Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ"

Transkript

1 Výroční zpráva 29 VLAAŘ

2 Obsah: Slovo předsedy Slovo ředitele Struktura Vladař Složení správní rady, dozorčí rady, programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise Čestná listina Vladař o. p. s Integrovaná strategie území Projektové záměry- SPL Monitoring- LEAER SYSTEMS Mimořádná akce roku hnutí LEAER Živý venkov Partnerství- národní a mezinárodní spolupráce Cesty za poznáním Fotosoutěž Vladař Z činnosti MNO Financování Vladař

3 zpráva výroční zpráva SLOVO PŘESEY Výroční zpráva Vladař 29 je zpráva o období, kdy nejen u Vladař, ale i v celém hnutí LEAER dochází ke zlomovému období. Jsme na půli cesty v prosazování metody LEAER na území venkova a také ve faktické a každodenní realizaci LEAERU Shodou okolností i Vladař je na půli cesty své činnosti na svém území. Hned od počátku jsme zaměřili své snažení na vzdělání a vzdělávání venkova, informace pro venkov, udržitelný rozvoj zemědělství a venkova jako celku. Zejména u nás v Sudetech by bylo nemyslitelné nezačít s obnovou venkova ihned po roce 989. Měli jsme velkou výhodu od samého počátku v tom, že i nová vláda si uvědomovala tento velký problém, proto se také snažila o aktivní přístup k rozvoji venkova prakticky od samého počátku své existence. Stav vesnic a současně i společenských vztahů byl na území Sudet katastrofální. Bez programu obnovy venkova, který přijala vláda ČSR dne 29. května 99, by nebylo naše hnutí tam, kde je dnes. Tehdejší postoje a proklamace hlavních protagonistů rozvoje českého venkova a čelních představitelů Spolku pro obnovu venkova ministra Ing. Ivana ejmala, Bohuslava Blažka, Ing. Jana Krumla a prof. arch. Miroslava Bašeho byly v podstatě shodné a v ničem se moc neliší od toho, co prosazujeme i nyní. Venkov byl od samého počátku 9. let podpořen materiálně i finančně. V tomto období vložila Česká republika cca 6,5 mld. Kč do programu obnovy venkova. Současně byl od roku 24 nastartován Český LEAER, který v rozvinutější formě funguje dodnes. Vše, co předcházelo současné podobě LEAER, velmi dobře připravilo místní hnutí a všechny dlouhodobě fungující místní akční skupiny na úkoly, které nás čekaly a ještě čekají v letech V polovině probíhajícího období můžeme konstatovat, že je mnoho co zlepšovat, pokud chceme, aby metoda LEAER zakořenila na našem venkově a byla aplikovaná i v následujících desetiletích. Každá působící na území ČR, tedy i Vladař, musí začít u sebe. ůsledně, každoročně, měsíc po měsíci musí zkvalitňovat svoji činnost a čerpat z poznatků celého hnutí tak, aby před koncem celého období někdy v roce 22-3 představovala čistě profesionální jednotku podporující celé území venkova, které si při svém založení nebo v průběhu své činnosti v minulém období vytýčila. V relativně krátkém časovém úseku 6-2 let, ve kterém pro venkov pracujeme, a u některých v ještě kratším období svého působení, jsme byli přes krátkost své aktivní činnosti dostatečně poučeni. Víme, že bez systematické a důsledné práce se neobejdeme. Neobejdeme se ani bez spolupráce velkého množství realizátorů a dobrovolníků. Tak jak chceme rozvíjet venkov a chránit jeho přírodní a kulturní dědictví, tak musíme u lidské populace chránit a prosazovat její morální principy, mezilidské vztahy, zabývat se soustavně a intenzivně výchovou a vzděláváním. Nesmíme zapomenout ani na zdraví. Změna životního stylu nás venkovanů, podpora tělovýchovy a sportu ve školách, u mladých lidí a celé populace musí být ve středu našeho zájmu. Tak, aby mohlo znovu platit heslo ve zdravém těle, zdravý duch. Navíc jsme si uvědomili, že musíme prosazovat a podporovat informovanost venkovského obyvatelstva a vytvářet podmínky pro společenský život v každé, i v té nejmenší obci našeho venkova. To nemůžeme zajistit my, to si musí zajistit sami venkované. My jsme pouze aktivisty, někdy možná i manažery. Proto Vladař, správní rada, které předsedám, ale i komise, výbory, sekretariát a další zájmové skupiny budou vždy respektovat deset principů metody LEAER v České republice. Sám se zavazuji, že tyto principy budeme průběžně kontrolovat a hlavně v procesu své činnosti naplňovat. O kterých deset principů metody LEAER v České republice jde?. Existence Místní rozvojové strategie (ISPÚ a SPL). (Všechny v ČR by měly tyto strategie do konce příštího roku 2 inovovat, někdy i přepracovat.) 2. Princip zdola (BOTTOM UP). (Tento princip úzkostlivě hlídat a nepřipustit znovu řízení shora.) 3. Místní partnerství veřejných a soukromých subjektů (Místní akční skupiny ). (Princip partnerství a spolupráce povýšit na jeden 29 z hlavních principů vzájemných vztahů a svojí činnosti.) Pro omezený prostor úvodního slova ostatní principy se pokuste glosovat sami. 4. Morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost 5. Výchova, vzdělání a informace 6. Inovativnost 7. Integrované a vícesektorové aktivity 8. Živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově) 9. Síťování. Národní a mezinárodní spolupráce Moje životní zkušenosti a zkušenosti podnikatele, který je v současném období i předsedou správní rady Vladaře, mě vedou k přesvědčení, že musíme co nejdůrazněji a co nejrychleji prosadit komplexní činnost Vladař a Národní síť ČR musí obdobně prosadit komplexní činnost na úrovni všech ostatních místních akčních skupin v ČR. Strategický plán LEAER je sice velmi důležitou, nezanedbatelnou, možná že i určující činností místních akčních skupin, ale v žádném případě není hlavní činností. Tato skutečnost by přeměnila místní akční skupiny a jejich manažery na další neúměrně přebujelý článek české byrokracie a administrativy. To nesmíme dopustit a musíme požadovat, aby v roce 2, kdy dojde k přehodnocení PRV, došlo i k přehodnocení jeho čtvrté osy - LEAERU. Hnutí LEAER prezentované jednotlivými na příslušných územích ČR (bohužel ne na všech územích) tvoří jako jeho jednotlivé články propojený řetězec, který je buď funkční, nebo není funkční, žádná jiná možnost není. Tedy buď bude fungovat i po roce 23 v období dalších 2-3 let, nebo nebude fungovat po roce 23. Každý z nás ví, že síla a kvalita řetězce je jednoznačně dána jeho nejslabšími články. Proto nám nemůže stačit, aby fungovalo - 5 kvalitních, ale musíme systematicky a rovnoměrně rozvíjet celé hnutí. O existenci a budoucnosti místních akčních skupin budou rozhodovat, které jsou dnes průměrné nebo možná i podprůměrné. Musíme se všichni výrazně zlepšit. Musíme opravdu ovlivňovat každodenní rozvoj venkova, aby nemohl nikdo zapochybovat nad potřebností fungujících místních akčních skupin, nad potřebou metody LEAER pro venkov. Ivo Husinecký Předseda SR Vladař

