Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10, ; V rámci projektu Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/ , Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, č. prioritní osy 7.3 Další vzdělávání, č. oblasti podpory Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Obsah ÚVOD ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB V TECHNICKÝCH OBORECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje - Analýza poptávky po vzdělanostní struktuře ze strany trhu Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle pohlaví Stávající vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - UKOTVENÍ DV VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH JMK KOMPARACE ANALÝZY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE S ANALÝZOU STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI STANOVENÍ POSTUPNÝCH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE SPLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, METODY A FORMY REALIZACE STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH KRITÉRIÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

3 ÚVOD Další vzdělávání představuje spolu s počátečním vzděláváním dvě složky celoživotního učení. Další vzdělávání je členěno na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a vzdělávání zájmové. Další profesní vzdělávání je členěno na kvalifikační, rekvalifikační a normativní (vzdělávání, které je legislativně určeno jako povinné). Další vzdělávání není systemizováno, je zatím ponecháno zákonitostem nabídky a poptávky, stát jeho průběh plně liberalizoval a cítí odpovědnost pouze za vzdělávání rekvalifikační, které financuje. Jinak je financování ponecháno na jednotlivcích a podnicích. Celoživotní učení je spojeno s neustálou připraveností člověka učit se a zahrnuje: a) formální vzdělávání, které je realizováno zpravidla ve školách, b) neformální vzdělávání poskytované v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových organizacích, ale i ve školách a školských zařízeních, c) informální učení, ke kterému dochází v rámci života v rodině, v práci, ve volném čase. Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je informální učení neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Formálním vzděláváním rozumíme institucionalizované vzdělávání ve školách, které vede k získání stupně vzdělání a je ukončeno výučním listem, vysvědčením nebo diplomem. Opakem formálního vzdělávání je vzdělávání neformální. Jednotná politika dalšího či dalšího profesního vzdělávání dosud v České republice neexistuje. V řadě strategických dokumentů jsou však stanoveny priority, které by měly být státem a dalšími partnery podporovány: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha (2001) se zabývá především rozvojem vzdělávací soustavy se zřetelem k celoživotnímu učení. Zdůrazňuje, že realizace konceptu celoživotního učení neznamená jenom rozšíření existujícího vzdělávacího systému o sektor dalšího vzdělávání. Jde o zásadní změnu pojetí, cílů a funkce vzdělávání, kdy všechny možnosti učení ať již v tradičních vzdělávacích institucích či mimo ně jsou chápány jako jediný celek. Jedna z hlavních strategických linií je formulována jako Vzdělávání pro každého po celý život, která je zaměřena na uspokojování vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím usměrňováním kapacit ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání a poskytována spravedlivá příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všech jedinců v průběhu celého jejich života. Strategie rozvoje lidských zdrojů (2003) je z hlediska komplexnosti pojetí rozvoje systému celoživotního učení dosud nejvýznamnějším dokumentem. Ukazuje zásadní systémové i věcné problémy, proč se rozvoj lidských zdrojů a jeho hlavní nástroj celoživotní vzdělávání nedaří dobře realizovat a doporučuje pro národní i regionální úroveň opatření, která budou působit směrem k jeho rozvoji. Strategie definuje řadu návrhů pro řešení situace v oblasti dalšího vzdělávání: zdokonalení právního rámce, vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných stran, stanovení pravidel financování různých forem celoživotního vzdělávání, zavedení finančních a nefinančních pobídek do systému dalšího vzdělávání, zavedení komplexních nástrojů zajišťování a hodnocení kvality dalšího vzdělávání (institucí, lektorů, programů), budování sítí informačních a poradenských služeb a databází o poskytovatelích dalšího vzdělávání dostupných zájemcům o další vzdělávání. 3

