Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Shoda podmětu s přísudkem a volba i/y v 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Shoda podmětu s přísudkem a volba i/y v 5."

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Shoda podmětu s přísudkem a volba i/y v 5. ročníku ZŠ Lenka Votřelová Psychologie speciální pedagogika 3. ročník /2007

2 OBSAH ÚVOD HISTORIE VÝZKUMU SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM V 5. ROČNÍKU Její výuka v pozorované třídě Problematika příčestí minulého Pracnost shody přísudku s podmětem v příčestí minulém dle odborné literatury Teorie zásad didaktického postupu R. Brabcové a kol Teorie obojetných písmen K. Svobody Teorie interference M. Kučery SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM V PŘÍČESTÍ MINULÉM V 7 DIKTÁTECH 2. POLOLETÍ 5. ROČNÍKU Diktát Dopis trosečníka Diktát Vyšitá halena, Diktát Výprava za pokladem Diktát Sjezdili jsme, Diktát Mezi močály, Diktát Děti se ukryly, Diktát Jirkův den ZÁVĚRY A JEJICH DISKUSE Kategorie chyb Druhy diktátu Diktáty v průběhu 2. pololetí ZÁVĚR LITERATURA

3 ÚVOD Správné užívání mateřského jazyka je cílem jeho vyučování. Žáci se učí jazyk používat správně jak v mluvené, tak v psané podobě. V češtině existuje velké množství gramatických jevů, které činí potíže nejen žákům v době, kdy se jejich ovládání teprve učí, ale mnohdy si člověk správně neosvojí dovednosti používat správně jazyk ani do doby dospělosti. Jedním z takových problematických a náročných jevů je shoda přísudku s podmětem. Této látce však předchází celá řada jiných témat, bez jejichž znalosti by nebylo možné zvládnout látku další. Zajímalo mě, co je na této látce pro žáky pracné, v čem jim její zvládnutí nejvíce vzdoruje. 1. HISTORIE VÝZKUMU Výzkum jsem prováděla v základní škole v jednom městě v Jihočeském kraji. Město leží nedaleko hranic s Rakouskem a má asi obyvatel. Základní školu ve školním roce , kdy jsem do školy docházela a prováděla výzkum, navštěvovalo 354 žáků (stav k ). První stupeň tvořil ročník (202 žáků), druhý stupeň ročník (152 žáků). Výuka ve všech ročnících, kromě ročníku pátého, probíhala podle vzdělávacího programu Základní škola, výuka v pátém ročníku podle programu Obecná škola. Na škole působilo celkem 22 učitelů, z toho 16 žen. Nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byli učitelé v rozmezí let. Do třídy, ve které jsem prováděla výzkum, jsem se bez problémů dostala díky své kamarádce, která zde působí jako třídní učitelka. Nejen ona, ale i další pedagogové i vedení školy mi vycházeli vstříc a pro svůj výzkum jsem tak měla příznivé podmínky. Výzkum jsem prováděla v 5. ročníku, který v té době navštěvovalo 18 žáků (12 dívek, 6 chlapců). Třída byla uspořádána klasicky, lavice ve třech řadách, žáci v lavicích seděli po dvou, nebo každý sám. Zasedací pořádek byl pevně daný a měnil se pouze se souhlasem někoho z učitelů. V přední části třídy byla umístěna tabule, v zadní části byl prostor pro trávení času o přestávkách nebo pro práci ve skupině (v některých předmětech tak žáci pracovali velmi často, zejména ve výtvarné či pracovní výchově, přírodovědě a vlastivědě). Prostor byl vyzdoben výtvarnými pracemi žáků, několika květinami a vybaven klasickým školním nábytkem. Po několika návštěvách ve škole, během kterých jsem navštívila více tříd a účastnila se výuky různých předmětů, jsem si pro svůj výzkum zvolila výuku českého jazyka v 5. ročníku. Látka, která je v 5. ročníku v českém jazyce probírána, je už poměrně náročná a jak se můžeme mnohdy přesvědčit, řada lidí ji ani v dospělosti neovládá. Jednou z oblastí, v níž se často chybuje, je shoda přísudku s podmětem, která je velkým tématem mluvnice českého jazyka někdy už ve čtvrtém, především však právě v pátém ročníku. A na toto téma jsem se ve svém výzkumu soustředila. 3

4 Sledovala jsem, jakým způsobem je látka procvičována a testována. Jako hlavní forma testování zvládnutí učiva je v českém jazyce používán diktát, a proto jsem také použila k výzkumu diktáty napsané převážně ve druhém pololetí školního roku. Hlavní soubor dat jsem získala v sešitech žáků, které byly používány na velké diktáty. Po skončení školního roku jsem měla možnost s těmito sešity pracovat a analyzovat několikaměsíční práci žáků. 2. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM V 5. ROČNÍKU 2.1 Její výuka v pozorované třídě S učební látkou shoda přísudku s podmětem se žáci začali seznamovat už v první polovině října - poté, co zopakovali učivo předešlého roku. Opakovali slovní druhy, dělení vět na jednotlivé větné členy a vztahy mezi nimi, vyjmenovaná slova, určování rodů podstatných jmen a jejich vzorů. Ke zvládnutí problematiky shody přísudku s podmětem je nutné, aby žáci bezpečně ovládali zejména určování větných členů, a to hlavně podmět a přísudek, kterých se shoda týká, a dále žáci musí umět rozlišovat rody podstatných jmen a přiřazovat je ke správným vzorům. U podstatných jmen rodu mužského musí znát problematiku životnosti/neživotnosti se všemi jejími záludnostmi (např. podstatná jména pojmenovávající neživé věci s živou koncovkou apod.). Látka byla probírána podle učebnice Český jazyk pro pátý ročník od J. Štroblové (1996), se kterou pracovali po celý školní rok. K procvičování používali kromě cvičení v této učebnici různé pracovní listy, které většinou učitelka kopírovala z pracovních sešitů nebo jiných učebnic a různě je kombinovala. Žáci látku procvičovali i v praxi, ve slohových pracích nebo jiných psaných projevech bylo na chyby přísně upozorňováno. Do školních sešitů si žáci zapsali (podle předlohy na tabuli psané učitelkou) poučky a pravidla i s příklady, podle kterých se postupuje. Nejprve procvičovali shodu ve větách nebo slovních spojeních, kde se objevoval podmět v ženském rodu (2. týden v říjnu), později (následující týden) přidali podmět v mužském rodu, kde se objevila problematika životnosti a neživotnosti, což ale nečinilo větší problémy. Nakonec (poslední týden v říjnu - začátek listopadu) přidali rod střední. Dosud se zabývali pouze podmětem v množném čísle vyjádřeným jedním větným členem. V listopadu se přidal poněkud složitější podmět několikanásobný. Procvičování těchto gramatických jevů probíhalo až do konce školního roku. I když se přidávala další učební látka (určování dalších větných členů, řízenost), shoda přísudku s podmětem zůstávala hlavním tématem cvičení. A co že se to procvičovalo především? V čem že se to především chybuje i v dospělosti tedy, jde-li o shodu přísudku s podmětem? Co o pracnosti používání pravidel shody přísudku s podmětem píše odborná literatura? 4

