Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy praktické Praha 5, Holečkova 4 Zpracovaný podle: - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1

2 OBSAH A. Identifikační údaje: I. Předkladatel školního vzdělávacího programu II. Zřizovatel školy III. Platnost vzdělávacího programu IV. Charakteristika školy V. Charakteristika školního vzdělávacího programu VI. Výchovně vzdělávací strategie VII. Školní učební plán základní školy praktické VIII. Začlenění průřezových témat IX. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. Jazyk a jazyková komunikace 2. Matematika 3. Informační a komunikační technologie 4. Člověk a jeho 5. Dějepis 6. Výchova k občanství 7. Fyzika 8. Chemie 9. Přírodopis a výchova ke zdraví 10. Zeměpis 11. Hudebně dramatická výchova 12. Výtvarná výchova 13. Tělesná výchova 14. Člověk a práce 2

3 I.Předkladatel školního vzdělávacího programu: Škola: Základní škola praktická pro sluchově postižené Adresa školy: Holečkova 104/4, Praha 5 Telefon: FAX: , INTERNET: skoly.sp IČO: RED-IZO: Ředitel školy : Mgr. Vlastimil Vácha Zástupce ředitele školy: Mgr. Václav Chmelíř Výchovný poradce školy: PaedDr. Viola Rašinová Metodik prevence: PaedDr. Viola Rašinová II. Zřizovatel školy :MŠ MT ČR Adresa zřizovatele: MŠ MT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 III. Platnost školního vzdělávacího programu: Tento školní vzdělávací program vstupuje v platnost dnem 1.září

4 IV. Charakteristika školy: Historie školy Škola má bohatou tradici. Byla založena 7. prosince 1786 jako první vzdělávací instituce pro sluchově postižené na území našeho státu a páté zařízení pro vzdělávání sluchově postižených na ě. Škola se v průběhu let několikrát stěhovala.současná budova byla postavena v roce 1902 a nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Umístění školy Škola stojí na Smíchově, v blízkosti centra Prahy. Přímo před školou je autobusová zastávka, odkud je dobré spojení na Karlovo náměstí. Budova je v klidné části města, obklopena zahradou a rozsáhlými městskými sady Petřína a Kinského zahrady. Úplnost a velikost školy Zřizovatelem školy je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy. V areálu jedné budovy je pod jednou střechou umístěno : - speciálně pedagogické centrum - mateřská škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita 16 dětí) - mateřská škola speciální (stanovená kapacita 6 dětí) - základní škola pro sluchově postižené (stanovená kapacita 70 žáků) - základní škola praktická pro sluchově postižené (stanovená kapacita 12 žáků) - základní škola speciální pro sluchově postižené (stanovená kapacita 6 žáků) - střední odborná škola (stanovená kapacita 30 žáků) - střední odborné učiliště pro sluchově postižené (stanovená kapacita 90 žáků) - odborné učiliště pro sluchově postižené (stanovená kapacita 88 žáků) - internát (stanovená kapacita 120 žáků) - školní jídelna (stanovená kapacita 385 strávníků) Podmínky školy Materiální Škola je velmi dobře vybavena běžnými učebnicemi pro ZŠ, učebnicemi upravenými pro žáky se sluchovým postižením a učebními pomůckami. Při výuce žáků je často využívána vyučovací technika a výukový software. K přípravě a dalšímu studiu učitelů i žáků slouží školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky i výukový software jsou průběžně doplňovány. Ve škole je i obsáhlý archiv, kde jsou uloženy dokumenty a knihy, týkající se historie vzdělávání sluchově postižených. Ve škole jsou odborné učebny a kabinety se sbírkami učebních pomůcek (chemie, fyzika, matematika, přírodopis, zeměpis, český jazyk). Škola má k dispozici velké množství kompenzačních a speciálních pomůcek pro SP např. programy pro výuku řeči na počítači, výukové videokazety s tlumočníkem nebo titulky, místnost, vybavenou moderní technikou pro výuku hudebně dramatické výchovy atp. Prostorové V areálu školy je kromě prostor sloužících ZŠ a MŠ i nově vybavený internát, učebny a dílny střední školy, které dle potřeby slouží i ZŠ. V internátech jsou pro žáky základní školy vybudovány 4 devítilůžkové byty s kompletním hygienickým zázemím 4

