Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu"

Transkript

1 Martin Luštický a kol. Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Oponovaná výzkumná zpráva

2 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Autoři: Ing. Martin Luštický, Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Ing. Martin Musil, Bc. Lucie Váchová, Bc. Veronika Zelená, doc. Ing. Jitka Peková, CSc. Oponovali: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. Jindřichův Hradec, prosinec 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Vydání první Formát A5 Brožované Řešitelský tým děkuje za ochotu ke spolupráci a cenné informace pracovníkům příslušných oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Královehradeckého kraje a Libereckého kraje a také všem respondentům provedeného on-line dotazování a oponentům této výzkumné zprávy. Projekt byl financován z prostředků Interní grantové agentury VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Jindřichův Hradec 2010 ISBN

3 Oponovaná výzkumná zpráva Obsah Informace o projektu 5 Teoretická východiska 7 Regionální plánování v cestovním ruchu 7 Regionální programové dokumenty cestovního ruchu 9 Kvalita a její měření 10 Metodika výzkumu 12 Subjekt hodnocení 12 Inherentní znaky programových dokumentů 13 Požadavky na kvalitu inherentních znaků 13 Měřitelné znaky jakosti 15 Systém měření kvality 19 Testování systému měření kvality 22 Systém hodnocení regionálních programových dokumentů 24 Hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu 29 Zásady pro zpracování programových dokumentů 34 Závěr 36 Bibliografie 38 Posudky oponentů výzkumné zprávy 41 3

4

5 Oponovaná výzkumná zpráva Informace o projektu Tato výzkumná zpráva je hlavním výstupem projektu s názvem Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu, financovaného Interní grantovou agenturou VŠE. Řešitelsky tým z Fakulty managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci řešil projekt v období 1. březen prosinec Číslo projektu: 06/2010 Poskytovatel: Interní grantová agentura VŠE Nositel projektu: Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci Řešitel: Martin Luštický Spoluřešitelé: Tomáš Kincl, Martin Musil, Lucie Váchová, Veronika Zelená Garant: Jitka Peková Záměrem projektu bylo přispět ke zvýšení kvality procesu tvorby programových dokumentů tím, že vytvoří komplexní systém, který umožní vyjádřit kvalitu těchto dokumentů z pohledu jejich obsahu a formy. Systém hodnocení tedy zahrnuje jak požadavky na obsah, strukturu a náplň jednotlivých částí dokumentů z hlediska moderních přístupů strategického plánování a specifik veřejného sektoru, tak požadavky na přehlednost a srozumitelnost z hlediska obecné uživatelské kvality. Logicky navazující součástí výzkumu bylo ověření navrženého postupu v praxi, tj. provedení hodnocení kvality vybraných programových dokumentů cestovního ruchu, jejich komparace a podrobná analýza zjištěných skutečností. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření v praxi dobře aplikovatelného komplexního postupu ex-post hodnocení kvality regionálních programových dokumentů cestovního ruchu, který přispěje ke zlepšení procesu strategického plánování v cestovním ruchu na regionální úrovni. Dílčí cíle projektu byly stanoveny takto: definování základních požadavků na programové dokumenty cestovního ruchu z hlediska jejich obsahu a formy navržení metodického rámce kvalitativní analýzy programových dokumentů zhodnocení stavu programových dokumentů krajů ČR dle navrženého postupu Proces řešení projektu probíhal v následujících logicky navazujících fázích: fáze teoreticko-metodologická rešerše dostupných tuzemských a zahraničních odborných zdrojů, stanovení základního metodického postupu fáze definování inherentních znaků a kritérií jakosti programových dokumentů určení požadavků na kvalitu dokumentů a jejich převod na znaky jakosti fáze tvorby postupu hodnocení kvality programových dokumentů vytvoření komplexního systému hodnocení kvality z pohledu teorie regionálního plánování i obecné uživatelské kvality 5

6 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu fáze aplikace postupu praktický výzkum (hodnocení) regionálních programových dokumentů cestovního ruchu fáze celkové analýzy a syntézy všech zjištěných skutečností a závěrů 6

