odbor územního plánování a stavebního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor územního plánování a stavebního úřadu"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního úřadu VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC MUCL/83660/2013/ Sp. zn.: OÚPSŘ/242/2013/OÚP Mgr. Jindřich Felcman/ Č. j.: KÚLK/59124/2013/OÚP Rozhodnutí přezkumného řízení ve věci části Územního plánu Česká Lípa: lokalita na pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava, za hřištěm TJ Sokol Dolní Libchava Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK, OÚPSŘ), je správním orgánem, který je věcně a místně příslušný podle ustanovení 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a ustanovení 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), k provedení přezkumného řízení opatření obecné povahy Územního plánu Česká Lípa. Územní plán (dále jen ÚP) Česká Lípa byl dle ustanovení 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vydán formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Nabyl účinnosti dne a je proto přezkoumatelný dle ustanovení 174 odst. 2 správního řádu. Dle ustanovení 174 odst. 1 správního řádu pro řízení podle části týkající se opatření obecné povahy platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé tohoto zákona. Na základě přiměřeného použití ustanovení 97 odst. 3 správního řádu KÚ LK, OÚPSŘ ruší Územní plán Česká Lípa v následujících částech: 1) Regulace využití ploch na pozemcích p. č. 625/4, 625/5, 625/6, 639/1, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4 a 264 v k. ú. Dolní Libchava. 2) Rozhodnutí o námitkách směřujících vůči řešení ploch vymezených v bodu 1). Odůvodnění: I. Dne obdržel KÚ LK, OÚPSŘ od Městské úřadu Česká Lípa postoupení písemnosti Podnět k provedení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2013, územní plán Česká Lípa, vydaného dne Městem Česká Lípa. Tuto písemnost podali na Městský úřad Česká Lípa Ing. arch. Jan Ludvík, bytem Jiřího z Poděbrad 1435/12, Česká Lípa; Ing Michal Ludvík, bytem Karla Poláčka 2074, Česká Lípa; Stanislav Ludvík, bytem Jiřího z Poděbrad 1435/12, Česká Lípa; Blanka Ludvíková, bytem Jiřího z Poděbrad 1435/12, Česká Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Lípa; všichni zastoupeni JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D., LL.M., advokátkou se sídlem Praha 8 Karlín, Sokolovská 47/13. V předmětném podání je namítána nezákonnost vydaného ÚP Česká Lípa v části vztahující se k předmětné lokalitě z důvodu následujících věcných nedostatků dokumentace: a) Podatelé podnětu jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava. Již dne podali žádost o změnu funkce jejich pozemku na zastavitelný. Dle projednaného konceptu ÚP Česká Lípa a následného návrhu ÚP Česká Lípa byl předmětný pozemek určen pro funkční využití nízkopodlažní obytná zástavba. Pro toto funkční využití byl předmětný pozemek určen na základě odsouhlaseného konceptu ÚP Česká Lípa, na základě pokynů pro zpracování návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Česká Lípa dne i na základě následného návrhu ÚP, které Zastupitelstvo města Česká Lípa vrátilo k novému projednání s pokyny pro konečné úpravy námitek. b) Pozemek byl následně ze zastavitelných ploch vyřazen z důvodu námitky majitelů sousedních nemovitostí č , a to přestože byla ta samá námitka Zastupitelstvem města Česká Lípa zamítnuta v pokynech pro zpracování návrhu. c) Rozhodnutí o předmětné námitce není dle tvrzení podatelů v dokumentaci vydaného ÚP Česká Lípa dostatečně odůvodněno. Vyřazení předmětné lokality ze zastavitelných ploch se opírá o stanoviska dotčených orgánů a výsledky posouzení vlivu ÚP Česká Lípa na životní prostředí. Odůvodnění ovšem nijak nespecifikuje, o jaká stanoviska dotčených orgánů se jedná, popř. z jakých výroků dokumentace vyhodnocení vlivu na životní prostředí rozhodnutí o námitce vyplývá. d) Dle tvrzení podatelů byla po celou dobu projednávání ÚP Česká Lípa navzdory uvedenému odůvodnění rozhodnutí o námitce všechna stanoviska dotčených orgánů i výsledky posouzení vlivu koncepce na životní prostředí vůči předmětné lokalitě kladné. e) Proces pořízení ÚP Česká Lípa byl podle podatelů zatížen vadou spočívající v tom, že určený zastupitel ve smyslu ustanovení 47 odst. 1 stavebního zákona, pan Jan Stejskal, nebyl oprávněn činit další kroky vrámci tohoto procesu, neboť byl do funkce určeného zastupitele zvolen zastupitelstvem, jehož funkční období během procesu pořízení ÚP Česká Lípa skončilo. f) Během schvalování pokynů k úpravám Návrhu ÚP Česká Lípa dne došlo dle názoru podatelů k procesním pochybením spočívajícím v tom, že některé přílohy byly ke schválenému materiálu přidány až po jeho schválení. Tyto přílohy se týkaly právě námitek vůči ploše na pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava. g) Pořizovatel ÚP Česká Lípa se podle podatelů dopustil procesní chyby, když opomenul svou povinnost vyžádat si po úpravě funkčního využití plochy na pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava stanovisko jeho vlastníků. Tuto povinnost podatelé odvozují od ustanovení 172 odst. 5 věty čtvrté správního řádu: Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. h) ÚP Česká Lípa je dle názoru podatelů v rozporu se zásadou proporcionality, kdy jsou jejich práva užívat svůj pozemek omezena nad spravedlivou míru a jsou tak neoprávněně diskriminováni oproti majitelům sousedních pozemků. 2

