Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 MAS VLADAŘ"

Transkript

1 Výroční zpráva 29 VLAAŘ

2 Obsah: Slovo předsedy Slovo ředitele Struktura Vladař Složení správní rady, dozorčí rady, programového výboru, monitorovacího výboru a výběrové komise Čestná listina Vladař o. p. s Integrovaná strategie území Projektové záměry- SPL Monitoring- LEAER SYSTEMS Mimořádná akce roku hnutí LEAER Živý venkov Partnerství- národní a mezinárodní spolupráce Cesty za poznáním Fotosoutěž Vladař Z činnosti MNO Financování Vladař

3 zpráva výroční zpráva SLOVO PŘESEY Výroční zpráva Vladař 29 je zpráva o období, kdy nejen u Vladař, ale i v celém hnutí LEAER dochází ke zlomovému období. Jsme na půli cesty v prosazování metody LEAER na území venkova a také ve faktické a každodenní realizaci LEAERU Shodou okolností i Vladař je na půli cesty své činnosti na svém území. Hned od počátku jsme zaměřili své snažení na vzdělání a vzdělávání venkova, informace pro venkov, udržitelný rozvoj zemědělství a venkova jako celku. Zejména u nás v Sudetech by bylo nemyslitelné nezačít s obnovou venkova ihned po roce 989. Měli jsme velkou výhodu od samého počátku v tom, že i nová vláda si uvědomovala tento velký problém, proto se také snažila o aktivní přístup k rozvoji venkova prakticky od samého počátku své existence. Stav vesnic a současně i společenských vztahů byl na území Sudet katastrofální. Bez programu obnovy venkova, který přijala vláda ČSR dne 29. května 99, by nebylo naše hnutí tam, kde je dnes. Tehdejší postoje a proklamace hlavních protagonistů rozvoje českého venkova a čelních představitelů Spolku pro obnovu venkova ministra Ing. Ivana ejmala, Bohuslava Blažka, Ing. Jana Krumla a prof. arch. Miroslava Bašeho byly v podstatě shodné a v ničem se moc neliší od toho, co prosazujeme i nyní. Venkov byl od samého počátku 9. let podpořen materiálně i finančně. V tomto období vložila Česká republika cca 6,5 mld. Kč do programu obnovy venkova. Současně byl od roku 24 nastartován Český LEAER, který v rozvinutější formě funguje dodnes. Vše, co předcházelo současné podobě LEAER, velmi dobře připravilo místní hnutí a všechny dlouhodobě fungující místní akční skupiny na úkoly, které nás čekaly a ještě čekají v letech V polovině probíhajícího období můžeme konstatovat, že je mnoho co zlepšovat, pokud chceme, aby metoda LEAER zakořenila na našem venkově a byla aplikovaná i v následujících desetiletích. Každá působící na území ČR, tedy i Vladař, musí začít u sebe. ůsledně, každoročně, měsíc po měsíci musí zkvalitňovat svoji činnost a čerpat z poznatků celého hnutí tak, aby před koncem celého období někdy v roce 22-3 představovala čistě profesionální jednotku podporující celé území venkova, které si při svém založení nebo v průběhu své činnosti v minulém období vytýčila. V relativně krátkém časovém úseku 6-2 let, ve kterém pro venkov pracujeme, a u některých v ještě kratším období svého působení, jsme byli přes krátkost své aktivní činnosti dostatečně poučeni. Víme, že bez systematické a důsledné práce se neobejdeme. Neobejdeme se ani bez spolupráce velkého množství realizátorů a dobrovolníků. Tak jak chceme rozvíjet venkov a chránit jeho přírodní a kulturní dědictví, tak musíme u lidské populace chránit a prosazovat její morální principy, mezilidské vztahy, zabývat se soustavně a intenzivně