4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (2011) vymezuje rozvoj celoživotního učení jako nutnou podmínku ekonomického a společenského rozvoje. Koncept celoživotního učení je stavěn do protikladu s tradiční jednorázovou, úzce zaměřenou přípravou na konkrétní povolání. V oblasti dalšího vzdělávání akcentuje především podporu tvorby Národní soustavy kvalifikací a zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Strategie celoživotního učení byla schválena usnesením vlády č. 761 dne a formuluje vizi a následující strategické směry rozvoje celoživotního učení v České republice pro období : uznávání, prostupnost otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení; rovný přístup dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během života; funkční gramotnost rozvoj funkční gramotnosti a dalších klíčových kompetencí; sociální partnerství ve spolupráci se sociálními partnery podpora souladu nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje; stimulace poptávky stimulace poptávky po vzdělávání u všech skupin populace; kvalita podpora zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí; poradenství rozvoj informačních a poradenských služeb. Oblast vzdělávání dospělých (dalšího vzdělávání) je v České republice legislativně ošetřena velmi nesystémově. Chybí základní právní norma, která by definovala vzdělávání dospělých jako součást vzdělávací soustavy. Vzdělávání dospělých v současném právním systému není definováno v žádné platné normě (zákonu, vyhlášce, vládním nařízení apod.). Problematika vzdělávání dospělých je řešena fragmentárně v celé řadě dílčích ustanovení v normách různé právní síly. Nejjednoznačněji je definováno vzdělávání dospělých ve školské soustavě jako studium při zaměstnání formou večerní, dálkovou, externí i distanční, a to jak studium, které poskytuje ucelené vzdělání, tak i studium, které ucelené vzdělání neposkytuje. Tuto oblast řeší: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (vysokoškolský zákon). Provádění rekvalifikací na základě zmocnění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, upřesňuje vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb. ze dne 23. září 2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců. Upřesňuje formy rekvalifikace a způsoby úhrad rekvalifikačního vzdělávání atp. Jediným zákonným ustanovením v oblasti dalšího vzdělávání je zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který byl schválen Parlamentem České republiky v březnu Zákon upřesňuje formy úplných a dílčích kvalifikací, způsob provádění zkoušek u autorizovaných orgánů, zavádí radu vlády pro oblast kvalifikací atp. Zákon řeší pouze výstupy z dalšího profesního vzdělávání, ale neřeší systém dalšího vzdělávání jako takový ani žádný ze systémových prvků. Dalším zákonným ustanovením v této oblasti je Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 4

5 Oblast dalšího vzdělávání řeší i zákoník práce, hospodářský zákoník, zákon o živnostenském podnikání, zákony a vyhlášky upřesňující odbornou způsobilost pracovníků veřejné a státní správy i odbornou způsobilost v dalších různých profesích. Aby další profesní vzdělávání mohlo efektivně plnit své poslání, bylo by nutné komplexní legislativní řešení celé této oblasti. Především je nezbytné systémově začlenit oblast dalšího profesního vzdělávání tak, aby zde mohl stát vůbec plnit své funkce. Znamenalo by to provázat oblast zaměstnanosti, podnikání, trhu práce a dalšího profesního vzdělávání. Komplexně legislativně řešit i dílčí části systému, jako je informatika, výkaznictví, poradenství, financování, vzdělávání vzdělavatelů, celou oblast kvality i ostatní systémové prvky. Česká republika s využitím Evropského sociálního fondu zahájila systémovou změnu, jejímž cílem je vytvořit takový systém dalšího profesního vzdělávání, který by aktivně řešil potřeby trhu práce, zajistil dostupnost dalšího profesního vzdělávání pro všechny skupiny dospělých občanů odstraněním existujících bariér, uplatnil koncept celoživotního učení v běžné praxi, byl kompatibilní se systémy dalšího vzdělávání v zemích Evropské unie a respektoval unijní strategické cíle. Průběžné zvyšování, prohlubování, rozšiřování, inovace, specializace kvalifikace ve vazbě na nové technologie, zejména ICT, na nové odborné poznatky v řadě oborů, na trendy v oblasti řízení, obchodu, vývoje globální ekonomiky a demokratizace společnosti vyžadují nový přístup i k zajišťování kvality a tím i efektivnosti vzdělávacích služeb. Vzniká řada nových kvalifikačních požadavků, nových povolání, řada profesí mění výrazně svůj obsah. Zvyšování výkonu a produktivity organizací vyžaduje nové formy práce a nové odborné a sociální kompetence zaměstnanců. Kvalitní nabídka vzdělávání dospělých musí bezprostředně reagovat na aktuální požadavky poptávky, ale zároveň stimulovat potřeby, které budou zpětně podněcovat k vytvoření bohatě strukturované a diverzifikované nabídky s dostatečnou kapacitou, v maximální míře napojenou na národní systém kvalifikací. Uvedené záměry by měly být komplexně realizovány na základě následujících principů: Zajistit kvalitní nabídku dalšího vzdělávání, vedoucí k uspokojování potřeb trhu práce a k udržení zaměstnatelnosti občanů všech věkových skupin. Učinit další profesní vzdělávání všeobecně dostupné všem obyvatelům, včetně zajištění všeobecné informovanosti o vzdělávacích možnostech a vytvoření systému aktivního poradenství. Posílit princip vícezdrojového financování dalšího profesního vzdělávání, do financování zapojit všechny budoucí uživatele hodnoty, která v jeho průběhu vzniká (stát, podniky, podnikatele, občany). Budovat v mnohem větší míře systém, na kterém se budou podílet všichni zainteresovaní, především stát, sociální partneři, regiony a vzdělávací instituce. Posílit vazby dalšího profesního vzdělávání k regionu, posilovat spolupráci v mezinárodním kontextu. 5

