Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu"

Transkript

1 Martin Luštický a kol. Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Oponovaná výzkumná zpráva

2 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Autoři: Ing. Martin Luštický, Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Ing. Martin Musil, Bc. Lucie Váchová, Bc. Veronika Zelená, doc. Ing. Jitka Peková, CSc. Oponovali: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. Jindřichův Hradec, prosinec 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Vydání první Formát A5 Brožované Řešitelský tým děkuje za ochotu ke spolupráci a cenné informace pracovníkům příslušných oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Královehradeckého kraje a Libereckého kraje a také všem respondentům provedeného on-line dotazování a oponentům této výzkumné zprávy. Projekt byl financován z prostředků Interní grantové agentury VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Jindřichův Hradec 2010 ISBN

3 Oponovaná výzkumná zpráva Obsah Informace o projektu 5 Teoretická východiska 7 Regionální plánování v cestovním ruchu 7 Regionální programové dokumenty cestovního ruchu 9 Kvalita a její měření 10 Metodika výzkumu 12 Subjekt hodnocení 12 Inherentní znaky programových dokumentů 13 Požadavky na kvalitu inherentních znaků 13 Měřitelné znaky jakosti 15 Systém měření kvality 19 Testování systému měření kvality 22 Systém hodnocení regionálních programových dokumentů 24 Hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu 29 Zásady pro zpracování programových dokumentů 34 Závěr 36 Bibliografie 38 Posudky oponentů výzkumné zprávy 41 3

4

5 Oponovaná výzkumná zpráva Informace o projektu Tato výzkumná zpráva je hlavním výstupem projektu s názvem Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu, financovaného Interní grantovou agenturou VŠE. Řešitelsky tým z Fakulty managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci řešil projekt v období 1. březen prosinec Číslo projektu: 06/2010 Poskytovatel: Interní grantová agentura VŠE Nositel projektu: Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci Řešitel: Martin Luštický Spoluřešitelé: Tomáš Kincl, Martin Musil, Lucie Váchová, Veronika Zelená Garant: Jitka Peková Záměrem projektu bylo přispět ke zvýšení kvality procesu tvorby programových dokumentů tím, že vytvoří komplexní systém, který umožní vyjádřit kvalitu těchto dokumentů z pohledu jejich obsahu a formy. Systém hodnocení tedy zahrnuje jak požadavky na obsah, strukturu a náplň jednotlivých částí dokumentů z hlediska moderních přístupů strategického plánování a specifik veřejného sektoru, tak požadavky na přehlednost a srozumitelnost z hlediska obecné uživatelské kvality. Logicky navazující součástí výzkumu bylo ověření navrženého postupu v praxi, tj. provedení hodnocení kvality vybraných programových dokumentů cestovního ruchu, jejich komparace a podrobná analýza zjištěných skutečností. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření v praxi dobře aplikovatelného komplexního postupu ex-post hodnocení kvality regionálních programových dokumentů cestovního ruchu, který přispěje ke zlepšení procesu strategického plánování v cestovním ruchu na regionální úrovni. Dílčí cíle projektu byly stanoveny takto: definování základních požadavků na programové dokumenty cestovního ruchu z hlediska jejich obsahu a formy navržení metodického rámce kvalitativní analýzy programových dokumentů zhodnocení stavu programových dokumentů krajů ČR dle navrženého postupu Proces řešení projektu probíhal v následujících logicky navazujících fázích: fáze teoreticko-metodologická rešerše dostupných tuzemských a zahraničních odborných zdrojů, stanovení základního metodického postupu fáze definování inherentních znaků a kritérií jakosti programových dokumentů určení požadavků na kvalitu dokumentů a jejich převod na znaky jakosti fáze tvorby postupu hodnocení kvality programových dokumentů vytvoření komplexního systému hodnocení kvality z pohledu teorie regionálního plánování i obecné uživatelské kvality 5

6 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu fáze aplikace postupu praktický výzkum (hodnocení) regionálních programových dokumentů cestovního ruchu fáze celkové analýzy a syntézy všech zjištěných skutečností a závěrů 6

7 Oponovaná výzkumná zpráva Teoretická východiska Zaměření projektu je značně interdisciplinární, svou obsahovou náplní spadá jak do problematiky strategického a regionální plánování, typografie, tak do oblasti managementu kvality. Účelem této kapitoly není podat vyčerpávající teoretický přehled z uvedených oblastí, pouze shrnout nejvýznamnější teoretická východiska, která se stala základem pro navržený systém hodnocení programových dokumentů. Přes doznívající celosvětovou ekonomickou krizi cestovní ruch stále představuje jedno z největších ekonomických odvětví a je všeobecně uznáván za významný faktor regionálního rozvoje. Svým charakterem přispívá ke stabilitě regionálních a místních ekonomik (Wokoun et al., 2008), a to především díky jeho pozitivnímu multiplikačnímu efektu, který působí na vytváření podnikatelských příležitostí v celé řadě činností a významnou měrou ovlivňuje vývoj zaměstnanosti v regionu. Cestovní ruch se tak právem stal předmětem zájmu regionálních samospráv, které se snaží v rámci své regionální politiky jeho vývoj určitým způsobem ovlivnit. Ve snaze využít pozitivních přínosů cestovního ruchu aplikují kraje při jeho řízení prvky regionálního managementu, především pak regionálního plánování. V současné době všechny kraje disponují určitým programovým dokumentem, který se specificky věnuje cestovnímu ruchu, kde jsou vyjádřeny hlavní dlouhodobé záměry kraje v této oblasti. Programové dokumenty slouží ke koordinaci regionální rozvoje (Wokoun et al., 2008) a zároveň fungují jako základní manažerské nástroje řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu. Jak však podotýká Vystoupil (2007), při jejich zpracování byly uplatněny rozdílné přístupy, které vedly k značné nejednotnosti dokumentů při řešení primárních otázek, odlišné struktuře, formě, rozsahu a obsahu. To má vliv nejen na možnost vzájemné komparace, a tím posouzení adekvátnosti vynaložených finančních prostředků na jejich zpracování, ale především se odráží v jejich schopnosti přispívat k dlouhodobému a úspěšnému rozvoji. Regionální plánování v cestovním ruchu Současné pojetí chápe regionální plánování jako systematickou a komplexní aplikaci jednotlivých nástrojů regionální politiky v rámci konkrétních podmínek regionů tak, aby došlo k naplnění hlavních rozvojových cílů. Jde tedy o prostředek realizace regionální politiky a zároveň klíčovou součást regionálního managementu (Wokoun, 2003). Vlastní pojem plánování je poměrně obtížné přesně popsat, existuje celá řada jeho nejrůznějších definic. V nejobecnější rovině ho lze vymezit jako proces zaměřený na úmyslné dosahování cílů prostřednictvím soustavy akcí (Hall, 2002:3). Regionální plánování je možné popsat jako specifickou podmnožinu plánování, která je zaměřena na řízení a ovlivňování všeobecného rozvoje regionu. Je charakteristické systé- 7