výchovou a vzděláváním. Nesmíme zapomenout ani na zdraví. Změna životního stylu nás venkovanů, podpora tělovýchovy a sportu ve školách, u mladých lidí a celé populace musí být ve středu našeho zájmu. Tak, aby mohlo znovu platit heslo ve zdravém těle, zdravý duch. Navíc jsme si uvědomili, že musíme prosazovat a podporovat informovanost venkovského obyvatelstva a vytvářet podmínky pro společenský život v každé, i v té nejmenší obci našeho venkova. To nemůžeme zajistit my, to si musí zajistit sami venkované. My jsme pouze aktivisty, někdy možná i manažery. Proto Vladař, správní rada, které předsedám, ale i komise, výbory, sekretariát a další zájmové skupiny budou vždy respektovat deset principů metody LEAER v České republice. Sám se zavazuji, že tyto principy budeme průběžně kontrolovat a hlavně v procesu své činnosti naplňovat. O kterých deset principů metody LEAER v České republice jde?. Existence Místní rozvojové strategie (ISPÚ a SPL). (Všechny v ČR by měly tyto strategie do konce příštího roku 2 inovovat, někdy i přepracovat.) 2. Princip zdola (BOTTOM UP). (Tento princip úzkostlivě hlídat a nepřipustit znovu řízení shora.) 3. Místní partnerství veřejných a soukromých subjektů (Místní akční skupiny ). (Princip partnerství a spolupráce povýšit na jeden 29 z hlavních principů vzájemných vztahů a svojí činnosti.) Pro omezený prostor úvodního slova ostatní principy se pokuste glosovat sami. 4. Morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost 5. Výchova, vzdělání a informace 6. Inovativnost 7. Integrované a vícesektorové aktivity 8. Živý venkov (neinvestiční i drobné projekty oživující život na venkově) 9. Síťování. Národní a mezinárodní spolupráce Moje životní zkušenosti a zkušenosti podnikatele, který je v současném období i předsedou správní rady Vladaře, mě vedou k přesvědčení, že musíme co nejdůrazněji a co nejrychleji prosadit komplexní činnost Vladař a Národní síť ČR musí obdobně prosadit komplexní činnost na úrovni všech ostatních místních akčních skupin v ČR. Strategický plán LEAER je sice velmi důležitou, nezanedbatelnou, možná že i určující činností místních akčních skupin, ale v žádném případě není hlavní činností. Tato skutečnost by přeměnila místní akční skupiny a jejich manažery na další neúměrně přebujelý článek české byrokracie a administrativy. To nesmíme dopustit a musíme požadovat, aby v roce 2, kdy dojde k přehodnocení PRV, došlo i k přehodnocení jeho čtvrté osy - LEAERU. Hnutí LEAER prezentované jednotlivými na příslušných územích ČR (bohužel ne na všech územích) tvoří jako jeho jednotlivé články propojený řetězec, který je buď funkční, nebo není funkční, žádná jiná možnost není. Tedy buď bude fungovat i po roce 23 v období dalších 2-3 let, nebo nebude fungovat po roce 23. Každý z nás ví, že síla a kvalita řetězce je jednoznačně dána jeho nejslabšími články. Proto nám nemůže stačit, aby fungovalo - 5 kvalitních, ale musíme systematicky a rovnoměrně rozvíjet celé hnutí. O existenci a budoucnosti místních akčních skupin budou rozhodovat, které jsou dnes průměrné nebo možná i podprůměrné. Musíme se všichni výrazně zlepšit. Musíme opravdu ovlivňovat každodenní rozvoj venkova, aby nemohl nikdo zapochybovat nad potřebností fungujících místních akčních skupin, nad potřebou metody LEAER pro venkov. Ivo Husinecký Předseda SR Vladař

