PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III."

Transkript

1 ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. Září 2012

2 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 1 Zadal: Zpracoval: Vedoucí projektu: Spoluřešitel: Spolupráce: Verze dokumentu: Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18/ Plzeň IČ: ID datové schránky: zzjbr3p Český hydrometeorologický ústav pobočka Plzeň Mozartova 41/ Plzeň IČ: ID datové schránky: e37djs6 Ing. Zdeněk Roubal držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zák. č. 86/2002 Sb., č. osvědčení č.j. 2831a/820/08 MŽP ČHMÚ pobočka Plzeň Ing. Marek Hladík držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zák. č. 86/2002 Sb., č. osvědčení č.j. 2831a/820/08 MŽP ČHMÚ pobočka Plzeň RNDr. Jiří Hostýnek Ing. Pavel Machálek Ing. Tomáš Fory Ing. Vladimír Zátka :16 v39

3 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 2 Obsah 1 Úvod Zóna Plzeňský kraj Administrativní vymezení zóny Typ zóny Podnebí Plzeňského kraje klimatické údaje Příslušné topografické údaje Lokace měst Měřicí stanice kvality ovzduší Další specializovaná měření Odhad rozložení znečištěných oblastí a velikost exponované skupiny Prioritní města a obce Informace o charakteru cílů plnění Odpovědné orgány Druh posouzení kvality ovzduší Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech Prostředky použité ke zjišťování znečišťujících látek Původ znečištění ovzduší Výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší Celkové množství emisí Informace o dálkovém přenosu znečištění Analýza situace Podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší Podrobnosti o možných nápravných opatřeních Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před zpracováním Programu na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni Časový plán implementace opatření Popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší plánovaných v dlouhodobém horizontu Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací... 57

4 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 3 Seznam obrázků Obr. 1 Správní obvody Plzeňského kraje... 7 Obr. 2 Extrémní topologické parametry Plzeňského kraje... 9 Obr. 3 Největší města Plzeňského kraje Obr. 4 Měřící stanice na území Plzeňského kraje Obr. 5 Oblasti s překročením ročního cílového imisního limitu pro B(a)P Obr. 6 Oblasti s překročením 24 hodinového imisního limitu pro PM Obr. 7 Oblasti s překročením 8 hodinového imisního limitu pro O Obr. 8 Oblasti s překročením AOT40 pro O Obr. 9 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2005 a 2006 (bez uvažování ozónu O 3 ) Obr. 10 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2007 a 2008 (bez uvažování ozónu O 3 ) Obr. 11 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2009 a 2010 (bez uvažování ozónu O 3 ) Seznam grafů Graf 1 Vývoj 36. průměrné 24 hodinové koncentrace PM 10 v letech Graf 2 Vývoj počtu překročení imisního limitu suspendovaných částic PM 10 v letech Graf 3 Vývoj průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM Graf 4 Vývoj průměrných ročních hodnot koncentrací suspendovaných částic PM 2, Graf 5 Vývoj průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého NO Graf 6 Vývoj 19. nejvyšších 1 hodinových koncentrací oxidu dusičitého NO 2 v letech Graf 7 Vývoj 26. nejvyšších průměrných 8 hodinových koncentrací ozonu O 3 v letech Graf 8 Vývoj imisních koncentrací ozónu O 3 vyjádřených jako AOT40 v letech Graf 9 Vývoj průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v letech Graf 10 Vývoj průměrných ročních koncentrací SO 2 v letech Graf 11 Vývoj 25. nejvyšších 1 hodinových hodnot koncentrací SO 2 v letech Graf 12 Vývoj 4. nejvyšších 24 hodinových koncentrací SO 2 v letech Graf 13 Vývoj průměrných ročních koncentrací olova Pb v letech Graf 14 Vývoj průměrných ročních koncentrací kadmia Cd v letech Graf 15 Vývoj průměrných ročních koncentrací niklu Ni v letech Graf 16 Vývoj průměrných ročních koncentrací arsenu As v letech Graf 17 Vývoj průměrných ročních koncentrací benzenu C 6 H 6 v letech h Graf 18 Průměrné hodnoty koncentrace PAHs v 5 měsíčních vzorcích [ng vzorek 1 ] Graf 19 Průměrné hodnoty koncentrace POPs v 5 měsíčních vzorcích [ng vzorek 1 ] Graf 20 Porovnání produkce emisí v letech s hodnotami emisních stropů Graf 21 Porovnání produkce emisí v letech 2000 a 2010 podle skupin zdrojů... 52