3 3 II. Město Česká Lípa se k předmětnému podnětu vyjádřilo v písemnosti sp. zn. MUCL/83443/2013 ze dne V ní především zdůraznilo následující skutečnosti: a) Město Česká Lípa doložilo, že námitka vůči vymezení plochy na předmětném pozemku jako zastavitelné byla podána opakovaně, nejprve ke konceptu dne , poté k návrhu dne b) Město Česká Lípa odkázalo na dokumentaci Vyhodnocení vlivů ÚP Česká Lípa na životní prostředí zpracované Mgr. Pavlem Bauerem a Bc. Petrem Bauerem, EKOBAU, v srpnu 2009 (dále jen dokumentace SEA), v které jsou formulovány omezující podmínky pro využití předmětné plochy jako zastavitelné. Ty spočívají v redukci zastavitelné plochy o délku cca 200 m, aby byl zachován odstup budoucí zástavby od lesa. Tyto podmínky byly příslušným orgánem ochrany životního prostředí, Krajským úřadem Libereckého kraje, převzaty do stanoviska uplatněného na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. KULK/69217/2009 ze dne c) Město Česká Lípa odmítlo procesní pochybení spočívající v neplatnosti mandátu pana Jana Stejskala jako určeného zastupitele z důvodu, že během procesu pořízení skončilo funkční období zastupitelstva, které ho usnesením jako určeného zastupitele pověřilo. Odkázalo na metodiku zpracovanou společně Ministerstvem pro místní rozvoj a Ústavem územního rozvoje Určený zastupitel a jeho úloha při zpracování územního plánu z roku V té je daná problematika řešena následovně: pokud trvá pořizování územního plánu, případně jeho změny a skončilo volební období, na něž byl určený zastupitel schválen, měl by být schválen nově. To neplatí, pokud usnesení zastupitelstva časové omezení neobsahovalo. Dle tvrzení města Česká Lípa šlo u pana Stejskala právě o případ časově neomezeného usnesení. d) Město Česká Lípa opakovaně zdůraznilo, že k upravenému Návrhu ÚP Česká Lípa měli podatelé možnost se vyjádřit v rámci opakovaného veřejného projednání. Ti tak ovšem neučinili. e) Dále Město Česká Lípa odmítlo argumentaci podatelů, dle kterých je vyřazení jejich pozemku disproporcionální a diskriminační. Naproti tomu zdůrazňují nutnost komplexního vyvážení všech soukromých a veřejných zájmů v rámci územně plánovacích procesů a namítají ryze individuální motivaci podatelů k jejich námitkám. III. V rámci přezkumného řízení bylo na KÚ LK, OÚPSŘ doručeno ještě podání obsahově odpovídající námitkám, na jejichž základě bylo rozhodnuto o vyřazení předmětné zastavitelné plochy. (Podání bylo pouze ručně podepsáno, pravděpodobně se jednalo o občany města Česká Lípa, kteří podali k ÚP Česká Lípa zmíněné námitky a připomínky.) Podání obsahuje následující námitky proti vymezení předmětné plochy jako zastavitelné: a) Plocha je z velké části vymezena na zemědělské půdě zařazené do II. třídy ochrany, která je vysoce chráněná a jen podmíněně zastavitelná. b) Nesouhlasí s původním zařazením plochy do kategorie bydlení městského, které neodpovídá existující urbanistické struktuře dané části města. c) Podatelé požadují další redukci původně navržené zastavitelné plochy a stanovení vhodnějších podmínek prostorového uspořádání. d) Podatelé ve svém vyjádření zpochybňují nutnost vymezovat na území města Česká Lípa nové rozsáhlé plochy pro koncentrované bydlení a odkazují na Odůvodnění ÚP Česká Lípa,

4 kde je konstatováno, že současný bytový fond kvantitativně odpovídá potřebám současného počtu obyvatel. IV. V rámci samotného rozhodnutí ve věci je nejprve nutné uvést základní zákonné podmínky vedení přezkumného řízení ve věci zrušení opatření obecné povahy. K přezkumnému řízení opatření obecné povahy dochází na základě vlastního podnětu správního orgánu nebo na základě podnětu podaného jiným subjektem. Přitom platí, že samotným podáním podnětu třetí osobou není přezkumné řízení zahájeno. Přezkumné řízení je zahájeno dle ustanovení 95 odst. 1 správního řádu až po prošetření došlého podnětu, a to v případě, že je řízení shledáno příslušným správním orgánem (v tomto případě krajským úřadem) jako opodstatněné. Jde tedy vždy výhradně o řízení zahajované z moci úřední (ex offo), nikoliv k podnětu, resp. k návrhu (žádosti) podatele. Dále je nutné zdůraznit, že KÚ LK, OÚPSŘ, který je příslušný kpřezkoumání opatření obecné povahy (v tomto případě ÚP Česká Lípa) podle správního řádu, jej zruší pouze tehdy, bylo-li vydáno v rozporu s obecně závazným právním předpisem. V přezkumném řízení musí být v takovém případě zjištěna nezákonnost takového stupně závažnosti, že dané opatření obecné povahy nelze ponechat v platnosti a je nezbytně nutné ve veřejném zájmu do opatření obecné povahy zasáhnout. K samotné metodě přezkumu souladu opatření obecné povahy s právními předpisy uvádíme, že KÚ LK, OÚPSŘ v takových případech využívá analogický postup, jakým je prováděn přezkum těchto aktů soustavou správních soudů. Ty při přezkumu užívají tzv. algoritmus (test), kdy jednotlivé na sebe navazující kroky takového algoritmu vyplývají zejména z ustanovení 101d odst. 1 a odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a byly vymezeny v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 1 Ao 1/ , publikovaném pod č. 740/2006 Sb. NSS. První tři kroky mají povahu formálního přezkumu napadeného opatření obecné povahy a zbylé dva již mají povahu materiální (soud v případě těchto závěrečných kroků zkoumá samotný obsah přezkoumávaného opatření obecné povahy). Jednotlivé kroky přezkumu jsou následující: 1) Přezkum pravomoci správního orgánu vydat opatření obecné povahy. Správní orgán postupuje v mezích své pravomoci, pokud mu na základě zákonného zmocnění především náleží oprávnění vydávat opatření obecné povahy, jejichž prostřednictvím autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, které nejsou v rovnoprávném postavení s tímto orgánem. 2) Přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti. Správní orgán postupuje v mezích své působnosti, jestliže prostřednictvím opatření obecné povahy upravuje okruh vztahů, ke kterým je zákonem zmocněn (v rámci nichž tedy realizuje svoji pravomoc vydávat opatření obecné povahy). 3) Přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem stanoveným postupem (procesní postup správního orgánu při vydávání opatření obecné povahy). 4) Přezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu (nebo rozporu jeho části) se zákonem zde hmotným právem. 5) Za závěrečný krok algoritmu (testu) považuje soud přezkum obsahu napadeného opatření obecné povahy z hlediska jeho proporcionality (přiměřenosti právní regulace). 4