4 29 Vladař Zpráva ředitele Motto Svatoplukovy pruty a jejich legenda V dávných dobách žil v Čechách moudrý kníže. Měl tři syny, mezi které rozdělil tři rozsáhlá panství na venkově. Na sklonku svého života syny svolal a nejmladšímu z nich předal silnou větev a přikázal, aby ji zlomil. Syn tak učinil bez problému. Sám vzal tři větve a pokusil se je zlomit. Přes velké úsilí tento silný kníže větve nezlomil. Předal tedy větve synům, ať je zlomí. Ani jednomu z nich se pokus nezdařil. Synové otce pochopili. Od té doby po celý život žili pospolitě, jejich panství se rozvíjela a bohatla. Z toho plyne poučení: pokud venkovy budou držet pohromadě v partnerství a spolupráci, nikdo je nezničí. Budou se rozvíjet a vzkvétat. Kdyby EU neudělala pro venkov v České republice nic jiného, než zavedla metodu LEAER a tuto od roku 24 financovala, pak udělala pro český venkov velmi mnoho. Bylo již na nás na České republice, jak se postavila k rozdělení finančních prostředků z EU. Tady se stala první a podstatná chyba. Na IV. osu EAFR, osu LEAER bylo vyčleněno pouze 5 % z alokované částky. Tato osa se zaměřuje na přípravu a naplňování místních rozvojových strategií, na realizaci projektů spolupráce a administrativní činnost místních akčních skupin, včetně na oživení jejich území. Metoda LEAER pomáhá venkovským územím společným postupem místních partnerství, postupem zdola nahoru (bottom- up), podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život, vytvořit nová pracovní místa a zvýšit celkovou stabilitu území. V místě svého působení by měla aktivita LEAER nepřímo ovlivnit i zdraví nás venkovanů, životní styl a odpovědnost vůči budoucím generacím. Práce metodou LEAER předpokládá inovační a kreativní postupy. Není tedy omezena pouze na administraci předkládaných projektů žadateli. To je nezbytná samozřejmost. Předpokládá navíc stálé hledání a na druhou stranu systematickou a odpovědnou práci ve prospěch rozvoje venkova. Hnutí má v České republice již sedmiletou tradici a od roku 23, kdy u nás byla zakládána první místní partnerství, se tento demokratický a vysoce efektivní způsob využívání dostupných zdrojů k podpoře rozvoje venkovských regionů rozšířil téměř po celé republice. Místní akční skupiny () = Lokal Action Grup (LAG) působí na 73 % území ČR. Zatím musíme konstatovat, že ale existují velké rozdíly v úrovni jejich působení. V současné době u nás působí celkem 49 místních akčních skupin (str. 28), které zahrnují území obcí a měst České republiky, 73,3 % z celkového počtu obcí. 7 je sdruženo v Národní síti místních akčních skupin České republiky (NS ČR). Vladař jako dobrovolný svazek obcí pokrýval od svého vzniku (995) svým územím některé mikroregiony tří krajů. Od roku 2 byla Vladař informována o vývoji LEAER I., LEAER II. v zemích původní patnáctky EU. V dlouhodobém (ročním) kurzu pořádaném Ministerstvem zemědělství byli pracovníci Vladaře školeni francouzskými specialisty na problematiku LEAER. Téhož roku pozval Vladař na své území do Valče a Karlových Varů evropskou manažerku Mauru Valsch z Irska, aby nám předala zkušenosti a praktické příklady LAG uhalow. Možná právě proto Vladař inklinuje od samého počátku vzniku Národní sítě ČR ke sjednocování, spolupráci a partnerství. Vladař byla v roce 25 aktivním zakladatelem Národní sítě ČR a organizátorem Prvé evropské konference o venkovu, která se konala v klášteře Premonstrátů v Teplé v listopadu 25. OBROVOLNÁ ČINNOST MOTIVACE NÁS VENKOVANŮ Rok 29 se stal významným rokem činnosti Vladař. Mimo plnění úkolů SPL, administrace projektů od žadatelů, atd. jsme vybrali z široké škály činností jednotlivých složek, ty činnosti, které nejvíce ovlivní a urychlí rozvoj Mas Vladař a zřejmě i celého hnutí v ČR. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné činnosti, k vytváření spolkové činnosti a k zájmu o úspěšný rozvoj obce, kde žijí. Rozvoj OBROVOLNICTVÍ, VÝZNAM- NÁ SOUČÁST AKTIVIT obrovolnou činnost, spolupráci a partnerství na venkově pokládáme za absolutní základ úspěšného a udržitelného rozvoje venkova. Žádné i ty ekonomicky nejvyspělejší země Evropy nejsou schopny hradit všechny aktivity občanů ze státních prostředků. Neúměrně štědré sociální systémy nemohou být v České republice ani v žádné jiné zemi nastaveny tak, aby odváděly občany od práce a aby rozdělovaly celou společnost na ty, kteří chtějí pracovat, a na ty, kteří nemusí pracovat. Tento stav má následně negativní vliv na celou společnost. Lidé se stále více uzavírají do sebe, omezuje se spolková činnost v obcích a v horším případě dokonce v některých lokalitách vznikají nepřizpůsobivá společenstva s projevy extremizmu nebo naopak apatie. obrovolnictví a jeho všemožných podpor na venkově, ale i ve městech tedy celoplošně v ČR, nebude nikdy dost. obrovolnictví na venkově by mělo být maximálně podporováno ze strany místních akčních skupin a mělo by se stát středobodem metody LEAER. Úspěšné na sebe nabalují dobrovolníky v každé aktivitě, kterou provozují. Rozšiřují tak svoji činnost po celém území a mnohonásobně zvyšují počet realizovaných akcí na venkově. Nejúspěšnější akce jsou pak ty, kde se stávají aktivními účastníky přímo obyvatelé obcí, všichni přímí účastníci programu. Nepřímým hodnotícím ukazatelem dobrovolné činnosti podporované úspěšnou bude v budoucnu velikost členské základny. OBORNOST KVALITA ŘÍZENÍ Vladař za dobu své činnosti administruje nebo přímo realizuje více než 2 projektů. Předpokládá, že počátkem roku 2 se počet projektů navýší na 2. To je rozsah, který nelze zvládnout bez moderních způsobů řízení, bez systematizace vnitřních procesů, bez promyšleného managementu projektů, automatizace a standardizace procesů, atd., atd. Ve spolupráci se studenty a mladými IT pracovníky se již delší dobu vytváří software LEAER SYSTEMS, který nám všem bude umožňovat kladené úkoly při aplikaci metody LEAER úspěšně zvládat. Vladař se rozhodl v zájmu rozvoje spolupráce a výměny informací plně otevřít a zve- Není jeden venkov. Venkovské mikroregiony jsou velmi různorodé. Neodlišuje je jen rozmanitost přírody, ale i lidé a jimi vytvořená společenstva se významně odlišují, mikroregion od mikroregionu. A proto venkovy, chcete- li- mikroregiony, nikoli venkov. 2