4 29 Vladař Zpráva ředitele Motto Svatoplukovy pruty a jejich legenda V dávných dobách žil v Čechách moudrý kníže. Měl tři syny, mezi které rozdělil tři rozsáhlá panství na venkově. Na sklonku svého života syny svolal a nejmladšímu z nich předal silnou větev a přikázal, aby ji zlomil. Syn tak učinil bez problému. Sám vzal tři větve a pokusil se je zlomit. Přes velké úsilí tento silný kníže větve nezlomil. Předal tedy větve synům, ať je zlomí. Ani jednomu z nich se pokus nezdařil. Synové otce pochopili. Od té doby po celý život žili pospolitě, jejich panství se rozvíjela a bohatla. Z toho plyne poučení: pokud venkovy budou držet pohromadě v partnerství a spolupráci, nikdo je nezničí. Budou se rozvíjet a vzkvétat. Kdyby EU neudělala pro venkov v České republice nic jiného, než zavedla metodu LEAER a tuto od roku 24 financovala, pak udělala pro český venkov velmi mnoho. Bylo již na nás na České republice, jak se postavila k rozdělení finančních prostředků z EU. Tady se stala první a podstatná chyba. Na IV. osu EAFR, osu LEAER bylo vyčleněno pouze 5 % z alokované částky. Tato osa se zaměřuje na přípravu a naplňování místních rozvojových strategií, na realizaci projektů spolupráce a administrativní činnost místních akčních skupin, včetně na oživení jejich území. Metoda LEAER pomáhá venkovským územím společným postupem místních partnerství, postupem zdola nahoru (bottom- up), podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit celkovou stabilitu území. V místě svého působení by měla aktivita LEAER nepřímo ovlivnit i zdraví nás venkovanů, životní styl a odpovědnost vůči budoucím generacím. Práce metodou LEAER předpokládá inovační a kreativní postupy. Není tedy omezena pouze na administraci předkládaných projektů žadateli. To je nezbytná samozřejmost. Předpokládá navíc stálé hledání a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova. Hnutí má v České republice již sedmiletou tradici a od roku 23, kdy u nás byla zakládána první místní partnerství, se tento demokratický a vysoce efektivní způsob využívání dostupných zdrojů k podpoře rozvoje venkovských regionů rozšířil téměř po celé republice. Místní akční skupiny () = Lokal Action Grup (LAG) působí na 73 % území ČR. Zatím musíme konstatovat, že ale existují velké rozdíly v úrovni jejich působení. V současné době u nás působí celkem 49 místních akčních skupin (str. 28), které zahrnují území obcí a měst České republiky, 73,3 % z celkového počtu obcí. 7 je sdruženo v Národní síti místních akčních skupin České republiky (NS ČR). Vladař jako dobrovolný svazek obcí pokrýval od svého vzniku (995) svým územím některé mikroregiony tří krajů. Od roku 2 byla Vladař informována o vývoji LEAER I., LEAER II. v zemích původní patnáctky EU. V dlouhodobém (ročním) kurzu pořádaném Ministerstvem zemědělství byli pracovníci Vladaře školeni francouzskými specialisty na problematiku LEAER. Téhož roku pozval Vladař na své území do Valče a Karlových Varů evropskou manažerku Mauru Valsch z Irska, aby nám předala zkušenosti a praktické příklady LAG uhalow. Možná právě proto Vladař inklinuje od samého počátku vzniku Národní sítě ČR ke sjednocování, spolupráci a partnerství. Vladař byla v roce 25 aktivním zakladatelem Národní sítě ČR a organizátorem Prvé evropské konference o venkovu, která se konala v klášteře Premonstrátů v Teplé v listopadu 25. OBROVOLNÁ ČINNOST MOTIVACE NÁS VENKOVANŮ Rok 29 se stal významným rokem činnosti Vladař. Mimo plnění úkolů SPL, administrace projektů od žadatelů, atd. jsme vybrali z široké škály činností jednotlivých složek, ty činnosti, které nejvíce ovlivní a urychlí rozvoj Mas Vladař a zřejmě i celého hnutí v ČR. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné činnosti, k vytváření spolkové činnosti a k zájmu o úspěšný rozvoj obce, kde žijí. Rozvoj OBROVOLNICTVÍ, VÝZNAM- NÁ SOUČÁST AKTIVIT obrovolnou činnost, spolupráci a partnerství na venkově pokládáme za absolutní základ úspěšného a udržitelného rozvoje venkova. Žádné i ty ekonomicky nejvyspělejší země Evropy nejsou schopny hradit všechny aktivity občanů ze státních prostředků. Neúměrně štědré sociální systémy nemohou být v České republice ani v žádné jiné zemi nastaveny tak, aby odváděly občany od práce a aby rozdělovaly celou společnost na ty, kteří chtějí pracovat, a na ty, kteří nemusí pracovat. Tento stav má následně negativní vliv na celou společnost. Lidé se stále více uzavírají do sebe, omezuje se spolková činnost v obcích a v horším případě dokonce v některých lokalitách vznikají nepřizpůsobivá společenstva s projevy extremizmu nebo naopak apatie. obrovolnictví a jeho všemožných podpor na venkově, ale i ve městech tedy celoplošně v ČR, nebude nikdy dost. obrovolnictví na venkově by mělo být maximálně podporováno ze strany místních akčních skupin a mělo by se stát středobodem metody LEAER. Úspěšné na sebe nabalují dobrovolníky v každé aktivitě, kterou provozují. Rozšiřují tak svoji činnost po celém území a mnohonásobně zvyšují počet realizovaných akcí na venkově. Nejúspěšnější akce jsou pak ty, kde se stávají aktivními účastníky přímo obyvatelé obcí, všichni přímí účastníci programu. Nepřímým hodnotícím ukazatelem dobrovolné činnosti podporované úspěšnou bude v budoucnu velikost členské základny. OBORNOST KVALITA ŘÍZENÍ Vladař za dobu své činnosti administruje nebo přímo realizuje více než 2 projektů. Předpokládá, že počátkem roku 2 se počet projektů navýší na 2. To je rozsah, který nelze zvládnout bez moderních způsobů řízení, bez systematizace vnitřních procesů, bez promyšleného managementu projektů, automatizace a standardizace procesů, atd., atd. Ve spolupráci se studenty a mladými IT pracovníky se již delší dobu vytváří software LEAER SYSTEMS, který nám všem bude umožňovat kladené úkoly při aplikaci metody LEAER úspěšně zvládat. Vladař se rozhodl v zájmu rozvoje spolupráce a výměny informací plně otevřít a zve- Není jeden venkov. Venkovské mikroregiony jsou velmi různorodé. Neodlišuje je jen rozmanitost přírody, ale i lidé a jimi vytvořená společenstva se významně odlišují, mikroregion od mikroregionu. A proto venkovy, chcete- li- mikroregiony, nikoli venkov. 2