5 2.2 Problematika příčestí minulého Jedním z velkých okruhů gramatických problémů v češtině je rozlišování i a y v psaném projevu. V mluveném projevu se tento problém nevyskytuje. Problémem je tedy ve vztahu k dodržování pravopisné normy. Jeho řešení však vyžaduje i znalosti gramatické, mluvnické. Pravopis (ortografie) je souhrn konvenčních pravidel, podle kterých se graficky zaznamenává projev spisovného jazyka. Opření pravopisného výcviku o mluvnické poznatky umožňuje efektivnější práci. Osvojení pravopisných pravidel může být uvědomělejší a trvalejší. (Brabcová a kol., 1990.) Děti se s ním setkávají už ve 2. ročníku, kde se učí rozlišovat souhlásky na měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň, po kterých vždy následuje i) a tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n, po kterých vždy následuje y). Později se přidávají i souhlásky obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z), což s sebou přináší nutnost znalosti vyjmenovaných slov. Ta jsou z velké části předmětem učiva v českém jazyce ve 3. ročníku, ale i nadále je nutné tuto látku pravidelně opakovat (neustálé rozšiřování slovní zásoby o další příbuzná slova, ve kterých pravidlo platí). Pravidla rozlišování souhlásek a vyjmenovaných slov však nestačí na řešení problematiky koncovky i nebo y u slovesa v příčestí minulém. Do hry zde vstupuje právě pravidlo shody přísudku s podmětem a jeho konkretizace. Ty lze shrnout do následujících tří bodů: 1) Koncovka u přísudku se určuje podle toho, jakého rodu je podmět ve větě (mužský, ženský, střední, u rodu mužského je nutné ještě rozlišit životnost životný/neživotný). Pokud je podmět rodu mužského životného, je koncovka přísudku -i (chlapci běhali), v případě mužského rodu neživotného a nebo ženského rodu je to -y (lesy voněly, ovce se pásly). Podmět ve středním rodě znamená v přísudku koncovku -a (okna se otevřela). 2) Dalším případem je potom podmět několikanásobný, který je tvořen několika souřadně spojenými jmény a psaní koncovek se řídí pravidly podle toho, jakého rodu a případně v jakém pořadí jsou jednotlivé členy podmětu uvedeny. a) Pokud jsou členy podmětu rodu ženského nebo mužského neživotného nebo obou těchto, píšeme vždy v koncovce přísudku y (Magistrát a škola uzavřely dohodu.). b) Pokud je ale v podmětu alespoň jeden ze členů rodu mužského životného, platí následující pravidla: když je podmět před přísudkem, platí shoda podle mužského životného rodu -i (Chlapci a dívky pomáhali.). Když podmět stojí za přísudkem, je možná shoda i podle nejbližšího podstatného jména (Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci.). c) Je-li v podmětu několik jmen rodu středního a alespoň jedno je v jednotném čísle, píšeme y (Štěně a kůzlata zůstaly ve dvoře.). d) Když jsou v podmětu jména bytostí různého rodu a jsou vyjádřena nesouřadně, platí obě možnosti (Eva s Markem už odešli. Eva s Markem už odešla.). 3) Mluvnická shoda se uplatňuje vždy tehdy, nabízí-li se mluvnický rod podmětu jako zřejmý a jednoznačný. Jinak nastupuje tzv. shoda podle smyslu ve větách se všeobecným podmětem píšeme i (Hlásili to v rozhlase.) nebo určujeme koncovku se zřetelem k přirozenému rodu (Někteří už přišli. Některé už přišly.). (Dle Příruční mluvnice češtiny 1996.) Co o pracnosti používání pravidla shody přísudku s podmětem píše odborná literatura? 5

6 2.3 Pracnost shody přísudku s podmětem v příčestí minulém dle odborné literatury Důležitým předpokladem uvědomělého chápání českého pravopisu obecně, jeho účinného nácviku a následně správného užívání, je rozlišování pravopisných jevů podle jejich základní povahy. Podle toho, kterou stránku řeči pravopis postihuje, hovoříme o pravopisu lexikálním, syntakticko-morfologickém a syntaktickém (právě sem patří pravopis přísudkového slovesa v minulém čase). (Svoboda, 1977) Z různého charakteru pravopisných jevů vyplývá i odlišný přístup k jejich nácviku: v lexikálním pravopise se staví zejména na paměti, kdežto v morfologickém a syntaktickém (= mluvnickém) pravopise se buduje na vědomostech z tvarosloví a skladby. (Brabcová a kol., 1990) Pravopisným vyučováním z psychologického hlediska se zabývá v Didaktice českého jazyka K. Svoboda (1977). Podle něj nezávisí výsledky jen na tom, jak bude žák schopen odůvodňovat jevy, ale také na tom, jak pravopisné vyučování postihne myšlenkový proces při pravopisném výkonu v jeho komplexnosti (Svoboda, 1977, s. 175). Teprve po uvědomění si zvukového složení slova (analýza) se žák učí převést zvuk do napsané podoby (grafická podoba slova) za pomoci pravopisných pouček. Již od počátku vyučování si uvědomuje, že jednotlivá písmena nebo jejich shluky neodpovídají vždy přímo hláskovému složení slova že slovo často píšeme jinak než vyslovujeme. Brabcová a kol. (1990, s. 74) cituje J. Jelínka: Vědomí toho vyvolává v žáku pozornost k pravopisnému napsání slova. Dle tohoto autora pozornost je předpokladem k provedení často jednoduchých operací paměti potřebných k pravopisnému napsání slova zraková, verbální, dokonce i motorická paměť. V různých pravopisných situacích se uplatňuje jiný druh paměti - a v různé míře. Současně je vždy nutné uplatnit rozumovou úvahu. Žák musí příslušný pravopisný jev analyzovat, srovnat, zhodnotit a rozhodnout se pro jisté řešení. Zároveň využívá vědomostí a dovedností z mluvnice. Z toho je patrné, že podíl mechanického osvojování pravopisného učiva je menší, než se dříve předpokládalo. Při správném vedení přispívá i toto učivo k rozvoji myšlení, neboť se při jeho osvojování uplatňují všechny základní logickomyšlenkové operace. Tím nepopíráme, že dosažení jisté automatizace je nutné, ovšem automatizace založená na uvědomělém poznání podstaty pravopisného jevu, nikoliv jen na mechanickém drilu (Jelínek, 1979 dle Brabcová a kol., s. 94) Teorie zásad didaktického postupu R. Brabcové a kol. Brabcová a kol. (1990) popisují, jak didakticky postupovat při výkladu a procvičování látky shoda přísudku s podmětem. Didaktické zásady vycházejí z psychologických poznatků, proto na didaktickém postupu můžeme pozorovat, jaká kognitivní práce u žáka probíhá. Základní zásady: 1. Např. l je hláska obojetná, proto si musíme osvojit pravidla, kdy po ní v příčestí píšeme i a kdy y. 2. Doporučuje se při nácviku uvádět i věty s podmětem postponovaným, abychom zabránili mechaničnosti a vypěstovali pohotovost při určování (Stroje vyráběli dělníci.). Postponovaný podmět = podmět stojí až za přísudkem, žák tedy musí celou větu promyslet a až poté psát. 6

