasárnách a rozhodli o několika žádostech občanů o řešení problémů v okolí jejich bydliště (kácení stromů, úpravy místních komunikací atd.). Schválili jsme Usnesení bytové komise z jejího jednání v červenci. Bylo schváleno přidělení sedmi bytů, jedna výměna bytů a nebyl schválen podnájem jednoho bytu. Jednali jsme o úpravě vodní nádrže u Společenského domu, kterou bychom chtěli upravit do nějaké estetičtější podoby, než nevzhledné nádrže na kalnou vodu a odpadiště všeho možného. Projektový tým Partnerství v EU se sešel z důvodů přípravy návštěvy delegace z bavorské družební obce Markt Hohenfels. Pozvali jsme je do Strašic na posvícení a pan starosta Graf návštěvu potvrdil a ohlásil, že přijede asi 50 lidí. Je to potěšitelné, nicméně je nutné takovouto návštěvu velmi podrobně připravit, aby nevznikly nějaké problémy. Projektový tým tedy řešil organizační zajištění celé této akce, kterou popisujeme v jiném příspěvku. Zastupitelstvo obce č v minulém Barňáku jsme informovali o změně termínů jednání zastupitelstva vzhledem k blížícímu se konci volebního období a potřebám dokončit některé věci, zejména Změny územního plánu obce č. 5 a 6. Toto jednání zastupitelstva bylo svoláno zejména z důvodu schválení Změny ÚP č. 6, ale neméně důležitý důvod bylo projednání Dohody o výhledu energetické koncepce v bývalých kasárnách. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce nezískali dotaci na výstavbu vlastního nového energetického centra, musíme najít jiné řešení. Dotační tituly do těchto oblastí jsou vypisovány z prostředků pro firmy z MPO ČR, ale obec Strašice nemá šanci tuto dotaci samostatně získat. Bez dotací nový zdroj tepla nepostavíme, takže se budeme muset rozhodnout o nějakém jiném řešení. Jsou jen dvě možnosti:

4 a) vybrat nějakou firmu, založit s ní společnou firmu a požádat o dotace z MPO ČR. Je pravda, že pomocnou ruku na tento záměr nabízí 5 firem (Kematex s.r.o. Králův Dvůr, Remer s.r.o. Třinec, Kolínské strojírny s.r.o. Kolín, Tenza a.s. Brno a Komterm a.s. Praha). Všechny nabízejí nějakou formu účasti na investici, která je ve výši milionů Kč. Zahájit investice nad 100 milionů je pro nás nepředstavitelé. S poloviční investicí na vodovod a kanalizaci na Huti bylo práce až nad hlavu. Je to však možnost řešení. b) Koupit teplo od někoho, kdo ho vyrobí a neinvestovat. Na tuto variantu řešení jsme získali v dubnu nabídku od firmy Poděbradské prameny a.s. Praha, která koupila od firmy Invel plus s.r.o. Plzeň kotelnu v kasárnách. Plánuje zde postavit elektrárnu na biomasu a prodávat odpadní teplo, přesněji plánovali zde odpadní teplo mařit v chladících věžích. Po jednání s námi změnili názor a teplo chtějí prodávat obci. Založili pro tento projekt dceřinou společnost Integrity Finances a.s., získali dotaci 600 milionů Kč a získali povolení ČEZ na vyvedení elektřiny ze Strašic. Do projektu zahrnuli i naše investice a sice propojení našich CZT a opravu tankovky, celkem za 49 milionů Kč + uhrazení našeho dluhu České spořitelně a.s. za plynovou kotelnu ve výši 5 milionů Kč. Byla zpracována dohoda o společném postupu a zastupitelé se měli rozhodnout buď pro variantu a), /kde je 5 zájemců a museli bychom dělat výběrové řízení/ nebo variantu b) /kde je jediný potenciální partner/. Zastupitelstvo tuto důležitou věc projednalo a po1,5 hodiny trvající diskusi schválilo variantu b) poměrem hlasů 10:2. Pokud se vše podaří realizovat, mohlo by teplo v obecních bytech stát asi tak 2/3 dnešní ceny bez investic obce. Chceme věřit, že se to podaří. Jinak program jednání ZO dne 5.8. jsme dodatečně rozšířili ještě o body Schválení přísedícího u Okresního soudu v Rokycanech a další záměr prodeje pozemků u bývalé Chlupárny. 1. Úvod 2. Program jednání 3. Schválení orgánů jednání 4. Náměty a podněty občanů 5. Změna ÚP č. 6 závěrečné schválení 6. Změna ÚP č. 7 pokud dojdou další podněty (došly ještě dva podněty) 7. Rozpočtové opatření č Prodej a nákup majetku obce: a) prodej pozemku 134/5 b) záměr prodeje pozemků (telefonní ústředna) c) záměr prodeje pozemků (zbytkové pozemky na Huti) 9. Žádost o splátkový kalendář na dluh za nájemné 10. Dohoda o společném postupu při výstavbě nového energetického zdroje v obci 11. Schválení přísedícího Okresního soudu 12. Kontrola plnění usnesení ZO 13. Interpelace zastupitelů 14. Návrh usnesení 15. Závěr Zastupitelstvo všechny body projednalo a schválilo Obecní úřad Strašice dle zákona o volbách do místních zastupitelstev přijal do komunálních voleb, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010 čtyři kandidátní listiny s celkem 60-ti kandidátkami a kandidáty. Byly podány kandidátky politických stran ODS a ČSSD, KSČM a kandidátka sdružení nezávislých kandidátů a politické strany Alternativa, na které je i člen Strany práv občanů - Zemanovci. Rada obce dne rozpracovala usnesení ZO č. 26/2010 a přidělila úkoly, které z tohoto jednání vyplynuly. Byla Radou schválena OZV č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. V poslední době se totiž objevují stále častěji požadavky na postavení, prodloužení kanalizačních a vodovodních řádů a obec nemá na takovéto práce finanční zdroje. Požadavky jsou v řádu statisíců korun a stát zákonem umožnil obcím zajistit tyto věci s finanční spoluúčastí stavebníků. OZV bude předložena na některémm příštím zasedání ZO. Rada schválila novou smlouvu o umístění anténního systému na střeše ZŠ. Předchozí vedení obce podepsalo smlouvu o bezplatném umístění nějakého zesilovacího systému na budově radnice, ale zde to přestalo fungovat, takže to firma přendala na střechu ZŠ, ale původní smlouva se tedy musí změnit. Projednali jsme také žádosti

