1. LEKCE LEKSJON ÉN. Hvordan har du det? Hjemme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. LEKCE LEKSJON ÉN. Hvordan har du det? Hjemme"

Transkript

1 LEKSJON ÉN 1. LEKCE Hvordan du det? 1 02 Arne og Solveig Bjørnstad fra Bgen. Arne journalist, og Solveig sjef i et reisebyrå. De en sønn, Stein, og en datt, Siv. Hun gift og et barn. Stein student. Han en venninne, Elin. Hun fra Tromsø. Hun bibliotekar. Hjemme Arne Bjørnstad: Hvem det? Solveig Bjørnstad: Det Stein. Han h med en venninne. Stein: Hei, mamma, hei, pappa! Vi en gjest. Det Elin. Hun fra Tromsø. Solveig Bjørnstad: Hei, Elin! Velkommen til Bgen! Hvordan du det, Stein? Stein: Jeg det bra, takk. Og de? Solveig Bjørnstad: Takk, fint. Så du fra Tromsø, Elin? Elin: Ja, jeg fra Tromsø, men jeg en bestefar i Bgen. Solveig Bjørnstad: Er han fisk? Elin: Nei, han ikke fisk, han mal. Solveig Bjørnstad: Er han mal? Intessant.

2 1 03 Hei, hvordan du det? Jeg det bra, takk. Og du? Takk, fint. DIALOGY Hva Arne Bjørnstad? Er han mal? Nei, han ikke mal. Han journalist. LEKSJON 1 34

3 SLOVÍČKA et barn [ba:rn] dítě en bestefar [be`stefa:r] dědeček en bibliotekar [bibliuteka:r] knihovník ei / en datt [dat:(e)r] dca en fisk [fi`sk(e)r] rybář en gjest [jest] host en journalist [šurnalist] novinář en mal [ma:`l(e)r] malíř bra [bra:] dobře de [di:] oni de [de:`re] vy det [de:] to du [dü:] ty ei [ei] neurč. člen norského žen. rodu; nějaká, nějaký, nějaké en [en] neurč. člen norského muž. rodu; nějaký, nějaká, nějaké [æ:r] přít. čas slovesa være et [et] neurč. člen norského stř. rodu; nějaký, nějaká, nějaké fint [fi:nt] dobře fra [fra] z gift [jift] vdaná, ženatý ha [ha:] mít han [han] on [ha:r] přít. čas slovesa ha hei [hæi] ahoj h [hæ:r] zde hjemme [je`m:e] doma hun [hün] ona hva [va:] co hvem [vem] kdo en mamma [ma`m:a] maminka en pappa [pa`p:a] tatínek et reisebyrå [ræi`sebÿro:] cestovní kancelář en sjef [še:f] vedoucí, nadřízený en sønn [sön] syn ei / en venninne [ven:i`n:e] přítelkyně, kamarádka hvordan [vurdan] jak i [i:] v ikke [i`k:e] (částice tvořící slovesný zápor) neintessant [intes:aŋ, stř. rod intes:aŋt] zajímavý ja [ja] ano jeg [jæi] já med [me:] s men [men] (spoj. píše se před ní čárka) ale nei [næi] ne norsk [no r šk] norský; norsky; norština og [o] a også [os:o] také så [so:] tak, takže, tedy takk [tak] děkuji til [til] (zpravidla při vyjádření směru) k; do tsjekkisk [tšek:isk] český; česky; čeština velkommen! [velkom:(e)n] vítejte! vi [vi:] my være [væ:`re] být 1 04 ODHADNĚTE VÝZNAM en leksjon [lekšu:n], en student [stüdent] 35 LEKSJON 1