7 3. Nevytvářet představu mechanické shody v i-y mezi podmětem a přísudkem (Muži cvičili. Stromy kvetly. Dívky cvičily.) to pak vede k chybné analogii (Noci se krátili. Děti si hráli.) Zdůrazňujeme proto lingvistický přístup pro pravopis koncovky příčestí je rozhodující rod, případně životnost podmětu. 4. Upozornit na rozdíly psaní i-y v přísudku ve tvaru přítomného a minulého času (muži nosí, ženy nosí muži nosili, ženy nosily). Zdůraznit, že v koncovkách sloves přítomného času oznamovacího způsobu je vždy i (s tím se žáci setkali již dříve, měli by znát). 5. Dbát na to, aby žáci neuplatňovali shodu podle smyslu v typech davy lidí se tísnily, proudy lidí směřovaly apod. i zde je nutno se důsledně opírat o rod podmětu, tedy o podstatné jméno v 1. pádě. Na straně žáků se tedy předpokládá pojem příčestí minulého, který je aktualizovaný problematikou obojetné hlásky. Uplatnění pravidel shody přísudku s podmětem pak může být komplikované jeho začleněním ve větné skladbě, falešnou představou o mechanické shodě koncovky podmětu a přísudku, nerozlišováním pravidel pro příčestí minulé od pravidla pro přísudek přítomného času oznamovacího způsobu (vždy i), nerozlišování pravidla určování koncovky dle rodu a smyslu podmětu Teorie obojetných písmen K. Svobody Další podněty k uvažování přináší již citovaný Svoboda (1977). Upozorňuje na nesprávné užívání termínu souhláska v pravopisných poučkách např. obojetné souhlásky jsou b, f, l, m, p, s, v, z. Jde o nepřesnost, protože jsou vyslovovány vždy stejně obojetné jsou pouze z hlediska pravopisného. Rozhodujeme se, zda napsat i y, tedy po obojetných písmenech. Proto je vhodné uvažovat o písmenech měkkých, po kterých píšeme i, písmenech tvrdých, po těch píšeme y, a písmenech obojetných. Žák tedy při psaní po obojetném písmenu dostává podnět k tomu, že má zvýšit pozornost a podle toho, o jaký gramatický jev se jedná, zvolit správný postup. Z didaktického hlediska se postupuje podle náročnosti jevů. Nejprve se žáci učí psaní i po písmenech měkkých x tvrdých, později obojetných nejprve v základním tvaru, dále se přidávají slova příbuzná a slova odvozená atd. Žák přichází na to, že po obojetných písmenech píšeme většinou i. Y píšeme v případě poměrně malého okruhu slov vyjmenovaných nebo jim příbuzných. Tuto poučku, že po obojetných písmenech píšeme ve většině případů měkké i, může žák mechanicky přenášet také na koncovky. V souvislosti s tématem, kterým se zabývám, tj. shoda podmětu s přísudkem, je toto důležitá oblast. Žák si musí uvědomit, že to, co platí o kořenu slova, neplatí o koncovkách podstatných a přídavných jmen. Zde musíme dát pozor na to, ke kterému vzoru slovo patří a v jakém je pádě. Snadné rozhodování nastává v případě, kdy jde o koncovku slova, jehož základ končí měkkou souhláskou (komáři, zedníci apod.) nebo tvrdou souhláskou (komáry, zedníky). Zde uplatní poučky, které by měl mít již zautomatizované. Složitější situace nastává, pokud základ slova končí písmenem obojetným. Zde se úvahy žáka musí ubírat různými směry. A to je pouze první část problému shoda přísudku s podmětem. Je to však část nejdůležitější, protože nesprávné úvahy v této etapě nemohou vést ke správnému vyřešení shody. Lépe řečeno mohou, ale pouze v případě, že žák k řešení používá jiné, své vlastní strategie, nebo se spoléhá na náhodu (což je také strategie). A co že je nejsložitější v této první části problému shody přísudku s podmětem? 7

8 Jako nejsložitější Svoboda popisuje pravopis i/y podstatných jmen rodu mužského, jehož základ končí obojetnou souhláskou. Úvahy popsal v několika etapách, na nichž můžeme pozorovat duševní práci vykonávanou v průběhu. 1. V první etapě si žák uvědomí, že má rozhodnout o psaní koncovky i, -y po obojetném písmenu. 2. Určí, že podstatné jméno je rodu mužského. 3. Podle 2. p. jednotného čísla pozná, zda má skloňování měkké (v tom případě píše vždy i) nebo tvrdé. 4. Podle 4. p. jednotného čísla, popř. 1. p. množného čísla pozná, zda je životné nebo neživotné (v tomto případě píše vždy y). 5. U životných musí ještě určit, zda jde o 1. p. (vždy i) množného čísla, či 4., resp. 7. p. (-y). Dle Svobody je tedy uplatnění pravidel shody přísudku s podmětem v příčestí minulém komplikované schopností orientace v předchozím postupu, ale jakoby inverzně - jde o zjištění rodu podmětu pro řízenost přísudku. Tedy to vše celou situaci komplikuje navíc k tomu, co popisuje Brabcová a kol. A navíc ještě upozorňuje Svoboda na komplikace spočívající v práci na uvědomění si základu u podmětů rozvitých (Zástupy lidí se valily) a na uvědomění si samotného podmětu, které nemusí být komplikované jen jeho začleněním ve větné skladbě (jako u Brabcové a kol.), ale již samotnou přítomností předmětu ve větě (Chlapci pekly brambory. - poněvadž brambory, rod mužský neživotný). Tedy to vše na jedné straně nebo, připomeňme, svůdné uplatnění poznatku o tom, že po obojetných písmenech píšeme většinou měkké i Teorie interference M. Kučery Vývoji osvojování pravopisu od 1. do 5. ročníku v rámci longitudinálního sledování čtení, pravopisu a techniky psaní se věnoval M. Kučera (2005). V kapitole Gradient pravopisu (Kučera, 2005, s ) charakterizuje 5. ročník prostřednictvím slohového žánru (fiktivní) dopis a též s pomocí výsledků školního tzv. kontrolního diktátu. Jeho páťáci psali diktát v březnu; diktát psalo 24 žáků; jeho znění bylo následující. (Tučně jsou zvýrazněny jen základní skladební dvojice ve větách, které obsahují problematické příčestí minulé.) Jedna tobě, druhá mně Jedna stará americká lidová povídka vypráví o dvou černošských otrocích, kteří ukradli pytel brambor. Nebyli nepoctiví, ale měli opravdový hlad. Brambory si rozdělovali na hřbitově, aby jejich počínání neobjevili tamější statkáři. V tom se vracel jiný černoch s pánem domů. Zaslechli tiché hlasy, které se ozývaly za zdí. Byli oba pověrčiví, a proto je napadla domněnka, že se čerti dělí o dušičky. Když po chvíli vyrozuměli, že si vezmou ještě ty dvě za zdí, utíkali úprkem domů. Černoši samozřejmě nepomysleli na ně, ale na dvě brambory, které ztratili při přelézání zdi. 8