5 zpráva výroční zpráva 29 řejnit svoji činnost spolupracujících. Reakce v ČR nás mile překvapila. K podepsalo partnerskou smlouvu 4 a řada tuto možnost ve svých řídících orgánech projednává. Předpokládáme, že v roce 2 se počet navýší nejméně na 6. Byla založena pracovní skupina LEAER SYSTEMS GRUP a vytvořeno vývojové fórum projektu na adrese www. leadersystems.cz. Hlavní myšlenkou této aktivity je plně otevřít všechny znalosti, činnosti a projekty všem členům LEAER SYSTEMS GRUP ( LSG). na svém pracovišti již třetím rokem pořádá celodenní školení a to nejen pro místní akční skupiny NUTS II Severozápad, tedy na území, kde Vladař působí, ale i v ostatních regionech NUTS II celé České republiky (ČR má 7 NUTS II - regionů). Na těchto školeních, ale i v průběhu roku dává Vladař k dispozici všechny vytvořené projekty, postupy tvorby projektů, formy řízení, monitoringu apod. Nabídku jsme oficiálně předali Národní síti v ČR. Vznikem LSG se myšlenka spolupráce dále precizovala a pro rok 2/ 2 již předpokládáme, že každá Leader Systems Grup bude mít svůj samostatný vstup a www stránku, kde si bude na společném softwaru řídit organizaci a monitoring svých vlastních projektů. Práce ve společné síti by měla nahradit minimálně / 4 až / 2 pracovního úvazku. OSTRANĚNÍ BÍLÝCH MÍST NA MAPĚ ČR Na území ČR existuje 37, které nebyly vybrány mezi 2, dotovaných v LEAERu S těmito je třeba spolupracovat na národních a mezinárodních projektech, partnerství a spolupráci. Pokud si již zaběhnuté rozdělí tento náročný úkol územně i finančně, je to úkol řešitelný. Hnutí LEAER je schopno pomoci si samo. Po období 24 6 nebude existovat v ČR hnutí LEAER ani nadprůměrné, pokud se nezlepší činnost všech a zejména průměrných a podprůměrných. Síla řetězce (chcete- li sítě) je vždy dána nejslabšími články. To je jedna z cest, jak rozšířit LEAER postupně po celém území českého venkova, jak postupně odstraňovat bílá místa na mapě ČR. Každá, která znovu zahájí svoji činnost metodou LEAER, je vítězství nás všech. Vítězství Národní sítě ČR. Podpora nevybraných musí být důsledná a trvalá po celé období Podporu musíme zajistit i na úrovni mezinárodní. Na úrovni mezinárodní jsme v roce 29 zahájili spolupráci s Serviso jako koordinační (K ) a pod jejím vedením jsme připravili projekt v rámci LEAER IV. II. b - mezinárodní spolupráce. Hovoříme s venkovskými lidmi, podporujeme jejich vzdělávání, ale především jim nasloucháme. I v tomto projektu byla zařazena jedna bez jakékoliv předchozí podpory. Vliv a podpora nezařazených při národní a navíc i mezinárodní spoluprací se jednoznačně umocňuje. Podpora a spolupráce nesmí ovšem být jednorázová v rámci realizace jednoho projektu. Musí se jednat o dlouhodobý a systematický proces spolupráce a partnerství. NÁRONÍ A MEZINÁRONÍ SPOLU- PRÁCE ůležitost a současně velké výhody národní spolupráce začínáme chápat. okonce se významně prohlubuje i spolupráce místních akčních skupin na krajské úrovni, eventuálně i na území NUTS II (sdružující dva až tři kraje). Ještě náročnějším úkolem Vladař, ale i celé Národní sítě je rozšíření partnerství a spolupráce na mezinárodní úrovni. Cítíme, že mezinárodní spolupráce je neméně tak důležitá jako spolupráce národní, ale zde