5 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 4 Seznam tabulek Tab. 1 Přehled měřících stanic kvality ovzduší Tab. 2 Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro B(a)P na základě dat za rok Tab. 3 Překročení hodnoty imisního limitu pro PM 10 na základě dat za rok Tab. 4 Překročení limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace z dat za rok Tab. 5 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok Tab. 6 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve vztahu k lidskému zdraví Tab. 7 Velikost území, kde došlo k překročení cílových imisních limitů pro ochranu zdraví pro B(a)P a O Tab. 8 Přehled prioritních městských obvodů a obcí Tab. 9 Naměřené imisní koncentrace v roce 2011 porovnané s IL pro zdraví lidí Tab. 10 Naměřené imisní koncentrace v roce 2011 porovnané s IL pro ochranu ekosystémů a vegetace Tab. 11 Hodnoty 36. nejvyšší 24 hodinové koncentrace PM 10 [µg m 3 ] Tab. 12 Počet překročení 24 hodinové imisního limitu PM Tab. 13 Průměrné roční imisní koncentrace PM 10 [µg m 3 ] Tab. 14 Průměrné roční imisní koncentrace PM 2,5 [µg m 3 ] Tab. 15 Průměrné roční imisní koncentrace NO 2 [µg m 3 ] Tab. 16 Hodnoty 19. nejvyšší 1 hodinové koncentrace NO 2 [µg m 3 ] Tab. 17 Hodnoty 26. nejvyšší 8 hodinové koncentrace O 3 [µg m 3 ] Tab. 18 Hodnoty imisních koncentrací O 3 vyjádřených jako AOT40 [µg m 3 hod] Tab. 19 Průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu [µg m 3 ] Tab. 20 Průměrné roční imisní koncentrace SO 2 [µg m 3 ] Tab. 21 Hodnoty 25. nejvyšší 1 hodinové koncentrace SO 2 [µg m 3 ] Tab. 22 Hodnoty 4. nejvyšší 24 hodinové koncentrace SO 2 [µg m 3 ] Tab. 23 Průměrné roční imisní koncentrace olova Pb [ng m 3 ] Tab. 24 Průměrné roční imisní koncentrace kadmia Cd [ng m 3 ] Tab. 25 Průměrné roční imisní koncentrace niklu Ni [ng m 3 ] Tab. 26 Průměrné roční imisní koncentrace niklu Ni [ng m 3 ] Tab. 27 Průměrné roční imisní koncentrace benzenu C 6 H 6 [µg m 3 ] Tab. 28 Průměrné hodnoty 5 měsíčních vzorků na měřicích stanovištích [ng vzorek 1 ] Tab. 29 Emise tuhých látek TZL z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 30 Emise oxidu siřičitého SO 2 z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 31 Emise oxidů dusíku NO X z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 32 Emise oxidu uhelnatého CO z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 33 Emise těkavých org. látek VOC z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 34 Emise amoniaku NH 3 z nejvýznamnějších stacionárních zdrojů v roce Tab. 35 Emise TZL z nejvýznamnějších zdrojů REZZO3 obcí v roce Tab. 36 Emise SO 2 z nejvýznamnějších zdrojů REZZO3 obcí v roce Tab. 37 Emise NO X z nejvýznamnějších zdrojů REZZO3 obcí v roce Tab. 38 Emise CO z nejvýznamnějších zdrojů REZZO3 obcí v roce Tab. 39 Emise VOC z nejvýznamnějších zdrojů REZZO3 obcí v roce Tab. 40 Nejvýznamnější liniové zdroje v roce Tab. 41 Vývoj intenzit osobních aut. a motocyklů na vybraných úsecích v letech Tab. 42 Vývoj intenzit nákladních aut. na nejvíce zatížený úsecích v letech Tab. 43 Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v období [t rok 1 ] Tab. 44 Celkové emise na území kraje podle jednotlivých kategorií zdrojů rok 2010 [t rok 1 ] Tab. 45 Podíl na celkových emisích znečišťujících látek podle kategorie zdrojů rok 2010 [%] Tab. 46 Celkové emise stacionárních zdrojů (REZZO 1 až 3) na území kraje [t rok 1 ] Tab. 47 Podíl na celkových emisích stacionárních zdrojů (REZZO 1 až 3) v kraji [%]... 54

6 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 5 Seznam použitých zkratek AOT 40 ukazatel, kterým se vyjadřuje množství ozónu v ovzduší z hlediska vlivu na vegetaci (úhrnná hodnota rozdílu mezi hodinovými koncentracemi přízemního ozonu převyšujícími 80 µg m 3 a hodnotou 80 µg m 3 během hodin denního světla naakumulovaná v každém roce od května do července) B(a)P benzo(a)pyren BTX benzen, toluen, xyleny BZN benzen CO oxid uhelnatý CZT centrální zásobování teplem ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav EHK OSN Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů EMEP European Monitoring and Evaluation program HD hromadná doprava HDP hrubý domácí produkt CHKO chráněná krajinná oblast CHUEV území na nichž platí limity pro ochranu ekosystémů a vegetace im. limit imisní limit IM imisní monitoring MHD městská hromadná doprava MO městský obvod MT mez tolerance MŽP ministerstvo životního prostředí NO 2 oxid dusičitý NO X oxidy dusíku [součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého] NP národní park O 3 ozón (přízemní) OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší PM 10, PM 2,5 suspendované částice s aerodynamickým průměrem do 10 µm, resp. 2,5 µm PZKO program ke zlepšení kvality ovzduší REZZO1 4 kategorie emisních zdrojů znečišťování ovzduší SO 2 oxid siřičitý SPM suspendované částice TLN toluen TZL tuhé znečišťující látky VOC těkavé organické látky ZÚ Zdravotní ústav