7 Oponovaná výzkumná zpráva Teoretická východiska Zaměření projektu je značně interdisciplinární, svou obsahovou náplní spadá jak do problematiky strategického a regionální plánování, typografie, tak do oblasti managementu kvality. Účelem této kapitoly není podat vyčerpávající teoretický přehled z uvedených oblastí, pouze shrnout nejvýznamnější teoretická východiska, která se stala základem pro navržený systém hodnocení programových dokumentů. Přes doznívající celosvětovou ekonomickou krizi cestovní ruch stále představuje jedno z největších ekonomických odvětví a je všeobecně uznáván za významný faktor regionálního rozvoje. Svým charakterem přispívá ke stabilitě regionálních a místních ekonomik (Wokoun et al., 2008), a to především díky jeho pozitivnímu multiplikačnímu efektu, který působí na vytváření podnikatelských příležitostí v celé řadě činností a významnou měrou ovlivňuje vývoj zaměstnanosti v regionu. Cestovní ruch se tak právem stal předmětem zájmu regionálních samospráv, které se snaží v rámci své regionální politiky jeho vývoj určitým způsobem ovlivnit. Ve snaze využít pozitivních přínosů cestovního ruchu aplikují kraje při jeho řízení prvky regionálního managementu, především pak regionálního plánování. V současné době všechny kraje disponují určitým programovým dokumentem, který se specificky věnuje cestovnímu ruchu, kde jsou vyjádřeny hlavní dlouhodobé záměry kraje v této oblasti. Programové dokumenty slouží ke koordinaci regionální rozvoje (Wokoun et al., 2008) a zároveň fungují jako základní manažerské nástroje řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu. Jak však podotýká Vystoupil (2007), při jejich zpracování byly uplatněny rozdílné přístupy, které vedly k značné nejednotnosti dokumentů při řešení primárních otázek, odlišné struktuře, formě, rozsahu a obsahu. To má vliv nejen na možnost vzájemné komparace, a tím posouzení adekvátnosti vynaložených finančních prostředků na jejich zpracování, ale především se odráží v jejich schopnosti přispívat k dlouhodobému a úspěšnému rozvoji. Regionální plánování v cestovním ruchu Současné pojetí chápe regionální plánování jako systematickou a komplexní aplikaci jednotlivých nástrojů regionální politiky v rámci konkrétních podmínek regionů tak, aby došlo k naplnění hlavních rozvojových cílů. Jde tedy o prostředek realizace regionální politiky a zároveň klíčovou součást regionálního managementu (Wokoun, 2003). Vlastní pojem plánování je poměrně obtížné přesně popsat, existuje celá řada jeho nejrůznějších definic. V nejobecnější rovině ho lze vymezit jako proces zaměřený na úmyslné dosahování cílů prostřednictvím soustavy akcí (Hall, 2002:3). Regionální plánování je možné popsat jako specifickou podmnožinu plánování, která je zaměřena na řízení a ovlivňování všeobecného rozvoje regionu. Je charakteristické systé- 7