8 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu mem dílčích kroků, který se na základě analýzy a na ni navazujících opatření snaží dospět k dosažení stanovených cílů, vedoucích ke zlepšení stávajícího stavu (Šilhánková, 2007). Regionální plánování se orientuje na aktivizaci zdrojů pro dosažení dlouhodobých cílů (Kolektiv autorů, 2008) v podmínkách neustále se měnícího prostředí a nejistoty. Celý proces je značně komplexní, skládá se z několika vzájemně provázaných kroků, jenž někteří autoři nazývají plánovacím cyklem (Bryson, 2004; Veber et al., 2009). Regionální plánování v cestovním ruchu vychází ze základních zásad regionálního plánování, resp. plánování obecně. Má však některá specifika, která se odráží v konkrétních částech plánovacího cyklu. V cestovním ruchu poměrně výrazně funguje prvek konkurence (Luštický, 2009), kdy regiony, téměř jako běžné podnikatelské jednotky, soutěží na trhu cestovního ruchu o své zákazníky. Tento fakt by se měl odrážet ve způsobu regionálního plánování, které by se ještě více mělo přiblížit pojetí ze soukromého sektoru a zdůraznit nutnost dosahování komparativní výhody rozvojem klíčových vnitřních zdrojů a schopností v souladu s požadavky externího prostředí. Z pohledu plánovacího cyklu je tedy enormně důležitá externí a interní strategická analýza (Vourc h, Denman, 2003), včetně znalosti vývojových trendů cestovního ruchu, a propojení jejích závěrů se strategickými cíli, resp. samotnou strategií. Jednotlivé kroky plánovacího cyklu lze zobecnit na základě poznatků o klasickém regionálním plánování (např. Allison, Kaye, 2005; Wokoun et al., 2008) a plánování v cestovním ruchu (Evans, Campbell, Stonehouse, 2003). Typický proces se skládá z těchto základních komponent: stanovení výchozích předpokladů strategická analýza stanovení rozvojové vize (příp. globálního cíle) definování strategických cílů výběr strategie pro naplnění cílů implementace Počátečním krokem plánovacího cyklu by mělo být jasné vymezení důvodu (smyslu) plánování a jeho výchozích podmínek. Součástí této fáze by měla také být identifikace souboru klíčových zainteresovaných osob, tj. jednotlivců, skupin či organizací, které budou procesem plánování, resp. jeho realizací, přímo nebo nepřímo ovlivněny, nebo mohou mít ony vliv na dosažené výstupy (Bryson, 2004). Na tento krok navazuje strategická analýza, která vytváří nezbytně nutnou informační základnu pro stanovení vize rozvoje cestovního ruchu v regionu a strategie pro její dosažení. Cestovní ruch poměrně výrazně reaguje na změny nejrůznějších obecných faktorů z oblasti ekonomiky, politiky, legislativy či demografie, jejichž analýza by neměla být opomenuta. Stejně tak je nutné, aby se externí strategická analýza zabývala vývojem trhu cestovního ruchu a identifikovala jeho hlavní vývojové trendy. Tím se 8