7 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 6 1 Úvod Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje je zpracováno na základě objednávky č. Obj. 216/12 Odboru životního prostředí, Krajského úřadu Plzeňského kraje. Celé území Plzeňského kraje bylo Ministerstvem životního prostředí vyhlášeno na základě zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění, jako zóna. Podle 7 odst. 6 tohoto zákona pak Krajský úřad Plzeňského kraje vypracoval pro území kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší pro látky, u nichž došlo v předcházejících letech k překročování imisního limitu a meze tolerance (nebo imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena). Účelem programu bylo navrhnout takový soubor opatření, jejichž postupná realizace povede k postupnému zlepšování kvality ovzduší na území kraje, zejména k dosažení limitních hodnot stanovených právními předpisy. Program ke zlepšení kvality ovzduší vycházel jednak z metodických podkladů Ministerstva životního prostředí, jednak z dalších podkladových a koncepčních materiálů, které byly pro území Plzeňského kraje zpracovány v uplynulých letech. V uplynulých 8 letech od zpracování programu ke zlepšení kvality pod názvem Program snižování emisí znečišťujících látek v Plzeňském kraji a 3 letech od zpracování 1. Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje docházelo ke změnám kvality ovzduší způsobených různými faktory.

8 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 7 2 Zóna Plzeňský kraj Kód CZ NUTS3: CZ032 Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota obyvatel: 75,7 obyvatel km 2 Zdroj: Český statistický úřad Manětín Kralovice Tachov Planá Bezdružice Stříbro Všeruby Město Touškov Plasy Třemošná Radnice Rokycany Zbiroh Bor Nýřany Plzeň Poběžovice Horšovský Týn Holýšov Staňkov Stod Dobřany Přeštice Starý Plzenec Blovice Spálené Poříčí Domažlice Klatovy Nepomuk Kdyně Plánice Horažďovice správní obvod POÚ správní obvod ORP pověřený obecní úřad POÚ obec s pověřenou působností ORP Nýrsko Sušice Kašperské Hory S [km] Obr. 1 Správní obvody Plzeňského kraje

9 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Administrativní vymezení zóny Zóna Plzeňský kraj je totožná se správním územím Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje sídlí v Plzni. 2.2 Typ zóny Plzeňský kraj se nachází na jihozápadě České republiky a podle své rozlohy km 2 zaujímá 9,6 % území České republiky. Plzeňský kraj sousedí na severozápadě s krajem Karlovarským, na severu s Ústeckým krajem, na severovýchodě se Středočeským krajem a na jihovýchodě s Jihočeským krajem. Na západě a jihozápadě je hranice Plzeňského kraje vymezena státní česko německou hranicí. Na území kraje je celkem 501 obcí, z nichž 54 má statut města. Podle počtu obyvatel se kraj řadí na deváté místo a dle ukazatele hustoty zalidnění je druhým nejméně zalidněným krajem v České republice. Plzeňský kraj je typický vysokým počtem malých sídel s nerovnoměrným rozmístěním. Prakticky zde chybí města střední velikosti a struktura středisek je v porovnání s Českou republikou atypická. Podle dominujících odvětví hospodářství, lze kraj charakterizovat jako průmyslově zemědělský. Ve struktuře ekonomiky kraje významné postavení zaujímá zpracovatelský průmysl, který je zde reprezentován elektrotechnickým průmyslem, potravinářstvím, výrobou dopravních prostředků a zařízení, strojírenstvím a energetickým průmyslem. Dalšími důležitými složkami hospodářství kraje jsou doprava, spoje, obchod, podnikatelské činnosti a stavebnictví včetně těžby a zpracování nerostných surovin a stavebních hmot. Obhospodařovaná zemědělská půda pokrývá ha, tj. 41,6 % území kraje, lesy se rozkládají na ha, tj. 39,6 % a vodní plochy činí 1,5 % územ. Plzeňský kraj zaujímá strategicky významnou polohu pro spojení východní a západní Evropy. Územím kraje procházejí tři významné mezinárodní silniční trasy: E 50 (Německo Plzeň Praha Brno Slovensko), jež vede ve směru západ východ a kříží se v Plzni s E 49 (Německo Cheb Plzeň České Budějovice Třeboň Rakousko) a úsek E 53 (Plzeň Klatovy Německo). Hlavním železničním tahem je mezinárodní železniční koridor E040 (Paříž Norimberk Praha Vídeň). Celkově silniční síť kraje tvoří km silnic, z toho 109 km je dálnice, 421 km pokrývají silnice I. třídy, km silnice II. třídy a km silnice III. třídy. Délka železnic v Plzeňském kraji je 737,5 km, z toho je 223,2 km elektrifikováno. Na území Plzeňského kraje se nachází 5 velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ), kterými jsou Národní park Šumava (část ha) a čtyři chráněné krajinné oblasti: Šumava (část), Křivoklátsko (část), Slavkovský les (část) a Český les (celé území). Celková rozloha CHKO na území kraje činí ha. Na území kraje je 181 maloplošných chráněných území, která zaujímají plochu ha, z nichž bylo vyhlášeno 6 národních přírodních rezervací, 5 národních přírodních památek, 89 přírodních rezervací a 84 přírodních památek. Krajský úřad Plzeňského kraje spravuje 173 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze ha v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka v Plzeňském kraji, mimo území Národního parku Šumava a chráněných krajinných oblastí Šumava, Český les, Křivoklátsko a Slavkovský les. Ostatní území jsou ve správě příslušných správ chráněných krajinných oblastí a národního parku. 2.3 Podnebí Plzeňského kraje klimatické údaje Podnebí Plzeňského kraje ovlivňují především nadmořská výška a expozice terénu vůči proudění vzduchu. Vzhledem ke klimatu ostatní části České republiky zde více převládají oceánické vlivy. Znamená to menší rozdíly teplot mezi zimou a létem a částečně vyrovnanější chod srážek, především ve vyšších polohách. Podnebí kraje je výrazně poznamenáno konfigurací terénu a návětrnými či závětrnými efekty Šumavy a Českého lesa. Podle klasifikace klimatických oblastí lze přiřadit území do dvou hlavních klimatických oblastí. A to mírně teplé MT a chladné CH. Mírně teplá oblast se nachází v nejnižších až středních polohách kraje a dělí se do dalších několika podoblastí. Z geomorfologického hlediska se jedná o pánevní oblasti a pahorkatiny, tedy území, která nemají ještě horský charakter. Průměrné roční teploty zde kolísají od 8,0 C, naměřených v pánevních oblastech na Klatovsku a Plzeňsku, až po přibližně 5,5 6,0 C, které odpovídají horní hranici teplé oblasti. Počet letních dnů s maximální teplotou nad 25 C se zde pohybuje mezi 20 až 50, mrazových dnů s minimální teplotou pod 0 C bývá 110 až 160. Počet dnů se srážkou nad 1 mm kolísá od 90 do 120, celkově za rok naprší 450 až 700 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou dosahuje v průměru 50 až 100 podle nadmořské výšky. Chladná oblast se nachází ve vyšších a především horských polohách kraje. Z geomorfologického pohledu se jedná o vrchoviny až hornatiny západních Čech. Největší rozšíření má samozřejmě na Šumavě a dále v nejvyšších polohách Českého lesa. Dlouhodobé průměrné teploty se zde pohybují od 3,0 do 5,5 C, počet letních dnů dosahuje 10 až 20, mrazových naopak 160 až 180. Počet dní se srážkou nad 1 mm bývá 120 až 140 za rok, celkem spadne 800 až 1800 mm srážek.