5 a 32 dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj, každý s vlastním hygienickým zázemím pro žáky středních škol. Nedílnou součástí školy je tělocvična, sportovní hřiště, fit centrum se saunou, posilovnou a bazénem a rozlehlá zahrada s dětským hřištěm. Pro kulturní akce nám slouží původní velká školní kaple, upravená na společenský a přednáškový sál. Počítá se s výstavbou druhé tělocvičny a nového školního hřiště. Vyučování probíhá v kmenových třídách a podle potřeby a zaměření v odborných učebnách. Ve škole je pro děti s kombinovanou vadou zajištěn bezbariérový přístup. Ve škole pracuje školní psycholog, zdravotní sestra, foniatr, a každé pondělí dochází do školy dětský lékař. Škola má vlastní, nově zrekonstruovanou kuchyni, která zajišťuje celodenní stravování internátních žáků a 2 školní jídelny. V areálu školy je parkoviště pro zaměstnance a rodiče. Technické Jednou z priorit školy je naučit žáky pracovat s náhradními komunikačními prostředky, naučit je využívat informačních a komunikačních technologií. Ve škole funguje počítačová síť s možností připojení v každém kabinetě a třídě. Pro výuku informatiky je určena učebna výpočetní techniky (10 žákovských stanic). Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a v některých kabinetech (cílem je počítač v každém kabinetě). Dalším cílem je vybavit všechny třídy počítači. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Dalších 10 počítačů je pro potřeby žáků umístěno na internátě a v klubovně. Celkem je ve škole v současné době používáno cca 40 počítačů. Pro potřeby učitelů je ve sborovně umístěna kopírka. Ve škole je vybudována učebna hudebně dramatické výchovy s technickým vybavením pro zprostředkování zvuku formou sluchového (zesilovače, reproduktory ), hmatového (vibračního) a zrakového (barvy, jas, blikání v rytmu ) vjemu. Hygienické Nápojové automaty slouží k dodržování pitného režimu. K odpočinku a relaxaci žáků je k dispozici školní družina, hřiště a školní zahrada. Pro rodiče, čekající na děti, je otevřen klub. Ve škole jsou vybudovány nové šatny. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí. Ve škole jsou žákům (po hodinách Tv, Pv ) k dispozici sprchy. Charakteristika pedagogického sboru Škola má stabilizovaný pedagogický sbor. Všichni učitelé jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci se sluchově postiženými dětmi. Ve škole pracují 2 neslyšící učitelé, 3 neslyšící asistenti a 2 neslyšící vychovatelé. Celkový počet pedagogických pracovníků se pohybuje optimálně kolem 40 učitelů, 3 asistentů a 12 vychovatelů. Řada učitelů publikuje a přednáší. Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. 5

6 V uplynulých letech všichni pedagogičtí zaměstnanci prošli úrovní Z ve školení práce na počítači a přibližně 40 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul). V roce 2005 jsme zahájili ve spolupráci s PedF UK akreditované třísemestrové vysokoškolské vzdělávání učitelů ve studijním oboru DVPP Znakový jazyk. Ve speciálně pedagogickém centru pracuje logoped, foniatr, psycholog, sociální pracovnice a pediatr. Všichni zaměstnanci SPC úzce spolupracují se základní školou. Charakteristika žáků Většina žáků má těžkou sluchovou vadu, řada z nich kombinovanou dalším postižením. Častá je kombinace se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie ). Integrujeme cca 25 % žáků s mentálním postižením a asi 5% žáků je cizí národnosti. Pro žáky s kombinovanou vadou je zpracován ve spolupráci s SPC individuální vzdělávací plán. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných třídních schůzkách, případně osobně nebo telefonicky dle přání rodičů ( zákonných zástupců). Pro zájemce z řad rodičů našich žáků organizujeme kurzy znakové řeči. V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. 167 a 168 byla ve škole zřízena Školská rada. Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UK při přípravě budoucích učitelů (od roku 1992 jsme fakultní školou) a s Lékařskou fakultou UK. Ve škole je zřízeno dislokované pracoviště PedF UK. V prevenci nežádoucích jevů nám pomáhá Policie ČR která vede pravidelně v naší škole besedy na téma : Šikana, Drogy a Právní vědomí. Tato spolupráce se nám velmi osvědčila. Mimo to spolupracujeme ještě s dalšími předními odborníky. V rámci přípravy na budoucí povolání docházejí žáci vyšších ročníků na besedy na Úřad práce v Berouně. 6

