Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách."

Transkript

1 V sobotu 30. b ezna 2013 zem el ve v ku 88 let emeritní prezident Sv tové asociace betlémá (UN-FOE-PRAE) PhDr. Vladimír Vaclík, zakládající, dlouholetý a nakonec estný p edseda eského (p vodn eskoslovenského) sdružení p átel betlém ( SPB). P i založení tohoto sdružení p átel betlém (v Hradci Králové ), v jeho úsp šném rozvoji a vybudování mezinárodní prestiže m l a stále má PhDr. Vladimír Vaclík rozhodující zásluhy. eské sdružení p átel betlém se stalo v roce 1995 stálým lenem sv tové asociace betlémá (UN-FOE-PRAE) a je doposud jediným lenem této sv tové federace betlémá ze zemí bývalého socialistického bloku. V roce 2001 se stal PhDr. Vladimír Vaclík prezidentem této sv tové betlémá ské federace. Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách. Až stá í a smrt se vplíží, naposledy zamávám z Chárónovy lo ky t m, které jsem tolik m l rád - Vladimír Vaclík V roce 2004 byl do Hradce Králové svolán kongres UN-FOE-PRAE a p i této p íležitosti zde byla uspo ádána organiza n velice náro ná sv tová výstava betlém. PhDr. Vladimír Vaclík mimo jiné vydal n kolik publikací týkajících se betlém. Lidové betlémy v echách a na Morav, Praha : Vyšehrad 1988, Chrámové betlémy v echách a na Morav, Praha : Vyšehrad 1990, eské betlémy, Praha : Integra 1994, Encyklopedie betlém, Ústí nad Orlicí : Oftis 1999, Kdo je kdo mezi betlemá i na konci 20. století, Ústí nad Orlicí : Oftis 2000, Co nevíte o betlémech: um ní betlemá ské, Ústí nad Orlicí : Oftis 2000, Betlémy jako ilustrace historické události i p edstav lidové zbožnosti, Jeho poslední dílo o betlémech vyšlo v záv ru lo ského roku a to Listy z kroniky eského betlemá ství, Ústí nad Orlicí : Oftis Zde se hned po úvodních kapitolách v novaných historii a vzniku eské betlémá ské tradice autor pan Vladimír Vaclík snažil spíše memoárovou formou vzpomenout a p ipomenout jednotlivce, kte í se o rozvoj eského betlémá ství p i inili. Vladimír Vaclík (první zprava) s delegací bavorských betlémá u mohelnických jesli ek (foto František Suchomel) Vladimír Vaclík s mohelnickým betlémá em Miroslavem Knoblochem v roce 2006 (foto Pavel Nenkovský) Jsem rád a vážím si toho, že jsem m l tu est a možnost s panem Vladimírem Vaclíkem spolupracovat již od za átku založení našeho sdružení betlémá. Náš vzájemný, p kný a p átelský vztah a mnohaletá spolupráce mne v mnohém obohatila. Mohelnici pan Vladimír Vaclík osobn navštívil n kolikrát. V bec poprvé to bylo 4. ledna 1990, kdy zde k našim jesli kám doputoval s delegací bavorských betlémá. Tehdy p ijel i prezident bavorských betlémá MUDr. Gert Giebel s chotí viz foto po ízené u mohelnického betlému. Naposledy k nám do Mohelnice p ijel pan Vladimír Vaclík 12. listopadu 2006 na výstavu betlém uspo ádanou v prostorách M stského kulturního st ediska. Tehdy zde byl vytvo en eský rekord v po tu trojrozm rných betlém vystavených v jednom dni na jednom míst a pan Vladimír Vaclík byl samoz ejm u toho. Uspo ádal zde jednu ze svých odborných p ednášek a mnohým zájemc m pak s v nováním podepisoval n které své odborné betlémá ské publikace. Za vše, co pro naše betlémá ství ud lal, mu pat í naše obrovské pod kování. Pavel Nenkovský, místop edseda SPB

2 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 2 NA CO JSME ASEM ZAPOMN LI Byla jednou jedna hol i ka, která vyžadovala, aby jí maminka každý ve er p e- etla p ed spaním aspo jednu pohádku. Maminku jednoho dne napadlo, že jí koupí sérii audiokazet s p evypráv nými pohádkami. Hol i ka se nau ila ovládat magnetofon a všechno šlo celý týden dob e. Zanedlouho hol i ka požádala maminku, aby jí šla op t vypráv t pohádky. Maminka byla p ekvapená: Cože? Vždy už p ece umíš ovládat magnetofon! Hol i ka: Ano, maminko, ale ten m neumí vzít do náru í! Je skute ností, že všechny d ti se rodí p ímo nemocné touhou být laskány. Dnes je potvrzeno, že nedostatek n žnosti je pro dít záke n jší než hlad. Jak pravdivé je tvrzení, že pohádka p ed spaním bere psycholog m práci Dovolím si uvažovat dál v nastín ných intencích. Když se pohybuji mezi lidmi, je mi smutno p edevším z mladých, kte í mají uši zacpané sluchátky (je to dnes prý moderní ). Do nich si pouští hudbu ve formátu MP3, mají své decibely, nep ítomný pohled a kašlou na sv t kolem sebe. Neslyší zp v ptá k, hvízdání v tru, št betání d tí, neodpoví nám na pozdrav, nep ítomn vejdou na p echod pro chodce, ve vlaku nebo autobusu p sobí coby živé mumie. Dít z p íb hu velice rychle pochopilo, že mamin in hlas nem že nahradit brilantn namluvena