Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách."

Transkript

1 V sobotu 30. b ezna 2013 zem el ve v ku 88 let emeritní prezident Sv tové asociace betlémá (UN-FOE-PRAE) PhDr. Vladimír Vaclík, zakládající, dlouholetý a nakonec estný p edseda eského (p vodn eskoslovenského) sdružení p átel betlém ( SPB). P i založení tohoto sdružení p átel betlém (v Hradci Králové ), v jeho úsp šném rozvoji a vybudování mezinárodní prestiže m l a stále má PhDr. Vladimír Vaclík rozhodující zásluhy. eské sdružení p átel betlém se stalo v roce 1995 stálým lenem sv tové asociace betlémá (UN-FOE-PRAE) a je doposud jediným lenem této sv tové federace betlémá ze zemí bývalého socialistického bloku. V roce 2001 se stal PhDr. Vladimír Vaclík prezidentem této sv tové betlémá ské federace. Poslední rozlou ení se zesnulým se konalo ve tvrtek 11. dubna 2013 ve smute ní ob adní síni v Hradci Králové - Kuklenách. Až stá í a smrt se vplíží, naposledy zamávám z Chárónovy lo ky t m, které jsem tolik m l rád - Vladimír Vaclík V roce 2004 byl do Hradce Králové svolán kongres UN-FOE-PRAE a p i této p íležitosti zde byla uspo ádána organiza n velice náro ná sv tová výstava betlém. PhDr. Vladimír Vaclík mimo jiné vydal n kolik publikací týkajících se betlém. Lidové betlémy v echách a na Morav, Praha : Vyšehrad 1988, Chrámové betlémy v echách a na Morav, Praha : Vyšehrad 1990, eské betlémy, Praha : Integra 1994, Encyklopedie betlém, Ústí nad Orlicí : Oftis 1999, Kdo je kdo mezi betlemá i na konci 20. století, Ústí nad Orlicí : Oftis 2000, Co nevíte o betlémech: um ní betlemá ské, Ústí nad Orlicí : Oftis 2000, Betlémy jako ilustrace historické události i p edstav lidové zbožnosti, Jeho poslední dílo o betlémech vyšlo v záv ru lo ského roku a to Listy z kroniky eského betlemá ství, Ústí nad Orlicí : Oftis Zde se hned po úvodních kapitolách v novaných historii a vzniku eské betlémá ské tradice autor pan Vladimír Vaclík snažil spíše memoárovou formou vzpomenout a p ipomenout jednotlivce, kte í se o rozvoj eského betlémá ství p i inili. Vladimír Vaclík (první zprava) s delegací bavorských betlémá u mohelnických jesli ek (foto František Suchomel) Vladimír Vaclík s mohelnickým betlémá em Miroslavem Knoblochem v roce 2006 (foto Pavel Nenkovský) Jsem rád a vážím si toho, že jsem m l tu est a možnost s panem Vladimírem Vaclíkem spolupracovat již od za átku založení našeho sdružení betlémá. Náš vzájemný, p kný a p átelský vztah a mnohaletá spolupráce mne v mnohém obohatila. Mohelnici pan Vladimír Vaclík osobn navštívil n kolikrát. V bec poprvé to bylo 4. ledna 1990, kdy zde k našim jesli kám doputoval s delegací bavorských betlémá. Tehdy p ijel i prezident bavorských betlémá MUDr. Gert Giebel s chotí viz foto po ízené u mohelnického betlému. Naposledy k nám do Mohelnice p ijel pan Vladimír Vaclík 12. listopadu 2006 na výstavu betlém uspo ádanou v prostorách M stského kulturního st ediska. Tehdy zde byl vytvo en eský rekord v po tu trojrozm rných betlém vystavených v jednom dni na jednom míst a pan Vladimír Vaclík byl samoz ejm u toho. Uspo ádal zde jednu ze svých odborných p ednášek a mnohým zájemc m pak s v nováním podepisoval n které své odborné betlémá ské publikace. Za vše, co pro naše betlémá ství ud lal, mu pat í naše obrovské pod kování. Pavel Nenkovský, místop edseda SPB