5 5 V. U prvních dvou otázek testu nejsou v případě ÚP Česká Lípa o jeho zákonnosti pochybnosti. ÚP Česká Lípa byl vydán Zastupitelstvem města Česká Lípa, jehož pravomoc k tomuto aktu je dána ustanovením 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona. Vydáním ÚP Česká Lípa, který ve smyslu stavebního zákona reguluje využití území města Česká Lípa, Zastupitelstvo města Česká Lípa ani nijak nepřekročilo meze své působnosti. VI. V rámci posloupnosti testu se další námitky obsažené v podání, na základě kterého bylo zahájeno toto přezkumné řízení, týkají až kroku číslo 3), a to otázky procesní správnosti. Zde bylo ze strany podatelů namítáno nedostatečné odůvodnění vyřazení předmětného pozemku ze zastavitelných ploch, chyby při určení mandátu určeného zastupitele a procesní pochybení při schvalování pokynů pro úpravu Návrhu ÚP Česká Lípa zastupitelstvem. Dále byla namítnuta chyba spočívající v tom, že pořizovatel při úpravách Návrhu ÚP Česká Lípa opomenul svou povinnost vyžádat si po úpravě funkčního využití plochy na pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava stanovisko jeho vlastníků. Hned u prvního podnětu je třeba dát podatelům za pravdu. Regulace ploch rozkládajících se především na pozemcích p. č. 625/4,5,6 v k. ú. Dolní Libchava určovala ve fázi projednávání konceptu na plochách možnost zastavění bytovými domy. Na základě připomínek v dokumentaci SEA a podmínek stanoviska orgánu příslušného na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, byla předmětná zastavitelná plocha redukována. Po prvním veřejném projednání byl Návrh ÚP Česká Lípa dále podstatně upraven, a to tak, že předmětné plochy byly úplně vyřazeny z režimu zastavitelných ploch. Po opakovaném veřejném projednání byl ÚP Česká Lípa vydán v podobě, kdy byly předmětné plochy ponechány v režimu nezastavitelných ploch PO plochy zemědělské orné půdy. Při hodnocení popsaného postupu je třeba vycházet primárně z toho, že je výlučným právem obce určit věcné řešení územního plánu. Ta tak činí v samostatné působnosti, přičemž je k finálnímu schvalování podoby územního plánu příslušné zastupitelstvo obce. Obec je sice omezena celou řadou zákonných mantinelů, které jsou hájeny jednotlivými dotčenými orgány, nicméně vždy jí zůstává velký prostor na zvážení, jakou podobu rozvoje území ve svém územním plánu zvolí. Odborná správnost výsledného řešení je zajištěna autorizovanou osobou urbanisty či architekta, který je jako jediný ze zákona oprávněn územní plány zpracovávat. Je tedy představitelné, že se v rámci několikaletého procesu pořízení územního plánu jeho podoba různě upravuje, přehodnocuje se řešení jednotlivých střetů v území, podaných námitek a připomínek či stanovisek dotčených orgánů. Je také zcela legitimní, pokud se tak děje na základě impulzů ze strany politického vedení obce. Nicméně celý proces výběru výsledného řešení musí splňovat základní zásady činnosti správních orgánů tak, jak jsou zakotveny ve správním řádu. Jsou jimi především zásady transparentního vedení procesu, odůvodněnosti vybraného řešení a rovnosti osob dotčených řešením územního plánu. Všechny úpravy územního plánu v rámci procesu jeho projednávání je tak nutné důkladně a věcně odůvodnit, tak aby se předešlo diskriminujícím zásahům do právní sféry jednotlivých dotčených osob. V tomto momentu proces úprav Návrhu ÚP Česká Lípa selhal, když byla po prvním veřejném projednání zastavitelná plocha BM/14,05 kompletně vyřazena, aniž by byl takový krok řádně zdůvodněn. V celé dokumentaci ÚP Česká Lípa je tento krok zmíněn pouze v kap. B.3. Odůvodnění, avšak vyřazení předmětné plochy je v tabulce úprav pouze konstatováno, nikoliv