pohádka. Všem zašpuntovaným p eji znovuobjevení pohlazení pozdravu od t ch kolem, sv ží pozdrav ve v tru št betajících ope enc, líbivé melodie, které nep inese formát mp3, ale b žný provoz normálního života. Chce to málo: odložit klapky z o í a uší A se to poda í všem co nejd íve, po p íkladu Otíka Rákosníka z úsm vného filmu režiséra Ji ího Menzela z roku 1985, Vesni ko má st edisková! Pavel Kavec OD JE OTEV ENA NOVÁ CESTOVNÍ AGENTURA TANE NÍ KLUB JEHLAN MOHELNICE POSTOUPIL NA MISTROVSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY 2013 Ve dnech b ezna 2013 se v záb ežském kulturním dom uskute nila tane ní sout ž formací regionu Severní Morava. Tato sout ž s názvem Festival tane ního mládí 2013 byla ur ena pro minid ti, d ti, juniory, mládež a seniory. V sout žích se tak v celkovém po tu 88 vystoupení se na tane ním parket prost ídalo 117 minid tí, 421 d tí, 325 junior, 333 mládeže, 67 senior a 8 tzv. polka. Celkem zde vystoupilo 1271 tane ník (v tšinou tane nic). Ve výsledkové listin v kategorii MLÁDEŽ - Plesové formace - první a druhou p í ku po zásluze obsadili tane níci z TK JEHLAN Mohelnice: 1. místo: TK JEHLAN Mohelnice - název vystoupení: I Belive in you (choreograf Jan Linhart a kolektiv) 2. místo: TK JEHLAN Mohelnice - název vystoupení: S tebou (choreograf Dana Linhartová) 3. místo: FLASH Krnov - název vystoupení: Val ík z Montmartru (choreograf Mgr. Jana Mat jková). Nádražní 34, Mohelnice Tel.: , provozní doba: po - pá * Tuto sout ž po ádal Svaz u itel tance R (SUT R), Záb ežská kulturní, s.r.o. a Tane ní škola Bohémia Chrast. Blahop ejeme zástupc m našeho m sta Tane nímu klubu JEHLAN Mohelnice k postupu na mistrovství eské republiky SUT plesových formací, které se uskute ní 4. kv tna 2013 v Chrudimi. Pavel Nenkovský

3 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 3 PETICE NA PODPORU UD LENÍ NOBELOVY CENY ZA MÍR SIRU NICHOLASI WINTONOVI Motto: Nic není nemožné, pokud to neodporuje zdravému rozumu. Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 p evážn židovských d tí z území okupovaného nacistickým N meckem, zejména z bývalého eskoslovenska. Svépomocí a navzdory neochot státního aparátu své vlastní zem zorganizoval vlakové transporty d tí do Velké Británie, kde pro n nalezl nové domovy a umožnil jim za ít nový, bezpe ný život. O svém inu se po léta nezmínil ani svým nejbližším, a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento hrdinský a nanejvýš humánní skutek by z stal navždy skryt o ím ve ejnosti i zachrán ných d tí. Domníváme se, že za tyto iny by m l být sir Nicholas Winton vyznamenán Nobelovou cenou za mír. Svými skutky zásadn p isp l k myšlence bratrství mezi národy ve smyslu zn ní poslední v le Alfreda Nobela. K této iniciativ nás motivovala p edevším beseda se dv ma dámami pat ícími mezi n kdejší Wintonovy d ti, jež se konala na naší škole. Byla pro nás natolik silným emocionálním zážitkem, že jsme se rozhodli navázat na aktivity pana Zde ka Tulise, který ve spolupráci s panem Matejem Miná em (režisérem t í film o p íb hu sira Nicholase) již od roku 2004 seznamuje zejména mladé lidi s pohnutými událostmi roku 1939 v rámci vzd lávacího programu Loterie života. Vyzýváme všechny, jimž není skutek sira Nicholase Wintona lhostejný, k podpo e naší snahy p ipojením podpisu na níže uvedenou petici. Cílem naší iniciativy je p isp t nejen k ocen ní sira Nicholase Wintona Nobelovou cenou míru, ale též ke zvýšení pov domí o p íb hu tohoto state ného muže, právem nazývaného britským Oskarem Schindlerem. Proto vás prosíme rovn ž o spolupráci p i ší ení této petice. Studenti Gymnázia Open Gate Babice 5, í any u Prahy Složení peti ního výboru: Tomáš Tit ra, Praha 2, Jana Masaryka 628, student Gymnázia Open Gate a p edseda studentské rady Dominika Kou ilová, Luka nad Jihlavou, Školní 394, studentka Gymnázia Open Gate a lenka studentské rady Mgr. David Nitsche, Praha 5, Lohniského 901/7, u itel Gymnázia Open Gate PhDr. Ji í Koste ka, Ph.D., Cerhovice, Machá kova 88, u itel Gymnázia Open Gate (zastupuje peti ní výbor ve styku se státními orgány) Kontakty a odkazy: < sewintona> < ARCIVÉVODA EVŽEN ( ) Obnovitel a restaurátor z íceniny hradu Bouzova, arcivévoda Evžen, se narodil 21. kv tna roku 1863 na zámku v Židlochovicích u Brna. Vystudoval reálné gymnázium a vojenskou akademii ve Vídni, procestoval celou Evropu a navštívil i Egypt a k ad jazyk, které ovládal pat ila i eština. Ve svých t iceti šesti letech byl generálem a velitelem 9. p ší brigády v Olomouci a rok nato, v roce 1894 se stal 59. velmistrem ádu n meckých rytí. Krom toho