5 o odpuštění poplatků za likvidaci odpadů. Uplynula lhůta pro zaplacení a někteří lidé se probrali a požádali o odpuštění poplatků. To lze udělat, pokud nevznikne dluh. Dluh však nelze řešit odpuštěním poplatků zpětně, ale musí se řešit jinou formou. Povolili jsme prodloužení policejní hodiny ve Společenském domě na posvícení pro konání posvícenské zábavy a projednali jsme nějaké smlouvy o nájmu a ukončení pronájmu nebytových prostor. Rada obce dne bude komentována v příštím Barňáku Zpráva o ukončení akce Strašice - vodovod a kanalizace II. etapa Vydáním kolaudačního souhlasu dne , byla oficiálně ukončena stavba vodovodu a kanalizace na Huti v rozsahu podpořeném dotací z fondů Evropské unie. Tento projekt byl administrován Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí. Stavbu provádělo sdružení firem Skanska a.s STAVMONTA. Po tomto datu se mohou jednotliví vlastníci nemovitostí v této lokalitě na vybudované sítě připojit. Celková cena stavebních prací činí ,- Kč bez DPH. Poděkování Jiří Hahner Starosta obce Strašice Dne proběhlo poslední zasedání komise Pro projednávání přestupků obce Strašice. Komise ukončila činnost na základě žádosti jejího předsedy pana PhDr. Josefa Buřiče. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Buřičovi i všem členům komise za dlouholetou práci v komisi. Svým přístupem a obětavostí přispěli ke zlepšení bezpečnostní situace v naší obci. Od měsíce září bude přestupkovou agendu obce Strašice řešit Městský úřad v Rokycanech Jiří Hahner Starosta obce Strašice

6 Vyhodnocení informační zpráva za srpen 2010 Za měsíc srpen řešila OPS tyto přestupky : Doprava 19 x přestupek řešeno v blokovém řízení 15 x oznámení spr.orgánu odbor dopravy- 9 x-přestupek cyklisté-(nezletilí) 1 x- přestupek-chodci řešeno v BŘ Veřejný pořádek - 5 x- přestupek-řešeno v BŘ Občanské soužití - 3x přestupek 1x ublížení na zdraví mezi nezletilými Proti majetku - 5 x přestupek 2 x TČ- předání k řešení PČR-1x odcizení vozidla OZV č.3-2 x přestupek řešeno v BŘ OZV č.4-4 x přestupek řešeno v BŘ Nález věci : 1 x - peněženka s doklady, doklady od vozidla,1x klíče,zahraniční nevybuchlá munice Řešení stížnosti občanů 4 x Součinnost s PČR OO Hrádek. 5 x Kontrola mladistvých na požívání alkoholu- 1 x bez závad Vážení občané, V zářijovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s události za uplynulý měsíc z pohledu Obecní Policie Strašice. Veřejný pořádek Ve dnech proběhlo tradiční strašické posvícení, které proběhlo bez větších problémů a stížností v oblasti veřejného pořádku až na výjimky, kdy v hod. na návsi strašický občan bez ohlášení a povolení používal pyrotechniku (ohňostroj) v místech, kde z hlediska bezpečnosti byl nevhodný.těsně před posvícením pomocí brigádníků se uklízela celá náves a dalo se říci, že byl naveden pořádek za který jsme se nemuseli stydět.i když bylo dostatek odpadových košů,přesto neukáznění občané odhazovali odpady mimo vyhrazená místa. Občané se zbavují nepotřebného materiálu z domu jako je žehlicí prkno, poličky a místo do sběrného dvora, tento materiál hodí před kontejner-opět pohodlnost.někteří zase neznají pracovní dobu sběrného dvora a tak materiál uloží před vrata. před základní školou před sběrným dvorem I tento pohled vzbuzuje dojem, že tyto odpady patří do kontejnerů a ne volně. Tento nepořádek byl před ubytovnou 605 vedle restaurace Berten. Nájemník ubytovny, který jí měl pronajatou od obce za tuto budovu odpovídal i co se týče pořádku, ale uklízet začal až po sankci,kterou obdržel. Odpady se začnou množit

7 hlodavci, kteří přenáší různé nemoci, ovšem i ve sklepních kójí se nachází tyto hlodavci tím, že občané ukládají zřejmě zbytky jídla i do sklepů a takto vypadá stav. u ubytovny č.605 vedle Bertenu sklep domu č.495 Majetková trestná činnost Opět znova vymalovaná autobusová čekárna u Libuše byla znehodnocena vandaly opálením a otisky od bot. Další vandal poničil svým sprejerstvím dopravní značky a dveřej domu č.443, 460, 461. Jeden přestupce již byl za toto sprejerství řešen. V nočních hodinách z 15. na 16.8 kdy končilo strašické posvícení došlo k odcizení osobního automobilu strašického občana před svým domem na návsi zatím neznámým pachatelem. Od začátku tohoto roku je to již třetí osobní vozidlo a jeden skelet osobního vozidla. Doprava - doporučení Dne nastoupí opět do ZŠ žáci,kterým končí prázdniny. Nastupují poprvé do školy i žáci prvních tříd. Žádáme rodiče, aby alespoň poprvé ukázali svým dětem, kudy vede cesta do školy, jak se chodí po chodníku, jak se chodí po silnici, jak přecházet vozovku a aby se předešlo možným problémům a následkům. Taky doporučujeme, aby rodiče zakoupili svým dětem oblečení a hlavně tašku s reflexním označením pro bezpečnost chodce v silničním provozu. Velitel obecní policie : Ing.Frajt Luboš Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA). Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na ovou adresu: Příspěvky odevzdávejte ve formátu WORD, obrázky dávejte nejlépe jako přílohu. Lépe se tak pracuje. V případě nepřítomnosti redaktora můžete použít schránku označenou Místní knihovna. Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci!!!!! Barňák vychází jednou měsíčně!!!!!!

8 Policie ČR informuje Krádež vozu Zmizel během noci Osobní vůz zn. ŠKODA Felicia byl odcizen v noci na 16. srpna ve Strašicích. Majitel jej po 21 hodině zaparkoval před domem, zajistil a odešel. Když se ráno před sedmou hodinou na toto místo vrátil, již zde svůj stroj nenašel. Policisté bezprostředně po ohlášení události vyhlásili pátrání po popsaném voze za 35 tisíc korun. Zatím však nepřineslo probíhající pátrání žádné pozitivní výsledky. V dalším šetření tohoto skutku nyní pokračují policisté pořádkové služby z obvodního oddělení Hrádek, kteří jednání zloděje kvalifikovali jako přečin krádeže. Dopravní nehody Policisté hledají svědky Dvěma kolizemi, které prozatím zůstavají nedošetřené, se zabývají rokycanští dopravní policisté. K první události došlo na parkovišti u obchodního domu ve Strašicích 13. července dopoledne. Zatím neznámý řidič poškodil dosud nezjištěným vozidlem oplocení rodinného domu a dvě vzrostlé tůje, které se vyskytují mezi parkovištěm a plotem. Neznámý řidič po sobě zanechal na místě nehody škodu přesahující pět tisíc korun. Druhou šetřenou nehodou, kdy viník z místa odjel, aniž by učinil potřebné kroky, je srážka nákladního vozidla s vedením. Řidič blíže nekonkretizovaného nákladního vozu s hydraulickou rukou jel 29. července v hodin dopoledne obcí Těně ve směru na Zaječov, přitom však měl pravděpodobně zdviženou hydraulickou rukou poškodit telefonní a elektrické vedení ve výšce pěti metrů. Způsobené škody byly vyčísleny na 70 tisíc korun. Popsané případy jsou nyní šetřeny dopravními policisty, kteří žádají případné svědky kolizí, kteří by mohli poskytnout informace důležité k řádnému a objektivnímu posouzení věci a odhalení viníka, nechť se jim přihlásí na telefonní čísla /251, nebo osobně na inspektorátu v rokycanské Komenského ulici (vedle hasičů). Vloupání do vozidla Zloděje zlákaly odložené věci Do zaparkovaného vozu zn. ŠKODA Fabia se vloupal zatím neznámý pachatel během nedělního dopoledne 8. srpna. Předmětem jeho zájmu byly odložené věci, které si poškozený ponechal na zadních sedačkách. Poté, co zloděj rozbil skleněnou výplň dveří automobilu, který byl zaparkován u skládky v katastru obce Strašice, odcizil z interiéru peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady i platební kartou. Celkové škody byly v součtu vyčísleny na částku dosahující skoro na tři tisíce korun. Po pachateli nyní pátrají hrádečtí policisté, kteří jednání pachatele kvalifikovali jako přečiny krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vloupání do vozidla - Houbař okraden Houbařská sezóna je v plném proudu. S tím samozřejmě souvisí i větší návštěvnost lesních porostů a odlehlých míst našeho okresu. Z tohoto důvodu se na lesní plochy zaměřují i policisté z našeho regionu. Jejich úkolem je především zamezení majetkových trestných činů, ale i dohled nad dodržováním zákonných ustanovení v souvislosti s provozem motorových vozidel.