2 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 2 NA CO JSME ASEM ZAPOMN LI Byla jednou jedna hol i ka, která vyžadovala, aby jí maminka každý ve er p e- etla p ed spaním aspo jednu pohádku. Maminku jednoho dne napadlo, že jí koupí sérii audiokazet s p evypráv nými pohádkami. Hol i ka se nau ila ovládat magnetofon a všechno šlo celý týden dob e. Zanedlouho hol i ka požádala maminku, aby jí šla op t vypráv t pohádky. Maminka byla p ekvapená: Cože? Vždy už p ece umíš ovládat magnetofon! Hol i ka: Ano, maminko, ale ten m neumí vzít do náru í! Je skute ností, že všechny d ti se rodí p ímo nemocné touhou být laskány. Dnes je potvrzeno, že nedostatek n žnosti je pro dít záke n jší než hlad. Jak pravdivé je tvrzení, že pohádka p ed spaním bere psycholog m práci Dovolím si uvažovat dál v nastín ných intencích. Když se pohybuji mezi lidmi, je mi smutno p edevším z mladých, kte í mají uši zacpané sluchátky (je to dnes prý moderní ). Do nich si pouští hudbu ve formátu MP3, mají své decibely, nep ítomný pohled a kašlou na sv t kolem sebe. Neslyší zp v ptá k, hvízdání v tru, št betání d tí, neodpoví nám na pozdrav, nep ítomn vejdou na p echod pro chodce, ve vlaku nebo autobusu p sobí coby živé mumie. Dít z p íb hu velice rychle pochopilo, že mamin in hlas nem že nahradit brilantn namluvena pohádka. Všem zašpuntovaným p eji znovuobjevení pohlazení pozdravu od t ch kolem, sv ží pozdrav ve v tru št betajících ope enc, líbivé melodie, které nep inese formát mp3, ale b žný provoz normálního života. Chce to málo: odložit klapky z o í a uší A se to poda í všem co nejd íve, po p íkladu Otíka Rákosníka z úsm vného filmu režiséra Ji ího Menzela z roku 1985, Vesni ko má st edisková! Pavel Kavec OD JE OTEV ENA NOVÁ CESTOVNÍ AGENTURA TANE NÍ KLUB JEHLAN MOHELNICE POSTOUPIL NA MISTROVSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY 2013 Ve dnech b ezna 2013 se v záb ežském kulturním dom uskute nila tane ní sout ž formací regionu Severní Morava. Tato sout ž s názvem Festival tane ního mládí 2013 byla ur ena pro minid ti, d ti, juniory, mládež a seniory. V sout žích se tak v celkovém po tu 88 vystoupení se na tane ním parket prost ídalo 117 minid tí, 421 d tí, 325 junior, 333 mládeže, 67 senior a 8 tzv. polka. Celkem zde vystoupilo 1271 tane ník (v tšinou tane nic). Ve výsledkové listin v kategorii MLÁDEŽ - Plesové formace - první a druhou p í ku po zásluze obsadili tane níci z TK JEHLAN Mohelnice: 1. místo: TK JEHLAN Mohelnice - název vystoupení: I Belive in you (choreograf Jan Linhart a kolektiv) 2. místo: TK JEHLAN Mohelnice - název vystoupení: S tebou (choreograf Dana Linhartová) 3. místo: FLASH Krnov - název vystoupení: Val ík z Montmartru (choreograf Mgr. Jana Mat jková). Nádražní 34, Mohelnice Tel.: , provozní doba: po - pá * Tuto sout ž po ádal Svaz u itel tance R (SUT R), Záb ežská kulturní, s.r.o. a Tane ní škola Bohémia Chrast. Blahop ejeme zástupc m našeho m sta Tane nímu klubu JEHLAN Mohelnice k postupu na mistrovství eské republiky SUT plesových formací, které se uskute ní 4. kv tna 2013 v Chrudimi. Pavel Nenkovský

3 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 3 PETICE NA PODPORU UD LENÍ NOBELOVY CENY ZA MÍR SIRU NICHOLASI WINTONOVI Motto: Nic není nemožné, pokud to neodporuje zdravému rozumu. Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 p evážn židovských d tí z území okupovaného nacistickým N meckem, zejména z bývalého eskoslovenska. Svépomocí a navzdory neochot státního aparátu své vlastní zem zorganizoval vlakové transporty d tí do Velké Británie, kde pro n nalezl nové domovy a umožnil jim za ít nový, bezpe ný život. O svém inu se po léta nezmínil ani svým nejbližším, a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento hrdinský a nanejvýš humánní skutek by z stal navždy skryt o ím ve ejnosti i zachrán ných d tí. Domníváme se, že za tyto iny by m l být sir Nicholas Winton vyznamenán Nobelovou cenou za mír. Svými skutky zásadn p isp l k myšlence bratrství mezi národy ve smyslu zn ní poslední v le Alfreda Nobela. K této iniciativ nás motivovala p edevším beseda se dv ma dámami pat ícími mezi n kdejší Wintonovy d ti, jež se konala na naší škole. Byla pro nás natolik silným emocionálním zážitkem, že jsme se rozhodli navázat na aktivity pana Zde ka Tulise, který ve spolupráci s panem Matejem Miná em (režisérem t í film o p íb hu sira Nicholase) již od roku 2004 seznamuje zejména mladé lidi s pohnutými událostmi roku 1939 v rámci vzd lávacího programu Loterie života. Vyzýváme všechny, jimž není skutek sira Nicholase Wintona lhostejný, k podpo e naší snahy p ipojením podpisu na níže uvedenou petici. Cílem naší iniciativy je p isp t nejen k ocen ní sira Nicholase Wintona Nobelovou cenou míru, ale též ke zvýšení pov domí o p íb hu tohoto state ného muže, právem nazývaného britským Oskarem Schindlerem. Proto vás prosíme rovn ž o spolupráci p i ší ení této petice. Studenti Gymnázia Open Gate Babice 5, í any u Prahy Složení peti ního výboru: Tomáš Tit ra, Praha 2, Jana Masaryka 628, student Gymnázia Open Gate a p edseda studentské rady Dominika Kou ilová, Luka nad Jihlavou, Školní 394, studentka Gymnázia Open Gate a lenka studentské rady Mgr. David Nitsche, Praha 5, Lohniského 901/7, u itel Gymnázia Open Gate PhDr. Ji í Koste ka, Ph.D., Cerhovice, Machá kova 88, u itel Gymnázia Open Gate (zastupuje peti ní výbor ve styku se státními orgány) Kontakty a odkazy: <http://www.facebook.com/nobelovacenazamirprosiranichola sewintona> <http://www.nicholaswinton.eu/> ARCIVÉVODA EVŽEN ( ) Obnovitel a restaurátor z íceniny hradu Bouzova, arcivévoda Evžen, se narodil 21. kv tna roku 1863 na zámku v Židlochovicích u Brna. Vystudoval reálné gymnázium a vojenskou akademii ve Vídni, procestoval celou Evropu a navštívil i Egypt a k ad jazyk, které ovládal pat ila i eština. Ve svých t iceti šesti letech byl generálem a velitelem 9. p ší brigády v Olomouci a rok nato, v roce 1894 se stal 59. velmistrem ádu n meckých rytí. Krom toho byl protektorem Centrální komise pro památkovou pé i Rakousko- Uherska, kurátorem Císa ské akademie v d, protektorem Spole nosti p átel hudby ve Vídni, estným presidentem spolku historických zbraní v Dráž anech a protektorem mezinárodní nadace Mozarteum v Salzburgu. Navíc byl estným lenem Rakouské akademie v d, protektorem hudebního spolku v Innsbrucku a doktor honoris kausa práv, filosofie a medicíny. Ve funkci velmistra ádu se usadil na zámku v Bruntále a zde vybudoval ádovou a civilní nemocnici, dív í školu, adu obytných budov a v noval se též rozvoji pr myslu m sta. Nechal opravit zámek, z ídil zámeckou zbrojnici, obrazovou galerii a bohatou knihovnu. Poté obrátil svoji pozornost na další ádový majetek, kterým byla z ícenina hradu Bouzova. Tu nechal zrestaurovat zp sobem vyhovujícím i dnešním p ísným um leckohistorickým m ítk m a to za neuv itelnou sumu 20 milion zlatých, které poskytl ze svých osobních finan ních zdroj (jednalo se o podíl z fondu, který byl ur en p íslušník m habsburského rodu). K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl p izván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu m la pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovn ž ú astnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideál ádového rytí stva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím v decko-technickým v kem. V letech byly také postaveny a do provozu uvedeny nové špitální budovy ve Vrbn pod Prad dem a v Bruntále. ád provozoval 16 m š anských škol a 12 jich založil, dále provozoval 8 nemocnic, 3 hospice a 5 d tských útulk. Také hrad Sovinec se do kal v roce 1903 nového poslání tím, že zde bylo z ízeno ádové muzeum. Generální v rnou rekonstrukci p ipravoval arcivévoda také pro z íceninu hradu Cimburka u M ste ka Trnávky, ale v tom mu již zabránila válka. Za 1. sv tové války p sobil arcivévoda ve velitelských funkcích na jižní front a po pádu Rakousko-Uherska se dle svého ádového hesla MAGIS PRODESSE QUAM PRAEESSE (Rad ji prospívat, než stát v ele) se roku 1923 vzdal funkce velmistra ádu, usadil se ve Švýcarsku a pozd ji žil v ádovém konventu v rakouském Gumpoldskirchenu. Po vojenské okupaci Rakouska a eskoslovenska byl ád n meckých rytí n meckými nacisty ihned zrušen, jeho lenové byli pronásledováni a jeho majetek vyvlastn n. B hem II. sv tové války žil Arcivévoda Evžen ve Vídni a od roku 1945 žil v Igls u Innsbrucku a zem el v Meranu 30. prosince 1954 jako jedenadevadesátiletý sta ec. Letošní kv ten bude na Bouzov ve znamení 150 let od arcivévodova narození. Ctirad Štipl, SACB

