Došlo: Spis, zn.: MUJI. OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA / «LINKA / Ing. Jan Starý/ j an. -lbe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Došlo: 1 6-10- 2013. Spis, zn.: MUJI. OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA / «LINKA / E-MAIL Ing. Jan Starý/ 485 226 406 j an. starý @kraj -lbe."

Transkript

1 Obdrží: dle rozdělovníku SPISOVÁ ZNAČKA OÚPSŘ 271/ Krajský ú řad Libereckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu 1UJIP806P1LX lozh. wléstský ÚŘAD Poč.iistu: " 10, JILEMNICE Poč. pfiioh: Došlo: C.I, PDMUJL.Mtóffi. Spis, zn.: MUJI. OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA / «LINKA / Ing. Jan Starý/ j an. -lbe. cz C jí,ř * Killj LIBEREC 15. října 2013 ROZHODNUTI Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán věcně a místně příshjišný podle ust. 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, ust. 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád"), přezkqumal na podkladě odvolání Jiřího Jerieho, nar bytem Mrklov 81, Benecko, Jilemnice, podaného jeho zástupcem Ing. Zbyňkem Zellerem, nar , bytem Textilní 580, Semily (účastník řízení o odvolání dle 27 odst. 1 správního řádu), nedatovanou písemností (na Městský úřad Jilemnice doručena ), rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu, spis. zn. MUJI 30/2013/ÚPSŘ a č.j. PDMUJI 5505/2013/Fi/Rozh ze dne a dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodl takto: Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu, spis. zn. MUJI 30/20b/ÚPSŘ a č. j. PDMUJI 5505/2013/Fi/Rozh ze dne , kterým bylo k žádosti Jaromíra Blažka, nar , bytem Chuchelna 176, Semily (účastník řízení o žádosti dle 27 odst. 1 správního řádu), podané dne , vydáno podle ust. 79 zákona č. 183/2006 Sb-, o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon") územní rozhodnutí o umístění stavby: Ovčín/salaš, včetně kanalizační přípojky, žumpy, akumulační zemní jímky s přepadem a jímacího potrubí na pozemcích ppč. 467/1 (trvalý travní porost), 468 (trvalý travní porost), 469 (o$tatní plocha) a 470 (trvalý travní porost) v k.ú. Mrklov, obec Benecko, se ruší a věc se vrací k novému projednání. Odůvodnění: Úvodem Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen odvolací orgán), pokládá za nutné uvést, že dnem nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon"). Zákonem č, 350/2012 Sb., byl stavební zákon novelizován ve značném rozsahu, a proto odvolací orgán tímto pokládá za nutné zdůraznit tu skutečnost, že či. II Přechodná ustanovení", bod 14. tohoto zákoha stanoví, že stavební úřady (krajský úřad je stavebním úřadem II. stupně) dokončí řízení dle změní právních předpisů tak, jak byly účinné ke dni Proto v řízení o podaném odvoláníj odvolací orgán (stavební úřad II. stupně) postupoval a rozhodoval podle dosavadních právníct předpisů ve znění platném ke dni Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen stavební úřad"), zn. MUJI 30/2013/ÚPSŘ a č.j. PDMUJI 5505/2013/Fi/Rozh ze dne , bylo k žádosti Jaromíra Blažka vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby na stavbu: Ovčín/salaš, včetně kjanalizační přípojky, žumpy, akumulační zemní jímky s přepadem a jímacího potrubí v k. ú. Mrklov, obec Benecko. Na tomto místě odvdlací orgán uvádí, že v dalším textu tohoto odůvodnění rozhodnutí z důvodu úspornosti nebude u čísel pozemků uváděno katastrální území, ve kterém se nacházejí, vždy se bude jednat o k. ú. Mrklov a obec Benecko, okres Semily. Proti tomuto rozhodnutí podal Jiří Jerie (dále jen odvolatel") odvolání, a to prostřednictvím svého zástupce Ing. Zbyňka 1 Zellera nedatovanou písemností, doručenou Městskému úřadu Jilemnice, odboru územního pláijiování a stavebního řádu (dále jen stavební úřad") dne V odvolání odvolatel íuvádí, že je výše uvedené rozhodnutí stavebního úřadu nesprávné, mimo jiné také proto, že se stavební úřad dostatečně nevypořádal s jeho oprávněnými námitkami uplatněnými již v průběhu řízení. I. námitka odvolatele jsměřuje proti způsobu posouzení souladu stavby s územním plánem Benecko, kdy ustanovení na sir. 30 textové části územního plánu hovoří o tom, že do volné krajiny se neumísťují zařízení parušující harmonická měřítka krajiny (tzn. výškové stožáry, zařízení pro ustájení zvířat a objeikty pro skladování či odstavování zemědělské techniky apod.), a také proti správnímu uvážení stavebního úřadu ohledně této problematiky. Stavební úřad se spokojil s odkazem na ust. '18 odst. 5 stavebního zákona. Odvolatel se domnívá, že je použití obecné úpravy v tomto případě zcela nesprávné, neboť dlouhodobě zpracovávaný územní plán obce Benecko výslovně nedoporučuje zmíněný druh stavby umisťovat do volné krajiny. II. námitka polemizuje se smyslem existence dané stavby, kdy odvolatel hodnotí její samotnou podstatu z ekonomického hlediska za zcela nelogickou, neboť stavba bude vykazovat v první fázi vysoké investiční náklady a posléze zcela neudržitelné náklady provozní. Odvolatel se domnívá, že zamýšlený objekt, navržený pro účely zemědělství, má zvýše uvedených důvodů zakrýt účel skutečný, kterým je pbdle názoru odvolatele kupříkladu stavba pro rekreaci. III. námitkou odvolatel poukazuje na neúplnost předložené dokumentace stavby pro územní řízení (projektant Ing. Anna Trýznová), ze které podle názoru odvolatele není zcela zjevné to, zda se bude jednat o provoz celoroční nebo sezónní. Po upřesnění při ústním jednání, že se bude jednat o provoz celoroční, pak namítá, že podle jeho názoru bude v zimě velmi obtížné dodržet zákonné podmínky pro chov ovcí. IV. námitka odvolatele se týká absence souhlasného stanoviska veterinární správy z důvodu, že stavebník není chovatel, což je dle jeho názoru v rozporu se souhrnnou zprávou, kde je uvedena registrace. Jedná se rovněž o námitku, uplatněnou již dříve v rámci správního řízení, se kterou se, podle názoru odvolatele, stavební úřad nedostatečně vypořádal, kdy odvolatel stanovisko veterinární správy, převzaté stavebním úřadem, že: Krajská veterinární správa nebude vydávat závazný posudek ná uvedenou stavbu, jelikož se jedná o stavbu, která nepodléhá státnímu veterinárnímu dozoru 1 ", nepovažuje za dostatečné stanovisko. V. námitkou odvolatel zpochybňuje správnost hydrogeologického posudku, v případě dotčeného zdroje pitné vody, napházejícího se po spádnici pro nemovitost č. p. 88, u kterého není podle názoru