jsme prozatím v počátcích. Místními akčními skupinami řízená mezinárodní spolupráce je spíše ojedinělá. V naší činnosti musíme obrazně řečeno zrušit hranice a je jedno, zda se jedná o hranice obcí, měst, krajské, regionální či zemské. Jde o řešení dlouhodobé a u mezinárodní spolupráce dokonce i generační. Začít je třeba ihned. Období LEAER využijeme k tomu, aby si každá vytvořila trvalé partnerské vztahy alespoň s dvěma LAG. si vyberou vhodné partnery podle společných zájmů či jazykového vybavení. Vytvoří se tak trvalá a hustá síť partnerství a spolupráce mezi LAG EU, kterou nebude možno zpřetrhat. Pro České republiky tato důsledně prosazovaná a řešená tvorba sítě EU bude mít navíc nedocenitelný přínos v urychleném odstraňování jazykových bariér. V rámci národní a mezinárodní spolupráce, v rámci partnerství mezi máme před sebou tři důležité úkoly: Spolupráce a partnerství mezi na území ČR Spolupráce a partnerství mezi LAG na území EU Pomoc přistupujícím zemím do EU Prvé dva úkoly jsou trvalé. Pokud se stanou skutečností ve většině zemí EU, bude jednoznačně podporována i aplikace metody LEAER na evropském venkově, na venkově každé členské země. Nejpozději do roku 22 by mělo hnutí LEA- ER uspořádat evropskou konferenci o venkovu bottom up a na této konferenci předložit své představy o své blízké budoucnosti (24 22). POMOC PŘISTUPUJÍCÍM ZEMÍM V letech byla českému venkovu v rámci aktivit EU poskytnuta významná pomoc. Byla organizována krátkodobá i dlouhodobá školení. Na různých akcích se vystřídali školitelé z mnoha zemí, Irska, Finska, Španělska, Portugalska, Rakouska, Německa atd. Francie vyslala dokonce školitele na celý rok do Prahy a místní akční skupiny reprezentované svými manažery dojížděly v průběhu roku na opakované několikadenní školení. Jsme přesvědčení, že tato školení zkrátila rozšíření metody LEAER na území ČR o několik let. Školení měla i významný vliv na současnou úroveň školených. v ČR chtějí tuto pomoc hnutí LEAER vrátit a přispět k obdobnému školení u přistupujících zemí. Vladař spolu se studenty architektury vyprojektovala mobilní vzdělávací vesničku. (str. 29). Projektu se zúčastňuje 5 místních akčních skupin (3 z ČR, LAG z Finska a LAG z Německa). Projekt je zaměřen na vzdělávání venkovanů, který bychom chtěli později rozšířit i na vzdělávání venkova přistupujících zemí do EU a vrátit tak to, co nám poskytla EU v letech 22-24, kdy jsme se mohli mimo jiné rok vzdělávat pod vedením francouzských expertů, kdy nám byly poskytnuty kurzy, které vedli Irové a experti dalších zemí. Mobilní školící vesničku a její využití pro rozvoj venkova u přistupujících zemí, kupř. Chorvatska, chceme projednat v rámci realizovaného vzdělávacího projektu se specialisty z ČR, Finska a Německa, současně přizvat specialisty z Irska a Francie. Společný projekt pěti zemí EU Přenos metody LEAER na území přistupujících zemí do EU bude obsahovat nejen kompletní technický projekt energeticky soběstačné vzdělávací vesničky, ale i komplexní návrh metodiky vzdělávání speciálně upravené pro jednotlivé přistupující země. okumenty předložíme Národním sítím pěti zemí a po jejich kritickém projednání i odpovědným institucím EU v Bruselu. Phr. Petr Sušanka ředitel Vladař 3