4 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 4 MIKROREGION MOHELNICE ZAJÍMAVOSTI Z D JIN DOUBRAVICE Na svém p vodním obecním pe etidle mají doubravi tí ob ané vyobrazeny dv ryby, z ehož je z ejmé, že d ležitou sou ástí jejich obživy býval rybolov. Rybniká ství, va ení piva, zem d lský dv r a palírna - to byly odedávna hlavní ekonomické ukazatele této vsi ležící dnes na okraji Chrán né krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - lesa Doubravy p. Kr. * Na pravém b ehu eky Moravy, t sn pod jejím soutokem s T eb vkou, v nadmo ské výšce 250 m na rozloze 350 ha, je již od dávných dob usazena obec pozd ji zvaná Doubravice. Archeologické nálezy nám v tomto kraji dokazují osídlení již z mladší doby kamenné a to ko ovným obyvatelstvem považovaným za první Indoevropany. 4. století p. Kr. * Nastalo období keltského osídlení našeho kraje, o n mž máme d kazy v archeologických nálezech z míst mezi dnešní Doubravicí a Lošticemi. 3. století po Kr. * Malé množství archeologických nález z této doby signalizuje v prostoru pravd podobnost krátkodobé existence germánské osady století po Kr. * P i pr zkumu poh ebišt lidu popelnicových polí nalezl dr. Nekvasil poz statky staroslovanské osady z doby p ed Velkomoravskou íší * Hola z Doubravice je jako majitel vsi uveden na listin vystavené pro klášter Hradisko. Jedná se o první písemnou zmínku o obci tohoto jména. 14. století * Vesnice velmi utrp la válkami mezi markrab tem Joštem a Prokopem stejn jako pozd ji za válek mezi Ji ím z Pod brad a Matyášem Korvínem. Ves i tvrz byly proto v polovin 15. stol. ozna eny za pusté a jejich d jiny se vyzna ují p edevším dlouhou a nep ehlednou adou nejr zn jších majitel. Za t icetileté války pak byla Doubravice zpustošena úpln. 16. století * V té dob byl doubravický statek i tvrz v držení vladyckého rodu ze Slavíkovic, což nám dokazuje kamenný alian ní erb umíst ný nad vchodem dnešního zámku * Ves i panství se stává majetkem kartuziánského kláštera v Olomouci, který zde z kamen bývalé tvrze postavil zámek vypadající spíše jako hospodá ská budova. Po likvidaci kláštera b hem josefínských reforem pat í obec náboženskému fondu, který roku 1782 zrušil na panství robotu. Poté vlastnili Doubravici Fürstenberkové, k jejichž statku pat ila navíc i Radnice, Kr my, Lechovice, Mitrovice, Moravi any, Pavlov, Palonín, Pavlov a Tkanovice. V letech byla v zámku umíst na sladovna. Poslední majitelé, hrabata Dubští z T ebomyslic ( ), užívali zámek jako skladišt a po ur itou dobu také jako d eva skou továrnu * Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na konci Doubravice, uprost ed k ižovatky sm r na Mitrovice a Palonín. Je to dílo významného olomouckého socha e J. M. Scherhaufla * Zajímavý smír í k íž najdeme hned vedle sochy sv. Jana. Tak zvaný latinský k íž je vytesán z pískovce a má rozm ry 76 x 66 x 27 cm. Na b evnu je vyryt nápis 1171 a pod ním 1775 (3?), p i emž je z ejm nutné druhou jedni ku prvního letopo tu považovat za záhadu. Nálezy smír ích k íž z 12. století nejsou totiž žádné zaznamenány. P i rozši ování cesty v roce 1980 byl k íž posunut asi o 20 m, p ed ímž nejr zn jší báje a pov sti po celé st ední Evrop d razn varují a pachatel m hrozí krutými posmrtnými tresty. Trest v tomto p ípad nebyl dosud hlášen, le p ekvapením byl kuriozní nález t í dalších, menších k ížk, které byly jakoby poh beny pod k ížem hlavním. 19. století * Historickým klenotem obce se stala stará kovárna s podloubím stojící na návsi,.p. 36. Tato vzácn zachovaná empírová lidová stavba z 19. stol. byla nedávno citlivým zp sobem zrestaurována * Kamenný k íž na imické cest dal postavit Jan Mazal, rolník v Doubravici * V tento rok se jako syn zdejšího chudého u itele narodil 29. b ezna v Doubravici Josef Adalbert Pacher, který od mládí hrál na housle, flétnu a klavír. V šestnácti letech odešel do Vídn, kde se stal žákem významného klavíristy A. Halma. Pozd ji p estoupil na právnická studia do Vídn, avšak brzy se na naléhání odborník op t cele v noval studiu hudby a harmonie. Jako pianista debutoval v roce 1843 na soukromém soirée ve Vídni a pak následovala ada vystoupení ve zdejším spole enském hudebním sále. S koncerty vlastních skladeb vystupoval v N mecku a v Rakousku, aby se posléze v noval p edevším práci hudebního pedagoga. Oženil se s malí kou Hanriette Kaerling a po celý sv j život byl vyhledávaným u itelem, virtuosem a skladatelem ady klavírních koncert s doprovodem smy cového kvarteta, komorních skladeb, písní, tanc a etud pro klavír. Josef Pacher zem el 3. zá í 1871 v rakouském Gmunden u Traunského jezera * Kamenný k íž dal 5. zá í u kaple Nesv t jší trojice postavit zahradník Tomáš Krej í (Doubravice.p. 13) a jeho další údržbou jsou nadále povinni majitelé této usedlosti až 1876 * V t chto letech byl v doubravickém zámku inný proslulý vyšší hospodá ský vyu ovací ústav. Studovali zde žáci z ech, Moravy, Slezska, Polska, Ruska i N mecka a za zábavou docházeli až do Mohelnice, kde každoro n po ádali slavné a nevázané Dies Maiales. Bývalo zde v Doubravici v t ch dobách asi p kn veselo. Na hranicích katastru s Lošticemi stával tenkrát p i cest hostinec U bílé labut, který však byl roku 1832 ú edn zbo en - prý pro neplechy, opilství a nemravnosti v n m páchané. Ur it zajímavý a ú inný ú ední zásah * P vodn stál p ed mlýnem strom s obrazem P. Marie. Roku 1858 zde nechal Josef Ambrož postavit Boží muka s touže sv ticí * Se st echy Pacákova gruntu vyšlehly 27. srpna odpoledn plameny a prudký vítr, který znemož oval hasení, rozší il ohe na dalších 34 budov v etn mlýna. Celý Prchlov lehl popelem a vdova Hájková uho ela. Císa pán dal na obnovu obce 300 zlatých a arciknížecí podp rný ád v noval 100 zlatých * V Doubravici byla obecním nákladem postavena jednot ídní škola, ve které bylo tentýž rok zahájeno vyu ování. Prvním vyu ujícím byl Josef Prokeš, u itel z Moravi an * Rytí z Dúbrav - tímto honosným predikátem byl císa em obda en dvorní a zdravotní rada na ministerstvu vnitra MUDr. Emanuel Kusý ( ). Tento pr kopník preventivní medicíny, moderní hygieny a boje proti epidemiím, vedoucí initel státního zdravotnictví Rakousko-uherské íše, zavedl sanitární zákon, který snížil úmrtnost p i epidemiích až o 50 % a jeho metody se staly vzorem pro adu dalších stát. Kusý zavedl jednotné telegrafické hlášení vzniku infek ních chorob, propagoval budování vodovod, kanalizace a nemocni ní sít a podporoval o kování proti vzteklin a pravým neštovicím. Když byla v d sledku jeho opat ení r. 1888