5 zpráva výroční zpráva 29 řejnit svoji činnost spolupracujících. Reakce v ČR nás mile překvapila. K podepsalo partnerskou smlouvu 4 a řada tuto možnost ve svých řídících orgánech projednává. Předpokládáme, že v roce 2 se počet navýší nejméně na 6. Byla založena pracovní skupina LEAER SYSTEMS GRUP a vytvořeno vývojové fórum projektu na adrese www. leadersystems.cz. Hlavní myšlenkou této aktivity je plně otevřít všechny znalosti, činnosti a projekty všem členům LEAER SYSTEMS GRUP ( LSG). na svém pracovišti již třetím rokem pořádá celodenní školení a to nejen pro místní akční skupiny NUTS II Severozápad, tedy na území, kde Vladař působí, ale i v ostatních regionech NUTS II celé České republiky (ČR má 7 NUTS II - regionů). Na těchto školeních, ale i v průběhu roku dává Vladař k dispozici všechny vytvořené projekty, postupy tvorby projektů, formy řízení, monitoringu apod. Nabídku jsme oficiálně předali Národní síti v ČR. Vznikem LSG se myšlenka spolupráce dále precizovala a pro rok 2/ 2 již předpokládáme, že každá Leader Systems Grup bude mít svůj samostatný vstup a www stránku, kde si bude na společném softwaru řídit organizaci a monitoring svých vlastních projektů. Práce ve společné síti by měla nahradit minimálně / 4 až / 2 pracovního úvazku. OSTRANĚNÍ BÍLÝCH MÍST NA MAPĚ ČR Na území ČR existuje 37, které nebyly vybrány mezi 2, dotovaných v LEAERu S těmito je třeba spolupracovat na národních a mezinárodních projektech, partnerství a spolupráci. Pokud si již zaběhnuté rozdělí tento náročný úkol územně i finančně, je to úkol řešitelný. Hnutí LEAER je schopno pomoci si samo. Po období 24 6 nebude existovat v ČR hnutí LEAER ani nadprůměrné, pokud se nezlepší činnost všech a zejména průměrných a podprůměrných. Síla řetězce (chcete- li sítě) je vždy dána nejslabšími články. To je jedna z cest, jak rozšířit LEAER postupně po celém území českého venkova, jak postupně odstraňovat bílá místa na mapě ČR. Každá, která znovu zahájí svoji činnost metodou LEAER, je vítězství nás všech. Vítězství Národní sítě ČR. Podpora nevybraných musí být důsledná a trvalá po celé období Podporu musíme zajistit i na úrovni mezinárodní. Na úrovni mezinárodní jsme v roce 29 zahájili spolupráci s Serviso jako koordinační (K ) a pod jejím vedením jsme připravili projekt v rámci LEAER IV. II. b - mezinárodní spolupráce. Hovoříme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim nasloucháme. I v tomto projektu byla zařazena jedna bez jakékoliv předchozí podpory. Vliv a podpora nezařazených při národní a navíc i mezinárodní spoluprací se jednoznačně umocňuje. Podpora a spolupráce nesmí ovšem být jednorázová v rámci realizace jednoho projektu. Musí se jednat o dlouhodobý a systematický proces spolupráce a partnerství. NÁRONÍ A MEZINÁRONÍ SPOLU- PRÁCE ůležitost a současně velké výhody národní spolupráce začínáme chápat. okonce se významně prohlubuje i spolupráce místních akčních skupin na krajské úrovni, eventuálně i na území NUTS II (sdružující dva až tři kraje). Ještě náročnějším úkolem Vladař, ale i celé Národní sítě je rozšíření partnerství a spolupráce na mezinárodní úrovni. Cítíme, že mezinárodní spolupráce je neméně tak důležitá jako spolupráce národní, ale zde jsme prozatím