POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY"

Transkript

1 POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk. Literární výchova Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium, 1. a 2. ročník Věta, věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti, pády, slovní druhy, skladba, funkční styly, slohové postupy Literární teorie, literární druhy, literární žánry, poezie, umělecké prostředky, vyprávěcí způsoby, umělecké směry v literatuře Slouží k přípravě na ústní část maturitní zkoušky. Cílem je zopakovat si základní pojmy z českého jazyka a literatury, které je možné poté použít při rozboru textu. Pracovní list lze užít k samostatné práci žáků v hodině nebo jako domácí cvičení. Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků v hodině. Čas pro vypracování 40 minut.

2 Pojmy z českého jazyka 1) Vysvětli pojmy: autor adresát archaismus neologismus spisovná čeština hovorová čeština nespisovná čeština obecná čeština spodoba (asimilace) znělosti diakritická znaménka dialog monolog singulár plurál samohlásky souhlásky cizí slovo synonyma podmět přísudek přímá řeč vnitřní monolog uvozovací věta uvozovky vlastní jména zeměpisný název vsuvka zkratky a značky

3 2) Doplň: Pád Čas Slovesný způsob Slovní druhy: Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti: podle čeho je poznáš: Slohové postupy: 3) Vypiš a stručně charakterizuj: Funkční styly:

4 Pojmy z literatury 1) Vysvětli pojmy: próza poezie verš sloka rým druhy rýmů literární druhy: epika lyrika drama literární žánry: povídka novela román fantasy sci-fi balada báseň tragédie komedie činohra umělecké prostředky: přirovnání metafora personifikace metonymie oxymorón hyperbola kontrast ironie gradace kompozice díla: chronologická vypravěč retrospektivní

5 vyprávěcí způsoby: ich-forma er-forma 2) Umělecké směry, umělecké proudy a umělecké skupiny určit stát, století, hlavní znaky Renesance Humanismus Klasicismus Osvícenství České národní obrození Romantismus Realismus Naturalismus Generace májovců Generace lumírovců Generace tzv. buřičů Proletářské umění Poetismus Tzv. ztracená generace Demokratický proud Imaginativní proud Válečná próza Absurdní drama Existencialismus

6 Použité zdroje: Hánová, Eva, Jeřábková, Eva: Odmaturuj z literatury, Brno: Didaktis, ISBN Polášková Taťána, Literatura : přehled středoškolského učiva, Třebíč: Petra Velanová, ISBN X Sochrová, Marie: Literatura v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce, Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN

7 ŘEŠENÍ Pojmy z českého jazyka 1) Vysvětli pojmy: autor - Autor je vlastník myšlenky, nápadu, obsahu, děje, který je pak následně zrealizován. adresát - neboli oslovený je ten, ke komu mluví archaismus - slovo zastaralé, které se v současné češtině nepoužívá a je nahrazené slovem jiným neologismus novotvar, nově utvořené nebo přejaté slovo spisovná čeština - určená pro veškerý veřejný styk, má reprezentativní a úřední funkce hovorová čeština - mluvená podoba spisovné češtiny nespisovná čeština používá se v rozhovorech s kamarády nebo v rodině obecná čeština - nespisovná forma českého jazyka používaná obvykle v běžné ústní komunikaci spodoba (asimilace) znělosti - dochází tam, kde se vedle sebe setká souhláska znělá s neznělou. Obě souhlásky vyslovíme zněle nebo nezněle podle toho, jaká je druhá v pořadí. diakritická znaménka - čárky, tečky, kroužky apod. nad písmeny nebo pod nimi, sloužící k rozlišení různé platnosti téhož písmene dialog - je rozhovor dvou nebo více osob monolog mluva jednoho člověka singulár jednotné číslo plurál množné číslo samohlásky a, á, e, é, i, í, o, ó, u, ú souhlásky zbylé hlásky cizí slovo není původem české synonyma slova souzvučná, jinak znějí, ale mají stejný význam podmět - větný člen vyjadřující původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti přísudek - větný člen přisuzující podmětu nebo samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost přímá řeč promluva postav, ohraničena uvozovkami vnitřní monolog samomluva, přímá řeč, která není ohraničena uvozovkami uvozovací věta - uvádí, kdo řeč pronesl, jakým způsobem, za jakých okolností apod. uvozovky - jsou párová interpunkční znaménka užívaná nejčastěji k vyznačení přímé řeči v textu,. vlastní jména - jazykový prostředek, obvykle charakteru podstatného jména samotného nebo s přívlastky, který označuje určitou konkrétní skutečnost (osobu, zvíře, věc, příslušnost k národu atd., tj. jednotlivinu) vsuvka - samostatná věta, která byla do věty vložena zkratky a značky - zkrácený zápis slova nebo značka, která nahrazuje víceslovný termín

