Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 3 3. Hospodaření organizace Dotace MPSV Dotace z Úřadu práce Dotace ESF Dotace - Plzeňský kraj Dotace zřizovatel Město Sušice 8 4. Optimalizace stravování 8 5. Zaměstnanci Sociální péče Terénní sociální služby Pečovatelská služba Sociální poradna Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ostatní 20 Příloha č.1: Zpráva nezávislého auditora 22 Příloha č.2: Rozvaha 23 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát 26 Příloha č.4: Příjmy a výdaje - plán 28 Příloha č.5: Příloha Příspěvkové organizace 29 2

3 1. Úvod..každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul, nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné co potřebuje, je laskavé srdce. M. L. King Dovolte mi prosím předložit výroční zprávu Sociálních služeb Města Sušice za rok Rok 2012 byl ve znamení rozvoje znalostí a dovedností pracovníků naší organizace a zlepšování prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány. Smysl, poslání a úspěch naší činnosti můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. V tomto roce byla naplánována realizace některých projektů, které mají zásadní význam pro chod a kvalitu Sociálních služeb. Jednalo se o rekonstrukci budovy domova důchodců, kde došlo k přestavbě pokojů ve třetím a čtvrtém patře. Zrušily se pětilůžkové pokoje, které byly nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Dalším krokem byla modernizace centrálních koupelen z důvodu vyššího komfortu a bezpečnosti manipulace s klientem. Druhým zásadním projektem byla optimalizace stravování v organizaci. V budově domova důchodců byla zmodernizována přípravna stravy, která umožnila bezproblémový výdej celodenní stravy klientům domova. Částečně zrenovována byla i kuchyně v budově DPS, vzduchotechnika a vybavení nutné k přípravě stravy. Došlo i k dílčím stavebním úpravám. Výstavba bezbariérových vstupů do budovy DPS a vstupu v objektu domova důchodců. Z důvodů naplnění poslání bytů v DPS byly upraveny nájemní smlouvy obyvatel. Změna se týkala využívání sociálních služeb, které poskytuje naše organizace. Poděkování za dobré zázemí, podporu jak finanční tak personální a velkou vstřícnost patří zřizovateli naší organizace Městu Sušice. Renata Vácová 2. Základní údaje Název a sídlo organizace Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Renata Vácová Aktuální informace naleznete na webových stránkách 3

4 Zřizovatel organizace Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Nové znění zřizovací listiny platné od je schváleno zřizovatelem: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, okres Klatovy IČO: Charakteristika základní činnosti Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu. Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory občany města Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Organizace zajišťuje podporu, organizaci a vytváření podmínek pro zájmovou, klubovou a vzdělávací činnost seniorů. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené s provozem a užíváním těchto domů. 3. Hospodaření organizace Náklady a příjmy jsou zde uvedeny za celou organizaci. Rovněž je zde uveden přehled fondů a údaje o majetku a investic včetně dotací na jednotlivé služby. Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č.4 Příjmy a výdaje plán, v příloze č.3 Výkaz zisku a ztrát a v příloze č.2 Rozvaha. Celkem organizace Náklady celkem Příjmy celkem Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Fondy Počáteční stav zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Kč Rezervní fond sponzorské dary Kč Kč Investiční fond Kč Kč 4

5 Investice fond investic cena Robot universální Kč El. vařidlo 6-ti plotnové Kč Konvektomat Kč Konvektomat Kč Zvedací vana Klasic Kč * * z fondu darů Kč Celkem Kč Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen jednotným příjmem a čerpán na závodní stravování, na příspěvky penzijního připojištění a na dary k životním výročím zaměstnanců. Fond rezervní je tvořen z finančních darů a čerpán na služby či prostředky sloužící našim klientům. V roce 2012 jsme přijali finanční dary ve výši ,- Kč. Naši dárci: p. Prchalová A., p. Schneedorfler, Fa Bandur, Lékárna Astrepharma, p. Chalupská, Sušická stavební, p. Hofmanová, Semileas Semily, p. Stránská, p. Parlásek, Nadace KB, Elektroservis Míčka. Fond investiční je tvořen ze zúčtování odpisů a čerpán na financování investic a oprav. Dotace Dotace z MPSV Kč Kč Kč Dotace z ÚP Kč Kč Kč Dotace ÚP školení Kč Dotace ESF Kč Kč Kč Dotace - Plzeňský kraj Kč Kč Kč Dotace zřizovatel Město Sušice Kč Kč Kč 5