6 4 29 Vladař

7 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Ivo Husinecký (95) Absolvent Střední průmyslové školy ( ) a studia na Pedagogické fakultě ( ). o roku 992 pracoval převážně na SOU jako vrchní mistr obor automechanik. Od 992 podnikatel, firma Ivo Husinecký Automega. Zároveň je členem republikového představenstva Sdružení podnikatelů ČR, místopředseda Sdružení podnikatelů Karlovarského kraje, tiskový mluvčí. Podporovatel hnutí venkova a od samého počátku jejím aktivním členem. Věra Vernerová (952) Absolventka Střední ekonomické školy v Žatci. Po studiu pracovala na několika místech ekonomického zaměření. Od roku 985 jako ekonomka v omově důchodců v Mašťově, v roce 995 pak převzala funkci vedoucí tohoto ústavu. V únoru 25, kdy z vážných zdravotních důvodů odstoupil z funkce starosta obce Radonice Phr. Vladimír Valeš, nastoupila na místo starostky této obce. Pokračuje ve šlépějích svého předchůdce, vynikajícího organizátora a vizionáře, zachránce kulturních památek. Zastává také funkci místopředsedkyně Mikroregionu Radonicka. Aktivně pracuje na rozvoji obce Radonice a celého mikroregionu. Jan Bartoň (949) Starosta obce Staňkovice. V této funkci působí již od roku 99. Zabývá se strategickými záměry obce a jejím rozvojem. Byl iniciátorem vzniku Mikroregionu Žatecko, jejímž je od roku 2 předsedou. Inicioval a realizoval odborné pracoviště Rozvojové centrum Mikoregionu Žatecka, které je vybudováno ve Staňkovicích a pracuje pro potřeby obcí mikoregionu SPRÁVNÍ RAA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Ing. Zdeněk Vukliševič (956) Absolvent Střední zemědělské technické školy ve Žluticích (975) absolvoval studium při zaměstnání na Vysoké škole zemědělské v Praze - obor provoz a ekonomika. Od roku 978 zaměstnán na Státním statku Lubenec jako technik a od roku 993 jako jednatel firmy Lukra, spol. s r. o. Již čtyři volební období pracuje v zastupitelstvu obce Lubenec. Je předsedou TJ, starostou honebního společenstva, členem výboru mysliveckého sdružení. Jeho znalosti z oblasti zemědělství využívá a bude využívat Vladař o.p.s. v rámci podpory zemědělců, EAFR a diverzifikace Václav Šístek (947) Absolvent Střední průmyslové školy ( ). Po ukončení ZVS pracoval jako programátor, matematik analytik a samostatný vývojový pracovník ve výpočetním středisku Severočeských hnědouhelných dolů v Mostě (97 992) a od roku 996 jako vedoucí investic. Po krátkém působení ve vedení Mostecké uhelné společnosti je již v pátém volebním období starostou obce Bitozeves, kde realizuje rozsáhlé investiční záměry obce dané dlouhodobou koncepcí rozvoje obce. Miroslav orňák (957) Vzdělání středoškolské agronom Státní statek, OZ Žlutice. o roku 986 působil ve funkci THP v podniku Těžká mechanizace Verušičky Od roku 99 jako vedoucí zootechnik v HS Vrbice. Následně od roku 994 byl vedoucím střediska v HS Chyše. Od roku 22 podniká. V roce 26 zvolen starostou obce Chyše, kde do nynějška po znovuzvolení v roce 28 působí. 5

