Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10, ; V rámci projektu Rozvoj partnerství technicky zaměřených středních škol pro podporu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.07/3.2.04/ , Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji, Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, č. prioritní osy 7.3 Další vzdělávání, č. oblasti podpory Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Obsah ÚVOD ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB V TECHNICKÝCH OBORECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje - Analýza poptávky po vzdělanostní struktuře ze strany trhu Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle pohlaví Stávající vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání ANALÝZA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - UKOTVENÍ DV VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH JMK KOMPARACE ANALÝZY STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE S ANALÝZOU STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI STANOVENÍ POSTUPNÝCH KROKŮ SMĚŘUJÍCÍCH KE SPLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ, METODY A FORMY REALIZACE STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH KRITÉRIÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

3 ÚVOD Další vzdělávání představuje spolu s počátečním vzděláváním dvě složky celoživotního učení. Další vzdělávání je členěno na další profesní vzdělávání, občanské vzdělávání a vzdělávání zájmové. Další profesní vzdělávání je členěno na kvalifikační, rekvalifikační a normativní (vzdělávání, které je legislativně určeno jako povinné). Další vzdělávání není systemizováno, je zatím ponecháno zákonitostem nabídky a poptávky, stát jeho průběh plně liberalizoval a cítí odpovědnost pouze za vzdělávání rekvalifikační, které financuje. Jinak je financování ponecháno na jednotlivcích a podnicích. Celoživotní učení je spojeno s neustálou připraveností člověka učit se a zahrnuje: a) formální vzdělávání, které je realizováno zpravidla ve školách, b) neformální vzdělávání poskytované v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových organizacích, ale i ve školách a školských zařízeních, c) informální učení, ke kterému dochází v rámci života v rodině, v práci, ve volném čase. Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je informální učení neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Formálním vzděláváním rozumíme institucionalizované vzdělávání ve školách, které vede k získání stupně vzdělání a je ukončeno výučním listem, vysvědčením nebo diplomem. Opakem formálního vzdělávání je vzdělávání neformální. Jednotná politika dalšího či dalšího profesního vzdělávání dosud v České republice neexistuje. V řadě strategických dokumentů jsou však stanoveny priority, které by měly být státem a dalšími partnery podporovány: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha (2001) se zabývá především rozvojem vzdělávací soustavy se zřetelem k celoživotnímu učení. Zdůrazňuje, že realizace konceptu celoživotního učení neznamená jenom rozšíření existujícího vzdělávacího systému o sektor dalšího vzdělávání. Jde o zásadní změnu pojetí, cílů a funkce vzdělávání, kdy všechny možnosti učení ať již v tradičních vzdělávacích institucích či mimo ně jsou chápány jako jediný celek. Jedna z hlavních strategických linií je formulována jako Vzdělávání pro každého po celý život, která je zaměřena na uspokojování vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím usměrňováním kapacit ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání a poskytována spravedlivá příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všech jedinců v průběhu celého jejich života. Strategie rozvoje lidských zdrojů (2003) je z hlediska komplexnosti pojetí rozvoje systému celoživotního učení dosud nejvýznamnějším dokumentem. Ukazuje zásadní systémové i věcné problémy, proč se rozvoj lidských zdrojů a jeho hlavní nástroj celoživotní vzdělávání nedaří dobře realizovat a doporučuje pro národní i regionální úroveň opatření, která budou působit směrem k jeho rozvoji. Strategie definuje řadu návrhů pro řešení situace v oblasti dalšího vzdělávání: zdokonalení právního rámce, vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných stran, stanovení pravidel financování různých forem celoživotního vzdělávání, zavedení finančních a nefinančních pobídek do systému dalšího vzdělávání, zavedení komplexních nástrojů zajišťování a hodnocení kvality dalšího vzdělávání (institucí, lektorů, programů), budování sítí informačních a poradenských služeb a databází o poskytovatelích dalšího vzdělávání dostupných zájemcům o další vzdělávání. 3

4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (2011) vymezuje rozvoj celoživotního učení jako nutnou podmínku ekonomického a společenského rozvoje. Koncept celoživotního učení je stavěn do protikladu s tradiční jednorázovou, úzce zaměřenou přípravou na konkrétní povolání. V oblasti dalšího vzdělávání akcentuje především podporu tvorby Národní soustavy kvalifikací a zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Strategie celoživotního učení byla schválena usnesením vlády č. 761 dne a formuluje vizi a následující strategické směry rozvoje celoživotního učení v České republice pro období : uznávání, prostupnost otevřený prostor pro celoživotní učení včetně uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení; rovný přístup dostupnost a rovnost šancí v přístupu ke vzdělávacím příležitostem během života; funkční gramotnost rozvoj funkční gramotnosti a dalších klíčových kompetencí; sociální partnerství ve spolupráci se sociálními partnery podpora souladu nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického, environmentálního a sociálního rozvoje; stimulace poptávky stimulace poptávky po vzdělávání u všech skupin populace; kvalita podpora zajišťování kvalitní nabídky vzdělávacích příležitostí; poradenství rozvoj informačních a poradenských služeb. Oblast vzdělávání dospělých (dalšího vzdělávání) je v České republice legislativně ošetřena velmi nesystémově. Chybí základní právní norma, která by definovala vzdělávání dospělých jako součást vzdělávací soustavy. Vzdělávání dospělých v současném právním systému není definováno v žádné platné normě (zákonu, vyhlášce, vládním nařízení apod.). Problematika vzdělávání dospělých je řešena fragmentárně v celé řadě dílčích ustanovení v normách různé právní síly. Nejjednoznačněji je definováno vzdělávání dospělých ve školské soustavě jako studium při zaměstnání formou večerní, dálkovou, externí i distanční, a to jak studium, které poskytuje ucelené vzdělání, tak i studium, které ucelené vzdělání neposkytuje. Tuto oblast řeší: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (vysokoškolský zákon). Provádění rekvalifikací na základě zmocnění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, upřesňuje vyhláška MPSV č. 519/2004 Sb. ze dne 23. září 2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců. Upřesňuje formy rekvalifikace a způsoby úhrad rekvalifikačního vzdělávání atp. Jediným zákonným ustanovením v oblasti dalšího vzdělávání je zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který byl schválen Parlamentem České republiky v březnu Zákon upřesňuje formy úplných a dílčích kvalifikací, způsob provádění zkoušek u autorizovaných orgánů, zavádí radu vlády pro oblast kvalifikací atp. Zákon řeší pouze výstupy z dalšího profesního vzdělávání, ale neřeší systém dalšího vzdělávání jako takový ani žádný ze systémových prvků. Dalším zákonným ustanovením v této oblasti je Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 4