8 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu mem dílčích kroků, který se na základě analýzy a na ni navazujících opatření snaží dospět k dosažení stanovených cílů, vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu (Šilhánková, 2007). Regionální plánování se orientuje na aktivizaci zdrojů pro dosažení dlouhodobých cílů (Kolektiv autorů, 2008) v podmínkách neustále se měnícího prostředí a nejistoty. Celý proces je značně komplexní, skládá se z několika vzájemně provázaných kroků, jenž někteří autoři nazývají plánovacím cyklem (Bryson, 2004; Veber et al., 2009). Regionální plánování v cestovním ruchu vychází ze základních zásad regionálního plánování, resp. plánování obecně. Má však některá specifika, která se odráží v konkrétních částech plánovacího cyklu. V cestovním ruchu poměrně výrazně funguje prvek konkurence (Luštický, 2009), kdy regiony, téměř jako běžné podnikatelské jednotky, soutěží na trhu cestovního ruchu o své zákazníky. Tento fakt by se měl odrážet ve způsobu regionálního plánování, které by se ještě více mělo přiblížit pojetí ze soukromého sektoru a zdůraznit nutnost dosahování komparativní výhody rozvojem klíčových vnitřních zdrojů a schopností v souladu s požadavky externího prostředí. Z pohledu plánovacího cyklu je tedy enormně důležitá externí a interní strategická analýza (Vourc h, Denman, 2003), včetně znalosti vývojových trendů cestovního ruchu, a propojení jejích závěrů se strategickými cíli, resp. samotnou strategií. Jednotlivé kroky plánovacího cyklu lze zobecnit na základě poznatků o klasickém regionálním plánování (např. Allison, Kaye, 2005; Wokoun et al., 2008) a plánování v cestovním ruchu (Evans, Campbell, Stonehouse, 2003). Typický proces se skládá z těchto základních komponent: stanovení výchozích předpokladů strategická analýza stanovení rozvojové vize (příp. globálního cíle) definování strategických cílů výběr strategie pro naplnění cílů implementace Počátečním krokem plánovacího cyklu by mělo být jasné vymezení důvodu (smyslu) plánování a jeho výchozích podmínek. Součástí této fáze by měla také být identifikace souboru klíčových zainteresovaných osob, tj. jednotlivců, skupin či organizací, které budou procesem plánování, resp. jeho realizací, přímo nebo nepřímo ovlivněny, nebo mohou mít ony vliv na dosažené výstupy (Bryson, 2004). Na tento krok navazuje strategická analýza, která vytváří nezbytně nutnou informační základnu pro stanovení vize rozvoje cestovního ruchu v regionu a strategie pro její dosažení. Cestovní ruch poměrně výrazně reaguje na změny nejrůznějších obecných faktorů z oblasti ekonomiky, politiky, legislativy či demografie, jejichž analýza by neměla být opomenuta. Stejně tak je nutné, aby se externí strategická analýza zabývala vývojem trhu cestovního ruchu a identifikovala jeho hlavní vývojové trendy. Tím se 8

9 Oponovaná výzkumná zpráva lze do určité míry připravit na budoucí vývoj a vybrat vhodnou strategii pro minimalizaci následků nežádoucího působení faktorů a naopak maximální využití jejich pozitivního vlivu. Na analýzu odvětví cestovního ruchu by měla navázat poměrně detailní analýza konkurence. Díky ní může destinace učit své nejvýznamnější konkurenty co do počtu návštěvníků, ale i co do charakteru nabízených služeb, identifikovat jejich záměry, přednosti i slabiny. Úspěšnost strategie je ovšem závislá nejen na vnějších podmínkách, ale především na vnitřních zdrojích a způsobech jejich využití. Analýza vnitřního prostředí by se měla zabývat primárně těmito skutečnostmi a dát odpověď na otázku, zda jsou v souladu s prostředím, v němž se daná destinace pohybuje, a jsou schopny přispívat k její konkurenceschopnosti (Veber et al., 2009). Další důležitou část interní strategické analýzy představuje zkoumání vývoje cestovního ruchu v destinaci. Ten slouží jako základní indikátor úspěšnosti destinace na trhu. Monitoring návštěvnosti by se neměl zabývat pouze současným či minulým stavem, ale měl by obsahovat také predikci vývoje např. pomocí některé z metod analýzy časových řad. Výsledky externí a interní strategické analýzy pak sumarizuje SWOT analýza, která určuje klíčové faktory rozvoje a kompetence pro další fáze plánovacího cyklu. Na výsledky externí a interní analýzy úzce navazuje definování dlouhodobé vize rozvoje regionu a hlavních strategických cílů. Vize vyjadřuje směr, kterým se chce destinace v cestovním ruchu ubírat, cíle jej detailněji rozpracovávají. Navržená strategie, resp. konkrétní opatření a akce, představují nástroje jejich dosažení. Zvolená opatření by měla maximálně podporovat rozvoj vnitřních zdrojů a schopností pro využití možných příležitostí a efektivní obranu před ohroženími z vnějšího prostředí. Zároveň by měla pomoci měnit či utlumovat identifikované slabiny. Významnou roli proto hraje provázanost strategie se závěry provedených analýz (Luštický et al., 2010). Fáze implementace strategie určuje konkrétní podmínky pro její převod do praxe. Měla by stanovit způsob realizace navržených opatření, včetně vymezení odpovědnosti a především nezbytně nutných zdrojů. Součástí této fáze je také definování kontrolního mechanismu pro monitoring dosažených výsledků a aktualizaci strategie (Wokoun et al., 2008). Regionální programové dokumenty cestovního ruchu Jakýmsi zhmotněním plánovacího cyklu je programový dokument, který obsahuje výsledky procesu plánování. V současné době všechny české kraje disponují takovýmto dokumentem, který se věnuje oblasti cestovního ruchu. Tyto dokumenty střednědobé až dlouhodobé povahy vycházejí z obecnějších strategií, které blíže rozpracovávají a na základě podrobné analýzy definují konkrétní opatření pro dosažení stanovených cílů (Vystoupil et al., 2007). 9