9 Shrnu-li počty chyb v jednotlivých případech problematických koncovek, získám následující přehled (přičemž neuvádím chyby, které se netýkají tématu např. nebily): 1. ukradli - 3x ukradly 2. nebyli - 3x nebyly 3. měli - 3x měly 4. si rozdělovali - 5x si rozdělovaly 5. neobjevili statkáři - 4x neobjevily statkáři 6. zaslechli - 2x zaslechly 7. se ozývaly - 12x se ozývali 8. byli - 6x byly 9. vyrozuměli - 3x vyrozuměly 10. utíkali - 5x utíkaly 11. černoši nepomysleli - 4x černoši nepomyslely 12. ztratili - 9x ztratily Kučera se při rozboru diktátu sice nevěnuje jen problematice volby i/y dle shody přísudku s podmětem. Když se však problematice volby i/y dle shody přísudku s podmětem věnuje, všímá si toho, že největší počet chyb je tam, kde žákům interferuje neživotný předmět se životným podmětem. A jak v poznámce pod čarou vysvětluje, má na mysli sousloví: Brambory si rozdělovali; Zaslechli hlasy; brambory, které ztratili; Zaslechli hlasy, které se ozývaly. A skutečně, srovná-li se chybovost v daných čtyř případech ( chybovost je počítána jako percentuální podíl 28 chyb z (4 úkoly x 24 žáků =) 96 možností), tj. 29%, s chybovostí ve zbývajících osmi případech, tj. 16% - je rozdíl zřetelný. Poněkud jinak je tomu, když odlišíme případ, v němž předmět přejde v podmět (Zaslechli hlasy, které se ozývaly), s chybovostí 50%, od zbývajících tři případů interferujících předmětů, s chybovostí 22%. To už sice rozdíl vůči chybovosti 16% ve zbývajících osmi případech není tak výrazný, pořad však je to jediný rozdíl v chybovosti, který lze získat na základě gramatických kategorií obsažených v daných případech (podmět nevyjádřený v dané větě (21%) vs. vyjádřený (17%); případně, podmět nevyjádřený v dané větě očištěno o čtyři případy interferujícího předmětu (16%)). O diktátu jako celku pak Kučera soudí, že byl mimořádně obtížný proto, že se nevěnoval jen jedné látce. Zpětně tak vlastně tvrdí, že část pracnosti volby správného i/y dle shody přísudku s podmětem spočívá v tom, když diktát nesignalizuje dětem tento obor úvah, když je k němu nesoustředí, resp. když je od něj rozptyluje - jinak řečeno, když se interference netýká jen podmětu a předmětu v jednotlivých větách, ale též různých pravopisných a potažmo gramatických pravidel v celém textu. Dle Kučery tak jakoby k tomu nejpracnějšímu na shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém patřily jednak interference podmětu s předmětem, vlastně implicitně zmiňovaná již Brabcovou a kol. a Svobodou. Jednak též interference dané problematiky s jinými pravopisnými problémy v komplikovanějším textu. Do jisté míry se tak Kučera, v daném případě, dostává do sporu s již citovaným Svobodou jako zástupcem obecněji míněných didaktických pouček. Svoboda (1977) vztahuje formu diktátu k jeho funkci ve vyučování: učitel jej zařazuje buď do etapy opakování jedná se o diktáty cvičné, nebo do etapy hodnocení diktáty kontrolní. Při diktátech cvičných se žák snaží samostatně řešit příslušný problém, učí se soustřeďovat pozornost a vyvíjet jisté úsilí. Diktáty kontrolní prověřují dosažený stupeň žákových znalostí a dovedností. Rozdíl vidí ve způsobu diktování u těchto dvou typů. U diktátů, které se skládají z jednotlivých vět věcně spolu nesouvisejících, není nutné diktát předem celý číst. Naopak diktáty, které mají určitý 9

10 věcný obsah a souvislosti, by měl učitel nejprve žákům přečíst a poté jej po větách diktovat. Na závěr by mělo přijít ještě klidné přečtení celého textu. Zvláště pak upozorňuje na potřebu vyhýbat se v diktátech speciálních umělému hromadění těžkostí ve větách, které jsou vzdáleny přirozenému myšlení a vyjadřování. V souhrnu tedy, jakoby Svoboda sugeroval, že diktáty specializované na určitou pravopisnou problematiku jsou pro žáky obtížnější hromaděním výjimečných komplikací, nepřirozenou dekontextualizací a k žákům vstřícnější podobou zadávání. A v tomto stanovisku jakoby mezi didaktiky nebyl osamocen. Obdobné stanovisko zaznívá u Hausera, Kneselové a Martince (1994). Ti dělí diktáty na: a) speciální, ve kterých je procvičován určitý jev, jsou krátké, většinou v jednoduchých větách, souslovích nebo jednotlivých slovech a b) souhrnné, které obsahují různé druhy jevů, jsou delší a tvoří je spíše souvislé texty. Co se náročnosti z hlediska kognitivního soudí, že diktáty speciální jsou hutnější z hlediska procvičovaného pravopisného jevu, pro žáky jsou však náročnější, protože u každé věty či spojení může jít i o různé jevy a žák si musí neustále uvědomovat nový obsah sdělení. Diktování jednotlivých slov je možné jen při jevech lexikálního pravopisu, nikoliv jevech tvaroslovných. Diktát celého souvislého jevu je podle autorů z psychologického hlediska pro žáky výhodnější, nemusí se v mysli neustále přizpůsobovat jinému obsahu. Mluvnicky je však méně vydatný. Kombinací výhod obou těchto typů může být diktát výběrový, kdy učitel čte žákům celý text, ale pro napsání diktuje pouze vybraná slova nebo části. Při vlastní kontrole takového diktátu však žákům chybí souvislost. Zmíněná odborná literatura tedy přesvědčivě dokazuje to, že používání výše zmíněných tří pravidel konkretizace pravidla shody přísudku s podmětem v případě příčestí minulého není jen otázkou paměti, natož pak mechanické. Navíc tematizuje různé gramatické a pravopisné kvality diktované řeči, resp. textu, i didaktické organizace diktátu jako celku, které mohou uplatnění zmíněných tří pravidel pro žáky komplikovat. A tak vlastně dokazuje též to, že konkretizace pravidla shody přísudku s podmětem v případě příčestí minulého se zmíněnými třemi pravidly nevyčerpává. V souhrnu bych tak měla mít dostatečnou teoretickou citlivost pro to, abych nyní zjistila, co bylo při procvičování shody přísudku s podmětem v případě příčestí minulém pracné, resp. nejpracnější pro mnou pozorované žáky 5. ročníku. 3. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM V PŘÍČESTÍ MINULÉM V 7 DIKTÁTECH 2. POLOLETÍ 5. ROČNÍKU Souborem dat je nakonec 7 diktátů, které byly napsány ve druhém pololetí školního roku. Ne každý diktát psal stejný počet žáků, proto výsledky byly hodnoceny s ohledem na to. Pro analýzu diktátů jsem si vybrala vlastně diktáty zkušební či kontrolní. Byly psány do zvláštních sešitů na diktáty, přičemž jejich výsledky mají různou váhu, některé byly pro celkovou klasifikaci více důležité. Cvičební diktáty byly psány do školního sešitu a jelikož jsem je nezvolila za předmět výzkumu, podrobněji jsem se jimi nezabývala. Vybírala jsem pak a rozlišuji diktáty speciální i souhrnné. Vybírala jsem ty diktáty, které byly jako speciální určeny ke kontrole jevu shoda přísudku s podmětem. Nebo, pokud se jednalo o diktát souhrnný, byl tam tento jev dostatečně zastoupen. V souhrnu však, jak jsem zmínila výše, považuji diktáty na mnou zkoumanou problematiku, které byly psané ve druhém pololetí 5. ročníku, za procvičující poznatky, se kterými se žáci seznamovali v pololetí prvém (a tehdy je nacvičovali též v diktátech cvičebních a kontrolních). 10