byl protektorem Centrální komise pro památkovou pé i Rakousko- Uherska, kurátorem Císa ské akademie v d, protektorem Spole nosti p átel hudby ve Vídni, estným presidentem spolku historických zbraní v Dráž anech a protektorem mezinárodní nadace Mozarteum v Salzburgu. Navíc byl estným lenem Rakouské akademie v d, protektorem hudebního spolku v Innsbrucku a doktor honoris kausa práv, filosofie a medicíny. Ve funkci velmistra ádu se usadil na zámku v Bruntále a zde vybudoval ádovou a civilní nemocnici, dív í školu, adu obytných budov a v noval se též rozvoji pr myslu m sta. Nechal opravit zámek, z ídil zámeckou zbrojnici, obrazovou galerii a bohatou knihovnu. Poté obrátil svoji pozornost na další ádový majetek, kterým byla z ícenina hradu Bouzova. Tu nechal zrestaurovat zp sobem vyhovujícím i dnešním p ísným um leckohistorickým m ítk m a to za neuv itelnou sumu 20 milion zlatých, které poskytl ze svých osobních finan ních zdroj (jednalo se o podíl z fondu, který byl ur en p íslušník m habsburského rodu). K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl p izván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu m la pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovn ž ú astnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideál ádového rytí stva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím v decko-technickým v kem. V letech byly také postaveny a do provozu uvedeny nové špitální budovy ve Vrbn pod Prad dem a v Bruntále. ád provozoval 16 m š anských škol a 12 jich založil, dále provozoval 8 nemocnic, 3 hospice a 5 d tských útulk. Také hrad Sovinec se do kal v roce 1903 nového poslání tím, že zde bylo z ízeno ádové muzeum. Generální v rnou rekonstrukci p ipravoval arcivévoda také pro z íceninu hradu Cimburka u M ste ka Trnávky, ale v tom mu již zabránila válka. Za 1. sv tové války p sobil arcivévoda ve velitelských funkcích na jižní front a po pádu Rakousko-Uherska se dle svého ádového hesla MAGIS PRODESSE QUAM PRAEESSE (Rad ji prospívat, než stát v ele) se roku 1923 vzdal funkce velmistra ádu, usadil se ve Švýcarsku a pozd ji žil v ádovém konventu v rakouském Gumpoldskirchenu. Po vojenské okupaci Rakouska a eskoslovenska byl ád n meckých rytí n meckými nacisty ihned zrušen, jeho lenové byli pronásledováni a jeho majetek vyvlastn n. B hem II. sv tové války žil Arcivévoda Evžen ve Vídni a od roku 1945 žil v Igls u Innsbrucku a zem el v Meranu 30. prosince 1954 jako jedenadevadesátiletý sta ec. Letošní kv ten bude na Bouzov ve znamení 150 let od arcivévodova narození. Ctirad Štipl, SACB

4 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 4 MIKROREGION MOHELNICE ZAJÍMAVOSTI Z D JIN DOUBRAVICE Na svém p vodním obecním pe etidle mají doubravi tí ob ané vyobrazeny dv ryby, z ehož je z ejmé, že d ležitou sou ástí jejich obživy býval rybolov. Rybniká ství, va ení piva, zem d lský dv r a palírna - to byly odedávna hlavní ekonomické ukazatele této vsi ležící dnes na okraji Chrán né krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - lesa Doubravy p. Kr. * Na pravém b ehu eky Moravy, t sn pod jejím soutokem s T eb vkou, v nadmo ské výšce 250 m na rozloze 350 ha, je již od dávných dob usazena obec pozd ji zvaná Doubravice. Archeologické nálezy nám v tomto kraji dokazují osídlení již z mladší doby kamenné a to ko ovným obyvatelstvem považovaným za první Indoevropany. 4. století p. Kr. * Nastalo období keltského osídlení našeho kraje, o n mž máme d kazy v archeologických nálezech z míst mezi dnešní Doubravicí a Lošticemi. 3. století po Kr. * Malé množství archeologických nález z této doby signalizuje v prostoru pravd podobnost krátkodobé existence germánské osady století po Kr. * P i pr zkumu poh ebišt lidu popelnicových polí nalezl dr. Nekvasil poz statky staroslovanské osady z doby p ed Velkomoravskou íší * Hola z Doubravice je jako majitel vsi uveden na listin vystavené pro klášter Hradisko. Jedná se o první písemnou zmínku o obci tohoto jména. 