ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic)"

Transkript

1 od vodnïní ÚP Lhotka - Ëistopis (SRPEN 2012) ÚZEMNÍ PLÁN LHOTKA (k.ú. Lhotka u Ho ovic) TEXTOVÁ»ÁST ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (Ëistopis) PAFF - architekti SRPEN

2 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Ho ovice adresa: MÏstsk ú ad Ho ovice - odbor v stavby a ûivotního prost edí Palackého nám Ho ovice SPRÁVNÍ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN: Obec Lhotka adresa: Obecní ú ad Lhotka Lhotka Lochovice Telefon / fax: PROJEKTANT: Ing. arch. Michaela ätádlerová,»ka PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareö Ing. arch. Michaela ätádlerová spolupráce: Ing. Milena Morávková, adresa: Bulharská 1023/ Praha 10 tel.: Ing. arch. Michaela ätádlerová 2

3 OBSAH: a) Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah v území 4 a.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl vajícími z PÚR»R 4 a.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl vajícími z ÚP VÚC, ZÚR 4 a.3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 5 b) Údaje o splnïní zadání 5 c) Komplexní zd vodnïní p ijatého eöení 5 c.1) Základní údaje o eöeném území 5 Sousední územní obvody 5 P ísluönost k vybran m ú ad m státní správy 5 ÚËast ve sdruûení obcí 5 Schválená územnï plánovací dokumentace obce 5 c.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov fond 6 c.3) Ekonomická základna 7 c.4) DoplÚující informace a zd vodnïní (ve ËlenÏní návrhu ÚP) 7 ad a) Vymezení zastavïného území 7 ad b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje 7 ad b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území 9 ad.c) Urbanistická koncepce 11 ad d.1) Dopravní infrastruktura 12 ad d.2) Technická infrastruktura 13 ad d.3) ObËanské vybavení - souëasn stav 16 ad d.4) Ve ejná prostranství 16 ad d.5) Nakládání s odpady 16 ad e) Koncepce uspo ádání krajiny 16 ad e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmïny jejich vyuûití 16 ad e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 17 ad e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny 19 ad e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opat ení 19 ad e.5) Stanovení podmínek pro ochranu p ed povodnïmi 19 ad e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci 19 ad e.7) Stanovení podmínek pro dob vání nerost 19 d) Limity vyuûití území 20 d.1) Limity vyuûití území stávající 20 d.2) Dalöí omezení v území (s charakterem limit vyuûití území) 20 d.3) Limity vyuûití území vypl vající z navrûeného rozvoje 20 e) Vyhodnocení vliv na udrûiteln rozvoj území (stanovisko k vyhodnocení vliv na ép) 20 f) Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného eöení na zemïdïlsk p dní fond 20 f.1) Vöeobecné údaje o zemïdïlském p dním fondu v eöeném území 20 Charakteristika klimatick ch podmínek 20 Charakteristika hydrologick ch podmínek 21 Charakteristika zemïdïlské v roby 21 Charakteristika p d v eöeném území 21 Ochrana ZPF 21 Eroze 21 f.2) Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného eöení na ZPF 21 g) Vyhodnocení p edpokládan ch d sledk navrhovaného eöení na PUPFL 22 i) Návrh eöení poûadavk obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany 22 Poûadavky obrany státu 22 Poûadavky poûární ochrany 23 Poûadavky civilní ochrany 23 1) Náleûitosti vypl vající ze správního ádu ) Postup p i po ízení Územního plánu Lhotka ) UplatnÏné námitky, rozhodnutí o námitkách vëetnï od vodnïní tohoto rozhodnutí ) UplatnÏné p ipomínky ) Úprava dokumentace na základï uplatnïn ch námitek a p ipomínek 25 2) V sledek p ezkoumání územního plánu z hlediska souladu s: )- politikou územního rozvoje a územnï plánovací dokumentací vydanou krajem ) - cíli a úkoly územního plánování, zejména s poûadavky na ochranu architektonick ch a urbanistick ch hodnot v území a poûadavky na ochranu nezastavïného území ) - poûadavky stavebního zákona a jeho provádïcích p edpis ) - poûadavky zvláötních právních p edpis (soulad se stanovisky dotëen ch orgán podle zvláötních p edpis ), pop ípadï s v sledkem eöení rozpor 25 3) Stanovisko krajského ú adu k vyhodnocení vliv na ûivotní prost edí se sdïlením, jak bylo zohlednïno 25 4) Vyhodnocení úëelného vyuûití zastavïného území a vyhodnocení pot eby vymezení zastaviteln ch ploch 26 SEZNAM PÿÍLOH K TEXTOVÉ»ÁSTI ODŸVODNÃNÍ: (schemata M 1 : 10000) název 1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - VODNÍ HOSPODÁÿSTVÍ 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETIKA 3 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE SEZNAM V KRESŸ: B1 B2 B3 název KOORDINA»NÍ V KRES äiräí VZTAHY V KRES PÿEDPOKLÁDAN CH ZÁBORŸ PŸDNÍHO FONDU 3