11 Diktáty jsem vybírala a analyzuji proti chronologii času od posledního zpět v čase. Toto rozhodnutí a rozhodnutí o počtu jsou sice arbitrární. Šlo mi však o to, abych si v reálném čase, rozborem minimálního počtu diktátů, udělala dostatečnou představu o zkoumaném jevu. Zároveň zaměření na druhé pololetí a jeho poslední diktát vycházelo z předpokladu, že by jako téměř absolventi 5. ročníku měli žáci problematiku zvládat v nejdokonalejší možné míře a zpětným postupem se odhalí potíže, které museli procvičováním překonávat. 3.1 Diktát Dopis trosečníka Poslední diktát v sešitě na velké, kontrolní diktáty je datován 6. červnem. Psalo jej 16 žáků. Jedná se o diktát souhrnný. Jeho znění bylo následující (Tučně jsou zvýrazněny jen základní skladební dvojice ve větách, které obsahují problematické příčestí minulé, kde tedy jde o volbu i/y dle shody přísudku s podmětem.): Dopis trosečníka Byla hodina zeměpisu, promítaly se snímky moří a oceánů a mně se náhle vybavila příhoda z prázdninového pobytu v Itálii. Vzpomněl jsem si, jak jsme se jednou s bratrem nudili, a tak jsme se vydali na pláž. Při pohledu na moře jsme mysleli na lodě, které je brázdily už za časů egyptských faraónů a které denně vyplouvají i v éře lodí kosmických. Šli jsme bosi, cítili jemný vlhký písek, v němž ležely vybílené oblázky, a byli jsme zvědaví, jaké poklady se s přílivem dostaly na břeh. Chtěli jsme najít něco neobvyklého, cenného. Z vln blízko břehu na mě najednou jakoby zamrkal malý červený praporek upevněný v láhvi. Rychle jsem láhev vytáhl, roztříštil hrdlo o blízký útes a nedočkavě četl vzkaz od trosečníka. Shrnu-li počty chyb v jednotlivých případech problematických koncovek, získám následující přehled: 1. promítaly se snímky - 10x promítali se snímky 2. jsme se nudili jsme se vydali - 1x jsme se vydaly 4. jsme mysleli - 2x jsme myslely 5. brázdily - 12x brázdili 6. šli jsme - 2x šly jsme 7. cítili - 1x cítily 8. ležely oblázky - 6x leželi oblázky 9. byli jsme - 2x byly jsme 10. poklady se dostaly - 8x poklady se dostali 11. chtěli jsme - 1x chtěly jsme Co si však o této situaci myslet? Ve srovnání s diktátem M. Kučery, o němž se zmiňuji v předchozím textu, se případ, v němž by předmět mohl interferovat s podmětem, vyskytl jen jednou. Za to však v situaci, v níž předmět přejde v podmět (jsme mysleli na lodě, které je brázdily). A v mém diktátu je to rovněž případ se suverénně nejvyšší chybovostí 75%. Na rozdíl od Kučerova diktátu však obdobnou chybovost mohu nalézt u tří případů podmětu, který by s předmětem interferovat neměl (promítaly se snímky; ležely oblázky; poklady se dostaly) s chybovostí 50%. Zajímavé pak je, že bývajících sedm případů s podmětem nevyjádřeným v dané větě má chybovost jen 8%. Srovnám-li svůj diktát s diktátem Kučery pečlivěji, mohu si jednak všimnout toho, že ani v jeho případě přechodu předmětu v podmět nešlo o to, že by neživotný předmět vnucoval 11

12 přísudku svou koncovku místo toho, aby ji přísudek přijal od životného podmětu. Právě naopak, šlo o to, že v jeho případě 50% žáků neživotnému předmětu, který přešel v neživotný podmět přisoudily koncovku příslušející podmětu životnému. V mém případě pak u lodí vůbec o životnost nejde, vzhledem k jejich ženskému rodu. Možná, že ve svém diktátu bych mohla uvažovat o tom, že do hry spíše než souvislost s předmětem vstoupila podobnost slova lodě se zvláštní skupinou slov, do které patří lidičky, rodiče či koně, které mají koncovky jako neživotná, avšak shodu jako životná (Koně se splašili.) Proč by však tato souvislost vstupovala do hry v případě Kučerových hlasy se ozývaly? A možná, že to, co páťákům dělá největší problém, je prostě přísudek k podmětu, který volá po y? Nakonec, vždyť lodě nejsou ani případem podmětu rodu mužského neživotného a stejně byly nejtěžší z hlediska volby správného i/y dle shody přísudku s podmětem. Jednak si mohu všimnout, jak relativně jednoduché bylo pro mé páťáky, když nevyjádřeným podmětem byly dvě osoby rodu mužského. Že by do hry vstupovalo to, že věta (Vzpomněl jsem si, jak jsme se jednou s bratrem nudili), ze které bylo danou skutečnost možné vysoudit, byla uvedena hned na začátku textu, hned při jeho prvním použití? Tedy že by šlo o didaktiky zmiňovanou usnadňující přirozenost komplexního kontextu textu? Nebo, že by i tady do hry vstupoval již zvažovaný a Svobodou zmiňovaný sklon k odporu vůči y v příčestí minulém a byl jen u mých žáků hlubší než u žáků Kučery, resp. jeho žáci byli v tomto spíše výjimeční? Co jsem se tedy dozvěděla? Asi to, že k hledání odpovědí na otázku, v čem že to mí páťáci vlastně chybují tedy, jde-li o volbu i/y řízenou shodou přísudku s podmětem, zřejmě nelze odpovědět na základě rozboru jednoho, byť závěrečného diktátu. Proto jsem se tedy pokusila rozebrat další diktáty (zpětně, v časovém období zhruba třech měsíců). K rozboru jsem vybírala jednak diktáty, ve kterých šlo o mnou sledovaný jev prioritně či též (nikoli jen výjimečně), dále mi šlo o zastoupení různých druhů diktátů - souhrnné (jako byl můj Dopis trosečníka a Kučerův Jedna tobě, druhá mně ), byly v sešitech pouze tři, u kterých byl ještě dostatečný počet autorů. A konečně též o právě zmíněný dostatečný počet autorů. 3.2 Diktát Vyšitá halena, Diktát psalo 12 žáků. Tento diktát se skládá pouze ze slovních spojení, nejde o souvislý text. Případy shody přísudku s podmětem v příčestí minulém jsou označeny tučným písmem, sousloví s jiným gramatickým jevem kurzívou. Vyšitá halena, dopisy nedošly, hokejisté vyhráli zápasy, zprávy v televizi, uviděl lvy, holubi přilétli, pozorovali jsme houfy ptáků, děti závodily, zdolávali jsme úskalí, zákusky nás lákaly, Edovy lži, kazety s nahrávkou hudby, Markovi kosi přilétli, jeleni utekli do bezpečí, pomalý běžec, v pohodlí bytu, turisté vyšli z města, výstřely se ozvaly. Přehled chyb v případech shody přísudku s podmětem vypadá následovně: 1. dopisy nedošly - 1x dopisy nedošli 2. hokejisté vyhráli - 2x hokejisté vyhrály, (1x hokejisté vyhráli zápasi shoda sice správně, ale chybná koncovka v jiném členu, který souvisí s přísudkem) 3. holubi přilétli - 1x holuby přilétli (chyba v koncovce podstatného jména holub = vzor pán) 12

13 4. pozorovali (jsme) - 1x pozorovali jsme houfi (chyba v koncovce podstatného jména - houf = vzor hrad), 1x pozorovaly jsme houfy 5. děti závodily - 3x děti závodili (25%) 6. zdolávali (jsme) zákusky lákaly - 2x zákusky nás lákali 8. kosi přilétli - 1x Markovi kosy přilétli (chyba v koncovce podstatného jména kos = vzor pán), 2x kosi přilétly 9. jeleni utekli - 1x jeleni utekly 10. turisté vyšli - 1x turisté vyšly (u třech dětí chybí) 11. výstřely se ozvaly - 0 (u třech dětí chybí) 7 žáků mělo diktát bez chyby (případně drobná chyba, která se netýkala pravopisu i y, ale např. vynechané písmeno apod.). Podmět rodu mužského životného se objevil v případech 2, 3, 8, 9, 10 hokejisté (předseda), holubi (pán), kosi (pán), jeleni (pán), turisté (předseda), podmět rodu mužského neživotného v případech 1, 7, 11 dopisy, zákusky, výstřely (všechny vzor hrad) a podmět rodu ženského v případě 5 děti (pouze v množném čísle, v jednotném rod střední) Nejvíce chyb (ale pouze 25%, tj. 3 z 12) se objevilo u děti závodily, což je zvláštní případ, kdy dítě je v jednotném čísle rodu středního, v množném čísle se mění na rod ženský - v koncovce slovesa příčestí minulého tedy psáno s y. Ve třech případech se objevila možná souvislost, shoda v koncovkách dalších větných členů hokejisté vyhráli zápasi, pozorovali jsme houfi a také pozorovaly jsme houfy a Markovi kosy přilétli. Zda ale děti opravdu takto přisuzují shodu v těchto větných členech, není jisté (interference předmětu s podmětem). Celkem třikrát (pokaždé u někoho jiného) se objevila chyba v koncovce podstatného jména, která se určuje podle vzoru, ke kterému jméno patří. To je látka již poměrně dobře zvládnutá. Na rozdíl od předchozího diktátu, kde nebyl ani jeden případ podmětu v rodě mužském životném, tentokrát to bylo případů pět (ku ostatním čtyřem) a děti v nich chybovali stejně jako v ostatních případech (ženský rod a mužský neživotný). Ačkoliv nejde o text, ze kterého by bylo zřejmé, kdo je podmětem (pokud je nevyjádřený) pozorovali jsme, zdolávali jsme, děti se až na jednu výjimku, drží pravidla, že koncovka je i, i když by bylo možné napsat y v případě, že pisatel má na mysli (my dívky) jsme zdolávaly. Jedna žákyně napsala pozorovaly jsme, což bylo učitelkou označeno za chybu. 3.3 Diktát Výprava za pokladem V polovině května byl psán diktát Výprava za pokladem, který psalo15 žáků. Jeho znění je následující: Výprava za pokladem Jednou po obědě jsme se se svými přáteli zúčastnili hry na objevitele. Katka s Pavlem ukryli poklad do blízkého mlází a my jsme ho měli najít. Šli jsme s Martinem hbitě po značkách a zkoumali každou stopu, abychom něco neopomněli. Cestou jsme zpozorněli, když jsme zaslechli kukaččí volání. Mně se ale zdálo, že bychom se neměli zdržovat, vždyť za námi postupovaly další hlídky. Na rozcestí u kamenného křížku jsem našel ztracené 13