6 Přehled jednotlivých dotací za období Dotace MPSV Za rok 2012 byla z dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací čerpána částka v celkové výši ,0 Kč. Rozdělení dotací podle pěti registrovaných služeb (viz výsečový graf) Kč Kč Kč Kč Kč Pečovatelská služba Odb. soc. poradenství Odlehčovací služba Soc. aktivizační služby Domov pro seniory 6

7 3.2 Dotace z Úřadu práce Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni V roce 2012 jsme využili dotací ÚP na společensky účelná pracovní místa a také jsme se aktivně zapojili do projektu Vzdělávejte se pro růst! Umožnil nám získat finanční příspěvky na vzdělávání a rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně byly z tohoto projektu hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Příspěvek jsme dostali na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Realizovány byly tyto kurzy: Počet zaměstnanců Kurz pedikůra 1 Specializovaný výcvik 1 Smyslová aktivizace 14 Aktivizační praktikant 3 Masér 1 Pečovatelská činnost Dotace ESF Projekt vzdělávání Do probíhala realizace projektu od Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku. Do projektu byly zapojeny organizace: Sociální služby Města Sušice, Nemocnice Sušice, Oblastní charita Sušice, Oblastní charita Horažďovice, Pečovatelská služba Hartmanice, Pečovatelská služba Velhartice a Denní stacionář Klíček. Kurzy, které v roce 2012 probíhaly: - Manipulace s málo pohyblivým klientem - Základy řízení lidských zdrojů - Dokumentace v kostce - Restriktivní opatření - Workshop pro pečující o sobu blízkou aktuální informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici a Úřadu práce V roce 2012 se kurzů v rámci projektu účastnilo 69 účastníků. Kurzy probíhaly v rekonstruované vzdělávací místnosti, která i nadále bude sloužit k různým školením, kurzům a jiným vzdělávacím aktivitám. 7

8 3.4 Dotace - Plzeňský kraj Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Každý rok plzeňský kraj vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb v Plzeňském kraji Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, kde si mohou o finanční doinvestování žádat jak samotné obce, tak i jejich příspěvkové organizace. 3.5 Dotace zřizovatel Město Sušice Finanční prostředky z dotace zřizovatele Města Sušice byly použity výhradně na provoz terénních sociálních služeb společně s provozováním a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou a na opravy. Domov důchodců Opravy prádelenského zařízení, koupelen, omítek, zdí, schodišť, zvedacího zařízení, topenářské práce, oprava kamerového systému, malování, úprava vzduchotechniky Kč Dům s pečovatelskou službou DPS Oprava vchodových dveří, zednické práce, oprava elektroinstalace SOH, stavebně truhlářské práce, oprava vzduchotechniky kuchyně Kč Správa bytů v domech s pečovatelskou službou Kč Z dotace města bylo použito přibližně 50% finančních prostředků pro opravy v DD i DPS Bašta i Pod Svatoborem a na správu bytů v domech s pečovatelskou službou a 50 % bylo vyčleněno na terénní sociální služby. 4. Optimalizace stravování Rada města schválila dne usnesením č. 250 návrh optimalizace stravování v organizaci. Toto řešení ruší závislost na externím dodavateli celodenní stravy pro domov důchodců. Strava je nyní poskytována nepřetržitě našim klientům z vlastní kuchyně z objektu DPS a celodenní stravování klientů v domově důchodců zabezpečuje přípravna stravy v budově domova. Tato optimalizace byla realizována od a přinesla zvýšený hospodářský výsledek kuchyně DPS, rozšíření víkendového stravování u klientů terénní pečovatelské služby, zvýšený komfort a kvalitu stravování klientů v domově důchodců. Stravu připravujeme ve spolupráci s nutriční terapeutkou. 8

