Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ"

Transkript

1 Výroční zpráva 29 VLAAŘ

2 Obsah: Slovo předsedy Slovo ředitele Struktura Vladař Složení správní rady, dozorčí rady, programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise Čestná listina Vladař o. p. s Integrovaná strategie území Projektové záměry- SPL Monitoring- LEAER SYSTEMS Mimořádná akce roku hnutí LEAER Živý venkov Partnerství- národní a mezinárodní spolupráce Cesty za poznáním Fotosoutěž Vladař Z činnosti MNO Financování Vladař

3 zpráva výroční zpráva SLOVO PŘESEY Výroční zpráva Vladař 29 je zpráva o období, kdy nejen u Vladař, ale i v celém hnutí LEAER dochází ke zlomovému období. Jsme na půli cesty v prosazování metody LEAER na území venkova a také ve faktické a každodenní realizaci LEAERU Shodou okolností i Vladař je na půli cesty své činnosti na svém území. Hned od počátku jsme zaměřili své snažení na vzdělání a vzdělávání venkova, informace pro venkov, udržitelný rozvoj zemědělství a venkova jako celku. Zejména u nás v Sudetech by bylo nemyslitelné nezačít s obnovou venkova ihned po roce 989. Měli jsme velkou výhodu od samého počátku v tom, že i nová vláda si uvědomovala tento velký problém, proto se také snažila o aktivní přístup k rozvoji venkova prakticky od samého počátku své existence. Stav vesnic a současně i společenských vztahů byl na území Sudet katastrofální. Bez programu obnovy venkova, který přijala vláda ČSR dne 29. května 99, by nebylo naše hnutí tam, kde je dnes. Tehdejší postoje a proklamace hlavních protagonistů rozvoje českého venkova a čelních představitelů Spolku pro obnovu venkova ministra Ing. Ivana ejmala, Bohuslava Blažka, Ing. Jana Krumla a prof. arch. Miroslava Bašeho byly v podstatě shodné a v ničem se moc neliší od toho, co prosazujeme i nyní. Venkov byl od samého počátku 9. let podpořen materiálně i finančně. V tomto období vložila Česká republika cca 6,5 mld. Kč do programu obnovy venkova. Současně byl od roku 24 nastartován Český LEAER, který v rozvinutější formě funguje dodnes. Vše, co předcházelo současné podobě LEAER, velmi dobře připravilo místní hnutí a všechny dlouhodobě fungující místní akční skupiny na úkoly, které nás čekaly a ještě čekají v letech V polovině probíhajícího období můžeme konstatovat, že je mnoho co zlepšovat, pokud chceme, aby metoda LEAER zakořenila na našem venkově a byla aplikovaná i v následujících desetiletích. Každá působící na území ČR, tedy i Vladař, musí začít u sebe. ůsledně, každoročně, měsíc po měsíci musí zkvalitňovat svoji činnost a čerpat z poznatků celého hnutí tak, aby před koncem celého období někdy v roce 22-3 představovala čistě profesionální jednotku podporující celé území venkova, které si při svém založení nebo v průběhu své činnosti v minulém období vytýčila. V relativně krátkém časovém úseku 6-2 let, ve kterém pro venkov pracujeme, a u některých v ještě kratším období svého působení, jsme byli přes krátkost své aktivní činnosti dostatečně poučeni. Víme, že bez systematické a důsledné práce se neobejdeme. Neobejdeme se ani bez spolupráce velkého množství realizátorů a dobrovolníků. Tak jak chceme rozvíjet venkov a chránit jeho přírodní a kulturní dědictví, tak musíme u lidské populace chránit a prosazovat její morální principy, mezilidské vztahy, zabývat se soustavně a intenzivně