9 Oponovaná výzkumná zpráva lze do určité míry připravit na budoucí vývoj a vybrat vhodnou strategii pro minimalizaci následků nežádoucího působení faktorů a naopak maximální využití jejich pozitivního vlivu. Na analýzu odvětví cestovního ruchu by měla navázat poměrně detailní analýza konkurence. Díky ní může destinace učit své nejvýznamnější konkurenty co do počtu návštěvníků, ale i co do charakteru nabízených služeb, identifikovat jejich záměry, přednosti i slabiny. Úspěšnost strategie je ovšem závislá nejen na vnějších podmínkách, ale především na vnitřních zdrojích a způsobech jejich využití. Analýza vnitřního prostředí by se měla zabývat primárně těmito skutečnostmi a dát odpověď na otázku, zda jsou v souladu s prostředím, v němž se daná destinace pohybuje, a jsou schopny přispívat k její konkurenceschopnosti (Veber et al., 2009). Další důležitou část interní strategické analýzy představuje zkoumání vývoje cestovního ruchu v destinaci. Ten slouží jako základní indikátor úspěšnosti destinace na trhu. Monitoring návštěvnosti by se neměl zabývat pouze současným či minulým stavem, ale měl by obsahovat také predikci vývoje např. pomocí některé z metod analýzy časových řad. Výsledky externí a interní strategické analýzy pak sumarizuje SWOT analýza, která určuje klíčové faktory rozvoje a kompetence pro další fáze plánovacího cyklu. Na výsledky externí a interní analýzy úzce navazuje definování dlouhodobé vize rozvoje regionu a hlavních strategických cílů. Vize vyjadřuje směr, kterým se chce destinace v cestovním ruchu ubírat, cíle jej detailněji rozpracovávají. Navržená strategie, resp. konkrétní opatření a akce, představují nástroje jejich dosažení. Zvolená opatření by měla maximálně podporovat rozvoj vnitřních zdrojů a schopností pro využití možných příležitostí a efektivní obranu před ohroženími z vnějšího prostředí. Zároveň by měla pomoci měnit či utlumovat identifikované slabiny. Významnou roli proto hraje provázanost strategie se závěry provedených analýz (Luštický et al., 2010). Fáze implementace strategie určuje konkrétní podmínky pro její převod do praxe. Měla by stanovit způsob realizace navržených opatření, včetně vymezení odpovědnosti a především nezbytně nutných zdrojů. Součástí této fáze je také definování kontrolního mechanismu pro monitoring dosažených výsledků a aktualizaci strategie (Wokoun et al., 2008). Regionální programové dokumenty cestovního ruchu Jakýmsi zhmotněním plánovacího cyklu je programový dokument, který obsahuje výsledky procesu plánování. V současné době všechny české kraje disponují takovýmto dokumentem, který se věnuje oblasti cestovního ruchu. Tyto dokumenty střednědobé až dlouhodobé povahy vycházejí z obecnějších strategií, které blíže rozpracovávají a na základě podrobné analýzy definují konkrétní opatření pro dosažení stanovených cílů (Vystoupil et al., 2007). 9

10 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu S ohledem na splnění tohoto úkolu je využívána struktura dokumentu, která odpovídá fázím plánovacího cyklu. Obvyklý podrobnější obsah je následující (Vystoupil et al., 2007): úvod a základní informace stručná charakteristika území z pohledu cestovního ruchu analýza a hodnocení turistické nabídky a poptávky systém organizace cestovního ruchu v kraji SWOT analýza návrhová část (vize, cíle, problémové okruhy, navazující opatření a aktivity) finanční rámec, implementace, časový harmonogram Analytická část se zabývá sumarizací, analýzou a interpretací informací nutných pro část návrhovou. Jejím hlavním úkolem je odhalení nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících současný a budoucí vývoj regionu (Wokoun et al., 2008). Pomocí ní by mělo být možné určit možné kritické problémy odvětví cestovního ruchu, jeho vývojové trendy, současnou pozici destinace, její rozvojové možnosti, sílu hlavních konkurentů, hlavní zdroje destinace v cestovním ruchu, klíčové kompetence apod. Na analytickou část dokumentů navazuje část návrhová, kde je na základě zjištěných skutečností deklarována rozvojová vize, cíle (priority) a způsob jejich dosažení (opatření, akce). Stejně jako je velmi podstatná provázanost jednotlivých kroků plánovacího cyklu, pro formulaci úspěšné strategie je nezbytný i soulad dílčích částí programových dokumentů, především analytické a návrhové části. Součástí dokumentu bývá také tzv. akční plán, který se zabývá procesem implementace. Jsou v něm uvedeny skutečnosti nezbytné pro převedení navrhovaných opatření do praxe. Přestože obsah dokumentů hraje primární úlohu, nelze opomenout ani jejich formální stránku. Jedná se totiž o veřejně přístupné dokumenty, které by měly splňovat alespoň základní pravidla typografie a estetiky. V opačném případě i obsahově perfektní dokumenty ztrácejí na celkové kvalitě, stávají se pro uživatele hůře použitelnými, snižuje se chuť aktivně je využívat a v neposlední řadě je ovlivněna i jejich důvěryhodnost pro klíčové zainteresované osoby. Jak ve své práci píše Talandová (2009), typografická stránka dokumentů významně působí na čtenáře a ovlivňuje jeho schopnost správně a snadno zpracovat jejich obsah. Důraz na kvalitu zpracování zejména s ohledem na přehlednost, čitelnost a jednotnost si zasluhují především významné, všeobecně přístupné dokumenty, mezi něž programy rozvoje cestovního ruchu bezesporu patří. Kvalita a její měření Hodnocení regionálních programových dokumentů vychází z myšlenky, že tyto dokumenty jsou jakýmsi produktem procesu regionálního plánování, a proto u nich může být posuzována jejich kvalita, stejně jako u jakéhokoli jiného produktu. Stanovení 10

