Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy praktické Praha 5, Holečkova 4 Zpracovaný podle: - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1

2 OBSAH A. Identifikační údaje: I. Předkladatel školního vzdělávacího programu II. Zřizovatel školy III. Platnost vzdělávacího programu IV. Charakteristika školy V. Charakteristika školního vzdělávacího programu VI. Výchovně vzdělávací strategie VII. Školní učební plán základní školy praktické VIII. Začlenění průřezových témat IX. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 2. Matematika 3. Informační a komunikační technologie 4. Člověk a jeho 5. Dějepis 6. Výchova k občanství 7. Fyzika 8. Chemie 9. Přírodopis a výchova ke zdraví 10. Zeměpis 11. Hudebně dramatická výchova 12. Výtvarná výchova 13. Tělesná výchova 14. Člověk a práce 2

3 I.Předkladatel školního vzdělávacího programu: Škola: Základní škola praktická pro sluchově postižené Adresa školy: Holečkova 104/4, Praha 5 Telefon: FAX: , INTERNET: skoly.sp IČO: RED-IZO: Ředitel školy : Mgr. Vlastimil Vácha Zástupce ředitele školy: Mgr. Václav Chmelíř Výchovný poradce školy: PaedDr. Viola Rašinová Metodik prevence: PaedDr. Viola Rašinová II. Zřizovatel školy :MŠ MT ČR Adresa zřizovatele: MŠ MT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 III. Platnost školního vzdělávacího programu: Tento školní vzdělávací program vstupuje v platnost dnem 1.září

4 IV. Charakteristika školy: Historie školy Škola má bohatou tradici. Byla založena 7. prosince 1786 jako první vzdělávací instituce pro sluchově postižené na území našeho státu a páté zařízení pro vzdělávání sluchově postižených na ě. Škola se v průběhu let několikrát stěhovala.současná budova byla postavena v roce 1902 a nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Umístění školy Škola stojí na Smíchově, v blízkosti centra Prahy. Přímo před školou je autobusová zastávka, odkud je dobré spojení na Karlovo náměstí. Budova je v klidné části města, obklopena zahradou a rozsáhlými městskými sady Petřína a Kinského zahrady. Úplnost a velikost školy Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy. V areálu jedné budovy je pod jednou střechou umístěno : - speciálně pedagogické centrum - mateřská škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita 16 dětí) - mateřská škola speciální (stanovená kapacita 6 dětí) - základní škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita 70 žáků) - základní škola praktická pro sluchově postižené (stanovená kapacita 12 žáků) - základní škola speciální pro sluchově postižené (stanovená kapacita 6 žáků) - střední odborná škola (stanovená kapacita 30 žáků) - střední odborné učiliště pro sluchově postižené (stanovená kapacita 90 žáků) - odborné učiliště pro sluchově postižené (stanovená kapacita 88 žáků) - internát (stanovená kapacita 120 žáků) - školní jídelna (stanovená kapacita 385 strávníků) Podmínky školy Materiální Škola je velmi dobře vybavena běžnými učebnicemi pro ZŠ, učebnicemi upravenými pro žáky se sluchovým postižením a učebními pomůckami. Při výuce žáků je často využívána vyučovací technika a výukový software. K přípravě a dalšímu studiu učitelů i žáků slouží školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky i výukový software jsou průběžně doplňovány. Ve škole je i obsáhlý archiv, kde jsou uloženy dokumenty a knihy, týkající se historie vzdělávání sluchově postižených. Ve škole jsou odborné učebny a kabinety se sbírkami učebních pomůcek (chemie, fyzika, matematika, přírodopis, zeměpis, český jazyk). Škola má k dispozici velké množství kompenzačních a speciálních pomůcek pro SP např. programy pro výuku řeči na počítači, výukové videokazety s tlumočníkem nebo titulky, místnost, vybavenou moderní technikou pro výuku hudebně dramatické výchovy atp. Prostorové V areálu školy je kromě prostor sloužících ZŠ a MŠ i nově vybavený internát, učebny a dílny střední školy, které dle potřeby slouží i ZŠ. V internátech jsou pro žáky základní školy vybudovány 4 devítilůžkové byty s kompletním hygienickým zázemím 4