5 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 5 potla ena v Hali i cholerová epidemie, byl Dr. Kusý vyznamenán ádem Železné koruny a sou asn povýšen do rytí ského stavu s predikátem "von Dubrav" (podle rodišt svého otce Dr Antona Kussyho z Doubravice) * Na ustavující valné hromad byl v obci založen hasi ský sbor. Ten m l již od roku k dispozici novou dvoukolovou st íka ku a v roce 1913 si hasi i postavili zd nou zbrojnici. V roce 1924 m l sbor t icet inných len * O elektrifikaci obce za ali Doubravi tí jednat již p ed 1. sv tovou válkou. První žárovka se však rozsvítila až po átkem roku 1935 a poté následovalo školení ob an o tom, jak s elekt inou zacházet, o bezpe nostních p edpisech a o tom jak s pomocí tohoto vynálezu va it a žehlit. bylo údajn poškozeno partyzány, kte í tak riskovali pomstu okupant zna n nervózních z blížící se porážky. Ti byli nebezpe ní do poslední chvíle, o emž sv d í hromadná vražda obyvatel a vypálení nedaleké obce Javo í ka ješt 5. kv tna 1945! 1945 * V den kapitulace nacistické armády, tj. 8. kv tna padl mezi doubravické ob any shromážd né uprost ed obce d lost elecký granát, kterým byl zabit Old ich Jarolím, Vladimír Král, jeho trnáctiletý syn Vladimír, Bohumil Blažek a Ondrej Sedlák. Na míst tragedie, kousek za kapli kou, jim byla spoluob any odhalena pam tní deska * Z Doubravice a Mitrovic odešlo 39 rodin do Mohelnice a okolí osídlit budovy a hospodá ství opušt ná n meckými spoluob any vysídlenými do N mecka * V Doubravici se narodila populární eskoslovenská komunistická politi ka Anežka Hodinová-Spurná ( ). B hem 1. republiky byla za Gottwaldovu KS poslankyní Národního shromážd ní a lenkou pražského obecního zastupitelstva a m stské rady. Za átkem nacistické okupace emigrovala p ekvapiv do Velké Británie a tam pat ila k vedení eské komunistické emigrace a zasedala ve Státní rad eskoslovenské v Londýn. V letech byla poslankyní a místop edsedkyní Národního shromážd ní. V únoru 1948 zde zorganizovala ak ní výbor NF a dokázala p inutit všechny nekomunistické poslance hlasovat pro p ijetí programu Gottwaldovy vlády, ímž významn p isp la k dosažení zdání ústavnosti a demokrati nosti onoho slavného únorového pu e. Zanedlouho nato ( ) pak obec ud lila své roda ce Anežce Hodinové-Spurné, rozené Zavadilové estné ob anství. Pro sv j vále ný pobyt v Londýn byla Hodinová vedena Státní bezpe ností na seznamu osob podez elých z "protistátní innosti" ale po konstatování skute nosti, že je naprosto up ímná a tudíž neškodná, bylo od jejího dalšího pronásledování upušt no. Ve ejnosti byla známá jako vytrvalá e nice, p edsedkyn Výboru eskoslovenských žen a p edstavitelka prosov tského mírového hnutí. Na rozdíl od svých koleg a kolegy v KS m la jednu sympatickou lidskou vlastnost, totiž skromnost * Na návsi byl odhalen kamenný pomník trnácti místním muž m padlým v 1. sv tové válce. Stavbu iniciovali Jan Jonta a Václav Pichler, otcové, jimž každému padli t i synové * Obec postavila mezi Doubravicí a Mitrovicemi nový h bitov. První poh benou byla mladá žena, která se narodila na p elomu století a bylo jí tedy 26 let * Doubravická emesla a podnikání ve 30. letech 20. století: Evžénie Pet íková, Ladislav Seifert, brat i Tauberové - hostince * Richard Vyt ísal - kolá * Ladislav Sk ebský - ková * Rudolf Seifert - mlyná * Josef Kulíšek - obuvník * Bohuslav Havlí ek - smíšené zboží * František Ramert - trafika * za první republiky tu byla i sladovna 1938 * Mnichovským diktátem byla Doubravice (jakož i Moravi any a Mitrovice) zakreslena na map záboru jako n mecké území. Spole ným odporem vedeným tehdejším loštickým starostou došlo b hem n kolika dn k "revizi" mnichovské dohody a p ed vánocemi 1938 se pak odehrávaly bou livé oslavy návratu do republiky. Za nacistické okupace z stala tato eská ves v protektorát * O nevšední zážitek se doubravickým ob an m postaral v dubnu, tedy pár týdn p ed koncem války, pilot n meckého letadla, který nouzov p istál na poli u h bitova. Letadlo pak 1949 * Škola dostala k dispozici nový promítací filmový p ístroj, který byl hojn využíván pro pot eby všech organizací. O sobotách byly pravideln promítány celove erní filmy. Koncem padesátých let však pod vlivem za ínající televize zájem o promítání film upadá * V Doubravici bylo založeno JZD, které si v r vybudovalo v bývalém mlýn výrobnu krmiv * Došlo k administrativnímu p ipojení Doubravice k Moravi an m * Není bohužel známo, kdy si místní v ící postavili na návsi kapli Nejsv t jší Trojice. Na seznamu z roku 1833 je však již vedena jako majetek obce. P vodní obraz Panny Marie byl roku 1893 nahrazen obrazem Nejsv t jší trojice a kaple v té dob prošla generální opravou, kterou financoval doubravický rodák P. Tomáš Wiedermann. Jeho bratr, který byl obchodníkem na Bouzov v noval na údržbu kaple 300 korun. Poslední úpravou bylo vymalování st n, kde dubický malí Petr Herzig zpodobnil pestré hanácké procesí v lidových krojích. Loštický ezbá Jaroslav Beneš zhotovil pro kapli pulpit pro pot eby služby mše svaté. Ctirad Štipl, kroniká