8 2) Doplň: Pád 1. Kdo, co 2. koho, čeho 3. komu, čemu 4. koho, co 5. oslovujeme, voláme 6. kom, čem 7. kým, čím Čas - minulý - přítomný - budoucí Slovesný způsob - oznamovací - rozkazovací - podmiňovací Slovní druhy: 1. Podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti: podle čeho je poznáš: Oznamovací končí na. Tázací končí? Žádací - rozkazovací končí! přací Slohové postupy: informační Vyprávěcí Popisný Výkladový, úvahový 3) Vypiš a stručně charakterizuj: Prostěsdělovací styl Základní funkcí tohoto stylu je dorozumět se. Projevy spadající do této oblasti se vyznačují hlavně jednoduchou větnou stavbou a kompozicí. Jedná se například o zprávy, upozornění, běžné rozmluvy, oznámení, vyprávění či jednoduché popisy. hovorový funkce prostě sdělná (věcně informační), styl běžné komunikace nese jednoduchou informaci prostá forma, běžná slovní zásoba; parazitní slova: prakticky, vlastně, tedy užívají se hodnotící postoje, spontánnost, dialogičnost

9 Odborný styl plní funkci odborně sdělnou neuplatňuje se zde citovost poskytuje hlubší odborné poučení důležitá věcná správnost a objektivnost, úplnost, přesnost, přehlednost a jednoznačnost, užívá fakta častý výskyt odborné terminologie + vysvětlení; citace; zhuštěnost typické předložky (nevlastní): v důsledku, bez ohledu na, za účelem ; slovesná sousloví: podat oznámení styl věcné komunikace; důkladná připravenost Dělí se podle stupně odbornosti a podle adresáta: vědecký (teoretický) výsledky vědeckého výzkumu, přesné poučení o daném jevu popularizační zjednodušené podání pro laiky, vysvětlení termínů (konkrétní události) administrativní (prakticky odborný) praktický, termíny, v úřední a obchodní oblasti Administrativní styl též nazýván jako úřední, jednací původně patřil do odborného stylu, nyní je to 5. funkční styl vyčleněný z odborného funkce hospodářsko správní a řídící především písemná forma výrazy neutrální (slohově a citově nezabarvené) bez emocionality a osobních prvků ustálená forma (někdy i přísné normy); připravený, přesné vyjadřování, spisovná čeština ustálené formulace usnadňují a urychlují komunikaci; texty jsou jednoduché, rychle a snadno se zpracovávají klišé Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji. fráze mládí má zelenou, položit život na oltář vlasti předtištěné formuláře heslovitě doplňujeme konkrétní údaje přesnost, jednoznačnost, úplnost pravdivost údajů osoba autora i adresáta ustupuje do pozadí zprostředkující činitel Slohové administrativní útvary úřední styk žádost, úřední dopis, životopis, posudek heslové formulář, vysvědčení, poukázka dokumentární protokol, smlouva, potvrzení, usnesení oznamovací zpráva, objednávka, hlášení Publicistický styl styl hromadných sdělovacích prostředků (noviny, rozhlas, televize) cíl: informovat o aktuálních věcech zapůsobit na adresáta + agitace (apel) výzva, podnět k něčemu přesvědčit o něčem; donutit, udělat si vlastní názor požadavky: všeobecná přístupnost a srozumitelnost pravdivost a přesvědčivost aktuálnost poutavost a zajímavost v obsahu i ve formě Slohové útvary publicistického stylu Zpráva, oznámení, inzerát, komentář, novinový článek, recenze, nekrolog, úvodník, fejeton, interview