14. století * Vesnice velmi utrp la válkami mezi markrab tem Joštem a Prokopem stejn jako pozd ji za válek mezi Ji ím z Pod brad a Matyášem Korvínem. Ves i tvrz byly proto v polovin 15. stol. ozna eny za pusté a jejich d jiny se vyzna ují p edevším dlouhou a nep ehlednou adou nejr zn jších majitel. Za t icetileté války pak byla Doubravice zpustošena úpln. 16. století * V té dob byl doubravický statek i tvrz v držení vladyckého rodu ze Slavíkovic, což nám dokazuje kamenný alian ní erb umíst ný nad vchodem dnešního zámku * Ves i panství se stává majetkem kartuziánského kláštera v Olomouci, který zde z kamen bývalé tvrze postavil zámek vypadající spíše jako hospodá ská budova. Po likvidaci kláštera b hem josefínských reforem pat í obec náboženskému fondu, který roku 1782 zrušil na panství robotu. Poté vlastnili Doubravici Fürstenberkové, k jejichž statku pat ila navíc i Radnice, Kr my, Lechovice, Mitrovice, Moravi any, Pavlov, Palonín, Pavlov a Tkanovice. V letech byla v zámku umíst na sladovna. Poslední majitelé, hrabata Dubští z T ebomyslic ( ), užívali zámek jako skladišt a po ur itou dobu také jako d eva skou továrnu * Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na konci Doubravice, uprost ed k ižovatky sm r na Mitrovice a Palonín. Je to dílo významného olomouckého socha e J. M. Scherhaufla * Zajímavý smír í k íž najdeme hned vedle sochy sv. Jana. Tak zvaný latinský k íž je vytesán z pískovce a má rozm ry 76 x 66 x 27 cm. Na b evnu je vyryt nápis 1171 a pod ním 1775 (3?), p i emž je z ejm nutné druhou jedni ku prvního letopo tu považovat za záhadu. Nálezy smír ích k íž z 12. století nejsou totiž žádné zaznamenány. P i rozši ování cesty v roce 1980 byl k íž posunut asi o 20 m, p ed ímž nejr zn jší báje a pov sti po celé st ední Evrop d razn varují a pachatel m hrozí krutými posmrtnými tresty. Trest v tomto p ípad nebyl dosud hlášen, le p ekvapením byl kuriozní nález t í dalších, menších k ížk, které byly jakoby poh beny pod k ížem hlavním. 19. století * Historickým klenotem obce se stala stará kovárna s podloubím stojící na návsi,.p. 36. Tato vzácn zachovaná empírová lidová stavba z 19. stol. byla nedávno citlivým zp sobem zrestaurována * Kamenný k íž na imické cest dal postavit Jan Mazal, rolník v Doubravici * V tento rok se jako syn zdejšího chudého u itele narodil 29. b ezna v Doubravici Josef Adalbert Pacher, který od mládí hrál na housle, flétnu a klavír. V šestnácti letech odešel do Vídn, kde se stal žákem významného klavíristy A. Halma. Pozd ji p estoupil na právnická studia do Vídn, avšak brzy se na naléhání odborník op t cele v noval studiu hudby a harmonie. Jako pianista debutoval v roce 1843 na soukromém soirée ve Vídni a pak následovala ada vystoupení ve zdejším spole enském hudebním sále. S koncerty vlastních skladeb vystupoval v N mecku a v Rakousku, aby se posléze v noval p edevším práci hudebního pedagoga. Oženil se s malí kou Hanriette Kaerling a po celý sv j život byl vyhledávaným u itelem, virtuosem a skladatelem ady klavírních koncert s doprovodem smy cového kvarteta, komorních skladeb, písní, tanc a etud pro klavír. Josef Pacher zem el 3. zá í 1871 v rakouském Gmunden u Traunského jezera * Kamenný k íž dal 5. zá í u kaple Nesv t jší trojice postavit zahradník Tomáš Krej í (Doubravice.p. 13) a jeho další údržbou jsou nadále povinni majitelé této usedlosti až 1876 * V t chto letech byl v doubravickém zámku inný proslulý vyšší hospodá ský vyu ovací ústav. Studovali zde žáci z ech, Moravy, Slezska, Polska, Ruska i N mecka a za zábavou docházeli až do Mohelnice, kde každoro n po ádali slavné a nevázané Dies Maiales. Bývalo zde v Doubravici v t ch dobách asi p kn veselo. Na hranicích katastru s Lošticemi stával tenkrát p i cest hostinec U bílé labut, který však byl roku 1832 ú edn zbo en - prý pro neplechy, opilství a nemravnosti v n m páchané. Ur it zajímavý a ú inný ú ední zásah * P vodn stál p ed mlýnem strom s obrazem P. Marie. Roku 1858 zde nechal Josef Ambrož postavit Boží muka s touže sv ticí * Se st echy Pacákova gruntu vyšlehly 27. srpna odpoledn plameny a prudký vítr, který znemož oval hasení, rozší il ohe na dalších 34 budov v etn mlýna. Celý Prchlov lehl popelem a vdova Hájková uho ela. Císa pán dal na obnovu obce 300 zlatých a arciknížecí podp rný ád v noval 100 zlatých * V Doubravici byla obecním nákladem postavena jednot ídní škola, ve které bylo tentýž rok zahájeno vyu ování. Prvním vyu ujícím byl Josef Prokeš, u itel z Moravi an * Rytí z Dúbrav - tímto honosným predikátem byl císa em obda en dvorní a zdravotní rada na ministerstvu vnitra MUDr. Emanuel Kusý ( ). Tento pr kopník preventivní medicíny, moderní hygieny a boje proti epidemiím, vedoucí initel státního zdravotnictví Rakousko-uherské íše, zavedl sanitární zákon, který snížil úmrtnost p i epidemiích až o 50 % a jeho metody se staly vzorem pro adu dalších stát. Kusý zavedl jednotné telegrafické hlášení vzniku infek ních chorob, propagoval budování vodovod, kanalizace a nemocni ní sít a podporoval o kování proti vzteklin a pravým neštovicím. Když byla v d sledku jeho opat ení r. 1888