6 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 6 PEDAGOG OLOMOUCKÉHO KRAJE ZE STOLNÍHO TENISU Patnáct u itel p evzalo v šumperském divadle z rukou hejtmana Ji ího Rozbo ila a jeho nám stka pro školství ing. Zde ka Švece ocen ní Pedagog Olomouckého kraje za rok Ocen ní za pedagogický p ínos dostal také Miroslav Demel (ZUŠ Mohelnice), Ivo Frömel (ZŠ, MŠ a DD Záb eh), Milan Polášek (Gymnázium Šumperk) a Jaroslav Valenta (SŠ technická a zem d lská Mohelnice). Na snímku je nám stek hejtmana ing. Zden k Švec s ocen ným pedagogem Miroslavem Demelem. Oba tito ob ané m sta Mohelnice nám tak v praxi p edvedli, jak se doopravdy uskute uje reprezentace m sta, které je našim domovem a pracovišt m. NEJV TŠÍ ZVON JE V MORAVI ANECH V minulém ísle Objektivu Mohelnice jsme Vám slíbili, více informací o nejv tším zvonu umíst ném na v ži kostela sv. Ji í v Moravi anech. Tento zvon má dolní pr m r svého v nce 130 cm, nese název patrona kostela sv. Ji ího a jeho p vod sahá až do roku Jak nám íká nápis na tomto zvonu, tak tento zvon byl v roce 1700 p elit na náklady moravi anských osadník ve zvona ské díln brn nského zvona e Jana K titele Meláka. Zvona Jan K titel Melák pocházel z Reiffenbergu. V roce 1690 byl p ijat za brn nského m š ana a zem el v roce A práv tento zvona ulil pro moravi anský kostel rozm rný barokní zvon, který byl krom akantového ornamentu a vlysu s motivem nahoru obrácených lilií vyzdoben reliéfy sv. Ji í, kartuziánského sv tce sv. Bruna, Panny Marie Nanebevzaté (Assumpty - latinsky Nanebevzatá) a sv. Petra. Za druhé sv tové války byly z v ží mnoha kostel na vále né ú ely odebrány (rekvírovány) spousty zvon. Výjimkou nebyl ani moravi anský kostel odkud byl mimo jiné odebrán i tento zvon sv. Ji í. Díky Bohu byl práv tento zvon po válce objeven ve skladišti v Praze na Maninách. Objevil ho editel tohoto skladišt, moravi anský rodák Ji í Martinec. Po skon ení 2. sv tové války pak dal pan Ji í Martinec tento nalezený zvon dopravit do své rodné obce (Moravi an), kde byl 5. ervence 1946 op t umíst n na v ži kostela. Pokud budete mít zájem tento zvon spat it zblízka, tak využijte ve ejnosti již dob e známé Noci kostel, která se bude konat v pátek 24. kv tna Více informací o Noci kostel 2013 najdete na <www.farnostlostice.cz>. Pavel Nenkovský (text i foto) Zleva: Ji í Obr st., Karel Strouhal, Josef Ba evský, Josef Májek a Petr Olejník st. Záv re nými zápasy koncem m síce b ezna byla ukon ena sezona stolních tenist Všechna t i družstva našeho stoln tenisového klubu dopadla velmi dob e. Naše A družstvo zaváhalo jen v jednom zápase a po stabilním výborném výkonu se umístilo s naprostou p evahou na prvním míst nejvyšší regionální sout že RPI a získalo právo postupu do krajských sout ží pro ro ník Cht l bych tímto vyzdvihnout velmi dobré výkony v zápasech a to u Standy Duchán, Martina Ellnera, Dušana Demetera a Martina Grézla. Družstvo B po zaváhání v druhé p lce sout že skon ilo na p kném t etím míst v regionální sout ži RP II. Absolutní podtrženou jedni ku bych dal našemu ješt mladšímu žákovi Pe ovi Olejníkovi, který v této sout ži získal úsp šnost 85,94% a tím se za adil na druhé místo v úsp šnosti v této sout ži dosp lých stolních tenist. Dobrých výkon dosáhli i další hrá i této sout že a to Luboš Košinár, Standa Hojgr, Pepa Májek, Karel Strouhal a Petr Olejník starší. Dalším bezchybným družstvem je naše C družstvo, které v okresní sout ži OS zcela bezkonkuren n získalo první místo a tím i právo postu do vyšší okresní sout že. O úsp ch tohoto družstva se zasloužil tým kolem vedoucího družstva pana Jirky Obra staršího ve složení: Josef Májek,Obr Ji í ml., Mego Lukáš, Olejník Petr st. a Josef Ba evský. V této vyda ené sezon se da ilo i naší mládeži. Naše chlouba Pe a Olejník, který je prvním rokem v kategorii mladších žák se umístil zatím na pr b žném republikovém žeb í ku mládeže na 17. míst ( eká ho ješt ú ast na mistrovství eské republiky, která ho m že ješt posunout výš). V sou asné dob je v republikovém výb ru mezi 25 nejlepšími žáky v akci Hledáme budoucí olympioniky. Výborných úsp ch dosáhli i naší další mládežníci na okresní úrovni, kte í se umístili na p edních místech ve svých kategoriích a to Ros a Nantl, Honza Maštera,Vojta Michal, Honza Sedla ik a Honza Kryl. Tento rok je jubilejní pro náš klub uplynulo již dvacet let od založení TTC Mohelnice. Zakládajícími leny byli Rostislav Stuchlý, Karel Strouhal a již nežijící Milan Kohoutek. K tomuto jubileu bych cht l pod kovat t mto zakládajícím len m a všem ostatním, kte í mají zásluhu na úsp šné práci klubu. Stanislav Hojgr, P edseda TTC Mohelnice