v počátcích. Místními akčními skupinami řízená mezinárodní spolupráce je spíše ojedinělá. V naší činnosti musíme obrazně řečeno zrušit hranice a je jedno, zda se jedná o hranice obcí, měst, krajské, regionální či zemské. Jde o řešení dlouhodobé a u mezinárodní spolupráce dokonce i generační. Začít je třeba ihned. Období LEAER využijeme k tomu, aby si každá vytvořila trvalé partnerské vztahy alespoň s dvěma LAG. si vyberou vhodné partnery podle společných zájmů či jazykového vybavení. Vytvoří se tak trvalá a hustá síť partnerství a spolupráce mezi LAG EU, kterou nebude možno zpřetrhat. Pro České republiky tato důsledně prosazovaná a řešená tvorba sítě EU bude mít navíc nedocenitelný přínos v urychleném odstraňování jazykových bariér. V rámci národní a mezinárodní spolupráce, v rámci partnerství mezi máme před sebou tři důležité úkoly: Spolupráce a partnerství mezi na území ČR Spolupráce a partnerství mezi LAG na území EU Pomoc přistupujícím zemím do EU Prvé dva úkoly jsou trvalé. Pokud se stanou skutečností ve většině zemí EU, bude jednoznačně podporována i aplikace metody LEAER na evropském venkově, na venkově každé členské země. Nejpozději do roku 22 by mělo hnutí LEA- ER uspořádat evropskou konferenci o venkovu bottom up a na této konferenci předložit své představy o své blízké budoucnosti (24 22). POMOC PŘISTUPUJÍCÍM ZEMÍM V letech byla českému venkovu v rámci aktivit EU poskytnuta významná pomoc. Byla organizována krátkodobá i dlouhodobá školení. Na různých akcích se vystřídali školitelé z mnoha zemí, Irska, Finska, Španělska, Portugalska, Rakouska, Německa atd. Francie vyslala dokonce školitele na celý rok do Prahy a místní akční skupiny reprezentované svými manažery dojížděly v průběhu roku na opakované několikadenní školení. Jsme přesvědčení, že tato školení zkrátila rozšíření metody LEAER na území ČR o několik let. Školení měla i významný vliv na současnou úroveň školených. v ČR chtějí tuto pomoc hnutí LEAER vrátit a přispět k obdobnému školení u přistupujících zemí. Vladař spolu se studenty architektury vyprojektovala mobilní vzdělávací vesničku. (str. 29). Projektu se zúčastňuje 5 místních akčních skupin (3 z ČR, LAG z Finska a LAG z Německa). Projekt je zaměřen na vzdělávání venkovanů, který bychom chtěli později rozšířit i na vzdělávání venkova přistupujících zemí do EU a vrátit tak to, co nám poskytla EU v letech 22-24, kdy jsme se mohli mimo jiné rok vzdělávat pod vedením francouzských expertů, kdy nám byly poskytnuty kurzy, které vedli Irové a experti dalších zemí. Mobilní školící vesničku a její využití pro rozvoj venkova u přistupujících zemí, kupř. Chorvatska, chceme projednat v rámci realizovaného vzdělávacího projektu se specialisty z ČR, Finska a Německa, současně přizvat specialisty z Irska a Francie. Společný projekt pěti zemí EU Přenos metody LEAER na území přistupujících zemí do EU bude obsahovat nejen kompletní technický projekt energeticky soběstačné vzdělávací vesničky, ale i komplexní návrh metodiky vzdělávání speciálně upravené pro jednotlivé přistupující země. okumenty předložíme Národním sítím pěti zemí a po jejich kritickém projednání i odpovědným institucím EU v Bruselu. Phr. Petr Sušanka ředitel Vladař 3