10 Umělecký styl funkce estetická vyvolání citového prožitku styl literární komunikace působí na rozum, cit a fantazii čtenáře subjektivnost autora umělecká literatura = krásná, poezie, próza, drama (lyrika, epika, drama) rozšiřování obzorů, poznání světa, pobavení vžití se do osudů předání faktů, dějů; charakterizační funkce prostředí, osoby, doby využití všech forem národního jazyka velká pozornost se věnuje jazyku poezie se liší od prózy (je umělečtější) a zvukové stránce jazyka rým, rytmus, metafory Slohové umělecké útvary poezie epos, elegie, báseň próza novela, román, bajka, povídka drama komedie, činohra, tragédie

11 Pojmy z literatury 1) Vysvětli pojmy: Próza - řeč stále postupující, tedy nedělená na verše, literární dílo odpovídající běžnému vyjadřování. Slova se spojují do vět, věty do odstavců, odstavec do kapitol. Próza bývá často spojena s dějem. Poezie řeč vázaná, literární dílo psané veršem Verš - jeden řádek básnického díla Sloka - strofa, ucelená část básně oddělená ve formě odstavců; opakuje se v ní stejná řada rýmovaných či nerýmovaných veršů Rým - zvuková shoda slabik na konci dvou nebo více veršů. druhy rýmů - střídavý (a b a b), sdružený (a a b b), obkročný (a b b a), přerývaný (a b c b), postupný (a b c a b c) literární druhy: epika - je literární druh založený na dějovosti, vyprávění příběhu, psána ve verších nebo v próze, podle rozsahu se zpravidla člení na velkou, střední a malou. lyrika - je literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky a úvahy autora nebo hrdiny reflektuje spíše stav drama - literární dílo určené k předvádění na jevišti literární žánry: povídka - kratší prozaický útvar, jehož příběh má jednoduchý děj, který nemá takový spád a napětí, probíhá pomaleji, složitěji a velmi často se v ní objevuje popis. Rozlišovat různé varianty povídek můžeme opět podle obsahu (humoreska) či rozsahu (minipovídka). Je-li styl velmi zdobný, mluvíme o arabesce. Novela - zajímavý a napínavý příběh, který má rychlý spád s nečekaným závěrem. Román - zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku jejich života. Hlavní dějová linie se dále větví a rozvíjí se vedlejší motivy epizodní. Romány rozdělujeme: detektivní, výchovné, psychologické, válečné, historické Fantasy - zobrazuje příběhy, v nichž hrají hlavní úlohu nadpřirozené, nebo logicky nevysvětlitelné úkazy a jevy. Původ fantasy lze spatřovat v mýtech, pohádkách, středověkých legendách a rytířských eposech. Svět, ve kterém se příběh odehrává, je většinou nezávislý na našem, případně je s naším nějak spojený či se děj odehrává v našem nějak pozměněném světě. sci-fi - (z angl. Science - věda a fiction-představa) je část fantastické literatury odehrávající se v realitě, s níž lidé doposud neměli zkušenost, buď v budoucnosti, nebo v přítomnosti, v níž je však něco jinak. Oním něco jinak je vynález, setkání s jinou formou života, neobyčejné schopnosti člověka, experiment, událost globálního významu (katastrofa, nová světová válka) a podobně. Balada -lyrickoepická pochmurná báseň s zhuštěným dějem, který rychle směřuje k tragickému konci, hlavním motivem bývá zápas lidí s nadpřirozenými bytostmi, se zhoubnými vášněmi, zápas člověka se společenskými poměry (b.sociální); charakteristický je motiv viny a trestu; b. lidová, b. umělá Báseň - literární dílo sepsané ve verších a bývá často členěno do strof. Básně bývají kratšího rozsahu. Často básně vyjadřují autorův postoj ke světu a nahlížení na současné i minulé problémy. Tragédie - hra s vážným obsahem, hrdina se dostává do konfliktu se silami, které jsou silnější než on a jimž podléhá, často umírá