11 Oponovaná výzkumná zpráva úrovně kvality umožní tyto dokumenty rozlišit, komparovat a přiřadit jim rozdílnou hodnotu. Zároveň se může stát impulsem pro její další zlepšování. Projektový tým vyšel z nejvíce užívané definice kvality, kterou norma ČSN ISO 9000:2001 definuje jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Požadavkem je možno rozumět jistou potřebu či očekávání, které je někde stanoveno, někým vyžadováno nebo se obecně předpokládá. Konkrétní požadavky jsou stanoveny buď obecně závazným předpisem, vnitřní směrnicí (normou), mohou vzniknout na základě kvantifikované představy uživatelů, analýzy kvality obdobných subjektů apod. U každého výrobku či služby lze pak identifikovat určité znaky jakosti, které jsou pro něj (pro ni) typické, tj. inherentní. Tyto znaky jakosti naplňují stanovené požadavky, kdy stupeň jejich naplnění indikuje výslednou kvalitu výrobku či služby (Nenadál et al., 2007). Produkt (služba) má tak mnoho charakteristik, z nichž každá různou měrou splňuje stanovené požadavky a podílí se tak na celkové jakosti. Podstatou hodnocení kvality je zkoumání míry naplnění stanovených požadavků souborem znaků daného výrobku či služby. Norma ČSN ISO 9000:2001 definuje znaky jakosti jako inherentní znaky produktu, procesu nebo systému týkající se požadavku. Svou obsahovou náplní se tedy vztahují k charakteristických vlastnostem zkoumaného objektu a vychází ze stanovených požadavků na tyto vlastnosti. Podle Janečka (2004) a dalších lze znaky jakosti dělit na měřitelné (kvantitativní) a neměřitelné (kvalitativní). Kvantitativní znaky udávají velikost ve zvolených měřících jednotkách, jsou tedy vyjádřeny určitými čísly. Jejich hodnota může být libovolná z určitého intervalu (spojité znaky) nebo znak může nabývat jen některé z izolovaných hodnot (diskrétní znaky). Pro kvalitativní znaky jakosti, jejichž hodnoty není možné vyjádřit číselně, je nutné použít slovní pojmenování, příp. dohodnuté symboly. Pokud lze hodnoty znaku uspořádat podle velikosti, jedná se o znak ordinální. Hodnoty nominálních znaků se odlišují svým věcným významem, narozdíl od předchozích je nelze posuzovat podle jejich velikosti, ani určit rozdíl mezi jednotlivými znaky (Janeček, 2004). Pro vlastní realizaci procesu hodnocení existuje mnoho různých postupů podle charakteristických podmínek dané organizace či samotného produktu. Plášková (1999) však ve své práci stanovuje určitý obecně použitelný postup hodnocení, který lze využít ve všech typech organizací, a který se z hlediska zaměření projektu jeví jako velmi vhodný: jasné vymezení cíle hodnocení a hodnoceného objektu stanovení požadavků na kvalitu (porovnávací úrovně) stanovení znaků kvality s ohledem na cíl hodnocení měření znaků kvality a srovnání se stanovenými požadavky využití objektivních nebo subjektivních metod měření pro zjištění souladu znaků jakosti se stanovenými požadavky zjištění úrovně kvality analýza výsledků a návrh zlepšujících opatření 11

12 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Metodika výzkumu V souladu s výše uvedenými teoretickými poznatky projektový tým stanovil postup hodnocení kvality programových dokumentů, který lze popsat v následujících bodech: 1. výběr subjektu hodnocení 2. určení charakteristických (inherentních) znaků subjektu hodnocení 3. definování požadavků na kvalitu inherentních znaků 4. stanovení měřitelných znaků jakosti 5. určení požadované srovnávací úrovně 6. vytvoření systému měření kvality 7. testování systému měření kvality 8. měření kvality 9. analýza zjištěných výsledků hodnocení Subjekt hodnocení Subjektem hodnocení se staly programové dokumenty osmi krajů České republiky, které jsou specificky zaměřené na oblast cestovního ruchu, vychází z obecně definované rozvojové strategie (Strategie rozvoje kraje, Program rozvoje územního obvodu kraje) a na základě provedené analýzy dané oblasti navrhují konkrétní strategické cíle, priority a opatření, vedoucí k jejich naplnění. Konkrétně se jednalo o Strategii rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji (Jihočeský kraj, JČK), Program rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji (Jihomoravský kraj, JMK), Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji (Moravskoslezský kraj, MSK), Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje (Olomoucký kraj, OLK), Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje (Plzeňský kraj, PLK), Program rozvoje cestovního ruchu Královehradeckého kraje (Královehradecký kraj, KHK), Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (Liberecký kraj, LBK) a Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji (Středočeský kraj, SČK). Dokumenty sloužily především jako prostředek k praktické aplikaci a ověření zvoleného postupu, proto nebylo nutné provést vyčerpávající šetření a bylo možné do hodnocení zahrnout dokumenty jen těch krajů, které projevily zájem o spolupráci na projektu a poskytly informace potřebné v níže popsaných částech řešení. 12

