Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Sociální služby města Sušice příspěvková organizace

2 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 3 3. Hospodaření organizace Dotace MPSV Dotace z Úřadu práce Dotace ESF Dotace - Plzeňský kraj Dotace zřizovatel Město Sušice 8 4. Optimalizace stravování 8 5. Zaměstnanci Sociální péče Terénní sociální služby Pečovatelská služba Sociální poradna Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ostatní 20 Příloha č.1: Zpráva nezávislého auditora 22 Příloha č.2: Rozvaha 23 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát 26 Příloha č.4: Příjmy a výdaje - plán 28 Příloha č.5: Příloha Příspěvkové organizace 29 2

3 1. Úvod..každý člověk může být úžasný, protože každý může něčím sloužit. Ke službě člověk nepotřebuje univerzitní titul, nemusí ani zvládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné co potřebuje, je laskavé srdce. M. L. King Dovolte mi prosím předložit výroční zprávu Sociálních služeb Města Sušice za rok Rok 2012 byl ve znamení rozvoje znalostí a dovedností pracovníků naší organizace a zlepšování prostředí, ve kterém jsou služby poskytovány. Smysl, poslání a úspěch naší činnosti můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. V tomto roce byla naplánována realizace některých projektů, které mají zásadní význam pro chod a kvalitu Sociálních služeb. Jednalo se o rekonstrukci budovy domova důchodců, kde došlo k přestavbě pokojů ve třetím a čtvrtém patře. Zrušily se pětilůžkové pokoje, které byly nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením. Dalším krokem byla modernizace centrálních koupelen z důvodu vyššího komfortu a bezpečnosti manipulace s klientem. Druhým zásadním projektem byla optimalizace stravování v organizaci. V budově domova důchodců byla zmodernizována přípravna stravy, která umožnila bezproblémový výdej celodenní stravy klientům domova. Částečně zrenovována byla i kuchyně v budově DPS, vzduchotechnika a vybavení nutné k přípravě stravy. Došlo i k dílčím stavebním úpravám. Výstavba bezbariérových vstupů do budovy DPS a vstupu v objektu domova důchodců. Z důvodů naplnění poslání bytů v DPS byly upraveny nájemní smlouvy obyvatel. Změna se týkala využívání sociálních služeb, které poskytuje naše organizace. Poděkování za dobré zázemí, podporu jak finanční tak personální a velkou vstřícnost patří zřizovateli naší organizace Městu Sušice. Renata Vácová 2. Základní údaje Název a sídlo organizace Název organizace: Sociální služby Města Sušice příspěvková organizace Sídlo organizace: Sušice III, Nábřeží Jana Seitze 155, PSČ Identifikační číslo: Statutární zástupce: Renata Vácová Aktuální informace naleznete na webových stránkách 3

4 Zřizovatel organizace Organizace Sociální služby Města Sušice je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Nové znění zřizovací listiny platné od je schváleno zřizovatelem: Město Sušice, náměstí Svobody 138/I, okres Klatovy IČO: Charakteristika základní činnosti Hlavní účel a předmět činnosti specifikovaný zřizovací listinou Organizace je zřízena pro poskytování pobytových, ambulantních a terénních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc a podporu. Organizace poskytuje obědy pro pečovatelskou službu a seniory občany města Sušice a obcí, které jsou součástí města Sušice (příměstské části) a určených spádových obcí, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením. Organizace zajišťuje podporu, organizaci a vytváření podmínek pro zájmovou, klubovou a vzdělávací činnost seniorů. Organizace provozuje Domy s pečovatelskou službou a ostatní služby spojené s provozem a užíváním těchto domů. 3. Hospodaření organizace Náklady a příjmy jsou zde uvedeny za celou organizaci. Rovněž je zde uveden přehled fondů a údaje o majetku a investic včetně dotací na jednotlivé služby. Podrobné údaje o hospodaření organizace jsou uvedeny v příloze č.4 Příjmy a výdaje plán, v příloze č.3 Výkaz zisku a ztrát a v příloze č.2 Rozvaha. Celkem organizace Náklady celkem Příjmy celkem Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Fondy Počáteční stav zůstatek k Fond kulturních a sociálních potřeb Kč Kč Rezervní fond sponzorské dary Kč Kč Investiční fond Kč Kč 4