9 Příjmy a náklady kuchyně v DPS Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Náklady Přijmy Z důvodu rekonstrukce domova důchodců došlo ke snížení počtu ubytovaných klientů z 97 na 84 obyvatel. Předpokládaná ztráta za 14 neobsazených lůžek v domově činila zhruba kč. O tuto částku by se zhoršil hospodářský výsledek organizace (tím by musel být navýšen příspěvek zřizovatele). K této ztrátě ale nedošlo díky optimalizaci stravování v domově. Veřejnoprávní kontroly - VZP vykazování zdravotních úkonů - ÚP Inspekce poskytování sociálních služeb - Úřad pro ochranu osobních údajů - Oblastní inspektorát práce plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením - Účetní audit (viz příloha č. 1) - Finanční úřad Klatovy čerpání dotace MPSV r. 2009, Krajská hygienická stanice - VZP periodická kontrola plateb pojistného V případě zjištěných nedostatků byly tyto nedostatky průběžně odstraňovány. 9

10 5. Zaměstnanci Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Struktura zaměstnanců podle vzdělání vysokoškolské vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání střední odborné vzdělání 35 základní vzdělání Největší podíl tvoří zaměstnanci se středním a úplným středním všeobecným vzděláním. Nejnižší podíl tvoří zaměstnanci se vzděláním vysokoškolským a základním. Struktura zaměstnanců dle pohlaví 8 žena muž 62 V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy, které tvoří 87 % všech zaměstnanců, s průměrným věkem 43 let a s průměrnou délkou zaměstnaneckého poměru 6,2 let. 10

11 Počet zaměstnanců na jednotlivých úsecích podle úvazku Zdravotní sestra Pečovatelky a sociální pracovnice Provoz,úklid, údržba,prádelna 39 Administrativa Konečný nárůst v počtu zaměstnanců tvořili tři zaměstnanci: - kuchařka v rámci rozšíření víkendových pečovatelských služeb souvisejících s rozvozem obědů do domácností klientů kuchyně DPS. - pečovatelka do domova důchodců na nepřetržitý provoz. - pečovatelka do DPS pro poradenství, aktivizaci a péči. 6. Sociální péče Pobytové služby domova důchodců (domov pro seniory a odlehčovací služba) Domov pro seniory je pobytová služba pro klienty, kteří již nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Jedná se o celoroční pobyt a komplexní péči. Odlehčovací služba poskytuje naprosto identické služby jako pobytová služba domov pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací (nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců). Cílem odlehčovací služby je pomoci rodině nebo blízké osobě, která má krátkodobý důvod, proč není schopna sama péči zajistit (nemoc, dovolená, nebo si jen tak odpočinout). S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují. Nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého a proto většinu žadatelů navštěvujeme doma. Zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem a rodinou nejvhodnější postup při uspokojování jeho potřeb. Také úzce spolupracujeme s LDN Sušice a LDN Horažďovice. Ještě před podáním žádosti preferujeme osobní kontakt s budoucím klientem (rodinou), kdy nabízíme možnost návštěvy prohlídky domova. Budoucí klient si tak udělá svoji představu o životě v domově. Dále poskytujeme potřebné informace, pomůžeme při vyplňování žádosti o přijetí, případně vyplnění žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud při jednání zjistíme, že žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení. 11