10 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 9 Směr a rychlost přízemního proudění úzce souvisí s konfiguraci terénu. Ve směru údolí řek je vítr usměrňován. Přízemní proudění je usměrňováno zvlněným terénem a směrem údolí řek. Obecně v Plzeňském kraji převládá v průměru jihozápadní směr větru, četnost bezvětří je ročně %. Průměrná rychlost větru činí na většině stanic 2 4 m s 1, na bezlesých vyvýšeninách nad 700 m potom až 5 m s 1. V územně menších měřítcích, mají každé údolí nebo říční niva své specifické mikroklima. To se uplatňuje především na strmých svazích, které jsou střídavě obráceny proti slunci a ve stínu. Tyto rozdíly se zvýrazňují například v zaříznutém údolí Berounky směrem ke Křivoklátu nebo v údolí Mže kolem Stříbra. V těchto výrazných údolích se často vyskytují ranní inverze, které tak přispívají především k krátkodobému zhoršování rozptylových podmínek. Rozsáhlejší plošné inverze se objevují za anticyklonálních situací v chladné části roku a vyplňují většinou celou Plzeňskou kotlinu až do výšky m a vedou k nepříznivým rozptylovým podmínkám po delší dobu. Mezoklimatologické i mikroklimatologické podmínky Plzeňského kraje jsou velmi proměnlivé a vzhledem k výškové členitosti se zde můžeme setkat s většinou klimatických typů popsaných v ČR. 2.4 Příslušné topografické údaje Z hlediska geografického systému lze Plzeňský kraj rozdělit do několika oblastí. Centrální část je tvořena Plzeňskou pahorkatinou, východní část Brdskou oblastí (část) a Středočeskou pahorkatinou. Jižní část je představena Šumavskou hornatinou a západní část Českoleskou oblastí. Nejvyšší bod Plzeňského kraje se nachází v pohoří Šumavy, na kótě Velká Mokrůvka, s nadmořskou výškou m n.m. a nejnižším bodem, hladinou řeky Berounky u obce Čilá s nadmořskou výškou 250 m n.m. Zeměpisné souřadnice území Plzeňského kraje se pohybují v rozmezí 12 24' 00'' až 13 50' 02'' východní délky a 48 56' 28'' až 50 06' 14'' severní šířky. nejzápadnější bod (okolí obce Stará Knížecí Huť) zem. šířka: 49 45' 18'' S zem. délka: 12 24' 00'' V nejsevernější bod (okolí obce Tis u Blatna) zem. šířka: 50 06' 14'' S zem. délka: 13 21' 18'' V nejnižší bod (Berounka u obce Čilá) 250 m n.m. nejvýchodnější bod (okolí obce Líšná) zem. šířka: 49 52' 01'' S zem. délka: 13 50' 02'' V S náčrtek bez měřítka Obr. 2 Extrémní topologické parametry Plzeňského kraje nejvyšší bod (Velká Mokrůvka) 1370 m n.m. nejjižnější bod (okolí obce Modrava) zem. šířka: 48 56' 28'' S zem. délka: 13 29' 56 '' V