12 Komedie - (veselohra) hra představující skutečnost tak, že postavy i jejich jednání předvádí v karikované podobě, aby vynikla jejich směšnost. Činohra - dramatický žánr, v němž jde především o charakter hrdinů umělecké prostředky: přirovnání - pomocí jako metafora - přenesení významu mnohoznačného slova na základě vnější podobnosti personifikace - zživotnění, je to druh metafory, znamená přenášení vlastností lidí na věci nebo na zvířata metonymie - přenášení významu na základě vnitřních souvislostí dvou věcí oxymorón rozpor v přívlastku, záměrné nelogické spojení dvou slov, jejichž významy se vylučují, má zdůraznit vlastnost (např. živá mrtvola) hyperbola - nadsázka či zveličení označuje záměrné přehánění skutečnosti s cílem zdůraznit subjektivní závažnost kontrast - protiklad ironie - užití slova v opačném významu větné prostředky gradace - stupňování, zesilování; druh stylistické figury; uspořádání slov či slovních spojení blízkého významu tak, že se jejich účinek buď zesiluje kompozice díla: chronologická děj je vyprávěn od časově nejstarších po nejmladší retrospektivní - příběh je líčen v opačném pořadí, popřípadě se do chronologického děje dostanou minulé příběhy vypravěč - prostředník mezi obsahem sdělení a čtenářem vyprávěcí způsoby: ich-forma - Autorská řeč (= řeč vypravěče autor a vypravěč se v příběhu ztotožňují) psána v první osobě jednotného čísla er-forma - Řeč vypravěče má podobu monologu ve 3. osobě. Vypravěč se staví do role nezaujatého pozorovatele, tzn. že autor komentuje, popisuje, nezasahuje do děje, má tedy větší odstup vůči příběhu a prožitkům postav. 2) Umělecké směry, umělecké proudy a umělecké skupiny určit stát, století, hlavní znaky Renesance - Znaky renesanční literatury -od 14. do 17. století - ovlivněna vědeckými objevy - píše se v národních jazycích - převažuje světský literatura - hrdinou je člověk který myslí - vítězí rozum nad city žánry: novela, román, esej (Montaigne), sonet, villonská balada, drama, směšno hrdinský epos Humanismus - (tento pojem označuje určitý životní a vzdělanostní program nezávislý na časovém určení) název vznikl z latinského slova humanus = lidský, vzdělaný, ušlechtilý v užším smyslu je humanismus považován za literární a vědecké hnutí století jako součást renesance zaměřuje se více na člověka a jeho individualitu, podporuje lidskou vynalézavost a hlásá rovnost lidí před Bohem humanisté prosazovali klasickou latinu, zdůrazňovali starý řecký ideál krásy a dobra (ideál všestranně rozvinutého člověka), v době renesance se zaměřovali proti feudalismu a nadvládě církve charakteristické literární žánry: dopis, projev, polemika a invektiva, filozofický traktát, historiografické, cestopisné a národopisné spisy, životopisné líčení, vychovatelské spisy a učebnice

