Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji"

Transkript

1 Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 49 56, 2010 Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji Malus sylvestris Mill. im Bezirk Ústí nad Labem (NW Böhmen) Karel K u b á t 1, Čestmír O n d r á č e k 2 1 Přírodovědecká fakulta UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem; 2 Oblastní muzeum, Palackého 86, Chomutov; Kurzfassung Typische Exemplare des Wild-Apfels (Malus sylvestris) sind von dem allgemein kultivierten und oft verwildert auftretenden Kultur-Apfel (M. domestica) ziemlich leicht zu unterscheiden. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören Behaarung, Form und Grösse von Blättern sowie Grösse und Geschmack der Früchte (siehe Tab. 1). Nur relativ selten wurden Exemplare von M. sylvestris mit einigen Merkmalen von M. domestica (z. B. grössere oder mehr behaarte Blätter) festgestellt. Sie sind wahrscheinlich hybridogener Herkunft und im vorliegenden Beitrag als M. cf. sylvestris bezeichnet worden. Im Bezirk Ústí n. L. wurden bisher etwa 70 Vorkommen von M. sylvestris festgestellt. Die Populationen sind oft individuenarm, nicht selten handelt es sich nur um einen einzigen Baum oder Strauch. Die Fundorte konzentrieren sich nach aktuellen Kentnissen in drei Gebieten: Umgebung von Chomutov und Kadaň, mittlerer Teil des Böhmischen Mittelgebirges und Umgebung der Dörfer Krásný Les und Nakléřov im Osterzgebirge. M. sylvestris gehört in Böhmen zu den stark bedrohten Arten (Kategorie C2). In NW- Böhmen kommt die Art aber zerstreut vor, vielleicht häufiger als in anderen Teilen der ČR. Malus sylvestris je velký keř nebo až 8(-10) m vys. strom, lišící se od běžně pěstované M. domestica tvarem, velikostí a oděním listů, tvarem a velikostí malvic a dalšími znaky (viz tab. 1). Je považovaný za taxon v ČR vzácný, tomu odpovídá i zařazení mezi taxony silně ohrožené (kategorie C2). Jistě proto byly podniknuty některé kroky, směřující k případnému posílení jeho populací v přírodě. Mezi ně patří úspěšné zvládnutí mikropropagace (množení tkáňovými kulturami); podařilo se dopěstovat rostliny, které úspěšně pokračovaly v růstu na venkovním záhonu (Malá et al. 1999). Ze semen ze starých autochtonních exemplářů M. sylvestris, nalezených na stř. Moravě, se podařilo vypěstovat a do přírody reintrodukovat asi 2000 sazenic; byly využity k posílení populací na vybraných lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví (sdružení Sagittaria, M. Krátký in litt.). Poznámky k odlišení M. sylvestris a M. domestica Typické exempláře M. sylvestris je možné odlišit od M. domestica podle znaků, které jsou uvedené v následující tabulce.

2 Tab. 1. Nejdůležitější morfologické rozdíly mezi Malus sylvestris a M. domestica M. sylvestris M. domestica list - odění i na rubu lysé nebo olysávající, na jenrubu i na ploše mezi žilkami na silných žilkách na rubu u řapíku hustě trvale chlupaté někdy chlupaté list tvar a velikost eliptické až obvejčité, náhle ve špici eliptické, pozvolna se ve špici zúžené, 2,5 6,5 2 4 cm velkézužující, ,5 6,5 cm velké letorosty lysé, tmavě hnědé chlupaté až plstnaté, pozd olysalé; barva červenohnědá až bronzová pupeny lysé, špičaté ± plstnaté, tupé napadení padlím nepozorováno časté korunní lístky mm, ploché , nad bází zvlně semeník a kalich z vnějšku lysý nebo řídce chlupatý hustě chlupatý malvice 2,0 3,5 cm v průměru; trvale trpké alespoň 5 cm; trpké jen nezralé stopky plodní o 1/3 kratší až zdéli malvice mnohem kratší než průměr malvice kolce alespoň na výmladcích a mladých zpravidla chybějí exemplářích časté Tabulka byla sestavena na základě publikovaných údajů (především Büttner 1997, Dostálek 1992 a Wagner 1996) a podle vlastních pozorování. Jiné prameny se v některých charakteristikách liší, např. Terpó (1968) udává velikost listů M. sylvestris ,5 5,5 cm a pro M. domestica cm. Wagner (1996) zaznamenala z literatury ještě další znaky, které mohou sloužit k odlišení obou taxonů, většinou však mají jen omezené použití. Jedná se např. o následující: tvar malvice a hrboly v její apikální části, zakřivení plodní stopky, průměr a odění květní stopky a květního lůžka, délka prašníků, odění čnělky, velikost semen atd. Vedle Malus sylvestris a M. domestica je v literatuře pravidelně zmiňován i výskyt hybrida M. dasyphylla Borkh. Hybridizace je podle některých názorů (např. Dostálek 1992) jednou z hlavních příčin ústupu druhu. I v sz. Čechách byly pozorovány exempláře nesoucí převážně znaky M. sylvestris, ale některými charakteristikami připomínající M. domestica. Dřeviny morfologicky bližší M. domestica s některými znaky M. sylvestris zjištěny nebyly; vzhledem k obtížím s jejich rozlišením mohly být přehlédnuty, zvláštní pozornost jim nebyla věnována. V přehledu lokalit a na mapě rozšíření jsou za M. cf. sylvestris považovány exempláře podle morfologických znaků zřetelně bližší M. sylvestris, nesoucí některé znaky M. domestica: - odění: chlupy na hlavních žilkách zasahují přibližně až do 1/2 čepele, ale plocha čepele je mezi žilkami lysá; jindy jsou na rubu čepele mezi žilkami jednotlivé dlouhé chlupy velmi řídce, takže se někdy navzájem ani nedotýkají; - velikost listu: čepel na rubu ± lysá, ale delší než 8-9 cm (podle některých názorů jsou tyto rozměry ještě v rámci variability M. sylvestris, viz výše); - tvar čepele: čepel na rubu ± lysá, ale eliptická, pozvolna se zužující ve špici, někdy stejně zúžená i k řapíku. Jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o projev introgrese nebo o variabilitu v rámci druhu M. sylvestris, by bylo možné pravděpodobně jen při použití molekulárních metod. 50