11 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Lokace měst Dle Českého statistického úřadu žilo k v Plzeňském kraji 50 % obyvatelstva celého kraje v následujících městech (řazeno sestupně dle počtu obyvatel): Plzeň Klatovy Rokycany Tachov Sušice Domažlice Stříbro Nýřany Přeštice Dobřany Horažďovice Planá Kdyně Nýrsko Holýšov ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob. Kralovice Kaznějov Planá Horní Břiza Třemošná Tachov Bor Stříbro Nýřany Plzeň Rokycany Dobřany Holýšov Stod Přeštice Starý Plzenec Blovice Horšovský Týn Staňkov Nepomuk Domažlice Kdyně Klatovy Nýrsko Horažďovice Sušice S Obr. 3 Největší města Plzeňského kraje náčrtek bez měřítka

12 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Měřicí stanice kvality ovzduší Na území Plzeňského kraje bylo na počátku roku 2012 provozováno 13 měřicích stanic kvality ovzduší umístěných na 12 lokalitách. Pět měřících stanic provozuje ČHMÚ, dvě stanice provozuje ZÚ a 6 stanic v majetku města Plzně je provozováno ČHMÚ. V blízkosti hranice Plzeňského kraje jsou umístěny ještě tři měřicí stanice. Prakticky na hranicích kraje se nachází měřící stanice Churáňov, která charakterizuje oblast Šumavy. Přibližně 5 km od hranice kraje jsou umístěny stanice Kocelovice, která z hlediska imisních koncentrací ozónu charakterizuje jihovýchodní část okresu Plzeň jih. V roce 2004 byl ukončen provoz stanic společnosti Ekotoxa a v následujících letech pak ještě 2 stanice provozované ZÚ. V posledních letech došlo též k mírnému omezení počtu sledovaných látek na některých stanicích, většinou pro nedostatek finančních prostředků. Přehled měřících stanic včetně měřicího programu je uveden v následující tabulce a umístění stanic imisního monitoringu je uvedeno na Obr. 4. PPLL Plzeň Lochotín PPLR Plzeň Roudná PPLV Plzeň Doubravka PPLS Plzeň Skvrňany PPRM Přimda PPLB Plzeň Bory město Plzeň detail PPLE Plzeň střed PPLA(X) Plzeň Slovany PKUJ Kamenný Újezd PSTA Staňkov CKOC Kocelovice PKLS Klatovy soud Legenda: stanice ČHMÚ stanice ZÚ stanice města Plzně Plzeňský kraj Obr. 4 Měřící stanice na území Plzeňského kraje CCHU Churáňov S náčrtek bez měřítka

13 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 12 Tab. 1 Přehled měřících stanic kvality ovzduší Kód Lokalita Typ Třída Provozovatel Látky PSTA PKLS PPLV PPLA PPLX Staňkov Klatovy soud Plzeň Doubravka Plzeň Slovany Plzeň Slovany Manuální měřicí program Kombinované měření Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Manuální měřicí program B/S/R ČHMÚ NO 2, SO 2, PM 10 T/U/R B/S/A T/U/RC T/U/RC ZÚ ČHMÚ MPl ČHMÚ As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, O 3, NO, NO X, NO 2, PM 10 O 3, CO, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10 SO 2, NO, NO X, NO 2, CO, O 3, PM 10, PM 2,5, PM 1, BZN, TLN BaP, BbF, BghiPRL, BkF, COR, DBahA, I123cdP, PAHs BZN As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V, Zn PPLR Plzeň Roudná Kombinované měření B/U/R ZÚ PM 10 As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, A, BaA, BaP, BbF, BghiPRL, BkF, Chry, DBahA, FEN, FLU, I123cdP, PAHs, Pyr, PPLE PPLB PPLL PPLS PPMO PKUJ PPRM CCHU CKOC Plzeň střed Plzeň Bory Plzeň Lochotín Plzeň Skvrňany Plzeň mobil Kamenný Újezd Přimda Churáňov Kocelovice Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Manuální měřicí program Automatizovaný měřicí program Automatizovaný měřicí program Manuální měřící program Specializovaný měřicí program T/U/RC B/U/R B/U/R B/S/R B/R/NA NCI B/R/N REG B/R/N REG MPl MPl MPl MPl MPl CO, PM 10 CO, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10, PM 2,5, PM 1 O 3, CO, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10, PM 2,5, PM 1 O 3, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10, PM 2,5, PM 1, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10, PM 2,5, PM 1 O 3, CO, NO, NO X, NO 2, SO 2, PM 10, PM 2,5, PM 1, BZN, TLN ČHMÚ NO 2, SO 2, PM 10 ČHMÚ O 3, NO, NO X, NO 2, SO 2 ČHMÚ SO 2, NO, NO 2, NO X, O 3, PM 2,5 PM 10, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V, Zn B/R/N NCI ČHMÚ O 3 Třídy stanic: T dopravní lokalita, I průmyslová lokalita, B pozaďová lokalita / U městská zóna, S předměstská zóna, R venkovská zóna / C obchodní, I průmyslová, R obytná, A zemědělská, N přírodní, NCI příměstská, REG regionální, REM odlehlá. V následujících letech lze z úsporných důvodů stanovených MŽP ČR a MZd ČR očekávat další redukce měřených veličin a dokonce i celých stanic financovaných ze státního rozpočtu. Jako nejvíce ohrožená se jeví stanice Klatovy soud. Předpokládá se, že měření suspendovaných částic PM 10 bude zachováno a navíc ještě dojde k rozšíření měření suspendovaných částic PM 2,5 na více stanic než doposud.