8 29 Vladař PŘESEA Ing. Jiří Křemenák (958) Po ZŠ studium na SZTŠ v Plasích. Studium na VŠ zemědělské, fakulta agronomická, obor foto. Současně středisko vrcholového sportu VŠ Slavia Praha - reprezentant ČSSR v judu základní VS v ukle Banská Bystrica. 98 agronom Z Nečtiny. 986 dokončení studia na VŠZ. Od r. 99 starosta obce Nečtiny doposud. V letech 2-24 člen zastupitelstva PK (SNK). Od r. 999 člen předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR. V roce 23 ředitel soutěže Vesnice roku v ČR. Od roku 23 předseda SPOV Plzeňského kraje. Od r. 26 místopředseda SPOV PK. Ing. Alena Bulínová (962) Absolventka vysoké školy zemědělské - ekonomické. V letech 984 až 989 působila jako plánovačka JZ Nečtiny. Poté na postu ekonomky Z Manětín. Od roku 997 podniká jako OSVČ účetní práce a od roku 25 také působí jako účetní Z Vlastníků Štěchovice. Od posledních komunálních voleb členka zastupitelstva obce Štichovice OZORČÍ RAA Ing. Jaroslav Vojta (966) Vystudoval strojní fakultu ČVUT v Praze, obor hydraulické stroje a mechanizmy. Po studiu pracoval jako pedagog výchovného ústavu pro děti ve Žluticích, kde zastával post vedoucího školy a psychoterapeuta. Od roku 999 je starostou Města Žlutice. V této funkci pracuje doposud. vouleté funkční období využil k realizaci významných a náročných akcí typu ekologického vytápění města Žlutice, čímž prokázal odvahu a prozíravost komunálního řídícího pracovníka. Projekt se stal úspěšnou a vzorovou realizací. Je předsedou Svazku obcí oupovské hory, který se snaží o rozvoj Toužimska, Žluticka a Valečska. Ing. Václav Konopík (95) Po ukončení lesnické fakulty VŠL ve Zvolenu (973) nastoupil jako technický pracovník v Lesním závodě Žlutice, kde pracoval v různých funkcích do r o r. 2 pracoval v podnikatelském sektoru v lesnictví LČR - zástupce oblastního inspektora v Karlových Varech. Od r. 23 odborný lesní hospodář na lesním majetku města Žlutice a obce Čichalov, ředitel a jednatel společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. spravující městské lesy. V roce 27 akreditován na poradce v oboru lesnictví. Bc. Miloslava Křimská (964) Absolventka Střední ekonomické školy v Karlových Varech, obor všeobecná ekonomika. V letech studium na Středočeském vysokoškolském institutu Kladno, obor ekonomika a management obchodu. Po ukončení SEŠ asistent vedoucího výroby chladících zařízení podniku Strojoprav Stará Role. Od roku 99 OSVČ v oblasti obchodu, ekonomiky a účetnictví. Od roku 998 správce konkursní podstaty a exekuční správce. Tři volební období zastupitelka obce Andělská Hora. Od září 27 působí jako starostka obce. PROGRAMOVÝ VÝBOR PŘESEA Paedr. Vladislav Krumer (942) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS), rigorózní zkoušky Peadr. 983, distanční studium VÚT Brno, Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel Od 977 místopředseda později předseda České organizace ČSTV. Soukromý podnikatel , nyní odbor investic rozvoje města Tachov. Zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních dotačních titulů. Od 2 posuzovatel projektu PHARE CBC v regionu Egrensis (regionální rozvoj, operační programy a strukturální fondy EU). Phr. Petr Sušanka (938) Absolvent Univerzity Karlovy (FTVS TV - matematika), rigorózní zkouška 97 Phr., distanční studium VÚT Brno Evropský konzultant 23, ÚZPI MZe ČR manažer venkova 25, vysokoškolský učitel, vědecko výzkumný pracovník , vedoucí mezinárodních výzkumných týmů v oblasti biomechaniky sportu, autor prostorových analýz člověka, poslední aktivita OH Soul 998, soukromý podnikatel , starosta obce Valeč Ředitel Vladař, organizátor aktivit venkova na celorepublikové úrovni a zpracovatel projektů pro dotace a granty domácích a zahraničních titulů. Václav Šístek Viz členové správní rady Jan Bartoň Viz členové správní rady Ing. Jiří Křemenák Viz členové dozorčí rady Pavel Stoček Viz monitorovací výbor 6