5 Oblast dalšího vzdělávání řeší i zákoník práce, hospodářský zákoník, zákon o živnostenském podnikání, zákony a vyhlášky upřesňující odbornou způsobilost pracovníků veřejné a státní správy i odbornou způsobilost v dalších různých profesích. Aby další profesní vzdělávání mohlo efektivně plnit své poslání, bylo by nutné komplexní legislativní řešení celé této oblasti. Především je nezbytné systémově začlenit oblast dalšího profesního vzdělávání tak, aby zde mohl stát vůbec plnit své funkce. Znamenalo by to provázat oblast zaměstnanosti, podnikání, trhu práce a dalšího profesního vzdělávání. Komplexně legislativně řešit i dílčí části systému, jako je informatika, výkaznictví, poradenství, financování, vzdělávání vzdělavatelů, celou oblast kvality i ostatní systémové prvky. Česká republika s využitím Evropského sociálního fondu zahájila systémovou změnu, jejímž cílem je vytvořit takový systém dalšího profesního vzdělávání, který by aktivně řešil potřeby trhu práce, zajistil dostupnost dalšího profesního vzdělávání pro všechny skupiny dospělých občanů odstraněním existujících bariér, uplatnil koncept celoživotního učení v běžné praxi, byl kompatibilní se systémy dalšího vzdělávání v zemích Evropské unie a respektoval unijní strategické cíle. Průběžné zvyšování, prohlubování, rozšiřování, inovace, specializace kvalifikace ve vazbě na nové technologie, zejména ICT, na nové odborné poznatky v řadě oborů, na trendy v oblasti řízení, obchodu, vývoje globální ekonomiky a demokratizace společnosti vyžadují nový přístup i k zajišťování kvality a tím i efektivnosti vzdělávacích služeb. Vzniká řada nových kvalifikačních požadavků, nových povolání, řada profesí mění výrazně svůj obsah. Zvyšování výkonu a produktivity organizací vyžaduje nové formy práce a nové odborné a sociální kompetence zaměstnanců. Kvalitní nabídka vzdělávání dospělých musí bezprostředně reagovat na aktuální požadavky poptávky, ale zároveň stimulovat potřeby, které budou zpětně podněcovat k vytvoření bohatě strukturované a diverzifikované nabídky s dostatečnou kapacitou, v maximální míře napojenou na národní systém kvalifikací. Uvedené záměry by měly být komplexně realizovány na základě následujících principů: Zajistit kvalitní nabídku dalšího vzdělávání, vedoucí k uspokojování potřeb trhu práce a k udržení zaměstnatelnosti občanů všech věkových skupin. Učinit další profesní vzdělávání všeobecně dostupné všem obyvatelům, včetně zajištění všeobecné informovanosti o vzdělávacích možnostech a vytvoření systému aktivního poradenství. Posílit princip vícezdrojového financování dalšího profesního vzdělávání, do financování zapojit všechny budoucí uživatele hodnoty, která v jeho průběhu vzniká (stát, podniky, podnikatele, občany). Budovat v mnohem větší míře systém, na kterém se budou podílet všichni zainteresovaní, především stát, sociální partneři, regiony a vzdělávací instituce. Posílit vazby dalšího profesního vzdělávání k regionu, posilovat spolupráci v mezinárodním kontextu. 5

6 1. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU POSKYTOVÁNÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ POTŘEB V TECHNICKÝCH OBORECH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - REKAPITULACE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY A POPTÁVKY NA TRHU PRÁCE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Cílem analýzy stávajícího stavu poskytování dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji pomocí analýzy nabídky dalšího vzdělávání, poptávky po vzdělanostní struktuře a následné komparace obou příchozích výstupů, je získání přehledu o aktuální nabídce a poptávce dalšího vzdělávání v kraji, za účelem konkretizace strategických cílů a kritérií pro sestavení Strategického plánu dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji. Pro analýzu nabídky dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji byla zvolena jako nejvhodnější technika dotazníkového šetření a analýza výstupů z veřejně přístupných zdrojů (www.eu-dat.cz za účelem provedení analýzy nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí a za účelem provedení analýzy nabídky dalšího vzdělávání přípravných kurzů ke zkouškám dílčích kvalifikací ze strany škol). 1.1 Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol Analýza nabídky dalšího vzdělávání ze strany středních škol, která byla provedena, se soustředí na rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání z hlediska struktury dalšího vzdělávání, tj. rozdělení na přípravné kurzy dílčích kvalifikací, kurzy dalšího vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy a kurzy občanského a zájmového vzdělávání. Zjišťování nabídky dalšího vzdělávání formou přípravných kurzů dílčích kvalifikací bylo provedeno formou velmi podrobné analýzy výzkumného vzorku zahrnujícího všechny střední odborné školy v Jihomoravském kraji, [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na (cit ). Následuje tabulka Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace. Uvedené členění bylo vytvořeno analýzou všech autorizovaných osob škol v Jihomoravském kraji, které byly zveřejněny v NSK k datu Z počtu autorizovaných osob jsou vyvozeny počty přípravných kurzů k DK. Uvedený závěr je založen na předpokladu, že pokud je škola autorizovanou osobou, může poskytovat přípravný kurz k DK. Hodnoty ve sloupci počty znamenají procentuálně vyjádřený celkový počet přípravných kurzů v jednotlivých oborech DK. 6

