Adjektiva (i/y v koncovkách) Složená adjektiva, jmenná adjektiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adjektiva (i/y v koncovkách) Složená adjektiva, jmenná adjektiva"

Transkript

1 Adjektiva (i/y v koncovkách) Složená adjektiva, jmenná adjektiva 1) Doplňte správné koncovky v přídavných jménech: Lv stopy, znám malíř, moji znám, rychl holub let, v březov ch lesích, na nov ch bruslích, mezi bíl mi holuby, bezmas pokrm, v plechov ch konvích, praskl m potrubím, drz školáci, omšel kabát, pod převisl mi větvemi, lekl kapři, štíhl topol, z vos ho hnízda, ţiv pstruzi, střídm lidé, krokodýl slzy, zdrav ryb tuk, rozsáhl borov les, ryz charakter, směl jestřábi, tmav koně, leskl meč, na motýl ch křídlech, klopýtav mi kroky, být skoup na slovo, bezobratl ţivočich, přesýpac hodiny, prav úhel, ţiv plot, ps spřeţení, ciz muţ, pošetil lidé, mal děti, usměvav rodiče, se zdrav m zuby, s kos m zpěv, překvapiv sov útok, na znám ch místech, vybírav děvčata, s mil m přátel, pomal hlemýţdi, rozkvetl keře, drav proud. 2) Doplňte i/y ve jmenných tvarech přídavných jmen: Chlapci jsou zdráv, i dívky se cítily zdráv. Buďte zdráv, přátelé. Výsledky zatím nejsou znám. Byli jsme jiţ s úkoly hotov. Tanečnice tančily bos. Rodiče byli rádi, ţe vidí své děti ţiv a zdráv. Sestry byly pamětliv jeho slov. Děti byly zvědav na dárek. Řidičům jsou znám jejich povinnosti. Vrstevníci dědečka jsou uţ dávno mrtv. Viděl chlapce běhat bos. Posesivní adjektiva 3) Doplňte i/y: Čapkov romány, Pavlov brusle, dojdi k řezníkov, děti Novákov, potkal hochy Karasov, králov poddaní, Mirkov bratři, slyšel Milanov rodiče, otcov starosti, 1

2 holičov zákazníci, bratrov knihy, sousedov přátelé, na čtenářov oblíbené spisovatele, pro oba strýcov chlapce, dárek dědečkov, hudebníkov housle, podal noty hudebníkov, pro hudebníkov přátele, básníkov knihy, básníkov obdivovatelé, Jeníkov výkresy, donesl sešit Jeníkov, pro Karlov králíky, Václavov spoluţáci, myslel na Václavov bratry, zde bydlí Moučkov, zapomněli jsme na Strádalov, Zdena a Ivan Matulov jsou manţelé, řekni to tátov, zahradníkov stromky, sedlákov koně, mlynářov husy, Alšov obrazy. 4) Rozhodněte, zda se užijí přídavná jména na -icí, nebo -ící: Při pečení pouţíváme pečicí pečící papír. Koupíme nové chladicí chladící zařízení. Potřeboval bych lepicí lepící pásku. Kam jsi postavil ţehlicí ţehlící prkno? Uviděl maminku balicí balící dárky. Na obrázku si všimněte trávicí trávící soustavy. Koupil si honicího honícího psa. Namaloval psa honicího honícího kočku. Podej mi balicí balící papír. Zavolal jsem babičku kropicí kropící prádlo. Na zdi visí hasicí hasící přístroj. Člověk hasicí hasící vápno nesmí kouřit. Konečně se zdvihl příjemně chladicí chladící vítr. Tatínek mi dal krásné plnicí plnící pero. Průvodčí procházel rychle se plnicí plnící vozy. Lékař mi předepsal hojicí hojící mast. Pozoroval jsem holicího holícího se tatínka, jak zacházel s holicím holícím strojkem. Z dálky k nám doléhal hlas zvonicího zvonícího umíráčku. Potírala nábytek lešticí leštící pastou. 2