4 FRÁZE A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY Hvordan du det? Jeg det bra. Hvem det? Velkommen til Bgen! Er du norsk? Jeg tsjekkisk. Jak se máš? Mám se dobře. Kdo je to? Vítej(te) v Bgenu! Jsi Nor / Norka? Jsem Čech / Češka. ROZŠIŘUJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBA RODINA ei / en mor [mu:r] matka en mamma [ma`m:a] máma, maminka ei / en bestemor [be`stemu:r] babička ei / en søst [sö`st(e)r] sestra ei / en datt [dat:(e)r] dca et barn [ba:rn] dítě en far [fa:r] otec en pappa [pa`p:a] táta, tatínek en bestefar [be`stefa:r] dědeček en bror [bru:r] bratr en sønn [sön] syn POVOLÁNÍ en advokat [advuka:t] advokát en arkitekt [arkitekt] architekt en bibliotekar [bibliuteka:r] knihov ník en elektrik [elektrik(e)r] elektrikář en filosof [filusu:f] filozof en fisk [fi`sk(e)r] rybář en fotograf [futugra:f] fotograf en frisør [frisö:r] kadeřník en ingeniør [inšenjö:r] inženýr en journalist [šurnalist] novinář en lær [læ:`r(e)r] učitel en mal [ma:`l(e)r] malíř en mekanik [meka:nik(e)r] mechanik en politimann [puliti:man] policista en president [president] prezident en sekretær [sekretæ:r] sekretářka en sjef [še:f] vedoucí en sjåfør [šofö:r] řidič en teknik [teknik(e)r] technik LEKSJON 1 36

5 U všech povolání se dnes používá stejný výraz pro ženu i pro muže: ingeniør znamená inženýr i inženýrka. REÁLIE Bgen [bærg(e)n] přístavní město na západním pobřeží Norska Oslo [u`šlu / u`slu] hlavní město Norska Tromsø [tru`msö:] sevonorská metropole mužská jména: Arne [a:`rne], Stein [stæin] ženská jména: Solveig [su:`lvæi(g)], Elin [e:lin], Siv [si:v] příjmení: Bjørnstad [bjö:`rnsta(:d) / bjö:`rnšta(:d)] 1 Neurčitý člen MLUVNICE Neurčitý člen se užívá u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. Člen en používáme pro norský rod mužský, et pro norský rod střední a ei pro norský rod ženský. (POZOR: Norský rod se v mnoha případech neshoduje s českým.) U mnoha podstatných jmen si můžeme vybrat mezi členem en nebo ei: en bror bratr et barn dítě ei / en søst sestra Neurčitý člen používáme, mluvíme-li o osobách a věcech neznámých nebo blíže neurčených: De et barn. Mají dítě. V něktých případech neurčitý člen u počitatelných podstatných jmen vynecháváme: A Přiřazujeme-li konkrétní osobě povolání: Hun bibliotekar. Je knihovnice. Han student. Je student. POZOR na věty následujícího typu: Det en bibliotekar. Det en student. To je jedna / nějaká knihovnice. To je jeden / nějaký student. 37 LEKSJON 1

6 B Mluvíme-li o svých nejbližších příbuzných: Far ikke hjemme. Otec není doma. Platí pro: mor, far, bestemor, bestefar, mamma, pappa. 2 Osobní zájmena jeg du han hun den det já ty on ona on, ona, ono on, ona, ono vi de de my vy oni Zájmena han, hun zastupují podstatná jména označující osoby. Pro ostatní podstatná jména se používá den pro rod mužský a ženský (podstatná jména se členy en nebo ei) a det pro rod střední. POZNÁMKA Vykání, pro kté užíváme zájmeno De, se v norštině objevuje pouze okrajově: Er De fra Bgen? Jste z Bgenu? 3 Slovesa VÆRE a HA Å VÆRE být jeg du han hun den det jsem jsi je vi de de jsme jste jsou LEKSJON 1 38

7 Å HA mít jeg du han hun den det mám máš má vi de de máme máte mají Slovesa være a ha mají ve všech osobách stejný tvar:, resp.. Před infinitivem slovesa stojí zpravidla infinitivní částice å (å være, å ha). CVIČENÍ 1. Tvořte věty. 2. Tvořte věty. Jeg hjemme. De et barn. Han mal. Vi en gjest. Hun fra Bgen. De det bra. Du norsk. 4 Zápor, slovosled, otázka 4.1 Zápor Zápor tvoříme přidáním částice ikke za sloveso: Jeg ikke student. Nejsem student. Han ikke fra Tromsø. Není z Tromsø. Norská věta obsahuje vždy jen jeden zápor. CVIČENÍ Převeďte do záporu. VZOR Han hjemme. Han ikke hjemme. 1. De hjemme. 2. Han fisk. 3. De fra Bgen. 4. Hun gift. 5. Han h. 6. Vi en gjest. 7. Det intessant. 8. Han norsk. 9. De en datt. 10. Vi h. 39 LEKSJON 1