7 Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace oborová skupina počet přípravných kurzů Doprava a spoje 0 Ekonomika a administrativa 0 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 10 Gastronomie, hotelnictví a turismus 34 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 0 Obchod 4 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 0 Pedagogika, učitelství a sociální péče 0 Potravinářství a potravinářská chemie 40 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 1 Speciální a interdisciplinární obory 3 Stavebnictví, geodézie a kartografie 28 Strojírenství a strojírenská výroba 12 Textilní výroba a oděvnictví 1 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 0 Zemědělství a lesnictví 40 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 23 Tab.č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace 7

8 Graf č. 1 - Rozčlenění nabídky DV středních škol Dílčí kvalifikace V následujícím komentáři k nabídce dalšího vzdělávání přípravných kurzů dílčích kvalifikací ze strany škol jsou uvedeny konkrétní dílčí kvalifikace a příslušné autorizované osoby (střední školy) v Jihomoravském kraji v členění dle oborů viz výchozí tabulka. Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Úplná kvalifikace Elektrikář - Elektrické instalace ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 8

9 - Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Elektrikář silnoproud - Elektrické instalace ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrické rozvody - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Elektrická zařízení - ISŠ Sokolnice, SOŠ a SOU Brno, Trnkova, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o., Střední škola polytechnická, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Informatické obory - Správce operačních systémů pro malé a střední organizace Střední škola informatiky a spojů Brno, Čichnova Gastronomie, hotelnictví a turismus - Výpomoc při přípravě pokrmů VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výpomoc při obsluze hostů - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Práce v ubytovacím zařízení - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Úklidové práce v ubytovacím zařízení pokojská - VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Kuchař - Příprava teplých pokrmů SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Příprava pokrmů studené kuchyně - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Příprava minutek - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Číšník - Složitá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Bez úplné kvalifikace - Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Jednoduchá obsluha hostů - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Barman - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec 9

10 - Sommelier - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Kuchař expedient - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba knedlíků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Ubytování v soukromí VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Průvodce ČR Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Obchod Úplná kvalifikace Specialista maloobchodu - Pokladní SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Skladník - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Prodavač - SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno - Manažer prodeje SOŠ a SOU obchodní, Jánská, Brno Potravinářství a potravinářská chemie Úplná kvalifikace Pekař - Výroba chleba a běžného pečiva - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba perníku - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba trvanlivého pečiva Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Úplná kvalifikace Cukrář - Výroba jemného pečiva - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba dortů a zákusků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Výroba restauračních moučníků - SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Řemeslná výroba perníků SOU a SOŠ Znojmo, Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Řezník-uzenář - Přeprava a ustájení jatečných zvířat Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Prodej masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Porážka - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Ošetření jatečně opracovaných těl jatečných zvířat - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Bourání masa - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Porážení a opracování drůbeže - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba masných výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova 10

11 - Výroba konzerv - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Zpracování živočišných tuků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Balení a expedice masa Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Bez úplné kvalifikace - Porážení králíků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba zmrzlin - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Výroba karamelových výrobků - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova - Řemeslné zpracování čokolády - Střední škola potravinářská a služeb Brno, Charbulova Právo, právní a veřejnoprávní činnost - Strážný SOŠ ochrany osob a majetku Brno, s.r.o. Speciální a interdisciplinární obory Úplná kvalifikace Malíř a lakýrník - Malíř Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Lakýrník Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Tapetář Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Stavebnictví Úplná kvalifikace Instalatér - Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Topenář - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Montér vnitřních rozvodů plynu a zařízení SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Kominík - Montáž komínů a komínových vložek - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Měření spalin - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Kontrola a čištění spalinových cest SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Úplná kvalifikace Podlahář - Podlahář dřevěných podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář plovoucích podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář povlakových podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Podlahář bezespárých podlah - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Sklenář - Sklenář - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Úplná kvalifikace Tesař - Tesař - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo Úplná kvalifikace Montér suchých staveb 11

12 - Montér suchých staveb SŠP Jílová, Brno, Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o. Úplná kvalifikace Zedník - Zedník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - Zhotovitel zateplovacích systémů - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU Znojmo, Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Bez úplné kvalifikace - Kominík revizní technik spalinových cest SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Strojírenství a strojírenská výroba Úplná kvalifikace Strojní mechanik - Opravář strojů a zařízení SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Montér ocelových konstrukcí - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Zámečník - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Montér strojů a zařízení - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Kontrolor strojírenských výrobků - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova - Dělník ve strojírenské výrobě - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy, SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova Textilní výroba a oděvnictví - Šička interiérového vybavení Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zemědělství a lesnictví Úplná kvalifikace Zemědělec farmář - Pěstitel základních plodin VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice - Chovatel a ošetřovatel skotu - VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice Úplná kvalifikace Zahradnické práce - Vazačské práce SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Údržba zeleně - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Zahradník - Ovocnář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec 12

13 - Školkař - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Sadovník - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Florista - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Zelinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Květinář - SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ ekon. a zdrav. a SŠ Boskovice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec Úplná kvalifikace Opravář zemědělských strojů - Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin SOŠ a SOU Znojmo - Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat SOŠ a SOU Znojmo Úplná kvalifikace Lesní mechanizátor - Pěstební činnost a ochrana lesů SOU lesnické a rybářské Bzenec - Těžební činnost - SOU lesnické a rybářské Bzenec - Doprava dříví - SOU lesnické a rybářské Bzenec Bez úplné kvalifikace - Vinohradník vinař SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, SOŠ vinařská a SOU zahradnická Valtice, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec - Kočí v lesní těžbě SOU lesnické a rybářské Bzenec - Opravář malé zemědělské mechanizace SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - Krajinář SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad, VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec, VOŠ ekon.a zdrav.a SŠ Boskovice - Těžba dříví těžebně dopravními stroji SŠ lesnická a rybářská Bzenec Zpracování dřeva Úplná kvalifikace Truhlář - Truhlář nábytkář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Stavební truhlář - Střední odborná škola tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, s.r.o Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy Bez úplné kvalifikace - Zhotovování knoflíků - SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba polotovarů pro matracové potahy - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba matracových potahů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba matrací z matracových prefabrikátů SŠP Jílová, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy 13