5 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 5 potla ena v Hali i cholerová epidemie, byl Dr. Kusý vyznamenán ádem Železné koruny a sou asn povýšen do rytí ského stavu s predikátem "von Dubrav" (podle rodišt svého otce Dr Antona Kussyho z Doubravice) * Na ustavující valné hromad byl v obci založen hasi ský sbor. Ten m l již od roku k dispozici novou dvoukolovou st íka ku a v roce 1913 si hasi i postavili zd nou zbrojnici. V roce 1924 m l sbor t icet inných len * O elektrifikaci obce za ali Doubravi tí jednat již p ed 1. sv tovou válkou. První žárovka se však rozsvítila až po átkem roku 1935 a poté následovalo školení ob an o tom, jak s elekt inou zacházet, o bezpe nostních p edpisech a o tom jak s pomocí tohoto vynálezu va it a žehlit. bylo údajn poškozeno partyzány, kte í tak riskovali pomstu okupant zna n nervózních z blížící se porážky. Ti byli nebezpe ní do poslední chvíle, o emž sv d í hromadná vražda obyvatel a vypálení nedaleké obce Javo í ka ješt 5. kv tna 1945! 1945 * V den kapitulace nacistické armády, tj. 8. kv tna padl mezi doubravické ob any shromážd né uprost ed obce d lost elecký granát, kterým byl zabit Old ich Jarolím, Vladimír Král, jeho trnáctiletý syn Vladimír, Bohumil Blažek a Ondrej Sedlák. Na míst tragedie, kousek za kapli kou, jim byla spoluob any odhalena pam tní deska * Z Doubravice a Mitrovic odešlo 39 rodin do Mohelnice a okolí osídlit budovy a hospodá ství opušt ná n meckými spoluob any vysídlenými do N mecka * V Doubravici se narodila populární eskoslovenská komunistická politi ka Anežka Hodinová-Spurná ( ). B hem 1. republiky byla za Gottwaldovu KS poslankyní Národního shromážd ní a lenkou pražského obecního zastupitelstva a m stské rady. Za átkem nacistické okupace emigrovala p ekvapiv do Velké Británie a tam pat ila k vedení eské komunistické emigrace a zasedala ve Státní rad eskoslovenské v Londýn. V letech byla poslankyní a místop edsedkyní Národního shromážd ní. V únoru 1948 zde zorganizovala ak ní výbor NF a dokázala p inutit všechny nekomunistické poslance hlasovat pro p ijetí programu Gottwaldovy vlády, ímž významn p isp la k dosažení zdání ústavnosti a demokrati nosti onoho slavného únorového pu e. Zanedlouho nato ( ) pak obec ud lila své roda ce Anežce Hodinové-Spurné, rozené Zavadilové estné ob anství. Pro sv j vále ný pobyt v Londýn byla Hodinová vedena Státní bezpe ností na seznamu osob podez elých z "protistátní innosti" ale po konstatování skute nosti, že je naprosto up ímná a tudíž neškodná, bylo od jejího dalšího pronásledování upušt no. Ve ejnosti byla známá jako vytrvalá e nice, p edsedkyn Výboru eskoslovenských žen a p edstavitelka prosov tského mírového hnutí. Na rozdíl od svých koleg a kolegy v KS m la jednu sympatickou lidskou vlastnost, totiž skromnost * Na návsi byl odhalen kamenný pomník trnácti místním muž m padlým v 1. sv tové válce. Stavbu iniciovali Jan Jonta a Václav Pichler, otcové, jimž každému padli t i synové * Obec postavila mezi Doubravicí a Mitrovicemi nový h bitov. První poh benou byla mladá žena, která se narodila na p elomu století a bylo jí tedy 26 let * Doubravická emesla a podnikání ve 30. letech 20. století: Evžénie Pet íková, Ladislav Seifert, brat i Tauberové - hostince * Richard Vyt ísal - kolá * Ladislav Sk ebský - ková * Rudolf Seifert - mlyná * Josef Kulíšek - obuvník * Bohuslav Havlí ek - smíšené zboží * František Ramert - trafika * za první republiky tu byla i sladovna 1938 * Mnichovským diktátem byla Doubravice (jakož i Moravi any a Mitrovice) zakreslena na map záboru jako n mecké území. Spole ným odporem vedeným tehdejším loštickým starostou došlo b hem n kolika dn k "revizi" mnichovské dohody a p ed vánocemi 1938 se pak odehrávaly bou livé oslavy návratu do republiky. Za nacistické okupace z stala tato eská ves v protektorát * O nevšední zážitek se doubravickým ob an m postaral v dubnu, tedy pár týdn p ed koncem války, pilot n meckého letadla, který nouzov p istál na poli u h bitova. Letadlo pak 1949 * Škola dostala k dispozici nový promítací filmový p ístroj, který byl hojn využíván pro pot eby všech organizací. O sobotách byly pravideln promítány celove erní filmy. Koncem padesátých let však pod vlivem za ínající televize zájem o promítání film upadá * V Doubravici bylo založeno JZD, které si v r vybudovalo v bývalém mlýn výrobnu krmiv * Došlo k administrativnímu p ipojení Doubravice k Moravi an m * Není bohužel známo, kdy si místní v ící postavili na návsi kapli Nejsv t jší Trojice. Na seznamu z roku 1833 je však již vedena jako majetek obce. P vodní obraz Panny Marie byl roku 1893 nahrazen obrazem Nejsv t jší trojice a kaple v té dob prošla generální opravou, kterou financoval doubravický rodák P. Tomáš Wiedermann. Jeho bratr, který byl obchodníkem na Bouzov v noval na údržbu kaple 300 korun. Poslední úpravou bylo vymalování st n, kde dubický malí Petr Herzig zpodobnil pestré hanácké procesí v lidových krojích. Loštický ezbá Jaroslav Beneš zhotovil pro kapli pulpit pro pot eby služby mše svaté. Ctirad Štipl, kroniká