výchovou a vzděláváním. Nesmíme zapomenout ani na zdraví. Změna životního stylu nás venkovanů, podpora tělovýchovy a sportu ve školách, u mladých lidí a celé populace musí být ve středu našeho zájmu. Tak, aby mohlo znovu platit heslo ve zdravém těle, zdravý duch. Navíc jsme si uvědomili, že musíme prosazovat a podporovat informovanost venkovského obyvatelstva a vytvářet podmínky pro společenský život v každé, i v té nejmenší obci našeho venkova. To nemůžeme zajistit my, to si musí zajistit sami venkované. My jsme pouze aktivisty, někdy možná i manažery. Proto Vladař, správní rada, které předsedám, ale i komise, výbory, sekretariát a další zájmové skupiny budou vždy respektovat deset principů metody LEAER v České republice. Sám se zavazuji, že tyto principy budeme průběžně kontrolovat a hlavně v procesu své činnosti naplňovat. O kterých deset principů metody LEAER v České republice jde?. Existence Místní rozvojové strategie (ISPÚ a SPL). (Všechny v ČR by měly tyto strategie do konce příštího roku 2 inovovat, někdy i přepracovat.) 2. Princip zdola (BOTTOM UP). (Tento princip úzkostlivě hlídat a nepřipustit znovu řízení shora.) 3. Místní partnerství veřejných a soukromých subjektů (Místní akční skupiny ). (Princip partnerství a spolupráce povýšit na jeden 29 z hlavních principů vzájemných vztahů a svojí činnosti.) Pro omezený prostor úvodního slova ostatní principy se pokuste glosovat sami. 4. Morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost 5. Výchova, vzdělání a informace 6. Inovativnost 7. Integrované a vícesektorové aktivity 8. Živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově) 9. Síťování. Národní a mezinárodní spolupráce Moje životní zkušenosti a zkušenosti podnikatele, který je v současném období i předsedou správní rady Vladaře, mě vedou k přesvědčení, že musíme co nejdůrazněji a co nejrychleji prosadit komplexní činnost Vladař a Národní síť ČR musí obdobně prosadit komplexní činnost na úrovni všech ostatních místních akčních skupin v ČR. Strategický plán LEAER je sice velmi důležitou, nezanedbatelnou, možná že i určující činností místních akčních skupin, ale v žádném případě není hlavní činností. Tato skutečnost by přeměnila místní akční skupiny a jejich manažery na další neúměrně přebujelý článek české byrokracie a administrativy. To nesmíme dopustit a musíme požadovat, aby v roce 2, kdy dojde k přehodnocení PRV, došlo i k přehodnocení jeho čtvrté osy - LEAERU. Hnutí LEAER prezentované jednotlivými na příslušných územích ČR (bohužel ne na všech územích) tvoří jako jeho jednotlivé články propojený řetězec, který je buď funkční, nebo není funkční, žádná jiná možnost není. Tedy buď bude fungovat i po roce 23 v období dalších 2-3 let, nebo nebude fungovat po roce 23. Každý z nás ví, že síla a kvalita řetězce je jednoznačně dána jeho nejslabšími články. Proto nám nemůže stačit, aby fungovalo - 5 kvalitních, ale musíme systematicky a rovnoměrně rozvíjet celé hnutí. O existenci a budoucnosti místních akčních skupin budou rozhodovat, které jsou dnes průměrné nebo možná i podprůměrné. Musíme se všichni výrazně zlepšit. Musíme opravdu ovlivňovat každodenní rozvoj venkova, aby nemohl nikdo zapochybovat nad potřebností fungujících místních akčních skupin, nad potřebou metody LEAER pro venkov. Ivo Husinecký Předseda SR Vladař