8 4.2 Slovosled Norština má pevný slovosled. To znamená, že (až na výjimky, např. při zdůraznění něktého větného členu) na prvním místě v oznamovací větě vždy stojí podmět a hned za ním přísudek (sloveso). Podmět nelze vypustit: Hun fra Bgen. Je z Bgenu. 4.3 Otázka Otázky bez tázacích výrazů tvoříme jednoduše převrácením slovosledu, tzn. podmět následuje až za slovesem: Er Stein student? Har de en datt? Je Stein student? Mají dcu? Je-li třeba v otázce užít tázací výraz, klademe ho na začátek, tj. před sloveso a podmět: Hvem det? Kdo je to? POZNÁMKA Tázat se je možné také větou se slovosledem věty oznamovací a stoupavou intonací otázky: Så du fra Tromsø, Elin? Tak ty jsi z Tromsø, Elin? CVIČENÍ 1 01 POSLECHOVÁ A VÝSLOVNOSTNÍ CVIČENÍ 1. Čtěte. Výslovnost zkontrolujte podle nahrávky k Úvodu do norské výslovnosti. a: mat [ma:t], dag [da:g], takk [tak] e: se [se:], pen [pe:n], penn [pen] o: bror [bru:r], mor [mu:r], filosof [filusu:f], pensjonist [paŋšunist], Oslo [u`šlu / u`slu]; også [oso] u: du [dü:], hun [hün], student [stüdent], kultur [kültü:r], buss [büs], museum [müse:üm]; sukk [suk:(e)r], bukse [bu`kse] y: paraply [paraplÿ:], typisk [tÿ:pisk] æ: være [væ:`re], lær [læ:`r(e)r], militær [militæ:r]; Bgen [bærg(e)n], h [hæ:r], [æ:r] LEKSJON 1 40

9 ø: sjåfør [šofö:r], sønn [sön], søst [sö`st(e)r], nvøs [nærvö:s] å: også [oso], Ålesund [o:`lesün], Å [o:] g: gift [jift], gjest [jest], Gjøvik [jö:`vik], Geilo [jæi`lu]; vanlig [va:`nli], vanskelig [va`nsk(e)li]; jeg [jæi], meg [mæi] h: ha [ha:], hun [hün], han [han]; hvem [vem], hvordan [vurdan], hjemme [je`m:e] k: kaffe [kaf:e], kultur [kültü:r], kilomet [çilume:t(e)r], kino [çi:nu], kilo [çi:lu], Kina [çi:na], Kirkenes [çi`rkene:s], kjemik [çe:mik(e)r] l: la [la:], mil [mi:l], bil [bi:l], til [til], ball [bal], kald [kal] m: mamma [ma`m:a], hjemme [je`m:e] n: balkong [balkoŋ] p: pappa [pa`p:a], papir [papi:r], pumpe [pu`mpe] r: burde [bü`rde], farlig [fa:`rli], gjne [jæ:`rne], borte [bu`rte]; norsk [no r šk], univsitet [ünivæ r šite:t], Lars [la: r š], kurs [kü: r š], pson [pæ r šu:n], Du så flink. [dü: æ: r šo: flink] s: sjåfør [šofö:r], pensjonist [paŋšunist], sjokolade [šukula:`de], sjanse [ša`ŋse], sjimpanse [šimpanse], situasjon [sitüašu:n], sjef [še:f], maskin [maši:n]; Oslo [u`šlu / u`slu], Slovakia [šluva:kia], slendrian [šlendrian]; student [stüdent], studio [stü:diu], stat [sta:t], sport [sport], Spania [spa: nia], spesiell [spesiel], Svein [svæin]; reise [ræi`se], president [president], filosof [filusu:f], sønn [sön], museum [müse:üm] t: littatur [litatü:r], TV [te:`ve:], kultur [kültü:r]; huset [hü:se], barnet [ba:rne]; det [de:] 2. Procvičte si věty z úvodního článku. Det Det Det Elin. Det Stein. De De De en sønn. Hvem Hvem Hvem det? Hvordan Hvordan Hvordan du Hvordan du det? Hvordan du det, Stein? Solveig Solveig sjef reisebyrå sjef i et reisebyrå Solveig sjef i et reisebyrå LEKSJON 1