10 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu S ohledem na splnění tohoto úkolu je využívána struktura dokumentu, která odpovídá fázím plánovacího cyklu. Obvyklý podrobnější obsah je následující (Vystoupil et al., 2007): úvod a základní informace stručná charakteristika území z pohledu cestovního ruchu analýza a hodnocení turistické nabídky a poptávky systém organizace cestovního ruchu v kraji SWOT analýza návrhová část (vize, cíle, problémové okruhy, navazující opatření a aktivity) finanční rámec, implementace, časový harmonogram Analytická část se zabývá sumarizací, analýzou a interpretací informací nutných pro část návrhovou. Jejím hlavním úkolem je odhalení nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících současný a budoucí vývoj regionu (Wokoun et al., 2008). Pomocí ní by mělo být možné určit možné kritické problémy odvětví cestovního ruchu, jeho vývojové trendy, současnou pozici destinace, její rozvojové možnosti, sílu hlavních konkurentů, hlavní zdroje destinace v cestovním ruchu, klíčové kompetence apod. Na analytickou část dokumentů navazuje část návrhová, kde je na základě zjištěných skutečností deklarována rozvojová vize, cíle (priority) a způsob jejich dosažení (opatření, akce). Stejně jako je velmi podstatná provázanost jednotlivých kroků plánovacího cyklu, pro formulaci úspěšné strategie je nezbytný i soulad dílčích částí programových dokumentů, především analytické a návrhové části. Součástí dokumentu bývá také tzv. akční plán, který se zabývá procesem implementace. Jsou v něm uvedeny skutečnosti nezbytné pro převedení navrhovaných opatření do praxe. Přestože obsah dokumentů hraje primární úlohu, nelze opomenout ani jejich formální stránku. Jedná se totiž o veřejně přístupné dokumenty, které by měly splňovat alespoň základní pravidla typografie a estetiky. V opačném případě i obsahově perfektní dokumenty ztrácejí na celkové kvalitě, stávají se pro uživatele hůře použitelnými, snižuje se chuť aktivně je využívat a v neposlední řadě je ovlivněna i jejich důvěryhodnost pro klíčové zainteresované osoby. Jak ve své práci píše Talandová (2009), typografická stránka dokumentů významně působí na čtenáře a ovlivňuje jeho schopnost správně a snadno zpracovat jejich obsah. Důraz na kvalitu zpracování zejména s ohledem na přehlednost, čitelnost a jednotnost si zasluhují především významné, všeobecně přístupné dokumenty, mezi něž programy rozvoje cestovního ruchu bezesporu patří. Kvalita a její měření Hodnocení regionálních programových dokumentů vychází z myšlenky, že tyto dokumenty jsou jakýmsi produktem procesu regionálního plánování, a proto u nich může být posuzována jejich kvalita, stejně jako u jakéhokoli jiného produktu. Stanovení 10