3 Maskulina (i/y v koncovkách) 1) Doplňte i/y v koncovkách: Auto pana Hlavic, automobil s pytl, strýcov ps, s čitatel, cvičení s kuţel, kos se dal do zpěvu, beseda s vítěz, látka s kaz, pozoroval zobající holub, hrob vojáků, mezi krčními obratl, beseda se spotřebitel, mít na zřetel, dohlíţející dráb, setkání s Arab, různé přístup, kolo na hřídel, Janákov jsou doma, s neplatnými peněz, s prvními mraz, purkmistr s konšel, mezi městy a městys, pustili ps oznámení starostov, vzácní motýl, cesta lemovaná vysokými topol, návštěvníky přitahoval nádherné drahokam. Jedovatí plaz, na stavbě pracují dva malé jeřáb, provedené chemické pokus, opravené chlév silné provaz, na polích vázali snop, v noci se objevují zajímavé úkaz, ke stadionu mířil zástup lidí, poštovní holub se vrátil domů, odborné výraz, pozor na zlé ps, jsme zvědaví na Španěl, připoutejte se záchrannými pás, po trhu jezdil koňské povoz, setkání s původními obyvatel, nespokojuj se s nízkými cíl, nedej se odradit svízel na louce se pásli sob a los trojúhelníky s pravými úhl, rodiče hovořil s učitel a vychovatel, na podzim vysazujeme dub a topol, rys loví také tetřev, silnice lemovaná větrolam, obdivovali jsme páv, nad útes létali orl, strakapoudi patří mezi datl, ve stepi ţijí také buvol. 2) Opravte chyby: Stoly byly plné dobrot. Moly proţrali gauč. Chyby v pravopise dělali jen někteří ţáci. Kdyţ se postavili stany, chlapci se dali do přípravy večeře. Domy hlídaly psi. Vinohrady se hlídaly i v noci. K obědu byly brambory. Na louce se vyhřívali hadi. V některých oblastech vznikali teplé a studené proudy. Hvozdy dubových lesů lidé uţ dávno vymýtily. Těţkou práci měli dříve hlavně sedláci. Sněhuláci, které dívky postavily, uţ roztály. Splašili se vám koně. Skály pukaly a hrobové se otvírali. Princezně se rozsypaly korále. Naše kufry odnesli dva nosiči. V tom moři ţili kdysi koráli. Minulé dny byly deštivé. Zlí jazykové tvrdily, ţe s prací skončil. Mirek a Hanka se dali do běhu. Ţáci a ţákyně se zúčastnili závodů. Děti chytali motýli. Dni se krátily. Pavlovy rodiče šly na zahradu. V řece plavali pstruzi. Houfy lidí stáli před výlohou. 3) Která věta je bezchybná: a) Přátelil se se svými učitely. 3

4 b) Spolupracoval s Rusy, Španěly a Francouzy. c) Zvítězil v boji s přírodními ţivly. a) Dej to panu Novákovi. b) Zapomněli na Urbánkovi. c) Pozvali také Lebedovi. a) Bojovala se všemi svízely. b) Bavili se se svými přátely. c) Mám potíţe s kyčli. a) Bydlí u pana Mácy. b) Vyšlo nové CD Jaromíra Nohavici. c) Přišel s mnoha táci. Feminina (i/y v koncovkách) 4) Doplňte správnou koncovku: Před Vánoc je všude plno shonu. Jak je daleko z Chrudim do Příbram? Příbuzné máme v Olomouc. Koně se pásli na mez. Zbraně se vyráběl z mosaz a z ocel. Děti obdivoval v zoologické zahradě lam, ţiraf, gazel a antilop. Do Břeclav se sjel houf lidí z Opav. Plné mís lákal vzít si ţidl a usednout ke stolu. Na polích leţel otep slám. Ps poštípal lesní včel a zahnal je na útěk. Připravovali jsme krmné směs pro zvířata. Dokument představil vyprahlé step v Severní Americe. U bříz vyuţíváme její míz ke kosmetickým účelům. Lidičky sbíral na vinicích plody vinné rév. 5) Souhrnné cvičení opravte chyby: V rákosý byly zakotveny loďky s pádli a vesli. V horské bystřině plavali pstruzi. Spolupráce s muzey mě těší. Děti se tísnili před dvěma terárii s hady. S krotiteli vcházeli do manéţe lvi a pštrosi. Cestovatelé slyšeli vít šakaly. Pracovali jsme s pilami, hoblíky a nebozezy. Bivoj dobil divočáka kopím. Dříve se snopi obilí svazovali pevnými povřísly. Louka se v ranní rose třpitila jako by posetá perlami a drahokami. Ve voliéře byli pohromadě orli se sokoly a supy. 4

5 Ţíţaly a pijavky řadíme mezi červy. Vţdy chtěl ţít v lůně přírody. Uvědomme si, ţe dobré vztahy mezi přáteli lze ztěţí penězy zaplatit. Seskoč z koně. Vzal sebou Moniku, aby jí poţádal o ruku. Zhostil se úkolu ze ctí. Vrátil se s nepořízenou. Sbrousil špičku. Zbrousil snad celý svět. Pachatel scizil nemalou částku peněz. 5