6 4 29 Vladař

7 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Ivo Husinecký (95) Absolvent Střední průmyslové školy ( ) a studia na Pedagogické fakultě ( ). o roku 992 pracoval převážně na SOU jako vrchní mistr obor automechanik. Od 992 podnikatel, firma Ivo Husinecký Automega. Zároveň je členem republikového představenstva Sdružení podnikatelů ČR, místopředseda Sdružení podnikatelů Karlovarského kraje, tiskový mluvčí. Podporovatel hnutí venkova a od samého počátku jejím aktivním členem. Věra Vernerová (952) Absolventka Střední ekonomické školy v Žatci. Po studiu pracovala na několika místech ekonomického zaměření. Od roku 985 jako ekonomka v omově důchodců v Mašťově, v roce 995 pak převzala funkci vedoucí tohoto ústavu. V únoru 25, kdy z vážných zdravotních důvodů odstoupil z funkce starosta obce Radonice Phr. Vladimír Valeš, nastoupila na místo starostky této obce. Pokračuje ve šlépějích svého předchůdce, vynikajícího organizátora a vizionáře, zachránce kulturních památek. Zastává také funkci místopředsedkyně Mikroregionu Radonicka. Aktivně pracuje na rozvoji obce Radonice a celého mikroregionu. Jan Bartoň (949) Starosta obce Staňkovice. V této funkci působí již od roku 99. Zabývá se strategickými záměry obce a jejím rozvojem. Byl iniciátorem vzniku Mikroregionu Žatecko, jejímž je od roku 2 předsedou. Inicioval a realizoval odborné pracoviště Rozvojové centrum Mikoregionu Žatecka, které je vybudováno ve Staňkovicích a pracuje pro potřeby obcí mikoregionu SPRÁVNÍ RAA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Ing. Zdeněk Vukliševič (956) Absolvent Střední zemědělské technické školy ve Žluticích (975) absolvoval studium při zaměstnání na Vysoké škole zemědělské v Praze - obor provoz a ekonomika. Od roku 978 zaměstnán na Státním statku Lubenec jako technik a od roku 993 jako jednatel firmy Lukra, spol. s r. o. Již čtyři volební období pracuje v zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou honebního společenstva, členem výboru mysliveckého sdružení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství využívá a bude využívat Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců, EAFR a diverzifikace Václav Šístek (947) Absolvent Střední průmyslové školy ( ). Po ukončení ZVS pracoval jako programátor, matematik analytik a samostatný vývojový pracovník ve výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě (97 992) a od roku 996 jako vedoucí investic. Po krátkém působení ve vedení Mostecké uhelné společnosti je již v pátém volebním období starostou obce Bitozeves, kde realizuje rozsáhlé investiční záměry obce dané dlouhodobou koncepcí rozvoje obce. Miroslav orňák (957) Vzdělání středoškolské agronom Státní statek, OZ Žlutice. o roku 986 působil ve funkci THP v podniku Těžká mechanizace Verušičky Od roku 99 jako vedoucí zootechnik v HS Vrbice. Následně od roku 994 byl vedoucím střediska v HS Chyše. Od roku 22 podniká. V roce 26 zvolen starostou obce Chyše, kde do nynějška po znovuzvolení v roce 28 působí. 5