5 a 32 dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj, každý s vlastním hygienickým zázemím pro žáky středních škol. Nedílnou součástí školy je tělocvična, sportovní hřiště, fit centrum se saunou, posilovnou a bazénem a rozlehlá zahrada s dětským hřištěm. Pro kulturní akce nám slouží původní velká školní kaple, upravená na společenský a přednáškový sál. Počítá se s výstavbou druhé tělocvičny a nového školního hřiště. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Ve škole je pro děti s kombinovanou vadou zajištěn bezbariérový přístup. Ve škole pracuje školní psycholog, zdravotní sestra, foniatr, a každé pondělí dochází do školy dětský lékař. Škola má vlastní, nově zrekonstruovanou kuchyni, která zajišťuje celodenní stravování internátních žáků a 2 školní jídelny. V areálu školy je parkoviště pro zaměstnance a rodiče. Technické Jednou z priorit školy je naučit žáky pracovat s náhradními komunikačními prostředky, naučit je využívat informačních a komunikačních technologií. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém kabinetě a třídě. Pro výuku informatiky je určena učebna výpočetní techniky (10 žákovských stanic). Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a v některých kabinetech (cílem je počítač v každém kabinetě). Dalším cílem je vybavit všechny třídy počítači. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Dalších 10 počítačů je pro potřeby žáků umístěno na internátě a v klubovně. Celkem je ve škole v současné době používáno cca 40 počítačů. Pro potřeby učitelů je ve sborovně umístěna kopírka. Ve škole je vybudována učebna hudebně dramatické výchovy s technickým vybavením pro zprostředkování zvuku formou sluchového (zesilovače, reproduktory ), hmatového (vibračního) a zrakového (barvy, jas, blikání v rytmu ) vjemu. Hygienické Nápojové automaty slouží k dodržování pitného režimu. K odpočinku a relaxaci žáků je k dispozici školní družina, hřiště a školní zahrada. Pro rodiče, čekající na děti, je otevřen klub. Ve škole jsou vybudovány nové šatny. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Ve škole jsou žákům (po hodinách Tv, Pv ) k dispozici sprchy. Charakteristika pedagogického sboru Škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Ve škole pracují 2 neslyšící učitelé, 3 neslyšící asistenti a 2 neslyšící vychovatelé. Celkový počet pedagogických pracovníků se pohybuje optimálně kolem 40 učitelů, 3 asistentů a 12 vychovatelů. Řada učitelů publikuje a přednáší. Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. 5

6 V uplynulých letech všichni pedagogičtí zaměstnanci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 40 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul). V roce 2005 jsme zahájili ve spolupráci s PedF UK akreditované třísemestrové vysokoškolské vzdělávání učitelů ve studijním oboru DVPP Znakový jazyk. Ve speciálně pedagogickém centru pracuje logoped, foniatr, psycholog, sociální pracovnice a pediatr. Všichni zaměstnanci SPC úzce spolupracují se základní školou. Charakteristika žáků Většina žáků má těžkou sluchovou vadu, řada z nich kombinovanou dalším postižením. Častá je kombinace se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie ). Integrujeme cca 25 % žáků s mentálním postižením a asi 5% žáků je cizí národnosti. Pro žáky s kombinovanou vadou je zpracován ve spolupráci s SPC individuální vzdělávací plán. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných třídních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky dle přání rodičů ( zákonných zástupců). Pro zájemce z řad rodičů našich žáků organizujeme kurzy znakové řeči. V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. 167 a 168 byla ve škole zřízena Školská rada. Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK při přípravě budoucích učitelů (od roku 1992 jsme fakultní školou) a s Lékařskou fakultou UK. Ve škole je zřízeno dislokované pracoviště PedF UK. V prevenci nežádoucích jevů nám pomáhá Policie ČR která vede pravidelně v naší škole besedy na téma : Šikana, Drogy a Právní vědomí. Tato spolupráce se nám velmi osvědčila. Mimo to spolupracujeme ještě s dalšími předními odborníky. V rámci přípravy na budoucí povolání docházejí žáci vyšších ročníků na besedy na Úřad práce v Berouně. 6