9 zpráva výroční zpráva 29 PŘESEA Jan Fronc (952) Absolvoval střední odborné vzdělání, pracoval v zemědělství v různých profesích a funkcích, naposledy jako vedoucí střediska těžké mechanizace. Počátkem 9. let se stal podnikatelem z počátku v dopravě, následně v ovocnářství. V roce 2 podnikatelskou činnost ukončil a začal pracovat v komunální politice. Od roku 23 aktivně pracuje v programu LEAER a velmi úspěšně v monitorovací komisi. V roce 24 se stal jejím předsedou a vlastní monitoring je těžištěm práce. Milena Kostihová (96) Vystudovala střední průmyslovou školu stavební v Kadani (979). Pracovala ve státním podniku Armabeton, po roce 989 Armabeton a.s. jako stavební technik. Zabývala se zpracováním nabídek stavebních prací do výběrových řízení, poptávek a uzavíráním smluv s dodavateli. V roce 26 absolvovala vzdělávací program Projektový manažer. V lednu roku 27 začala pracovat v Informačním centru mikroregionu Radonicko, kde působí jako projektová manažerka mikroregionu. Ing. Marie Krzáková (979) Vystudovala chemickou fakultu VUT v Brně, obor chemie a technologie ochrany životního prostředí. Po ukončení studia nastoupila do Aktivy a.s. v Kaznějově jako technolog vodního hospodářství a poté do analytických laboratoří - divize Ekotechnika v OK, PB a.s v Paskově jako technická vedoucí oddělení hydrochemie. Od 6/25 je zaměstnána u Obce Nečtiny jako odborný pracovník obor účetnictví a financování. Profesně se zaměřuje na činnost manažera venkova a aktivity v monitorovacím výboru. Pavel Stoček (962) Absolvent SOU - Karlovy Vary (977-98), pracoval ve stravovacích provozech jako zástupce a šéfkuchař do roku 993, následně zastával místo skladníka v IPS Karlovy Vary do 996, soukromé podnikání ukončil v 2. o roku 23 zaměstnán jako řidič a od šéfkuchař Proxima s.r.o. V letech starosta obce Stružná, poté se v rámci Vladař věnuje programu Leader. V roce 27 absolvoval kurz,, Manažera venkova v Benešově, v roce 28 přihlášen k dálkovému studiu na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. MONITOROVACÍ VÝBOR Martin Polák (977) Absolvoval Gymnázium v Podbořanech (99 995), poté studium na Fakultě aplikovaných věd na ZČU v Plzni a Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Od roku 2 podniká v oblasti výpočetní techniky (hardware, software, poskytovatel bezdrátového internetu v regionu Podbořanska). V rámci Vladař pracuje od února 27 jako správce sítě, webmaster a projektový manažer. Marta Rámešová (983) Absolventka Obchodní akademie, po absolvování pracovala jako asistentka ředitele, účetní a současně lektorka německého jazyka. Od /25 pracuje na obecním úřadě a od /25 jako koordinátora mikroregionu Žatecka v rozvojovém centru. V 2/25 složila úspěšně zkoušky na řízení projektového cyklu se zaměřením na projekty financované z EU a ČR. /26 se stává členkou monitorovací komise Vladař s úkolem realizace projektů a její kontroly v rámci LEAER ČR a POV. Romana Enzmannová (974) Studium na Střední zdravotnické škole (992). Vede obsluhu Infocentra v Březně, kde se nachází veřejná knihovna, fitness a provoz veřejného internetu. Je členkou kulturní komise při tamním obecním úřadě. Podílí se na přípravách kulturních akcí v obci. Je manažerkou mikroregionu Nechranicko a zabývá se zejména projektovou činností. Jana Kriegelová (974) Absolvovala střední odborné vzdělání, obor prodavačka smíšeného zboží (992), v roce 28 zahajuje dálkové na Střední škole veřejnoprávní TRIVIS v Karlových Varech. Od roku 26 až do nynějška pracuje jako sekretářka Vladař. VÝBĚROVÁ KOMISE Předseda Ing. Jaroslav Vojta Viz členové dozorčí rady Ing. Zdeněk Vukliševič Viz členové správní rady Ing. Zdeněk Ornst Člen pléna Věra Vernerová Viz členové správní rady Stanislav Zatloukal Člen pléna 7

Uveden pouze text referátu bez úvodu.

Uveden pouze text referátu bez úvodu. Obr. 1 Uveden pouze text referátu bez úvodu. Obr. 2 Jsem potěšen, že se nás na této celostátní konferenci sešel opravdu úctyhodný počet 81 MAS. Z toho 69 členů a 12 nečlenů NS MAS ČR. Národní síť je nestátní

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař MAS Vladař o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař MAS Vladař o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař Stránka 1 z 45 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Vladař MAS Vladař o.p.s. Pracovní verze ke dni 31.8.2014 Strategie

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cílem projektu Místní akční skupiny jako

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00233. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více