8 29 Vladař PŘESEA Ing. Jiří Křemenák (958) Po ZŠ studium na SZTŠ v Plasích. Studium na VŠ zemědělské, fakulta agronomická, obor foto. Současně středisko vrcholového sportu VŠ Slavia Praha - reprezentant ČSSR v judu základní VS v ukle Banská Bystrica. 98 agronom Z Nečtiny. 986 dokončení studia na VŠZ. Od r. 99 starosta obce Nečtiny doposud. V letech 2-24 člen zastupitelstva PK (SNK). Od r. 999 člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. V roce 23 ředitel soutěže Vesnice roku v ČR. Od roku 23 předseda SPOV Plzeňského kraje. Od r. 26 místopředseda SPOV PK. Ing. Alena Bulínová (962) Absolventka vysoké školy zemědělské - ekonomické. V letech 984 až 989 působila jako plánovačka JZ Nečtiny. Poté na postu ekonomky Z Manětín. Od roku 997 podniká jako OSVČ účetní práce a od roku 25 také působí jako účetní Z Vlastníků Štěchovice. Od posledních komunálních voleb členka zastupitelstva obce Štichovice OZORČÍ RAA Ing. Jaroslav Vojta (966) Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze, obor hydraulické stroje a mechanizmy. Po studiu pracoval jako pedagog výchovného ústavu pro děti ve Žluticích, kde zastával post vedoucího školy a psychoterapeuta. Od roku 999 je starostou Města Žlutice. V této funkci pracuje doposud. vouleté funkční období využil k realizaci významných a náročných akcí typu ekologického vytápění města Žlutice, čímž prokázal odvahu a prozíravost komunálního řídícího pracovníka. Projekt se stal úspěšnou a vzorovou realizací. Je předsedou Svazku obcí oupovské hory, který se snaží o rozvoj Toužimska, Žluticka a Valečska. Ing. Václav Konopík (95) Po ukončení lesnické fakulty VŠL ve Zvolenu (973) nastoupil jako technický pracovník v Lesním závodě Žlutice, kde pracoval v různých funkcích do r o r. 2 pracoval v podnikatelském sektoru v lesnictví LČR - zástupce oblastního inspektora v Karlových Varech. Od r. 23 odborný lesní hospodář na lesním majetku města Žlutice a obce Čichalov, ředitel a jednatel společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. spravující městské lesy. V roce 27 akreditován na poradce v oboru lesnictví. Bc. Miloslava Křimská (964) Absolventka Střední ekonomické školy v Karlových Varech, obor všeobecná ekonomika. V letech studium na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno, obor ekonomika a management obchodu. Po ukončení SEŠ asistent vedoucího výroby chladících zařízení podniku Strojoprav Stará Role. Od roku 99 OSVČ v oblasti obchodu, ekonomiky a účetnictví. Od roku 998 správce konkursní podstaty a exekuční správce. Tři volební období zastupitelka obce Andělská Hora. Od září 27 působí jako starostka obce. PROGRAMOVÝ VÝBOR PŘESEA Paedr. Vladislav Krumer (942) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS), rigorózní zkoušky Peadr. 983, distanční studium VÚT Brno, Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel Od 977 místopředseda později předseda České organizace ČSTV. Soukromý podnikatel , nyní odbor investic rozvoje města Tachov. Zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních dotačních titulů. Od 2 posuzovatel projektu PHARE CBC v regionu Egrensis (regionální rozvoj, operační programy a strukturální fondy EU). Phr. Petr Sušanka (938) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS TV - matematika), rigorózní zkouška 97 Phr., distanční studium VÚT Brno Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel, vědecko výzkumný pracovník , vedoucí mezinárodních výzkumných týmů v oblasti biomechaniky sportu, autor prostorových analýz člověka, poslední aktivita OH Soul 998, soukromý podnikatel , starosta obce Valeč Ředitel Vladař, organizátor aktivit venkova na celorepublikové úrovni a zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních titulů. Václav Šístek Viz členové správní rady Jan Bartoň Viz členové správní rady Ing. Jiří Křemenák Viz členové dozorčí rady Pavel Stoček Viz monitorovací výbor 6