5 Investice fond investic cena Robot universální Kč El. vařidlo 6-ti plotnové Kč Konvektomat Kč Konvektomat Kč Zvedací vana Klasic Kč * * z fondu darů Kč Celkem Kč Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen jednotným příjmem a čerpán na závodní stravování, na příspěvky penzijního připojištění a na dary k životním výročím zaměstnanců. Fond rezervní je tvořen z finančních darů a čerpán na služby či prostředky sloužící našim klientům. V roce 2012 jsme přijali finanční dary ve výši ,- Kč. Naši dárci: p. Prchalová A., p. Schneedorfler, Fa Bandur, Lékárna Astrepharma, p. Chalupská, Sušická stavební, p. Hofmanová, Semileas Semily, p. Stránská, p. Parlásek, Nadace KB, Elektroservis Míčka. Fond investiční je tvořen ze zúčtování odpisů a čerpán na financování investic a oprav. Dotace Dotace z MPSV Kč Kč Kč Dotace z ÚP Kč Kč Kč Dotace ÚP školení Kč Dotace ESF Kč Kč Kč Dotace - Plzeňský kraj Kč Kč Kč Dotace zřizovatel Město Sušice Kč Kč Kč 5

6 Přehled jednotlivých dotací za období Dotace MPSV Za rok 2012 byla z dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti neinvestičních dotací čerpána částka v celkové výši ,0 Kč. Rozdělení dotací podle pěti registrovaných služeb (viz výsečový graf) Kč Kč Kč Kč Kč Pečovatelská služba Odb. soc. poradenství Odlehčovací služba Soc. aktivizační služby Domov pro seniory 6

7 3.2 Dotace z Úřadu práce Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni V roce 2012 jsme využili dotací ÚP na společensky účelná pracovní místa a také jsme se aktivně zapojili do projektu Vzdělávejte se pro růst! Umožnil nám získat finanční příspěvky na vzdělávání a rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně byly z tohoto projektu hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Příspěvek jsme dostali na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Realizovány byly tyto kurzy: Počet zaměstnanců Kurz pedikůra 1 Specializovaný výcvik 1 Smyslová aktivizace 14 Aktivizační praktikant 3 Masér 1 Pečovatelská činnost Dotace ESF Projekt vzdělávání Do probíhala realizace projektu od Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti na Sušicku. Do projektu byly zapojeny organizace: Sociální služby Města Sušice, Nemocnice Sušice, Oblastní charita Sušice, Oblastní charita Horažďovice, Pečovatelská služba Hartmanice, Pečovatelská služba Velhartice a Denní stacionář Klíček. Kurzy, které v roce 2012 probíhaly: - Manipulace s málo pohyblivým klientem - Základy řízení lidských zdrojů - Dokumentace v kostce - Restriktivní opatření - Workshop pro pečující o sobu blízkou aktuální informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Sušici a Úřadu práce V roce 2012 se kurzů v rámci projektu účastnilo 69 účastníků. Kurzy probíhaly v rekonstruované vzdělávací místnosti, která i nadále bude sloužit k různým školením, kurzům a jiným vzdělávacím aktivitám. 7

8 3.4 Dotace - Plzeňský kraj Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Každý rok plzeňský kraj vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb v Plzeňském kraji Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, kde si mohou o finanční doinvestování žádat jak samotné obce, tak i jejich příspěvkové organizace. 3.5 Dotace zřizovatel Město Sušice Finanční prostředky z dotace zřizovatele Města Sušice byly použity výhradně na provoz terénních sociálních služeb společně s provozováním a údržbou bytů v domech s pečovatelskou službou a na opravy. Domov důchodců Opravy prádelenského zařízení, koupelen, omítek, zdí, schodišť, zvedacího zařízení, topenářské práce, oprava kamerového systému, malování, úprava vzduchotechniky Kč Dům s pečovatelskou službou DPS Oprava vchodových dveří, zednické práce, oprava elektroinstalace SOH, stavebně truhlářské práce, oprava vzduchotechniky kuchyně Kč Správa bytů v domech s pečovatelskou službou Kč Z dotace města bylo použito přibližně 50% finančních prostředků pro opravy v DD i DPS Bašta i Pod Svatoborem a na správu bytů v domech s pečovatelskou službou a 50 % bylo vyčleněno na terénní sociální služby. 4. Optimalizace stravování Rada města schválila dne usnesením č. 250 návrh optimalizace stravování v organizaci. Toto řešení ruší závislost na externím dodavateli celodenní stravy pro domov důchodců. Strava je nyní poskytována nepřetržitě našim klientům z vlastní kuchyně z objektu DPS a celodenní stravování klientů v domově důchodců zabezpečuje přípravna stravy v budově domova. Tato optimalizace byla realizována od a přinesla zvýšený hospodářský výsledek kuchyně DPS, rozšíření víkendového stravování u klientů terénní pečovatelské služby, zvýšený komfort a kvalitu stravování klientů v domově důchodců. Stravu připravujeme ve spolupráci s nutriční terapeutkou. 8