11 Oponovaná výzkumná zpráva úrovně kvality umožní tyto dokumenty rozlišit, komparovat a přiřadit jim rozdílnou hodnotu. Zároveň se může stát impulsem pro její další zlepšování. Projektový tým vyšel z nejvíce užívané definice kvality, kterou norma ČSN ISO 9000:2001 definuje jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Požadavkem je možno rozumět jistou potřebu či očekávání, které je někde stanoveno, někým vyžadováno nebo se obecně předpokládá. Konkrétní požadavky jsou stanoveny buď obecně závazným předpisem, vnitřní směrnicí (normou), mohou vzniknout na základě kvantifikované představy uživatelů, analýzy kvality obdobných subjektů apod. U každého výrobku či služby lze pak identifikovat určité znaky jakosti, které jsou pro něj (pro ni) typické, tj. inherentní. Tyto znaky jakosti naplňují stanovené požadavky, kdy stupeň jejich naplnění indikuje výslednou kvalitu výrobku či služby (Nenadál et al., 2007). Produkt (služba) má tak mnoho charakteristik, z nichž každá různou měrou splňuje stanovené požadavky a podílí se tak na celkové jakosti. Podstatou hodnocení kvality je zkoumání míry naplnění stanovených požadavků souborem znaků daného výrobku či služby. Norma ČSN ISO 9000:2001 definuje znaky jakosti jako inherentní znaky produktu, procesu nebo systému týkající se požadavku. Svou obsahovou náplní se tedy vztahují k charakteristických vlastnostem zkoumaného objektu a vychází ze stanovených požadavků na tyto vlastnosti. Podle Janečka (2004) a dalších lze znaky jakosti dělit na měřitelné (kvantitativní) a neměřitelné (kvalitativní). Kvantitativní znaky udávají velikost ve zvolených měřících jednotkách, jsou tedy vyjádřeny určitými čísly. Jejich hodnota může být libovolná z určitého intervalu (spojité znaky) nebo znak může nabývat jen některé z izolovaných hodnot (diskrétní znaky). Pro kvalitativní znaky jakosti, jejichž hodnoty není možné vyjádřit číselně, je nutné použít slovní pojmenování, příp. dohodnuté symboly. Pokud lze hodnoty znaku uspořádat podle velikosti, jedná se o znak ordinální. Hodnoty nominálních znaků se odlišují svým věcným významem, narozdíl od předchozích je nelze posuzovat podle jejich velikosti, ani určit rozdíl mezi jednotlivými znaky (Janeček, 2004). Pro vlastní realizaci procesu hodnocení existuje mnoho různých postupů podle charakteristických podmínek dané organizace či samotného produktu. Plášková (1999) však ve své práci stanovuje určitý obecně použitelný postup hodnocení, který lze využít ve všech typech organizací, a který se z hlediska zaměření projektu jeví jako velmi vhodný: jasné vymezení cíle hodnocení a hodnoceného objektu stanovení požadavků na kvalitu (porovnávací úrovně) stanovení znaků kvality s ohledem na cíl hodnocení měření znaků kvality a srovnání se stanovenými požadavky využití objektivních nebo subjektivních metod měření pro zjištění souladu znaků jakosti se stanovenými požadavky zjištění úrovně kvality analýza výsledků a návrh zlepšujících opatření 11

12 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Metodika výzkumu V souladu s výše uvedenými teoretickými poznatky projektový tým stanovil postup hodnocení kvality programových dokumentů, který lze popsat v následujících bodech: 1. výběr subjektu hodnocení 2. určení charakteristických (inherentních) znaků subjektu hodnocení 3. definování požadavků na kvalitu inherentních znaků 4. stanovení měřitelných znaků jakosti 5. určení požadované srovnávací úrovně 6. vytvoření systému měření kvality 7. testování systému měření kvality 8. měření kvality 9. analýza zjištěných výsledků hodnocení Subjekt hodnocení Subjektem hodnocení se staly programové dokumenty osmi krajů České republiky, které jsou specificky zaměřené na oblast cestovního ruchu, vychází z obecně definované rozvojové strategie (Strategie rozvoje kraje, Program rozvoje územního obvodu kraje) a na základě provedené analýzy dané oblasti navrhují konkrétní strategické cíle, priority a opatření, vedoucí k jejich naplnění. Konkrétně se jednalo o Strategii rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji (Jihočeský kraj, JČK), Program rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (Jihomoravský kraj, JMK), Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj, MSK), Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (Olomoucký kraj, OLK), Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje (Plzeňský kraj, PLK), Program rozvoje cestovního ruchu Královehradeckého kraje (Královehradecký kraj, KHK), Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (Liberecký kraj, LBK) a Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (Středočeský kraj, SČK). Dokumenty sloužily především jako prostředek k praktické aplikaci a ověření zvoleného postupu, proto nebylo nutné provést vyčerpávající šetření a bylo možné do hodnocení zahrnout dokumenty jen těch krajů, které projevily zájem o spolupráci na projektu a poskytly informace potřebné v níže popsaných částech řešení. 12