7 V. Charakteristika školního vzdělávacího programu BILINGVÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Naše škola je tradičně zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků s nejtěžšími sluchovými vadami a žáků s kombinovanými vadami. Při vzdělávání těchto žáků je nejdůležitější vytvořit takový způsob komunikace, který by umožňoval předávat žákům takový objem informací a vědomostí, jako je tomu na školách pro slyšící žáky. Ve škole jsme vytvořili systém bilingválního (dvojjazyčného) vzdělávání upravený pro potřeby našich žáků, který již několik let rozvíjíme, a s jehož pomocí dosahujeme s ohledem na stupeň, typ a kombinaci postižení žáka velice dobrých výsledků. Systém bilingválního vzdělávání respektuje individuální možnosti a potřeby žáka. Zajišťuje komunikační a kognitivní vývoj sluchově postiženého žáka podobně, jako je tomu u žáka slyšícího (odpovídající rozvoj slovní zásoby, komunikační kompetence, rozvoj myšlení ). Umožňuje poskytnout žákovi informace v rozsahu odpovídajícím obsahu výuky na běžné základní škole. Na počátku práce se sluchově postiženým žákem, při budování slovní zásoby a získání komunikačních kompetencí se nám velmi osvědčilo klást největší důraz na osvojení znakového jazyka a znakované češtiny. Jejich prostřednictvím získá dítě komunikační kompetence, které může následně využít při osvojování mluvené a psané řeči. Mluvená řeč se při použití systému bilingválního vzdělávání vyvíjí sice pomaleji, je však od začátku požadována a podporována jako rovnocenná a je prosazována neustálou interakcí se znakovým jazykem, ve kterém má dítě komunikační kompetence odpovídající jeho věku. Tento komunikační základ používáme jako komunikační prostředek pro osvojení českého jazyka a získávání dalších informací a vědomostí. Významnou složkou systému bilingválního vzdělávání je účast neslyšícího asistenta ve vyučování. Slyšící učitel je komunikačním vzorem sociokulturního prostředí slyšící populace a s žáky komunikuje přednostně mluvenou řečí a znakovanou češtinou. Od žáků při komunikaci vyžaduje mluvenou řeč. Neslyšící asistent je komunikačním vzorem prostředí sluchově postižených a s žáky komunikuje převážně znakovým jazykem. Tento způsob vyučování vyžaduje efektivní a promyšlenou spolupráci učitele i asistenta. Významnou roli při vzdělávání sluchově postižených žáků hraje odpovídající vybavení pomůckami, odbornými učebnami, učebnicemi a vyučovací technikou, která do jisté míry umožňuje kompenzaci sluchové vady. 7

8 Systémem bilingválního vzdělávání se škola snaží žákům vytvořit zázemí, které nenásilnou formou rozvíjí jejich schopnosti a zohledňuje specifika sluchového postižení. Cílem práce školy je vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život. Hlavním úkolem je, aby naši žáci porozuměli sobě i u, v kterém žijí. Co chceme a kam směřujeme: 1. porozumět svému okolí a respektovat pravidla lidského soužití vytvořit příjemné školní prostředí Snažíme se vytvořit ve škole příznivé klima, ve kterém si žáci, učitelé, vychovatelé, asistenti i rodiče budou partnery. Je samozřejmostí, že k žákům jsou všichni zaměstnanci vstřícní. Při práci s žáky je jejich vada vždy zohledněna, rodičům je umožněno získání základních kompetencí ve znakovém jazyce. Pro žáky pořádáme různé akce v rámci třídy i školy. Jezdíme společně na výlety, školy v přírodě, sportovní akce. Žáci si některé akce sami organizují nebo k nim připravují program. Žáky vedeme k dodržování stanovených pravidel, odpovědnému chování a rozhodování a vylujeme jim obecně uznávané životní a mravní hodnoty. 2. porozumět významu vzdělání Při vyučování používáme různé metody (hry, soutěže, dramatizace čtených textů, improvizace na dané téma ) tak, aby se práce ve škole i domácí příprava stala pro žáky zábavou. Snažíme se odstranit samoúčelnost učiva. Naším cílem není memorování, ale příprava pro život. Znamená to méně encyklopedických znalostí a větší sepětí s praktickým životem. Tomu napomáhají exkurze do různých zařízení i vytváření modelových situací ve třídách, které pomáhají žákům seznámit se s různými životními situacemi.(jednání na úřadech, v nemocnici, na nádraží apod.) a způsobem jejich řešení. Žáci se učí od první třídy plánovat, rozhodovat, hodnotit svou práci i práci ostatních. Ve vyšších třídách žáci posuzují a hodnotí vlastní vztah k učení, své učební výsledky a další možnosti sebevzdělávání. 8