4 ODŸVODNÃNÍ ÚP LHOTKA - TEXTOVÁ»ÁST a) Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah v území a.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl vajícími z PÚR»R Vláda»R schválila Usnesením Ë. Ë. 929 ze dne Politiku územního rozvoje»eské republiky (PÚR»R), která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötïní udrûitelného rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick mi hodnotami a se specifick mi problémy mezinárodního a republikového v znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v znamu a stanovuje ve vymezen ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování. Dle Politiky územního rozvoje (dále jen PUR) se území obce nachází v rozvojové ose OS1 Praha PlzeÚ, v území vykazujícím relativnï vyööí míru problém, zejména z hlediska udrûitelného rozvoje území. Vzhledem k umístïní v rozvojové ose trvá zájem o nové rozvojové plochy, jak pro bydlení, tak pro dalöí funkce (vybavenost, v roba apod.), Ëímû dochází k dalöímu sniûování podílu p írody na celkové ploöe území. Z PÚR»R vypl vá (vzhledem k zadání ÚP) zejména respektovat tyto priority: Ë. 14: Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civilizaëní a kulturní hodnoty území, vëetnï urbanistického a archeologického dïdictví. Zachovat ráz jedineëné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineëné kulturní krajiny. Ë. 15: P edcházet p i zmïnách nebo vytvá ení urbánního prost edí prostorovï sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudrûnost obyvatel. Navrhovat p i územnï plánovací Ëinnosti eöení, vhodná pro prevenci neûádoucí míry segregace. Ë. 19 Vytvá et p edpoklady pro polyfunkëní vyuûívání opuötïn ch areál a ploch (tzv. brownfields) pr myslového, zemïdïlského, vojenského a jiného p vodu. HospodárnÏ vyuûívat zastavïné území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavïného území (zejména zemïdïlské a lesní p dy) a zachování ve ejné zelenï vëetnï minimalizace její fragmentace. Zajistit úëelné vyuûívání a uspo ádání území, omezit negativní d sledky suburbanizace. Ë. 20: Rozvojové zámïry, které mohou v raznï ovlivnit charakter krajiny, umísùovat do co nejménï konfliktních lokalit a následnï podporovat pot ebná kompenzaëní opat ení. Vytvá et územní podmínky pro zvyöování a udrûování ekologické stability a k zajiötïní ekologick ch funkcí krajiny ve volné krajinï a pro ochranu krajinn ch prvk p írodního charakteru v zastavïn ch územích, zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územnï plánovací Ëinnosti vytvá et podmínky pro ochranu krajinného rázu a ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá et podmínky pro vyuûití p írodních zdroj. Ë. 21: Vymezit a chránit p ed zastavïním pozemky nezbytné pro vytvo ení souvisl ch ploch ve ejnï p ístupné zelenï v rozvojov ch osách, na jejichû území je krajina negativnï poznamenána lidskou Ëinností, s vyuûitím její p irozené obnovy. Zachovat souvislé pásy nezastavïného území a prostupnost krajiny. Ë. 22: Vytvá et podmínky pro rozvoj a vyuûití p edpoklad území pro r zné formy cestovního ruchu (nap. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika). Ë. 23: Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lepöí dostupnost území a zkvalitnïní dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i umísùování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny. Ë. 24: Vytvá et podmínky pro zlepöování dostupnosti území rozöi ováním a zkvalitúováním dopravní infrastruktury. Vytvá et v území podmínky pro environmentálnï öetrné formy dopravy (nap. ûelezniëní, cyklistickou). Ë. 25: Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p dy, eroze atd.). Zajistit územní ochranu ploch pot ebn ch pro umísùování staveb a opat ení na ochranu p ed povodnïmi. Ë. 27: Vytvá et podmínky pro koordinované umísùování ve ejné infrastruktury v území a její rozvoj. Ë. 32: P i stanovování urbanistické koncepce vïnovat pozornost vymezení ploch p estavby. Tyto priority mají p ím vliv na eöení ÚP. Do eöeného území nezasahují ûádné koridory a plochy ve ejné infrastruktury. Správní území obce neleûí ve vymezené specifické oblasti dle PÚR»R. Dalöí poûadavky z PÚR»R pro území nejsou ZámÏry sledované návrhem ÚP Lhotka jsou v hradnï lokálního v znamu a cíle sledované Politikou územního rozvoje jimi nejsou negativnï ovlivnïny. a.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl vajícími z ÚP VÚC, ZÚR Nad azená ÚPD Zásady územního rozvoje (ZÚR) St edoëeského kraje, které toto území up esúují, byly vydány zastupitelstvem St edoëeského kraje dne 19. prosince 2011, nabyly úëinnosti Ze schváleného dokumentu nevypl vají pro území obce Lhotka nové zámïry a omezení, které by byly v rozporu s provedením územního plánu (ZÚR navazuje se na d íve platnou dokumentaci Územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC) Rakovnicko). Tento zobrazuje v eöeném území limity vyuûití území:. regionální prvky ÚSES (RBK). p írodní park H ebeny. trasy VTL plynovodu. záplavové území Litavky ÚP VÚC Rakovnicko/ ZÚR St edoëeského kraje - v ez 4