7 OBJEKTIV MOHELNICE - duben str. 7 SECOND HAND ZEBEDIE MOHELNICE OTEV ENO od 1. b ezna 2013 První dojem je vždy velmi d ležitý a práv ten utvá í hlavn Váš od v. Vhodn zvolený a vkusný od v je sou ástí Vaší osobnosti, toho jak p sobíte na druhé. Proto je velmi d ležité se oblékat jen u profesionál, kte í Vám mohou vždy poradit v kombinaci barev a materiál. Náš obchod vám takové služby nabízí. Jsme Vám vždy k dispozici, a už chcete od základu zm nit svoji image nebo doplnit sv j šatník o pár nových stylových kousk. Na našich prodejnách najdete r zné módní kolekce a dopl ky, které spolu tvo í jeden ucelený módní styl. Vyberte si ze široké nabídky módních od v a dopl ku nejen z aktuální kolekce pro nastávající období. * KUS VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ * * KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ * * PROVOZOVNA 420 m 2 * * BEZBARIÉROVÝ P ÍSTUP * * D TSKÝ KOUTEK * pond lí a úterý a st eda a tvrtek a pátek a sobota ned le ZAV ENO Naše obchody najdete na adresách: MOHELNICE, Nám stí Tyrše a Fügnera LOŠTICE, Olomoucká 124/8 ZAHRADNICTVÍ "U H BITOVA" MOHELNICE nabízí pro jarní výsadbu sazenice zeleniny salát, brukev, zelí, kapustu, kv ták, celer, raj ata, papriku atd., nabízí také sazenice balkónových rostlin, kv tiny k ezu i na záhon MÁME OTEV ENO: denn : od 8.00 hod. do hod. v sobotu: od 8.00 hod. do hod. Old ich Dobrozemský, tel.: Družstevní 3, Mohelnice T ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT VU ELEKTROINSTALACE RADEK KROBOT Kv tná 279/6, Mohelnice Tel.: , <www.elektrokrobot.wz.cz> Nabízí provedení t chto prací: Rozvody elektro: ÚDRŽBA, MONTÁŽ, REVIZE rodinné domky, bytové domy, kancelá e, kotelny, haly revize elektrospot ebi podlahové vytáp ní SECOND HAND ZEBEDIE MY JSME KONKURENCE