4 29 Vladař Zpráva ředitele Motto Svatoplukovy pruty a jejich legenda V dávných dobách žil v Čechách moudrý kníže. Měl tři syny, mezi které rozdělil tři rozsáhlá panství na venkově. Na sklonku svého života syny svolal a nejmladšímu z nich předal silnou větev a přikázal, aby ji zlomil. Syn tak učinil bez problému. Sám vzal tři větve a pokusil se je zlomit. Přes velké úsilí tento silný kníže větve nezlomil. Předal tedy větve synům, ať je zlomí. Ani jednomu z nich se pokus nezdařil. Synové otce pochopili. Od té doby po celý život žili pospolitě, jejich panství se rozvíjela a bohatla. Z toho plyne poučení: pokud venkovy budou držet pohromadě v partnerství a spolupráci, nikdo je nezničí. Budou se rozvíjet a vzkvétat. Kdyby EU neudělala pro venkov v České republice nic jiného, než zavedla metodu LEAER a tuto od roku 24 financovala, pak udělala pro český venkov velmi mnoho. Bylo již na nás na České republice, jak se postavila k rozdělení finančních prostředků z EU. Tady se stala první a podstatná chyba. Na IV. osu EAFR, osu LEAER bylo vyčleněno pouze 5 % z alokované částky. Tato osa se zaměřuje na přípravu a naplňování místních rozvojových strategií, na realizaci projektů spolupráce a administrativní činnost místních akčních skupin, včetně na oživení jejich území. Metoda LEAER pomáhá venkovským územím společným postupem místních partnerství, postupem zdola nahoru (bottom- up), podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit celkovou stabilitu území. V místě svého působení by měla aktivita LEAER nepřímo ovlivnit i zdraví nás venkovanů, životní styl a odpovědnost vůči budoucím generacím. Práce metodou LEAER předpokládá inovační a kreativní postupy. Není tedy omezena pouze na administraci předkládaných projektů žadateli. To je nezbytná samozřejmost. Předpokládá navíc stálé hledání a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova. Hnutí má v České republice již sedmiletou tradici a od roku 23, kdy u nás byla zakládána první místní partnerství, se tento demokratický a vysoce efektivní způsob využívání dostupných zdrojů k podpoře rozvoje venkovských regionů rozšířil téměř po celé republice. Místní akční skupiny () = Lokal Action Grup (LAG) působí na 73 % území ČR. Zatím musíme konstatovat, že ale existují velké rozdíly v úrovni jejich působení. V současné době u nás působí celkem 49 místních akčních skupin (str. 28), které zahrnují území obcí a měst České republiky, 73,3 % z celkového počtu obcí. 7 je sdruženo v Národní síti místních akčních skupin České republiky (NS ČR). Vladař jako dobrovolný svazek obcí pokrýval od svého vzniku (995) svým územím některé mikroregiony tří krajů. Od roku 2 byla Vladař informována o vývoji LEAER I., LEAER II. v zemích původní patnáctky EU. V dlouhodobém (ročním) kurzu pořádaném Ministerstvem zemědělství byli pracovníci Vladaře školeni francouzskými specialisty na problematiku LEAER. Téhož roku pozval Vladař na své území do Valče a Karlových Varů evropskou manažerku Mauru Valsch z Irska, aby nám předala zkušenosti a praktické příklady LAG uhalow. Možná právě proto Vladař inklinuje od samého počátku vzniku Národní sítě ČR ke sjednocování, spolupráci a partnerství. Vladař byla v roce 25 aktivním zakladatelem Národní sítě ČR a organizátorem Prvé evropské konference o venkovu, která se konala v klášteře Premonstrátů v Teplé v listopadu 25. OBROVOLNÁ ČINNOST MOTIVACE NÁS VENKOVANŮ Rok 29 se stal významným rokem činnosti Vladař. Mimo plnění úkolů SPL, administrace projektů od žadatelů, atd. jsme vybrali z široké škály činností jednotlivých složek, ty činnosti, které nejvíce ovlivní a urychlí rozvoj Mas Vladař a zřejmě i celého hnutí v ČR. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné činnosti, k vytváření spolkové činnosti a k zájmu o úspěšný rozvoj obce, kde žijí. Rozvoj OBROVOLNICTVÍ, VÝZNAM- NÁ SOUČÁST AKTIVIT obrovolnou činnost, spolupráci a partnerství na venkově pokládáme za absolutní základ úspěšného a udržitelného rozvoje venkova. Žádné i ty ekonomicky nejvyspělejší země Evropy nejsou schopny hradit všechny aktivity občanů ze státních prostředků. Neúměrně štědré sociální systémy nemohou být v České republice ani v žádné jiné zemi nastaveny tak, aby odváděly občany od práce a aby rozdělovaly celou společnost na ty, kteří chtějí pracovat, a na ty, kteří nemusí pracovat. Tento stav má následně negativní vliv na celou společnost. Lidé se stále více uzavírají do sebe, omezuje se spolková činnost v obcích a v horším případě dokonce v některých lokalitách vznikají nepřizpůsobivá společenstva s projevy extremizmu nebo naopak apatie. obrovolnictví a jeho všemožných podpor na venkově, ale i ve městech tedy celoplošně v ČR, nebude nikdy dost. obrovolnictví na venkově by mělo být maximálně podporováno ze strany místních akčních skupin a mělo by se stát středobodem metody LEAER. Úspěšné na sebe nabalují dobrovolníky v každé aktivitě, kterou provozují. Rozšiřují tak svoji činnost po celém území a mnohonásobně zvyšují počet realizovaných akcí na venkově. Nejúspěšnější akce jsou pak ty, kde se stávají aktivními účastníky přímo obyvatelé obcí, všichni přímí účastníci programu. Nepřímým hodnotícím ukazatelem dobrovolné činnosti podporované úspěšnou bude v budoucnu velikost členské základny. OBORNOST KVALITA ŘÍZENÍ Vladař za dobu své činnosti administruje nebo přímo realizuje více než 2 projektů. Předpokládá, že počátkem roku 2 se počet projektů navýší na 2. To je rozsah, který nelze zvládnout bez moderních způsobů řízení, bez systematizace vnitřních procesů, bez promyšleného managementu projektů, automatizace a standardizace procesů, atd., atd. Ve spolupráci se studenty a mladými IT pracovníky se již delší dobu vytváří software LEAER SYSTEMS, který nám všem bude umožňovat kladené úkoly při aplikaci metody LEAER úspěšně zvládat. Vladař se rozhodl v zájmu rozvoje spolupráce a výměny informací plně otevřít a zve- Není jeden venkov. Venkovské mikroregiony jsou velmi různorodé. Neodlišuje je jen rozmanitost přírody, ale i lidé a jimi vytvořená společenstva se významně odlišují, mikroregion od mikroregionu. A proto venkovy, chcete- li- mikroregiony, nikoli venkov. 2