3 odvolatele zajištěna ochrana, což je zamlčeno i v dokumentaci předmětné stavby zpracované pro územní řízení. Odvo atel přikládá fotografie zmíněné lokality, kde upozorňuje na existující studnu, která není vdokumbntaci stavby, zpracované pro územní řízení, nikde zakreslena a podává vysvětlení, že se daným problémem nebyl ochoten zabývat žádný z účastníků řízení. V námitce VI. odvolatel uvádí, že k zásobování krmivem a odvozu chlévské mrvy, dle podmínek KRNAP, chybí pro předmětnou stavbu vhodné přístupové komunikace, kdy jejich skutečná podoba neodpovídá dokumentaci stavby pro územní řízení (uvedené jako zpevněné plochy) a tak je, podle odvolatele, v zimnín} období předmětná lokalita dopravně nedostupná, kdy nelze zaparkovat ani na státní silnici. Zde je v návaznosti na odpověď stavebního úřadu, že je možno se k předmětné stavbě dopravovat i jiným způsobem než běžnými dopravními prostředky (např. lyže, sněžnice apod. a to odvolatel považuje v 21. století za absurdní způsob), zmíněna možnost porušení ust. 11 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, které požaduje zabezpečení prohlídky hospodářských zvířat alespoň lx denně, včetně denní obsluhy a zároveň včasný zásah veterináře, odvoz uhynulých ovcí., atd. VII. námitka odvolatele se týká zániku přístupu k nemovitosti č. p. 88 v důsledku oplocení, který není řešen v projektové dokumentaci stavby, kdy vlivem vybudovaného oplocení se výrazně změnily poměry v území, a to odvolatel na rozdíl od stavebního úřadu považuje za vadu a nikoliv výhodu. Odvolatel ;uvádí námitku proti tvrzení stavebního úřadu, že vzhledem ktomu, že předložená dokumentace neřeší přístup ke stávající nemovitosti č. p 88, lze z toho dovozovat, že v důsledku elektrického ohradníku k ohrožení přístupu na předmětný pozemek nedojde (kůly s elektrickými dráty a zbytky tkaniny nazývané elektrickým oplůtkem nahradily původní před asi dvěma lety postavený cca 2 m vysoký plot z dřevěných krajinek). VIII. námitka se týká oplocení, které bylo již údajně provedeno a nebylo podle názoru odvolatele řádně vyměřeno, nepoť vyměření bylo provedeno v jeho nepřítomnosti a bez jeho souhlasu, je provedeno trvale pocjl elektrickým proudem v těsné blízkosti trvale obývaného domu, což považuje za nebezpečné. Stavební úřad v tomto případě argumentoval, že skutečnou podstatou oplocení je přenosný elektrický ohradník pro regulaci pohybu stáda v rámci pozemků ve vlastnictví investora a je osazen do volné krajiny a podle stavebního úřadu je jeho užívání zcela bezpečné. Odvolatel nesouhlasí s tvrzením, že se jedná o přenosné ohradníky, neboť byly osazeny na pevně zabudovaných kůlech původního plotu. Ohradníky představují podle odvolatele zvýšené nebezpečí pro děti v jeho blízjcosti a odvolatel požaduje nápravu. Dále odvolatel uvádí, že je povinností stavebníka informovat souseda o vyměření pozemku a stavbě plotu na hranici pozemků, popřípadě si vyžádat jeho souhjas. IX. námitka odvolatele spočívá v nerovném přístupu k účastníkům řízení, kdy někteří byli vyrozuměni písemně a jiní veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí stavebního úřadu považuje odvolatel za nesprávné, založené na nesprávných podkladech a v rozporu sust. 92 odst. 2 stavebního zákona. Odvolatel požaduje napadené rozhodnutí zrušit a zamítnout žádost stavebníka o vydání územního rozhodnutí. Stavební úřad písemností ze dne vyrozuměl účastníky řízení o obsahu podaného odvolání a současně je v souladu s 86 odst. 2 správního řádu vyzval, aby se k odvolání vyjádřili a stanovil jim k tomu lhůtu 15! dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. Této možnosti využila zástupkyně žadatele Jaromíra Dlažka, Ing. Anna Trýznová a to písemností ze dne , která byla stavebnímu úřadu djoručena dne a ve které vyjádřila stanovisko kjednotlivým bodům odvolání odvolatele.:

4 KI. námitce, týkající se nesouladu stavby s územním plánem obce Benecko a nedostatečné argumentace stavebního úřadu odkazem na obecnou úpravu ust. 18 odst. 5 stavebního zákona Anna Tryznová uvádí, že pro zachování rázu kulturní krajiny je nezbytná zemědělská údržba luk i pastvin, a proto zákoiodárce včlenil do stavebního zákona možnost umístit stavby sloužící pro tuto funkci do nezastavěného území, což podporuje dotacemi i správa KRNAP. Dále poukazuje na to, že v případě předmětné lokality se nejedná o volnou krajinu", ale o cíp louky pod kulisou vzrostlých stromů", přičemž dodává, že předmětnou stavbou není velkokapacitní stáj, nýbrž stavba, která je v souladu s měřítkem hmotnosti všech okolních bývalých zemědělských usedlostí, sloužících dnes bohužel již pouze pro rekreační účely, kdy o údržbu krajiny nemá nikdo z majitelů zájem. KII. námitce odvolatele rozebírající smysl stavby a její ekonomickou stránkuje vyjádřen názor, že tento ekonomický rozbor postrádá klady chovu ovcí, tzn. možnost využití dotací za udržované pozemky a nadšení z chovatelské činnosti. Ekonomický rozbor odvolatele podle autorky písemnosti rovněž postrádá možnost rozmnožení stáda, zisky z prodeje masa jehňat a mléčných produktů v případě, že by majitel začal provozovat chov jako živnost, přičemž je zásadně odmítnuta možnost, že bude stavba mít jinou, např. rekreační funkci. III. námitkou, kterou odvolatel namítal neúplnost dokumentace stavby pro územní řízení a která podle něho neřeší způsob provozu salaše, podává Anna Trýznová vysvětlení, že stavba bude sloužit především pro zimní ustájení základního stáda, a proto je počítaná kapacita na uskladnění krmiva uvažována pouze pro zimní období, kdy stačí ke zvěři pouze docházet a není třeba jiných dopravních prostředků. Proti IV. námitce odvolatele o absenci závazného stanoviska veterinární správy je zde argumentováno neznalostí předpisů odvolatele v dané problematice, kdy smyslem tohoto vyjádření je doplnit informaci o tom, že o ovce bude každý den postaráno. Další a to V. námitkou byla odvolatelem zpochybněna správnost hydrogeologického posudku dotčeného zdroje pitné vody, kdy není podle odvolatele zajištěna jeho ochrana a toto rovněž dokumentace stavby pro územní řízení nemá ani řešit. Ktomu zástupkyně žadatele uvedla, že studna jev projektové dokumentaci zakreslena na výkrese č. 1 - situace s tím, že byl dokladován znalecký posudek, podle kterého se na ni nevztahuje ochranné pásmo. K námitce č. VI., kterou odvolatel upozornil na zjištění KRNAP, o tom že v předmětné lokalitě chybí vhodné přístupové komunikace a jejich stav neodpovídá dokumentaci stavby zpracované pro územní řízení je zmíněna místní veřejná komunikace, v minulosti převážně užívaná pro zemědělské účely, která sice není primárně určena pro osobní automobily, nicméně využít ji takto lze a nedaleko předmětného místa se navíc nachází parkoviště a odstavná plocha. Další námitka č. VII. odvolatele, která se týkala zhoršení přístupu k nemovitosti p.č. 88 vlivem vybudovaného oplocení. K tomu Anna Trýznová podává tvrzení, že tato přístupová cesta nevedla po louce, na kterou je umísťována předmětná stavba a tím pádem není předmětem tohoto řízení. K charakteru oplocení a jeho zaměření, které je předmětem VIII. námitky odvolatele, je ve vyjádření uvedeno, že se jedná o přenosný ohradník, kůly jsou pouze zatlučeny do země a je snadné s nimi následně manipulovat a pro ochranu dětí je investor ochoten na hranici pozemku umístit ještě další kůly a textilní pásky, které budou předsazeny před elektrický ohradník. K záležitosti vyměřování pozemků je poznamenáno, že o něm informuje vždy geodetická společnost, která provádí měření a osazování mezníků a u kontroly stávajícího stavu soused nemusí být přizván.