7 V. Charakteristika školního vzdělávacího programu BILINGVÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Naše škola je tradičně zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků s nejtěžšími sluchovými vadami a žáků s kombinovanými vadami. Při vzdělávání těchto žáků je nejdůležitější vytvořit takový způsob komunikace, který by umožňoval předávat žákům takový objem informací a vědomostí, jako je tomu na školách pro slyšící žáky. Ve škole jsme vytvořili systém bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání upravený pro potřeby našich žáků, který již několik let rozvíjíme, a s jehož pomocí dosahujeme s ohledem na stupeň, typ a kombinaci postižení žáka velice dobrých výsledků. Systém bilingválního vzdělávání respektuje individuální možnosti a potřeby žáka. Zajišťuje komunikační a kognitivní vývoj sluchově postiženého žáka podobně, jako je tomu u žáka slyšícího (odpovídající rozvoj slovní zásoby, komunikační kompetence, rozvoj myšlení ). Umožňuje poskytnout žákovi informace v rozsahu odpovídajícím obsahu výuky na běžné základní škole. Na počátku práce se sluchově postiženým žákem, při budování slovní zásoby a získání komunikačních kompetencí se nám velmi osvědčilo klást největší důraz na osvojení znakového jazyka a znakované češtiny. Jejich prostřednictvím získá dítě komunikační kompetence, které může následně využít při osvojování mluvené a psané řeči. Mluvená řeč se při použití systému bilingválního vzdělávání vyvíjí sice pomaleji, je však od začátku požadována a podporována jako rovnocenná a je prosazována neustálou interakcí se znakovým jazykem, ve kterém má dítě komunikační kompetence odpovídající jeho věku. Tento komunikační základ používáme jako komunikační prostředek pro osvojení českého jazyka a získávání dalších informací a vědomostí. Významnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího asistenta ve vyučování. Slyšící učitel je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící populace a s žáky komunikuje přednostně mluvenou řečí a znakovanou češtinou. Od žáků při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Neslyšící asistent je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s žáky komunikuje převážně znakovým jazykem. Tento způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci učitele i asistenta. Významnou roli při vzdělávání sluchově postižených žáků hraje odpovídající vybavení pomůckami, odbornými učebnami, učebnicemi a vyučovací technikou, která do jisté míry umožňuje kompenzaci sluchové vady. 7

8 Systémem bilingválního vzdělávání se škola snaží žákům vytvořit zázemí, které nenásilnou formou rozvíjí jejich schopnosti a zohledňuje specifika sluchového postižení. Cílem práce školy je vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život. Hlavním úkolem je, aby naši žáci porozuměli sobě i u, v kterém žijí. Co chceme a kam směřujeme: 1. porozumět svému okolí a respektovat pravidla lidského soužití vytvořit příjemné školní prostředí Snažíme se vytvořit ve škole příznivé klima, ve kterém si žáci, učitelé, vychovatelé, asistenti i rodiče budou partnery. Je samozřejmostí, že k žákům jsou všichni zaměstnanci vstřícní. Při práci s žáky je jejich vada vždy zohledněna, rodičům je umožněno získání základních kompetencí ve znakovém jazyce. Pro žáky pořádáme různé akce v rámci třídy i školy. Jezdíme společně na výlety, školy v přírodě, sportovní akce. Žáci si některé akce sami organizují nebo k nim připravují program. Žáky vedeme k dodržování stanovených pravidel, odpovědnému chování a rozhodování a vylujeme jim obecně uznávané životní a mravní hodnoty. 2. porozumět významu vzdělání Při vyučování používáme různé metody (hry, soutěže, dramatizace čtených textů, improvizace na dané téma ) tak, aby se práce ve škole i domácí příprava stala pro žáky zábavou. Snažíme se odstranit samoúčelnost učiva. Naším cílem není memorování, ale příprava pro život. Znamená to méně encyklopedických znalostí a větší sepětí s praktickým životem. Tomu napomáhají exkurze do různých zařízení i vytváření modelových situací ve třídách, které pomáhají žákům seznámit se s různými životními situacemi.(jednání na úřadech, v nemocnici, na nádraží apod.) a způsobem jejich řešení. Žáci se učí od první třídy plánovat, rozhodovat, hodnotit svou práci i práci ostatních. Ve vyšších třídách žáci posuzují a hodnotí vlastní vztah k učení, své učební výsledky a další možnosti sebevzdělávání. 8