5 zpráva výroční zpráva 29 řejnit svoji činnost spolupracujících. Reakce v ČR nás mile překvapila. K podepsalo partnerskou smlouvu 4 a řada tuto možnost ve svých řídících orgánech projednává. Předpokládáme, že v roce 2 se počet navýší nejméně na 6. Byla založena pracovní skupina LEAER SYSTEMS GRUP a vytvořeno vývojové fórum projektu na adrese www. leadersystems.cz. Hlavní myšlenkou této aktivity je plně otevřít všechny znalosti, činnosti a projekty všem členům LEAER SYSTEMS GRUP ( LSG). na svém pracovišti již třetím rokem pořádá celodenní školení a to nejen pro místní akční skupiny NUTS II Severozápad, tedy na území, kde Vladař působí, ale i v ostatních regionech NUTS II celé České republiky (ČR má 7 NUTS II - regionů). Na těchto školeních, ale i v průběhu roku dává Vladař k dispozici všechny vytvořené projekty, postupy tvorby projektů, formy řízení, monitoringu apod. Nabídku jsme oficiálně předali Národní síti v ČR. Vznikem LSG se myšlenka spolupráce dále precizovala a pro rok 2/ 2 již předpokládáme, že každá Leader Systems Grup bude mít svůj samostatný vstup a www stránku, kde si bude na společném softwaru řídit organizaci a monitoring svých vlastních projektů. Práce ve společné síti by měla nahradit minimálně / 4 až / 2 pracovního úvazku. OSTRANĚNÍ BÍLÝCH MÍST NA MAPĚ ČR Na území ČR existuje 37, které nebyly vybrány mezi 2, dotovaných v LEAERu S těmito je třeba spolupracovat na národních a mezinárodních projektech, partnerství a spolupráci. Pokud si již zaběhnuté rozdělí tento náročný úkol územně i finančně, je to úkol řešitelný. Hnutí LEAER je schopno pomoci si samo. Po období 24 6 nebude existovat v ČR hnutí LEAER ani nadprůměrné, pokud se nezlepší činnost všech a zejména průměrných a podprůměrných. Síla řetězce (chcete- li sítě) je vždy dána nejslabšími články. To je jedna z cest, jak rozšířit LEAER postupně po celém území českého venkova, jak postupně odstraňovat bílá místa na mapě ČR. Každá, která znovu zahájí svoji činnost metodou LEAER, je vítězství nás všech. Vítězství Národní sítě ČR. Podpora nevybraných musí být důsledná a trvalá po celé období Podporu musíme zajistit i na úrovni mezinárodní. Na úrovni mezinárodní jsme v roce 29 zahájili spolupráci s Serviso jako koordinační (K ) a pod jejím vedením jsme připravili projekt v rámci LEAER IV. II. b - mezinárodní spolupráce. Hovoříme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim nasloucháme. I v tomto projektu byla zařazena jedna bez jakékoliv předchozí podpory. Vliv a podpora nezařazených při národní a navíc i mezinárodní spoluprací se jednoznačně umocňuje. Podpora a spolupráce nesmí ovšem být jednorázová v rámci realizace jednoho projektu. Musí se jednat o dlouhodobý a systematický proces spolupráce a partnerství. NÁRONÍ A MEZINÁRONÍ SPOLU- PRÁCE ůležitost a současně velké výhody národní spolupráce začínáme chápat. okonce se významně prohlubuje i spolupráce místních akčních skupin na krajské úrovni, eventuálně i na území NUTS II (sdružující dva až tři kraje). Ještě náročnějším úkolem Vladař, ale i celé Národní sítě je rozšíření partnerství a spolupráce na mezinárodní úrovni. Cítíme, že mezinárodní spolupráce je neméně tak důležitá jako spolupráce národní, ale zde jsme prozatím