13 Inherentní znaky programových dokumentů Oponovaná výzkumná zpráva Pro stanovení inherentních znaků byly využity závěry zkoumání W. C. Baera (1997), který ve svém příspěvku definuje obecná kritéria kvality pro jakékoli plány, a B. K. Boyda s E. Reuning-Elliott (1998), kteří se zabývají hodnocením procesu strategického plánování. Pro programové dokumenty byly stanoveny dva hlavní inherentní znaky obsah dokumentů a jejich formální zpracování. Dokumenty byly tedy posuzovány z odborného hlediska (co obsahují, jak plní svoji primární funkci nástroje managementu) a uživatelského hlediska (jak vypadají, jak se s nimi uživatelům pracuje). Obsah programových dokumentů byl v projektu chápán v podstatě jako odraz plánovacího cyklu, tj. jako popis (zveřejnění) výsledků všech jeho fází. Obsahová stránka programových dokumentů hraje v procesu hodnocení kvality primární úlohu. Z pohledu uživatele je však také velmi důležitá jejich forma, tj. způsob zpracování. S ohledem na zaměření výzkumného projektu byl akcentován přístup makrotypografie, který se zabývá celkovým pojetím dokumentu, soustředí se na jeho jednotlivé části (stránky) a jejich uspořádání (Stöckl, 2005). Ve shodě s Talandovou (2009) byla forma programových dokumentů zkoumána z hlediska nároků na snadnou čitelnost, maximální přehlednost a celkovou jednotnost zpracování na úrovni celého dokumentu a dílčích prvků stránky (textových pasáží, grafických prvků a nadpisů). Požadavky na kvalitu inherentních znaků Fáze definování požadavků na programové dokumenty představovala složitější metodický problém. Pro jejich stanovení nešlo totiž využít nějakou obecně platnou normu či předpis, žádný dokument nebylo možné považovat za vzorový. Je pravda, že existuje několik doporučení pro tvorbu těchto dokumentů (DHV, Agentura pro regionální rozvoj, Metod Konzult IPM, 2000; Czekaj et al., 1998), ale žádné neumožňuje komplexní hodnocení. Dokumenty by totiž měly splňovat poměrně širokou škálu požadavků na jejich obsah a formu. Jevilo se proto jako nutné požadavky odvodit z více informačních zdrojů (např. z odborné literatury, článků, výzkumných zpráv) a zároveň zohlednit názor jejich uživatelů, na což klade současný management jakosti velký důraz 1. Proto se hlavním informačním zdrojem pro stanovení obecných požadavků na obsah dokumentů stala teorie strategického a regionálního plánování. K teoretickým poznatkům byly přidány výsledky několika provedených výzkumů více či méně zaměřených na programové dokumenty (Národní síť zdravých měst ČR, 2004; Vystoupil et al., 2007) a již zmíněná doporučení z metodických příruček. Formou skupinové diskuze nad rešeršemi všech informačních zdrojů projektový tým stanovil 28 obecných 1 V pojetí klasického managementu jakosti se jedná o zákazníky a jejich požadavky. 13

14 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu požadavků na obsahovou náplň regionálních programových dokumentů cestovního ruchu. Při definování obecných požadavků na formu programových dokumentů řešitelský tým vycházel především ze základních typografických zásad a pravidel pro úpravu dokumentů (Felici, 2003; Kočička, Blažek, 2004; Stöckl, 2005; Talandová, 2009). Stejným způsobem jako v předešlém případě projektový tým stanovil 12 obecných požadavků na formu programových dokumentů cestovního ruchu. Aby bylo možné objektivně stanovit požadavky na oba inherentní znaky, bylo nutné oslovit také uživatele těchto dokumentů. Z celé škály možných uživatelů (jedná se o veřejně přístupné dokumenty) byly projektovým týmem zvoleny dvě hlavní skupiny tzv. profesionální uživatelé a odborná veřejnost. Za profesionální uživatele byli považováni ti, kteří dané dokumenty přímo využívají ke své práci, tj. pracovníci příslušných oddělení krajských úřadů (v naprosté většině případů oddělení rozvoje cestovního ruchu). Odbornou veřejnost pak představovali ti, kteří s dokumenty přicházejí do styku pouze v určitých konkrétních případech při výkonu své činnosti, tj. pracovníci různých regionálních rozvojových agentur, regionálních centrál cestovního ruchu, místních akčních skupin, oddělení magistrátů krajských měst a další. V období červenec začátek srpna proběhlo oslovení profesionálních uživatelů formou řízených rozhovorů na osmi krajských úřadech. Jeho primárním cílem bylo zjistit vlastní požadavky těchto uživatelů na programové dokumenty a doplnit tak či ověřit jejich teoretický set. Sekundárním cílem bylo odlišit jednotlivé požadavky podle míry důležitosti na předem připravené bodové škále. Oslovení zaměstnanci měli možnost požadavky ohodnotit 0 5 body podle vzrůstající míry důležitosti (nulový nepatrný význam malý střední velký klíčový význam). Jedná se o standardně doporučovanou škálu (např. Nenadál et al., 2008), ke které byla přidána hodnota nula bodů pro příp. odlišení naprosto nedůležitých požadavků. Doplňkově byla zjišťována míra obecné spokojenosti s používanými dokumenty, frekvence jejich praktického využívání a také byli pracovníci požádáni o pojmenování tzv. odborné veřejnosti v kraji. Díky této fázi výzkumu byla sada původních 40 požadavků upravena a redukována na 34 požadavků. Tato nová sada byla využita pro on-line dotazování tzv. odborné veřejnosti s cílem zjistit význam stanovených požadavků pro širší okruh potencionálních uživatelů a odlišit je tak podle důležitosti. Osloveno bylo vždy subjektů z každého sledovaného kraje tak, aby byly zahrnuty jejich různé formy (viz výše). Hodnocení důležitosti požadavků probíhalo na stejné bodové škále jako v předchozím případě. Projektový tým oslovil celkem 90 subjektů, z nichž dotazování se zúčastnilo 38 (42%). V obdrženém vzorku odpovědí byly zastoupeny subjekty ze všech sledovaných krajů (min. 3 subjekty z každého kraje). Výsledné hodnocení důležitosti požadavků bylo stanoveno jako aritmetický průměr hodnocení oslovených uživatelů. 14