9 Pachatelům majetkových trestných činů je znám fakt, že houbař ponechá své vozidlo na delší dobu bez dohledu zaparkované na okraji lesa. Je jen otázkou nepatrné chvilky, která mu stačí k vloupání do vnitřních prostor vozu. O tom se přesvědčili i houbaři, kteří se vydali do lesa v sobotu 14. srpna odpoledne. Vozidlo zn. FORD Focus zaparkovali u lesního porostu v katastru obce Skořice. Když se po necelé hodině vrátili, našli okno vozu rozbité. Při následném bližším ohledání bylo zjištěno, že zatím neznámý zloděj odcizil z interiéru vozu kabelku a batoh s peněženkami, doklady a platebními kartami, dalekohled a navigaci. Svým jednáním tak měl způsobit škody, které byly sečteny na více jak 16 tisíc korun. Předmětem zájmu pachatele jsou ve většině případů, stejně jako v popsané události, odložená zavazadla. Před výše popsaným způsobem vykradení není možné vozidlo účinně zabezpečit, ale riziko vykradení lze minimalizovat : auto vždy zamykejte, zavřete řádně okénka, zavazadlový prostor nenechávejte klíčky, náhradní klíčky, doklady od vozu a další důležité doklady v autě nenechávejte žádné věci na viditelném místě ve vozidle využijte zabezpečení, kterým jsou vybavena autorádia (odnímatelné panely, karty...) uvažujte o instalaci vhodného autoalarmu nebo jiného zabezpečovacího systému Rovněž tak nelze opomenout ani fakt, že v minulých letech bylo v této době realizováno několik rozsáhlých páracích akcí. Policie byla přivolána na pomoc při hledání osob, které se ztratily v lesním porostu při hledání hub. Do akce je vždy povoláno několik desítek policistů, policejní psovod a v některých případech i pořádková jednotka, či vrtulník Letecké služby Policie ČR. Je třeba navštěvovat místa, která jsou houbařům dobře známá. Stejně tak důležité pak je, aby se houbař nevydával do lesního porostu samotný. Důležitým pomocníkem při lokalizaci ztracených pak bývá i mobilní telefon. Je proto nutné, aby byl funkční a řádně nabitý. Jak bylo shora uvedeno, policisté však řeší v daných teritoriích i protiprávní jednání, kterého se dopouští samotní houbaři a to v oblasti přestupkového jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. A nejinak je tomu i v těchto dnech. Mnozí se totiž rozhodnou použít na cestu do lesa motorové vozidlo a zaparkují je před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo komunikaci. Dopuští se tak přestupku, který je v kompetenci řešení Policie ČR a lze za něj v blokovém řízení uložit pokutu do Kč. Ti, kteří se snaží ušetřit své fyzické síly a poruší zákaz vjezdu do lesa ( dle lesního zákona) se vystavují možnosti postihu od správního orgánu, který může ve správním řízení uložit pokutu až do výše Kč. V několika posledních dnech byly hlídky směřovány do lesů na Radnicku, Zbirožsku a Hrádecku. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi vyzvali k dostavení se na policejní služebny přes více jak 100 nepřítomných motoristů k podání vysvětlení, které by přispělo k objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupků. Přítomným přestupcům byla na místě uložena bloková pokuta. Houby tak byly dražší pro více jako třicet lidí, kteří si mimo houbařský úlovek odnesli "pokutu". Výše uložených pokut je prozatím vyčíslena na dvě desítky tisíc korun, její výše však bude vzrůstat postupně s ohledem na dostavení se dalších "hříšníků" na policejní služebny. nprap. Jana Tomková preventivně informační skupina Rokycany Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. Plzenskyskart

10 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Začal nový školní rok 2010/2011 Přejeme všem žákům naší Základní školy Karla Vokáče, aby ten nadcházející školní rok byl pro ně úspěšný, aby ve škole zažili plno hezkých chvil a rodičům přejeme hodně radosti z úspěchů svých dětí Organizace školního roku 2010/2011 Zahájení školního roku Podzimní prázdniny 27. a Vánoční prázdniny od do Ukončení I. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny 21. a Ukončení II. pololetí Třídní schůzky: třídní schůzky od 16 hodin ,30 17 hodin konzultace V těchto dnech je možnost konzultace se všemi učiteli do 16,30 hodin: , , , , , Mimo tyto určené dny je možnost konzultací po předchozí domluvě s danými učiteli. Seznam třídních učitelů Třída Učitel 1.A Mgr. Monika Kebrlová 2.A Mgr. Irena Mitterbachová 3.A Mgr. Zuzana Andrlíková 4.A Mgr. Dana Kalová 5.A Mgr. Kateřina Culková 6.A Mgr. Zdeňka Drahokoupilová 7.A Mgr. Marcela Paulová 8.A Mgr. Jitka Brejchová 8.B Mgr. Naděžda Kahovcová 9.A Mgr. Pavla Hrazdilová Příspěvek připravila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