10 Řekněte, odkud kdo pochází. a) VZOR Stein, Oslo Stein fra Oslo. Han fra Oslo. 1. Olaf [u:`laf], Bgen [bærg(e)n] 2. Bjørn [björn], Trondheim [tro`nhæim] 3. Knut [knü:t], Stavang [stavaŋ(e)r] 4. Kjetil [çe:`til], Kristiansand [kristiansan] 5. Øyvind [öÿ`vin], Ålesund [o:`lesün] 6. Jon [ju:n], Harstad [ha`ršta] 7. Ands [a`n:(e) r š], Lillehamm [li`l:eham:(e)r] b) VZOR Eva, Oslo Eva fra Oslo. Hun fra Oslo. 1. Elin [e:lin], Tromsø [tru`msö:] 2. Kjsti [çæ r šti], Skien [še:`(e)n] 3. Frøydis [fröÿdi:s], Bodø [bu:`dö:] 4. Synnøve [sÿn:ö:`ve], Tønsbg [tönsbær] 5. Gudrun [gü`drün], Gjøvik [jö:`vik] LEKSJON 1 42

11 SOUHRNNÁ CVIČENÍ 1. Doplňte člen, je-li to nutné. 1. Jeg... bror. 2. Han... politimann. 3. De... barn. 4. Hun... sønn. 5. Vi... gjest. 6. Jeg... venninne. 7. Hun sjef i... reisebyrå. 8. Er du også... journalist? 2. Nahraďte zájmeno podle vzoru. VZOR Er du student? (ona) Nei, hun student. 1. Er du fra Bgen? (oni) 2. Er hun fra Tromsø? (on) 3. Har han en bror? (já) 4. Er du arkitekt? (ona) 5. Er hun gift? (on) 6. Har de en sønn? (oni) 7. Er hun tsjekkisk? (já) 3. Odpovězte, jak se komu daří. V odpovědích používejte osobní zájmena. VZOR Hvordan Stein det? Han det bra. 1. Hvordan Elin det? 2. Hvordan du det? 3. Hvordan Arne og Solveig Bjørnstad det? 4. Hvordan de det? 5. Hvordan mamma og pappa det? 6. Hvordan Siv det? 4. Odpovězte kladně celou větou a nahraďte podmět zájmenem. VZOR Er Kari mal? Ja, hun mal. a) 1. Er Siv og Stein fra Bgen? 2. Har Stein en søst? 3. Har du og Elin det bra? 4. Er mamma og pappa hjemme? 5. Er Elin bibliotekar? 6. Er du og Elin fra Tromsø? 7. Er Marta tsjekkisk? b) 1. Så Arne norsk? 2. Så Solveig gift? 3. Så Siv og Stein hjemme? 5. Doplňte sloveso ha nebo være podle smyslu věty. VZOR Jeg... en bror. Jeg en bror. 1. Han... hjemme. 2. De... også fra Praha. 3. Vi... det bra. 4. Tromsø... intessant. 5. Solveig... norsk. 6. Arne... ikke student. 7. Han... en venninne. 8. Jeg... gift. 6. Tvořte otázky na podtržené výrazy. V otázkách použijte tázací zájmena hvordan (dvakrát), hvem (čtyřikrát) nebo hva (třikrát). VZOR Jeg det bra. Hvordan du det? 1. Siv et barn. 2. Det et reisebyrå. 3. Siv og Bjørn det bra. 4. Siv 43 LEKSJON 1