v počátcích. Místními akčními skupinami řízená mezinárodní spolupráce je spíše ojedinělá. V naší činnosti musíme obrazně řečeno zrušit hranice a je jedno, zda se jedná o hranice obcí, měst, krajské, regionální či zemské. Jde o řešení dlouhodobé a u mezinárodní spolupráce dokonce i generační. Začít je třeba ihned. Období LEAER využijeme k tomu, aby si každá vytvořila trvalé partnerské vztahy alespoň s dvěma LAG. si vyberou vhodné partnery podle společných zájmů či jazykového vybavení. Vytvoří se tak trvalá a hustá síť partnerství a spolupráce mezi LAG EU, kterou nebude možno zpřetrhat. Pro České republiky tato důsledně prosazovaná a řešená tvorba sítě EU bude mít navíc nedocenitelný přínos v urychleném odstraňování jazykových bariér. V rámci národní a mezinárodní spolupráce, v rámci partnerství mezi máme před sebou tři důležité úkoly: Spolupráce a partnerství mezi na území ČR Spolupráce a partnerství mezi LAG na území EU Pomoc přistupujícím zemím do EU Prvé dva úkoly jsou trvalé. Pokud se stanou skutečností ve většině zemí EU, bude jednoznačně podporována i aplikace metody LEAER na evropském venkově, na venkově každé členské země. Nejpozději do roku 22 by mělo hnutí LEA- ER uspořádat evropskou konferenci o venkovu bottom up a na této konferenci předložit své představy o své blízké budoucnosti (24 22). POMOC PŘISTUPUJÍCÍM ZEMÍM V letech byla českému venkovu v rámci aktivit EU poskytnuta významná pomoc. Byla organizována krátkodobá i dlouhodobá školení. Na různých akcích se vystřídali školitelé z mnoha zemí, Irska, Finska, Španělska, Portugalska, Rakouska, Německa atd. Francie vyslala dokonce školitele na celý rok do Prahy a místní akční skupiny reprezentované svými manažery dojížděly v průběhu roku na opakované několikadenní školení. Jsme přesvědčení, že tato školení zkrátila rozšíření metody LEAER na území ČR o několik let. Školení měla i významný vliv na současnou úroveň školených. v ČR chtějí tuto pomoc hnutí LEAER vrátit a přispět k obdobnému školení u přistupujících zemí. Vladař spolu se studenty architektury vyprojektovala mobilní vzdělávací vesničku. (str. 29). Projektu se zúčastňuje 5 místních akčních skupin (3 z ČR, LAG z Finska a LAG z Německa). Projekt je zaměřen na vzdělávání venkovanů, který bychom chtěli později rozšířit i na vzdělávání venkova přistupujících zemí do EU a vrátit tak to, co nám poskytla EU v letech 22-24, kdy jsme se mohli mimo jiné rok vzdělávat pod vedením francouzských expertů, kdy nám byly poskytnuty kurzy, které vedli Irové a experti dalších zemí. Mobilní školící vesničku a její využití pro rozvoj venkova u přistupujících zemí, kupř. Chorvatska, chceme projednat v rámci realizovaného vzdělávacího projektu se specialisty z ČR, Finska a Německa, současně přizvat specialisty z Irska a Francie. Společný projekt pěti zemí EU Přenos metody LEAER na území přistupujících zemí do EU bude obsahovat nejen kompletní technický projekt energeticky soběstačné vzdělávací vesničky, ale i komplexní návrh metodiky vzdělávání speciálně upravené pro jednotlivé přistupující země. okumenty předložíme Národním sítím pěti zemí a po jejich kritickém projednání i odpovědným institucím EU v Bruselu. Phr. Petr Sušanka ředitel Vladař 3