9 Příjmy a náklady kuchyně v DPS Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Náklady Přijmy Z důvodu rekonstrukce domova důchodců došlo ke snížení počtu ubytovaných klientů z 97 na 84 obyvatel. Předpokládaná ztráta za 14 neobsazených lůžek v domově činila zhruba kč. O tuto částku by se zhoršil hospodářský výsledek organizace (tím by musel být navýšen příspěvek zřizovatele). K této ztrátě ale nedošlo díky optimalizaci stravování v domově. Veřejnoprávní kontroly - VZP vykazování zdravotních úkonů - ÚP Inspekce poskytování sociálních služeb - Úřad pro ochranu osobních údajů - Oblastní inspektorát práce plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením - Účetní audit (viz příloha č. 1) - Finanční úřad Klatovy čerpání dotace MPSV r. 2009, Krajská hygienická stanice - VZP periodická kontrola plateb pojistného V případě zjištěných nedostatků byly tyto nedostatky průběžně odstraňovány. 9

10 5. Zaměstnanci Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Struktura zaměstnanců podle vzdělání vysokoškolské vzdělání úplné střední všeobecné vzdělání střední odborné vzdělání 35 základní vzdělání Největší podíl tvoří zaměstnanci se středním a úplným středním všeobecným vzděláním. Nejnižší podíl tvoří zaměstnanci se vzděláním vysokoškolským a základním. Struktura zaměstnanců dle pohlaví 8 žena muž 62 V rámci organizace jsou zaměstnány především ženy, které tvoří 87 % všech zaměstnanců, s průměrným věkem 43 let a s průměrnou délkou zaměstnaneckého poměru 6,2 let. 10

11 Počet zaměstnanců na jednotlivých úsecích podle úvazku Zdravotní sestra Pečovatelky a sociální pracovnice Provoz,úklid, údržba,prádelna 39 Administrativa Konečný nárůst v počtu zaměstnanců tvořili tři zaměstnanci: - kuchařka v rámci rozšíření víkendových pečovatelských služeb souvisejících s rozvozem obědů do domácností klientů kuchyně DPS. - pečovatelka do domova důchodců na nepřetržitý provoz. - pečovatelka do DPS pro poradenství, aktivizaci a péči. 6. Sociální péče Pobytové služby domova důchodců (domov pro seniory a odlehčovací služba) Domov pro seniory je pobytová služba pro klienty, kteří již nejsou schopni sami žít doma a potřebují nepřetržitou odbornou péči, jakou jim ani osoby blízké již nejsou schopny zajistit. Jedná se o celoroční pobyt a komplexní péči. Odlehčovací služba poskytuje naprosto identické služby jako pobytová služba domov pro seniory, jediný rozdíl je v době platnosti uzavírané smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi klientem a organizací (nejdéle můžeme péči poskytnout na dobu 3 měsíců). Cílem odlehčovací služby je pomoci rodině nebo blízké osobě, která má krátkodobý důvod, proč není schopna sama péči zajistit (nemoc, dovolená, nebo si jen tak odpočinout). S ohledem na sociální podmínky podáváme pomocnou ruku těm, kteří to nejvíce potřebují. Nejdůležitějším kritériem je závislost osoby na pomoci druhého a proto většinu žadatelů navštěvujeme doma. Zajímáme se o prostředí, kde žadatelé žijí, o jejich potřeby, záliby, kontakty a vazby na rodinu. Na základě těchto informací následně plánujeme ve spolupráci s žadatelem a rodinou nejvhodnější postup při uspokojování jeho potřeb. Také úzce spolupracujeme s LDN Sušice a LDN Horažďovice. Ještě před podáním žádosti preferujeme osobní kontakt s budoucím klientem (rodinou), kdy nabízíme možnost návštěvy prohlídky domova. Budoucí klient si tak udělá svoji představu o životě v domově. Dále poskytujeme potřebné informace, pomůžeme při vyplňování žádosti o přijetí, případně vyplnění žádosti o přiznání příspěvku na péči. Pokud při jednání zjistíme, že žadatel potřebuje jiné služby, nabídneme kontakty na jiná zařízení. 11