6 1. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB V TECHNICKÝCH OBORECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Cílem analýzy stávajícího stavu poskytování dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji pomocí analýzy nabídky dalšího vzdělávání, poptávky po vzdělanostní struktuře a následné komparace obou příchozích výstupů, je získání přehledu o aktuální nabídce a poptávce dalšího vzdělávání v kraji, za účelem konkretizace strategických cílů a kritérií pro sestavení Strategického plánu dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji. Pro analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji byla zvolena jako nejvhodnější technika dotazníkového šetření a analýza výstupů z veřejně přístupných zdrojů ( za účelem provedení analýzy nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí a za účelem provedení analýzy nabídky dalšího vzdělávání přípravných kurzů ke zkouškám dílčích kvalifikací ze strany škol). 1.1 Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol Analýza nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol, která byla provedena, se soustředí na rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání z hlediska struktury dalšího vzdělávání, tj. rozdělení na přípravné kurzy dílčích kvalifikací, kurzy dalšího vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy a kurzy občanského a zájmového vzdělávání. Zjišťování nabídky dalšího vzdělávání formou přípravných kurzů dílčích kvalifikací bylo provedeno formou velmi podrobné analýzy výzkumného vzorku zahrnujícího všechny střední odborné školy v Jihomoravském kraji, [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na (cit ). Následuje tabulka Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace. Uvedené členění bylo vytvořeno analýzou všech autorizovaných osob škol v Jihomoravském kraji, které byly zveřejněny v NSK k datu Z počtu autorizovaných osob jsou vyvozeny počty přípravných kurzů k DK. Uvedený závěr je založen na předpokladu, že pokud je škola autorizovanou osobou, může poskytovat přípravný kurz k DK. Hodnoty ve sloupci počty znamenají procentuálně vyjádřený celkový počet přípravných kurzů v jednotlivých oborech DK. 6

7 Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace oborová skupina počet přípravných kurzů Doprava a spoje 0 Ekonomika a administrativa 0 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 10 Gastronomie, hotelnictví a turismus 34 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 0 Obchod 4 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 0 Pedagogika, učitelství a sociální péče 0 Potravinářství a potravinářská chemie 40 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Speciální a interdisciplinární obory 3 Stavebnictví, geodézie a kartografie 28 Strojírenství a strojírenská výroba 12 Textilní výroba a oděvnictví 1 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 0 Zemědělství a lesnictví 40 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 23 Tab.č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace 7

8 Graf č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace V následujícím komentáři k nabídce dalšího vzdělávání přípravných kurzů dílčích kvalifikací ze strany škol jsou uvedeny konkrétní dílčí kvalifikace a příslušné autorizované osoby (střední školy) v Jihomoravském kraji v členění dle oborů viz výchozí tabulka. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Úplná kvalifikace Elektrikář - Elektrické instalace ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 8

9 - Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Elektrikář silnoproud - Elektrické instalace ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Informatické obory - Správce operačních systémů pro malé a střední organizace Střední škola informatiky a spojů Brno, Čichnova Gastronomie, hotelnictví a turismus - Výpomoc při přípravě pokrmů VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výpomoc při obsluze hostů - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Práce v ubytovacím zařízení - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Úklidové práce v ubytovacím zařízení pokojská - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Kuchař - Příprava teplých pokrmů SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Příprava pokrmů studené kuchyně - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Příprava minutek - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Číšník - Složitá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Bez úplné kvalifikace - Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Jednoduchá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Barman - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec 9

10 - Sommelier - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Kuchař expedient - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba knedlíků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Ubytování v soukromí VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Průvodce ČR Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Obchod Úplná kvalifikace Specialista maloobchodu - Pokladní SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Skladník - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Prodavač - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Manažer prodeje SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno Potravinářství a potravinářská chemie Úplná kvalifikace Pekař - Výroba chleba a běžného pečiva - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba perníku - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba trvanlivého pečiva Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Úplná kvalifikace Cukrář - Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba dortů a zákusků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba restauračních moučníků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Řemeslná výroba perníků SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Řezník-uzenář - Přeprava a ustájení jatečných zvířat Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Prodej masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Porážka - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Bourání masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Porážení a opracování drůbeže - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba masných výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 10

11 - Výroba konzerv - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Zpracování živočišných tuků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Balení a expedice masa Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Bez úplné kvalifikace - Porážení králíků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba zmrzlin - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba karamelových výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Řemeslné zpracování čokolády - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Právo, právní a veřejnoprávní činnost - Strážný SOŠ ochrany osob a majetku Brno, s.r.o. Speciální a interdisciplinární obory Úplná kvalifikace Malíř a lakýrník - Malíř Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Lakýrník Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Tapetář Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Stavebnictví Úplná kvalifikace Instalatér - Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Topenář - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Montér vnitřních rozvodů plynu a zařízení SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Kominík - Montáž komínů a komínových vložek - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Měření spalin - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Kontrola a čištění spalinových cest SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Úplná kvalifikace Podlahář - Podlahář dřevěných podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář plovoucích podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář povlakových podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář bezespárých podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Sklenář - Sklenář - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Tesař - Tesař - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo Úplná kvalifikace Montér suchých staveb 11