5 a.3) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Územní plán Lhotka je zpracován v souladu zejména s tïmito cíly a úkoly ÚP, jak je definuje 18 a 19 stavebního zákona : Územní plán Lhotka vytvá í p edpoklady pro v stavbu a udrûiteln rozvoj území, spoëívající ve vyváûeném vztahu podmínek pro p íznivé ûivotní prost edí, pro hospodá sk rozvoj a pro soudrûnost obyvatel území. P i eöení územního plánu byly zohlednïny jak ve ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji území. ÚP chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civilizaëní hodnoty území, vëetnï urbanistick ch a architektonick ch. Zastavitelné plochy byly vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a rovnïû s ohledem míru vyuûití zastavïného území. V územním plánu je stanovena koncepce rozvoje území, vëetnï urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. b) Údaje o splnïní zadání Lze konstatovat, ûe poûadavky vypl vající ze zadání ÚP Lhotka byly dle v znamu splnïny, eöeny Ëi respektovány. V zadání územního plánu obce Lhotka nebyly stanoveny situace, které by vyûadovaly rozhodnutí o v bïru jedné varianty nebo alternativy eöení. Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti se zástupci obce Lhotka a za úëasti po izovatele ÚP pr bïûnï nïkolikrát konzultován. - Nad rámec rozvojov ch ploch, které byly projednány v zadání byla do ÚP na základï poûadavku vlastníka za azena zastavitelná plocha Z7 (p vodním územním plánem vymezená plocha pro Ëistírnu odpadních vod). Vzhledem k faktu, ûe se jedná se o silnï pohledovï exponované území v kontaktu s historickou zástavbou, byla návrhem ÚP zástavba omezena na jeden d m s podmínkou: Pro navrhovanou stavbu m ûe architektonickou Ëást projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovan architekt. Dle názoru zpracovatele ÚP je v této poloze skupinová zástavba nevhodná i v budoucnu - lokalita nemá potenciál rozvojového území, logicky nenavazuje na etapy zástavby. Suburbánním charakterem eventuální ploöné zástavby by byl poruöen ráz jedineëné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineëné kulturní krajiny. K této lokalitï podali vlastníci pozemku dotëeného návrhem námitku, jejíû vypo ádání se promítlo do Ëistopisu ÚP Lhotka - dále viz. kapitola 1.2). c) Komplexní zd vodnïní p ijatého eöení c.1) Základní údaje o eöeném území (viz. v kres öiröí vztahy) Obec Lhotka se nachází v sousedství Lochovic, cca 7 km od Ho ovic, na hranici s okresem P íbram. Vlastní sídlo je osazeno na severním úpatí Pleöivce s nádhern m v hledem do krajiny. Dopravní dostupnost v Ëi nad azen m sídelním útvar m je efektivní (dosah dálnice D5, ûelezniëních tratí Ë. 172 (Zadní T ebáú-lochovice) a Ë. 200 (Zdice - Protivín)). Kvalitní dopravní spojení a kvalitní p írodní prost edí má v znamn vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení. ZastavÏné území plní p edevöím obytnou funkci, menöí roli má rekreace Ëi obëanská vybavenost, funkce v roby není intenzívnï zastoupena. Z hlediska ekonomiky se projevují tradiëní vazby na sídla st ediskového v znamu. Spádovost je zamï ena zejména do regionálních st edisek - Ho ovice, Hostomice a éebrák. Velkoploöné a intenzivní zemïdïlské hospoda ení na orné p dï se v znamn m zp sobem podílí na utvá ení zdejöí oblasti. Niva Litavky spoleënï s porosty p ilehl ch strání a vrch Pleöivec je p írodnï nejhodnotnïjöí Ëástí území a je jím rovnïû veden nad azen systém ekologické stability. V katastrálním území Lhotka nebylo zahájeno doposud zpracování komplexních pozemkov ch úprav. Úhrnné hodnoty druh pozemk (údaje v ha) Celková v mïra pozemku (ha) 534 Orná p da (ha) 227 Chmelnice (ha) 0 Vinice (ha) 0 Zahrady (ha) 14 Ovocné sady (ha) 3 Trvalé trávní porosty (ha) 66 ZemÏdÏlská p da (ha) 310 Lesní p da (ha) 193 Vodní plochy (ha) 3 ZastavÏné plochy (ha) 7 Ostatní plochy (ha) 23 Sousední územní obvody ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny St edoëesk kraj): obec katastrální území okres obec Lochovice Lochovice Beroun (ORP Ho ovice) obec Hostomice Radouö Beroun (ORP Ho ovice) obec Jince Rejkovice P íbram P ísluönost k vybran m ú ad m státní správy Obec Lhotka p ísluöí k tïmto ú ad m: povï en obecní ú ad... Ho ovice stavební ú ad... Hostomice matriëní ú ad... Ho ovice finanëní ú ad... Ho ovice ú ad s rozöí enou p sobností... Ho ovice ÚËast ve sdruûení obcí Obec je úëastníkem sdruûení obcí - mikroregionu Ho ovicko. - Mikroregion Ho ovicko (Ho ovice, Hvozdec, Felbabka, Chaloupky, Chlustina, Komárov, Kotopeky, Osek, OtmíËe, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Staöov, Tlustice, ToËník, ZajeËov, Broumy, B ezová, Cerhovice, Drozdov, Hostomice, H edle, Jivina, Kublov, Láûovice, Lhotka, Libomyöl, Lochovice) - ÚËel - celkov rozvoj mikroregionu, infrastruktura, ûivotní prost edí, cestovní ruch. Schválená územnï plánovací dokumentace obce Pro eöené území byl v minulosti zpracován a schválen a doposud je v platnosti Územní plán obce Lhotka (zpracovatel Ing. arch. Roman ätádler, datum schválení ). Nov územní plán p eváûnï navazuje na urbanistickou koncepci danou p edchozí dokumentací. 5