14 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Další specializovaná měření V období od posledního Průběžného vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje byla prováděna další měření kvality ovzduší Studie POP s V roce 2009 bylo provedeno stanovení obsahu persistentních organických polutantů polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), organochlorových pesticidů (OCPs) a polychlorovaných bifenylů (PCBs) ve volném ovzduší na vybraných lokalitách Plzeňského kraje s využitím pasivních vzorkovačů jako součást studie v rámci celé České republiky. Od zimy do léta 2009 byla na území Plzeňského kraje realizována pětiměsíční screeningová kampaň na znečištění ovzduší perzistentními organickými polutanty. Bylo vybráno pět lokalit zahrnujících větší i menší sídla, městská i venkovská pozadí. Lokalita Plzeň Slovany reprezentuje městskou obchodní a rezidenční zónu, Klatovy a Horažďovice městské pozadí, Staňkov pozadí venkovské, zemědělské. Skládka odpadů Dobrá je pozaďová lokalita bez spalovacích zdrojů, ale se zvýšenou prašností. Koncentrace POPs naměřené pasivními vzorkovači na 5 vybraných lokalitách v Plzeňském kraji shrnuje studie Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů (POPs) v ovzduší na území Plzeňského kraje, kde jsou podrobně uvedeny výsledky a pro přehlednost znázorněny formou sloupcových grafů. Kromě pěti lokalit Plzeňského kraje jsou ve zprávě zahrnuty dvě referenční lokality. Observatoř Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích jež je součástí evropské monitorovací sítě EMEP (European Monitoring and Evaluation program) a reprezentuje venkovské pozadí, zatímco stanice Praha Libuš zastupuje běžné městské pozadí. Atmosférické koncentrace PAHs vykazovaly typický sezónní průběh s vyššími zimními hodnotami způsobenými sezónním vytápěním, od počátku kampaně (únor 2009) směrem k letním měsícům koncentrace klesaly. Nejnižší hladiny PAHs, srovnatelné s koncentracemi na referenční venkovské pozaďové stanici Košetice, byly naměřeny na lokalitě Dobrá, kde se nevyskytují žádné spalovací zdroje. Hladiny v Horažďovicích nebo Staňkově jsou podobné jako na referenční městské pozaďové stanici v Praze Libuši, zatímco Klatovy nebo Plzeň Slovany mají hladiny PAHs ve vzduchu nižší. Z toho vyplývá, že předměstské rezidenční oblasti s lokálními topeništi na tuhá paliva mohou mít horší kvalitu ovzduší než centra větších měst. Naopak letní hodnoty související více s průmyslovými zdroji byly významně vyšší ve větších městech, Plzni či Klatovech, zatímco ostatní lokality měly hladiny PAHs na úrovni městského pozadí. U PCBs, kde je hlavním zdrojem atmosférické kontaminace těkání z primárních i sekundárních zdrojů, je sezónní průběh atmosférických koncentrací obvykle opačný, koncentrace rostou s rostoucí venkovní teplotou. Většina míst (kromě Staňkova) vykazovala koncentrace PCBs vyšší než referenční stanice v Košeticích a letní hodnoty vyšší než zimní. Také u hladin HCHs v atmosféře lze pozorovat rostoucí hodnoty v letních měsících. Na většině sledovaných lokalit byly koncentrace vyšší než na venkovském pozadí v Košeticích i vyšší než na městském pozadí v Praze Libuši. Také sezónní variabilita koncentrací DDT a jeho metabolitů byla u většiny vzorků zřejmá a celkové hladiny byly podobné těm naměřeným na obou referenčních stanicích. Největší hladiny byly naměřeny na skládce odpadu Dobřany Vysoká a venkovské lokalitě Staňkov. Na všech místech byly koncentrace DDE výrazně vyšší než koncentrace mateřského DDT. Koncentrace hexachlorbenzenu byly na všech sledovaných lokalitách i na referenčních stanicích ČHMÚ vyrovnané, s vyššími hladinami během letního období. Podobně uniformní byly i pozorované koncentrace pentachlorbenzenu jako degradačního produktu HCB. V tomto případě byly často mírně vyšší zimní koncentrace (například Plzeň Slovany), což svědčí o jiném složení zdrojů HCB a PeCB Mobilní měření V rámci území města Plzně je pravidelně ročně měněno stanoviště mobilní měřící stanice, jedné z 9 stanic sítě monitoringu města Plzně. Výsledky těchto měření odpovídají výsledkům uvedeným v kapitole 4.1 Koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech.