12 - Montér suchých staveb SŠP Jílová, Brno, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o. Úplná kvalifikace Zedník - Zedník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Zhotovitel zateplovacích systémů - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Bez úplné kvalifikace - Kominík revizní technik spalinových cest SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Strojírenství a strojírenská výroba Úplná kvalifikace Strojní mechanik - Opravář strojů a zařízení SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Montér ocelových konstrukcí - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Zámečník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Montér strojů a zařízení - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Kontrolor strojírenských výrobků - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Dělník ve strojírenské výrobě - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova Textilní výroba a oděvnictví - Šička interiérového vybavení Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zemědělství a lesnictví Úplná kvalifikace Zemědělec farmář - Pěstitel základních plodin VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice - Chovatel a ošetřovatel skotu - VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice Úplná kvalifikace Zahradnické práce - Vazačské práce SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Údržba zeleně - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Zahradník - Ovocnář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec 12

13 - Školkař - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Sadovník - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Florista - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Zelinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Květinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Opravář zemědělských strojů - Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin SOŠ a SOU Znojmo - Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat SOŠ a SOU Znojmo Úplná kvalifikace Lesní mechanizátor - Pěstební činnost a ochrana lesů SOU lesnické a rybářské Bzenec - Těžební činnost - SOU lesnické a rybářské Bzenec - Doprava dříví - SOU lesnické a rybářské Bzenec Bez úplné kvalifikace - Vinohradník vinař SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, SOŠ vinařská a SOU zahradnická Valtice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Kočí v lesní těžbě SOU lesnické a rybářské Bzenec - Opravář malé zemědělské mechanizace SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Krajinář SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, VOŠ ekon.a zdrav.a SŠ Boskovice - Těžba dříví těžebně dopravními stroji SŠ lesnická a rybářská Bzenec Zpracování dřeva Úplná kvalifikace Truhlář - Truhlář nábytkář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Stavební truhlář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Bez úplné kvalifikace - Zhotovování knoflíků - SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba polotovarů pro matracové potahy - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba matracových potahů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba matrací z matracových prefabrikátů SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy 13

14 - Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Dekoratér Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Montážník nábytku - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy V následném kroku analýzy dalšího vzdělávání ze strany středních odborných škol v Jihomoravském kraji bylo provedeno dotazníkové šetření. Prostřednictvím dotazníků zaslaných na krajem zřizované i soukromé střední školy v Jihomoravském kraji byly zjišťovány následující údaje: 1. identifikační údaje, 2. nabídka dalšího vzdělávání v členění: a) dílčí kvalifikace, b) ostatní rekvalifikace, c) další vzdělávání na objednávku, d) občanské a zájmové vzdělávání. 3. Stručná anotace vystihující daný vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma vzdělávání apod). Dotazník vyplnily a nabídku dalšího vzdělávání v požadovaném členění doručily tyto školy a školská zařízení: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Hotelová škola s.r.o., Brno, Bosonožská 9 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova

15 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Soukromá SCOLA COMENIANA - Obchodní akademie, spol. s r.o., Brno, Charbulova 137 Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav, Slovácká 1 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno, Dukelská 65 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, Nábř. Komenského 1 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní

16 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Klášterní nám. 127 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., Brno, Údolní 10 Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno, Táborská 185 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10 Střední škola zdravotnická a zemědělsko - ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, Náměstí Svobody 318 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Tab. č. 2 - Školy a školská zařízení, které vyplnily dotazník Šetření proběhlo v období prosinec 2011 únor 2012, počet respondentů je 70. Tento vzorek lze, vzhledem k počtu středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem i škol soukromých, považovat za reprezentativní pro provedení dalších analytických procesů. 16

17 Na základě vyhodnocení dat z dotazníků pro střední školy a z analýzy veřejně přístupných zdrojů, v tomto případě databáze NSK (zdroj: [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na (cit ), lze konstatovat následující oborové rozčlenění celkové nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Ve sloupci počet je reflektován počet poskytovatelů dalšího vzdělávání ze strany škol v příslušné oborové skupině v procentuálním vyjádření. Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů oborová skupina počet poskytovatelů Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 16 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 4 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 15 Obchod 12 Osobní a provozní služby 2 Ostatní 1 Pedagogika, učitelství a sociální péče 6 Potravinářství a potravinářská chemie 2 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 1 Stavebnictví, geodézie a kartografie 3 Strojírenství a strojírenská výroba 21 Textilní výroba a oděvnictví 1 Umění a užité umění 2 Zdravotnictví 6 Zemědělství a lesnictví 1 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 3 - Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů 17