6 c.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov fond Etapa vymezená obdobím se vyznaëuje trval m poklesem poëtu obyvatel. V roce 2001 byl zaznamenán mírn nár st (268<286). V souëasnosti proti roku 2001 moûno vysledovat jiû v znamn cca 16 % nár st trvale bydlícího obyvatelstva související zejména s kladn m saldem migrace (stïhování z mïsta na levnïjöí venkov ve kvalitním p írodním prost edí) v posledním desetiletí (286<332). V poëtu obyvatelstva se tak obec dostává zhruba na úroveú let sedmdesát ch. K ivka v voje poëtu dom není tak dramatická - poëet dom se zvyöuje pouze mírnï (v razné z hlediska v stavby bylo pouze období I. republiky ) - viz. graf.!!! V voj poëtu obyvatelstva v letech : Lhotka Poznámky: obyvatelstvo p ítomné civilní; 1880 aû obyvatelstvo p ítomné; 1961 aû obyvatelstvo bydlící (tj. hláöené v obci k trvalému pobytu); obyvatelstvo bydlící (osoby s trval m nebo dlouhodob m pobytem) Návrhová velikost sídla: SouËasn poëet obyvatel (zá í 2011): 328 poëet obyvatel v zastaviteln ch plochách a doposud nezastavïn ch stavebních pozemcích (odhad nár st cca 40 byt ): 122 návrhová velikost: 450 obyvatel Stavební a bytov fond: V obci byly provedeny pr zkumy zachycující aktuální stav objekt, co se t Ëe jejich funkëního vyuûití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr zkumy byly vyuûity zejména pro stanovení zastavïného území obce a dále pak jako podklad pro urëení p evaûujícího funkëního vyuûití území a ploch. ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick stav objekt obytné zástavby, obëanské vybavenosti je dobr. V sídle p evaûuje obytná zástavba je 1-2 podlaûní (NP). V voj poëtu dom (obydlen ch) v letech : Lhotka Poznámky: 1869 aû celkov poëet dom ; 1961 aû poëet dom trvale obydlen ch; 1991 a celkov poëet dom Domovní a bytov fond k roku 2001: domy trvale domy trvale byty trvale trvale obydlené obydlené obydlené obydlené neobydlené Lhotka (pouze rodinné domy) (RD) 36 Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené jsou vyuûívány pro rekreaci (25 dom ). 6