9 3. pracovat s informacemi Komunikační bariéra je základním problémem sluchově postiženého dítěte. Aby mohlo získávat informace z tisku, televize, internetu a dalších zdrojů informací musí zvládnout čtenářské dovednosti (číst s porozuměním). Od první třídy vedeme žáky k rozvoji čtenářských kompetencí. K dosažení tohoto cíle používáme speciální metodu rozvoje komunikace systém bilingválního vzdělávání. Žáci se učí pracovat s informacemi a zpracovávat je. Seznamují se s různými prostředky komunikace. Žáci prvního i druhého stupně školy využívají učebny výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí a rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Důraz je kladen na práci s internetem (náhradní komunikační prostředek a zdroj informací). Pro komunikaci se žáci učí využívat i jiné komunikační prostředky psací telefon, psaní SMS zpráv na mobilních telefonech a na internetu, práce s FAXem atp. Žáci mají k dispozici i školní knihovnu s řadou encyklopedií. Pro rozvoj komunikačních kompetencí a pro kompenzaci a rehabilitaci sluchové vady je využívána učebna hudebně dramatické výchovy. 4. porozumět tomu, že učení je nepřetržitý proces mimoškolní činnost Program sportovní činnosti a ozdravných pobytů je naplňován dobře organizovanými pobytovými akcemi ozdravnými pobyty v zahraničí, školami v přírodě, výcvikovými zájezdy, sportovními hrami a podobně. Tyto akce mají kladný vliv na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Žáci si osvojují základy spolupráce, učí se organizovat si práci, samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Z učitele se na pobytové akci stává partner. Učitel i žák zůstávají partnery i po návratu do školy. To, o čem se jen teoreticky můžeme učit ve škole, je možné objevovat na těchto akcích ve skutečnosti. Reálné a konkrétní situace jsou pro těžce sluchově postižené žáky nejlepší školou. Pobyty v přírodě také pomáhají ukázat cestu k zdravému životnímu stylu. 5. porozumět nebezpečí kolem nás preventivní program Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci besed pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. 9

10 6. porozumět tomu, že jsme součástí Evropy partneři v zahraničí Jsme rádi, že máme partnery v zahraničí. Seznamujeme žáky s tím, že v cizí zemi se mluví cizím jazykem. Učíme je toleranci a úctě k člověku. Máme kontakty a snažíme se navázat další kontakty se školami pro sluchově postižené v Evropě i jinde ve ě. Navštěvují nás neslyšící studenti z Dánska, Švédska, Německa, USA a dalších zemí. Úzce spolupracujeme se slovenskými školami. Ve škole pořádáme odborné semináře 10

11 VI. Výchovně vzdělávací strategie Kompetence k učení : - učitel respektuje rozdílné rozumové schopnosti žáků, preferuje individuální přístup - učitel pozitivně hodnotí každý dílčí úspěch a pokrok v rozvoji osobnosti žáka - ve výuce učitel využívá vhodné metody a strategie učení - klademe důraz na rozvoj sociálních komunikačních schopností a vytvořené praktických dovedností - ve všech činnostech upevňujeme a rozvíjíme základní hygienické a sociální návyky - slovní zásobu a komunikační schopnosti žáků rozvíjíme všemi dostupnými prostředky (český jazyk, znakový jazyk, logopedická péče, hudebně dramatická výchova ) - od 1. ročníku klademe důraz na nácvik čtení s porozuměním a práci s textem - pracujeme s výukovými programy na počítači a videoprogramy s titulky, které rozvíjí schopnost čtení s porozuměním - vytváříme vlastní výukové texty, které přizpůsobujeme individuálním schopnostem a slovní zásobě žáků - klademe důraz na zpětnou vazbu žáci vyprávějí obsah čteného textu ve znakové řeči - individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci na úspěch - žáci pracují s vlastními videozáznamy, analyzují obsah a formu svého projevu - vedeme žáky k samostatnosti - ve vhodných situacích umožňujeme žákům realizovat vlastní náměty, podporujeme jejich tvořivost - výuku zaměřujeme na praktické využití získaných poznatků a vědomostí - obtížnost úkolů diferencujeme tak, aby i se všichni žáci rozvíjeli úměrně svým schopnostem - učíme žáky vyhledávat informace a zpracovávat je - připravujeme žáky k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů - pod vedením učitele se žáci učí na konkrétních situacích řešit problémy a konflikty - v každém ročníku je zařazována pravidelně 1 x týdně vzájemná diskuse na téma aktuálních problémů (ve škole, v rodině, osobní problémy ) - žáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy, k dovednosti popsat problém, svěřit se s ním, požádat o radu a řídit se jí, k tomu, aby se při řešení problému nenechali odradit případným nezdarem - učitel vede žáky k tomu, aby dokázal přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní, nebo jiné osoby - v diskusních hodinách se žáci vyjadřují k problémům školy, s učitelem hledají příčiny problému a způsoby řešení - při diskusích vyjadřují svůj názor všichni žáci 11