14 - Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Výroba polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů - Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Dekoratér Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, Brno, SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy - Montážník nábytku - SOŠ a SOU stavební Brno, Bosonohy V následném kroku analýzy dalšího vzdělávání ze strany středních odborných škol v Jihomoravském kraji bylo provedeno dotazníkové šetření. Prostřednictvím dotazníků zaslaných na krajem zřizované i soukromé střední školy v Jihomoravském kraji byly zjišťovány následující údaje: 1. identifikační údaje, 2. nabídka dalšího vzdělávání v členění: a) dílčí kvalifikace, b) ostatní rekvalifikace, c) další vzdělávání na objednávku, d) občanské a zájmové vzdělávání. 3. Stručná anotace vystihující daný vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma vzdělávání apod). Dotazník vyplnily a nabídku dalšího vzdělávání v požadovaném členění doručily tyto školy a školská zařízení: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Znojmo, Pontassievská 3 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského náměstí 4 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mikulov, Komenského 7 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Hotelová škola s.r.o., Brno, Bosonožská 9 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 15 Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova

15 Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hodonín, Velkomoravská 13 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23 Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211 Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9 Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379 Soukromá SCOLA COMENIANA - Obchodní akademie, spol. s r.o., Brno, Charbulova 137 Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav, Slovácká 1 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70 Střední odborná škola "FORTIKA", Lomnice u Tišnova, Tišnovská 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní, Brno, Jánská 22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno - Bosonohy, Pražská 38b Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno, Dukelská 65 Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, Nábř. Komenského 1 Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště, Znojmo, Uhelná 6 Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní

16 Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198 Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Tišnov, nám. Míru 22 Střední pedagogická škola Boskovice, Komenského 5 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Střední škola dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov, Klášterní nám. 127 Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Střední škola lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín, Brandlova 32 Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s., Brno, Údolní 10 Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno, Táborská 185 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno, Husova 10 Střední škola zdravotnická a zemědělsko - ekonomická, Vyškov, náměstí Svobody 50 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, Náměstí Svobody 318 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, Sady 28. října 1 Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Tab. č. 2 - Školy a školská zařízení, které vyplnily dotazník Šetření proběhlo v období prosinec 2011 únor 2012, počet respondentů je 70. Tento vzorek lze, vzhledem k počtu středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem i škol soukromých, považovat za reprezentativní pro provedení dalších analytických procesů. 16

17 Na základě vyhodnocení dat z dotazníků pro střední školy a z analýzy veřejně přístupných zdrojů, v tomto případě databáze NSK (zdroj: [6] Národní soustava kvalifikací (on-line). Dostupné na (cit ), lze konstatovat následující oborové rozčlenění celkové nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Ve sloupci počet je reflektován počet poskytovatelů dalšího vzdělávání ze strany škol v příslušné oborové skupině v procentuálním vyjádření. Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů oborová skupina počet poskytovatelů Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 16 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 4 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 15 Obchod 12 Osobní a provozní služby 2 Ostatní 1 Pedagogika, učitelství a sociální péče 6 Potravinářství a potravinářská chemie 2 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 1 Stavebnictví, geodézie a kartografie 3 Strojírenství a strojírenská výroba 21 Textilní výroba a oděvnictví 1 Umění a užité umění 2 Zdravotnictví 6 Zemědělství a lesnictví 1 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 3 - Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů 17

18 Graf č.2 Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání středních škol v JmK dle oborů Lze tedy konstatovat, že v nabídce dalšího vzdělávání ze strany středních škol převažují školy se zaměřením na obory strojírenské, ekonomické a obchodní, dále všeobecné školy se zaměřením na studium jazyků a školy se zaměřením na elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku, školy zdravotnické, pedagogické, zaměřené na gastronomii, hotelnictví a turismus, potravinářství, stavebnictví, chemii, dopravu, zemědělství, lesnictví a zpracování dřeva. Následují tabulky a grafy reflektují členění nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol na vzdělávání na objednávku, ostatní rekvalifikační kurzy a kurzy občanského a zájmového vzdělávání s tím, že podrobné charakteristiky kurzů dalšího vzdělávání na objednávku, kurzů občanského a zájmového vzdělávání a ostatních rekvalifikačních kurzů, tj. stručná anotace, vystihující daný vzdělávací program (cílová skupina, rozsah, výstup, forma vzdělávání apod.). Vzhledem k rozsahu tohoto materiálu jsou uvedeny v příloze č

19 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku Doprava a spoje 21 Ekonomika a administrativa 14 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 49 Gastronomie, hotelnictví a turismus 13 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 15 Obchod 3 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 8 Pedagogika, učitelství a sociální péče 13 Potravinářství a potravinářská chemie 11 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 10 Strojírenství a strojírenská výroba 14 Textilní výroba a oděvnictví 0 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 3 Zemědělství a lesnictví 7 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 7 Tab. č. 4 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku 19

20 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů počet kurzů v % Zemědělství a lesnictví Zdravotnictví Umění a užité umění Textilní výroba a oděvnictví Strojírenství a strojírenská výroba Stavebnictví, geodézie a kartografie Speciální a interdisciplinární obory Právo, právní a veřejnosprávní činnost Potravinářství a potravinářská chemie Pedagogika, učitelství a sociální péče počet kurzů v % Ostatní Osobní a provozní služby Obchod Jazyky Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Gastronomie, hotelnictví a turismus Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Ekonomika a administrativa Doprava a spoje 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Graf č. 3 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - kurzy na objednávku V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou nejvíce zastoupeny kurzy z oboru elektrotechniky a výpočetní techniky, dále z oboru dopravy, ekonomiky, jazykové kurzy, kurzy z oboru strojírenství, stavebnictví, potravinářství, gastronomie, zemědělství a další. 20