14 Pavlovy hodinky. Jistě si na ně ani nevzpomněl! Bylo slunné odpoledne, když jsme s Martinem dorazili k cíli. Místo vypadalo tajemně, ale poklad jsme neobjevili. Neměli jsme zřejmě štěstí. 1. zúčastnili jsme se - 3x jsme se se svými přáteli zúčastnily hry (20%) 2. ukryli - 1x Katka s Pavlem ukryly 3. měli - 3x mi jsme ho měli najít, 1x my jsme ho měly najít 4. šli jsme - 1x šly jsme s Martinem 5. zkoumali - 1x zkoumaly 6. neopomněli - 2x neopomněly 7. jsme zpozorněli - 1x zpozorněly jsme 8. jsme zaslechli - 2x jsme zaslechly 9. bychom se neměli - 1x bysme se neměly zdržovat 10. postupovaly další hlídky - 9x postupovali další hlídky (60%) 11. jsme dorazili k cíli - 1x jsme dorazily 12. jsme neobjevili - 1x neobjevily 13. neměli jsme - 1x neměly jsme V celém diktátu byl pouze jeden případ shody, kdy podmět byl vyjádřený podstatným jménem za námi postupovaly další hlídky tedy podstatným jménem rodu ženského. Zde udělalo chybu 9 žáků (což představuje 60% z celkového počtu 15) podle nich hlídky postupovali. U třech žáků to byla chyba jediná. Ve větách s podmětem vyjádřeným tvarem pomocného slovesa (jednou jsme se zúčastnili hry) žáci chybovali poměrně málo. V tomto případě může jí o interferenci předmětu s podmětem (zúčastnily hry). Jeden žák (RČ) psal všechny koncovky sloves s y (zúčastnily jsme se, šly jsme atd.). Celkem 4 žáci chybovali ve větě... a my jsme ho (poklad) měli najít. Ve třech případech napsali mi jsme ho měli najít (zde nejde o chybu ve shodě přísudku s podmětem, ale je možné, že se shoduje mi jsme měli?), jednou my jsme ho měly najít (je možná shoda my měly?). Dále se objevila 2x chyba ve větě abychom něco neopomněly, po jedné chybě se také vyskytlo v případech zkoumaly a zpozorněly jsme. Je otázkou, proč například devětkrát určí žák koncovku správně a ojediněle chybuje. 3.4 Diktát Sjezdili jsme, psalo diktát 14 žáků: Sjezdili jsme s kamarády okolí. Síly nám stačily na zdolání prudkých kopců. Poradili jsme si se spadlými řetězy. Bývaly doby, kdy jsme s Matějem projížděli ulicí. Objevili se rozpustilí výrostci. Předváděli se jako cirkusoví klauni. Všichni to vzali jako smělý vtip. Čerti byli obzvlášť zlí. Starostliví rodiče ho vezli na velrybě. Jak diktát dopadl? Počty chyb jsou následující: 1. sjezdili jsme - 1x sjezdily jsme 2. síly stačily - 4x síly stačili (29%) 3. poradili jsme si - 1x poradily jsme si 14

15 4. bývaly doby - 3x bývali doby (21%) 5. jsme projížděli objevili se výrostci - 1x objevily se výrostci 7. předváděli se všichni to vzali - 1x všichni to vzaly 9. čerti byli rodiče vezli - 0 V tomto diktátu (s celkově nejnižší chybovostí 8%) se objevily čtyři případy, ve kterých nechyboval ani jeden ze 14 žáků: - kdy jsme s Martinem projížděli ulicí - předváděli se - čerti byli - rodiče vezli Chyby se objevovaly u dvou případů (oba v ženském rodě síly stačily, bývaly doby). V ostatních pouze po jedné chybě. 3.5 Diktát Mezi močály, Diktát datovaný psalo 11 žáků a jeho znění a přehled chyb ve shodě přísudku s podmětem je následující: Mezi močály, uvítali jsme vítězství, chmýří z pampelišek, rostliny usychaly, vysoké obilí, obrazy visely, plány nevyšly, obyčejný slepýš, přepychový byt, toulaví psi, kozí chlívek, lesklý brouk, stromy šuměly, sýkorky zmizely z hnízda, hněvivý vosí bzukot, škodlivý zvyk. 1. uvítali jsme - 1x uvítaly jsme 2. rostliny usychaly - 2x rostliny usychali 3. obrazy visely - 2x obrazi visely 4. plány nevyšly - 1x plány nevyšli 5. stromy šuměly - 0 chyb 6. sýkorky zmizely - 0 chyb Z charakteru tohoto diktátu, který byl složen pouze z jednoduchých sousloví, vyplývá, že složitější situace jako třeba případy interferujícího předmětu s podmětem se zde neobjeví. V jednom případě se objevila situace nevyjádřeného podmětu (uvítali jsme vítězství), kde je však teoreticky možný i způsob uvítaly jsme, což učitelka označila za chybu. Dalších pět gramatických situací se týkalo shody přísudku s podmětem, kde oba větné členy byly vyjádřené: dvakrát v rodě ženském (rostliny usychaly zde chybovali 2 žáci, sýkorky zmizely bez chyby), třikrát v mužském rodě neživotném (obrazy visely 2 chyby, plány nevyšly 1 chyba, stromy šuměly bez chyby). Z výsledků tohoto krátkého a poměrně jednoduchého diktátu můžeme soudit, že na začátku května byla látka poměrně dobře zvládnuta (celková chybovost 9% - viz tabulka č. 1). 15

