Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník."

Transkript

1 Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme využili tzv. školní výstupy, které jsou popsány v našem školním vzdělávacím programu. Jedná se o širší slovní popis stavu znalostí a dovedností, které by měl mít v ideálním případě žák na konci příslušného ročníku. Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Písemnou formou byl proveden průzkum mezi žáky 1., 2., 3., 4., a 5. třídy v matematice, českém jazyce, prvouce, vlastivědě, přírodovědě a anglickém jazyce. V 6., 7. a 8. ročníku v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce, dějepisu, zeměpisu, fyzice, přírodopisu, německém jazyce a francouzském jazyce. Z výsledků je možné vyčíst pro nás důležité informace, které využijeme v následujícím roce pro práci pedagogů a také pro úpravy našeho školního vzdělávacího programu. Letos poprvé měli žáci k dispozici na internetu přehledy všech otázek, které je mohly v testech z různých předmětů potkat. Bylo tak možné se na testy důkladně připravit a záleželo i na přístupu každého, jak se s touto nabízenou možností vyrovnal. Otázky pokrývaly práci dětí v celém školním roce a tak sloužily i jako závěrečné opakování. Využity budou také jako podklad pro zahajovací písemné práce v novém školním roce. V příštích letech chceme podobné ověřování práce školy provádět pravidelně. Některé poznatky z vyhodnocení testů: vzhledem k různé úrovni našich žáků je přirozené, že nikdy nedosáhneme 100% úspěšnosti u všech, máme však velký prostor pro zlepšování velmi dobré jsou celkové výsledky našich žáků v na I. stupni výrazný pokles ve 3. ročníku ve srovnání s rokem 2010 je způsoben rozšířením testování o anglický jazyk, které jsme dosud nehodnotili. Vliv měla i dlouhodobá absence vyučující ve třídě 3. B úspěšnost v 6., 7. a 8.ročníku je velmi podobná a ukazuje, že pro žáky je náročnost práce rozložena rovnoměrně zvýšenou pozornost si zaslouží klesající úroveň zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Zde bude potřebná hlubší analýza příčin. podařilo se obrátit trend ve vývoji výsledku v matematice na II. stupni a také změny ve výuce fyziky přinesly, jak doufáme, vyšší úroveň zvládnutí tohoto obtížného předmětu. Tyto a další detailnější závěry využijí komise jednotlivých předmětů k návrhu opatření pro práci v novém školním roce. V Praze 16. srpna 2011 Mgr. Jan Šafir 1

2 Příloha č. 1 - ukázka očekávaného školního výstupu 2011 Český jazyk 7. ročník školní výstupy VVS ORV školní výstup téma učivo správně třídí slovní druhy tvoří spisovné tvary slov Tvarosloví Ohebné slovní druhy - procvičování dříve probraného učiva a vědomě jich užívá ve vhodné komunikační situaci správně skloňuje jména a časuje slovesa rozeznává a správně užívá neohebné slovní druhy 7 v praxi využívá znalostí 8 o jazykové normě orientuje se v užívání jazykových příruček 7 vymezí správně větné 8 členy rozpozná druhy vedlejších vět uvědomuje si vztahy shody, řízenosti a přimykání mezi větnými členy 5 rozpozná přenesená pojmenování Pravopis Skladba Nauka o významu a tvoření slov Nové učivo substantiva - duálové skloňování - zájmena skloň. a užívání vztažných zájmen - slovesa rod, vid, třída Neohebné slovní druhy Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty Podmět, přísudek a jejich druhy Rozvíjející větné členy Vedlejší věty Tvoření vět Stavba textová Slovo, sousloví, rčení, synonyma, homonyma, způsoby tvoření slov průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky poznámka: pravopis v průběhu celého školního roku OSV - osobnostní, sociální a morální rozvoj při skupinové práci žáků 2

3 VVS ORV školní výstup téma učivo zařadí literární text k příslušnému žánru 9 popíše strukturu a jazyk lit. díla 9 vlastními slovy interpretuje smysl díla 11 objasní literární pojmy a doloží je příklady z textu 10 tvoří vlastní literární text podle svých schopností 13 vyhledává informace v knihovně a jiných informačních zdrojích 12 uvědomuje si význam literartury, divadla a filmu pro rozvoj osobnosti průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky Bajky Poučení o bajkách OSV - osobnostní, sociální a Autoři bajek morální rozvoj Balady Charakteristika balady jako lit. žánru VMEGS - Evropa a svět nás Základní typy balad zajímá Povídky Charakteristika povídky jako lit. žánru MuV - lidské vztahy Ich-forma, er-forma MeV - kritické čtení a vnímá- Povídky historické, dobrodružné, detek- ní mediálních sdělení tivní a humoristické VDO - při práci s texty se Literatura faktu Vymezení literatury faktu prohlubuje žákova schop- Kronika nost empatie, prohlubují se Cestopis jeho komunikativní doved- Fejeton nosti Divadlo a film Divadelní žánry Kompozice dramatu Z historie divadla Dramatizace Vývoj filmu Příprava filmu poznámky: v průběhu celého školního roku žáci dělají čtenářské deníky, připravují si referáty z vlastní četby, případně o filmu, vyhledávají informace o významných Televizní a filmová tvorba pro děti spisovatelích a ty pak prezentují před ostatními spolužáky; příležitostně je zařazován přednes básní 3