11 Aktuální zprávy Osoby v hmotné nouzi a veřejná služba Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Co je to veřejná služba? Kdo může vykonávat veřejnou službu a za jakých podmínek? Informace o tom, jak se lidé v hmotné nouzi mohou aktivně zapojit do veřejné služby a jaká mají v rámci jejího výkonu práva a povinnosti, distribuuje MPSV prostřednictvím aktuálně vydaného letáku "Osoby v hmotné nouzi a veřejná služba". Ten vydalo ve spolupráci s obcemi, aby rozšířilo povědomí o této možnosti přivýdělku pro osoby v hmotné nouzi. Co je veřejná služba? Veřejná služba je jednou z možností zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání. Veřejnou službu organizuje obec v samostatné působnosti. Zákon o pomoci v hmotné nouzi neukládá obcím povinnost organizovat veřejnou službu, ale dává jim tento nástroj k využití. Jedná se zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna (mzda). Osoba v hmotné nouzi, s níž uzavře obec smlouvu o výkonu veřejné služby, je povinna tuto smlouvu předložit organizátoru veřejné služby na obecním úřadu, který údaje zaznamená do evidence. Se smlouvou osoba seznámí orgán pomoci v hmotné nouzi, který osobě vydá tiskopis, na němž obec po skončení kalendářního měsíce uvede počet hodin, které byly na veřejné službě osobou odpracovány. Následně toto potvrzení předloží osoba orgánu pomoci v hmotné nouzi, který údaje v něm uvedené použije při rozhodování o nároku na příspěvek na živobytí a jeho výši. Veřejná služba může být vykonávána pouze osobami, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi. Výhodné je pro ně vykonávat veřejnou službu alespoň 20 hodin měsíčně, protože v takovém rozsahu je tato činnost považována za snahu o zvýšení přijmu vlastní prací. Rovněž pozitivně je výkon veřejné služby v takovémto rozsahu hodnocen těm osobám, které pobírají příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, protože jim zachovává výši dávky - tato neklesne na úroveň existenčního minima. Pokud osoby pobírající příspěvek na živobytí ve veřejné službě odpracují minimálně 30 hodin měsíčně, navýší se jim příspěvek na živobytí o polovinu rozdílu mezi jejich životním minimem a existenčním minimem. Leták přináší základní informace o institutu a realizaci veřejné služby v praxi. Je zpracován ve formě jednoduchých dotazů a odpovědí, aby stručně a přehledně informoval o možnostech zapojení osob v hmotné nouzi do veřejné služby. Více informací o souvislosti veřejné služby s výší příspěvku na živobytí můžete nalézt na webových stránkách MPSV.

12 Návštěva z Markt Hohenfelsu ve Strašicích Ing. František Nerad, Mgr. Jiří Kantor Na posvícení 14. srpna jsme přivítali ve Strašicích návštěvu z partnerské obce Markt Hohenfels z Bavorska. Pan starosta Bernhard Graf nám 2. května, kdy jsme byli v Hohenfelsu podepsat smlouvu o Partnerství slíbil, že se pokusí zorganizovat návštěvu obyvatel Hohenfelsu v naší obci a své slovo splnil. V srpnovém čísle bulletinu Mittailungsblatt Hohenfelser Land se objevila tato zpráva: Fahrt zur Partnergemeinde Strasice geplant Für Samstag, , hat unsere tschechische Partnergemeinde Strasice zu einem Besuch anlässlich des Kirchweihfestes eingeladen. Bei dem Tagesausflug wollen wir den Ort und die Bürger uher kennen lernen. Zunächst findet ein Empfang am Rathaus statt. Danach besichtigen wir das neue Museum des Ortes. Das Mittagessen wird in der ebenfalls neuen Gaststätte am Ort eingenommen. Das Restaurant wird von einem jungen Koch geführt, der in Deutschland und in der Schweiz gelernt hat. Am Nachmittag Git es in der Kirche in kleines Konzert. Nach Kaffee und Kuchen wird sich langsam auf den Heimweg gemacht. Bei einem Zwischenstopp in Wernberg-Köblitz kann man zu Abend essen. Fahrtkosten werden nicht erhoben. Anmeldungen nimmt die Marktverwaltung unter der Rufnummer entgegen. V sobotu dorazil do Strašic autobus, ve kterém přijelo 50 lidí z Markt Hohenfelsu a byli plni očekávání, co jsou vlastně Strašice zač. Předtím zde byl na návštěvě pouze pan starosta a myslím, že popsal svým spoluobčanům Strašice dobře. Obec Strašice obdržela na tyto vztahy dotaci z EU ve výši 3 000,- Euro (cca ,- Kč), ze kterých se hradí právě takovéto akce, takže jsme je schopni organizovat a platit. V říjnu chceme podat další žádosti o dotace na tyto kontakty a budeme doufat, že se nám to podaří, protože by byla škoda zahodit možnost získat nějaké další zkušenosti a poznat i jiný způsob myšlení a práce, než jsme zde po léta zvyklí. Součástí výpravy z Bavorska byli i členové různých spolků a organizací v Hohenfelsu, kteří mají zájem na nějaké užší spolupráci. Přijel velitel dobrovolných hasičů z Hohenfelsu a i velitel profesionálních hasičů v regionu, který v Hohenfelsu bydlí. Byli na návštěvě u našich dobrovolných hasičů a myslíme, že byli s návštěvou spokojeni. Podle jejich slov mají horší podmínky ve své hasičárně, než mají naši hasiči, protože vše si museli vybudovat vlastníma rukama, zatímco my jsme vybavenou hasičárnu dostali od vojáků. Myslíme si však, že nějaká spolupráce a výměna zkušeností nebude vůbec na škodu. Přijel také trenér fotbalových žáků přípravky z Hohenfelsu, který mi sdělil, že by chtěli navázat nějaké vztahy k malým fotbalistům ve Strašicích. Myslíme si, že účast jejich amatérských sportovců při našich akcích zde, nebo našich v Německu bude přínosem pro obě strany. Nevidíme v tom příliš mnoho problémů, jen to je třeba zorganizovat. Chceme také propojit kontakty Svazu chovatelů drobného zvířectva, který mají i v Markt Hohenfelsu. Určitě budou kontakty dobré i pro základní školu, hudební skupiny včetně Cheznovanky a možná že ještě pro některé další aktivity. To záleží samozřejmě na lidech na obou stranách hranic.