21 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace Doprava a spoje 7 Ekonomika a administrativa 10 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 4 Obchod 0 Osobní a provozní služby 0 Ostatní 3 Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Potravinářství a potravinářská chemie 2 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 0 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 26 Strojírenství a strojírenská výroba 25 Textilní výroba a oděvnictví 0 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 3 Zemědělství a lesnictví 11 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 2 Tab. č. 5 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace 21

22 Graf č. 4 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - Ostatní rekvalifikace V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska dalších rekvalifikací jsou nejvíce zastoupeny kurzy z oboru stavebnictví a strojírenství, následovány jsou kurzy z oboru ekonomiky, elektrotechniky, výpočetní techniky, zemědělství a dopravy. 22

23 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 12 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 39 Gastronomie, hotelnictví a turismus 12 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 41 Obchod 1 Osobní a provozní služby 2 Ostatní 24 Pedagogika, učitelství a sociální péče 4 Potravinářství a potravinářská chemie 6 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 0 Stavebnictví, geodézie a kartografie 0 Strojírenství a strojírenská výroba 0 Textilní výroba a oděvnictví 3 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 5 Zemědělství a lesnictví 8 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 6 - Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání 23

24 Graf č. 5 Rozčlenění nabídky DV středních škol dle oborů - občanské a zájmové vzdělávání V segmentu nabídky dalšího vzdělávání ze strany škol z hlediska občanského a zájmového vzdělávání je skladba oborů zcela odlišná. Jak již z názvu vyplývá, dominuje opravdu nabídka různorodého zájmového vzdělávání nad nabídkou vzdělávání odborného. V oblasti kurzů ostatních se jedná např. o kurz veterinární minimum, masáže, kresba, ušij si svoji knihu nebo zakládání koutků živé přírody. 24

25 1.2 Základní charakteristiky nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí Při analýze nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí bylo postupováno metodou sumarizace výstupů z veřejně přístupných zdrojů (zdroj: Byla analyzována nabídka vzdělávacích institucí v rámci Jihomoravského kraje dle následujícího seznamu vzdělávacích institucí. Jmenný seznam vzdělávacích institucí Jihomoravského kraje zahrnutých do analýzy nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí (zdroj: Tento zdroj byl zvolen z důvodu nejvyšší aktuálnosti a úplnosti evidence nabízených kurzů. Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV APROFIT s.r.o. 2 Brno Gorkého Vzdělávací středisko s akreditací MŠMT Marcely Mořkovské 4 Brno Josefská 5 731/ Unie neslyšících Brno, o. s. 4 Brno Palackého třída Kateřina Porubanová 6 Brno Tuřanské nám Bezpečnostní a vzdělávací institut s.r.o. 2 Brno Cejl AconTax - Ing. Věra Hrbáčová 1 Brno Svatopetrská Business Link, s.r.o. 1 Brno-Chrlice Spádová Eva Marešová 1 Brno Olbrachtovo náměstí 795/ Lada Kopůncová 3 Brno Oblá 461/ BRZO vzdělávací centrum - Ing. Zdenka Brzobohatá 1 Brno Hluboká UKZ.CZ s.r.o. 1 Brno - Zábrdovice Vranovská 45/ , Meta IT s.r.o. 1 Brno Křižíkova 68g AM Solvo,s.r.o. 7 Moravská Nová Ves J. Černého Donasy s.r.o. 6 Brno Chopinova Akademie J.A.Komenskéhoo.s. 2 Břeclav 17.listopadu Vzdělávací centrum I.E.S. - Sdružení Podané ruce, o.s. 21 Brno Francouzská EDU agency s.r.o. 18 Brno Pekařská 401/ Ing. Simona Sedláčková, vzdělávací agentura PROFESIM 2 Vyškov Rychtářov Ing. Radka Burdychová 2 ZábrodíZábrodí studio Leny-Lenka Schön Navrátilová 23 Brno Lidická 23a

26 ULURU semináře rozvoje osobnosti 2 Brno Kosíkova 2/ Consolidated Group Care (CZ), s.r.o. 1 Brno Křenová Vladimír Němeček 3 Brno Kosmova 280/ EKOTERN servis 12 Brno Vídeňská L.P.Elektro s.r.o. 7 Brno Novoměstská 1a DŮM LÉČBY BOLESTI S HOSPICEM SV. JOSEFA 3 Rajhrad u Brna Jiráskova ELEKTROKONZULT, s.r.o. 5 Hustopeče Polní 1164/ Marie Javorská 4 Brno Jírovcova A.I.P.ConsultingInternational 2 Brno Kozí DAC CEE a.s. 1 Brno Olomoucká 40/ Studio Nely 1 Brno Kozí iov, spol. s r.o. - Institut odborného vzdělávání 5 Brno - Starý Lískovec Krymská PaedDr. Jana Kutínová, Vzdělávací středisko Belscholae 5 Brno Hlinky 46a PC-DIR Real, s.r.o. 118 Brno Mlýnská NICOM, a. s. pobočka Brno 6 Brno Smetanova Školicí centrum IT Brno, ApS Brno s.r.o. 18 Brno Božetěchova ALBION - jaz. a vzděl.agentura 2 BRNO M. Horákové FN u svaté Anny v Brně 27 Brno Pekařská BEVE, spol. s r.o. 3 Vyškov Havlíčkova Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí v Jihomoravském kraji ukazuje následující tabulka a graf. Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů oborová skupina počet Doprava a spoje 3 Ekonomika a administrativa 13 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 12 Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 0 Jazyky 10 26