6 6 KÚLK/59124/2013/OÚP/ jakkoliv vysvětleno. Z písemností, které byly vrámci tohoto přezkumného řízení shromážděny, vyplývá, že úprava režimu předmětných lokalit souvisí především s opakovaně podanou námitkou směřující vůči zastavitelné ploše na pozemcích p. č. 625/4,5,6 v k. ú. Dolní Libchava. Námitky vůči vymezení této zastavitelné plochy uplatněné v rámci projednávání Konceptu ÚP Česká Lípa byly v Pokynech pro zpracování první verze Návrhu ÚP Česká Lípa zamítnuty. V těchto Pokynech byly akceptovány podmínky pro redukci celé plochy vyplývající z dokumentace SEA. Po prvním veřejném projednání takto upraveného Návrhu ÚP Česká Lípa byly ze strany stejných podatelů uplatněny námitky opětovně. Podatelé v nich uznávají, že došlo k redukci plochy i úpravě jejího funkčního využití, avšak požadují ještě další redukci plochy a stejně tak další snížení intenzity zástavby na dané ploše. V námitce není vysloven kategorický nesouhlas s vymezením plochy jako zastavitelné. Přesto poté došlo k vyřazení celé předmětné plochy označené kódem BM/14,05 rozkládající se především na pozemcích p. č. 625/4,5,6 v k. ú. Dolní Libchava. V následně vydaném ÚP Česká Lípa bylo námitkám směřujícím vůči předmětné ploše vyhověno, přičemž odůvodnění tohoto rozhodnutí odkazovalo na dokumentaci SEA a blíže neurčená stanoviska dotčených orgánů. Stručný odkaz na dokumentaci SEA a blíže nespecifikovaná stanoviska dotčených orgánů však nemůže být v daném případě považován za dostatečný. Výstupy dokumentace SEA byly známy již od fáze projednávání Konceptu ÚP Česká Lípa a bylo na ně reagováno redukcí dané plochy. Městem Česká Lípa nebyl doložen žádný podklad (stanovisko dotčeného orgánu, výsledek dohodovacího řízení, zápis z jednání s dotčenými orgány), z kterého by vyplývala potřeba předmětnou zastavitelnou plochu z řešení ÚP Česká Lípa vyřadit. A to přesto, že v odůvodnění rozhodnutí o námitce směřující vůči této ploše je odkazováno právě na stanoviska dotčených orgánů. K požadavkům na odůvodnění rozhodnutí o námitce se několikrát vyjádřil v rámci svých řízení o zrušení územních plánů Nejvyšší správní soud. Předně bylo opakovaně vysloveno, že rozhodnutí o námitkách naplňuje formální znaky správního rozhodnutí. Na jeho odůvodnění je tedy nutné i v případě pořizování územního plánu klást stejné požadavky jako v případě typických správních rozhodnutí ( 68 odst. 3 správního řádu). Z odůvodnění rozhodnutí o námitkách musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec podané námitky za mylné nebo naopak za odůvodněné (srov. usnesení ze dne , č. j. 2 Ao 5/ , č. 2244/2011 Sb. NSS, a dále rozsudky ze dne , č. j. 1 Ao 5/ , č. 2266/2011 Sb. NSS, a ze dne , č. j. 2 Ao 2/ ). Dále soud konstatoval, že není možné zabývat se námitkami pouze formálně a vypořádat je jen obecnými frázemi, aniž by se zohlednila jejich podstata (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 4 Ao 5/ ). Jak bylo popsáno výše, volba řešení urbanistické koncepce je zcela v kompetenci obce, jejíž zastupitelstvo ve výsledku územní plán schvaluje. Především v prvních fázích procesu pořízení územního plánu (zadání, koncept) je územní plán vytvářen především na základě odborných úvah projektanta, pořizovatele a představ řešené obce. Další fáze projednání územního plánu jsou ovšem fázemi předchozími do určité míry determinovány a nároky na odůvodněnost úprav dokumentace se postupem procesu projednání zvyšují. Je tak třeba do určité míry odmítnout tvrzení města Česká Lípa, že koncept je pouze jakýmsi prvním hrubě narýsovaným seznamem všech možných zájmů a že ze zahrnutí některých pozemků do zastavitelných ploch v rámci fáze projednávání konceptu nevznikají majitelům takových pozemků žádná speciální procesní práva. Jak vyplývá i z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ao 2/ ze dne 7. ledna 2009, postavení takových vlastníků je v procesu pořízení územního plánu posíleno: Došlo-li v průběhu procesu přijímání územního plánu k přehodnocení zařazení pozemku, je třeba dikci 52 odst. 2 stavebního zákona ( zastavitelných ploch ) vykládat obousměrně, tedy tak, že dotčenost nastane nejen v situaci, kdy