12 Před přijetím do domova důchodců předchází podání žádosti o umístění, které jsou vedeny v pořadníku žadatelů. Žádosti jsou obodovány dle schváleného bodového hodnocení (kritéria: závislost osoby na pomoci druhé osoby sociální situace, věk, místní příslušnost a datum podání). Počet žádostí Aktuální počet žádostí v pořadníku žadatelů byl na konci roku 339. Z toho 229 žen, 87 mužů a 23 manželských párů. Do domova důchodců pobytová služba nastoupilo 36 klientů a 29 seniorů na lůžko odlehčovací služby. V roce 2012 v domově zemřelo 36 obyvatel. Ceník služeb v domově důchodců platný v roce 2012 Typ pokoje Cena/den Cena celodenní stravy Celková měsíční úhrada Jednolůžkový pokoj 190 Kč 140 Kč Kč Dvoulůžkový pokoj. 170 Kč 140 Kč Kč Třílůžkový pokoj 160 Kč 140 Kč Kč Typy pokojů po rekonstrukci domova. Typ pokoje Před rekonstrukci Počet pokojů Po rekonstrukci Před rekonstrukci Počet obyvatel Po rekonstrukci Jednolůžkový Dvoulůžkový s vlastním WC Dvoulůžkový se společným WC Třílůžkový s vlastním WC Třílůžkový se společným WC Pětilůžkový CELKEM Ze zařízení zmizely pětilůžkové pokoje, třílůžkové pokoje jsou pouze 4, největší poptávka je po jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které po rekonstrukci přibyly. Snížila se kapacita domova o dvě lůžka. Příjem za ubytování v domově důchodců Roční příjem z úhrad obyvatel činil ,-- Kč. Částka je za úkony související s ubytováním a stravováním. 12

13 Přehled obyvatel v domově pomocí grafů Rozdělení klientů podle pohlaví 28 ženy muži 54 Věková struktura obyvatel domova do 65 let let let let nad Průměrný věk obyvatel v domově důchodců je 79,9 let. Součet klientů ke konci v roku 2012 je 82. Důvodem snížení je rekonstrukce domova. 13

14 Obyvatelé podle příspěvku na péči I stupeň II stupeň III stupeň IV stupeň Roční příjem z příspěvku na péči činil ,-- Kč. Porovnání průměrných nákladů na lůžko v Domově důchodců za rok Kč Kč Kč Kč Kč Od roku 2008 zrostly průměrné roční náklady na lůžko o ,00 Kč tj. 15% oproti roku V roce 2012 došlo k poklesu nákladů o 1%. Tento pokles je způsobený částečně snížením nákladů na externí stravování. 14

15 Kultura v domově Ke každodenní péči o klienty patří také kulturní a zájmové vyžití.kulturní program přizpůsobujeme ročnímu období a darům přírody. Pravidelné činnosti v domově: - rehabilitační a kondiční cvičení (pondělí, středa, pátek) - projekce na plátně kinokavárna (každé úterý) s kávičkou a svačinou - mše svatá v naší kapličce + návštěvy pana faráře na pokojích (každou středu) - čtenářský kroužek (pondělí, pátek) + individuální čtení na pokojích - smyslová aktivizace - bazální stimulace (nová aktivita v domově) - reminiscence (ve čtvrtek a převážně u klientů s demencí) - muzikoterapie v retro koutku (pátek) - studování Univerzity třetího věku (sudý čtvrtek dopoledne) Náhodné a oblíbené aktivity v domově: - soutěž Člověče nezlob se se žáky ZŠ Lerchova - tříkrálová sbírka žáci ze ZŠ TGM - masopustní veselí + vyhlášení nejpovedenějšího kostýmu - májové posezení s grilováním - slavnostní zakončení Univerzity 3. věku s kapelou ze ZUŠ Strakonice - výlet do zámku Chanovice - gurmánský zážitek v Zámku Hrádek u Sušice - sportovní hry - oslava dne seniorů (program na sušickém náměstí) - dušičkové vzpomínání - rozsvícení vánočního stromku na náměstí - vystoupení žáků ZŠ TGM živý betlém - hudební vystoupení Dobrovolní zpěváci a muzikanti z Horažďovic - koledy a housle pana Baierla - koncert Svatobor 15