9 3. pracovat s informacemi Komunikační bariéra je základním problémem sluchově postiženého dítěte. Aby mohlo získávat informace z tisku, televize, internetu a dalších zdrojů informací musí zvládnout čtenářské dovednosti (číst s porozuměním). Od první třídy vedeme žáky k rozvoji čtenářských kompetencí. K dosažení tohoto cíle používáme speciální metodu rozvoje komunikace systém bilingválního vzdělávání. Žáci se učí pracovat s informacemi a zpracovávat je. Seznamují se s různými prostředky komunikace. Žáci prvního i druhého stupně školy využívají učebny výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí a rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Důraz je kladen na práci s internetem (náhradní komunikační prostředek a zdroj informací). Pro komunikaci se žáci učí využívat i jiné komunikační prostředky psací telefon, psaní SMS zpráv na mobilních telefonech a na internetu, práce s FAXem atp. Žáci mají k dispozici i školní knihovnu s řadou encyklopedií. Pro rozvoj komunikačních kompetencí a pro kompenzaci a rehabilitaci sluchové vady je využívána učebna hudebně dramatické výchovy. 4. porozumět tomu, že učení je nepřetržitý proces mimoškolní činnost Program sportovní činnosti a ozdravných pobytů je naplňován dobře organizovanými pobytovými akcemi ozdravnými pobyty v zahraničí, školami v přírodě, výcvikovými zájezdy, sportovními hrami a podobně. Tyto akce mají kladný vliv na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Žáci si osvojují základy spolupráce, učí se organizovat si práci, samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Z učitele se na pobytové akci stává partner. Učitel i žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat na těchto akcích ve skutečnosti. Reálné a konkrétní situace jsou pro těžce sluchově postižené žáky nejlepší školou. Pobyty v přírodě také pomáhají ukázat cestu k zdravému životnímu stylu. 5. porozumět nebezpečí kolem nás preventivní program Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci besed pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. 9

10 6. porozumět tomu, že jsme součástí Evropy partneři v zahraničí Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí. Seznamujeme žáky s tím, že v cizí zemi se mluví cizím jazykem. Učíme je toleranci a úctě k člověku. Máme kontakty a snažíme se navázat další kontakty se školami pro sluchově postižené v Evropě i jinde ve ě. Navštěvují nás neslyšící studenti z Dánska, Švédska, Německa, USA a dalších zemí. Úzce spolupracujeme se slovenskými školami. Ve škole pořádáme odborné semináře 10

11 VI. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení : - učitel respektuje rozdílné rozumové schopnosti žáků, preferuje individuální přístup - učitel pozitivně hodnotí každý dílčí úspěch a pokrok v rozvoji osobnosti žáka - ve výuce učitel využívá vhodné metody a strategie učení - klademe důraz na rozvoj sociálních komunikačních schopností a vytvořené praktických dovedností - ve všech činnostech upevňujeme a rozvíjíme základní hygienické a sociální návyky - slovní zásobu a komunikační schopnosti žáků rozvíjíme všemi dostupnými prostředky (český jazyk, znakový jazyk, logopedická péče, hudebně dramatická výchova ) - od 1. ročníku klademe důraz na nácvik čtení s porozuměním a práci s textem - pracujeme s výukovými programy na počítači a videoprogramy s titulky, které rozvíjí schopnost čtení s porozuměním - vytváříme vlastní výukové texty, které přizpůsobujeme individuálním schopnostem a slovní zásobě žáků - klademe důraz na zpětnou vazbu žáci vyprávějí obsah čteného textu ve znakové řeči - individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci na úspěch - žáci pracují s vlastními videozáznamy, analyzují obsah a formu svého projevu - vedeme žáky k samostatnosti - ve vhodných situacích umožňujeme žákům realizovat vlastní náměty, podporujeme jejich tvořivost - výuku zaměřujeme na praktické využití získaných poznatků a vědomostí - obtížnost úkolů diferencujeme tak, aby i se všichni žáci rozvíjeli úměrně svým schopnostem - učíme žáky vyhledávat informace a zpracovávat je - připravujeme žáky k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů - pod vedením učitele se žáci učí na konkrétních situacích řešit problémy a konflikty - v každém ročníku je zařazována pravidelně 1 x týdně vzájemná diskuse na téma aktuálních problémů (ve škole, v rodině, osobní problémy ) - žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy, k dovednosti popsat problém, svěřit se s ním, požádat o radu a řídit se jí, k tomu, aby se při řešení problému nenechali odradit případným nezdarem - učitel vede žáky k tomu, aby dokázal přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní, nebo jiné osoby - v diskusních hodinách se žáci vyjadřují k problémům školy, s učitelem hledají příčiny problému a způsoby řešení - při diskusích vyjadřují svůj názor všichni žáci 11