12 Před přijetím do domova důchodců předchází podání žádosti o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení (kritéria: závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace, věk, místní příslušnost a datum podání). Počet žádostí Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů byl na konci roku 339. Z toho 229 žen, 87 mužů a 23 manželských párů. Do domova důchodců pobytová služba nastoupilo 36 klientů a 29 seniorů na lůžko odlehčovací služby. V roce 2012 v domově zemřelo 36 obyvatel. Ceník služeb v domově důchodců platný v roce 2012 Typ pokoje Cena/den Cena celodenní stravy Celková měsíční úhrada Jednolůžkový pokoj 190 Kč 140 Kč Kč Dvoulůžkový pokoj. 170 Kč 140 Kč Kč Třílůžkový pokoj 160 Kč 140 Kč Kč Typy pokojů po rekonstrukci domova. Typ pokoje Před rekonstrukci Počet pokojů Po rekonstrukci Před rekonstrukci Počet obyvatel Po rekonstrukci Jednolůžkový Dvoulůžkový s vlastním WC Dvoulůžkový se společným WC Třílůžkový s vlastním WC Třílůžkový se společným WC Pětilůžkový CELKEM Ze zařízení zmizely pětilůžkové pokoje, třílůžkové pokoje jsou pouze 4, největší poptávka je po jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které po rekonstrukci přibyly. Snížila se kapacita domova o dvě lůžka. Příjem za ubytování v domově důchodců Roční příjem z úhrad obyvatel činil ,-- Kč. Částka je za úkony související s ubytováním a stravováním. 12

13 Přehled obyvatel v domově pomocí grafů Rozdělení klientů podle pohlaví 28 ženy muži 54 Věková struktura obyvatel domova do 65 let let let let nad Průměrný věk obyvatel v domově důchodců je 79,9 let. Součet klientů ke konci v roku 2012 je 82. Důvodem snížení je rekonstrukce domova. 13

14 Obyvatelé podle příspěvku na péči I stupeň II stupeň III stupeň IV stupeň Roční příjem z příspěvku na péči činil ,-- Kč. Porovnání průměrných nákladů na lůžko v Domově důchodců za rok Kč Kč Kč Kč Kč Od roku 2008 zrostly průměrné roční náklady na lůžko o ,00 Kč tj. 15% oproti roku V roce 2012 došlo k poklesu nákladů o 1%. Tento pokles je způsobený částečně snížením nákladů na externí stravování. 14

15 Kultura v domově Ke každodenní péči o klienty patří také kulturní a zájmové vyžití.kulturní program přizpůsobujeme ročnímu období a darům přírody. Pravidelné činnosti v domově: - rehabilitační a kondiční cvičení (pondělí, středa, pátek) - projekce na plátně kinokavárna (každé úterý) s kávičkou a svačinou - mše svatá v naší kapličce + návštěvy pana faráře na pokojích (každou středu) - čtenářský kroužek (pondělí, pátek) + individuální čtení na pokojích - smyslová aktivizace - bazální stimulace (nová aktivita v domově) - reminiscence (ve čtvrtek a převážně u klientů s demencí) - muzikoterapie v retro koutku (pátek) - studování Univerzity třetího věku (sudý čtvrtek dopoledne) Náhodné a oblíbené aktivity v domově: - soutěž Člověče nezlob se se žáky ZŠ Lerchova - tříkrálová sbírka žáci ze ZŠ TGM - masopustní veselí + vyhlášení nejpovedenějšího kostýmu - májové posezení s grilováním - slavnostní zakončení Univerzity 3. věku s kapelou ze ZUŠ Strakonice - výlet do zámku Chanovice - gurmánský zážitek v Zámku Hrádek u Sušice - sportovní hry - oslava dne seniorů (program na sušickém náměstí) - dušičkové vzpomínání - rozsvícení vánočního stromku na náměstí - vystoupení žáků ZŠ TGM živý betlém - hudební vystoupení Dobrovolní zpěváci a muzikanti z Horažďovic - koledy a housle pana Baierla - koncert Svatobor 15