18 Graf č.2 Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů Lze tedy konstatovat, že v nabídce dalšího vzdělávání ze strany středních škol převažují školy se zaměřením na obory strojírenské, ekonomické a obchodní, dále všeobecné školy se zaměřením na studium jazyků a školy se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku, školy zdravotnické, pedagogické, zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus, potravinářství, stavebnictví, chemii, dopravu, zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva. Následují tabulky a grafy reflektují členění nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol na vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy a kurzy občanského a zájmového vzdělávání s tím, že podrobné charakteristiky kurzů dalšího vzdělávání na objednávku, kurzů občanského a zájmového vzdělávání a ostatních rekvalifikačních kurzů, tj. stručná anotace, vystihující daný vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma vzdělávání apod.). Vzhledem k rozsahu tohoto materiálu jsou uvedeny v příloze č

19 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku Doprava a spoje 21 Ekonomika a administrativa 14 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 49 Gastronomie, hotelnictví a turismus 13 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 15 Obchod 3 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 8 Pedagogika, učitelství a sociální péče 13 Potravinářství a potravinářská chemie 11 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 10 Strojírenství a strojírenská výroba 14 Textilní výroba a oděvnictví 0 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 3 Zemědělství a lesnictví 7 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 7 Tab. č. 4 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku 19

20 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů počet kurzů v % Zemědělství a lesnictví Zdravotnictví Umění a užité umění Textilní výroba a oděvnictví Strojírenství a strojírenská výroba Stavebnictví, geodézie a kartografie Speciální a interdisciplinární obory Právo, právní a veřejnosprávní činnost Potravinářství a potravinářská chemie Pedagogika, učitelství a sociální péče počet kurzů v % Ostatní Osobní a provozní služby Obchod Jazyky Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Gastronomie, hotelnictví a turismus Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Ekonomika a administrativa Doprava a spoje 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Graf č. 3 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou nejvíce zastoupeny kurzy z oboru elektrotechniky a výpočetní techniky, dále z oboru dopravy, ekonomiky, jazykové kurzy, kurzy z oboru strojírenství, stavebnictví, potravinářství, gastronomie, zemědělství a další. 20

21 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace Doprava a spoje 7 Ekonomika a administrativa 10 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 4 Obchod 0 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 3 Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Potravinářství a potravinářská chemie 2 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 26 Strojírenství a strojírenská výroba 25 Textilní výroba a oděvnictví 0 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 3 Zemědělství a lesnictví 11 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 2 Tab. č. 5 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace 21

22 Graf č. 4 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou nejvíce zastoupeny kurzy z oboru stavebnictví a strojírenství, následovány jsou kurzy z oboru ekonomiky, elektrotechniky, výpočetní techniky, zemědělství a dopravy. 22

23 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 12 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 39 Gastronomie, hotelnictví a turismus 12 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 41 Obchod 1 Osobní a provozní služby 2 Ostatní 24 Pedagogika, učitelství a sociální péče 4 Potravinářství a potravinářská chemie 6 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 0 Strojírenství a strojírenská výroba 0 Textilní výroba a oděvnictví 3 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 5 Zemědělství a lesnictví 8 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 6 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání 23

24 Graf č. 5 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska občanského a zájmového vzdělávání je skladba oborů zcela odlišná. Jak již z názvu vyplývá, dominuje opravdu nabídka různorodého zájmového vzdělávání nad nabídkou vzdělávání odborného. V oblasti kurzů ostatních se jedná např. o kurz veterinární minimum, masáže, kresba, ušij si svoji knihu nebo zakládání koutků živé přírody. 24

25 1.2 Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí Při analýze nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí bylo postupováno metodou sumarizace výstupů z veřejně přístupných zdrojů (zdroj: Byla analyzována nabídka vzdělávacích institucí v rámci Jihomoravského kraje dle následujícího seznamu vzdělávacích institucí. Jmenný seznam vzdělávacích institucí Jihomoravského kraje zahrnutých do analýzy nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí (zdroj: Tento zdroj byl zvolen z důvodu nejvyšší aktuálnosti a úplnosti evidence nabízených kurzů. Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV APROFIT s.r.o. 2 Brno Gorkého Vzdělávací středisko s akreditací MŠMT Marcely Mořkovské 4 Brno Josefská 5 731/ Unie neslyšících Brno, o. s. 4 Brno Palackého třída Kateřina Porubanová 6 Brno Tuřanské nám Bezpečnostní a vzdělávací institut s.r.o. 2 Brno Cejl AconTax - Ing. Věra Hrbáčová 1 Brno Svatopetrská Business Link, s.r.o. 1 Brno-Chrlice Spádová Eva Marešová 1 Brno Olbrachtovo náměstí 795/ Lada Kopůncová 3 Brno Oblá 461/ BRZO vzdělávací centrum - Ing. Zdenka Brzobohatá 1 Brno Hluboká UKZ.CZ s.r.o. 1 Brno - Zábrdovice Vranovská 45/ , Meta IT s.r.o. 1 Brno Křižíkova 68g AM Solvo,s.r.o. 7 Moravská Nová Ves J. Černého Donasy s.r.o. 6 Brno Chopinova Akademie J.A.Komenskéhoo.s. 2 Břeclav 17.listopadu Vzdělávací centrum I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o.s. 21 Brno Francouzská EDU agency s.r.o. 18 Brno Pekařská 401/ Ing. Simona Sedláčková, vzdělávací agentura PROFESIM 2 Vyškov Rychtářov Ing. Radka Burdychová 2 ZábrodíZábrodí studio Leny-Lenka Schön Navrátilová 23 Brno Lidická 23a