12 hjemme. 5. Tromsø intessant. 6. Siv det bra. 7. Det Elin. 8. De et reisebyrå. 9. Elin h. 7. Doplňte předložku fra, med, til nebo i. VZOR Jeg sjef... et reisebyrå. Jeg sjef i et reisebyrå. 1. Jeg... Praha. 2. Han hjemme... Elin. 3. Siv et barn... Olaf. 4. Velkommen... Oslo! 5. Han også en venninne... Bodø. 8. Hvem det? Kdo je to? Najděte správné odpovědi podle úvodního článku. VZOR Han student. Hvem det? Det Stein. 1. Hun bibliotekar. 2. Hun sjef i et reisebyrå. 3. Han journalist. 4. Det en venninne fra Tromsø. 5. Hun et barn. 6. Det en gjest fra Tromsø. 9. Doplňte podle úvodního článku. 1. Stein fra Han en... fra Tromsø. 3. Han en.., Siv. 4. Siv gift og hun et Elin... en bestefar... Bgen mal. 7. Stein... bra. 10. Odpovězte celou větou podle úvodního článku. VZOR Er Stein fra Tromsø? Nei, Stein ikke fra Tromsø. 1. Har Arne Bjørnstad en sønn? 2. Er Solveig Bjørnstad gift? 3. Er Elin fra Oslo? 4. Har Stein en venninne? 5. Er Stein hjemme? 6. Er Arne Bjørnstad politimann? 7. Er Elin fisk? 11. Odpovězte podle úvodního článku. VZOR Hvem et barn? Siv et barn. 1. Hvem fra Bgen? 2. Hvordan Solveig og Arne det? 3. Hva Arne Bjørnstad? 4. Hva Solveig Bjørnstad? 5. Hvem gift? 6. Hvordan Stein det? 7. Hvem fra Tromsø? 12. a) Doplňte mužský či ženský protějšek k danému slovíčku. 1. mamma far bror 4. datt bestemor... LEKSJON 1 44

13 b) Napište názvy povolání, ktá už znáte. 13. Představte si, že jste Stein. Vyprávějte o sobě a svých nejbližších. Utvořte nejméně pět vět. 14. Přeložte. 1. Jak se máš? 2. Já jsem Jáchym. 3. Nejsem student. 4. Jsem malíř. 5. Jsem Čech. 6. Jsem z Brna. 7. Jsi také z Brna? 8. Tak ty jsi z Prahy? 9. Vítej v Brně! 45 LEKSJON 1

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9

9. LEKCE LEKSJON NI. Musa på soverommet 171 LEKSJON 9 LEKSJON NI 9. LEKCE Musa på soverommet 2 14 På hytta. Klokka elleve om natta Berit: Arne! Arne: Ja, kjære? Hva er det? Berit: Hørte du det ikke? Arne: Nei. Berit: Jeg hørte mus. Er det mus her i huset?

Více

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi

1. ZÁKLADNÍ FRÁZE. Na shledanou! (říká ten, který odchází) Jak se jmenuješ? Sar tut vičines? Sar tut vičinen? ha/hat/he/hi 1. ZÁKLADNÍ FRÁZE Lačho ďives! Lačhi rat! Džan Devleha! Ačhen Devleha! T aves bachtalo! Servus! Sar sal? Sar san? Lačhes. Sar tut vičines? Sar tut vičinen? Koda čačo. Pro sasťipen. ha/hat/he/hi na Na džanav.

Více

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD

Jana Navrátilová. Němčina za 24 dnů. intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Edika Brno 2012 Němčina za 24 dnů intenzivní kurz pro samouky + audio CD Jana Navrátilová Odborná korektura: Helmut Wanka Obálka:

Více

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o.