5 Podle autorky písemlnosti - vyjádření byl při kontrolním měření a předávání geodetických bodů odvolatel přítomen a tuto skutečnost účelově popírá. Vyjádření zástupkyně investora lze shrnout tak, že odvolání je hodnoceno jako nedůvodné. Stavební úřad nemohl o podaném odvolaní rozhodnout, a proto odvolání se spisem věci písemností ze dne předložil odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Odvolací orgán nejpijve posoudil, zda jsou naplněny podmínky řádně podaného odvolání, pokud jde o jeho přípustnost včasnost. Bylo zjištěno, že odvolání byla podána oprávněnými subjekty ve smyslu ust. 81 odst. 1 správního řádu. Dále bylo zjištěno, že podané odvolání bylo ve smyslu ust. 83 správního řádu podáno včas. Proto bylo možné o odvolání rozhodnout jedním ze způsobů uvedených v ust. 90 správního řádu. Odvolací orgán přezkoumal soulad odvoláním napadeného rozhodnutí a řízení, které předcházelo jeho vydání s právními předpisy, kdy věcná správnost napadeného rozhodnutí se přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy vyžaduje-li to veřejný zájem na dodržování zákonnosti. K vadám projednávání věci, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí správními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží, kdy tímto postupem není dotčeno právo na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Ze spisu prvoinstančního správního orgánu byly zjištěny tyto skutečnosti: Dne obdržel stavební úřad žádost stavebníka o vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil podle ust. 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání. V průběhu řízení uplatnil účastník řízení (odvolatel) námitky. Po provedení územního řízení, posouzení žádosti, dokladů a podkladů kní přiložených dospěl k závěru, že jsou splněny zákonem stanovené podmínky, a proto dne vydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Jeho obsah, jakož i úkony stavebního úřadu provedené po doručení odvolání, jsou popsány v předchozím textu. Odvolací orgán po posouzení věci dospěl k závěru, že v postupu stavebního úřadu byla zjištěna pochybení, která nebylo možné odstranit v odvolacím řízení, a proto rozhodnutí stavebního úřadu ze dne bylo bez dalšího zrušeno a věc byla stavebnímu úřadu vrácena zpět k novému projednání. Zejména se jednalo o skutečnost, kdy stavební úřad v řízení nezjistil stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti (ust. 3 správního řádu) a za tím účelem neopatřil podklady v kvalitě, rozsahu a podrobnosti potřebné pro náležité posouzení a rozhodnutí ve věci samé. Odvolací orgán dále dospěl k závěru, že uvážení stavebního úřadu o dále uvedených otázkách vybočilo z mezí a hledisek daných zákonem. K věci samé lze uvést tyto skutečnosti. Specifikou územního řízení je skutečnost, že k vydání územního rozhodnutí musí být splněny všechny požadavky (podmínky, nároky) stanovené právními předpisy, či požadavky z nich vyplývající. Tyto požadavky mohou mít věcnou i formální povahu a ve vztahu ke konkrétní stavbě s ohledem na prostředí, do kterého má být umístěna, na druh stavby a její účel atd. se může jednat často o desítky požajdavků.