26 ULURU semináře rozvoje osobnosti 2 Brno Kosíkova 2/ Consolidated Group Care (CZ), s.r.o. 1 Brno Křenová Vladimír Němeček 3 Brno Kosmova 280/ EKOTERN servis 12 Brno Vídeňská L.P.Elektro s.r.o. 7 Brno Novoměstská 1a DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA 3 Rajhrad u Brna Jiráskova ELEKTROKONZULT, s.r.o. 5 Hustopeče Polní 1164/ Marie Javorská 4 Brno Jírovcova A.I.P.ConsultingInternational 2 Brno Kozí DAC CEE a.s. 1 Brno Olomoucká 40/ Studio Nely 1 Brno Kozí iov, spol. s r.o. - Institut odborného vzdělávání 5 Brno - Starý Lískovec Krymská PaedDr. Jana Kutínová, Vzdělávací středisko Belscholae 5 Brno Hlinky 46a PC-DIR Real, s.r.o. 118 Brno Mlýnská NICOM, a. s. pobočka Brno 6 Brno Smetanova Školicí centrum IT Brno, ApS Brno s.r.o. 18 Brno Božetěchova ALBION - jaz. a vzděl.agentura 2 BRNO M. Horákové FN u svaté Anny v Brně 27 Brno Pekařská BEVE, spol. s r.o. 3 Vyškov Havlíčkova Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí v Jihomoravském kraji ukazuje následující tabulka a graf. Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů oborová skupina počet Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 13 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 10 26

27 Obchod 5 Osobní a provozní služby 9 Ostatní 14 Pedagogika, učitelství a sociální péče 5 Potravinářství a potravinářská chemie 1 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 1 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1 Strojírenství a strojírenská výroba 2 Textilní výroba a oděvnictví 4 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 2 Zemědělství a lesnictví 1 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 7 -Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů 27

28 obory Zemědělství a lesnictví Zdravotnictví Umění a užité umění Textilní výroba a oděvnictví Strojírenství a strojírenská výroba Stavebnictví, geodézie a kartografie Speciální a interdisciplinární obory Právo, právní a veřejnosprávní činnost Potravinářství a potravinářská chemie Pedagogika, učitelství a sociální péče Ostatní Osobní a provozní služby Obchod Jazyky Graf č. 6 Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů Hornictví a hornická geologie, hutnictví a V nabídce dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí převažuje nabídka vzdělávání pro firmy začleněná do oboru ostatních kurzů, za ní následuje nabídka kurzů z oblasti ekonomiky a administrativy, dále vzdělávání Gastronomie, v oboru hotelnictví elektrotechniky, a turismus telekomunikační a výpočetní techniky, osobní a provozní služby, jazykové vzdělávání, obchod a další vzdělávací obory. V kurzech Elektrotechnika, oborové skupiny telekomunikační dopravy a spojů jsou a nabízeny výpočetní hlavně kurzy obsluhy motorových vozíků a jeřábů. V oboru ekonomiky a administrativy Ekonomika se jedná a administrativa hlavně o kurzy základů podnikání, účetnictví, mzdového účetnictví, vedení daňové evidence, daně z příjmu a zákona o DPH. V oboru elektrotechniky jsou to kurzy revizních Doprava techniků, a spojelektrotechniků, ochrany před bleskem a novelizace norem. Do oboru obchodních kurzů spadají kurzy marketingu, kurzy pro realitní makléře a obchodní zástupce. 0% 5% 10% 28