13 Zaznamenali jsme na německé straně zájem a z debat s různými lidmi z tohoto zájezdu jsme pochopili, že by i oni chtěli poznat nějaké nové věci. Z Muzea podbrdska i z Muzea autobusů byli nadšení, z koncertu v kostele sv. Vavřince také. Navštívili také školu, která je podstatně větší, než ta jejich. Myslíme, že nějaká výměna žáků by mohla pomoci pro rozšíření znalostí pro žáky na obou stranách. Zástupkyně ředitelky Mgr. Peterková podala německým návštěvníkům krátký výklad o škole a o způsobu výuky v ní. Velmi se jim líbila nová fasáda školy, méně už některá zákoutí uvnitř školy (neudržovaný skleník, hnojiště z nasekané trávy, svinčík kolem popelnic a kontejnerů na odpady). Jen pro zajímavost pan starosta nám vysvětlil, že v Německu by na opravu fasády nedostali dotace jako my, ale mají nějaká směrná čísla a peníze dostávají na počet žáků. Strašická škola má kapacitu 600 žáků, je však naplněna ani ne z poloviny, takže se velmi podivoval, že jsme dostali dotace na celou školu. V Německu to tak prostě není. Bylo mu vysvětleno, že EU po nás chce uvést veřejné budovy do stavu, který je už v Německu běžný, takže dotace jsme dostali na toto a nikoli proto, aby byla škola hezčí. Byli jsme se s částí delegace podívat na fotbalovém hřišti a také se jim líbilo. Nicméně když jsme si zkracovali cestu do školy dírou v plotě, neubránili se úsměvu. Část zájezdu byla v obřadní síni a bylo na nich vidět, že je ty místnosti překvapily. Vnější fasáda radnice příliš neukazuje, že je uvnitř něco pěkného a tak to, co viděli v obřadní síni, je překvapilo. Některým jsme ukázali naše další záměry s radnicí a jejím okolím a s okolím Společenského domu a kvitovali to pozitivně. Je pravda, že oni stavějí radnici v Hohenfelsu úplně novou a bude zřejmě pěkná, nicméně naše se jí po dokončení plánovaných oprav vyrovná. Většina hostů z Markt Hohenfelsu se zúčastnila koncertu duchovní hudby, který v kostele sv. Vavřince pořádalo MS ODS ve Strašicích. Dopravu části delegace jsme zajistili ze Společenského domu ke kostelu ve spolupráci s členy Škoda bus Klubu historickým autobusem. Účastníci koncertu si v kostele sv. Vavřince vyslechli díla G.F.Händela, J. Haydna, G.P. Telemanna, W.A. Mozarta a dalších, jakož i dvě varhanní improvizace. Koncert odehráli a odzpívali strašickému publiku již známí hudebníci Jana Bínová-Koucká soprán, František Svejkovský trubka a Vladimír Roubal varhany. Koncert se velmi líbil a starostu Markt Hohenfelsu zaujal koncert natolik, že uvažuje o pozvání hudebníků do jejich obce, aby vystoupili v jejich kostele sv. Ulricha. Speciálně pro naše hosty byla po koncertě krátká prohlídka kostela a poté se pěšky přesunuli na náves, kde probíhal odpolední posvícenský program. Jedna část hostů se z návsi vrátila do Společenského domu, protože byli velmi spokojení s jídlem a zejména s pivem, které se ve Společenském domě točí.

14 Předpokládáme, že to nebyla poslední návštěva a že se podaří podobný zájezd uspořádat i nám. Doufáme samozřejmě, že naši případní nástupci na radnici tyto kontakty ještě rozvinou a budou v tom pokračovat, protože si myslíme, že by byla škoda tento slibný začátek pokazit. Lidé z Markt Hohenfelsu totiž mají velmi podobné starosti i zájmy, jako my ve Strašicích a oboustranné kontakty mohou oběma obcím pomoci. Myslíme si, že přijetím návštěvy z Hohenfelsu dne ve Strašicích, jsme položili těmto kontaktům dobré základy. V neděli pořádají v Markt Hohenfelsu svátek obce, jehož program je tvořen právě obecními spolky a organizacemi z obce. Chceme se podívat, jak to organizují a pokusit se jejich zkušenosti použít u nás. Jak zastupitelé za ODS splnili volební program S blížícím se termínem komunálních voleb, které se budou konat letos 15. a 16. října, nastal čas se ohlédnout za téměř již minulým volebním obdobím a zhodnotit, jak byl zastupiteli zvolenými na kandidátce ODS splněn volební program. Myslím, že stěží může být označeno za sebechválu tvrzení, že Strašice se za poslední čtyři roky změnily tak, že bychom v jejich historii těžko hledali podobně úspěšné období. Připomeňme si některé významné počiny zastupitelstva obce, jehož rozhodování bylo výrazně ovlivněno koalicí zastupitelů ODS a SOS+NK: - Byly privatizovány některé bytové domy, a to výhradně prodejem nájemníkům za výhodnou cenu. Bytovky, které zůstaly v majetku obce, byly zatepleny a byla na nich provedena výměna střech. - Byla zrekonstruována obřadní síň na radnici, bylo pokročeno v revitalizaci vzhledu budovy radnice. - V části obce Huť byly vybudovány rozvody vodovodu a kanalizace. - Byla dokončena oprava pláště kostela sv. Vavřince, v interiéru kostela byla zrestaurována vzácná nástěnná malba. - Bylo provedeno zateplení budovy Základní školy Karla Vokáče, rekonstrukce tělocvičny a zbudování šaten u tělocvičny. - Bývalý Posádkový dům armády byl přebudován na Společenský dům s restaurací, malým a velkým společenským sálem a s moderní knihovnou. - Valná část objektů v bývalých kasárnech byla privatizována tak, aby stavby nechátraly a byly využívány k podnikání. - Byl vybudován Areál zážitkové a poznávací turistiky, jehož součástí je Muzeum Středních Brd. Muzeum je velmi významná kulturní instituce, která značně zvýšila význam a prestiž naší obce. - Bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení ve značné části obce. - Do všech částí obce byl zaveden Varovný a informační systém obyvatelstva (rozhlas), jehož některé funkce bude ještě nutno v budoucnosti aktivovat. - Byla ustavena Obecní policie Strašice, která ve spolupráci s Policií ČR značně přispěla ke snížení kriminality v obci.