12 - úměrně k věku a možnostem se žáci učí nejprve pod vedením učitele, později samostatně vyhledávat informace k řešení problému v médiích a získané informace použít k řešení problému - ve třídách i v celé škole je navozována atmosféra důvěry, je snaha minimalizovat patologické jevy - žáci se učí vylit a obhájit svůj názor Kompetence komunikativní - systémem bilingválního vzdělávání vedeme žáky k osvojení základních komunikačních kompetencí za pomoci znakového jazyka a znakované češtiny - komunikační kompetence jsou ve škole procvičovány při všech činnostech - v nižších ročnících se žáci formou her učí vyjádřit své představy, pocity a myšlenky ve znakovém jazyce i v českém jazyce - ve vyšších ročnících se žáci učí v českém jazyce i ve znakovém jazyce obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň přijímat i názory ostatních - vedeme žáky při vyprávění obsahu přečteného textu k schopnosti vyjádřit hlavní myšlenku úměrně jejich věku a možnostem - žáci se zúčastňují různých besed - učíme žáky pracovat s informačními technologiemi - v hodinách simulujeme komunikační situace mezi neslyšícími a slyšícími v běžném životě Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k vzájemné pomoci, k dobrým vztahům v rámci třídy i školy - děti se učí základům vzájemné tolerance, spolupráce a týmové práce - při hrách a soutěžích střídají žáci své role ve skupině - v modelových i konkrétních situacích zbavujeme děti strachu z komunikace (pověřujeme je drobnými úkoly vyřizování vzkazů apod.) - učíme žáky rozpoznávat nevhodné a rizikové chování (situační obrázky, konkrétní situace ) - v diskusních hodinách jsou žáci vedeni k tomu, aby otevřeně vyjádřili své pocity, požádali o pomoc spolužáky, naučili se slušnému chování a vystupování, poprosit a poděkovat, aby se naučili správně používat tykání a vykání - učíme žáky slušnému a bezpečnému chování ve společnosti i v dopravě Kompetence občanské - při diskusních hodinách se zaměřujeme na pravidla chování ve společnosti, v dopravě i ve škole - při školních i mimoškolních akcích vedeme žáky k respektování předem dohodnutých pravidel - žáci jsou s ohledem na věk seznamováni se základními právy dítěte - v konkrétních případech se žáci učí přijmout odpovědnost za své činy - projekt,, Minimální preventivní program umožňuje žákům aktivně si osvojit základní principy morálky 12