29 Poměrně široká skupina kurzů ostatních kurzů se skládá zejména z nabídky kurzů pro firmy, tj. komunikace, prezentační dovednosti, time management, koučování, manažerské dovednosti, rozvoj osobnosti, měkké dovednosti atd. V této skupině jsou zařazeny i kurzy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kurzy požární ochrany, kurz detektiv a strážný. Do strojírenských kurzů spadají zejména kurzy průkaz strojníka, obsluha tlakových nádob a přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Do kurzů v oboru stavebnictví patří zejména přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací a kurz obsluhy těžkých stavebních strojů. 1.3 Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje - Analýza poptávky po vzdělanostní struktuře ze strany trhu Zdroje: [1] Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji za rok 2010 (on-line). Dostupné na (cit ), a to jako jediný dostupný oficiální zdroj dat [11]. Dále informace z Úřadu práce - krajská pobočka v Brně, PPT ředitele Ing. Jana Marka. Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání. Mendelova univerzita, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (on-line). Dostupné na (cit ). Vývoj počtu volných pracovních míst v Jihomoravském kraji Ve struktuře volných pracovních míst podle požadovaného stupně vzdělání v průběhu let došlo k nárůstu počtu hlášených volných pracovních míst ve všech vzdělanostních kategoriích. Na konci roku 2011 bylo nejvíce míst nabízeno uchazečům se základním vzděláním 28% a vyučeným 42%. Nejméně míst je evidováno pro osoby s VOŠ a ÚSO. Na tuto skutečnost má však vliv neochota zaměstnavatelů i přes jejich zákonnou povinnost zveřejňovat svá vysoce kvalifikovaná místa prostřednictvím úřadů práce. Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně vzdělání Graf č. 7 - Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně vzdělání k (PPT ředitele pobočky ÚP v Brně) 29

30 Porovnání nabídky a poptávky volných pracovních míst v Jihomoravském kraji Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká s výrazným nesouladem mezi poptávkou a nabídkou. V evidenci volných míst převažují z hlediska kategorií zaměstnání převážně profese méně kvalifikované. Dělnickým profesím (5. 7. hlavní třída KZAM) je nabízena většina všech míst, zároveň je zde však vysoký podíl uchazečů o jedno místo viz následující tabulka. Údaje lze interpretovat jako potřebu zaměstnavatelů po málo kvalifikované pracovní síle, doprovázenou však také vyšší poptávkou ze strany nezaměstnaných. Nesoulad zvl. u vyučených může vznikat na základě špatně nastavené oborové skladby a zvláště vysokou fluktuací absolventů. Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí k KZAM Počet volných míst Počet uchazečů Počet uchazečů na 1 volné místo tř ,1 tř ,3 tř ,7 tř ,6 tř ,9 tř ,4 tř ,6 tř ,8 tř ,4 tř. 0 + neuvedeno celkem ,5 Tab č. 8 - Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí k Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji Na konci roku 2010 patřily mezi nejvíce poptávané profese nekvalifikované, u kterých je však nabízeno nízké platové ohodnocení. 30

31 Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k KZAM Počet VM Počet uchazečů montážní dělník spotřební elektroniky obchodní zástupce pomocný dělník v průmyslu pomocný dělník hlavní stavební výroby montážní dělník pomocný skladník pomocní a nekvalifikovaní pracovníci administrativní pracovník překližkář operátor skladů Tab č. 9 - Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje Z regionálního hlediska bylo na konci roku 2010 nejvíce míst evidováno v okrese Brno-město, a to více než 45 % z jejich celkového počtu. Absolutně nejméně bylo uchazečům nabízeno volných míst ve spádových obvodech Břeclav, Mikulov a Bučovice. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve spádových obvodech ORP Jihomoravského kraj k

32 1.3.3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle pohlaví Na rozdíl od vývoje v předchozích letech, kdy byl v Jihomoravském kraji vždy podíl nezaměstnaných žen vyšší (dosahoval cca 55 %) než podíl mužů, dochází se zhoršující se ekonomickou situací na trhu práce k výrazným změnám. Do evidence přicházeli již v průběhu roku 2009 hlavně muži, tento trend pokračoval i v roce Hlavně v první polovině roku byl podíl mužů na celkové nezaměstnanosti výrazně vyšší než podíl žen. Nárůst počtu nezaměstnaných mužů se poté zpomalil, a to hlavně z důvodu jejich nástupů na krátkodobé sezónní práce (zemědělství, stavebnictví). Na konci roku 2010 bylo i tak na úřadech práce v JMK evidováno mnohem více mužů (36 848) než žen (32 494). Z hlediska míry nezaměstnanosti je však rozdíl mezi úrovní nezaměstnanosti žen a mužů stále výrazný, nicméně v posledních dvou letech se snižuje (ženy 11,6 % a muži 10,3 %). Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví v letech Graf č. 8 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví v letech