16 3.6 Diktát Děti se ukryly, Předchozí diktát podobného typu byl psaný a psalo jej pouze 9 žáků: Děti se ukryly do blízkého mlází. Žáci zřejmě neměli štěstí. Nikdy jsme neprožili tolik dobrodružství. Vodníci se potopili a už se nevynořili. Pavlovy nápady nás nebavily. Hlady se mu svíraly útroby. Navíc ho bolely zuby. Lidé se naučili rozlišit rostliny. Výsledek byl následující: 1. děti se ukryly - 3x děti se ukryli (33%) 2. žáci neměli jsme neprožili - 2x jsme neprožily 4. vodníci se potopili a nevynořili - 1x potopili a nevynořily 5. nápady nebavily - 1x nápady nás nebavyli 6. svíraly útroby - 1x svírali útrobi 7. bolely zuby - 2x boleli zuby 8. lidé se naučili - 1x lidé se naučily Největší chybovost se objevila u problematického děti, které, jak už bylo zmíněno výše přechází ze středního rodu v jednotném čísle do rodu ženského v čísle množném. V případě nevyjádřeného podmětu nikdy jsme neprožili tolik dobrodružství, kde je objevila chyba dvakrát (jednou u chlapce, jednou chybovala dívka), je možné použít -y v případě, že podmětem, který je nevyjádřený, by byly ženy. Zde však bylo označeno učitelkou jako chyba. Ve dvou případech žáci chybovali u bolely ho zuby, kde nesprávně zvolili koncovku v přísudku. Jedna chyba se objevila v jednom z několikanásobného přísudku vodníci se potopili a už se nevynořili, kde koncovka prvního členu byla určena správně, u druhého chybně. Jeden žák chyboval v nápady nebavily, kde zvolil i jako koncovku přísudku pojícího se s podmětem v mužském neživotném rodě (zato ale použil y uprostřed slova). Všichni žáci správně napsali žáci neměli, to byl jediný případ v diktátu, kde se neobjevila ani jedna chyba. 3.7 Diktát Jirkův den Diktát Jirkův den, který byl psán zhruba o měsíc dříve (19. 4.) a psalo jej pouze 9 žáků, byl následujícího znění: Jirkův den V neděli vyskočil Jirka z postele. Umyl se, vyčistil si zuby a oblékl si čistou košili. Snědl dva chleby se sýrem, vypil malý hrnek mléka a vyběhl ven z domu. Venku kvetly stromy, zpívali ptáci, na listech se třpytily kapky rosy. Chvíli pozoroval včely, které z květů přenášely pyl, a pak se vydal k bílým domkům na kraji vesnice. Chtěl si hrát s dětmi, které tam bydlely. 1. kvetly stromy - 1x kvetly stromi 2. zpívali ptáci - 1x zpívaly ptáci 3. třpytily se kapky včely, které přenášely - 1x včely, které přenášeli 16

17 5. s dětmi, které bydlely - 1x s dětmy, které tam bydlely, 4x s dětmi, které tam bydleli V tomto krátkém diktátu se objevily případy shody přísudku s podmětem v ženském rodě (2x třpytily se kapky a včely, které přenášely ) i v rodě mužském - také dvakrát, z toho jednou životný zpívali ptáci a jednou neživotný kvetly stromy. V obou těchto případech se vyskytlo po jedné chybě, u kvetly stromy to byla chybná koncovka podstatného jména (zde podle vzoru hrad) - podmětu, u zpívali ptáci to byla naopak chybná koncovka slovesa přísudku. Jednou se objevil předmět přecházející v podmět s dětmi, které tam bydlely, v tomto případě se vyskytla nejvyšší chybovost (44%). Naopak ani jeden z devíti žáků nechyboval v případě podmětu ženského rodu třpytily se kapky. 4. ZÁVĚRY A JEJICH DISKUSE 4.1 Kategorie chyb V Kučerově i mých diktátech je možné najít několik kategorií chyb, které se v diktátech mohou vyskytnout. Ty lze odvodit od jednotlivých problematických situací, jak je uvádějí zmínění autoři. Zajímalo mě, jaké chyby se vyskytují u mých páťáků, případně, jaké chyby z jaké kategorie se objevují nejčastěji. Pokud se podívám na výsledky jednotlivých diktátů, jako situace vyčnívající mezi ostatními svou chybovostí se jeví ty, kdy žák místo y v přísudku napíše i, ačkoliv koncovku podmětu píše většinou správně. V diktátu 3.1 Dopis trosečníka je to deset chybujících z celkových šestnácti žáků v případě promítaly se snímky. Dvanáct chybujících v lodě, které brázdily, osm chyb v poklady se dostaly a šest chyb v ležely oblázky. V diktátu 3.2 Vyšitá halena je chybovost poměrně nízká a vyrovnaná, nevyskytuje se žádná pravopisná situace, která by byla svou chybovostí nápadná. V diktátu 3.3 Výprava za pokladem je to pouze jeden případ, zato s výraznou chybovostí devět z patnácti žáků chybovalo v postupovaly další hlídky. V diktátu 3.4 Sjezdili jsme jsou to ne tak výrazné rozdíly v chybovosti jako u předchozích, přesto největší počet chyb v případech síly stačily (4x) a bývaly doby (3x) oproti žádnému, případně pouze jednomu chybujícímu žákovi v ostatních případech. V dalším diktátu 3.5 Mezi močály, je ještě méně výrazná chybovost (dva žáci z jedenácti chybovali v rostliny usychaly). V podrobném přehledu chybovosti u jednotlivých diktátů můžeme vidět, že se nejedná o výraznou chybovost ve srovnání s ostatními jevy v tomto diktátu. Stejně tak ani dva poslední diktáty (pozor, poslední jsou pouze co se týče zařazení v mém souboru, psány byly mezi prvními) 3.6 Děti se ukryly a 3.7 Jirkův den nevykazují výraznější chybovost u některého konkrétního jevu. Počty chyb jsou zde nízké (1 2 žáci) a poměrně vyrovnané. Co by mohlo tuto výraznou chybovost způsobovat? Možná to, že koncovka y je uplatňována v daleko méně případech než koncovka i. Žák může tedy uvažovat, že pokud si neví rady, je jistější napsat i. Nebo ze zvyku píše i, aniž by si to pro sebe nějak zdůvodňoval. 17

18 Také v Kučerově diktátu dosáhli žáci jednoznačně největšího počtu chyb v případě, kdy v přísudku nesprávně napsali měkké i, přestože v koncovce podmětu správně napsali y (hlasy, které se ozývaly). Je to ale případ poněkud složitější, kde předmět přechází v podmět. Další, celkově méně časté, chybování žáků v mých diktátech se týkalo případů, jejichž výskyt zde neuvádím podrobně, ale je možné ho zjistit v rozboru jednotlivých diktátů výše. Jsou to následující případy: - Opačná situace tedy místo měkkého i v koncovce, které si podmět žádá, žák napíše y. Zde by často mohlo jít o chybnou strategii, resp. nesprávně použitou a nespolehlivou strategii, kdy si žák pomáhá ukazovacím zájmenem v množném čísle mužského rodu ty, ti. Protože však žáci běžně používají nesprávné tvary těchto zájmen, často v důsledku takového zdůvodňování chybují. Např. si žák řekne ty hokejisté vyhráli slyší tvrdou souhlásku, slabiku ty, píše y - vyhrály. Nebo případ ty černoši nepomysleli nepomyslely. Žák napíše v koncovce přísudku y i přesto, že koncovka podmětu je měkká, žádala by si tedy měkké i. To by znamenalo, že žák upřednostňuje jednodušší strategii, ačkoliv je laická a méně spolehlivá. - Podmětem je děti ten se ze středního rodu v jednotném čísle mění na ženský rod v čísle množném. Navíc žáka může plést měkká koncovka ti, ve shodě s ní může nesprávně zvolit i v koncovce přísudku. To je možné i v dalším případě např. statkáři je neobjevili. Dle Brabcové a kol. (1990) jde o mechanickou shodu mezi podmětem a přísudkem, při níž žák použije chybnou analogii, není pro něj při koncovce rozhodující rod podmětu. - Podmět je nevyjádřený je třeba postupovat podle smyslu diktovaného. A zde právě hraje velkou roli to, jakou formu diktát má. V těchto případech si žáci také často vypomáhají zájmeny (my jsme šli, oni našli apod.). Pokud však žák nerespektuje smysl diktovaného, zájmeno je pomůckou nesprávnou a možná i zavádějící. - Přítomnost předmětu nebo jiného podstatného jména ve větě v tomto případě žák nesprávně spojí přísudek s podstatným jménem, které má ve větě jinou funkci než předmět. To popisuje Svoboda (1977) jako komplikaci u podmětů rozvitých a také Kučera (2005) se touto situací zabývá jako problematikou interference. - Několikanásobný podmět poměrně složitá situace s mnoha možnostmi, kdy žák musí znát pravidla a na základě toho se rozhodnout. Zde zmíněné možnosti jsou pouze úvahami, protože z dostupných materiálů nemáme možnost zjistit, jak žák ve skutečnosti postupoval. Mnohdy je žákovou strategií i tipování, které nemusí být jen nahodilé, ale může vycházet ze zkušenosti, s využitím pravděpodobnosti. Úvaha by mohla vypadat takto: Je celkově více případů, kdy se píše měkké i, můžu tedy doufat, že se spíše strefím, napíšu-li i. V souboru byl ale také jeden žák, jehož pravopisné počínání bylo z mého pohledu naprosto nepředvídatelné a nevysvětlitelné. Ale možná jenom tento žák používal takové strategie, které mě ani nenapadly. 4.2 Druhy diktátu Na to, že na obtížnost uplatnění gramatických pravidel má velký vliv i to, jakou má diktát formu, upozorňuje jak Kučera, tak i autoři Hauser, Kneselová, Martinec, jejichž klasifikaci diktátů uvádím v kapitole Teorie interference M. Kučery. Pro potřeby této práce jsem si kategorie svých diktátů označila poněkud odlišně, ale ve shodě s oběma dimenzemi, které zmiňovaní autoři uvádějí, tj. forma a obsah. V těchto dvou dimenzích pak vznikly kategorie příběh nebo sousloví, co se týče formy diktátu a souhrnný nebo na to, pokud jde o obsah. Kombinací těchto kategorií mohou vzniknout tři druhy diktátů, které 18