6 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 6 PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE ZE STOLNÍHO TENISU Patnáct u itel p evzalo v šumperském divadle z rukou hejtmana Ji ího Rozbo ila a jeho nám stka pro školství ing. Zde ka Švece ocen ní Pedagog Olomouckého kraje za rok Ocen ní za pedagogický p ínos dostal také Miroslav Demel (ZUŠ Mohelnice), Ivo Frömel (ZŠ, MŠ a DD Záb eh), Milan Polášek (Gymnázium Šumperk) a Jaroslav Valenta (SŠ technická a zem d lská Mohelnice). Na snímku je nám stek hejtmana ing. Zden k Švec s ocen ným pedagogem Miroslavem Demelem. Oba tito ob ané m sta Mohelnice nám tak v praxi p edvedli, jak se doopravdy uskute uje reprezentace m sta, které je našim domovem a pracovišt m. NEJV TŠÍ ZVON JE V MORAVI ANECH V minulém ísle Objektivu Mohelnice jsme Vám slíbili, více informací o nejv tším zvonu umíst ném na v ži kostela sv. Ji í v Moravi anech. Tento zvon má dolní pr m r svého v nce 130 cm, nese název patrona kostela sv. Ji ího a jeho p vod sahá až do roku Jak nám íká nápis na tomto zvonu, tak tento zvon byl v roce 1700 p elit na náklady moravi anských osadník ve zvona ské díln brn nského zvona e Jana K titele Meláka. Zvona Jan K titel Melák pocházel z Reiffenbergu. V roce 1690 byl p ijat za brn nského m š ana a zem el v roce A práv tento zvona ulil pro moravi anský kostel rozm rný barokní zvon, který byl krom akantového ornamentu a vlysu s motivem nahoru obrácených lilií vyzdoben reliéfy sv. Ji í, kartuziánského sv tce sv. Bruna, Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty - latinsky Nanebevzatá) a sv. Petra. Za druhé sv tové války byly z v ží mnoha kostel na vále né ú ely odebrány (rekvírovány) spousty zvon. Výjimkou nebyl ani moravi anský kostel odkud byl mimo jiné odebrán i tento zvon sv. Ji í. Díky Bohu byl práv tento zvon po válce objeven ve skladišti v Praze na Maninách. Objevil ho editel tohoto skladišt, moravi anský rodák Ji í Martinec. Po skon ení 2. sv tové války pak dal pan Ji í Martinec tento nalezený zvon dopravit do své rodné obce (Moravi an), kde byl 5. ervence 1946 op t umíst n na v ži kostela. Pokud budete mít zájem tento zvon spat it zblízka, tak využijte ve ejnosti již dob e známé Noci kostel, která se bude konat v pátek 24. kv tna Více informací o Noci kostel 2013 najdete na < Pavel Nenkovský (text i foto) Zleva: Ji í Obr st., Karel Strouhal, Josef Ba evský, Josef Májek a Petr Olejník st. Záv re nými zápasy koncem m síce b ezna byla ukon ena sezona stolních tenist Všechna t i družstva našeho stoln tenisového klubu dopadla velmi dob e. Naše A družstvo zaváhalo jen v jednom zápase a po stabilním výborném výkonu se umístilo s naprostou p evahou na prvním míst nejvyšší regionální sout že RPI a získalo právo postupu do krajských sout ží pro ro ník Cht l bych tímto vyzdvihnout velmi dobré výkony v zápasech a to u Standy Duchán, Martina Ellnera, Dušana Demetera a Martina Grézla. Družstvo B po zaváhání v druhé p lce sout že skon ilo na p kném t etím míst v regionální sout ži RP II. Absolutní podtrženou jedni ku bych dal našemu ješt mladšímu žákovi Pe ovi Olejníkovi, který v této sout ži získal úsp šnost 85,94% a tím se za adil na druhé místo v úsp šnosti v této sout ži dosp lých stolních tenist. Dobrých výkon dosáhli i další hrá i této sout že a to Luboš Košinár, Standa Hojgr, Pepa Májek, Karel Strouhal a Petr Olejník starší. Dalším bezchybným družstvem je naše C družstvo, které v okresní sout ži OS zcela bezkonkuren n získalo první místo a tím i právo postu do vyšší okresní sout že. O úsp ch tohoto družstva se zasloužil tým kolem vedoucího družstva pana Jirky Obra staršího ve složení: Josef Májek,Obr Ji í ml., Mego Lukáš, Olejník Petr st. a Josef Ba evský. V této vyda ené sezon se da ilo i naší mládeži. Naše chlouba Pe a Olejník, který je prvním rokem v kategorii mladších žák se umístil zatím na pr b žném republikovém žeb í ku mládeže na 17. míst ( eká ho ješt ú ast na mistrovství eské republiky, která ho m že ješt posunout výš). V sou asné dob je v republikovém výb ru mezi 25 nejlepšími žáky v akci Hledáme budoucí olympioniky. Výborných úsp ch dosáhli i naší další mládežníci na okresní úrovni, kte í se umístili na p edních místech ve svých kategoriích a to Ros a Nantl, Honza Maštera,Vojta Michal, Honza Sedla ik a Honza Kryl. Tento rok je jubilejní pro náš klub uplynulo již dvacet let od založení TTC Mohelnice. Zakládajícími leny byli Rostislav Stuchlý, Karel Strouhal a již nežijící Milan Kohoutek. K tomuto jubileu bych cht l pod kovat t mto zakládajícím len m a všem ostatním, kte í mají zásluhu na úsp šné práci klubu. Stanislav Hojgr, P edseda TTC Mohelnice