7 7 KÚLK/59124/2013/OÚP/ z nezastavitelného území má být zastavitelné, ale i naopak. Uvedené platí o to více v případě, že úpravy regulace dotčených pozemků nastaly jak po projednání konceptu, tak po prvním projednání návrhu. Na druhou stranu je ovšem potřeba znovu zopakovat, že odůvodněné přehodnocení řešení jednotlivých ploch může být legitimní, jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 6 Ao 7/ ze dne 8. února 2012: Odpůrce byl rovněž ve smyslu výše uvedené judikatury Nejvyššího správního soudu oprávněn v průběhu pořizování územního plánu měnit své stanovisko vůči výhradám uplatněným navrhovatelkou, neboť se jedná o dynamický proces, v jehož průběhu se představy odpůrce o řešení daného území mohou vyvíjet. Podobně i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 6 Ao 3/ : z existence dřívějšího územního plánu či řešení navrhovaných v raných fázích územních plánování nelze dovozovat utvoření závazné správní praxe - tím by byla popřena sama podstata územního plánování. Na závěr tohoto výkladu lze tedy konstatovat, že ÚP Česká Lípa je zatížen nezákonností spočívající v procesním pochybení při odůvodnění výsledného řešení regulace využití ploch na pozemcích p. č. 625/4, 625/5, 625/6, 639/1, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4 a 264 v k. ú. Dolní Libchava. Jejich řešení v první verzi veřejně projednávaného Návrhu ÚP Česká Lípa spolu funkčně souviselo v rámci vymezení zastavitelných ploch BM/14,05 a 04-UV1 a bylo kompletně vyřazeno, aniž by bylo dohledatelné odůvodnění této úpravy. Z toho důvodu je nutné zrušit veškeré grafické i textové části ÚP Česká Lípa, které stanoví regulaci předmětných ploch. Zde je na místě odkázat na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Ao 2/ ze dne 24. října V tomto rozsudku bylo konstatováno, že při přezkumu zákonnosti opatření obecné povahy je třeba ctít zásady proporcionality a zdrženlivosti při zasahování do politickým procesem vygenerovaných rozhodnutí, kterým územní plán bezpochyby je. Není tudíž dán důvod k rušení celého opatření obecné povahy, pokud byla nezákonnost shledána pouze v jedné jeho části a zároveň charakter předmětného opatření umožňuje oddělení této části od ostatních, nezákonností nezatížených částí dokumentace. Vzhledem k tomu, že řešení regulace předmětných ploch ovšem úzce souviselo i s rozhodnutími o námitkách 1.58 a 2.2 směřujících vůči řešení předmětných ploch, je nutné zrušit i tato rozhodnutí. Ta jsou dle ustanovení 172 odst. 5 správního řádu součástí opatření obecné povahy. V rámci správního přezkumu opatření obecné povahy bylo nutné se při rušení jeho části na závěr vypořádat i s podmínkami danými ustanoveními 94 odst. 4 a 5 správního řádu. Bylo tedy třeba zvážit, zda újma, která zrušením části územního plánu vznikne některým osobám dotčeným řešením územního plánu, které nabyly svá práva v dobré víře, nebude ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jiným dotčeným osobám, v jejichž prospěch je část územního plánu rušena. Zde je třeba pochybnosti o případné neodůvodněnosti rušení předmětné části ÚP Česká Lípa odmítnout. Za současného stavu je stanovení regulace dotčených pozemků nezákonně odůvodněno. Jejich vlastníkům tak nejsou v souladu s právními předpisy upraveny možnosti využívání svého vlastnictví. Ostatní osoby nějakým způsobem dotčené vymezením předmětných ploch sice vydáním ÚP Česká Lípa nabyly určité jistoty, že regulace dotčených pozemků zůstane v režimu nezastavitelných zemědělských ploch. Tato jejich právní jistota je nicméně ve srovnání s nezákonnou regulací pozemků dopadajících přímo na jejich vlastníky slabším právním statkem a tudíž i újma, která jim zrušením části ÚP Česká Lípa vznikne, je méně intenzivní. VII. Nezákonnost předmětných částí ÚP Česká Lípa byla v předchozím bodu tohoto rozhodnutí prokázána a s ohledem na zásadu procesní ekonomie již není pro výsledek tohoto přezkumného řízení nutné dopodrobna se zabývat dalšími namítanými nedostatky. Podle ustanovení 55 odst. 3 stavebního zákona je nicméně obec, jejíž územní plán či jeho část byla zrušena, povinna bezodkladně přistoupit ke změně takového územního plánu, tak aby byla zajištěna kompletnost a

8 8 KÚLK/59124/2013/OÚP/ legálnost platné územně plánovací dokumentace v obci. Při pořizování takové změny se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn. S ohledem právě na tuto povinnost je na místě se v rámci tohoto rozhodnutí alespoň rámcově zabývat dalšími namítanými nezákonnostmi ÚP Česká Lípa. VIII. Jako další procesní pochybení namítané v podnětu, na jehož základě bylo zahájeno toto přezkumné řízení, byly podateli podnětu jmenovány chyby při určení mandátu určeného zastupitele a procesní pochybení při schvalování pokynů pro úpravu Návrhu ÚP Česká Lípa zastupitelstvem. Dále byla namítnuta chyba spočívající v tom, že pořizovatel při úpravách Návrhu ÚP Česká Lípa opomenul svou povinnost vyžádat si po úpravě funkčního využití plochy na pozemku p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava stanovisko jeho vlastníků. K první námitce týkající se mandátu určeného zastupitele je třeba argumentaci podatelů odmítnout jako nedůvodnou. Lze se jednoznačně ztotožnit s metodikou ústředního orgánu státní správy v agendě územního plánování, Ministerstva pro místní rozvoj, které v brožuře Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu vyslovilo názor, že usnesení jmenující některou osobu jako určeného zastupitele nepozbývá při ustanovení nového zastupitelstva automaticky platnosti. Výkon veřejné správy je kontinuálním procesem a usnesení přijatá v jednom volebním období nemusí být s ustavením nového zastupitelstva okamžitě nahrazována novými usneseními. Nové zastupitelstvo mělo samozřejmě možnost usnesení jmenující pana Jana Stejskala jako určeného zastupitele zrušit, nicméně neučinilo tak a konkludentně tak vyslovilo s pokračováním jeho působení jako určeného zastupitele souhlas. Vzhledem k tomu, že pan Stejskal byl i v novém volebním období zvolen zastupitelem, nelze v jeho pokračujícím působení v pozici určeného zastupitele vidět jakékoliv zákonné nedostatky. K namítaným nezákonnostem, které údajně nastaly při schvalování pokynů na úpravu Návrhu ÚP Česká Lípa na zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konstatujeme jen stručně, že je třeba oddělit odpovědnost vyplývající z případného porušení ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, upravujících pravidla zasedání zastupitelstvem obcí, a důvody nezákonnosti opatření obecné povahy pořizovaného a vydávaného na základě stavebního zákona a správního řádu. Proces pořizování územně plánovací dokumentace je upraven ve stavebním zákoně a podle ustanovení 54 odst. 3 tohoto zákona platí, že v případě, kdy zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. Pořizovatel v případě Návrhu ÚP Česká Lípa obdržel prostřednictvím určeného zastupitele předmětné pokyny a upravil dle nich Návrh ÚP Česká Lípa. Následně ho takto upravený opětovně předložil Zastupitelstvu města Česká Lípa ke schválení. Postupoval tak zcela v souladu se stavebním zákonem. Pokud by vrámci činnosti Zastupitelstva města Česká Lípa docházelo k porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, bylo by to nutné řešit nástroji zakotvenými v předmětném zákoně. Zcela v souladu s analogickým rozhodnutím Krajského soudu v Praze, sp. zn. 50 A 4/ ze dne 13. května 2013, konstatujeme, že instituty stavebního zákona nemohou sloužit jako specifický dozorčí prostředek vůči úkonům, které se řídí jinými právními předpisy. Takový stav neodpovídá podstatě právní úpravy územního plánování a ostatně ani není v souladu s obecným principem plynoucím z čl. 2 odst. 3 Ústavy, podle níž lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Na závěr přezkumu ÚP Česká Lípa z pohledu zákonnosti procesu jeho pořízení je třeba se vypořádat s námitkou, dle které pořizovatel pochybil, když si po úpravě regulace využití pozemku