6 Nedodržení, byť i jediného požadavku znamená, že konkrétní záměr (stavbu) nelze v území umístit, a proto nelze vydat požadované rozhodnutí, popřípadě v odvolacím řízení musí být takové rozhodnutí zrušeno. V daném případě ze spisu vyplynulo, že pro výše uvedenou novou stavbu ovčína nebylo vydáno žádné závazné stanovisko silničního správního úřadu (Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy) dle ust. 40 odst. 4 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích"). Již s ohledem na tuto skutečnost odvolací orgán musel dospět k závěru, že pro vydání rozhodnutí ze dne nebyly splněny zákonem stanovené požadavky, a proto rozhodnutí ze dne muselo být zrušeno. K této problematice lze uvést, že ve spise bylo dokladováno stanovisko silničního správního orgánu (MěÚ Jilemnice) v rámci koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Jilemnice ze dne č. j. PDMUJI 16057/2012, které nelze v řízení použít, protože bylo vydáno nesprávně dle ust. 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, což je ustanovení týkající se zcela jiné problematiky a to problematiky správních deliktů (přestupků), na úseku správy pozemních komunikací, nikoliv problematiky závazných stanovisek pro územní řízení. Další pochybení stavebního úřaduje v jeho práci s jednoznačně vznesenými námitkami odvolatele, které obsahově směřovaly proti závazným stanoviskům vodoprávního úřadu a silničního správního úřadu. V takovém případě platí, že i když je stavební úřad těmito závaznými stanovisky vázán, musí si ke svému rozhodnutí vyžádat alespoň vyjádření těchto dotčených orgánu k námitkám namítající osoby, protože by jinak objektivně nesplnil svou zákonnou povinnost rozhodovat o věci se znalostí jejího stavu tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. Opačný přístup nesporně nese znaky nepřípustného formalismu a ponechává v řízení nezodpovězené otázky odborného charakteru, což je nepřípustné. Dalším nedostatkem napadeného rozhodnutí, jakož i jeho podkladů, je nepochybně skutečnost, že podklady věci postrádají potřebnou úroveň komplexnosti řešení celé stavby, jednoznačnost jejího řešení, z pohledu jejího umístění i jejího provozu, jakož i jednoznačnost vazeb na okolí, což je základ posuzování předmětu územního rozhodování v územním řízení. Jde například o to, že ust. 11 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen zákon na ochranu zvířat") stanoví každodenní dohled na zvířectvo v intenzivních chovech a to minimálně v tom rozsahu, zda jim v zimním období nezamrzla voda v napájecích korytech (to zpracovaná dokumentace stavby neřeší). Projekt navíc postrádá zdůvodnění, zda se vdaném případě jedná či nejedná o intenzivní chov podle ust. 3 písm. aa) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen zákon na ochranu zvířat. V důsledku výše uvedeného není možné posoudit, zda bude dodržena podmínka tohoto zákona (viz. ust. 11 zákona na ochranu zvířat), kdy navíc ani samotná projektová dokumentace toto neřeší. K tomu je nutné dále uvést, že v projektové dokumentaci užívaný pojem zájmový chov" nekoresponduje s vysvětlením pojmů v zákoně na ochranu zvířat, konkrétně s ust. 3 písm. e) zákona na ochranu zvířat, kdy zájmový chov je definován jako chov, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a slouží především k zájmové činnosti člověka. V této souvislosti je třeba uvést, že každý (to platí jak pro žadatele, tak i pro stavební úřad) se může na dotčený orgán státní správy, v tomto případě orgán veterinární správy, obrátit se žádostí o konzultaci či radu v této záležitosti v zájmu toho, aby i z hlediska péče o zvířata předmětná stavba vyhovovala příslušným předpisům.