27 Obchod 5 Osobní a provozní služby 9 Ostatní 14 Pedagogika, učitelství a sociální péče 5 Potravinářství a potravinářská chemie 1 Právo, právní a veřejnosprávní činnost 2 Speciální a interdisciplinární obory 1 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1 Strojírenství a strojírenská výroba 2 Textilní výroba a oděvnictví 4 Umění a užité umění 0 Zdravotnictví 2 Zemědělství a lesnictví 1 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 1 Tab. č. 7 -Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů 27

28 obory Zemědělství a lesnictví Zdravotnictví Umění a užité umění Textilní výroba a oděvnictví Strojírenství a strojírenská výroba Stavebnictví, geodézie a kartografie Speciální a interdisciplinární obory Právo, právní a veřejnosprávní činnost Potravinářství a potravinářská chemie Pedagogika, učitelství a sociální péče Ostatní Osobní a provozní služby Obchod Jazyky Graf č. 6 Rozčlenění nabídky dalšího vzdělávání vzdělávacích institucí v JmK dle oborů Hornictví a hornická geologie, hutnictví a V nabídce dalšího vzdělávání ze strany vzdělávacích institucí převažuje nabídka vzdělávání pro firmy začleněná do oboru ostatních kurzů, za ní následuje nabídka kurzů z oblasti ekonomiky a administrativy, dále vzdělávání Gastronomie, v oboru hotelnictví elektrotechniky, a turismus telekomunikační a výpočetní techniky, osobní a provozní služby, jazykové vzdělávání, obchod a další vzdělávací obory. V kurzech Elektrotechnika, oborové skupiny telekomunikační dopravy a spojů jsou a nabízeny výpočetní hlavně kurzy obsluhy motorových vozíků a jeřábů. V oboru ekonomiky a administrativy Ekonomika se jedná a administrativa hlavně o kurzy základů podnikání, účetnictví, mzdového účetnictví, vedení daňové evidence, daně z příjmu a zákona o DPH. V oboru elektrotechniky jsou to kurzy revizních Doprava techniků, a spojelektrotechniků, ochrany před bleskem a novelizace norem. Do oboru obchodních kurzů spadají kurzy marketingu, kurzy pro realitní makléře a obchodní zástupce. 0% 5% 10% 28

29 Poměrně široká skupina kurzů ostatních kurzů se skládá zejména z nabídky kurzů pro firmy, tj. komunikace, prezentační dovednosti, time management, koučování, manažerské dovednosti, rozvoj osobnosti, měkké dovednosti atd. V této skupině jsou zařazeny i kurzy Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kurzy požární ochrany, kurz detektiv a strážný. Do strojírenských kurzů spadají zejména kurzy průkaz strojníka, obsluha tlakových nádob a přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Do kurzů v oboru stavebnictví patří zejména přípravné kurzy dílčí kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací a kurz obsluhy těžkých stavebních strojů. 1.3 Poptávka po vzdělanostní struktuře v rámci Jihomoravského kraje - Analýza poptávky po vzdělanostní struktuře ze strany trhu Zdroje: [1] Analýza trhu práce v Jihomoravském kraji za rok 2010 (on-line). Dostupné na (cit ), a to jako jediný dostupný oficiální zdroj dat [11]. Dále informace z Úřadu práce - krajská pobočka v Brně, PPT ředitele Ing. Jana Marka. Výsledky dotazníkového šetření poptávky po dalším profesním vzdělávání. Mendelova univerzita, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (on-line). Dostupné na (cit ). Vývoj počtu volných pracovních míst v Jihomoravském kraji Ve struktuře volných pracovních míst podle požadovaného stupně vzdělání v průběhu let došlo k nárůstu počtu hlášených volných pracovních míst ve všech vzdělanostních kategoriích. Na konci roku 2011 bylo nejvíce míst nabízeno uchazečům se základním vzděláním 28% a vyučeným 42%. Nejméně míst je evidováno pro osoby s VOŠ a ÚSO. Na tuto skutečnost má však vliv neochota zaměstnavatelů i přes jejich zákonnou povinnost zveřejňovat svá vysoce kvalifikovaná místa prostřednictvím úřadů práce. Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně vzdělání Graf č. 7 - Volná pracovní místa evidovaná v Jihomoravském kraji podle požadovaného stupně vzdělání k (PPT ředitele pobočky ÚP v Brně) 29

30 Porovnání nabídky a poptávky volných pracovních míst v Jihomoravském kraji Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká s výrazným nesouladem mezi poptávkou a nabídkou. V evidenci volných míst převažují z hlediska kategorií zaměstnání převážně profese méně kvalifikované. Dělnickým profesím (5. 7. hlavní třída KZAM) je nabízena většina všech míst, zároveň je zde však vysoký podíl uchazečů o jedno místo viz následující tabulka. Údaje lze interpretovat jako potřebu zaměstnavatelů po málo kvalifikované pracovní síle, doprovázenou však také vyšší poptávkou ze strany nezaměstnaných. Nesoulad zvl. u vyučených může vznikat na základě špatně nastavené oborové skladby a zvláště vysokou fluktuací absolventů. Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí k KZAM Počet volných míst Počet uchazečů Počet uchazečů na 1 volné místo tř ,1 tř ,3 tř ,7 tř ,6 tř ,9 tř ,4 tř ,6 tř ,8 tř ,4 tř. 0 + neuvedeno celkem ,5 Tab č. 8 - Soulad nabídky a poptávky na trhu práce v Jihomoravském kraji dle jednotlivých profesí k Nejčastěji poptávané profese na trhu práce v Jihomoravském kraji Na konci roku 2010 patřily mezi nejvíce poptávané profese nekvalifikované, u kterých je však nabízeno nízké platové ohodnocení. 30