16 Zdravotní péče v domově Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni V našem domově poskytujeme ordinovanou ambulantní péči registrovanými všeobecnými sestrami, které poskytují zdravotní péči a první pomoc do příjezdu týmu RZP. Roční příjem od zdravotních pojišťoven činil Kč. Pro diagnostiku zdravotního stavu klientů máme vyhovující základní přístrojové vybavení - EKG, tonometry a glukometry, které jsme doplnili o prstový oxymetr. V případě nutné potřeby máme k dispozici resuscitační vak a odsávačku. Snažíme se postupně zavádět do ošetřovatelské péče o rány moderní, šetrné prostředky vlhkého hojení ran, které zkrátí dobu hojení a jsou k ráně klienta šetrnější. Péče o naše klienty není jen o podávání léků a ošetřování ran, ale snažíme se podpořit jejich zdraví a psychiku individuálním přístupem, získáním důvěry, v čem nám začíná pomáhat projekt smyslové a bazální stimulace, která umožňuje klientům lépe vnímat vlastní život, komunikovat a zlepšuje hybnost. V roce 2012 jsme nakoupili polohovací a stimulační pomůcky. Stále rozšiřujeme služby rehabilitace i do DPS, kde si klienti mohou dopřát odborné služby naší fyzioterapeutky. Dokoupily jsme i parafínovou lázeň, perličkovou koupel a tepelné polštářky na krk a ramena. V nabídce proto nejsou jen masáže, ale i aplikace tepla, perličková koupel celková a dolních končetin, aplikace parafínu a individuální i skupinové cvičení. Lékařskou péči o naše klienty v roce 2012 zabezpečoval: Praktický lékař: MUDr. Kateřina Nová Děkujeme všem odborníkům, kteří navštíví naše klienty v domově, je-li transport klienta obtížný a zhoršil by jeho zdravotní stav. Velké poděkování patří MUDr. Fišerovi, který ochotně ošetří naše klienty na lůžku v našem domově a tím snižuje zdravotní zátěž. Úhrada léků Průměrně za léky ročně zaplatil obyvatel: Rok ,-Kč. Rok ,-Kč. Rok ,-Kč Rok ,-Kč. 16

17 7. Terénní sociální služby 7.1 Pečovatelská služba Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Cílem pečovatelské služby je podporovat rozvoj nebo zachování stávající soběstačnosti klienta, rozvíjet schopnost klienta pro samostatný život a snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života klientů. Naším posláním je pomoci klientovi zůstat ve svém přirozeném prostředí. 19:00. Pečovatelská služba je poskytována každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do Střední odborná škola v Sušici otevřela v budově internátu 39 bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se o malometrážní byty. Těmto novým obyvatelům je též nabídnuta pečovatelská služba. V roce 2012 si nově o pečovatelskou službu zažádalo 94 klientů. Celkem jsme pečovali o 395 klientů. Měsíčně péči poskytneme v průměru 270 klientům. Klienti pečovatelské služby podle věku 25% 1% 13% 21% do 65 let let let let 96 a více let 40% Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady osobám uvedeným v zákoně č.108/2006 Sb. O sociálních službách, 75, odst. 2 těmto osobám byla poskytnuta péče v roce 2012 v celkové výši ,-Kč. Jedná se o 9 klientů. Mezi nejčastější úkony, které provádíme, patří: dovoz oběda, běžný úklid, nákup, pomoc s celkovou hygienou. Dále klienti využívají doprovod, dovoz, ošetření nohou a velký úklid domácnosti. Součástí pečovatelské služby je i základní poradenství, které klientům poskytujeme. Aby si klient mohl služby, které potřebuje zaplatit, je nutné mu pomoci se zažádáním o příspěvek na péči. Se žádostí našim klientům pomáháme. Vždy respektujeme klienta, mapujeme vzájemné vztahy, sociální síť, prostředí, vybavení bytu, kompenzační 17