7 V případě problematiky ochrany studny či studen v okolí stavby, na kterou poukazuje odvolatel, je třeba uvést, že stavební úřad nesprávně pracoval s námitkou odvolatele ohledně této problematiky. Stavební úřad měl po vznesení této námitky vyzvat dále osobu, která zpracovávala hydrogeologický posudek, aby se z hlediska této odbornosti vyjádřila k výhradám uvedeným v námitkách účastníka řízení, aby bylo jednoznačně a přesvědčivě prokázáno splnění všech předpisů, jakož i to, že obavy účastníků řízení jsou itiedůvodné. Odvolací orgán dále uvádí, že pochybení stavebního úřadu bylo zjištěno i v případě posouzení souladu stavby s vydfaným územním plánem (územně plánovací dokumentací), které stavební úřad provedl dle ust. 90 písm. a) stavebního zákona. Jedná se hlavně o nedostatečné odůvodnění stavebního úřadu, který usoudil, že umístění předmětné stavby jev souladu s Územním plánem Benecko. K tomu odvolací orgán uvádí, že za splnění požadavku na souladu stavby s územním plánem nelze v žádném případě považovat pouhý odkaz na ust. 18 odst. 5 stavebního zákona. Jde o to, že dané ust. 18 odst. 5 stavebního zákona stanoví obecně, co lze umístit v nezastavěném území, avšak dané ustanovení samo o sobě nenahrazuje a nemůže nahradit správní uvážení stavebního úřadu, posuzující konkrétní záměr na umístění stavby, ve vztahu ke konkrétním podmínkám území, jeho kvalitě a hodnotám a dále ve vztahu ke konkrétnímu cílenému směřování dalšího vývoje území tak, jak bylo závazně stanoveno závazným územním plánem, jenž stanoví závazné limity a regulativy využití území a je závazný pro rozhodování dotčených orgánů i stavebního úřadu (viz ust. 45 odst. 3 stavebního zákona). K tomu lze dodat, že posouzení souladu stavby s územním plánem je podle stavebního zákona povinností prvoinstančního správního orgánu, tedy stavebního úřadu. V tomto smyslu musí odvolací orgán přisvědčit názoru odvolatele, že stavební úřad při vydávání územního rozhodnutí neposuzoval naplnění podmínky regulativu územního plánu ze str. 30 jeho textové části (kapitola Základní podmínky ochrany krajinného rázu), kde je uvedeno, že do volné krajiny se neumísťují zařízení narušující harmonická měřítka krajiny, mezi něž zařazuje územní plán i zařízení pro ustájení zvířat (viz. I. námitka). Vzhledem k tomu, že stavební úřad ve svém odůvodnění nevykládá pojem volná krajina, ani prokazatelně nevysvětluje, zda se v předmětné lokalitě jedná o volnou krajinu či nikoliv a neuvedl tak žádné vlastní úvahy, jak k takovému závěru dospěl a to pak znamená, že je jeho názor o souladu záměru stavby s územním plánem nepřezkoumatelný a tedy i nezákonný. A právě s námitkou odvolatele, vznesenou v průběhu územního řízení, vhledem k regulativu o volné krajině" se stavební úřad zodpovědně nevypořádal s patřičnou hloubkou, neboť zároveň neprovedl vyhodnocení stavby v území, jak to obecně vyžaduje územní rozhodování, které je oproti územnímu plánování již rozhodováním o konkrétních stavbách, konkrétních pozemcích a konkrétních vazbách nových staveb v území. Povinností stavebního úřadu bylo posoudit problematiku volné krajiny. Touto záležitostí se nezabývalo ani kladné závazné stanovisko Správy KRNAP z hlediska krajinného rázu dle ust. 12 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, protože posouzení krajinného rázuje zcela jinou a jen dílčí problematikou, nijak nesouvisející s problematikou souladu nové stavby s územním plánem. Dalším nedostatkem napadeného územního rozhodnutí a jeho podkladů je např. jednoznačně neřešená problematika oplocení stavby. Je zcela nepřijatelné, aby v územním řízení, popř. odvolacím územním řízení teprve probíhala diskuse o koncepci stavby, popřípadě se upřesňovalo řešení stavby. K těmto činnostem slouží ve vztahu k investorům a jejich projektantům možnost se