12 - úměrně k věku a možnostem se žáci učí nejprve pod vedením učitele, později samostatně vyhledávat informace k řešení problému v médiích a získané informace použít k řešení problému - ve třídách i v celé škole je navozována atmosféra důvěry, je snaha minimalizovat patologické jevy - žáci se učí vylit a obhájit svůj názor Kompetence komunikativní - systémem bilingválního vzdělávání vedeme žáky k osvojení základních komunikačních kompetencí za pomoci znakového jazyka a znakované češtiny - komunikační kompetence jsou ve škole procvičovány při všech činnostech - v nižších ročnících se žáci formou her učí vyjádřit své představy, pocity a myšlenky ve znakovém jazyce i v českém jazyce - ve vyšších ročnících se žáci učí v českém jazyce i ve znakovém jazyce obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň přijímat i názory ostatních - vedeme žáky při vyprávění obsahu přečteného textu k schopnosti vyjádřit hlavní myšlenku úměrně jejich věku a možnostem - žáci se zúčastňují různých besed - učíme žáky pracovat s informačními technologiemi - v hodinách simulujeme komunikační situace mezi neslyšícími a slyšícími v běžném životě Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci, k dobrým vztahům v rámci třídy i školy - děti se učí základům vzájemné tolerance, spolupráce a týmové práce - při hrách a soutěžích střídají žáci své role ve skupině - v modelových i konkrétních situacích zbavujeme děti strachu z komunikace (pověřujeme je drobnými úkoly vyřizování vzkazů apod.) - učíme žáky rozpoznávat nevhodné a rizikové chování (situační obrázky, konkrétní situace ) - v diskusních hodinách jsou žáci vedeni k tomu, aby otevřeně vyjádřili své pocity, požádali o pomoc spolužáky, naučili se slušnému chování a vystupování, poprosit a poděkovat, aby se naučili správně používat tykání a vykání - učíme žáky slušnému a bezpečnému chování ve společnosti i v dopravě Kompetence občanské - při diskusních hodinách se zaměřujeme na pravidla chování ve společnosti, v dopravě i ve škole - při školních i mimoškolních akcích vedeme žáky k respektování předem dohodnutých pravidel - žáci jsou s ohledem na věk seznamováni se základními právy dítěte - v konkrétních případech se žáci učí přijmout odpovědnost za své činy - projekt,, Minimální preventivní program umožňuje žákům aktivně si osvojit základní principy morálky 12