13 Klasicismus - 2. polovina 17. století, 18. století vznik ve Francii (na královském dvoře Ludvíka XIV.); první fáze klasicismu barokní klasicismus (prvky baroka i klasicismu) z latinského classicus = vynikající, vzorný, nejpřednější Znaky jednotné principy a pevný řád rozumová kázeň (cit podřízen povinnosti a rozumu X baroko) krása je v pravdě a v obrazu přírody vzor antické umění literární žánry vysoké (óda, epos, tragédie) o životě vysokých vrstev, např. vladařů, vojevůdců; rýmovaný verš nízké (komedie, fraška, bajka, satira) postavy neurozené, náměty ze současnosti; verš i próza klasicistické drama dodržuje 3 jednoty: místa, času a děje (Aristotelés) V hudbě F.J.Haydn, W.A.Mozart, Ludwig van Beethoven Osvícenství - (18.st.) Nová společenská a politická ideologie, začala se vytvářet v západní Evropě (Anglie, Francie),zaměřená proti feudalismu, navazuje na myšlenky renesance a rozvíjí tradice racionalismu, dochází k rozvoji vědy a kultury, osvícenci věřili, že spol. bude možno změnit objevením a dodržováním rozumových zásad, spisovatelé byli současně i vědci, filozofy, historiky a publicisty (Voltaire, Diderot) České národní obrození - probíhalo v rakouské monarchii v letech , za hlavní cíl si dávalo oživit samotný český jazyk a motivovat český národ k větší uvědomělosti období formování novodobého českého národa = vzkříšení národa Cíle: čelit germanizaci, obnovit český jazyk, sestavit slovníky, gramatiku, ustálit český jazyk vlastenecká a estetická výchova, rozšíření slovní zásoby češtiny slovníkářství, vytvořit z českého jazyka náročnou literaturu Romantismus Francie, 19. století podstatou je člověk individualista osamocený člověk; člověk uzavřený okolnímu světu důraz na city a fantazii protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus) hlavní hrdina bývá výjimečný a autor se s ním ztotožňuje (splývá s hlavní postavou); je neschopný nebo nemá zájem se přizpůsobit společnosti pocit osamění, odcizenosti, skepse obdiv k minulosti, mystice, k přírodě, exotice, únik do vlastního nitra, odvrací se od reality časté téma: nešťastná láska hudebnost, zvukomalebnost jazyka, obraznost

14 Realismus 2. polovina 19. Století, Francie pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné); literární hrdina se proměňuje, vyvíjí (je dobově a společensky podmíněný); někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem zobrazuje průměrného člověka realistický román je zrcadlem společnosti, kronikou jejích mravů objektivní přístup ke skutečnosti autor neužívá autostylizace (autor není v díle účasten, stojí jakoby nad příběhem, svůj názor uplatňuje výběrem faktů, tématu, postav) kritika nedostatků ve společnosti (odtud název kritický realismus ten se jako takový objevuje až o něco později, někdy v 80. letech 19. století autoři jsou ještě mnohem více otevřenější, poukazují na sociální konflikty a snaží se je řešit) román je analýzou skutečnosti; oslabuje se sevřený děj autoři se vyhýbají minulosti, upřednostňují současnost (ale v některých případech na minulost odkazují, je-li jejich cílem poukázat na lepší současnou společenskou situaci) nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy apod. Naturalismus - Cílem naturalismu je popsat společnost, analyzovat ji, literatura se má stát vědou. zrodil se ve Francii v pol. 19. stol. Člověk v pojetí naturalismu byl pojat zúženě jen jako determinovaná (podmíněná) bytost, jejíž osud je předurčen vlivem dědičnosti a prostředí. Generace májovců - literární skupina českých básníků a prozaiků 2. poloviny 19. Století, české státy) V roce 1858 vydán almanach Máj (na kterém se podílela skupina Májovců a který se stal ústředním spojujícím dílem celé této skupiny). Program Májovců přihlásili se k odkazu K.H.Máchy, K.H.Borovského a K.J.Erbena demokratičnost tvorby (umělecká svoboda v tématu zpracování) a její angažovanost reakce literatury na současné společenské problémy, zájem o sociální otázky uplatňování realistických postupů (pravdivé zobrazení skutečnosti) povznesení čes. literatury na evropskou úroveň publicistická tvorba Generace lumírovců 2. polovina 20. Století, české státy Lumírovci navazují na Májovce ve své snaze o světový význam české poezie. Usilují také o její originalitu a tvůrčí svobodu, odsuzují průměrnost soudobých měšťanských uměleckých žánrů. Jméno je odvozeno od časopisu Lumír(veden J. V. Sládkem). Mezi Lumírovce můžeme zařadit Josefa Václava Sládka, Jaroslava Vrchlického a Julia Zeyera. Generace tzv. buřičů české státy, přelom 19. A 20. století bouří se proti maloměšťáctví, válce a omezování svobody člověka uchylují se k dekadenci, aristokratismu, satanismu, někteří se stávají bohémy a tuláky, často vězněni založili časopis Nový kult Almanach na rok 1914 odmítnutí symbolismu a individualismu, obrat k světu moderní civilizace.