8 vždy obrátit na stavební úřad i dotčené orgány s předběžnými konzultacemi (ale i s ostatními dotčenými osobami působícími v území - sousedé). Na základě toho (a stavební zákon to předpokládá) se zpracuje dokumentace stavby pro územní řízení s jasným a jednoznačným řešením stavby, jejího provozu a vazeb na okolí a to tak, aby daný podklad byl nejen formálně, ale i věcně spolehlivým podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu a podporou správnosti výsledného ohledně sousedů - účastníků řízení. Pokud je při předběžném jednání ze strany sousedů vzneien nesouhlas se záměrem či jiné výhrady, je to signál pro investora a jeho projektanta, aby zvážili korekce záměru, popř. vypracovali ohledně namítané problematiky podrobnější a důkladnější podklady, které by jednoznačně a přesvědčivě prokázaly nedůvodnost námitek, popř. typů námitek, jejichž vznesení se dá v územním řízení reálně očekávat. V daném případě je patrné, že až do odvolacího řízení (tzn. odvolání a na něj navazující vyjádření k podanému odvolání) byla vedena debata o oplocení v území, kdy odvolatel požadoval oplocení na ochranu před střety mezi zvěří a dětmi, pohybujícími se v území a investor, přesněji jeho zástupce uvedl ve vyjádření k odvolání, že by se o tom dalo uvažovat. Z toho je patrná nejednoznačnost koncepce záměru stavby, což je v územním řízení nepřijatelné. Stavební úřad po vrácení spisu vyzve žadatele k doplnění podkladů (viz předchozí text) a stanoví mu lhůtu k jejich doplnění. V případě, že podklady budou doloženy, stavební úřad provede řízení a následně rozhodne ve věci samé. Pokud ve stanovené lhůtě nebudou požadované podklady doloženy, stavební úřad řízení zastaví. Ktomu odvolací orgán současně dodává, že další průběh řízení, jakož i jeho výsledek nemůže a nebude předjímat. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat, (ust. 91 odst. 1 správního řádu). RNDr. Kateřina Lauermannová vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 7

9 Rozhodnutí musí bý t vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje, (j)becního úřadu obce Benecko a Městského úřadu Jilemnice též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení (platí mimo účastníky řízení dle ust. 27 odst. 1 správního řádu, viz dále, kterým je doručováno do vlastních rukou). Vyvěšeno dne: Podpis oprávněné oscjby potvrzující vyvěšení: Sejmuto dne: Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí: Razítko: Razítko:

10 Rozdělovník: Úřady pro vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o datu jeho vyvěšení a sejmutí (také o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, na stránkách internetu) zasláním potvrzeného stejnopisu zpět odvolacímu orgánu (doručení rozhodnutí těmto úřadům datovou schránkou): Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 81, Jilemnice Obecní úřad Benecko, Stěpanická Lhota 35, Benecko, Jilemnice Účastníci územního řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 27 odst. 1 správního řádu a ust. 85 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou: Jiří Jerie, Mrklov 81, Benecko k rukám zmocněného zástupce Ing. Zbyňka Zellera, Textilní 580, Semily Jaromír Blažek, Chuchelna 176, Semily k rukám zmocněné zástupkyně Ing. Anny Trýznové, Do Žlábku 843, Jilemnice Obecní úřad Benecko, Stěpanická Lhota 35, Benecko, Jilemnice Účastníci územního řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona - doručí se veřejnou vyhláškou: Hana Jeriová, Mrklov 81, Benecko, Jilemnice Ing. Pavel Kraus, Nová 1565/18, Říčany u Prahy Petr Kraus, Vítězná 530/11, Malá Strana, Praha 5 Anna Krausová, Slovanská 894, Vrchlabí 1 Lukáš Píchá, Roztocká 1001, Jilemnice RNDr. Ivana Smrčková, CSc, Hekrova 851/6, Háje, Praha 415 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, Žižkov, Praha 3 Ing. Josef Vízner, Zálesní Lhota 67, Studenec, Jilemnice Miroslav Vraštil, Mrklov 45, Benecko, Jilemnice Dotčené orgány (doručení jednotlivě do datové schránky): Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, Liberec 1 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, Liberec 1 Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 81, Jilemnice Správa KRNAP, odbor státní správy, Dobrovského 3, Vrchlabí 10