7 c.3) Ekonomická základna SociálnÏ ekonomická situace V d sledku transformace naöí ekonomiky (redukce pr myslové i zemïdïlské v roby) se nïkte í obyvatelé zaëali vïnovat samostatné podnikatelské Ëinnosti (OSV»). V obci je mezi obyvateli urëitá v znamná Ëást registrována jako osoby, které buô samostatnï podnikají nebo podnikatelské aktivity rozvíjejí jako vedlejöí Ëinnost. Dle podkladu V sledky sëítání lidu,dom a byt okres Beroun,»SÚ pracující p edstavují 49,3% z celkového poëtu obyvatelstva. Z toho pracoviötï v jiné obci má 73% (denní vyjíûôka). NejvÏtöí Ëást pracujících je zamïstnána v obchodu a opravách motorov ch vozidel a spot ebního zboûí a pohostinství (14 osob). Dále je zastoupena zamïstnanost pr myslu (7 osob), v zemïdïlství, lesnictví a rybolovu (5 osob), stavebnictví (10 osob), dopravï a spojích (4 osoby) a ve ökolství, zdravotnictví a sociálních sluûbách (7 osob), ostatních obchodních sluûbách (3 osoby), ve ejné správï (2 osoby). V sídle zastoupeny ûivnosti a sluûby mj. v oblasti autodopravy, zemních prací, truhlá ství, zámeënictví. VÏtöina ekonomicky aktivních obyvatel je zamïstnána v okolních mïstech (zejména Ho ovice, éebrák, Hostomice). Podle právních forem je na území obce evidováno 1 obchodní spoleënost, 48 ûivnostník, 2 zemïdïlötí podnikatelé, 2 svobodná povolání. Ostatní právní formy tvo í 3 subjekty. Míra nezamïstnanosti v obci je z ejmá z tabulky: Územní plán p ipravil územní podmínky tak, aby v plochách zejména se smíöenou funkcí bylo umoûnïno rozvíjet sluûby, drobnou v robu a emesla a dalöí podnikatelskou Ëinnost související s hospoda ením. c.4) DoplÚující informace a zd vodnïní (ve ËlenÏní návrhu ÚP) ad a) Vymezení zastavïného území Do zastavïného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v jimkou vinic, chmelnic a zahradnictví a pozemk p iléhajících k hranici intravilánu navrácen ch do orné p dy nebo do lesních pozemk ). Do zastavïného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastavïné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich Ëásti, ze kter ch jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavïného území, ve ejná prostranství a dalöí pozemky, které jsou obklopeny pozemky zastavïného území (s v jimkou pozemk vinic, chmelnic a zahradnictví). ZastavÏn m stavebním pozemkem je pozemek evidovan v katastru nemovitostí jako stavební parcela a dalöí pozemkové parcely zpravidla pod spoleën m oplocením, tvo ící souvisl celek. P ehled ZÚ v eöeném území: katastrální území poëet ZÚ popis Lhotka u Ho ovic 5 - sídelní útvar Lhotka, - samota ml n Ë.p. 24, - samota (bez Ë.p., Ë.e) - stavební parcela Ë. 457 (stavba pro rodinnou rekreaci v zahradï), - vodojem (bez Ë.p., Ë.e) - stavební parcela Ë. 506 (stavba technického vybavení), - areál sportoviötï - stavební parcela Ë. 501 (stavba obëanské vybavenosti) a související pozemky. ad b.3) Ochrana hodnot vypl vajících z historického a urbanistického v voje StruËná historie obce: Kdy obec p esnï vznikla není známo. S nejvïtöí pravdïpodobností v dobï práva zákupního, jako souëást ho ovického panství. První písemná zmínka o obci pochází z roku V öestnáctém století náleûela Peöík m z Komárova. V dobï p ed t icetiletou válkou ji vlastnil Václav z rodu Peöík. Po poráûce Ëesk ch stav v bitvï na Bílé ho e roku 1620 docházelo v»echách k silné rekatolizaci a konfiskaci majetku osob, které byli proti císa i. Václav byl nucen opustit vlast a odeöel do Saska. V létï roku 1630 vtrhla mocná armáda övédského krále Gustava II. Adolfa do Pomo an. ävédsk mi spojenci se zakrátko stalo Braniborsko a Sasko. ävédové porazili císa ské vojsko ve v znamné bitvï u Breitenfeldu v zá í 1631 a saská vojska pronikla v listopadu téhoû roku do»ech a poda ilo se jim obsadit Prahu. Spolu s vítïzn m vojskem se do své vlasti vrátila i poëetná skupina Ëesk ch emigrant. Václav Peöík z Komárova se navrátil jako d stojník saského vojska s úmyslem vybojovat si své panství zpït. Tato saská epizoda nemïla dlouhého trvání. Emigranti se sice snaûili pro své cíle získat Albrechta z Valdötejna, ale ten dal p ednost svému císa i. V zá í 1634 byla övédská vojska poraûena císa sk mi oddíly v bitvï u Nördlingen. V roce 1635 uzav elo Sasko s císa em Ferdinandem II. separátní mír. Vöechny tyto události t icetileté války války zhatily nadïje Václava a dalöích emigrant na navrácení majetk. Od roku 1620 byla Lhotka v drûení kníûecího rodu Vrbn. Lhotka velmi utrpïla ve t icetileté válce. P ed válkou hospoda ili ve Lhotce dva rolníci a dva chalupníci na 105 stryöích polností. MÏli pït potah, dvanáct krav. Po válce ûila na Lhotce jen rodina Jana Lhotáka, kter hospoda il na 34 stryöích polí, mïl jeden potah, Ëty i krávy a jednu svini. PozdÏji získali Lhotku jako souëást ho ovického panství nïmecká kníûata rodu Hanau a po nich kníûata z rodu Schaumburk. Po vzniku»eskoslovenské republiky v roce 1918 byla vyhláöena pozemková reforma, na jejímû základï byl v roce 1923 rozparcelován lhoteck velkostatek.»ást polí byla p idïlena místním zemïdïlc m a dále vytvo eny dva zbytkové 7