15 - Byly podepsány smlouvy o partnerství se zahraničními obcemi Markt Hohenfels ve Spolkové republice Německo a Ören v Turecké republice. - Skládka tuhého komunálního odpadu byla rozšířena o novou kazetu, do které bude možno ukládat odpad po dobu dalších několika let. Ale vraťme se k textu volebního programu kandidátů za ODS. Práce obecního úřadu byla zcela nepochybně zlepšena, zefektivněna a zejména zprůhledněna nebývale velké množství informací o činnosti OÚ i orgánů obce je publikováno na inovovaných webových stránkách obce a v obecním časopisu Barňák. Slibovaný personální audit sice nebyl proveden, ale pracovní náplně zaměstnanců OÚ byly starostou a místostarostou obce nově přerozděleny tak, aby činnost všech pracovníků na radnici byla co nejefektivnější. Některé pochybnosti o potřebnosti firmy Služby obce Strašice, s.r.o., byly rozptýleny. Firma provozuje skládku tuhého komunálního odpadu V lomu, čističku odpadních vod, zásobuje teplem bytovky a provozuje vodovod a kanalizaci. Orgány firmy byly doplněny o dozorčí radu. Statut města Strašice bohužel v dohledné době nezískají v minulosti městem nebyly a na nové přidělení statutu města zatím nemají požadované parametry, zejména počet obyvatel. Vzhledem k autonomnímu postavení školských zařízení a tedy jejich nezávislosti na obcích jakožto zřizovatelích je pro obce obtížné jakkoli zasahovat do procesu výuky a výchovy žáků. Obec nemá prakticky žádnou možnost činit jakákoliv protipovodňová opatření v korytě potoka. Zapojila se tedy alespoň do projektu rozšíření počtu limnigrafických stanic, které budou již z prostoru Brd hlásit zvýšení průtoků vody a tedy povodňové nebezpečí tak, aby mohla být provedena preventivní opatření. Je zpracováván projekt na revitalizaci veřejných studní v obci. Vzhled obce byl některými probíhajícími stavebními činnostmi přechodně zhoršen, celkově se však zlepšil, zejména díky novým fasádám bytovek, školy, ale i nového nákupního střediska, zbudovaného soukromníky z bývalého kulturního domu. Stále je však na vzhledu obce co zlepšovat, zejména v centru. Dokončení opravy pláště budovy radnice a revitalizace náměstí však čeká až na příští volební období. Napojení obce na dálniční přivaděč v Mýtě je akce finančně velmi náročná. Zatím se podařilo jen zařadit tuto akci do Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Byl vypracován pasport místních komunikací a mostků a propustků, který bude podkladem pro rozhodování o pořadí a způsobu údržby a oprav komunikací. Jak již bylo uvedeno, ti obyvatelé bytovek, kteří chtějí bydlet ve svém, měli a stále mají možnost se domluvit a svůj dům od obce odkoupit. Pro zájemce o stavbu rodinných domů vznikají dvě nové stavební zóny V Koutě a U Antonína. Nejen již zmíněným muzeem byl obohacen kulturní život v obci. Nově vzniklý kulturní odbor na OÚ pořádá ve výstavním sálu muzea nebo v malém sálu Společenského domu výstavy a přednášky. Nabídka kulturního odboru zahrnuje i vlastivědné vycházky do nejbližšího i širšího okolí obce. O strašickém posvícení pořádá kulturní odbor velký komponovaný kulturní pořad. Sportovní a jiné zájmové organizace jsou finančně podporovány z rozpočtu obce na základě jejich žádostí a projektů. Zdá se, že pečovatelská služba pokrývá potřeby sociálně a zdravotně potřebných občanů. Do budovy zdravotního střediska byl zřízen bezbariérový vstup. Jak je vidno, v minulém volebním období se ve Strašicích hodně dělo a hodně se podařilo. Strašice už nejsou zanedbanou a ospalou velkou vesnicí, ve které jakoby se zastavil čas. Jsou obcí, ve které začíná být radost žít. A o to zastupitelům zvoleným na kandidátce ODS šlo. Jiří Kantor

16 VOLEBNÍ PROGRAM PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 STRAŠICE volební strana Sdružení pro otevřenou společnost (SOS) Sdružení nezávislých kandidátů a ALTERNATIVA 15. a 16. října 2010 JAK DÁL? STEJNĚ JAKO POSLEDNÍ 4 ROKY, NEBO JAKO KDYSI?

17 Naše kandidátka: 1. Ing. František Nerad 2. 6Ing. Ivo Kužel 3. Mgr. Alžběta Kapolková 4. 2Štefan Blaško 5. 6Anna Bergmannová 6. 5Ing. Petr Macháček 7. 1Mgr. Jan Sovadina 8. 2Denisa Ungrmanová 9. 1Jana Miščíková 10. 5Zdeněk Šujan 11. Lenka Pěnkavová 12. Karel Dezort 13. Ing. Hana Šmídová 14. Jiří Přibáň 15. 3Karel Ludvík Z čeho v obci vycházíme? Uplynulo 20. let od prvních svobodných voleb na naši strašickou radnici v roce 1990 a ve vedení radnice se vystřídaly různé způsoby řízení. Nadšené na začátku, Autokratické při pokračování, Socialistické dvě předposlední volební období, Liberální v poslední době. Na další 4 roky si tedy lze vybrat z toho, co tady bylo, nebo zvolit něco úplně nového, pokud to někdo nabídne. Kam to chceme dotáhnout? Postavit Strašice na úroveň moderní obce 21. století, jejíž základy jsme v posledních 4 létech vybudovali. Zahájili jsme systémové plánování oprav a údržby, systémové opravy budov, restrukturalizaci kasáren, úpravy obecní zeleně, opravy památek, zpracování projektů. Zahájili jsme řešení energetických problémů obce. Tvrdíme, že to je zatím jen začátek a je toho třeba ještě hodně dodělat a hlavně udržet nastoupený trend a provozy! Současní návštěvníci obce říkají, že se Strašice za poslední dobu dost změnily. Proměna obce je nepřehlédnutelná a myslíme, že se to ještě zlepší dokončením všech našich nápadů z posledního volebního období, na kterých jsme v koalici celé čtyři roky pracovali. Dokázali jsme v posledních čtyřech létech, že víme jak na to, že víme, co chceme a umíme toho dosáhnout. Pokud to nechcete zastavit, jděte volit a volte na radnici znovu nezávislou kandidátku Sdružení pro otevřenou společnost Už nevoláme o pomoc SOS strašické radnici chceme rozdělanou práci dokončit.

18 Volební program ČSSD pro komunální volby 2010 Vážení občané Strašic, místní organizace České strany sociálně demokratické se obrací ke všem občanům naší obce a vyzývá je k podpoře svých kandidátů v komunálních volbách. Dovolujeme si před Vás předstoupit s volebním programem, který vychází z dlouhodobých potřeb rozvoje obce. Politiku chápeme jako nepřetržitý proces budování a zkvalitňování společného a nikdy nekončícího díla. Chtěli bychom tedy navazovat na to vše dobré, co bylo vykonáno a započato, a současně bychom chtěli přinést také něco osobitého a svého. Nabízíme kombinaci nadšení, nápadů a ideálů politických nováčků se zkušeností a moudrostí těch, kteří mají s prací v orgánech obce již dlouholeté zkušenosti. Naším cílem je podporovat a rozvíjet dynamický růst obce s moderním životním stylem, bohatou nabídkou vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb, rozvíjejícím se podnikatelským prostředím, kvalitním kulturním a sportovním zázemím, hodnotným a zdravým životním prostředím. Jsme připraveni pozorně naslouchat Vašim potřebám a přáním a naplnit ideál politiky coby úsilí o veřejné blaho. Komunální politika není politikaření! Na našem stupni je to práce pro blaho obce a její občany. Proto vyzýváme ke spolupráci i ostatní kandidující politické strany. Priority našeho volebního programu jsou tyto: vstřícný, otevřený, zákaznicky orientovaný a profesionální přístup zvolených zástupců a pracovníků OÚ vůči občanům udržovat rozumný a trvale udržitelný rozvoj obce pomocí územního plánování (např. vybudování dalších stavebních zón pro výstavbu domů a bytů) stabilizovat a popřípadě zvýšit rozpočtové příjmy obce, zvýšit množství projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu zachování Obecní policie Strašice a její větší zapojení do projektů prevence kriminality, zejména mládeže zachování členství v sdruženích obcí, ve kterých má obec vklady nebo účast (Vodohospodářské sdružení obcí Rokycanska, Sdružení Polygon, Sdružení obcí pro výstavbu sběrných dvorů, mikroregion Horní Berounka) řešit vztahy a soužití se sousedícím vojenským výcvikovým újezdem v celé jejich šíři zapojit obec do turisticky zajímavých oblastí a zajistit zde příslušné služby, provozovat muzea a turistické cíle (Muzeum veřejné dopravy, Muzeum Středních Brd, Společenský dům, obnovené památky, cyklostezka Paříž Vídeň aj.) dokončit rekonstrukce budov Muzea Středních Brd a Muzea veřejné dopravy autobusů Škoda usilovat o zápis některých památek v obci do seznamu chráněných památek ČR dokončit komplexní zprovoznění budovy Společenského domu v kasárnách