8 ČAROVÁNÍ AROVÁNÍ Z KOUSKŮ Z KOUSK LÁTEK -- Muzeum Mohelnice výstava Mohelnický patchworkový klub si vzal za cíl ší it vzd lání v oboru tradi ních emesel. Ženy se zde v nují strojovému patchworku, organizují rovn ž kurzy ru ního patchworku a ozdobného quiltu. Patchwork a quilt pat í mezi nejoblíben jší ru ní práce. Ob techniky rozvíjí kreativní fantazii a myšlení a mohou se používat samostatn nebo sou asn. Od roku 1996 Mohelnický v rámci Školy patchworkový emesel klub p i si vzal M stském za cíl šířit kulturním vzdělání st edisku v oboru tradičních Mohelnice řemesel. tento klub Ženy zorganizoval se zde věnují strojovému patchworku, organizují rovněž kurzy ručního vždy jednou za rok kurz ru ního nebo strojového patchworku. Zájem o tuto techniku byl tak veliký, že od patchworku a ozdobného quiltu. Patchwork a quilt patří roku 2003 kurzy klubu vede odborná lektorka na mezi nejoblíbenější ruční práce. Obě techniky rozvíjí patchwork. První roky to byla lektorka Jitka kreativní Chumchalová fantazii z Bellusu a myšlení Brno a mohou a od roku se používat 2005 k nám samostatně jezdí lektorka nebo Danuše současně. B ezinová.z Od roku 1996 Ostravy. v rámci Od Školy tohoto řemesel roku klub při Městském pravideln schází kulturním 4x do středisku roka a Mohelnice zabývá se tento p evážn klub zorganizoval strojovým patchworkem. vždy jednou za V rok roce kurz 2008 ručního se nebo patchworková strojového technika patchworku. vy lenila Zájem ze o tuto Školy techniku emesel byl tak p i veliký, MKS Mohelnice že od roku a 2003 vznikl kurzy samostatný klubu vede Mohelnický odborná lektorka. patchworkový První klub, roky to o.s., byla který lektorka každoro n Jitka Chumchalová po ádá svou z vlastní Bellusu výstavu Brno a a od rovn ž roku 2005 se podílí k nám na do mnoha Mohelnice akcích jezdí p i lektorka propagaci Danuše m sta Březinová Mohelnice. z Ostravy. Výstavy patchworkového Od klubu tohoto mohli roku zájemci se klub shlédnout pravidelně nejen schází v Mohelnici 4x do roka a a okolí, zabývá ale se i převážně v dalších strojovým m stech jako patchworkem. nap. Šumperk, V roce 2008 P erov, se patchworková Vamberk, Valašské technika Mezi í í, vyčlenila zámek ze Školy Úsov řemesel nebo i při zámek MKS Mohelnice ve Slavkov a vznikl (Austerlitz). samostatný Své Mohelnický tento patchworkový spolek p edvedl klub, o.s., i v zahrani í který každoročně a to v pořádá našem um ní svou partnerském vlastní výstavu polském a rovněž m st se podílí Radlin na mnoha a rovn ž akcích v n meckém při propagaci m st města Annaberg. Mohelnice. Do Výstavy innosti patchworkového spolku klubu spadá mohli i pravidelná zájemci shlédnout ú ast na nejen mezinárodní v Mohelni- tohoto ci výstav a okolí, Prague ale i v Patchwork dalších městech Meeting jako v Praze, např. která Šumperk, je Přerov, pro mnoho Vamberk, lenek Valašské tohoto klubu Meziříčí, vždy zámek velikou Úsov inspirací nebo i pro zámek další ve práci. Slavkově P i (Austerlitz). p íležitosti 10-tého Své umění výro í tento vzniku klub tohoto spolku byla vypsána sout ž o nejkrásn jší předvedl i v zahraničí a to v našem partnerském polském městě Radlin a rovněž v německém městě Anna- patchworkovou tašku. Vyhodnocení této sout že prob hne 15. zá í 2013 v prostorách Duhové ajovny v berg. Do činnosti tohoto klubu spadá i pravidelná účast na možnost mezinárodní zakoupit výstavě látky na Prague patchwork Patchwork a bude Meeting možné v zakoupit Praze, r zné která je publikace pro mnoho o patchworku. členek tohoto klubu vždy velikou inspirací pro další práci. U příležitosti 10-tého výročí vzniku tohoto klubu byla vypsána dddddddddddddd soutěž o nejkrásnější patchworkovou tašku. Vyhodnocení této soutěže proběhne 15. září 2013 v prostorách Duhové čajovny v Mohelnici (na náměstí Svobody). Mohelnický patchworkový klub pořádá i další doprovodné akce v rámci svého kulatého výročí. Je to např. výstava desetileté činnosti (ta potrvá do poloviny října 2013); víkendový workshop s kurzem vytvoření patchworkového obalu na knížky; budou předvedeny speciální šicí stroje na patchwork; zájemci budou mít možnost zakoupit látky na patchwork a bude možné zakoupit různé publikace o patchworku. Po dobu trvání výstavy proběhnou kurzy patchworku pro začátečníky i pokročilé, pro děti i dospělé. Členky tohoto klubu spolupracují i s dalšími patchworkovými kluby po celé České republice a zúčastňují se jejich akcí, společných setkání, seminářů a ukázek vlastní tvorby. To vše pomáhá zájemcům o tuto techniku dále rozvíjet svoje vlastní poznatky a předávat si navzájem své zkušenosti. Do tohoto klubu se sjíždějí uchazečky nejen z okolí Mohelnice, ale přijíždějí i ze Zábřeha, Šumperka, Velkých Losin, kce v rámci Olomouce, svého Hranic kulatého a Přerova. výro í. Je Klub to nap. má momentálně desetileté 26 stálých innosti členek. (ta potrvá Vedoucí poloviny tohoto klubu íjna je 2013), paní výstava Zdeňka víkendový Šmídová workshop v úzké spolupráci s kurzem s paní Vlastou vytvo ení Jiráskovou. patchworkového Výstava, obalu kterou na uspořádalo knížky, budou Vlastivědné p edvedeny muzeum speciální v Šumperku, šicí stroje na Muzeum patchwork, Mohelnice zájemci a budou Mohelnický mít patchworkový možnost zakoupit klub látky za finanční patchwork podpory a Olomouckého bude možné kraje zakoupit a jejíž r zné vernisáž publikace se uskutečnila o patchworku. za širokého Po dobu trvání zájmu veřejnosti výstavy prob hnou ve čtvrtek kurzy 4. dubna patchworku 2013 pro potrvá za áte níky až do 18. i května pokro ilé, pro d ti i dosp lé. lenky tohoto spolku spolupracují i s dalšími patchworkovými Pavel kluby Nenkovský po celé ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssss. Pavel Nenkovský OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Ji í Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice, I : , Registrace: MK R E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, Mohelnice Redakce se nemusí vždy ztotož ovat s názory v jednotlivých láncích našich dopisovatel. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly otišt ny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané lánky (anonymy) zásadn nezve ej ujeme. Cena 5 K