15 Proletářské umění - 1. pol. 20. let 20. stol., ČSR Reakce na sociální bídu a důsledky války Objevují se témata sociálního zápasu, měla být optimistická a přístupná čtenáři. Požadavky: třídnost (úloha dělnictva) revolučnost kolektivismus sociální spravedlnost politická angažovanost Autoři: Jiří Wolker, Josef Hora, Jindřich Hořejší Poetismus - Ryze český avantgardní lit. směr, který vznikl v roce 1923 cíl: oproštění se od politiky, soustředění se pouze na současnost, psaní básní všedního dne, popisovat obyčejné věci avantgarda = předvoj (z francouzštiny) znaky poetismu obdiv k technice, velkoměstu, optimismus Inspirace - cirkus, exotika, pouťové zábavy, cestování, technický pokrok, jazz využívá asociaci, fantazii, odstranil interpunkci Tzv. ztracená generace - mladí lidé, kteří byli poznamenáni válkou (do války ze školních lavic) - ani po skončení války nenacházejí uspokojení a uplatnění, nejsou schopni se přizpůsobit normálnímu životu, pomoc hledají v základních životních hodnotách (láska, odvaha, statečnost, přátelství) E. M. Remarque, E. Hemingway Demokratický proud meziválečná česká próza =Autoři kolem Lidových novin K. Čapek, K. Poláček, E. Bass, F. Peroutka, F. Langer vystupují proti zbrojení a válce Imaginativní proud meziválečná česká próza = básnická próza Avantgardní próza = předvoj Obraznost, lyrizace, metoda asociace představ, použití jazykových prostředků, která vyvolávají pocit básně Vladislav Vančura Absurdní drama Léta 20. století kořeny v existencionalismu vyhledává konkrétní projevy absurdity v životě člověk je osamocený, nerozumí světu kolem sebe svět postrádá smysl, dělá si s člověkem, co chce člověk se nedokáže dohovořit s ostatními lidmi frázovitá sdělení chybí zde souvislý děj a logický dialog bezmocnost, stereotyp Samuel Beckett, Existencialismus - V 50. a 60. Letech, Francie filozofický směr, v literatuře se rozvinul především v 50. letech v Paříži odcizení člověka v moderním světě, bezbřehý nihilismus- všechno je marné, nejisté jedinou jistotou v životě je smrt - časté téma člověk je odsouzen ke svobodě silní individualisté, neměli žádnou skupinu A. Camus

16

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK

Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK Česká próza 20. a 30. let 20. stol. KAREL ČAPEK AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 17. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z: Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_745_Versologie_pwp Střední odborná škola a Střední

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Středověká literatura

Středověká literatura MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2013/14) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) literatura sekunda Mgr. Pavla

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura

Umění. Umění: tvoří-li člověk krásné věci Máme různé typy umění: Nás bude zajímat především literatura Teorie literatury Estetické Estetické: to, co v nás zanechává dojem, co je nějakým způsobem krásné, popř. zajímavé Člověk vyhledává a tvoří estetické věci Tím, co je estetické, se zabývá estetika Krásné

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY

NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

FONETIKA A FONOLOGIE II.

FONETIKA A FONOLOGIE II. FONETIKA A FONOLOGIE II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_741_Literatura_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

PRACOVNÍ LIST K MATURITĚ - ZKUŠEBNÍ

PRACOVNÍ LIST K MATURITĚ - ZKUŠEBNÍ PRACOVNÍ LIST K MATURITĚ - ZKUŠEBNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ květen 2013 ROČNÍK 3. ročník TEMATICKÁ OBLAST Český jazyk a literatura PŘEDMĚT Literární výchova OBOR Střední vzdělání s MZ, nástavbové

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 4+1 týdně, povinný SV: Vypravování Žák: posuzuje vhodnost či nevhodnost nespisovného vyjádření zdůvodní užití nespisovných jazykových prostředků Vypravování - vypravování v běžné komunikaci - vypravování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více