6 4 29 Vladař

7 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Ivo Husinecký (95) Absolvent Střední průmyslové školy ( ) a studia na Pedagogické fakultě ( ). o roku 992 pracoval převážně na SOU jako vrchní mistr obor automechanik. Od 992 podnikatel, firma Ivo Husinecký Automega. Zároveň je členem republikového představenstva Sdružení podnikatelů ČR, místopředseda Sdružení podnikatelů Karlovarského kraje, tiskový mluvčí. Podporovatel hnutí venkova a od samého počátku jejím aktivním členem. Věra Vernerová (952) Absolventka Střední ekonomické školy v Žatci. Po studiu pracovala na několika místech ekonomického zaměření. Od roku 985 jako ekonomka v omově důchodců v Mašťově, v roce 995 pak převzala funkci vedoucí tohoto ústavu. V únoru 25, kdy z vážných zdravotních důvodů odstoupil z funkce starosta obce Radonice Phr. Vladimír Valeš, nastoupila na místo starostky této obce. Pokračuje ve šlépějích svého předchůdce, vynikajícího organizátora a vizionáře, zachránce kulturních památek. Zastává také funkci místopředsedkyně Mikroregionu Radonicka. Aktivně pracuje na rozvoji obce Radonice a celého mikroregionu. Jan Bartoň (949) Starosta obce Staňkovice. V této funkci působí již od roku 99. Zabývá se strategickými záměry obce a jejím rozvojem. Byl iniciátorem vzniku Mikroregionu Žatecko, jejímž je od roku 2 předsedou. Inicioval a realizoval odborné pracoviště Rozvojové centrum Mikoregionu Žatecka, které je vybudováno ve Staňkovicích a pracuje pro potřeby obcí mikoregionu SPRÁVNÍ RAA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Ing. Zdeněk Vukliševič (956) Absolvent Střední zemědělské technické školy ve Žluticích (975) absolvoval studium při zaměstnání na Vysoké škole zemědělské v Praze - obor provoz a ekonomika. Od roku 978 zaměstnán na Státním statku Lubenec jako technik a od roku 993 jako jednatel firmy Lukra, spol. s r. o. Již čtyři volební období pracuje v zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou honebního společenstva, členem výboru mysliveckého sdružení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství využívá a bude využívat Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců, EAFR a diverzifikace Václav Šístek (947) Absolvent Střední průmyslové školy ( ). Po ukončení ZVS pracoval jako programátor, matematik analytik a samostatný vývojový pracovník ve výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě (97 992) a od roku 996 jako vedoucí investic. Po krátkém působení ve vedení Mostecké uhelné společnosti je již v pátém volebním období starostou obce Bitozeves, kde realizuje rozsáhlé investiční záměry obce dané dlouhodobou koncepcí rozvoje obce. Miroslav orňák (957) Vzdělání středoškolské agronom Státní statek, OZ Žlutice. o roku 986 působil ve funkci THP v podniku Těžká mechanizace Verušičky Od roku 99 jako vedoucí zootechnik v HS Vrbice. Následně od roku 994 byl vedoucím střediska v HS Chyše. Od roku 22 podniká. V roce 26 zvolen starostou obce Chyše, kde do nynějška po znovuzvolení v roce 28 působí. 5