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.)

Zemědělské družstevnictví: kolektivizace Vznik JZD 1948-1949. Státní ústřední archiv, Praha 1995.) ZAKLÁDÁNÍ JZD Na základě zákona o JZD (č. 69/1949 Sb.) mělo v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak všechny dosavadní typy družstev (např. strojní, hospodářská, meliorační,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany

ROK 2003. Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany ROK 2003 Kronika obce Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu Ostravské

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY

NOVÉ KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY www.ceradice.cz Vydání 2/2014 VESNICE ROKU 2014 Letošní rok se starostka obce Čeradice rozhodla přihlásit naší vesničku do soutěže Vesnice roku, kterou vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013

Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2013 V Pardubicích 21. 1. 2014 za představenstvo Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Místní program obnovy venkova

Místní program obnovy venkova Městys Lhenice, Školní 124, 384 02 Lhenice, IČ: 00250546 Místní program obnovy venkova Aktualizace na období 2011 2014 Úvod Tento Místní program obnovy venkova městyse Lhenice na období let 2011 2014 byl

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO

HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO HUSINECKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 94 Výtisk zdarma Máme tentokrát před volbami rušno.. Setkání s kandidáty, ve schránkách programy i celé kampaně. Šest kandidátek tu zřejmě nikdy nebylo. Osud Husince nám tedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Bod 1 programu Zahájení a přivítání V 17:00 h. zahájil 6. valnou hromadu (dále

Více

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku

Budova Evropského parlamentu ve Štrasburku Studijní pobyt ve Štrasburku. Ve dnech 11. 15. května 2016 se studenti Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze zúčastnili studijního pobytu ve Štrasburku, který organizačně připravil a v součinnosti

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Malé školní arboretum učíme se v oživlé zahradě Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola Kamenice, okr. Jihlava,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 13. 02. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 13. 02. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Page 1 of 5 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ únor 2008 vytvořeno: 13.2.2008 změněno:

Více

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2015. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti spolku v roce 2015... 5 Plány do roku 2016... 8 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

OPATOVIČTÍ TÍ HASIČI SLAVÍ 130 LET TRVÁNÍ SPOLKU

OPATOVIČTÍ TÍ HASIČI SLAVÍ 130 LET TRVÁNÍ SPOLKU OPATOVIČTÍ TÍ HASIČI SLAVÍ 130 LET TRVÁNÍ SPOLKU 1881-2011 Sestavil Josef Matěásko podle kroniky Boleslava Půlpána 1 1881 skupina nadšenců ů a zodpovědných občanů svolává na den 31.7.1881 do hostince v

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 145 395/98-012002 Inspektorát č. 14 - Ostrava Signatura: bn3ks201 Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní umělecká škola

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

N zvy ulic v DaËicÌch

N zvy ulic v DaËicÌch N zvy ulic v DaËicÌch První oficiální rozdělení a pojmenování ulic města pochází z 80. let 19. století. Ulice měly svá jména samozřejmě již před tím, ale oficiálně pojmenovány byly až na zasedání obecního

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z pravodaj. č. 2/ 2009 R A D Ě T I C E Ú N O R I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e

Z pravodaj. č. 2/ 2009 R A D Ě T I C E Ú N O R I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z pravodaj č. 2/ 2009 R A D Ě T I C E Ú N O R I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2009 Na jednání zastupitelstva obce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 8. července 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:03 hodin starostou obce Petrem

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok tel., fax - 569 422 408 pob. Přibyslav 725 402 687 e-mail : zushb@zushb.cz www.zushb.cz 1 Základní

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Nová registrace spolku Vnitřní předpis stránka 1 z 5 Vnitřní předpis Spolku Vltavan v Praze 2015 Vnitřní předpis obsahuje ustanovení, na kterých nebyla shoda při tvorbě stanov, nebo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz

Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz +NLDSY113GGYG+ Ministerstvo kultury České republiky Maltézské náměstí 1 telefon: 257 085 111 fax: 257 329 537 118 01 Praha 1 Malá Strana e-mail: posta@mkcr.cz Město Čelákovice nám. 5. května 1/11 250 88

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více