13 Inherentní znaky programových dokumentů Oponovaná výzkumná zpráva Pro stanovení inherentních znaků byly využity závěry zkoumání W. C. Baera (1997), který ve svém příspěvku definuje obecná kritéria kvality pro jakékoli plány, a B. K. Boyda s E. Reuning-Elliott (1998), kteří se zabývají hodnocením procesu strategického plánování. Pro programové dokumenty byly stanoveny dva hlavní inherentní znaky obsah dokumentů a jejich formální zpracování. Dokumenty byly tedy posuzovány z odborného hlediska (co obsahují, jak plní svoji primární funkci nástroje managementu) a uživatelského hlediska (jak vypadají, jak se s nimi uživatelům pracuje). Obsah programových dokumentů byl v projektu chápán v podstatě jako odraz plánovacího cyklu, tj. jako popis (zveřejnění) výsledků všech jeho fází. Obsahová stránka programových dokumentů hraje v procesu hodnocení kvality primární úlohu. Z pohledu uživatele je však také velmi důležitá jejich forma, tj. způsob zpracování. S ohledem na zaměření výzkumného projektu byl akcentován přístup makrotypografie, který se zabývá celkovým pojetím dokumentu, soustředí se na jeho jednotlivé části (stránky) a jejich uspořádání (Stöckl, 2005). Ve shodě s Talandovou (2009) byla forma programových dokumentů zkoumána z hlediska nároků na snadnou čitelnost, maximální přehlednost a celkovou jednotnost zpracování na úrovni celého dokumentu a dílčích prvků stránky (textových pasáží, grafických prvků a nadpisů). Požadavky na kvalitu inherentních znaků Fáze definování požadavků na programové dokumenty představovala složitější metodický problém. Pro jejich stanovení nešlo totiž využít nějakou obecně platnou normu či předpis, žádný dokument nebylo možné považovat za vzorový. Je pravda, že existuje několik doporučení pro tvorbu těchto dokumentů (DHV, Agentura pro regionální rozvoj, Metod Konzult IPM, 2000; Czekaj et al., 1998), ale žádné neumožňuje komplexní hodnocení. Dokumenty by totiž měly splňovat poměrně širokou škálu požadavků na jejich obsah a formu. Jevilo se proto jako nutné požadavky odvodit z více informačních zdrojů (např. z odborné literatury, článků, výzkumných zpráv) a zároveň zohlednit názor jejich uživatelů, na což klade současný management jakosti velký důraz 1. Proto se hlavním informačním zdrojem pro stanovení obecných požadavků na obsah dokumentů stala teorie strategického a regionálního plánování. K teoretickým poznatkům byly přidány výsledky několika provedených výzkumů více či méně zaměřených na programové dokumenty (Národní síť zdravých měst ČR, 2004; Vystoupil et al., 2007) a již zmíněná doporučení z metodických příruček. Formou skupinové diskuze nad rešeršemi všech informačních zdrojů projektový tým stanovil 28 obecných 1 V pojetí klasického managementu jakosti se jedná o zákazníky a jejich požadavky. 13