19 řešit sportovně společenský areál na bývalém hřišti Dukla vyřešit využití areálu koupaliště dokončit opravy zbytkového bytového fondu: zateplení nájemních bytových domů, výměny střešní krytiny, výměna elektrických rozvodů dokončit opravy budovy a okolí radnice dokončit záměr zavést vodu na hřbitov (žádost o dotace na vodovod) realizovat rekonstrukci tankové cesty jako dopravně obslužní komunikaci průmyslové zóny v bývalých kasárnách dokončit generální opravu budovy Základní školy zahájit generální opravu budovy Mateřské školy řešit vybudování chodníků podél silnice od obecního úřadu směrem na Huť a od Libuše směrem do Dvora zahájit spolupráci s firmami v areálu kasáren v oblasti vzdělávání rozvíjet projekt Dětské rady obce, zapojit školu do projektů Partnerství v EU rozvíjet projekt Partnerství v EU s obcemi İren a Markt Hohenfels řešit skládkování a likvidace odpadů z katastru obce po ukončení životnosti skládky TKO realizovat novou koncepci a revitalizaci návsi obce včetně parkování a zeleně řešit protipovodňová opatření na Padrťském potoce, ve Dvoře a v Koutě v případě zájmu pokračovat v privatizaci bytového fondu obce řešit výhodnější dodávky tepla do centrálního zásobování teplem v obci pokračovat v opravách místních komunikací např. mezi panelovými domy za hřištěm... Vladimír Vajnar předseda MO ČSSD ve Strašicích PRODÁM BYT 3+1 STRAŠICÍCH Prodám družstevní byt 3+1, 70 m2 s lodžií v 1. patře nově opraveného panelového domu ve Strašicích. Úsporné vytápění infra panely - nižší měsíční platby za topení. Další informace na tel Cena ,- Kč

20 Teplo ve Strašicích dříve a dnes Ing. František Nerad autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, pamětník Bavit se o teple do roku 1989 bylo plýtvání časem. Od ale ve Strašicích vedeme diskuse o tom, jak vyrábět teplo pro obec efektivně. Dne se uskutečnilo jednání Občanského fóra Strašice a zástupců armády ČR mimo jiné o budoucnosti tehdy nově budované kotelny v kasárnách. Do té doby se o tom, co se děje za neprůhledným plotem z vlnitého plechu, moc nemluvilo. (Pozn. Autor: zápis má celkem 4 strany, toto je první z nich)

21 Samozřejmě, že jsme se ptali, proč je kotelna tak velká, jaké dopady bude mít provoz na obec, kam se bude vozit popel z kotelny. Podle slov zástupců Armády byla navržena takto velká kotelna pro vytápění celých Strašic. Avšak i podle některých lidí v Armádě to byl projekt jen jaksi naoko, ale se skutečným rozvedením tepla po obci se moc neuvažovalo. Přesto jsme to alespoň zkusili. Při těchto debatách jsem se blíže poznal s Petrem Pánkem. Pracoval tehdy v kasárnách a měl na starosti mimo jiné i provoz kotelny. Vysvětlil mi principy provozu a nějaké souvislosti a záměry vojáků v obci. Je pravda, že jsme se nejprve dost pohádali, ale po vysvětlení svých pohledů na ten problém jsme zjistili, že vlastně oba chceme jedno a to samé. Chtěli jsme co nejlevnější teplo rozvést do co nejvíce míst. Začali jsme v létech 1993 až 1998 velmi úzce spolupracovat a výsledkem bylo, že Petr Pánek se stal v roce 1994 nejprve předsedou stavební komise a poté i kandidátem na starostu za naše sdružení SD-LSNS. Bohužel se nedožil voleb v roce Byli jsme asi v roce 1995 spolu na MO ČR u tehdejšího ekonomického náměstka Ministerstva obrany, kterým byl tehdy ještě neznámý, Ing. Miroslav Kalousek. Nabídl nám starou kotelnu za 1 korunu. S Vladimírem Čermákem jsme začali spolupracovat na výstavbě ekologické kotelny na biomasu ve staré kotelně. Když budete listovat Barňáky a Pytlíky z let dočtete se docela dost o tom, že jsme tehdy chtěli jak s teplem, tak s jeho cenou a spotřebou něco udělat. Měli jsme zde partu lidí, která si říkala Liberální klub a v podstatě jsme měli projekty i na výstavbu toho, k čemu se dnes upíráme jako k řešení energetické situace v obci. Je pravda, že to tehdy neprošlo, protože jsme se v koalici pohádali tehdejší starosta proti našemu projektu biomasové kogenerační elektrárny a výtopny v režii armády, obce a místních firem postavil projekt paroplynové elektrárny ve spojení s nějakou firmou TANDEL s.r.o. z Prahy. Naštěstí se nepodařilo paroplynovou elektrárnu postavit. Nedovedu si vůbec představit, co by se v ní při dnešních cenách plynu dělo. Zřejmě nic, jen by ty desítky milionů staly šrotem. Nepodařilo se ale postavit ani výtopnu na obnovitelné palivo, tedy biomasu. Když jsme byli v roce 2007 v Trhových Svinech, které jsou v Česku jakýmsi představitelem pokrokového řešení energetické koncepce obcí, vysvětlili nám, že budování koncepce založené na alternativních palivech začali právě v létech Dnes to obec provozuje levně pro občany a ještě se ziskem. Teplo stojí něco kolem 200 Kč/GJ. Na návštěvě ve Strašicích byl v dubnu 1998 ekolog Ivan Rynda a bavili jsme se tehdy v Merkuru o různých ekologických variantách výroby a spotřeby tepla. Konstatovali jsme, že výroba tepla a ještě lépe kogenerace výroby elektřiny a tepla z obnovitelného paliva, byla nejvýhodnější z variant.