13 - v simulovaných situacích učíme žáky řešit životní situace s ohledem k jejich postižení - seznamujeme žáky s kulturou neslyšící i slyšící společnosti prostřednictvím literatury, výstav, televizních pořadů a představení pantomimy - do výuky jsou zařazovány jednotlivé prvky environmentální výchovy - děti se učí žít v multikulturní společnosti (např. zahraniční ozdravné pobyty) Kompetence pracovní - žáci pracují s různými materiály, seznamují se s jejich vlastnostmi a způsobem jejich použití a zpracování (volba vhodného nářadí) v praxi - rozvíjíme a procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru, nácvik sebeobsluhy atd. - vytváříme a rozvíjíme u žáků praktické dovednosti, usilujeme o jejich pozitivní vztah k manuálním činnostem - vedeme žáky k péči o okolní prostředí ve třídě, na internátě, ve škole i v jejím okolí - žáci jsou při práci vedeni k šetření materiálem, energií i surovinami, učí se vážit si práce své i práce ostatních - žáci se učí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví - na 2. stupni pomáháme žákovi na základě získaných znalostí a zkušeností vytvořit představu o možnostech jeho budoucího pracovního uplatnění - žáci se dle svých možností podílejí na úpravě školního pozemku a školní zahrady - škola má vypracovaný plán pro volbu povolání - formou exkurzí na různá pracoviště vytváříme u žáků konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí (zámečník, krejčí, malíř, kuchař, cukrář ) 13

14 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících (speciálních pedagogů), na spolupráci s psychologem školy, foniatrem školy, pediatrem, odbornými lékaři a rodiči. V současné době jsou do školy integrovány děti s kombinovaným postižením, s mentálním, tělesným i zrakovým postižením. Někteří žáci mají diagnostikované specifické poruchy učení. Od první třídy dochází k součinnosti třídního učitele a školního psychologa s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, korigujeme postižení žáků zejména formou speciálních pomůcek a vhodnými metodami práce. Pro žáky s kombinovanou vadou zpracovávají učitelé individuální vzdělávací program. Výuka žáků mimořádně nadaných Menší počet žáků ve třídě umožňuje učiteli věnovat se individuálně i dětem mimořádně nadaným například k některým výchovným činnostem. Doporučené postupy: - prohlubovat a rozšiřovat učivo - poskytovat další podněty, upozorňovat na vhodné materiály - umožnit rychlejší postup v učení - pomáhat začlenění nadaného dítěte do kolektivu 14

15 VII. Školní učební plán základní školy praktické 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5. r 6. r 1.st 7.r. 8.r. 9.r. 10.r 2.st Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Matematika Inform. a kom.technologie Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis a výchova ke zdraví Zeměpis Hudebně dramatická výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a práce Disponibilní dotace: Celková povinná dotace Maximální možný počet hodin Individuální logopedická péče

16 Poznámky ke školnímu učebnímu plánu: Vzdělávací obsah prvního ročníku je rozdělen do prvního a druhého ročníku. Součástí prvního stupně je proto ročník a součástí 2. stupně je ročník. Všechny vzdělávací obory ze Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou sloučeny do vyučovacího předmětu Jazyk a jazyková komunikace a doplněny obsahem speciálního vyučovacího předmětu Znakový jazyk. K posílení hodinové dotace vyučovacího předmětu Jazyk a jazyková komunikace jsou využity disponibilní hodiny. Vzdělávací obor Hudební výchova je nahrazen vzdělávacím oborem Hudebně dramatická výchova, do kterého byla začleněna neslyšícími žáky osvojitelná část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova a doplněn vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Vyučovací předmět se jmenuje Hudebně dramatická výchova. Vzdělávací oblast Člověk a jeho byla rozdělena do vzdělávacích oborů Prvouka, Přírodověda a vlastivěda. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví byl spojen se vzdělávacím oborem Přírodopis. Nový název vzdělávacího oboru je Přírodopis a výchova ke zdraví. Hodiny z disponibilní dotace jsou využity pro výuku vzdělávacího oboru Znakový jazyk. Zbývající hodiny disponibilní časové dotace budou využity s ohledem na složení třídy a zájem žáků k : a) k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima (k posílení jedné vzdělávací oblasti či vzdělávacího oboru profilace školy, zaměření a složení třídy; k posílení více vzdělávacích oblastí či vzdělávacích oborů) b) k vytvoření volitelných předmětů, jejichž obsah musí navazovat na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor); nejkratší možné časové období pro zařazení volitelného předmětu je jedno pololetí; do skupiny mohou být podle charakteru předmětu zařazeni žáci i z více ročníků c) k zařazení předmětů speciální péče (zdravotní tělesná výchova, logopedická péče a další předměty kompenzačního a reedukačního charakteru) d) k zařazení a vytvoření nových předmětů, které musí navazovat na obsah vzdělávací oblasti (vzdělávacího oboru) e) k realizaci průřezových téma 16