9 9 KÚLK/59124/2013/OÚP/ p. č. 625/4 v k. ú. Dolní Libchava po prvním veřejném projednání Návrhu ÚP Česká Lípa nevyžádal stanovisko jeho vlastníků. Tato povinnost dle podatelů podnětu vyplývá z ustanovení 172 odst. 5 správního řádu, které zní: Jestliže by vyřízení námitky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Tuto námitku je nutné opět odmítnout jako nedůvodnou, neboť citované ustanovení správního řádu je pravidlem obecným vůči úpravě procesu pořízení ve stavebním zákoně. Ustanovení 53 odst. 2 stavebního zákona postup při úpravách návrhu územního plánu konkrétně upravuje, a to následující formulací: Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu ( ), upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Dle základního právního principu lex specialis derogat legi generali se v případě úpravy stejného právního vztahu více právními předpisy použije pravidlo, které daný vztah upravuje na konkrétnější rovině. V tomto případě se tedy použije úprava daná stavebním zákonem a město Česká Lípa tak postupovalo zcela souladu s právními předpisy, když po podstatných úpravách oznámilo veřejnou vyhláškou nové veřejné projednání, aniž by konkrétně oslovovalo všechny, úpravami potenciálně dotčené, osoby. Z pohledu komplexních dopadů územních plánů na území, jeho obyvatele a uživatele, by identifikace takových oprávněných osob byla nereálná, stejně tak jako řádná administrace celého procesu. IX. Ve čtvrtém kroku přezkumu zákonnosti opatření obecné povahy je řešen soulad napadeného opatření obecné povahy shmotným právem. Námitky tohoto typu nebyly podateli podnětu vzneseny a ani v rámci prováděného přezkumného řízení nebyly takové nedostatky u ÚP Česká Lípa nalezeny. Určitý přesah do nezákonnosti samotného obsahu ÚP Česká Lípa mají procesní chyby při odůvodňování úprav dokumentace a rozhodování o námitkách. Tyto otázky však byly dostatečně vyřešeny v předchozích kapitolách tohoto rozhodnutí. X. V závěrečné páté části přezkumu je třeba zhodnotit, zda je řešení napadeného ÚP Česká Lípa v souladu se zásadou proporcionality, tzn., zda je řešení spravedlivé vůči dotčeným osobám, omezení jejich práv přiměřené a odpovídající účelu daného územního plánu. Danou otázku je v případě napadené části ÚP Česká Lípa upravující plochy na pozemcích p. č. 625/4,5,6 v k. ú. Dolní Libchava a na souvisejících pozemcích v daný okamžik nemožné kvalifikovaně řešit. S ohledem na nedostatky v odůvodnění není možné posoudit, na základě čeho bylo zvoleno finální řešení dokumentace. Pouze v obecné rovině je tudíž třeba připomenout východiska územně plánovacích procesů, tak jak vyplývají z právních předpisů i judikatury správních soudů. Komplexně řešení otázky proporcionality shrnulo usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 1 Ao 1/ : Územní plán reguluje možné způsoby využití určitého území. V tomto smyslu představuje významný, byť ve své podstatě spíše nepřímý zásah do vlastnického práva těch, jejichž nemovitosti tomuto nástroji právní regulace podléhají, neboť dotyční vlastníci mohou své vlastnické právo vykonávat pouze v mezích přípustných podle územního plánu. Znamená to především, že jsou omezeni v tom, co se svým pozemkem či stavbou do budoucna mohou činit, na přípustné varianty využití jejich nemovitostí, jež vyplývají z územního plánu. V tomto smyslu může územní plán představovat zásadní omezení ústavně zaručeného práva vlastnit majetek (čl. 11 LZPS), jež je jedním ze základních pilířů, na nichž již po staletí stojí západní civilizace a její svobodný rozvoj. Zásahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny

10 z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona. [...] Omezení v podobě územního plánu je v obecné rovině uvedené podmínky schopno zpravidla splňovat. V první řadě má v principu legitimní důvody územní plánování je prostředkem k harmonizaci poměrů na území jím regulovaném a umožňuje sladit veřejný zájem (včetně veřejného zájmu přesahujícího dimenze regulovaného území) s individuálními zájmy týkajícími se daného území. Znamená to tedy, že vlastníci dotčení územním plánováním jsou zásadně povinni za předpokladu, že i další shora uvedené podmínky budou splněny strpět i bez svého souhlasu omezení, která pro ně vyplývají z územního plánu, nepřesáhnou-li určitou míru, v rámci níž lze taková omezení po každém vlastníku bez dalšího spravedlivě požadovat (spravedlivou míru). Jaká míra to bude, je nutno posoudit vždy v konkrétním případě s přihlédnutím k rozhodným okolnostem. [...] V některých případech dosažení ústavně legitimních a zákonem stanovených cílů územního plánování nebude možné dosáhnout způsobem, který by se každého jednotlivého z vlastníků pozemků a staveb na územním plánem regulovaném území dotkl toliko ve spravedlivé míře; v takovém případě je přípustný i zásah přesahující tuto míru, přičemž ani zde k jeho provedení není nutný souhlas dotčeného vlastníka. Přípustnost takového zásahu i proti vůli vlastníka je dána jeho ústavně legitimním a zákonem stanoveným cílem a splněním dalších podmínek, jejichž komplex lze souhrnně označit za zásadu subsidiarity a minimalizace takového zásahu. (Zásadou subsidiarity a minimalizace zásahů do vlastnických a jiných věcných práv při tvorbě územního plánu musí být, jak výše uvedeno, ostatně vedena veškerá omezení vyplývající z územního plánu, tedy i omezení nepřesahující spravedlivou míru; v opačném případě by se jednalo o ústavně nepřípustný, neboť v rozporu s čl. 4 odst. 4 LZPS jsoucí zásah.) Obsáhlá citace z jednoho z nejvýznamnějších usnesení Nejvyššího správního soudu řešícího proporcionalitu územně plánovací dokumentace by měla být pro město Česká Lípa vodítkem, jakým způsobem projednat dodatečnou změnu ÚP Česká Lípa, která nahradí části dokumentace zrušené tímto rozhodnutím. Poučení: Toto rozhodnutí se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou. Rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desku Krajského úřadu Libereckého kraje a úřední desku Městského úřadu Česká Lípa. Doručení rozhodnutí nastává 15. dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje. Výše vymezené části ÚP Česká Lípa jsou zrušeny dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Právní moc nastane doručením tohoto rozhodnutí postupem uvedeným v předchozím odstavci. Dle ustanovení 55 odst. 3 stavebního zákona platí, že dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě 54 odst. 4 a 5, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají. V rozsahu této změny se dále postupuje obdobně podle 43 až 45, 50 odst. 2 až 8 a 51 až 54; vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu 10

11 s územně plánovací dokumentací kraje nezpracovává. Dojde-li ke zrušení celého územního plánu, při pořizování se naváže na poslední úkon, který nebyl zrušením zpochybněn. Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy dle ustanovení 174 odst. 2 správního řádu je řízení specifické a dle ustanovení 174 odst. 1 správního řádu pro toto řízení platí obdobně ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé správního řádu. Vzhledem k tomu, že v procesu pořízení územního plánu nejsou ze zákona definováni žádní účastníci ve smyslu ustanovení 27 a násl. správního řádu, ani přezkumné řízení ve věci územního plánu nemůže mít žádné účastníky řízení. Dle ustanovení 76 odst. 5 správního řádu se tak nelze proti tomuto rozhodnutí odvolat. Otisk úředního razítka Kateřina Lauermannová vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Zveřejněno: Sejmuto: Obdrží: 1) Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. (Městský úřad Česká Lípa je povinen toto rozhodnutí dle ustanovení 25 odst. 3 správního řádu bezodkladně vyvěsit na své úřední desce, a to po dobu nejméně 15 dnů, která je dána ustanovením 25 odst. 3 správního řádu. Doklad o zveřejnění žádáme následně zaslat zpět na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu.) 2) JUDr. Dana Kořínková, Ph.D., LL.M., advokátka se sídlem Praha 8 Karlín, Sokolovská 47/13. 11

Územní plány - aktuální problémy

Územní plány - aktuální problémy Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti

Judikatura soudů. Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Judikatura soudů Vysoká nad L. zamítnutí žaloby o náhradu škody ÚP Jistebnice zrušení OOP z důvodu procesní i věcné nezákonnosti Autor příspěvku: Ing. Petr Háp Vysoká nad Labem Žaloba na zaplacení cca

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Územní plánování - aktuální informace

Územní plánování - aktuální informace Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Novela soudního řádu správního - zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Metodické doporučení Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje duben 2014 Obsah 1 Úvod... 1 2 Kdo je dotčeným orgánem... 1 3 Co musí

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce.

Návrh na pořízení ÚP se podává u obce. Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/6698/2012/OSR/336 Olomouc dne 3. dubna 2012 Čj.: KUOK/29708/2012 Oprávněná úřední osoba pro

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodické doporučení OBSAH I. Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu 1. Úvodní informace pořizovatele 2. Vysvětlení

Více

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna

Důvodová zpráva. 1. Nový územní plán města Brna Důvodová zpráva 1. Nový územní plán města Brna 1.1 Statutární město Brno pořizuje pro své území nový územní plán. V loňském roce byl veřejně projednán koncept územního plánu zpracovaný dle schváleného

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel

Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování hájit zájmy svých obyvatel Městské části Prahy mají při územním plánování jiné postavení než obce a města, která dělená nejsou. Obecně platí, že městské části,

Více

Judikatura v územním plánování Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Judikatura v územním plánování Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Judikatura v územním plánování 2014 Mgr. Jindřich Felcman Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Prostorová regulace ve směrné části 188/3 SZ: O úpravě směrné části této

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu NSS č.j. 9 Aos 1/2013-69 ze dne10.9.2013: zamítl kasační stížnost proti rozsudku KS v Praze, kterým bylo zrušeno OOP ÚPO

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Ao 1/2011-192 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Horní Lhota, jako věcně příslušný správní orgán podle ust. 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: č. j. 7 Ao 2/2007-86 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatelů: a)