14 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu požadavků na obsahovou náplň regionálních programových dokumentů cestovního ruchu. Při definování obecných požadavků na formu programových dokumentů řešitelský tým vycházel především ze základních typografických zásad a pravidel pro úpravu dokumentů (Felici, 2003; Kočička, Blažek, 2004; Stöckl, 2005; Talandová, 2009). Stejným způsobem jako v předešlém případě projektový tým stanovil 12 obecných požadavků na formu programových dokumentů cestovního ruchu. Aby bylo možné objektivně stanovit požadavky na oba inherentní znaky, bylo nutné oslovit také uživatele těchto dokumentů. Z celé škály možných uživatelů (jedná se o veřejně přístupné dokumenty) byly projektovým týmem zvoleny dvě hlavní skupiny tzv. profesionální uživatelé a odborná veřejnost. Za profesionální uživatele byli považováni ti, kteří dané dokumenty přímo využívají ke své práci, tj. pracovníci příslušných oddělení krajských úřadů (v naprosté většině případů oddělení rozvoje cestovního ruchu). Odbornou veřejnost pak představovali ti, kteří s dokumenty přicházejí do styku pouze v určitých konkrétních případech při výkonu své činnosti, tj. pracovníci různých regionálních rozvojových agentur, regionálních centrál cestovního ruchu, místních akčních skupin, oddělení magistrátů krajských měst a další. V období červenec začátek srpna proběhlo oslovení profesionálních uživatelů formou řízených rozhovorů na osmi krajských úřadech. Jeho primárním cílem bylo zjistit vlastní požadavky těchto uživatelů na programové dokumenty a doplnit tak či ověřit jejich teoretický set. Sekundárním cílem bylo odlišit jednotlivé požadavky podle míry důležitosti na předem připravené bodové škále. Oslovení zaměstnanci měli možnost požadavky ohodnotit 0 5 body podle vzrůstající míry důležitosti (nulový nepatrný význam malý střední velký klíčový význam). Jedná se o standardně doporučovanou škálu (např. Nenadál et al., 2008), ke které byla přidána hodnota nula bodů pro příp. odlišení naprosto nedůležitých požadavků. Doplňkově byla zjišťována míra obecné spokojenosti s používanými dokumenty, frekvence jejich praktického využívání a také byli pracovníci požádáni o pojmenování tzv. odborné veřejnosti v kraji. Díky této fázi výzkumu byla sada původních 40 požadavků upravena a redukována na 34 požadavků. Tato nová sada byla využita pro on-line dotazování tzv. odborné veřejnosti s cílem zjistit význam stanovených požadavků pro širší okruh potencionálních uživatelů a odlišit je tak podle důležitosti. Osloveno bylo vždy subjektů z každého sledovaného kraje tak, aby byly zahrnuty jejich různé formy (viz výše). Hodnocení důležitosti požadavků probíhalo na stejné bodové škále jako v předchozím případě. Projektový tým oslovil celkem 90 subjektů, z nichž dotazování se zúčastnilo 38 (42%). V obdrženém vzorku odpovědí byly zastoupeny subjekty ze všech sledovaných krajů (min. 3 subjekty z každého kraje). Výsledné hodnocení důležitosti požadavků bylo stanoveno jako aritmetický průměr hodnocení oslovených uživatelů. 14

15 Oponovaná výzkumná zpráva Po určité redukci a slučování požadavků s cílem operovat jen s těmi nejdůležitějšími a zároveň dostatečně obecnými, aby pokrývaly celou škálu přístupů ke zpracování programových dokumentů, byl vytvořen finální seznam, který obsahuje celkem 15 položek, z toho 9 požadavků na obsah a 6 požadavků na formu programových dokumentů. Přestože se na první pohled může zdát, že oproti původní sadě požadavků došlo ke značnému snížení jejich počtu, je nutné říci, že je tak spíše kvůli zobecňování požadavků než jejich přímé redukci. Uživatelé v obou fázích dotazování potvrdili význam předložených teoretických požadavků, jejich průměrné hodnocení u žádného požadavku nekleslo pod úroveň střední význam (3 body). Určitým překvapením byl pouze fakt, že jako méně důležitý byl označen požadavek na zmapování situace v jiných regionech. Prvek konkurence na trhu cestovního ruchu zatím stále není pro uživatele dokumentů podstatný, ostatní kraje nejsou vnímány jako konkurenční subjekty. To je možným důvodem pro poněkud vágní koncepci programů a nevyužívání osvědčených manažersko-analytických nástrojů, které by mohly výrazným způsobem přispět k efektivnějšímu řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu. Měřitelné znaky jakosti Obecně formulované požadavky na inherentní charakteristiky bylo v další fázi výzkumu nutné převést na přesně určené a měřitelné znaky jakosti, které mohou být v dokumentu hodnoceny. Pro jejich převod projektový tým využil princip metody Quality Function Deployment (QFD), která se běžně užívá v soukromém sektoru. Tato metoda transformuje zjištěné potřeby a požadavky zákazníků do dalších stádií měření jakosti (Plura, 2001). Její podstatou je přiřazení vah důležitosti požadavkům zákazníků a jejich převod na měřitelné znaky jakosti. Pro ohodnocení důležitosti jednotlivých požadavků projektový tým s výhodou využil informace z provedeného dotazování, nemusel tedy subjektivně váhu přiřazovat a zohlednil při jejím stanovení názory uživatelů programových dokumentů. Metoda QFD navíc obsahuje ohodnocení vzájemných vztahů mezi požadavkem a odvozenými znaky jakosti. K tomu byla využita škála, kterou navrhuje Nenadál et al. (2008), tj. pro slabou závislost hodnota 1 bod, pro průměrnou závislost hodnota 3 body a pro silnou závislost 9 bodů. Při tomto typu hodnocení bylo nutné využít expertních názorů všech členů projektového týmu, kteří se shodli na výsledných hodnotách. Míra důležitosti znaku jakosti (DZJ) je dána součinem příslušného koeficientu, charakterizujícího sílu závislosti, s hodnotou váhy požadavku. Tento vztah charakterizuje následující vzorec. DZJ DPO VPOZJ (1) i n i DZJ i důležitost i-tého znaku jakosti 15