15 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Odhad rozložení znečištěných oblastí a velikost exponované skupiny oblasti s překročením hodnot imisních limitů Vymezené oblasti s překročením hodnot imisních limitů a cílových imisích limitů pro ochranu lidského zdraví, na základě dat za rok 2010, jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. 2 Překročení hodnoty cílového imisního limitu pro B(a)P na základě dat za rok 2010 Stavební úřad Podíl území [%] Městský úřad Domažlice 2,9 Městský úřad Holýšov 2,8 Městský úřad Horšovský Týn 0,9 Městský úřad Kdyně 1,1 Městský úřad Staňkov 1,9 Městský úřad Horažďovice 0,8 Městský úřad Klatovy 1,3 Městský úřad Nýrsko 1,4 Městský úřad Sušice 0,4 Magistrát města Plzně 7,4 Úřad městského obvodu Plzeň 1 72,6 Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany 64,8 Úřad městského obvodu Plzeň 3 74,6 Úřad městského obvodu Plzeň 4 71,5 Úřad městského obvodu Plzeň 5 Křimice 73,0 Úřad městského obvodu Plzeň 6 Litice 79,8 Úřad městského obvodu Plzeň 7 Radčice 61,1 Úřad městského obvodu Plzeň 8 Černice 36,3 Úřad městského obvodu Plzeň 9 Malesice 10,3 Úřad městského obvodu Plzeň 10 Lhota 24,6 Městský úřad Starý Plzenec 3,0 Městský úřad Bílovice 0,9 Městský úřad Dobřany 7,5 Městský úřad Nepomuk 0,4 Městský úřad Přeštice 1,6 Městský úřad Stod 2,2 Obecní úřad Štěnovice 2,7 Městský úřad Kralovice 0,3 Městský úřad Nýřany 11,8 Městský úřad Plasy 0,6 Městský úřad Město Touškov 1,8 Městský úřad Třemošná 6,8 Městský úřad Mirošov 2,4 Městský úřad Rokycany 6,5 Městský úřad Planá 0,4 Městský úřad Stříbro 0,9 Městský úřad Tachov 1,7

16 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 15 Tab. 3 Překročení hodnoty imisního limitu pro PM 10 na základě dat za rok 2010 Stavební úřad Podíl území [%] Městský úřad Domažlice 2,9 Městský úřad Holýšov 2,8 Městský úřad Horšovský Týn 0,9 Městský úřad Kdyně 1,1 Městský úřad Staňkov 1,9 Vymezené oblasti s překročením hodnot imisních limitů a cílových imisích limitů pro ochranu lidského zdraví, na základě dat za rok 2010, jsou zobrazeny na následujících obrázcích. Obr. 5 Oblasti s překročením ročního cílového imisního limitu pro B(a)P

17 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 16 Obr. 6 Oblasti s překročením 24 hodinového imisního limitu pro PM 10 Obr. 7 Oblasti s překročením 8 hodinového imisního limitu pro O 3

18 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje 17 Tab. 4 Překročení limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace z dat za rok 2010 CHKO + NP Podíl celkové plochy kraje [%] CHKO+NP SO 2 Podíl území [%] NO X Podíl území [%] O 3 Podíl území [%] AOT 40 Zimní průměr Roční průměr > 20 µg m 3 > 30 µg m 3 > µg m 3 h Souhrn Podíl území [%] 16,4 CHKO Český les 100,0 100,0 CHKO Šumava 99,9 99,9 Křivoklátsko 0,1 96,2 81,9 NP Šumava 100,0 100,0 Slavkovský les 0,1 97,9 97,9 Pozn: Od roku 2006 již není uváděno podle plochy CHKO a NP v příslušném kraji, ale pouze celkově podle NP a CHKO. Obr. 8 Oblasti s překročením AOT40 pro O 3

19 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, se vymezují oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) jako území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Tab. 5 Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010 Stavební úřad PM 10 roční [% území] Městský úřad Domažlice 2,9 Městský úřad Holýšov 2,8 Městský úřad Horšovský Týn 0,9 Městský úřad Kdyně 1,1 Městský úřad Staňkov 1, Vývoj oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší Tab. 6 Vývoj hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve vztahu k lidskému zdraví Podíl území [%] Rok Celkem PM 10 roční PM 10 denní NO 2 roční B(a)P roční (bez O 3 ) O , ,05 0,4 0, ,5 * 1, ,3 0,9 0,3 96, ,4 0,9 0,4 99, ,1 4,3 0,1 99, ,8 98, ,4 93, ,5 16, ,2 2,6 2,6 5,1 Pozn: * Nedostatečný počet měření pro stanovení ročního průměru imisních koncentrací B(a)P Obr. 9 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2005 a 2006 (bez uvažování ozónu O 3 )