8 od vodnïní ÚP Lhotka - Ëistopis (SRPEN 2012) statky. V roce 1928 bylo ve Lhotce hláöeno 435 obyvatel a v souëasnosti (zá í 2011) je v obci Lhotka p ihláöeno k trvalému pobytu 328 obyvatel. Roku 1976 se stala Lhotka souëástí st ediskové obce Lochovice. Od roku 1990 je opït samosprávnou obcí s vlastním obecním ú adem. (dle podklad Stavební v voj P vodní historické jádro sídla na úpatí Pleöivce se rozprostíralo ve st ední Ëásti dneöní obce - viz. obr. historického mapování (1843). Vzhledem k pomïrnï nároën m morfologick m podmínkám mïla zástavba pomïrnï rozvolnïn charakter. Dominantním prostorem se stal pansk dv r s kaplí sv. Anny obklopen pásem zahrad, umístïn v severov chodní okrajové poloze (mírnïjöí terénní sklon). Menöí zemïdïlské usedlosti a dalöí domká ská v stavba se p eváûnï soust edila na k iûovatce cest u horního rybníka a dále podél cesty jiûnï pod pansk m dvorem. Ke Lhotce dodnes pat í téû b val ml n Janov znám rovnïû pod jménem " U Havrlík " (podle jména souëasn ch vlastník ), stojící na samotï u íëky Litavky nad obcí Lochovice. V dalöím období se obec rozr stala zejména ve smïru osy v chod-západ a to po hranice p vodních cest a z jihu dodateënï zalesnïného úpatí Pleöivce. ZároveÚ se zahuöùoval st ed sídla, tak jak docházelo k rozparcelování p vodních zemïdïlsky vyuûívan ch pozemk (polností velkostatku, zahrad). Charakter tvo í p eváûnï izolované rodinné domky v zahradách. Je ûádoucí, aby budoucí zástavba, která p ekroëí p irozené hranice sídla - cesty, byla doplnïna vhodn mi krajinotvorn mi opat eními (nap. návrh doplúujících pás krajinné zelenï jako p echodového prvku mezi zástavbou a zemïdïlsky obhospoda ovanou p dou atp.). Ochrana tradiëních urbanistick ch a architektonick ch hodnot Kaple svaté Anny se nachází v severov chodní okrajové poloze sídla u silnice smïrem na obec Radouö. Je to i v znamné vyhlídkové místo. Kaple je spoleënï s objekty p vodního panského dvora a obklopující zelení místní dominantou Lhotky. Z hlediska dalöího stavebního v voje obce je nutno tuto pohledovou dominantu zachovat zejména ze severov chodní polohy neporuöenou. viz. obr. - Archeologické nálezy: P ímo na katastru obce se archeologické zóny I. kategorie nenachází, nicménï v bezprost ední blízkosti je hradiötï z doby bronzové na Pleöivci, (k.ú. Rejkovice, k.ú. BÏ ín - okr. P íbram). Do eöeného území zasahují archeologické zóny II. kategorie, které zahrnují Lhotku - intravilán ( /4). Celé území obce je územím s archeologick mi nálezy (ÚAN) III. kategorie Území s archeologick mi nálezy - je definováno jako území, na nïmû se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo ené ËlovÏkem nebo vzniklé p írodním procesem na základï p sobení Ëi vyuûití ËlovÏkem a archeologické nálezy movité povahy. V souëasné dobï je dle vyjád ení Archeologického ústavu a oprávnïn ch organizací nutné povaûovat celé území st edních»ech za území s archeologick mi nálezy. V 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost jiû od doby p ípravy stavby oznámit zámïr stavební Ëinnost Archeologickému ústavu, má-li se provádït na území s archeologick mi nálezy. Z toho vypl vá, ûe kaûd stavebník ve st edoëeském kraji musí provést oznámení v Ëi Archeologickému ústavu AV»R a umoûnit jemu nebo oprávnïné organizaci provést na dotëeném území záchrann archeologick v zkum. Archeologick ústav je v dikci tohoto zákona urëen, aby uplatúoval na základï oznámení stavebníka poûadavek na záchrann archeologick v zkum a koordinoval archeologické v zkumy. Kulturní památky: V eöeném území jsou evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních památek (dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péëi, v platném znïní) tyto kulturní památky. rejst íkové Ëíslo: 26012/2-340 kaple sv. Anny 8