19 jsem označila jako příběh, sousloví a na to (zaměřené přímo na gramatický jev shoda přísudku s podmětem). Můžeme získat diktát, který má formu sousloví a je souhrnný a nebo zaměřený pouze na určitý gramatický jev. Není ale možné, aby diktát, který má formu příběhu byl zaměřený pouze na jeden gramatický jev. Takový diktát je vždy souhrnný, žák musí brát ohled na obsah a kontext, ve kterém jsou jednotlivé gramatické jevy uplatněny. V mých diktátech jsou kategorie následující: a) Diktát příběh - Dopis trosečníka (6. 6.) - Výprava za pokladem (15. 5.) - Jirkův den (19. 4.) Z hlediska třídění uvedeného výše zmíněnými autory jsou tyto diktáty souhrnné, zkušební, psané bez přípravy. b) Diktát na různé gramatické jevy sousloví - Vyšitá halena, (24. 5.) - mezi močály, (4. 5.) Tyto diktáty mají charakteristiky diktátu souhrnného obsahují různé gramatické jevy i diktátu speciálního, jsou kratší, jednotlivé výrazy jsou bez obsahové souvislosti. Dále jsou to diktáty zkušební a psané jsou zpravidla bez přípravy jako rychlý způsob kontroly znalostí a dovedností. c) Diktát na to shoda přísudku s podmětem - Sjezdili jsme, (10.5.) - děti se ukryly, (24.4.) Od předchozích diktátů sousloví, se tyto diktáty liší tím, že se v nich objevují výhradně gramatické situace shody přísudku s podmětem. Nejde ale o diktát čistě speciální protože se jedná o celé věty, kromě shody podmětu s přísudkem se v diktátu vyskytují i situace další. Je tedy podobný diktátu příběh s tím rozdílem, že žák nemusí (a ani nemůže) brát v úvahu kontext naopak každá věta navozuje jinou situaci. Žák by si ale měl být vědom toho, že v každé větě bude muset mimo jiné určitě řešit situaci shody podmětu s přísudkem. Získaná data jsem zaznamenala do následující tabulky (č. 1). Tabulka ukazuje chybovost v diktátech podle typu diktátu a také v čase. Bohužel se mi z dostupných diktátů nepodařilo sestavit obsáhlejší tabulku tak, aby v ní byly ve větší míře zastoupeny diktáty ve sledovaných dimenzích (čas a typ diktátu). Diktáty byly vybrány s ohledem na zhruba měsíční odstup. Chybovost je počítána jako percentuální podíl ze všech možností (počet žáků, kteří diktát psali násobená počtem testovaných gramatických situací, tzn. pouze případů shody přísudku s podmětem). 19

20 Tabulka č. 1 Typ diktátu Datum/výsledky 1.Příběh % 2. Sousloví % 3. Shoda přísudku s podmětem 15% % % % % Co můžeme z tabulky vyčíst? Je zřejmé, že diktáty typu příběh jsou pro žáky, u kterých jsem výzkum prováděla, nejobtížnější (chybovost v nich je nejvyšší). Jako nejméně obtížné by se podle dosažených výsledků jevily diktáty typu sousloví. Toto mé zjištění se shoduje s Kučerovým, který obtížnost diktátu příběh vidí v tom, že žák není veden jedním směrem oboru úvah, spíše je příběhem (nebo rozmanitostí gramatických jevů) rozptylován. Jakoby obsah odpoutával pozornost žáka od gramatických situací, které má řešit. Zde se dostáváme do sporu s autory didaktik (Hauser, Kneselová, Martinec, 1994), podle nichž, jak již bylo uvedeno výše, jsou diktáty celého souvislého textu pro žáky z psychologického hlediska výhodnější, protože se nemusí přizpůsobovat jinému obsahu. 4.3 Diktáty v průběhu 2. pololetí Další tabulka (č. 2) ukazuje výsledky v čase bez ohledu na gramatickou situaci tj. Tabulka č. 2 Datum Chybovost 18% 15% 9% 8% 14% 11% 26% Typ diktátu Typy diktátu: 1 - příběh 2 - sousloví 3 - na to V této tabulce vidíme, že k celkovému zlepšení nedochází, není zřejmě závislé na čase, tedy době procvičování (v průběhu zhruba třech měsíců). Zpočátku je patrné zlepšení (první čtyři diktáty), což může souviset s nácvikem látky. Výsledky zbylých třech diktátů jsou ale zase o poznání horší. Může to být způsobeno zásahem nové látky, která je v českém jazyce probírána a na kterou se žáci musí více soustředit? A nemůžou za evidentně nejhorší výsledek posledního diktátu blížící se prázdniny? A jak by vypadaly výsledky diktátů po prázdninách nebo s ještě delším časovým odstupem? K porovnávání výsledků v závislosti na čase, době procvičování by bylo vhodné zařadit do výzkumu více dat získaných za delší časové období. Data, ze kterých jsem vycházela nám ukazují, že chybovost v diktátech kolísá, ale není možné určit, v závislosti na čem se tak děje. 20

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem Shoda přísudku s několikanásobným podmětem MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_06 Tématický

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Shoda podmětu s přísudkem Anotace Pracovní listy na zopakování a procvičení učiva Shoda přísudku s podmětem.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_723_Shoda podmětu s přísudkem I._ pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Bylo nás pět práce s textem 2. Písemná práce 6.ročník 3. Literární test - 6. ročník 4. Zdeněk Svěrák 5. Práce s chybou pracovní list 6. Písemná práce 8.ročník 7. Literární test - 8. ročník 8. Literární

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_724_Shoda podmětu s přísudkem II._ pwp Střední odborná škola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: TPRYOSY) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Sloh a literatura / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba / Porozumění

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě

Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Komentář k pracovnímu listu Ve třídě Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou

Více