16 Zdravotní péče v domově Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni V našem domově poskytujeme ordinovanou ambulantní péči registrovanými všeobecnými sestrami, které poskytují zdravotní péči a první pomoc do příjezdu týmu RZP. Roční příjem od zdravotních pojišťoven činil Kč. Pro diagnostiku zdravotního stavu klientů máme vyhovující základní přístrojové vybavení - EKG, tonometry a glukometry, které jsme doplnili o prstový oxymetr. V případě nutné potřeby máme k dispozici resuscitační vak a odsávačku. Snažíme se postupně zavádět do ošetřovatelské péče o rány moderní, šetrné prostředky vlhkého hojení ran, které zkrátí dobu hojení a jsou k ráně klienta šetrnější. Péče o naše klienty není jen o podávání léků a ošetřování ran, ale snažíme se podpořit jejich zdraví a psychiku individuálním přístupem, získáním důvěry, v čem nám začíná pomáhat projekt smyslové a bazální stimulace, která umožňuje klientům lépe vnímat vlastní život, komunikovat a zlepšuje hybnost. V roce 2012 jsme nakoupili polohovací a stimulační pomůcky. Stále rozšiřujeme služby rehabilitace i do DPS, kde si klienti mohou dopřát odborné služby naší fyzioterapeutky. Dokoupily jsme i parafínovou lázeň, perličkovou koupel a tepelné polštářky na krk a ramena. V nabídce proto nejsou jen masáže, ale i aplikace tepla, perličková koupel celková a dolních končetin, aplikace parafínu a individuální i skupinové cvičení. Lékařskou péči o naše klienty v roce 2012 zabezpečoval: Praktický lékař: MUDr. Kateřina Nová Děkujeme všem odborníkům, kteří navštíví naše klienty v domově, je-li transport klienta obtížný a zhoršil by jeho zdravotní stav. Velké poděkování patří MUDr. Fišerovi, který ochotně ošetří naše klienty na lůžku v našem domově a tím snižuje zdravotní zátěž. Úhrada léků Průměrně za léky ročně zaplatil obyvatel: Rok ,-Kč. Rok ,-Kč. Rok ,-Kč Rok ,-Kč. 16

17 7. Terénní sociální služby 7.1 Pečovatelská služba Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Cílem pečovatelské služby je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti klienta, rozvíjet schopnost klienta pro samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů. Naším posláním je pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí. 19:00. Pečovatelská služba je poskytována každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do Střední odborná škola v Sušici otevřela v budově internátu 39 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o malometrážní byty. Těmto novým obyvatelům je též nabídnuta pečovatelská služba. V roce 2012 si nově o pečovatelskou službu zažádalo 94 klientů. Celkem jsme pečovali o 395 klientů. Měsíčně péči poskytneme v průměru 270 klientům. Klienti pečovatelské služby podle věku 25% 1% 13% 21% do 65 let let let let 96 a více let 40% Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady osobám uvedeným v zákoně č.108/2006 Sb. O sociálních službách, 75, odst. 2 těmto osobám byla poskytnuta péče v roce 2012 v celkové výši ,-Kč. Jedná se o 9 klientů. Mezi nejčastější úkony, které provádíme, patří: dovoz oběda, běžný úklid, nákup, pomoc s celkovou hygienou. Dále klienti využívají doprovod, dovoz, ošetření nohou a velký úklid domácnosti. Součástí pečovatelské služby je i základní poradenství, které klientům poskytujeme. Aby si klient mohl služby, které potřebuje zaplatit, je nutné mu pomoci se zažádáním o příspěvek na péči. Se žádostí našim klientům pomáháme. Vždy respektujeme klienta, mapujeme vzájemné vztahy, sociální síť, prostředí, vybavení bytu, kompenzační 17

18 pomůcky. V rámci pečovatelské služby zapůjčujeme mechanický vozík, polohovací postel, chodítko, sedačku na vanu, apod. Pečovatelská služba je o týmové práci a proto máme pravidelné porady, kde si předáváme aktuální informace. Zaměstnanci mají i pravidelné supervize. Statistické údaje: Příjem pečovatelské služby v letech 2010 až Kč Kč Kč Péče za rok střediska Kč Kč Kč Kč DPS Pod Svatoborem obědy byty Volšovská Sušice - město DPS Na Baště Kč pedikůra Kč