33 1.3.4 Stávající vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji Meziročně se v kraji zvýšil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ve všech sledovaných vzdělanostních kategoriích. K absolutně nejvyššímu nárůstu došlo v nejpočetnější kategorii vyučen. Takto kvalifikovaní pracovníci jsou nejčastěji zaměstnáni v průmyslových odvětvích, která byla jako první postižena zhoršeným odbytem výrobků (strojírenský, elektrotechnický a chemický průmysl). Relativně vzrostl počet uchazečů s vysokoškolským vzděláním, a to hlavně díky poklesu nových pracovních příležitostí. Naproti tomu k absolutně i relativně nejnižšímu nárůstu nezaměstnanosti došlo ve skupině osob se základním vzděláním. Největší rozdíly ve vzdělanostní skladbě nezaměstnanosti mezi soubory evidovaných mužů a žen jsou patrné v kategorii vyučen-h,e,j, kam spadalo na konci roku % evidovaných žen a 50 % mužů. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji Graf č. 9 - Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji k (PPT ředitele ÚP, krajská pobočka Brno) Na základě analýzy poptávky po zaměstnancích z hlediska jejich vzdělanostní a profesní struktury lze konstatovat, že nejvíce pracovních míst je nabízeno uchazečům se základním vzděláním a vyučeným- celkem 70 %. Na druhé straně je vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním a vyučených na úrovni 67 %. To v podstatě koresponduje. V případě uchazečů se základním vzděláním lze apelovat na zastavení předčasných odchodů v procesu vzdělávání a následné rekvalifikace. U vyučených lze výstupy interpretovat tak, že řada vyučených se prostě neuplatní ve svém oboru, který vystudovali. To je bohužel republikový trend, velmi nežádoucí avšak setrvalý. Řešením by měla být větší mezioborová propustnost již na středních školách, oborová harmonizace středního učňovského školství a zejména rozšíření možnosti nabídky dalšího vzdělávání-rychlé rekvalifikace v rámci kraje. Data nelze interpretovat jako neschopnost škol 33

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13.

5. Stolní tenis 6. Kopaná Pohár Josefa Masopusta Organizátor: SŠ I, P a F, Čichnova Termín: 15. a 16. října 2014 Termín: 2. - 13. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2014/2015 1. Corny atletický pohár 2. Kopaná VI. A Organizátor: AC Atletika Brno Termín: 17.

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012

Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v prvním pololetí školního roku 2011/2012 1. Středoškolský atletický pohár Corny 2. Přespolní běh Organizátor: AC Atletika

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM V ROCE 2014 v roce 2014 je informačně-poradenské centrum Jihomoravského kraje. Jeho cílem je zvyšovat zájem obyvatel regionu o další vzdělávání a rozvíjet jejich konkurenceschopnost

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. (dále jen společnost) Tato zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je veřejně přístupná, je uložena v sídle společnosti

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Podnikání Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Podnikání Nepomuk, 1.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy podnikatelů na území působnosti MAS svatého Jana

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Sídlo: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Steffen Steinke Poznámka k dodavateli:

Sídlo: Provaznická 425/16, 350 02 Cheb Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Steffen Steinke Poznámka k dodavateli: ČÁST 1 Rekvalifikační kurzy v oblasti obsluhy osobního počítače - Obsluha osobního počítače Smlouva uzavřena dne 14. 11. 2012 ČÁST 2 Rekvalifikační kurzy v oblasti informačních technologií - Tvorba www

Více

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015

Příloha tiskové zprávy ze dne 17. 2. 2015 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FIRMY VYUŽÍVAJÍCÍ NSK V PERSONÁLNÍ PRAXI Ing. Ivan Feninec, ředitel úseku řízení LZ, Česká pošta, s.p. NSK vnímáme jako možnost dát vědět externímu trhu práce jaké profese jako zaměstnavatel

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava, březen 2013 Obsah

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Mezinárodní pohled a struktura ukončeného vzdělání v ČR Data:

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72%

Příloha 1: Velcí podnikatelé v zemědělství grafy (n=76) 1. Pohlaví. 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. žena 38% muž 62% ZŠ 0% SOU 0% SŠ 28% VŠ 72% Příloha 1 Do přílohy byly zařazeny grafy s určitou vypovídací hodnotou. Pokud některý z grafů chybí, je to tím, že respondenti na tuto otázku neodpovídali, nebo nebylo možné jejich odpovědi kategorizovat.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum, 8. 10. 2014 3 Vývoj výroby,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. ANALÝZA POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného v rámci realizace projektu TechIN Propojení studia a praxe. Okresní hospodářská komora Karviná květen

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG

8. března 2012. PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG 8. března 2012 PaedDr. Vladimíra Štrynclová Ředitelka školy Věcná manažerka projektu APROLOG tel.: 353 224 830 e-mail: podatelna@logistickaskola.cz Z praxe k výučnímu listu - zúčastněné subjekty Významné

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 www.nuov.cz UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL VE SFÉŘE PRÁCE Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání Ing. Jiří Vojtěch Ing.

Více

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008-18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace Čl. 1 Ministerstvo zemědělství (dále jen ministerstvo ) vydává tento Metodický

Více