18 pomůcky. V rámci pečovatelské služby zapůjčujeme mechanický vozík, polohovací postel, chodítko, sedačku na vanu, apod. Pečovatelská služba je o týmové práci a proto máme pravidelné porady, kde si předáváme aktuální informace. Zaměstnanci mají i pravidelné supervize. Statistické údaje: Příjem pečovatelské služby v letech 2010 až Kč Kč Kč Péče za rok střediska Kč Kč Kč Kč DPS Pod Svatoborem obědy byty Volšovská Sušice - město DPS Na Baště Kč pedikůra Kč

19 7.2 Sociální poradna Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni Jedná se o sociální službu, která je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám v krizi a občanům v nepříznivé sociální situaci. Cílem Sociální poradny je podpora a pomoc klientům při hledání řešení a jejich motivace k prosazení svých práv a oprávněných zájmů. V roce 2012 Sociální poradnu navštívilo celkem 82 klientů (54 žen a 28 mužů). V rámci odborného sociálního poradenství se jedná o dlouhodobější proces pomoci. Klienti ve většině případů vyhledají pomoc poradny opakovaně. Základní poradenství je součástí každé naší poskytované sociální služby. Pro představu klientům pomáháme v jednání s úřady, vypisujeme jim žádosti a případně je i na úřad odvezeme a jsme při jednání. Zároveň je podpoříme v řešení situace, ve které se nachází a snažíme se klientům ukázat další možné způsoby řešení a východiska. Služba je poskytována ambulantně v budově DPS a zároveň chodíme i do domácností klientů. V kanceláři Sociální poradny jsme pravidelně každé úterý od 14:00 do 18:00 a čtvrtek od 9:00 do 12:00. Po domluvě je možný i jiný čas. 7.3 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Senioři mají možnost vybrat si z pestré nabídky aktivit, které probíhají v domě s pečovatelskou službou nebo v domácnostech klientů. - Individuální trénink paměti - je pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří si přejí individuální přístup při tréninku paměti. Při této činnosti senioři trénují dlouhodobou i krátkodobou paměť slovní zásobu, koncentraci a to formou řešení různých kvízů, doplňovaček, hraní her apod. - Skupinový trénink paměti - je podobně jako individuální trénink pravidelnou aktivitou v DPS, probíhá jednou do týdne s klienty, kteří preferují trénink paměti v kolektivu. Probíhá zábavnou formou. - Pomoc při práci s mobilním telefonem klientům pomáháme se psaním SMS zpráv, s přijímáním zpráv, zpětné zavolání u zmeškaného hovoru. - Soutěžní odpoledne aktivita, kterou plánujeme každé tři měsíce. Je určena pro větší počet klientů. Jedná se o vědomostní, paměťové i sportovní soutěže. Probíhá v odpoledních hodinách. Účastníkům je zajištěno občerstvení. - Cvičení je určeno pro max. 15 klientů. Probíhá na jednotlivých patrech DPS. Jde o pravidelnou aktivitu, která probíhá 1x za týden. Při cvičení jsou používány cvičební pomůcky malé míčky, ježci, posilovací gumy, šátky. Cvičíme v sedě na židlích, proto je toto cvičení vhodné zejména pro seniory se sníženou pohyblivostí. - Vaření a pečení probíhá jednou za 14 dní v aktivizační místnosti. - Promítání filmů probíhá nepravidelně, dle zájmu klientů. - Trénink jemné motoriky při ručních pracích probíhají každou středu v aktivizační místnosti. Senioři mají možnost vyrobit si různé dekorace, zlepšit svou zručnost, učí se různým výtvarným technikám apod. Tuto aktivitu vede externí pracovník. 19