19 7.2 Sociální poradna Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Jedná se o sociální službu, která je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi a občanům v nepříznivé sociální situaci. Cílem Sociální poradny je podpora a pomoc klientům při hledání řešení a jejich motivace k prosazení svých práv a oprávněných zájmů. V roce 2012 Sociální poradnu navštívilo celkem 82 klientů (54 žen a 28 mužů). V rámci odborného sociálního poradenství se jedná o dlouhodobější proces pomoci. Klienti ve většině případů vyhledají pomoc poradny opakovaně. Základní poradenství je součástí každé naší poskytované sociální služby. Pro představu klientům pomáháme v jednání s úřady, vypisujeme jim žádosti a případně je i na úřad odvezeme a jsme při jednání. Zároveň je podpoříme v řešení situace, ve které se nachází a snažíme se klientům ukázat další možné způsoby řešení a východiska. Služba je poskytována ambulantně v budově DPS a zároveň chodíme i do domácností klientů. V kanceláři Sociální poradny jsme pravidelně každé úterý od 14:00 do 18:00 a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po domluvě je možný i jiný čas. 7.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Senioři mají možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit, které probíhají v domě s pečovatelskou službou nebo v domácnostech klientů. - Individuální trénink paměti - je pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří si přejí individuální přístup při tréninku paměti. Při této činnosti senioři trénují dlouhodobou i krátkodobou paměť slovní zásobu, koncentraci a to formou řešení různých kvízů, doplňovaček, hraní her apod. - Skupinový trénink paměti - je podobně jako individuální trénink pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří preferují trénink paměti v kolektivu. Probíhá zábavnou formou. - Pomoc při práci s mobilním telefonem klientům pomáháme se psaním SMS zpráv, s přijímáním zpráv, zpětné zavolání u zmeškaného hovoru. - Soutěžní odpoledne aktivita, kterou plánujeme každé tři měsíce. Je určena pro větší počet klientů. Jedná se o vědomostní, paměťové i sportovní soutěže. Probíhá v odpoledních hodinách. Účastníkům je zajištěno občerstvení. - Cvičení je určeno pro max. 15 klientů. Probíhá na jednotlivých patrech DPS. Jde o pravidelnou aktivitu, která probíhá 1x za týden. Při cvičení jsou používány cvičební pomůcky malé míčky, ježci, posilovací gumy, šátky. Cvičíme v sedě na židlích, proto je toto cvičení vhodné zejména pro seniory se sníženou pohyblivostí. - Vaření a pečení probíhá jednou za 14 dní v aktivizační místnosti. - Promítání filmů probíhá nepravidelně, dle zájmu klientů. - Trénink jemné motoriky při ručních pracích probíhají každou středu v aktivizační místnosti. Senioři mají možnost vyrobit si různé dekorace, zlepšit svou zručnost, učí se různým výtvarným technikám apod. Tuto aktivitu vede externí pracovník. 19