9 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Milena Kostihová (96) Vystudovala střední průmyslovou školu stavební v Kadani (979). Pracovala ve státním podniku Armabeton, po roce 989 Armabeton a.s. jako stavební technik. Zabývala se zpracováním nabídek stavebních prací do výběrových řízení, poptávek a uzavíráním smluv s dodavateli. V roce 26 absolvovala vzdělávací program Projektový manažer. V lednu roku 27 začala pracovat v Informačním centru mikroregionu Radonicko, kde působí jako projektová manažerka mikroregionu. Ing. Marie Krzáková (979) Vystudovala chemickou fakultu VUT v Brně, obor chemie a technologie ochrany životního prostředí. Po ukončení studia nastoupila do Aktivy a.s. v Kaznějově jako technolog vodního hospodářství a poté do analytických laboratoří - divize Ekotechnika v OK, PB a.s v Paskově jako technická vedoucí oddělení hydrochemie. Od 6/25 je zaměstnána u Obce Nečtiny jako odborný pracovník obor účetnictví a financování. Profesně se zaměřuje na činnost manažera venkova a aktivity v monitorovacím výboru. Pavel Stoček (962) Absolvent SOU - Karlovy Vary (977-98), pracoval ve stravovacích provozech jako zástupce a šéfkuchař do roku 993, následně zastával místo skladníka v IPS Karlovy Vary do 996, soukromé podnikání ukončil v 2. o roku 23 zaměstnán jako řidič a od šéfkuchař Proxima s.r.o. V letech starosta obce Stružná, poté se v rámci Vladař věnuje programu Leader. V roce 27 absolvoval kurz,, Manažera venkova v Benešově, v roce 28 přihlášen k dálkovému studiu na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. MONITOROVACÍ VÝBOR Martin Polák (977) Absolvoval Gymnázium v Podbořanech (99 995), poté studium na Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni a Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od roku 2 podniká v oblasti výpočetní techniky (hardware, software, poskytovatel bezdrátového internetu v regionu Podbořanska). V rámci Vladař pracuje od února 27 jako správce sítě, webmaster a projektový manažer. Marta Rámešová (983) Absolventka Obchodní akademie, po absolvování pracovala jako asistentka ředitele, účetní a současně lektorka německého jazyka. Od /25 pracuje na obecním úřadě a od /25 jako koordinátora mikroregionu Žatecka v rozvojovém centru. V 2/25 složila úspěšně zkoušky na řízení projektového cyklu se zaměřením na projekty financované z EU a ČR. /26 se stává členkou monitorovací komise Vladař s úkolem realizace projektů a její kontroly v rámci LEAER ČR a POV. Romana Enzmannová (974) Studium na Střední zdravotnické škole (992). Vede obsluhu Infocentra v Březně, kde se nachází veřejná knihovna, fitness a provoz veřejného internetu. Je členkou kulturní komise při tamním obecním úřadě. Podílí se na přípravách kulturních akcí v obci. Je manažerkou mikroregionu Nechranicko a zabývá se zejména projektovou činností. Jana Kriegelová (974) Absolvovala střední odborné vzdělání, obor prodavačka smíšeného zboží (992), v roce 28 zahajuje dálkové na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. Od roku 26 až do nynějška pracuje jako sekretářka Vladař. VÝBĚROVÁ KOMISE Předseda Ing. Jaroslav Vojta Viz členové dozorčí rady Ing. Zdeněk Vukliševič Viz členové správní rady Ing. Zdeněk Ornst Člen pléna Věra Vernerová Viz členové správní rady Stanislav Zatloukal Člen pléna 7