6 Shoda podmětu s přísudkem 1) Doplňte vhodné koncovky: Vysokohorští nosič odpočíval. Vodič velbloudů vystupoval ve strašidelných příbězích. Ţelezn nosič se zbořil. Kovy byl vţdy dobré vodič proudu. Slanečci byl nasolen. Uzenáč byl dobře vyuzen. Torpédoborce byl potopen. Ukazatel byli publikováni. Národové se bouřil. Dřevěné ukazatele stál na rozcestí. Slanečky nám chutnal. Snědl jsme všechny slanečky. Na louce stál tři sněhuláci. Houpací koníčky se mi líbil. Političtí činitel se sešl k jednání. Ledoborce brázdil moře. Činitel ovlivňující výrobu se ukázal důleţitými. Hadrové panáky vlál ve větru. Na obloze plul beránci. Papírové draky létal v oblacích. Bacil se mnoţil. Mikrob byl objeven. Zlí jazykové tvrdil, ţe se zpronevěřil svému národu. Davy lidí se tlačil ven. Skupiny chodců se zastavoval u poutavé výlohy. Dni se nekonečně vlekl. Stovky turistů byl poškozen krachem cestovní kanceláře, po návratu domů se obrátil na soud. Koně se vzepjal a dal se do klusu. Koláče se nám připálil. Děvčata byl tak laskav a pomohl zraněnému. Na náměstí stál davy a protestoval proti současné politické situaci. Tisíce lidí přišl, aby zahlédl festival. Stovky rybek plul k písčině a stával se kořistí štik. Několik diváků vstalo, aby lépe viděl. Přijel k nám skupina dívek, aby nám ukázal lidové zvyky. Miliony lidí se spojil, aby uhájil zdravý ţivot na naší planetě. Mnoho dobrovolníků pracoval dlouho do noci, aby zachránil zasypané horníky. Skandující davy fanoušků se ztišil, protoţe zahlédl něco zvláštního. Přísudek se váže na několikanásobný podmět: Podmět PŘED přísudkem: 2) Doplňte koncovky přísudku: Výsledky ještě nejsou znám. Jsme si vědom důsledků svého rozhodnutí. Některá děvčata jsou uţ s prací hotov. Obě spisovatelky jsou dávno mrtv. Mušky a komáři poletoval nad vodou. Jak chlapci, tak i děvčata byl zvědav na výsledek. Jejich kočky se mým rodičům líbil, ale sam by si je nepořídil. Houb jsme v lese nenašl ţádné, přestoţe v něm kaţdoročně rostl. Boty, které jsme si koupil, se nám osvědčil. Časy i lidé se 6

7 změnil. Kopce, pole i údolí se ztrácel v mlze. Oba balíky i jejich obsah byl poškozen. Zdeněk i Jana odjel na prázdniny. Děvčata s hochy cvičil bos. Ovce a berani se pásl na louce. Hrady a tvrze byl zničen. Hříbě a kůzle skákal. Hříbata a kůzlata skákal. Dívky s chlapci nacvičoval společné vystoupení. Slepice, kohouti a kuřata běhal po dvoře. Ministerstvo a některá nakladatelství si vyměnil dopisy. Maminka a babička uklízel, Jitka a malý Honzík šl na zahradu. Krávy a všechna telata dostával kvalitní krmivo. Dívky a chlapec si hrál a výskal. Babička s dědečkem se cítil zdráv. Nejen Praţané, ale ani venkovské školy nevynechal příleţitost k návštěvě představení. Lenka s Jirkou běţel na vlak. Podmět ZA přísudkem: 3) Doplňte koncovky přísudku: Na louce se pásl hříbata a koně. Do tmy zářil okna a výkladní skříně. V hale pracoval stroj a člověk. Nad vodou létal mušky a komáři. Na výpravě se sešl turistky a turisti. Po dvoře se procházel čtyři slepice a jeden kohout. Po cestě přicházel Eva s oběma bratry. Na louce se pásl jehňata a ovce. Prezidenta vítal muţi, ţeny a děti. Po dvoře běhal kuřata, slepice a kohouti. Nad jezerem létal racci a vlaštovky. V závodě se osvědčil motocykly i naši jezdci. Na louce skotačil děvčata s chlapci. Matematické olympiády se zúčastnil všechny ţákyně a jeden ţák. Z auta vyskočil dvě studentky s mladíkem. Do soutěţe se přihlásil dvě ţákyně a jeden ţák. Z vlaku vystoupil dvě ţeny a pan Nový. Přehlídky se zúčastnil chovatelé i chovatelské podniky. Do výšky vzlétl skřivani a sojky. Na koncertě nejprve zazněl violoncella a violy. V zásuvce leţel tuţky a pravítka. V rybníčku plaval kapři a štiky. Na louce rozkvetl petrklíče a sasanky. Po silnici šl ve skupinách ţeny, muţi i děti. Závodů se zúčastnil Norsko, Švédsko a Itálie. 4) Která věta je bezchybná: a) Karel s Monikou cestovali po Itálii. b) Eva s Jiřím jezdily po naší republice. c) Na návštěvu přišly teta a strýc. a) Nad naší zahradou přeletěly dvě letadla. b) Kuře a housata běhaly po dvoře. c) Kočky a koťata byla očkována. 7