9 Roku 1760 rozhodl majitel panství Ho ovice Eugen Vrbna z Fredentálu o stavbï kaple sv. Anny v obci Lhotka. Toto rozhodnutí uëinil na základï slibu své choti Eleono e v souvislosti s onemocnïním sv ch t í dïtí morem. DÏti se z této smrtelné nemoci uzdravili. Dne 25.kvÏtna roku 1761 byla kaple slavnostnï vysvïcena. Na hlavním oltá i je obraz Sv. Anny a pod ním obraz s rodinnou scénou nemocn ch dïtí u nichû se modlí knïz a rodiëe. V kapli jsou rovnïû osazeny dodnes provozuschopné varhany. V roce 1995 byla kaple pro ve ejnost uzav ena a zaëala její stavební obnova. FinanËnÏ se na stavební opravï podíleli jak soukromí dárci, Obecní ú ad Lhotka a Praûské arcibiskupství, jeû je vlastníkem kaple. První slavnostní möe po opravï kaple se konala 1. srpna roku V létï roku 2005 byla provedena oprava vitráûov ch oken. Objekty drobné architektury (vyznaëeno v koordinaëním v kresu (B)) - památník místním padl m obïtem I.svÏtové války, - litinov k íûek v obci na k iûovatce cest (poblíû kaple). Hodnotné Ëásti území - krajina (viz. kapitola ad b.4) ad b.4) Ochrana hodnot vypl vajících z p írodních a dalöích podmínek území P írodní podmínky SouËasné uspo ádání krajiny je ovlivnïno p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické eöení. Jsou to zejména podmínky klimatické, geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie krajiny a krajinn ráz. Klimatické podmínky - eöené území spadá do mírnï teplé klimatické oblasti (MT2), která se vyznaëuje mírnï vlhk m podnebím s roëním pr mïrem sráûek mm, s pr mïrnou roëní teplotou vzduchu 7-8 C. P evládající jsou vïtry západního sektoru, tzn. západní, jihozápadní a severozápadní. Geologické podmínky - podloûí tvo í p eváûnï b idlice svrchního ordoviku; oblast Brd pat í k souboru starohorních a prvohorních hornin; jsou tvo eny náhorními ploöinami sloûen mi hlavnï z b idlic, kambrick ch slepenc a k severov chodu p echází v k emencové pásmo. Ploché dno sníûeniny p ekr vají v nivních polohách aluviální nánosy potok, p i úpatí svahové uloûeniny. Geomorfologické podmínky - eöené území spadá do Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy a je na hranici dvou geomorfologick ch celk Ho ovická pahorkatina a Brdská vrchovina. V rámci celku Ho ovická pahorkatina se území nachází v podcelku Ho ovická brána a okrsku i - st. Ëást jv. vïtve Ho ovické brázdy; sloûená p eváûnï z b idlic svrchního ordoviku; öiroká úvalovitá sníûenina, ploché dno p ekr vají aluviální nánosy potok, p i úpatích sousedních jednotek svahové uloûeniny a proluviální kuûele vegetaëní stupeú, nepatrnï aû st ednï zalesnïná borov mi a dubov mi porosty s p ímïsí smrku. V rámci celku Brdská vrchovina území zasahuje do podcelku Brdy, okrsku T emoöenská vrchovina - sv. Ëást Brd; Ëlenitá vrchovina p eváûnï z kambrick ch b idlic, pískovc, slepenc a k emenc s ojedinïl mi vloûkami porfyr a porfyrov ch tuf ; strukturnï denudaëní reliéf s öirok mi a zaoblen mi vrchy p eváûnï smïru JZ - SV s Ëetn mi skalními tvary zvïtrávání a odnosu - vrcholová skaliska, sutï, kamenná mo e, pramenná oblast Litavky a jejích p ítok. Nejv. bod Tok (865 m), v znamn bod v daném území Pleöivec (654 m). Území má pahorkatinn aû vrchovinn ráz. Nejvyööím místem je kóta 563,8 m n.m. na úboëí Pleöivce. Nejniûöím bodem je pak místo, kde Litavka (resp. ml nsk náhon) opouötí eöené území (315,5 m n.m.). Místní dominantou je Pleöivec. Obec se nachází na úpatí Pleöivce. Pedologické pomïry - v kotlinï p evaûují hnïdozemï modální na spraöov ch p dách a prachovicích a kambizemï vëetnï oglejen ch forem; na svazích luvizemï a hnïdozemï luvické, podél drobn ch vodotïëí p i úpatí Pleöivce pak hnïdozïmï luvické oglejené, luvizemï oglejené a pseudogleje se sklonem k doëasnému zamok ení. V nivï Litavky se vyskytují fluvizemï glejové na nivních uloûeninách s hladinou podzemní vody ménï neû 1 m. Vyskytují se zde prakticky p dy se vöemi stupni sklonitosti, druhy expozice i kategoriemi skeletovitosti a hloubky profilu. Ëást pozemk je odvodnïna systematickou drenáûí. Hydrologické podmínky - eöené území spadá do öiröího povodí Berounky, resp. do povodí Litavky. Do území zasahují t i dílëí povodí:»hp povodí Litavky»HP povodí bezejmenného pravostranného p ítoku Chumavy»HP povodí Chumavy (pravostrann p ítok Litavky) V území jsou prakticky zastoupeny pouze horní (pramenné) Ëásti tok, vïtöinou regulované. Na severozápadním okraji se území hraniënï dot ká v znamn vodní tok - Litavka. pro Litavku je stanoveno záplavové území s vyznaëenou hranicí Q100. V záplavovém území Litavky, ani na sousedících pozemcích není v rámci ÚP navrhována ûádná rozvojová plocha. Vodní plochy jsou pomïrnï ídce zastoupeny. V nivï Litavky u Janovského ml na je vodní náhon s bezejmennou vodní plochou na pozemku Ë. 561/11 o v mï e 4249 m2. DlouhodobÏ vypuötïná poûární nádrû u h iötï na pozemcích parc. Ë. 502/1 a 502/2 je dle KN evidována jako sportovnï rekreaëní plocha. P vodnï byly v obci dva rybníëky. V souëasné dobï je pouze jeden a slouûí rekreaënímu rybochovu. Jedná se o bezejmennou vodní nádrû na pozemku parc. Ë. 319/1 o v mï e 2151 m2. P edpokládá se jeho zvïtöení a rozöí ení zázemí vodní plochy v rámci opat ení nestavební povahy N1. Druh rybníëek na pozemku parc. Ë. 136 byl zlikvidován na základï projektu revitalizace s cílem na místï realizovat zeleú s malou vodní plochou (t ní) uvnit. Lokalita je podmáëená, nevhodná k zástavbï; územním plánem je vymezena jako zeleú sídelní. V území bude respektováno oprávnïní p i správï toku vymezení prostoru podél vodních tok a vodních ploch pro údrûbu 6 m ( 49, zákona Ë. 254/2001 Sb., vodní zákon). Celé území obce leûí v CHOPAV Brdy a v ochranném pásmu 3. stupnï hygienické ochrany odbïru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 Podolí. Ochranná pásma jsou návrhem ÚP respektována. Katastrální území Lhotka u Ho ovic nespadá pod stanovené zranitelné oblasti ve smyslu Na ízení vlády ze dne 3. b ezna 2003 o stanovení zraniteln ch oblastí a o pouûívání a skladování hnojiv a statkov ch hnojiv, st ídání plodin a provádïní protierozních opat ení v tïchto oblastech. Fytogeografie a fytocenologie - Ho ovická pahorkatina leûí na pomezí termofytika a mezofytika a tomu odpovídá i druhová skladba, do znaëné míry korespondující s Praûskou ploöinou (vedle hercynské bioty i ada druh vápnomiln ch, teplomiln ch a suchomiln ch); p evaûuje biota vegetaëního stupnï. Oblast Brd jiû pat í k mezofytiku, p evaûuje biota 3. aû 4. vegetaëního stupnï. Dle biogeografického ËlenÏní»R území leûí na pomezí 1.18 Karlötejnského bioregionu a 1.44 Brdského bioregionu. Dle rekonstrukëní mapy p irozené vegetace by se v eöeném území vyskytovaly: - Ëern öová dubohab ina - dubohabrové háje s p ímïsí nároënïjöích listnáë (lípy srdëité, javor, jasan ) s p evahou mezofilních druh v bylinném pat e.»ern öová dubohab ina p edstavuje klimaxovou vegetaci na st ednï vlhk ch p dách hnïdozemního typu v níûinách a v pahorkatinném stupni»eské vysoëiny. V porostech p evládá dub zimní, na tïûöích p dách dub letní, dále habr obecn, lípa srdëitá, javor klen, jasan ztepil, b íza bïlokorá, vtrouöenï buk. V ke ovém patru líska obecná, hloh ostrotrnn, svída krvavá. Bylinné patro je druhovï bohaté. 9