8 29 Vladař PŘESEA Ing. Jiří Křemenák (958) Po ZŠ studium na SZTŠ v Plasích. Studium na VŠ zemědělské, fakulta agronomická, obor foto. Současně středisko vrcholového sportu VŠ Slavia Praha - reprezentant ČSSR v judu základní VS v ukle Banská Bystrica. 98 agronom Z Nečtiny. 986 dokončení studia na VŠZ. Od r. 99 starosta obce Nečtiny doposud. V letech 2-24 člen zastupitelstva PK (SNK). Od r. 999 člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. V roce 23 ředitel soutěže Vesnice roku v ČR. Od roku 23 předseda SPOV Plzeňského kraje. Od r. 26 místopředseda SPOV PK. Ing. Alena Bulínová (962) Absolventka vysoké školy zemědělské - ekonomické. V letech 984 až 989 působila jako plánovačka JZ Nečtiny. Poté na postu ekonomky Z Manětín. Od roku 997 podniká jako OSVČ účetní práce a od roku 25 také působí jako účetní Z Vlastníků Štěchovice. Od posledních komunálních voleb členka zastupitelstva obce Štichovice OZORČÍ RAA Ing. Jaroslav Vojta (966) Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze, obor hydraulické stroje a mechanizmy. Po studiu pracoval jako pedagog výchovného ústavu pro děti ve Žluticích, kde zastával post vedoucího školy a psychoterapeuta. Od roku 999 je starostou Města Žlutice. V této funkci pracuje doposud. vouleté funkční období využil k realizaci významných a náročných akcí typu ekologického vytápění města Žlutice, čímž prokázal odvahu a prozíravost komunálního řídícího pracovníka. Projekt se stal úspěšnou a vzorovou realizací. Je předsedou Svazku obcí oupovské hory, který se snaží o rozvoj Toužimska, Žluticka a Valečska. Ing. Václav Konopík (95) Po ukončení lesnické fakulty VŠL ve Zvolenu (973) nastoupil jako technický pracovník v Lesním závodě Žlutice, kde pracoval v různých funkcích do r o r. 2 pracoval v podnikatelském sektoru v lesnictví LČR - zástupce oblastního inspektora v Karlových Varech. Od r. 23 odborný lesní hospodář na lesním majetku města Žlutice a obce Čichalov, ředitel a jednatel společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. spravující městské lesy. V roce 27 akreditován na poradce v oboru lesnictví. Bc. Miloslava Křimská (964) Absolventka Střední ekonomické školy v Karlových Varech, obor všeobecná ekonomika. V letech studium na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno, obor ekonomika a management obchodu. Po ukončení SEŠ asistent vedoucího výroby chladících zařízení podniku Strojoprav Stará Role. Od roku 99 OSVČ v oblasti obchodu, ekonomiky a účetnictví. Od roku 998 správce konkursní podstaty a exekuční správce. Tři volební období zastupitelka obce Andělská Hora. Od září 27 působí jako starostka obce. PROGRAMOVÝ VÝBOR PŘESEA Paedr. Vladislav Krumer (942) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS), rigorózní zkoušky Peadr. 983, distanční studium VÚT Brno, Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel Od 977 místopředseda později předseda České organizace ČSTV. Soukromý podnikatel , nyní odbor investic rozvoje města Tachov. Zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních dotačních titulů. Od 2 posuzovatel projektu PHARE CBC v regionu Egrensis (regionální rozvoj, operační programy a strukturální fondy EU). Phr. Petr Sušanka (938) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS TV - matematika), rigorózní zkouška 97 Phr., distanční studium VÚT Brno Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel, vědecko výzkumný pracovník , vedoucí mezinárodních výzkumných týmů v oblasti biomechaniky sportu, autor prostorových analýz člověka, poslední aktivita OH Soul 998, soukromý podnikatel , starosta obce Valeč Ředitel Vladař, organizátor aktivit venkova na celorepublikové úrovni a zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních titulů. Václav Šístek Viz členové správní rady Jan Bartoň Viz členové správní rady Ing. Jiří Křemenák Viz členové dozorčí rady Pavel Stoček Viz monitorovací výbor 6