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu

Územně plánovací judikatura Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Územně plánovací judikatura - 2013 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu Vztah vydaných územních rozhodnutí a nového ÚP Nový ÚP musí vydaná územní rozhodnutí respektovat

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 1/2008-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Ao 7/2010-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v

Více

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA LIBEREC KULK 5498/2016 Ing. Römišová/404 lucie.romisova@kraj-lbc.cz

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části);

1. Koncept územního plánu velkého územního celku, kompletní elaborát (včetně návrhu vymezení závazné části); MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ odbor územně a stavebně správní Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Pardubický kraj Krajský úřad odbor strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Komenského náměstí 125

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Mirošovice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad na území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: MMB2013000000586 '/fc Rada města Brna Z6/025. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18. června 2013 ZM6/2313 Název: Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování Obsah: - Důvodová

Více

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník

Změna č. 15 územního plánu sídelního útvaru Mělník Přezkum a odůvodnění návrhu změny č.15 územního plánu sídelního útvaru Mělník podle 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Postup

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení

Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Aktuální judikatura k obecnímu zřízení Ing. Marie Kostruhová ředitelka odboru dozoru a kontroly Posuzování samostatné působnosti obcí při 310 kontrolách (2006 2012) bylo zjištěno celkem 1 688 případů porušení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ BOR OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR Zastupitelstvo města Nový Bor, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona ř. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 149109/2015 Sp. zn.: S-JMK 131818/2015 OÚPSŘ Brno 25.11.2015 Adresáti: dle rozdělovníku

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁDU A INVESTIC ROZHODNUTÍ. r u š í.

O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁDU A INVESTIC ROZHODNUTÍ. r u š í. O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁDU A INVESTIC O D DĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ č. j.: KUJCK 50089/2013/OREG datum: 16. 09. 2013 vyřizuje:

Více

Závěry z jednání Poradního sboru

Závěry z jednání Poradního sboru Závěry z jednání Poradního sboru MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Mgr. Pavel Machata Odbor územního plánování MMR 1) Problematika zrušení územního plánu 2) Spojené pořízení úpravy a změny územního plánu

Více

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE

M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Stavební úřad Magistrátu města Prostějova N Á V R H ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBĚDKOVICE (dále jen

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO* Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2009. *UOHSX001HGOO* UOHSX001HGOO Č.j. UOHS-R 78/2009/HS-15406/2009/310/JMa 30. listopadu 2009 V řízení o rozkladu, který proti usnesení Úřadu pro ochranu

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Aktuální judikatura související s územním plánováním. Štiřín 20. října 2016

Aktuální judikatura související s územním plánováním. Štiřín 20. října 2016 Aktuální judikatura související s územním plánováním Štiřín 20. října 2016 Aktuální témata Úprava územního plánu Aktivní žalobní legitimace Procesní pasivita Přezkum OOP Odůvodnění OOP Rozhodnutí o námitkách

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 52/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

Judikatura NSS a jak ji zohlednit v ÚP

Judikatura NSS a jak ji zohlednit v ÚP Judikatura NSS a jak ji zohlednit v ÚP MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. arch. Martin Tunka, CSc. ředitel odboru Odbor územního plánování ÚPD/OOP přezkum krajskými soudy Algoritmus přezkumu OOP -

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

U S N E S E N Í. takto:

U S N E S E N Í. takto: č. j. 5 Ao 7/2010-50 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C.

Odůvodnění. Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Odůvodnění Textová část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha C. Grafická část Odůvodnění je nedílnou součástí opatření obecné povahy jako příloha D. Postup při pořízení územního

Více

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany

Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím návrh územního plánu Nahořany Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují NAHOŘANSKÁ a.s. 549 07 Nahořany 112 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 51809/2013 Sp. zn.: S - JMK 51809/2013 OÚPSŘ Brno 09.05.2013 ROZHODNUTÍ Městský

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Uzemní plán Ustí Č.j. 1. ÚPO -2009 V Ústí 5.2. 2009 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Ústí v souladu s ustanovením * 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Dolní Břežany. è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu Dolních Břežan OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Dolní Břežany è. 4/2009 ze dne 21. záøí 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu Dolních Břežan OBEC DOLNÕ BÿEéANY ZASTUPITELSTVO OBCE 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany;

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Hořín ze dne 7. prosince o schválení územního plánu obce Hořín

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Hořín ze dne 7. prosince o schválení územního plánu obce Hořín OBEC HOØÍN U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Hořín ze dne 7. prosince 2004 o schválení územního plánu obce Hořín Zastupitelstvo obce Hořín: A) B e r e n a v ě d o m í 1. informaci pořizovatele o vyhodnocení

Více

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82:

Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, , se částečně vyhovuje Odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 82: NÁMITKA č. 82 82-1 Námitka č. 82 82-2 Námitce č. 82 podané paní Ing. Dagmar Hořínkovou, bytem Na Lukách 40/350, 724 00 Ostrava Stará Bělá, ze dne 7.8.2013, kterou se požaduje mimo zastavěné území rozšířit

Více

ORM 2. Název materiálu: Určený zastupitel pro územní plánování

ORM 2. Název materiálu: Určený zastupitel pro územní plánování Podklady na zasedání ZM dne: 27.11.2014 ORM 2. Název materiálu: Určený zastupitel pro územní plánování Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: RNDr. Miroslav Varga Zúčastní se projednávání v ZM: RNDr.

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699.

V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699. V Praze dne: 24.4.2014 Spisová značka: SZ 046063/2014/KUSK REG/Bu Č. j.: 065443/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Bublová / 257 280 699 viz rozdělovník Odložení podnětu k provedení přezkumného řízení Krajský úřad

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. /

NÁVRH Opatření obecné povahy č. / Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Slavkov pod Hostýnem Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Jméno a příjmení: Ing. Iva Kasalová

Více