Lektorovaly Doc. Zdenka Švarcová, Dr., Harumi Jamada. cë Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari ( P!~), 2007 cë LEDA spol. s r. o. Autorky děkují všem, kteří přispěli k vytvoření této učebnice. Byli to zejména doc. Zdenka Švarcová a Harumi Jamada (q0%ž), které celý text lektorovaly a svými cennými radami v mnohém vylepšily, Rjóko

Více

1 2 3 4 5 6 řeč 1.lekce Číst už umíte, takže se můžeme pustit do prvního smysluplného מאַכסטו? textu, וואָס který ממשע שׂשׂרה. משע. si v jidiš přečtete. Nejprve by možná ale nebylo od věci, projít si slovíčka

Více

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný

Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten 8.1.2. Sett inn ten 8.1.3. Sett inn nějaký 8.1.4. Gjenta ved å bruke stejný Leksjon 8 8.1.1. Gjør om på setningene: sett inn tenhle for ten. Peníze jsem měl v té kapse. Peníze jsem měl v téhle kapse. 1. Narodil se v tom starém domě. 2. Okolo celé té zahrady bude zeď. 3. Leželi

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY

HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY HLÁSKOVÝ SYSTÉM ROMSKÉHO JAZYKA ABECEDA A PRAVOPIS SLOVENSKÉ ROMŠTINY V roce 1971 byla přijata závazná písemná norma slovenské romštiny. Pro psanou formu byla přijata česká (slovenská) abeceda, včetně

Více

Italština pro samouky a věčné začátečníky

Italština pro samouky a věčné začátečníky Miroslava Ferrarová, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 2013 Edika Brno Italština pro samouky a věčné začátečníky + mp3 Miroslava Ferrarová, Vlastimila

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely)

NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) NÁSTIN MLUVNICE SLOVENSKÉ ROMŠTINY (pro pedagogické účely) Hana Šebková Copyright 2000 Hana Šebková This research report was downloaded from the Research Support Scheme Electronic Library at http://e-lib.rss.cz.

Více

Vykání v různých evropských jazycích a další gramatické souvislosti jazyků

Vykání v různých evropských jazycích a další gramatické souvislosti jazyků Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Vykání v různých evropských jazycích a další gramatické souvislosti jazyků Seminární práce CJSYNB3 Autor: Martin Adámek,

Více

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice.

Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Lekce 4 Str. 37/cv. 1 Studenti si své odpovědi můžou zkontrolovat či doplnit podle politické mapy světa s názvy zemí, která se nachází na konci učebnice. Str. 37/cv. 2 Varianta cvičení. Vytisknout a rozstříhat.

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva).

Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva). Lekce 4 Komunikace: Studenti se naučí základní slovní zásobu týkající se rodiny příbuzenské vztahy, jméno, věk, jaký kdo je (adjektiva). Gramatika: Studenti se naučí se používat nominativ sg. posesivních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce

Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce O BČANSKÉ SDRUŽ ENÍ Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Editoři: Mgr. Jiří Kocourek, Mgr. Eva Pechová, Vztah učitele a studenta významně ovlivňuje komunikace, jako každý jiný vztah. Aby komunikace

Více

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3

Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová. Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Vlastimila Pospíšilová, Miroslava Ferrarová, Eva Ferrarová Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 Computer Press, a. s. Brno 2010 Učebnice současné italštiny, 1. díl + MP3 VLASTIMILA POSPÍŠILOVÁ, MIROSLAVA

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Lekce 5. Str. 47/cv. 2 Lehčí varianta. Vytisknout a rozstříhat. Studenti jen přiřazují lístečky k fotografiím. Schéma 5A

Lekce 5. Str. 47/cv. 2 Lehčí varianta. Vytisknout a rozstříhat. Studenti jen přiřazují lístečky k fotografiím. Schéma 5A Lekce 5 Str. 47/cv. 1 Studenti můžou používat slovník, kde si daná slova vyhledají. Poté se snaží vysvětlit rozdíly česky. Povolání (české slovo) a profese (cizí, přejaté slovo) jsou synonyma. Práce, zaměstnání,

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA MORFOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem strana 1 z 32 Obsah ÚVOD... 3 1 TVAROSLOVÍ SOUČASNÉ

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Studijní program: 2. stupeň Kombinace: český jazyk anglický jazyk TYPOLOGIE CHYB STUDENTŮ

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Základní struktura věty, sloveso být

Základní struktura věty, sloveso být 1 Základní struktura věty, sloveso být I. Syntaktické vzorce a gramatika S 1 wa S 2 desu Wataši wa gakusei desu. Kore wa kuruma desu. S 1 wa S 2 de wa arimasen Wataši wa gakusei de wa arimasen. Kore wa

Více