8 a) Jirku skolili nebezpečné bacily. b) Ulicemi Prahy se procházeli tisíce turistů. c) Obě výletnice s průvodci se vrátily z tůry. a) Torpédoborce uvolňovali cestu lodím. b) Péťovy se líbili maňásci v divadle. c) Mé koníčky se mi loni dost prodraţily. 8

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ

Pravopisníček pro 4. a 5. ročník základní školy KLÍČ Strana 1 ú/ů 1. Už půjdu domů. Zúčastnil se schůzky v únoru. Ten úhel v trojúhelníku je pravý. Kufry dáme dolů. Řeka tam ústí do moře. Úkol kontroluje můj tatínek. Kdo je tvůj úhlavní nepřítel? Postavil

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2.

AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.36 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání

Více

ČESKÝ JAZYK. CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK CVIČEBNICE I. ROČNÍK Pracovní listy Opravte text: Jak válčili Husité Jedno tamnější přísloví radí ševci, aby se držel svého kopyta. Co platí o ševci, platí i o ostatních češích, třeba o sedlácích,

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS pravopisná cvičení pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

Pracovní list slouţí k procvičení koncovek sloves. Ţáci pracují na interaktivní tabuli a doplňují i/y/a.

Pracovní list slouţí k procvičení koncovek sloves. Ţáci pracují na interaktivní tabuli a doplňují i/y/a. Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Cvičení z českého jazyka v kostce Klíč

Cvičení z českého jazyka v kostce Klíč Cvičení z českého jazyka v kostce Klíč Obecné poučení o jazyce ŘEČ A JAZYK, MYŠLENÍ A JAZYK 1. např. angličtina, němčina, francouzština, španělština; např. esperanto, ido Jazykověda a její disciplíny 1.

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec

Seniorský zpravodaj. Jaro 2010 č. 18. Váţení obyvatelé, Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Seniorský zpravodaj Jaro 2010 č. 18 Čtvrtletník uživatelů a zaměstnanců Domova pro seniory Kamenec Váţení obyvatelé, Konečně skončily zimní ponuré dny a zpoza mraků na nás vykoukly první nesmělé paprsky

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel

Jak jsem potkal ryby Ota Pavel Pro účely serveru WebTolerance byla použita kniha vydaná v nakladatelství Olympia, v roce 1981. V souborném vydání "Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby" v Olympii vydání první. Dětství Koncert copyright

Více

Absolventi školy v roce 2010

Absolventi školy v roce 2010 Absolventi školy v roce 2010 S pravidelným vedením čtenářského deníku na internetu jsme se svým učitelem Lubomírem Šárou začali ve třetím ročníku. S přečtenými knihami jsme jednou měsíčně seznamovali ostatní

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. číslo 45 duben - prosinec 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. Milí čtenáři, na stránkách tohoto čísla nenaleznete

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského

Pohádky. pro Rytíře řádu čtenářského Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského 1 Pohádky pro Rytíře řádu čtenářského napsali a ilustrovali žáci 9.A a 9.B ZŠ Proseč - školní rok 2013/2014 jako součást projektu k rozvíjení čtenářské gramotnosti připraveného

Více

Pouští a pralesem. Zápisky z cesty po Mexiku (únor - březen 2009) Vypráví Filip Laštovic

Pouští a pralesem. Zápisky z cesty po Mexiku (únor - březen 2009) Vypráví Filip Laštovic Pouští a pralesem Zápisky z cesty po Mexiku (únor - březen 2009) Vypráví Filip Laštovic -------------------------------------------------------------------------------- Buenos Días Mexico Zápisky z cesty

Více

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011 ČALAMÁDA - SPECIÁLNÍ LITERÁRNÍ ČÍSLO - ZLATÁ SLOVA Č A L A M Á D A S m ě s z a j í m a v é h o č t e n í v e v y s m á t é m n á l e v u Vyšlo ve Středisku volného času Bájo Česká Skalice v dubnu 2011

Více

ORTOGRAFICKÁ CVIČENÍ PRO BOHEMISTY

ORTOGRAFICKÁ CVIČENÍ PRO BOHEMISTY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ORTOGRAFICKÁ CVIČENÍ PRO BOHEMISTY Darina Hradilová Olomouc 2012 1 Oponenti: doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. Mgr. Josef Línek, Ph.D. 1. vydání Darina

Více