16 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu DPO n důležitost n-tého požadavku pro uživatele dokumentů VPOZJ i vztah mezi n-tým požadavkem a i-tým znakem jakosti Celý postup vedoucí ke stanovení konkrétních znaků jakosti programových dokumentů je znázorněn ve schématu číslo 1. Schéma č. 1: Postup stanovení znaků jakosti programových dokumentů INFORMA Í ZDROJE ODBORNÉ HLEDISKO TEORIE PLÁNOVÁNÍ VÝSLEDKY VÝZKUM METODIKA TVORBY PROGRAMOVÝCH DOKUMENT OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY DOKUMENT OBSAH DOKUMENT KLÍ OVÍ UŽIVATELÉ DOKUMENT PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ UŽIVATELSKÉ HLEDISKO TEORIE TYPOGRAFIE FORMA DOKUMENT ODBORNÁ VE EJNOST VÝSLEDKY VÝZKUM METODIKA TVORBY DOKUMENT POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENT QFD ZNAKY JAKOSTI PROGRAMOVÝCH DOKUMENT CESTOVNÍHO RUCHU Zdroj: vlastní návrh Jednotlivé požadavky byly metodou QFD rozpracovány vždy do 1 5 konkrétních znaků jakosti. Projektový tým se při jejich stanovení snažil dbát na co možná nejjasnější pojmenování s ohledem na budoucí proces hodnocení. Z prvotního návrhu bylo do finálního seznamu vybráno 35 znaků jakosti, jejichž vztah s požadavky (VPOZJ) je silný (9 bodů) nebo alespoň průměrný (3 body). Přehled stanovených požadavků, z nich odvozených znaků jakosti, včetně hodnocení jejich důležitosti (DZJ) je zobrazen v tabulkách číslo 4 a 5. 16

OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ

OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ Martin Luštický, Martin Musil, Tomáš Kincl, Lucie Váchová, Veronika Zelená Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Abstract:

Více

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd

Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd A U S P I C I A Recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый журнал для общественных наук VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací

Úvod - Odlišnosti veřejných a soukromých organizací Projekt 31/04 Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Aktivita 3: Analýza postupů managementu soukromé sféry využitelných ve veřejné správě a regionálním rozvoji

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strategická evaluace ESF s důrazem na OP LZZ VSTUPNÍ ZPRÁVA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1. KONTEXT EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.2. CÍLE EVALUAČNÍHO PROJEKTU... 3 1.3. OBSAH

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky MANAGEMENT 2. ČÁST STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE A DALŠÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ, Ph.D. B

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) Metodická příručka 3. verze finální Praha, únor 2000 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 6 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU Zpracoval: Kolektiv společnosti Eurovision, s. r.

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více