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti : ve lhůtě pro uplatnění případných námitek či připomínek nebyly ze strany veřejnosti žádné uplatněny. PROTOKOL z ústního jednání ze dne 11.9.2012 ve věci územního řízení pro umístění stavby : Odkanalizování (septik Epurbloc 2000, zemní pískový filtr, vsakovací jímka a venkovní kanalizace) pro objekt če.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -------------------------------------------------------------- DORUČENKOU! Pan

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-3/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 9.7.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11.

Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Miroslav Hrdlička e-mail: hrdlicka@muiv.cz dne 13.11. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI15775/2015-3 tel/fax:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

"Inženýrské objekty" SO 02 Řád vody; SO 03 Přípojka NN; Kanalizace, ČOV, akumulační nádrž a vsakovací jímka

Inženýrské objekty SO 02 Řád vody; SO 03 Přípojka NN; Kanalizace, ČOV, akumulační nádrž a vsakovací jímka odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: SÚ/141/2011/9360/2011/KRN OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Krňanská Jaroslava TELEFON: 577 680 220 E-MAIL: krnanska@muotrokovice.cz DATUM: 20. dubna 2011 dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: RR/2970/15 Spis. zn.: ZN/356/RR/15 Počet listů: 11 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Bohumila Sládková

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: JID: Číslo jednací: 12.8.2015 111134/2015/KUUK/Duch 276/UPS/2015-3 ROZHODNUTí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/102663/2011/OSR/336 Olomouc dne 2. listopadu 2011 Čj.: KUOK/117219/2011 Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 19333/15-KLI-471/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 16.9.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad v, VEREJNA, v VYHL ASKA Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.2009 na stavbu nazvanou "Rodinná dům a garáž

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1318/2008-355/PJ Rousínov, dne 7. dubna 2008 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE 33364/2011/VÝST-Sm V Berouně dne 19. července 2011 Spis zn.: 997/2011/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Petr Sarnovský, 31.01.1978, Jeremenkova

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část:

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část: Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. srpna 2012 Č.j.: SÚ 6209/12-1019/2012-Rys Spis.znač.: 1019/2012-Rys Oprávněná úřední osoba: Rysová

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

I. stanovuje. II. vymezuje

I. stanovuje. II. vymezuje Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 27.11.2012 MMJ/OŽP/9708/2012 Bc.Doskočil/726 06.02.2013 17543/2013/MMJ jiri.doskocil@jihlava-city.cz Oprávněná úřední osoba V

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 82634/2012 V Olomouci dne 27. září 2012 Spis.zn.: KÚOK/62884/2012/OSR/856 Oprávněná úřední osoba

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564 V Praze dne: 11.4.2014 Spisová značka: SZ 045714/2014/KUSK REG/BT Č. j.: 062123/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Tomášková / 257 280 564 viz. rozdělovník ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d. rozhodnutí o umístění stavby

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d. rozhodnutí o umístění stavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 450 Žadatel: zastoupená: Ing. Otakar Novotný, IČ 14882205, Na Hutích 44, 466 01 Jablonec n. N. PŘEDMĚT

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/11558-12/Ra /764-2012 Rumburk, 6. dubna 2012 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 656/2012 OV MUMI 7499/2012 7.11.2012 Dobrota

Více

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje

*S00FX00M6AM8* MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor životního prostředí Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor *S00FX00M6AM8* S00FX00M6AM8 Spis.značka S-META 13952/2011 OŽP/Ba 4 Tábor Číslo jednací METAB 50824/2011/OŽP/Ba 2011-10-17

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více