22 V roce 1998 volby díky naší rozháranosti zvítězila opozice KSČM a ČSSD začala plynová éra obce. Dne jsem napsal do Barňáku článek: Další osud Strašic bude spojen s plynem Ing. František Nerad - Česká společnost pro rozvoj bydlení Tato prorocká slova pronesl na zastupitelstvu dne zástupce starosty Pavel Vajnar. Význam těchto slov ocení obec a její občané v budoucnosti a budou opravdu klíčová. Tato slova by měla být zachycena v obecní kronice. Tato slova stvrdilo svým hlasováním 9 zastupitelů. Nechtěl bych, aby mé názory byly chápány jako názory proti plynofikaci Strašic, protože většina občanů naší obce plyn chce a chci jej i já, pokud na jeho používání budu v budoucnosti mít. Jaké jsou však představy většiny občanů o investičním, energetickém a ekologickém dopadu tohoto rozhodnutí? Jaké jsou jejich představy o energetické politice naší obce? Kolik bude stát provoz plynového kotle za 15 let (taková je zhruba jeho životnost)? Jaké podklady měli zastupitelé pro tak zásadní rozhodnutí? Dnešek už na některé moje otázky poskytl odpovědi. Osud Strašic je nyní vyřešit s minimálními ztrátami rozvod s plynem. Někdo možná podotkne, že se tak drastické zdražení plynu nečekalo. Já tvrdím, že se dalo čekat. Naše země je v Evropě, usilovali jsme o vstup do Evropské unie a nechtít vidět, jak to v EU funguje, bylo neprozíravé. Je pravda, že kubík plynu stál v té době tuším 4 Kč. V Německu stál něco přes marku. Jenže marka byla tehdy tuším 17 korun, takže myslet si, že takové rozdíly cen budou v Evropě na věčné časy, bylo velmi naivní. Dopady toho rozhodnutí dnes řešíme. Píše se rok 2010 a my řešíme, že mezní cena tepla je pro občany Strašice 700 Kč/GJ. Pokud překročí tuto hranici, budou muset přestat platit, protože na to prostě mít nebudou. Nájemci v bytovkách dnes platí za jeden GJ 697,- Kč. V projektu plynofikace bylo původně plánovaných asi 500 plynových přípojek. Dnes je jich funkčních něco pod 200. První privátní bytovka se již odpojila a investovala do jiného způsobu vytápění. Vlastníci objektů v kasárnách si hledají buď vlastní zdroje tepla, nebo drasticky omezují jeho spotřebu. Lidé v domcích se buď rovnou odpojují, nebo kombinují dva zdroje tepla, dnes už většinou a logicky nejprve zateplují a až pak zavádějí dražší kotle na výrobu tepla. Ostatně na radnici jsme to udělali letos také, protože psát do volebního programu, že jsme pro trvale udržitelný život a nic pro to neudělat by byla lež. Ve Strašicích jsme po asi 15 létech, kdy cena tepla neustále stoupá, dospěli do stádia, kdy se musíme rozhodnout co dál. Zda nechat osud Strašic nadále spojený s plynem nebo se poslušně vrátit na cestu, po které bychom bývali mohli 15 let s klidem kráčet a nedělat nic a byli bychom lidmi chváleni za levnou cenu tepla. Kdysi, když se dělala plynofikace obce, jsem se ptal tehdejšího vedení radnice, zda máme zpracován energetický audit obce. Paní starostka mi řekla, že ano, jinak by byl s plynofikací obce problém. Položil jsem jí otázku, zda v něm je kotelna v kasárnách. Odpověděla ne, protože prý není obce. Proto vyšla plynofikace obce. Kdyby tam byla kotelna započtena, plynofikace by nevyšla. Namítal jsem tehdy, že obec mohla zdůvodnit začlenění kotelny do celého systému topení obce, protože vojáci nám v roce 1990 tvrdili, že je s ní v obci počítáno. Jenže nestalo se nic. Vzniklo to, co vzniklo a skončilo to v podstatě nesplatitelnou cenu tepla. Takže současné zastupitelstvo za poslední 4 roky řešilo zásadní rozhodnutí o teple v obci už několikrát. Rada obce, komise pro veřejné zakázky, komise pro rozvoj obce se v posledních čtyřech létech zabývaly energetickou koncepcí obce několikrát a opakovaně. Stále všichni konstatujeme, že to je problém, který se musí vyřešit. Jednáme na ministerstvech, která nám mohou pomoci, zpracováváme projekty, žádosti, doklady a ti, kteří to způsobili se ptají, co to vlastně děláme, místo aby předkládali návrhy na řešení, nebo se někde v koutě styděli za špatné rozhodnutí. Z každého jednání jsou veřejné písemné výstupy, nová energetická koncepce visí na Internetu a je veřejně přístupná, debaty na zastupitelstvu se už více než rok zabývají odstoupením bytového družstva od smlouvy o dodávkách tepla a kolem dokola se debatuje o ceně tepla a na posledním jednání

23 zastupitelstva mě překvapí jeden ze zastupitelů party, která to způsobila výrokem: My jsme to nerozehráli, to rozehrál někdo jinej! Ano, to je pravda, někdo jinej rozehrál hru o teple z plynu, které teď lidé nejsou schopni splácet a někdo jinej ten malér řeší. Ten kdo spojil osud Strašic s plynem a plynovou hru rozehrál, mlčí a v tom je ten problém. Nezaznamenal jsem jediný racionální krok k nápravě osudového spojení Strašic s plynem od těch, kteří ten krok odhlasovali. Je pravda, že někteří už to pochopili, ale pořád ještě ne všichni. Dnes znovu kandidují na radnici a pokud volby vyhrají, jsem zvědav, jak ten problém, který před 12 léty rozehráli, dohrají do konce. Upřímně řečeno, očekával jsem třeba diskusi, rady a pomoc při žádosti o odpojení BD z CZT v kasárnách. Nedočkal jsem se. Když jsme předložili velmi racionální řešení bez investic, ozývají se hlasy: My jsme to nerozehráli.. Nevěřím, že ten kdo to řekl neví, která bije. Už dva roky o tom problému diskutujeme. A po dvou létech zazní dost neuvěřitelná věta.! Nechápu. Místní knihovna ve Strašicích Pořádá kurz anglického jazyka - Začátečníci - Mírně pokročilí (New Elementary Headway od 8.lekce) - Pokročilí (New Headway Preinter Mediate od začátku) Cena 3.800,- Kč Bližší informace: Místní knihovna , Mgr.Hrazdilová Kontaktní schůzka od v Malém sále SD (Místní knihovna)

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 1. února 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 02/12/2010 8.3 Zázemí pro činnost SDH + vybudování služebního bytu ve zdravotním středisku M. Novák Mgr. Vodičková 10.3.2011 12.9.2011

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. září 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.m.novotná, p.b.wolf, p.m.topinková, p.p.drda,

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji

uvedl, že v současné době byly vytvořeny vytyčovací protokoly na základě kterým obec může uzavřít smlouvu o prodeji ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne

Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014 Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, M. Vilinger, Mg.S. Hrnčíř, Ing. I. Šafář, Z. Morávek Omluveni: Bc. R.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 22. srpna 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod.

Zápis ze 5. jednání ZO Bory v hod. Zápis ze 5. jednání ZO Bory 20. 3. 2015 v 19. 00 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Špaček M., Vávra P., MVDr. Marková R., Mgr. F. Eliáš., Kujalová J., Bc. Suková D., ing. Slavíková M., Chalupa O.,

Více

Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013

Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013 Obec Stružnice Zápis 23. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne 18. dubna 2013 Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Blažek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Milan do 19:10 hod, Kotek Robert od

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík

Z Á P I S č. 29. Přítomni : J. Mareš, JUDr. Klíma, M. Ramba, T. Skála, Ing. Hanf, Ing. Pokorná. Nepřítomni : Ing. Kovačík Z Á P I S č. 29 z veřejného zasedání OZ Lidice konaného dne 8.4. 2009 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lidice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více