31 Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k KZAM Počet VM Počet uchazečů montážní dělník spotřební elektroniky obchodní zástupce pomocný dělník v průmyslu pomocný dělník hlavní stavební výroby montážní dělník pomocný skladník pomocní a nekvalifikovaní pracovníci administrativní pracovník překližkář operátor skladů Tab č. 9 - Prvních deset nejvíce poptávaných profesí v Jihomoravském kraji k Počet volných pracovních míst v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje Z regionálního hlediska bylo na konci roku 2010 nejvíce míst evidováno v okrese Brno-město, a to více než 45 % z jejich celkového počtu. Absolutně nejméně bylo uchazečům nabízeno volných míst ve spádových obvodech Břeclav, Mikulov a Bučovice. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo ve spádových obvodech ORP Jihomoravského kraj k

32 1.3.3 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání s přihlédnutím na rozdělení podle pohlaví Na rozdíl od vývoje v předchozích letech, kdy byl v Jihomoravském kraji vždy podíl nezaměstnaných žen vyšší (dosahoval cca 55 %) než podíl mužů, dochází se zhoršující se ekonomickou situací na trhu práce k výrazným změnám. Do evidence přicházeli již v průběhu roku 2009 hlavně muži, tento trend pokračoval i v roce Hlavně v první polovině roku byl podíl mužů na celkové nezaměstnanosti výrazně vyšší než podíl žen. Nárůst počtu nezaměstnaných mužů se poté zpomalil, a to hlavně z důvodu jejich nástupů na krátkodobé sezónní práce (zemědělství, stavebnictví). Na konci roku 2010 bylo i tak na úřadech práce v JMK evidováno mnohem více mužů (36 848) než žen (32 494). Z hlediska míry nezaměstnanosti je však rozdíl mezi úrovní nezaměstnanosti žen a mužů stále výrazný, nicméně v posledních dvou letech se snižuje (ženy 11,6 % a muži 10,3 %). Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví v letech Graf č. 8 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji podle pohlaví v letech

33 1.3.4 Stávající vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji Meziročně se v kraji zvýšil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání ve všech sledovaných vzdělanostních kategoriích. K absolutně nejvyššímu nárůstu došlo v nejpočetnější kategorii vyučen. Takto kvalifikovaní pracovníci jsou nejčastěji zaměstnáni v průmyslových odvětvích, která byla jako první postižena zhoršeným odbytem výrobků (strojírenský, elektrotechnický a chemický průmysl). Relativně vzrostl počet uchazečů s vysokoškolským vzděláním, a to hlavně díky poklesu nových pracovních příležitostí. Naproti tomu k absolutně i relativně nejnižšímu nárůstu nezaměstnanosti došlo ve skupině osob se základním vzděláním. Největší rozdíly ve vzdělanostní skladbě nezaměstnanosti mezi soubory evidovaných mužů a žen jsou patrné v kategorii vyučen-h,e,j, kam spadalo na konci roku % evidovaných žen a 50 % mužů. Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji Graf č. 9 - Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání evidovaných v Jihomoravském kraji k (PPT ředitele ÚP, krajská pobočka Brno) Na základě analýzy poptávky po zaměstnancích z hlediska jejich vzdělanostní a profesní struktury lze konstatovat, že nejvíce pracovních míst je nabízeno uchazečům se základním vzděláním a vyučeným- celkem 70 %. Na druhé straně je vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním a vyučených na úrovni 67 %. To v podstatě koresponduje. V případě uchazečů se základním vzděláním lze apelovat na zastavení předčasných odchodů v procesu vzdělávání a následné rekvalifikace. U vyučených lze výstupy interpretovat tak, že řada vyučených se prostě neuplatní ve svém oboru, který vystudovali. To je bohužel republikový trend, velmi nežádoucí avšak setrvalý. Řešením by měla být větší mezioborová propustnost již na středních školách, oborová harmonizace středního učňovského školství a zejména rozšíření možnosti nabídky dalšího vzdělávání-rychlé rekvalifikace v rámci kraje. Data nelze interpretovat jako neschopnost škol 33

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE STAVEBNICTVÍ SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H 6 Hodnoticí

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V KOMPARACI SE ŠKOLNÍMI ROKY 2011/2012 A 2012/2013 Autor: Mgr. Pavel Pustina, Odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje,

Více

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013

ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 ANALÝZA ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ŠK.ROKY 2010/2011 A 2012/2013 Vážení členové Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje, dovolujeme si Vám představit základní koncept analýzy absolventů

Více

Tisková zpráva. Hospodářská komora ČR může nově udělovat kvalifikace pro zámečníka nebo elektromechanika pro výtahy

Tisková zpráva. Hospodářská komora ČR může nově udělovat kvalifikace pro zámečníka nebo elektromechanika pro výtahy Tisková zpráva Hospodářská komora ČR může nově udělovat kvalifikace pro zámečníka nebo elektromechanika pro výtahy Praha, 16. května 2011 Zámečník, elektromechanik pro výtahy, výroba potravin a krmiv,

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Jihomoravský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2003/04 2004/05

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV

SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV Jihomoravský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP pro území Jihomoravského kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

Více

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T.

ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ ABSOLVENTI A TRH PRÁCE ELEKTROTECHNIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ A V.T. ŠETŘENÍ Šetření přechodu absolventů středních škol na trh práce Získání zpětné vazby od absolventů z hlediska kariérové volby, spokojenosti

Více

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Ústecký kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Ústecký kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011 Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Činnosti KHK JM KHK JM je vůdčí subjekt podnikatelské samosprávy v Jihomoravském kraji. Podpora začínajících

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ABSOLVENTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE Praha, 5. 12. 2012, panelová diskuse Pozice mladých na trhu práce v ČR. Jaké jsou možnosti jejího zlepšení? V České republice 80 % populace

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV

Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Stát a jeho role v dalším vzdělávání - Aktuální situace v oblasti DV Mgr. Martin Sycha, Ph.D. oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Závěrečná konference projektu KRUH 14. 3. 2013 Snižující

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let

Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích za období let 2012-2016 Na základě opatření uvedených v Dlouhodobém záměru vzdělávání

Více

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

POSPOLU. Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi Cíle projektu Projekt MŠMT a NÚV, leden 2013 až červen 2015 Podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného

Více

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium

Plzeňský kraj. Přehled o nově přijímaných žácích. Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium Plzeňský kraj Přehled o nově přijímaných žácích Obrázek 1. Podíly nově přijatých žáků v kraji denní studium 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% kraj ČR SVsVL SVsMZaOV SV SOVsMZ GV 2002/03 2003/04

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Projekt ERUDITUS CZ.1.07/3.2.07/02.0001 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 3 Další vzdělávání Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE

PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD PROFIL VZDĚLÁVACÍH OBORŮ CUKRÁŘ, CUKROVINKÁŘ, CUKRÁŘSKÉ PRÁCE A PEKAŘ, PEKAŘSKÉ PRÁCE Zakázka:

Více

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva

2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva 2012-2013 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - závěrečná zpráva Škola je rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu Praha autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ověřování

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Ústeckém kraji 13,6 % 1 a celkový počet dosahoval 58 998 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Jihomoravském kraji 10,3 % 1 a celkový počet dosahoval 64 091 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Hlavní město Praha Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 11.11.2015 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8.

13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 16. a 18. února 2016 Termín: 8. Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2015/2016: 13. Futsal 14. Šplh Organizátor: ISŠ automobilní, Křižíkova Organizátor: SŠ polytechnická,

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU CHOVATEL ZVÍŘAT, CHOVATELSKÉ A ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt:

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

EDUCA Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS. Kvalita v dalším vzdělávání Liberec

EDUCA Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS. Kvalita v dalším vzdělávání Liberec EDUCA 2011 - Jobdays Liberec EDUCA 2011 JOBDAYS Kvalita v dalším vzdělávání 20.10.2011 Liberec CÍLE PROJEKTU CÍL: Proměnit postupně SŠ zapojené do projektu na istituce poskytující počáteční i DV - centra

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v stejně jako v předchozích dvou letech 4,0 % 1 a celkový počet dosahoval 31 628 evidovaných na úřadech práce. Celková nezaměstnanost

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol

Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Obecné charakteristiky vybraných nástrojů APZ směřujících k absolventům škol Rekvalifikace Příloha č. 1 Rekvalifikace se vztahují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva leden 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Plzeňském kraji 8,0 % 1 a celkový počet dosahoval 25 644 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Ústeckém kraji 13,0 % 1 a celkový počet dosahoval 56 451 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD KAP název kraje Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu: název IČO REDIZO

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SKLADNÍK, PRÁCE VE SKLADU Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímacířízení ve šk. roce 2012/2013 a 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Počet přihlášek ke vzdělávání 1. kolo přijímacího řízení ve

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Karlovarském kraji 10,1 % 1 a celkový počet dosahoval 17 309 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. - V dubnu 2017 činil

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Libereckém kraji 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 25 839 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLEC, ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2012 činila míra v Karlovarském kraji 9,9 % 1 a celkový počet dosahoval 16 712 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je zaznamenán

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v Olomouckém kraji 11,5 % 1 a celkový počet dosahoval 38 159 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Přijímací řízení na střední školy 2017

Přijímací řízení na střední školy 2017 Přijímací řízení na střední školy 2017 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Zpracoval: Ing. Daniel Cinař Datum: 24. 10. 2016 Legislativní změny novela školského zákona

Více

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8%

,8% 8,8% ,1% 9,6% ,0% 10,2% ,9% 8,9% ,7% 8,3% ,4% 6,8% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Moravskoslezském kraji 11,4 % 1 a celkový počet dosahoval 72 717 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

Celková nezaměstnanost v kraji

Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra v Jihomoravském kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 60 742 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Průzkum zaměstnanosti v JMK k

Průzkum zaměstnanosti v JMK k Průzkum zaměstnanosti v JMK k 31. 12. 2015 Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II a III 21. 6. 2016 Brno Hlavní parametry provedeného

Více

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v i - Jako hlavní ukazatel celkové je od roku 2013 vykazován podíl na obyvatelstvu, tedy podíl dosažitelných ve věku 15 64 na obyvatelstvu ve věku 15 64 let. Za dřívější roky bohužel

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji V dubnu 2011 činila míra v Jihočeském kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 25 020 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 míra klesla o

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 3338 16,4 9,3 2003 2738 22,6 12,4 2004 3574 18,0 12,5 2005 1 6846 8,6 8,6 2006 1 8315 6,7 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 3338 16,4 9,3 2003 2738 22,6 12,4 2004 3574 18,0 12,5 2005 1 6846 8,6 8,6 2006 1 8315 6,7 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Jihomoravském kraji 9,4 % 1 a celkový počet dosahoval 55 373 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění koncepčního

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU SERVIS A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich

Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji. Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Aktuální trendy trhu práce v Jihomoravském kraji Ing. Bc. Pavel Fišer RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Mgr. Tomáš Grulich Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2010 Zpracovatel: GaREP, spol.

Více

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání

ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání ROK TECHNIKY a odborného vzdělávání 29. 5. 2015 Lenka Vohradníková, Jihočeská hospodářská komora Dana Feferlová, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Proč TECHNIKA a odborné vzdělávání? Podíl

Více

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu %

Míra nezaměstnanosti % ČR % Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl v Královéhradeckém kraji 6,9 % a celkový počet 1 dosahoval 25 285 lidí evidovaných na úřadech práce. - patří tedy mezi kraje spíše s nižší nezaměstnaností

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33

Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33 Zpráva o výsledcích výběrového procesu GP výzvy č. 33 I. Identifikace globálního grantu Číslo prioritní osy 4.1 Název prioritní osy Číslo oblasti podpory 4.1.1 Název oblasti podpory Registrační číslo globálního

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Jihočeském kraji 6,5 % 1 a celkový počet dosahoval 22 439 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 míra stoupla

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Pardubicích Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Obsah: Strana č. Informace o nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 2 1. Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra ve Zlínském kraji 10,7 % 1 a celkový počet dosahoval 32 578 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Plzeňském kraji 6,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 684 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více