15 Oponovaná výzkumná zpráva Po určité redukci a slučování požadavků s cílem operovat jen s těmi nejdůležitějšími a zároveň dostatečně obecnými, aby pokrývaly celou škálu přístupů ke zpracování programových dokumentů, byl vytvořen finální seznam, který obsahuje celkem 15 položek, z toho 9 požadavků na obsah a 6 požadavků na formu programových dokumentů. Přestože se na první pohled může zdát, že oproti původní sadě požadavků došlo ke značnému snížení jejich počtu, je nutné říci, že je tak spíše kvůli zobecňování požadavků než jejich přímé redukci. Uživatelé v obou fázích dotazování potvrdili význam předložených teoretických požadavků, jejich průměrné hodnocení u žádného požadavku nekleslo pod úroveň střední význam (3 body). Určitým překvapením byl pouze fakt, že jako méně důležitý byl označen požadavek na zmapování situace v jiných regionech. Prvek konkurence na trhu cestovního ruchu zatím stále není pro uživatele dokumentů podstatný, ostatní kraje nejsou vnímány jako konkurenční subjekty. To je možným důvodem pro poněkud vágní koncepci programů a nevyužívání osvědčených manažersko-analytických nástrojů, které by mohly výrazným způsobem přispět k efektivnějšímu řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu. Měřitelné znaky jakosti Obecně formulované požadavky na inherentní charakteristiky bylo v další fázi výzkumu nutné převést na přesně určené a měřitelné znaky jakosti, které mohou být v dokumentu hodnoceny. Pro jejich převod projektový tým využil princip metody Quality Function Deployment (QFD), která se běžně užívá v soukromém sektoru. Tato metoda transformuje zjištěné potřeby a požadavky zákazníků do dalších stádií měření jakosti (Plura, 2001). Její podstatou je přiřazení vah důležitosti požadavkům zákazníků a jejich převod na měřitelné znaky jakosti. Pro ohodnocení důležitosti jednotlivých požadavků projektový tým s výhodou využil informace z provedeného dotazování, nemusel tedy subjektivně váhu přiřazovat a zohlednil při jejím stanovení názory uživatelů programových dokumentů. Metoda QFD navíc obsahuje ohodnocení vzájemných vztahů mezi požadavkem a odvozenými znaky jakosti. K tomu byla využita škála, kterou navrhuje Nenadál et al. (2008), tj. pro slabou závislost hodnota 1 bod, pro průměrnou závislost hodnota 3 body a pro silnou závislost 9 bodů. Při tomto typu hodnocení bylo nutné využít expertních názorů všech členů projektového týmu, kteří se shodli na výsledných hodnotách. Míra důležitosti znaku jakosti (DZJ) je dána součinem příslušného koeficientu, charakterizujícího sílu závislosti, s hodnotou váhy požadavku. Tento vztah charakterizuje následující vzorec. DZJ DPO VPOZJ (1) i n i DZJ i důležitost i-tého znaku jakosti 15

16 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu DPO n důležitost n-tého požadavku pro uživatele dokumentů VPOZJ i vztah mezi n-tým požadavkem a i-tým znakem jakosti Celý postup vedoucí ke stanovení konkrétních znaků jakosti programových dokumentů je znázorněn ve schématu číslo 1. Schéma č. 1: Postup stanovení znaků jakosti programových dokumentů INFORMA Í ZDROJE ODBORNÉ HLEDISKO TEORIE PLÁNOVÁNÍ VÝSLEDKY VÝZKUM METODIKA TVORBY PROGRAMOVÝCH DOKUMENT OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY DOKUMENT OBSAH DOKUMENT KLÍ OVÍ UŽIVATELÉ DOKUMENT PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELÉ UŽIVATELSKÉ HLEDISKO TEORIE TYPOGRAFIE FORMA DOKUMENT ODBORNÁ VE EJNOST VÝSLEDKY VÝZKUM METODIKA TVORBY DOKUMENT POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENT QFD ZNAKY JAKOSTI PROGRAMOVÝCH DOKUMENT CESTOVNÍHO RUCHU Zdroj: vlastní návrh Jednotlivé požadavky byly metodou QFD rozpracovány vždy do 1 5 konkrétních znaků jakosti. Projektový tým se při jejich stanovení snažil dbát na co možná nejjasnější pojmenování s ohledem na budoucí proces hodnocení. Z prvotního návrhu bylo do finálního seznamu vybráno 35 znaků jakosti, jejichž vztah s požadavky (VPOZJ) je silný (9 bodů) nebo alespoň průměrný (3 body). Přehled stanovených požadavků, z nich odvozených znaků jakosti, včetně hodnocení jejich důležitosti (DZJ) je zobrazen v tabulkách číslo 4 a 5. 16

17 Oponovaná výzkumná zpráva Tab. č. 4: Požadavky a znaky jakosti na obsah programových dokumentů Požadavky DPO Znaky jakosti VPOZJ DZJ Dokument osvětluje svou podstatu 4,3 V dokumentu je odůvodněn jeho účel 9 38,7 a zaměření V dokumentu jsou popsány dotčené cílové skupiny 9 38,7 Dokument je součástí širšího systému 4,1 V dokumentu je popsán způsob návaznosti na další kon- 9 36,9 plánování cepční dokumenty Dokument zkoumá vnější podmínky 4,2 Dokument bere do úvahy působení vybraných globálních 3 12,6 ovlivňující vývoj cestovní- ho ruchu v regionu faktorů Dokument bere do úvahy působení vybraných lokálních faktorů 9 37,8 Dokument zkoumá vnitřní podmínky ovlivňující vývoj cestovního ruchu v regionu Dokument shrnuje výsledky zkoumání vnějších a vnitřních podmínek Dokument je tvořen logicky provázanou analytickou a návrhovou částí Dokument vymezuje plánovaný budoucí stav v regionu Dokument identifikuje kroky pro dosažení požadovaného budoucího stavu Dokument stanovuje způsob realizace strategie 4,3 Dokument se zabývá vnitřními zdroji pro dosažení požadovaného budoucího stavu 9 38,7 Dokument bere v potaz různé způsoby využití zdrojů 9 38,7 Dokument hodnotí zdroje a způsoby jejich využití podle schopnosti tvořit konkurenční výhodu 9 38,7 4,2 V dokumentu je obsažen přehledný a srozumitelný syntetizující 9 37,8 nástroj 4,2 Návrhová část vyplývá ze závěrů analytické části 9 37,8 4,3 Dokument obsahuje vizi nebo globální cíl rozvoje cestovního 3 12,9 ruchu V dokumentu jsou stanoveny konkrétní cíle 9 38,7 Stanovené cíle odpovídají parametrům SMART 9 38,7 4,6 V dokumentu jsou navržena opatření pro dosažení vize 9 41,4 / globálního cíle 4,4 Navržená opatření jsou rozpracována do konkrétních 9 39,6 akcí Dokument identifikuje nezbytné zdroje pro realizaci navržených 9 39,6 činností Dokument vymezuje časový harmonogram realizace navržených 9 39,6 činností Dokument vymezuje odpovědnost jednotlivých subjektů 9 39,6 za realizaci navržených činností Dokument navrhuje systém kontroly realizace činností 9 39,6 Zdroj: vlastní výzkum a zpracování 17