13 - v simulovaných situacích učíme žáky řešit životní situace s ohledem k jejich postižení - seznamujeme žáky s kulturou neslyšící i slyšící společnosti prostřednictvím literatury, výstav, televizních pořadů a představení pantomimy - do výuky jsou zařazovány jednotlivé prvky environmentální výchovy - děti se učí žít v multikulturní společnosti (např. zahraniční ozdravné pobyty) Kompetence pracovní - žáci pracují s různými materiály, seznamují se s jejich vlastnostmi a způsobem jejich použití a zpracování (volba vhodného nářadí) v praxi - rozvíjíme a procvičujeme hrubou a jemnou motoriku, pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru, nácvik sebeobsluhy atd. - vytváříme a rozvíjíme u žáků praktické dovednosti, usilujeme o jejich pozitivní vztah k manuálním činnostem - vedeme žáky k péči o okolní prostředí ve třídě, na internátě, ve škole i v jejím okolí - žáci jsou při práci vedeni k šetření materiálem, energií i surovinami, učí se vážit si práce své i práce ostatních - žáci se učí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví - na 2. stupni pomáháme žákovi na základě získaných znalostí a zkušeností vytvořit představu o možnostech jeho budoucího pracovního uplatnění - žáci se dle svých možností podílejí na úpravě školního pozemku a školní zahrady - škola má vypracovaný plán pro volbu povolání - formou exkurzí na různá pracoviště vytváříme u žáků konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí (zámečník, krejčí, malíř, kuchař, cukrář ) 13

14 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících (speciálních pedagogů), na spolupráci s psychologem školy, foniatrem školy, pediatrem, odbornými lékaři a rodiči. V současné době jsou do školy integrovány děti s kombinovaným postižením, s mentálním, tělesným i zrakovým postižením. Někteří žáci mají diagnostikované specifické poruchy učení. Od první třídy dochází k součinnosti třídního učitele a školního psychologa s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, korigujeme postižení žáků zejména formou speciálních pomůcek a vhodnými metodami práce. Pro žáky s kombinovanou vadou zpracovávají učitelé individuální vzdělávací program. Výuka žáků mimořádně nadaných Menší počet žáků ve třídě umožňuje učiteli věnovat se individuálně i dětem mimořádně nadaným například k některým výchovným činnostem. Doporučené postupy: - prohlubovat a rozšiřovat učivo - poskytovat další podněty, upozorňovat na vhodné materiály - umožnit rychlejší postup v učení - pomáhat začlenění nadaného dítěte do kolektivu 14

15 VII. Školní učební plán základní školy praktické 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5. r 6. r 1.st 7.r. 8.r. 9.r. 10.r 2.st Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Matematika Inform. a kom.technologie Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 1 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis a výchova ke zdraví Zeměpis Hudebně dramatická výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a práce Disponibilní dotace: Celková povinná dotace Maximální možný počet hodin Individuální logopedická péče

16 Poznámky ke školnímu učebnímu plánu: Vzdělávací obsah prvního ročníku je rozdělen do prvního a druhého ročníku. Součástí prvního stupně je proto ročník a součástí 2. stupně je ročník. Všechny vzdělávací obory ze Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou sloučeny do vyučovacího předmětu Jazyk a jazyková komunikace a doplněny obsahem speciálního vyučovacího předmětu Znakový jazyk. K posílení hodinové dotace vyučovacího předmětu Jazyk a jazyková komunikace jsou využity disponibilní hodiny. Vzdělávací obor Hudební výchova je nahrazen vzdělávacím oborem Hudebně dramatická výchova, do kterého byla začleněna neslyšícími žáky osvojitelná část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova a doplněn vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dramatická výchova. Vyučovací předmět se jmenuje Hudebně dramatická výchova. Vzdělávací oblast Člověk a jeho byla rozdělena do vzdělávacích oborů Prvouka, Přírodověda a vlastivěda. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví byl spojen se vzdělávacím oborem Přírodopis. Nový název vzdělávacího oboru je Přírodopis a výchova ke zdraví. Hodiny z disponibilní dotace jsou využity pro výuku vzdělávacího oboru Znakový jazyk. Zbývající hodiny disponibilní časové dotace budou využity s ohledem na složení třídy a zájem žáků k : a) k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec závazného minima (k posílení jedné vzdělávací oblasti či vzdělávacího oboru profilace školy, zaměření a složení třídy; k posílení více vzdělávacích oblastí či vzdělávacích oborů) b) k vytvoření volitelných předmětů, jejichž obsah musí navazovat na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor); nejkratší možné časové období pro zařazení volitelného předmětu je jedno pololetí; do skupiny mohou být podle charakteru předmětu zařazeni žáci i z více ročníků c) k zařazení předmětů speciální péče (zdravotní tělesná výchova, logopedická péče a další předměty kompenzačního a reedukačního charakteru) d) k zařazení a vytvoření nových předmětů, které musí navazovat na obsah vzdělávací oblasti (vzdělávacího oboru) e) k realizaci průřezových téma 16