4 VVS ORV školní výstup téma učivo aplikuje svoje znalosti při vytváření jednotlivých druhů popisu 2 vhodně užívá spisovné průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty, další poznámky Popis Popis předmětu poznámka: žáci budou Popis pracovního postupu Popis děje Užití odborných názvů v popisu v průběhu školního roku prezentovat svoje předem připravená mluvní cvičení 4 jazykové prostředky při Charakteristika (téma a čas jim bude určen) svojí tvořivé práci Popis uměleckých děl Líčení 1 sestaví svůj životopis Životopis Ustálená forma životopisu 3 formuluje hlavní myšlenky textu a chápe jeho strukturu Práce s textem Výpisky z textu MeV - kritické čtení Výtah z textu Příprava referátu 1 připraví a přednese referát Rétorická cvičení zásady kultivované 4 mluvy

5 Příloha č. 2 Výsledky a grafy testy červen 2011 český jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda anglický jazyk průměrná úspěšnost třídy 1.A 95,4% 96,1% 95,8% 1.B 84,2% 94,7% 89,5% 1.C 95,8% 96,9% 96,4% 1. ročník průměrná úspěšnost 91,8% 95,9% 93,9% 2.A 95,7% 92,5% 94,1% 2.B 97,8% 92,5% 95,1% 2.C 95,2% 92,4% 93,8% 2. ročník průměrná úspěšnost 96,2% 92,5% 94,3% 3.A 87,4% 86,1% 86,7% 61,2% 80,4% 3.B 81,4% 76,4% 63,7% 58,8% 70,1% 3. ročník průměrná úspěšnost 84,4% 81,2% 75,2% 60,0% 75,2% 4.A 89,5% 69,2% 82,1% 80,7% 61,9% 76,7% 4.B 91,9% 57,4% 69,1% 79,3% 69,3% 73,4% 4.C 93,1% 74,1% 82,4% 85,1% 74,0% 81,7% 4. ročník průměrná úspěšnost 91,5% 66,9% 77,9% 81,7% 68,4% 77,3% 5.A 85,7% 73,0% 71,8% 75,7% 76,7% 76,5% 5.B 90,0% 86,3% 93,3% 89,4% 74,2% 86,7% 5.C 89,1% 68,3% 78,3% 92,0% 79,2% 81,4% 5. ročník průměrná úspěšnost 88,3% 75,8% 81,1% 85,7% 76,7% 81,5% Celková průměrná úspěšnost 90,4% 82,5% 75,2% 79,5% 83,7% 68,4% 79,9%

6 český jazyk matematika anglický jazyk dějepis zeměpis fyzika přírodopis francouzský jazyk německý jazyk průměrná úspěšnost třídy 6.A 82,7% 70,8% 82,3% 87,1% 57,3% 67,5% 71,9% 72,3% 85,3% 75,2% 6.B 71,0% 58,8% 53,3% 69,2% 35,7% 45,9% 57,6% 55,9% 6.C 66,7% 60,7% 50,1% 65,8% 47,2% 53,9% 55,5% 57,1% 6. DE 65,5% 70,9% 64,2% 79,5% 56,2% 64,9% 62,7% 66,3% 6. DE matematická 72,6% 6. DE výtvarná 69,2% 6. ročník průměrná úspěšnost 71,5% 65,3% 62,5% 75,4% 49,1% 58,1% 61,9% 72,3% 85,3% 66,8% 7. A 85,5% 78,1% 83,1% 72,9% 71,1% 76,6% 74,6% 89,2% 72,2% 78,1% 7. B 86,0% 43,2% 74,8% 58,8% 53,1% 49,4% 64,1% 61,4% 7. C 70,5% 55,0% 69,2% 66,2% 48,8% 70,7% 62,0% 63,2% 7. DE 81,9% 60,1% 76,6% 68,6% 47,2% 69,3% 53,2% 65,3% 7. DE matematická 64,2% 7. DE výtvarná 56,0% 7. ročník průměrná úspěšnost 81,0% 69,1% 79,9% 70,7% 59,2% 73,0% 63,9% 89,2% 72,2% 73,1% 8. A 76,4% 53,5% 68,5% 86,1% 58,7% 62,8% 52,9% 62,2% 65,1% 8. B 78,3% 46,9% 63,4% 88,1% 61,6% 60,8% 61,2% 65,8% 8. A matematická 66,2% 8. A jazyková 40,8% 8. ročník průměrná úspěšnost 77,3% 50,2% 65,9% 87,1% 60,2% 61,8% 57,0% 62,2% 65,2% 9. A 70,1% 70,1% 9. B 66,1% 66,1% 9. C 72,8% 72,8% 9. DE 71,8% 71,8% 9. DE výtvarná 60,7% 60,7% 9. DE matematická 82,8% 82,8% 9. ročník průměrná úspěšnost 70,7% 70,7% Celková průměrná úspěšnost 76,6% 63,8% 69,4% 77,7% 56,1% 64,3% 61,0% 74,5% 78,7% 69,1%

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Český jazyk. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Český jazyk Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v jazykových třídách v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Celková dotace je 17 hodin. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk je

Více

Fakultní základní škola. BRDIČKOVA 1878 Praha 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Fakultní základní škola. BRDIČKOVA 1878 Praha 13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Fakultní základní škola BRDIČKOVA 878 Praha 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 203 204 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 203/204 OBSAH : Název strana základní informace o škole... 3 údaje o pracovnících školy... 5 statistické

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.1 ČESKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.1 ČESKÝ JAZYK Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

6.2 Český jazyk 2.stupeň

6.2 Český jazyk 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.2 Český jazyk 2.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více