20 Sociálně aktivizační služby se v roce 2012 pravidelně zúčastnilo 79 klientů (63 žen a 16 mužů) Aktivizace se účastní jak obyvatelé DPS, tak i občané z města Sušice. Někteří chodí na více aktivit, které nabízíme, a proto jsme na našich aktivitách měli téměř tisíc účastníků. Virtuální univerzita třetího věku patří do aktivizace seniorů. Výuka je klasicky rozdělena do dvou semestrů, letního a zimního. Každý semestr má vždy 6 přednášek na určité téma. V letním semestru 2011/2012 jsme měli téma Kouzelná geometrie a v zimním semestru 2012/2013 téma Historie a současnost české myslivosti. Kouzelnou geometrii studovalo 23 studentů, o téma myslivosti byl větší zájem a studentů bylo 29. Výuka probíhá v bezbariérovém prostotu DPS vždy ve středu v dopoledních hodinách. Druhá možnost, kde můžete univerzitu navštívit, je v Domově pro seniory. Více informací o tomto projektu získáte i na webových stránkách 8. Ostatní Kultura Snažíme se podporovat klienty k tomu, aby navštěvovali i jiné kulturní akce. Zde je přehled akcí, které proběhly v roce 2012 v DPS: - Vystoupení dětí z MŠ Tylova Tři králové - Vystoupení dětského sboru v rámci projektu Kraj kde voní tráva - Májové posezení v jídelně bylo připraveno občerstvení a hudba k tanci i poslechu - prezentace firmy Depend prezentace inkontinentních pomůcek - výlet Šumava paní Mgr. Milada Váňová nás vzala na prohlídku Šumavy - Den seniorů akce na sušickém náměstí - Vystoupení dětí ze základní školy T. G. Masaryka - Koláčkování, JUDr. Jiřina Rippelová - Vystoupení dětí ze základní školy T.G. Masaryka živý betlém - Vánoční vystoupení skupina Strýčkova zahrádka - Horažďovický sbor vánoční vystoupení - Vánoční večírek pro klienty - v jídelně bylo připraveno občerstvení a hudba k tanci i poslechu - Mateřská škola Tylova vánoční vystoupení - Na kulturní akce chodí nejen obyvatelé DPS, ale i senioři z celé Sušice. Každý první čtvrtek v měsíci se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konají bohoslužby. Obyvatelé, kteří mají problémy s pohyblivostí, tak mají možnost navštěvovat mše zde. 20

21 Ostatní aktivity - Dvakrát během roku jsme se zapojili do projektu Diecézní charity Broumov Sbírka ošacení, které sbírá oblečení, lůžkoviny, obuv a nádobí pro sociálně potřebné. O tuto akci je ze strany obyvatel Sušice velký zájem a vždy se věcmi zaplnil celý nákladní vůz. - I nadále jsme distribučním místem časopisu Vital plus. Jedná se o časopis, který je určen seniorům, vychází čtyřikrát ročně a je zdarma. V časopise naleznete rozhovory, fejetony, životní příběhy, recepty, soutěže, zprávy z kultury, apod. - Pravidelně každý měsíc do naší organizace přijíždějí pracovníci Českého červeného kříže a provádějí zde odběry krve. My jim poskytujeme naše prostory, zázemí. - Každé první úterý v měsíci k nám přijíždí také pracovníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Klatov, kteří vždy v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 prodávají baterie do naslouchadel. Klub důchodců V klubu důchodců se pravidelně třikrát v týdnu setkávají senioři z domu s pečovatelskou službou, ale i senioři z celé Sušice a to každé pondělí, středu a pátek odpoledne od 13:00 do 18:00. Jedenkrát v měsíci pořádají v klubu důchodců posezení při harmonice. A jaké aktivity se v klubu provozují? Senioři mají možnost setkání, popovídání u kávy, přečtení si novin, časopisů, hraní společenských her nebo zde slaví svátky, narozeniny. Je to prostor pro setkávání a sdílení zážitků, radostí i starostí. O provoz se již několik let stará velmi zodpovědně paní Jitka Vecková. 21

22 Příloha č.1: Zpráva nezávislého auditora 22

23 Příloha č.2: Rozvaha Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni

24 24

25 25

26 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni

27 27

28 Příloha č.4: Příjmy a výdaje - plán 28

29 Příloha č.5: Příloha Příspěvkové organizace 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby

Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva pečovatelské služby Výroční zpráva 2012 Stránka 1 1. Základní údaje pečovatelské služby Okříšky Poskytovatel: Městys Okříšky Sídlo poskytovatele: Jihlavská 1, Okříšky Statutární zástupce:

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ A TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN PRACOVNÍ SKUPINA KP

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Sociální služby města Sušice. Výroční zpráva Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Pod Svatoborem 56/II, Sušice III. IČ organizace:

Sociální služby města Sušice. Výroční zpráva Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Pod Svatoborem 56/II, Sušice III. IČ organizace: Sociální služby města Sušice Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Pod Svatoborem 56/II, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207491 Kontakt:376 520 640 e-mail: soc.sluzby.susice@quick.cz,socialni.sluzby@iex.cz

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více