17 VIII. Začlenění průřezových témat: Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností v rámci školního vyučování i mimoškolních činností. Prostřednictvím průřezových témat chceme zkvalitnit a posílit výchovnou složku práce školy, která v podmínkách naší školy zaujímá přední postavení. Žáci do naší školy přicházejí často s nazrálými, nebo již rozvinutými výchovnými problémy, které mají v mnoha případech původ v nepodnětném, znevýhodněném sociokulturním prostředí. Z tohoto důvodu škola nejen plní svou společenskou funkci, ale zastupuje všude tam, kde doposud rodina selhává. Průřezová témata jsou realizována formou integrace jejich obsahu do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Použití této formy začlenění průřezových témat nevylučuje využití i dalších možností. K vybraným průřezovým tématům budou postupně vypracovávány dílčí projekty, které integrovaná témata doplní a obohatí. Tyto dílčí projekty připraví učitelé s ohledem na skladbu a vyspělost žáků v konkrétním ročníku,resp.na daném stupni školy. Při sestavování tématických časových plánů bude vycházet učitel jednak z učebních osnov konkrétního předmětu, jednak z tabulky začlenění průřezových témat. Tématický plán pak bude obsahovat jak časové rozvržení učiva daného předmětu obsaženého v osnovách, tak také konkrétní způsob integrace průřezového tématu do předmětu. 17

18 Tabulka začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů: I. Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Rozvoj schopností poznávání Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika ICT ICT ICT Jazyk* ICT ICT ICT Jazyk* ICT Angl. jazyk ICT Angl. jazyk ICT Angl. jazyk ICT spol. zdraví zdraví přír. Sebepoznání a sebepojetí Jazyk* spol. Jazyk* zdraví zdraví Seberegulace a sebeorganizace ICT ICT ICT ICT Matematika ICT Český jazyk Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT Jazyk* Matematika ICT spol zdraví Matematika zdraví ICT Psychohygiena Český jazyk ICT ICT ICT Český jazyk zdraví ICT spol. zdraví 18

19 Osobnostní 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Kreativita Český jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT Matematika ICT spol. zdraví zdraví Sociální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Poznávací schopnosti Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT spol. ICT zdraví ICT zdraví Mezilidské vztahy Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk spol. Jazyk zdraví zdraví Komunikace Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk ICT ICT ICT ICT spol. zdraví zdraví 19

20 Sociální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Spolupráce a soutěživost ICT ICT Jazyk ICT Matematika Matematik Jazyk Matematika Matematika Matematika a ICT ICT ICT Člov. a Matematika ICT spol. přír. ICT ICT zdraví ICT zdraví Morální 1.stupeň 2.stupeň rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Jazyk Jazyk. spol. zdraví zdraví Hodnoty postoje prakt.etika Jazyk Jazyk Člov. a zdraví spol zdraví 20

21 II.Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň Člov. Člov. Jazyk Člov. Jazyk a a a. Člov. spol. a Občan,obč. společnost a stát Formy participace obč.v pol. životě Principy demokr.jako formy vlády a způsobu rozhodování Člov. a Člov. a Člov. a Člov. a Jazyk Člov. a azyk Člov. a Jazyk Člov. a. spol Člov. a. spol. Člov. a zdrav Jazyk Jazyk zdraví Jazyk spol. 21

22 III.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a nás zajímá 1.stupeň 2.stupeň Umění Jazyk Jazyk Jazyk Jazyk kult Umění klut. Umění kult. ICT Umění kult. ICT Umění kult. ICT zdraví ICT spol. přír. Umění kult. zdraví přír. Umění kult. Objevujem Evropu a Umění kult. Umění kult. ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. přír. Jazyk ICT zdraví Umění kult. přír. Jazyk ICT spol. zdraví přír. Umění kult. Jsme Evropané Umění kult. Umění kult. Umění kult. Jazyk ICT Umění kult. Jazyk ICT Umění kult Jazyk ICT zdraví Člov. a přír. Jazyk ICT spol. Umění kult Človv. a zdraví Umění kult. 22

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy... 5 2.1.1 Charakteristika.

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice. Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice. Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám Obsah: strana 2-4 1. Identifikační údaje 5 1.1 Název vzdělávacího programu 5 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště ADRESA 687 12 Bílovice 440 KONTAKTY tel. 572 587 185 zsbilovice@uhedu.cz zs.bilovice.indos.cz ŘEDITEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více