18 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Tab. č. 5: Požadavky a znaky jakosti na formu programových dokumentů Požadavky DPO Znaky jakosti VPOZJ DZJ Dokument obsahuje základní 4,5 Dokument má snadno identifikovatelný název 9 40,5 identifikační údaje Autor dokumentu je jasně určen 9 40,5 dokument obsahuje datum pořízení a dobu platnosti 9 40,5 Dokument obsahuje systém pro 4,3 Dokument má přehledný obsah 9 38,7 snadnou orientaci v něm Dokument je členěn na jednotlivé kapitoly 9 38,7 Dokument obsahuje seznam grafických prvků a informačních 3 12,9 zdrojů Dokument je ve všech svých částech 3,8 Všechny odstavce mají stejný formát 9 34,2 konzistentní Všechny grafické prvky mají stejný formát podle typu 9 34,2 zobrazovaných dat Všechny nadpisy mají stejný formát podle jejich hierarchické 3 11,4 úrovně Dokument je v textových pasážích 3,8 Text je psán vhodným typem a stupněm písma 9 34,2 snadno čitelný Text je strukturován do odstavců 9 34,2 Klíčové pasáže jsou vhodným způsobem vyznačeny 3 11,4 Dokument obsahuje grafické 4,1 Vhodné textové pasáže jsou doprovozeny tabulkami a/ 9 36,9 prvky nebo grafy Grafické prvky jsou výstižně nazvány podle zobrazovaného 3 12,3 obsahu Dokument využívá hierarchický 3,8 Nadpisy různých úrovní jsou odlišeny logickým systémem 3 11,4 systém nadpisů číslování Nadpisy různých úrovní jsou opticky odlišeny 9 34,2 Zdroj: vlastní výzkum a zpracování Z uvedených tabulek lze vyčíst, že klíčová pro kvalitu obsahu dokumentů je především jejich návrhová část, která obsahuje konkrétní rozvojové cíle a následná opatření (akce) pro podporu rozvoje cestovního ruchu. Je nutné také zdůraznit význam implementační fáze, která se v programových dokumentech odráží v tzv. akčním plánu. Ten je základem pro reálné ovlivňování vývoje cestovního ruchu v kraji a vytváří jakýsi most mezi částí plánovací a realizační. V analytické části jsou podstatné především vnitřní podmínky cestovního ruchu v regionu. Význam vnějších podmínek dramaticky klesá s rostoucí mírou abstrakce a s ní spojené špatné ovlivnitelnosti vnějších činitelů, což velmi dobře demonstruje rozdíl mezi hodnocením tzv. globálních a lokálních faktorů. Z hlediska kvality formálního zpracování je klíčová především rychlá orientace v dokumentech, možnost snadno vyhledat požadované informace. Tomu 18

19 Oponovaná výzkumná zpráva napomáhají jak základní identifikační údaje, přehledný obsah, tak využití grafických prvků (tabulek, grafů), které přehledněji znázorňují data z textových pasáží. Systém měření kvality Pro konstrukci hodnotícího postupu bylo využito schéma, které vychází ze zjištěných požadavků na kvalitu obsahu a formy programových dokumentů. Uvedené schéma člení programový dokument na část analytickou a návrhovou, které jsou vzájemně propojeny díky SWOT analýze. Ta v sobě syntetizuje nejdůležitější výstupy analytické části a slouží jako hlavní informační základna pro část návrhovou především pro stanovení cílů a z nich odvozené strategie. Jednotlivé požadavky na kvalitu obsahu dokumentů byly uspořádány podle výše popsaného členění. Celkovou kvalitu dokumentu dotváří také jeho formální zpracování, u něhož jsou požadavky kvality společné pro celý programový dokument, resp. pro všechny jeho hlavní části. Uvedené skutečnosti znázorňuje schéma č. 2. Vlastní hodnotící postup pro měření kvality programových dokumentů cestovního ruchu vychází ze základní poučky, která říká, že kvalita je dána stupněm uspokojení požadavků stanovenými znaky jakosti (Nenadál et al., 2007). Požadavky jsou uspokojovány tím lépe, čím více (intenzivněji) znaky jakosti naplňují své klíčové charakteristiky. Systém proto využívá dvou hodnotících škál, umožňujících posoudit, nakolik intenzivně znaky jakosti dosahují klíčových charakteristik, tj. nakolik naplňují stanovené požadavky. Klíčové charakteristiky jsou v případě obsahu dokumentů rámcově vymezeny pro každý znak. Podkladem pro jejich stanovení se staly provedené rešerše tuzemských a zahraničních odborných informačních zdrojů a také informace zjištěné v průběhu dotazování klíčových uživatelů programových dokumentů. V případě formy dokumentů bylo možné provést určité zjednodušení v podobě jednoho klíčového znaku pro všechny znaky jakosti, a to míry zastoupení znaku v dokumentu. 19