MAS VLADAŘ MAS VLADAŘ

MAS VLADAŘ MAS VLADAŘ servis) stí 119 Žatec Kadaň Lubenec Toužim Újezd Březno Žlutice Chyše Valeč Chomutovsko Mostecko Kadaň Blažim Březno Výškov Rokle Žiželice Chbany Vilémov Nové Sedlo Libočany Pětipsy RačeticeLibědice Radonice

Více

Výzvu č. 1. Fiche č. 1 Obnova a rozvoj vesnic opatření III. 2.1.1.

Výzvu č. 1. Fiche č. 1 Obnova a rozvoj vesnic opatření III. 2.1.1. Místní akční skupina Vladař,o.p.s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 1 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2.

Více

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010)

Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Místní akční skupina Vladař o. p. s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 6 (3. 21. 5. 2010) Výzva č. 6 k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER,

Více

Výzvu č. 2 ( )

Výzvu č. 2 ( ) Místní akční skupina Vladař o.p.s. (dále jen MAS Vladař ) vyhlašuje Výzvu č. 2 (19. - 20. 1. 2009) k předkládání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření

Více

ZÁPIS Z NOVÉHO ZASEDÁNÍ ZAKLADATELŮ SR, DR MAS Vladař, o.p.s.

ZÁPIS Z NOVÉHO ZASEDÁNÍ ZAKLADATELŮ SR, DR MAS Vladař, o.p.s. ZÁPIS Z NOVÉHO ZASEDÁNÍ ZAKLADATELŮ SR, DR MAS Vladař, o.p.s. Termín: 24.4.2008 Čas: 10:00 hodin Místo: Městský úřad v Chyši Přítomni: Jaroslav Vojta (zakladatel, DR), Zdeněk Vukliševič (zakladatel, DR),

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010

Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010 Výsledky hodnocení místních akčních skupin 2010 V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Obec Chornice Právní forma Obec IČO 276693 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2013

MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2013 MAS Vladař o.p.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2013 Stránka 1 z 12 Obsah 1. Základní informace... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Územní působnost... 3 2. Lidské zdroje...

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s.

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Monitorovací zpráva o činnosti MAS Svatojiřský les, o.s. Zpráva

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE

Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE 2015 Sestavení řídícího a realizačního týmu, podklady k projednání námětů projektu MAP ORP Podbořany V. KROK REALIZACE A) listopad 2015 Závazné zapojení škol a zřizovatelů ORP ŽATEC, OPR PODBOŘANY B) leden

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013

Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Příloha č. 3 Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 Strategie města Toužim Strana 1 (celkem 1) Projekty realizované a zpracovávané v rámci PRV ČR 2007 2013 V rámci členství v MAS

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Metodický pokyn hodnocení a výběru projektů

Metodický pokyn hodnocení a výběru projektů Metodický pokyn hodnocení a výběru projektů Interní předpis Tento interní předpis upravuje postup při hodnocení a výběru projektů, které byly přijaty v rámci RO ZSIF schválené a MAS Zlatá cesta, o. p.

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 05-08/2014 Název MAS: MAS Rokytná, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):robert Kubala, ředitel a manažer MAS kontakt: e-mail: kubala@iecc.cz

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika)

OSOBNÍ ÚDAJE. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI Od do 2/2011 - současnost Název a adresa Město Žlutice (Žlutice, Česká republika) E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T OSOBNÍ ÚDAJE Jméno Ondřej Fábera Adresa Rabštejn nad Střelou 11, 331 62 Manětín Telefon 728 215 628 E-mail arebaf.jerdno@centrum.cz Národnost Česká

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 01.09.2014-31.12.2014 Název MAS: MAS Rozkvět, z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Petr Leber, manažer MAS a Ing. Marta Krejčíčková,

Více