7 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 7 SECOND HAND ZEBEDIE MOHELNICE OTEV ENO od 1. b ezna 2013 První dojem je vždy velmi d ležitý a práv ten utvá í hlavn Váš od v. Vhodn zvolený a vkusný od v je sou ástí Vaší osobnosti, toho jak p sobíte na druhé. Proto je velmi d ležité se oblékat jen u profesionál, kte í Vám mohou vždy poradit v kombinaci barev a materiál. Náš obchod vám takové služby nabízí. Jsme Vám vždy k dispozici, a už chcete od základu zm nit svoji image nebo doplnit sv j šatník o pár nových stylových kousk. Na našich prodejnách najdete r zné módní kolekce a dopl ky, které spolu tvo í jeden ucelený módní styl. Vyberte si ze široké nabídky módních od v a dopl ku nejen z aktuální kolekce pro nastávající období. * KUS VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ * * KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ * * PROVOZOVNA 420 m 2 * * BEZBARIÉROVÝ P ÍSTUP * * D TSKÝ KOUTEK * pond lí a úterý a st eda a tvrtek a pátek a sobota ned le ZAV ENO Naše obchody najdete na adresách: MOHELNICE, Nám stí Tyrše a Fügnera LOŠTICE, Olomoucká 124/8 ZAHRADNICTVÍ "U H BITOVA" MOHELNICE nabízí pro jarní výsadbu sazenice zeleniny salát, brukev, zelí, kapustu, kv ták, celer, raj ata, papriku atd., nabízí také sazenice balkónových rostlin, kv tiny k ezu i na záhon MÁME OTEV ENO: denn : od 8.00 hod. do hod. v sobotu: od 8.00 hod. do hod. Old ich Dobrozemský, tel.: Družstevní 3, Mohelnice T ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT VU ELEKTROINSTALACE RADEK KROBOT Kv tná 279/6, Mohelnice Tel.: , < Nabízí provedení t chto prací: Rozvody elektro: ÚDRŽBA, MONTÁŽ, REVIZE rodinné domky, bytové domy, kancelá e, kotelny, haly revize elektrospot ebi podlahové vytáp ní SECOND HAND ZEBEDIE MY JSME KONKURENCE

8 ČAROVÁNÍ AROVÁNÍ Z KOUSKŮ Z KOUSK LÁTEK -- Muzeum Mohelnice výstava Mohelnický patchworkový klub si vzal za cíl ší it vzd lání v oboru tradi ních emesel. Ženy se zde v nují strojovému patchworku, organizují rovn ž kurzy ru ního patchworku a ozdobného quiltu. Patchwork a quilt pat í mezi nejoblíben jší ru ní práce. Ob techniky rozvíjí kreativní fantazii a myšlení a mohou se používat samostatn nebo sou asn. Od roku 1996 Mohelnický v rámci Školy patchworkový emesel klub p i si vzal M stském za cíl šířit kulturním vzdělání st edisku v oboru tradičních Mohelnice řemesel. tento klub Ženy zorganizoval se zde věnují strojovému patchworku, organizují rovněž kurzy ručního vždy jednou za rok kurz ru ního nebo strojového patchworku. Zájem o tuto techniku byl tak veliký, že od patchworku a ozdobného quiltu. Patchwork a quilt patří roku 2003 kurzy klubu vede odborná lektorka na mezi nejoblíbenější ruční práce. Obě techniky rozvíjí patchwork. První roky to byla lektorka Jitka kreativní Chumchalová fantazii z Bellusu a myšlení Brno a mohou a od roku se používat 2005 k nám samostatně jezdí lektorka nebo Danuše současně. B ezinová.z Od roku 1996 Ostravy. v rámci Od Školy tohoto řemesel roku klub při Městském pravideln schází kulturním 4x do středisku roka a Mohelnice zabývá se tento p evážn klub zorganizoval strojovým patchworkem. vždy jednou za V rok roce kurz 2008 ručního se nebo patchworková strojového technika patchworku. vy lenila Zájem ze o tuto Školy techniku emesel byl tak p i veliký, MKS Mohelnice že od roku a 2003 vznikl kurzy samostatný klubu vede Mohelnický odborná lektorka. patchworkový První klub, roky to o.s., byla který lektorka každoro n Jitka Chumchalová po ádá svou z vlastní Bellusu výstavu Brno a a od rovn ž roku 2005 se podílí k nám na do mnoha Mohelnice akcích jezdí p i lektorka propagaci Danuše m sta Březinová Mohelnice. z Ostravy. Výstavy patchworkového Od klubu tohoto mohli roku zájemci se klub shlédnout pravidelně nejen schází v Mohelnici 4x do roka a a okolí, zabývá ale se i převážně v dalších strojovým m stech jako patchworkem. nap. Šumperk, V roce 2008 P erov, se patchworková Vamberk, Valašské technika Mezi í í, vyčlenila zámek ze Školy Úsov řemesel nebo i při zámek MKS Mohelnice ve Slavkov a vznikl (Austerlitz). samostatný Své Mohelnický tento patchworkový