20 Průběžné vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje Obr. 10 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2007 a 2008 (bez uvažování ozónu O3) Obr. 11 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví lidí, 2009 a 2010 (bez uvažování ozónu O3) Celkově lze konstatovat, že imisní zátěž PM10 v celém období 2001 až 2011 mírně rostla. Nejprve stagno vala, pak mírně rostla a po roce 2006 mírně poklesla a ke konci období opět mírně narůstala. Z uvedených informací vyplývá, že oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imisní koncentrace PM10 nebyly MŽP ČR v Plzeňském kraji v letech 2007 až 2009 vymezeny. V roce 2004 žilo v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší pro PM10 na území Plzeňského kraje cca obyvatel, což je cca 7,0 % všech obyvatel Plzeňského kraje. Celková výměra oblastí se zhoršenou kvali tou ovzduší v roce 2003 činila 113,4 km2 (1,5 % území), v roce 2004 činila 22,7 km2 (0,3 % území), v roce 2005 činila 30,2 km2 (0,4 % území), v roce 2006 činila 7,6 km2 (0,1 % území) a v letech 2007 až 2009 byla výměra oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 0 km2, avšak v roce 2010 již opět činila 14,4 km2 (cca 0,2 % území), na

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Obrázek 40: Příspěvek skupiny sekundárních aerosolů k průměrné

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03 Datum schválení: Červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a adresy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03 Datum schválení: Červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a adresy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD - CZ04 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Severozápad - CZ04 Datum schválení Červenec, 2015 Odpovědné orgány, jména

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 38747/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOVÝCHOD CZ06Z

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOVÝCHOD CZ06Z PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOVÝCHOD CZ06Z ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihovýchod - CZ06Z Datum schválení Červenec, 2015 Odpovědné orgány, jména

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy Obecní úřad Hradiště v souladu s ustanovením 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu zlepšení kvality ovzduší města. Plzně

Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu zlepšení kvality ovzduší města. Plzně ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší IČO: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 32300 Plzeň Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 ČERVENEC, 2015 ČERVEN, 2015 NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR OBSAH HLAVA I: ÚVOD... 11 1 ZDŮVODNĚNÍ STRATEGIE... 11 2 ROZSAH STRATEGIE... 12 3 ŘÍZENÍ TVORBY STRATEGIE... 13 HLAVA II: ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha Veleslavín, 21. května 2014 IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ PROGRAMOVÉ A EKONOMICKÉ NÁSTROJE Jan Kužel odbor ochrany ovzduší MŽP OBSAH

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Praha verze 13. 6. 2006 PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Výchozí stav Emise všech znečišťujících

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ZÁŘÍ, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: září 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

Programy ke zlepšen. ení kvality ovzduší edočeský eský kraj a Aglomerace Brno. KONFERENCE Ochrana ovzduší. ve státn

Programy ke zlepšen. ení kvality ovzduší edočeský eský kraj a Aglomerace Brno. KONFERENCE Ochrana ovzduší. ve státn KONFERENCE Ochrana ovzduší ve státn tní správě II Programy ke zlepšen ení kvality ovzduší Zóna Středo edočeský eský kraj a Aglomerace Brno ENVIROS, s.r.o. Ing. Vladimíra Henelová 1 122 473 obyvatel, hustota

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ Vladimír Adamec 1, Bohumil Pokorný 2, Roman Ličbinský 1, Jiří Huzlík 1, Andrea Krumlová 2 1 Centrum dopravního výzkumu, ČR Zdravotní ústav se sídlem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6

OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 OBSAH A PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1 INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 6 A.1.1 ZÁKLADNÍ CÍLE A SOUVISLOSTI PROGRAMU 6 A.1.2 VEDLEJŠÍ CÍLE PROGRAMU

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu aktualizace analytické části ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: STATUTÁRNÍ

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Projekt: Aktualizace Programu snižování

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005. kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005. kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005 kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 3 INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ... 1 Obsah 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 6 NÁZEV PROJEKTU/ŽADATEL... 6 MÍSTO REALIZACE... 6 NÁZEV KRAJE... 6 NÁZEV MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU...

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2006. Středočeský kraj

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2006. Středočeský kraj ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2006 Středočeský kraj INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2006 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn

Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň Aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: ČHMÚ pobočka Plzeň Plzeň 2010 Úvod Cílem dokumentu Aktualizace program ke

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI v období 2012/2013 Obsah 1. Základní informace o území 5 2. Podnebí a klimatické podmínky 7 3. Ovzduší XX 4. Voda XX 5. Půda XX 6. Horninové prostředí XX 7. Příroda

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Skala Jiří Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Škroupova 18, 306 13 Plzeň tel. 377195380, e-mail: jiri.skala@plzensky-kraj.cz Obsah Operační

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více