9 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Milena Kostihová (96) Vystudovala střední průmyslovou školu stavební v Kadani (979). Pracovala ve státním podniku Armabeton, po roce 989 Armabeton a.s. jako stavební technik. Zabývala se zpracováním nabídek stavebních prací do výběrových řízení, poptávek a uzavíráním smluv s dodavateli. V roce 26 absolvovala vzdělávací program Projektový manažer. V lednu roku 27 začala pracovat v Informačním centru mikroregionu Radonicko, kde působí jako projektová manažerka mikroregionu. Ing. Marie Krzáková (979) Vystudovala chemickou fakultu VUT v Brně, obor chemie a technologie ochrany životního prostředí. Po ukončení studia nastoupila do Aktivy a.s. v Kaznějově jako technolog vodního hospodářství a poté do analytických laboratoří - divize Ekotechnika v OK, PB a.s v Paskově jako technická vedoucí oddělení hydrochemie. Od 6/25 je zaměstnána u Obce Nečtiny jako odborný pracovník obor účetnictví a financování. Profesně se zaměřuje na činnost manažera venkova a aktivity v monitorovacím výboru. Pavel Stoček (962) Absolvent SOU - Karlovy Vary (977-98), pracoval ve stravovacích provozech jako zástupce a šéfkuchař do roku 993, následně zastával místo skladníka v IPS Karlovy Vary do 996, soukromé podnikání ukončil v 2. o roku 23 zaměstnán jako řidič a od šéfkuchař Proxima s.r.o. V letech starosta obce Stružná, poté se v rámci Vladař věnuje programu Leader. V roce 27 absolvoval kurz,, Manažera venkova v Benešově, v roce 28 přihlášen k dálkovému studiu na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. MONITOROVACÍ VÝBOR Martin Polák (977) Absolvoval Gymnázium v Podbořanech (99 995), poté studium na Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni a Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od roku 2 podniká v oblasti výpočetní techniky (hardware, software, poskytovatel bezdrátového internetu v regionu Podbořanska). V rámci Vladař pracuje od února 27 jako správce sítě, webmaster a projektový manažer. Marta Rámešová (983) Absolventka Obchodní akademie, po absolvování pracovala jako asistentka ředitele, účetní a současně lektorka německého jazyka. Od /25 pracuje na obecním úřadě a od /25 jako koordinátora mikroregionu Žatecka v rozvojovém centru. V 2/25 složila úspěšně zkoušky na řízení projektového cyklu se zaměřením na projekty financované z EU a ČR. /26 se stává členkou monitorovací komise Vladař s úkolem realizace projektů a její kontroly v rámci LEAER ČR a POV. Romana Enzmannová (974) Studium na Střední zdravotnické škole (992). Vede obsluhu Infocentra v Březně, kde se nachází veřejná knihovna, fitness a provoz veřejného internetu. Je členkou kulturní komise při tamním obecním úřadě. Podílí se na přípravách kulturních akcí v obci. Je manažerkou mikroregionu Nechranicko a zabývá se zejména projektovou činností. Jana Kriegelová (974) Absolvovala střední odborné vzdělání, obor prodavačka smíšeného zboží (992), v roce 28 zahajuje dálkové na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. Od roku 26 až do nynějška pracuje jako sekretářka Vladař. VÝBĚROVÁ KOMISE Předseda Ing. Jaroslav Vojta Viz členové dozorčí rady Ing. Zdeněk Vukliševič Viz členové správní rady Ing. Zdeněk Ornst Člen pléna Věra Vernerová Viz členové správní rady Stanislav Zatloukal Člen pléna 7

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z V. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011.

Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: Příjem žádostí byl zahájen od 6. 1. 2011 do 31. 3. 2011. Přehled aktuálních výzev k příjmu žádostí o dotace: příjem žádostí do ROP SEVEROZÁPAD - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu podporuje zvýšení ubytovacích kapacit v Ústeckém a Karlovarském kraji, zlepšení

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník

Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník Zápis z valné hromady občanského sdružení VYHLÍDKY konané dne 27.3.2012 od 16.00 hod v zasedacím sále Městského úřadu Mělník VH zahájila místopředsedkyně Čermáková VH byla svolána v souladu se stanovami,

Více

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR Závěrečná zpráva o OBSAH 1. Shrnutí... 3 2. Přehled o čerpání prostředků na financování Programu LEADER... 5 3. Plnění cílů Programu a dosažené hodnoty indikátorů... 9 Hlavní cíl Programu:... 9 3.1 Plnění

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Zálabí, místní akční skupiny za rok 2010 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity roku 2010 5. Finanční zpráva

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více