20 Sociálně aktivizační služby se v roce 2012 pravidelně zúčastnilo 79 klientů (63 žen a 16 mužů) Aktivizace se účastní jak obyvatelé DPS, tak i občané z města Sušice. Někteří chodí na více aktivit, které nabízíme, a proto jsme na našich aktivitách měli téměř tisíc účastníků. Virtuální univerzita třetího věku patří do aktivizace seniorů. Výuka je klasicky rozdělena do dvou semestrů, letního a zimního. Každý semestr má vždy 6 přednášek na určité téma. V letním semestru 2011/2012 jsme měli téma Kouzelná geometrie a v zimním semestru 2012/2013 téma Historie a současnost české myslivosti. Kouzelnou geometrii studovalo 23 studentů, o téma myslivosti byl větší zájem a studentů bylo 29. Výuka probíhá v bezbariérovém prostotu DPS vždy ve středu v dopoledních hodinách. Druhá možnost, kde můžete univerzitu navštívit, je v Domově pro seniory. Více informací o tomto projektu získáte i na webových stránkách 8. Ostatní Kultura Snažíme se podporovat klienty k tomu, aby navštěvovali i jiné kulturní akce. Zde je přehled akcí, které proběhly v roce 2012 v DPS: - Vystoupení dětí z MŠ Tylova Tři králové - Vystoupení dětského sboru v rámci projektu Kraj kde voní tráva - Májové posezení v jídelně bylo připraveno občerstvení a hudba k tanci i poslechu - prezentace firmy Depend prezentace inkontinentních pomůcek - výlet Šumava paní Mgr. Milada Váňová nás vzala na prohlídku Šumavy - Den seniorů akce na sušickém náměstí - Vystoupení dětí ze základní školy T. G. Masaryka - Koláčkování, JUDr. Jiřina Rippelová - Vystoupení dětí ze základní školy T.G. Masaryka živý betlém - Vánoční vystoupení skupina Strýčkova zahrádka - Horažďovický sbor vánoční vystoupení - Vánoční večírek pro klienty - v jídelně bylo připraveno občerstvení a hudba k tanci i poslechu - Mateřská škola Tylova vánoční vystoupení - Na kulturní akce chodí nejen obyvatelé DPS, ale i senioři z celé Sušice. Každý první čtvrtek v měsíci se v klubovně Domu s pečovatelskou službou konají bohoslužby. Obyvatelé, kteří mají problémy s pohyblivostí, tak mají možnost navštěvovat mše zde. 20

21 Ostatní aktivity - Dvakrát během roku jsme se zapojili do projektu Diecézní charity Broumov Sbírka ošacení, které sbírá oblečení, lůžkoviny, obuv a nádobí pro sociálně potřebné. O tuto akci je ze strany obyvatel Sušice velký zájem a vždy se věcmi zaplnil celý nákladní vůz. - I nadále jsme distribučním místem časopisu Vital plus. Jedná se o časopis, který je určen seniorům, vychází čtyřikrát ročně a je zdarma. V časopise naleznete rozhovory, fejetony, životní příběhy, recepty, soutěže, zprávy z kultury, apod. - Pravidelně každý měsíc do naší organizace přijíždějí pracovníci Českého červeného kříže a provádějí zde odběry krve. My jim poskytujeme naše prostory, zázemí. - Každé první úterý v měsíci k nám přijíždí také pracovníci Svazu neslyšících a nedoslýchavých z Klatov, kteří vždy v dopoledních hodinách od 9:00 do 12:00 prodávají baterie do naslouchadel. Klub důchodců V klubu důchodců se pravidelně třikrát v týdnu setkávají senioři z domu s pečovatelskou službou, ale i senioři z celé Sušice a to každé pondělí, středu a pátek odpoledne od 13:00 do 18:00. Jedenkrát v měsíci pořádají v klubu důchodců posezení při harmonice. A jaké aktivity se v klubu provozují? Senioři mají možnost setkání, popovídání u kávy, přečtení si novin, časopisů, hraní společenských her nebo zde slaví svátky, narozeniny. Je to prostor pro setkávání a sdílení zážitků, radostí i starostí. O provoz se již několik let stará velmi zodpovědně paní Jitka Vecková. 21

22 Příloha č.1: Zpráva nezávislého auditora 22

23 Příloha č.2: Rozvaha Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni

24 24

25 25

26 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2012 Ke dni

27 27

28 Příloha č.4: Příjmy a výdaje - plán 28

29 Příloha č.5: Příloha Příspěvkové organizace 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni 31.12.2013. Výroční zpráva 2013. Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Výroční zpráva Sociální služby Města Sušice 2013 Ke dni 31.12.2013. Výroční zpráva 2013. Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE... 5 3.1 DOTACE... 5 3.2 STRAVOVÁNÍ... 8 3.3 ZAMĚSTNANCI...

Více

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III

DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE. příspěvková organizace. Výroční zpráva 2010. Zřizovatel: Město Sušice. Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III DOMOV DŮCHODCŮ SUŠICE příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Zřizovatel: Město Sušice Adresa: Nábřeží J. Seitze 155, 342 01 Sušice III IČ organizace: 49207482 Kontakt: telefon: 376 547 311 19 fax:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2009. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Náchod únor 2010 1 O b s a h I. Charakteristika organizace a statistické

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více