spolek p edvedl klub, o.s., i v zahrani í který každoročně a to v pořádá našem um ní svou partnerském vlastní výstavu polském a rovněž m st se podílí Radlin na mnoha a rovn ž akcích v n meckém při propagaci m st města Annaberg. Mohelnice. Do Výstavy innosti patchworkového spolku klubu spadá mohli i pravidelná zájemci shlédnout ú ast na nejen mezinárodní v Mohelni- tohoto ci výstav a okolí, Prague ale i v Patchwork dalších městech Meeting jako v Praze, např. která Šumperk, je Přerov, pro mnoho Vamberk, lenek Valašské tohoto klubu Meziříčí, vždy zámek velikou Úsov inspirací nebo i pro zámek další ve práci. Slavkově P i (Austerlitz). p íležitosti 10-tého Své umění výro í tento vzniku klub tohoto spolku byla vypsána sout ž o nejkrásn jší předvedl i v zahraničí a to v našem partnerském polském městě Radlin a rovněž v německém městě Anna- patchworkovou tašku. Vyhodnocení této sout že prob hne 15. zá í 2013 v prostorách Duhové ajovny v berg. Do činnosti tohoto klubu spadá i pravidelná účast na možnost mezinárodní zakoupit výstavě látky na Prague patchwork Patchwork a bude Meeting možné v zakoupit Praze, r zné která je publikace pro mnoho o patchworku. členek tohoto klubu vždy velikou inspirací pro další práci. U příležitosti 10-tého výročí vzniku tohoto klubu byla vypsána dddddddddddddd soutěž o nejkrásnější patchworkovou tašku. Vyhodnocení této soutěže proběhne 15. září 2013 v prostorách Duhové čajovny v Mohelnici (na náměstí Svobody). Mohelnický patchworkový klub pořádá i další doprovodné akce v rámci svého kulatého výročí. Je to např. výstava desetileté činnosti (ta potrvá do poloviny října 2013); víkendový workshop s kurzem vytvoření patchworkového obalu na knížky; budou předvedeny speciální šicí stroje na patchwork; zájemci budou mít možnost zakoupit látky na patchwork a bude možné zakoupit různé publikace o patchworku. Po dobu trvání výstavy proběhnou kurzy patchworku pro začátečníky i pokročilé, pro děti i dospělé. Členky tohoto klubu spolupracují i s dalšími patchworkovými kluby po celé České republice a zúčastňují se jejich akcí, společných setkání, seminářů a ukázek vlastní tvorby. To vše pomáhá zájemcům o tuto techniku dále rozvíjet svoje vlastní poznatky a předávat si navzájem své zkušenosti. Do tohoto klubu se sjíždějí uchazečky nejen z okolí Mohelnice, ale přijíždějí i ze Zábřeha, Šumperka, Velkých Losin, kce v rámci Olomouce, svého Hranic kulatého a Přerova. výro í. Je Klub to nap. má momentálně desetileté 26 stálých innosti členek. (ta potrvá Vedoucí poloviny tohoto klubu íjna je 2013), paní výstava Zdeňka víkendový Šmídová workshop v úzké spolupráci s kurzem s paní Vlastou vytvo ení Jiráskovou. patchworkového Výstava, obalu kterou na uspořádalo knížky, budou Vlastivědné p edvedeny muzeum speciální v Šumperku, šicí stroje na Muzeum patchwork, Mohelnice zájemci a budou Mohelnický mít patchworkový možnost zakoupit klub látky za finanční patchwork podpory a Olomouckého bude možné kraje zakoupit a jejíž r zné vernisáž publikace se uskutečnila o patchworku. za širokého Po dobu trvání zájmu veřejnosti výstavy prob hnou ve čtvrtek kurzy 4. dubna patchworku 2013 pro potrvá za áte níky až do 18. i května pokro ilé, pro d ti i dosp lé. lenky tohoto spolku spolupracují i s dalšími patchworkovými Pavel kluby Nenkovský po celé ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssss. Pavel Nenkovský OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Ji í Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, I : , Registrace: MK R E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotož ovat s názory v jednotlivých láncích našich dopisovatel. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otišt ny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané lánky (anonymy) zásadn nezve ej ujeme. Cena 5 K

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad

stský ú ad Žaclé Rýchorské nám stí 181. 542 01 Žaclé Registra ní ú ad stský ú ad Žaclé Oznamujeme Vám tímto, že dne 25.08.2014 se uskute nilo u M stského sta Žaclé, konané 10. a 11.10.2014. Losování prob hlo v souladu s 25 odst. 3 z.. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PÍSEMNÁ PRÁCE Zadání 1 facka ho ješt pálila na tvá i, ale nemohl se ubránit úsm vu. Zpracování: vypravování kon ící uvedeným souv tím Zadání 2 Moje kuriózní brigáda Loni jsem pomáhal

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K

ERVENEC 2014. Vstupné v p edprodeji 170 K V den akce 210 K D M KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.. p edprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více