17 VIII. Začlenění průřezových témat: Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností v rámci školního vyučování i mimoškolních činností. Prostřednictvím průřezových témat chceme zkvalitnit a posílit výchovnou složku práce školy, která v podmínkách naší školy zaujímá přední postavení. Žáci do naší školy přicházejí často s nazrálými, nebo již rozvinutými výchovnými problémy, které mají v mnoha případech původ v nepodnětném, znevýhodněném sociokulturním prostředí. Z tohoto důvodu škola nejen plní svou společenskou funkci, ale zastupuje všude tam, kde doposud rodina selhává. Průřezová témata jsou realizována formou integrace jejich obsahu do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Použití této formy začlenění průřezových témat nevylučuje využití i dalších možností. K vybraným průřezovým tématům budou postupně vypracovávány dílčí projekty, které integrovaná témata doplní a obohatí. Tyto dílčí projekty připraví učitelé s ohledem na skladbu a vyspělost žáků v konkrétním ročníku,resp.na daném stupni školy. Při sestavování tématických časových plánů bude vycházet učitel jednak z učebních osnov konkrétního předmětu, jednak z tabulky začlenění průřezových témat. Tématický plán pak bude obsahovat jak časové rozvržení učiva daného předmětu obsaženého v osnovách, tak také konkrétní způsob integrace průřezového tématu do předmětu. 17

18 Tabulka začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů: I. Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Rozvoj schopností poznávání Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika ICT ICT ICT Jazyk* ICT ICT ICT Jazyk* ICT Angl. jazyk ICT Angl. jazyk ICT Angl. jazyk ICT spol. zdraví zdraví přír. Sebepoznání a sebepojetí Jazyk* spol. Jazyk* zdraví zdraví Seberegulace a sebeorganizace ICT ICT ICT ICT Matematika ICT Český jazyk Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT Jazyk* Matematika ICT spol zdraví Matematika zdraví ICT Psychohygiena Český jazyk ICT ICT ICT Český jazyk zdraví ICT spol. zdraví 18

19 Osobnostní 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Kreativita Český jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT spol. zdraví zdraví Sociální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Poznávací schopnosti Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT spol. ICT zdraví ICT zdraví Mezilidské vztahy Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk spol. Jazyk zdraví zdraví Komunikace Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT spol. zdraví zdraví 19

20 Sociální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Spolupráce a soutěživost ICT ICT Jazyk ICT Matematika Matematik Jazyk Matematika Matematika Matematika a ICT ICT ICT Člov. a Matematika ICT spol. přír. ICT ICT zdraví ICT zdraví Morální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Jazyk Jazyk. spol. zdraví zdraví Hodnoty postoje prakt.etika Jazyk Jazyk Člov. a zdraví spol zdraví 20

21 II.Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň Člov. Člov. Jazyk Člov. Jazyk a a a. Člov. spol. a Občan,obč. společnost a stát Formy participace obč.v pol. životě Principy demokr.jako formy vlády a způsobu rozhodování Člov. a Člov. a Člov. a Člov. a Jazyk Člov. a azyk Člov. a Jazyk Člov. a. spol Člov. a. spol. Člov. a zdrav Jazyk Jazyk zdraví Jazyk spol. 21

22 III.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a nás zajímá 1.stupeň 2.stupeň Umění Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk kult Umění klut. Umění kult. ICT Umění kult. ICT Umění kult. ICT zdraví ICT spol. přír. Umění kult. zdraví přír. Umění kult. Objevujem Evropu a Umění kult. Umění kult. ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. přír. Jazyk ICT zdraví Umění kult. přír. Jazyk ICT spol. zdraví přír. Umění kult. Jsme Evropané Umění kult. Umění kult. Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult Jazyk ICT zdraví Člov. a přír. Jazyk ICT spol. Umění kult Človv. a zdraví Umění kult. 22

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více