20 Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Schéma č. 2: Schéma pro konstrukci postupu hodnocení programových dokumentů FORMA ZPRACOVÁNÍ Dokument obsahuje základní identifika ní údaje Dokument obsahuje systém pro snadnou orientaci v n m ANALYTICKÁ ÁST PROPOJENÍ NÁVRHOVÁ ÁST Dokument osv tluje svou podstatu a zam ení Dokument je sou ástí širšího systému plánování Dokument zkoumá vn jší podmínky ovliv ující vývoj cestovního ruchu Dokument zkoumá vnit ní podmínky ovliv ující vývoj cestovního ruchu Dokument shrnuje výsledky zkoumání vnit ních a vn jších podmínek Dokument je tvo en logicky provázanou analytickou a návrhovou ástí Dokument vymezuje plánovaný budoucí stav v regionu Dokument identifikuje kroky pro dosažení plánovaného budoucího stavu Dokument stanovuje zp sob realizace strategie Dokument je ve všech ástech konzistentní Dokument obsahuje grafické prvky Dokument je v textových pasážích snadno itelný Dokument využívá hierarchický systém nadpis Zdroj: vlastní návrh Do procesu hodnocení vstupují jednotlivé znaky jakosti vážící se k danému požadavku. Hodnotitel každému z nich přidělí bodovou hodnotu podle míry uspokojení požadavku naplnění klíčových charakteristik. Tato bodová hodnota je dále upravena vahou znaku jakosti (VZJ), vyjadřující jeho podíl na celkové kvalitě dokumentu za podmínky plného (100%) dosažení klíčových charakteristik. Výsledná hodnota znaku jakosti (HZJ) tedy udává reálný podíl znaku jakosti na celkové kvalitě dokumentu v závislosti na míře dosažení jeho klíčových charakteristik v závislosti na míře naplnění daného požadavku. Z tohoto hlediska lze vypočtenou hodnotu považovat za základní kvalitativní charakteristiku. Oba vztahy jsou vyjádřeny následujícími dvěma vzorci. DZJ i VZJ i (2) DZJ VZJ i DZJ i i váha i-tého znaku jakosti důležitost i-tého znaku jakosti HZJ NKCH VZJ (3) i i 20

OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ

OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ OBECNÉ POŽADAVKY KVALITY PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ Martin Luštický, Martin Musil, Tomáš Kincl, Lucie Váchová, Veronika Zelená Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Abstract:

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha

Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha Výzkum účinnosti implementace cílů strategií udržitelného rozvoje v územním plánování část I. Jana Kortanová 29. června 2010 Praha O projektu Zaměření: Projekt VaV, priorita implementace strategií udržitelného

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Soustava strategických a programových dokumentů ČR

Soustava strategických a programových dokumentů ČR Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. (Z kompetenčního

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Systém řízení kvality v praxi konkrétní organizace v oblasti zaměřené na zákazníka TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Příloha č. 2. Strategie organizace destinačního managementu XY

Příloha č. 2. Strategie organizace destinačního managementu XY Příloha č. 2 Strategie organizace destinačního managementu XY Brno 2016 Obsah Úvod... 3 Mise... 3 Analytická část strategie... 4 Analýza vnitřního prostředí... 4 Analýza nabídky... 4 Analýza poptávky...

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Závěrečná práce. Odborný styl

Závěrečná práce. Odborný styl Závěrečná práce Odborný styl Anotace - abstrakt Anotace je napsána na samostatném listu a má rozsah 10 až 15 řádků.je stručným a komplexním popisem obsahu práce, nově objevených skutečností a z nich plynoucích

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.03 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 4.01

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit

Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit Strategie rozvoje statutárního města Děčína v letech 2014 2020 Tvorba vize, cílů, opatření, aktivit Vize Vize - bude formulován žádoucí budoucí stav (ve střednědobém až dlouhodobém horizontu), kterého

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Příloha č. 3 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: (obec, okres, NUTS III - kraj): Požadovaná částka dotace (v tis. Kč): Výběrová kritéria jsou rozdělena

Více

VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE

VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE ŠKODA AUTO Vysoká škola Posudek vedoucího diplomové práce Název diplomové práce: VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE Autor diplomové práce: Bc. Gabriela KŘÍDLOVÁ Vedoucí diplomové

Více

IPN KREDO ÚKOL Č. 8 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VŠ A (STRATEGICKÉ PLÁNY 2. ŘÁDU) PODPŮRNÉ STRATEGICKÉ PLÁNY VYHODNOCENÍ 8. ÚKOLU PRO VYSOKÉ ŠKOLY SHRNUTÍ

IPN KREDO ÚKOL Č. 8 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VŠ A (STRATEGICKÉ PLÁNY 2. ŘÁDU) PODPŮRNÉ STRATEGICKÉ PLÁNY VYHODNOCENÍ 8. ÚKOLU PRO VYSOKÉ ŠKOLY SHRNUTÍ IPN KREDO ÚKOL Č. 8 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VŠ A PODPŮRNÉ STRATEGICKÉ PLÁNY (STRATEGICKÉ PLÁNY 2. ŘÁDU) VYHODNOCENÍ 8. ÚKOLU PRO VYSOKÉ ŠKOLY SHRNUTÍ Zpracovali: J. Basl, J. Dokoupil, P. Kopeček, D. Tuček,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová 15. 9. 2016 Východiska analýzy Součást zakázky zpracované pro Olomoucký kraj Nejednotnost zpracování ÚAP

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více