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání

Územní plán Horšice. Odůvodnění územního plánu. Pro společné jednání Územní plán Horšice Odůvodnění územního plánu Pro společné jednání Obec Horšice, ORP Přeštice Statutární zástupce: Miroslav Čepický, starosta obce Kontakt: horsice@obec-horsice.cz, tel.: +420 377 986 666

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce:

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly

ÚP Zákupy NÁVRH - Odůvodnění. Kapitola Název kapitoly Identifikační údaje IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁKUPY Stupeň - fáze: NÁVRH Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Město Zákupy Borská 5, 471 23 Zákupy ORMI-Úřad územního plánování

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÁ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. 2011 ÚP KRÁSNÁ II ODŮVODNĚNÍ

Více

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM. ORP České Budějovice. Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Návrh pro veřejné projednání Ú Z E M N Í P L Á N MOKRÝ LOM ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Mokrý Lom zastoupená starostou Ing. Martinem Ehrlichem 374 01 p.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN PAVLÍNOV NÁVRH Datum: květen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

Toužetín. Odůvodnění územního plánu. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění územního plánu Toužetín Projektant: Pořizovatel: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 MÚ Louny Úřad územního plánování Ing. Jiří Janíček

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání

Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Návrh úprava po společném jednání - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa Stupeň - fáze: Návrh úprava po společném jednání Objednatel Město Krásná Lípa Masarykova 246/6, 47 46 Krásná Lípa Pořizovatel: Městský

Více