3 Malus sylvestris Ekologie: Křovinaté stráně a meze, agrární valy a jiné snosy kamení, okraje cest, lesní okraje, světlé dubohabrové a suťové lesy, na živinami bohatých bazických až mírně kyselých hlubokých i kamenitých půdách od pahorkatiny do submontánního pásma (max.: temeno vrchu Špičák u Petrovic, asi 710 m n. m.). V lužních lesích a v pobřežních porostech potoků byl zaznamenán jen velmi vzácně. Zdá se, že dává přednost stanovištím nezastíněným nebo zastíněným jen částečně; staré exempláře na valech v lesích jsou nezřídka starší než okolní lesní porosty. Nejedná se o typickou lesní dřevinu, i když v lesích občas roste. Obecně známý český překlad jabloň lesní, vycházející z latinského M. sylvestris, není vhodný, spíš by měl být j. planá, obecná apod.; obdobně nejsou lesními druhy např. Anemone sylvestris nebo Anthriscus sylvestris (pro lesní bylo zpravidla používáno adjektivum sylvaticus ). Malus sylvestris byla používána jako podnož pro kulturní odrůdy M. domestica. Přímým důkazem je jeden strom M. sylvestris v dubohabřině pod vrchem Ostrý nad Březnem u Velemína, na kterém je roubování patrné. Rozšíření v Ústeckém kraji: Dosavadní znalosti o rozšíření M. sylvestris v sz. Čechách jsou jen velmi kusé. Z Českého středohoří a přilehlých území dosud publikovali konkrétní lokality jen Čelakovský (1883, 1 lokalita), Lipser et al. ( , 5 lokalit) a Dostálek (1992); část Dostálkových údajů je založena na sběrech uložených v LIT. O tom, že jde alespoň v některých územích o taxon spíš přehlížený, nepřímo svědčí výsledky floristického kurzu v Kadani (Kubát 1978): ze 7 lokalit M. sylvestris jich 6 zjistili Skalický a Skalická a 1 Houfek, ostatní účastníci taxon pravděpodobně nerozlišovali. V území ho později na několika lokalitách potvrdil Ondráček. Druh se na území Ústeckého kraje vyskytuje nerovnoměrně (cf. mapa). Většina známých lokalit je soustředěna v údolí Ohře nad Nechranickou přehradou, v Krušnohorském podhůří v širším okolí Chomutova a Krásného Lesa u Petrovic, v Labském středohoří a mezi Těchlovicemi a Benešovem n. Pl. Chybí nebo je vzácný ve středním a dolním Poohří, v širším okolí Teplic, Mostu, Roudnice, Štětí a Úštěka, v Labských pískovcích a ve Šluknovském výběžku. Nelze vyloučit, že alespoň v některých z těchto území je jen přehlížený. Druh je známý i z několika lokalit nedaleko za hranicemi sledovaného území, např. Stráž n. O., Jakubov, Bílichov, Pochvalov, Třeboc, Veliká u Kravař, Blíževedly, Oelsen v Německu aj. (podle různých pramenů a vlastních pozorování). Je velmi pravděpodobné, že i v některých sousedních územích je častější, než se dosud předpokládá. Diskuse a závěr Podle dosud publikovaných údajů z Ústeckého kraje (asi 15 lokalit) by bylo možné usuzovat, že je Malus sylvestris v této části Čech poměrně vzácným druhem. K jeho ohrožení údajně přispívá i spontánní křížení s běžně pěstovanou a zplaňující M. domestica. Z dosavadního extenzivního sledování je zřejmé, že alespoň v některých částech kraje jde spíš o taxon přehlížený. To lze podpořit faktem, že dosud byla publikována asi pětina z dosud zjištěných přibližně 70 lokalit, což je v této floristicky dobře známé části Čech překvapivé. Odlišení typických exemplářů Malus sylvestris od různých kultivarů M. domestica nečiní větší potíže (soubor znaků v tab. 1). Problematické mohou být rostliny blízké M. sylvestris, nesoucí některé znaky M. domestica. Jedná se bezpochyby o hybridy (M. dasyphylla); v příspěvku jsou jako M. cf. sylvestris uvedeny jen lokality těch z nich, které jsou výrazně bližší M. sylvestris. 51

4 Nejčastějšími stanovišti M. sylvestris jsou lesní okraje, kamenité i hlinité meze, agrární valy a jiné snosy kamení, okraje cest, nezřídka i lesy. Nejedná se však o typickou lesní dřevinu; staré stromy v lesích vyrůstají nezřídka na kamenitých valech, na kterých rostly dříve, než byly valy pohlceny lesem. Část lokalit byla zjištěna při studiu flóry agrárních valů a pronikání dřevin na neobhospodařované pozemky. Podle dostupných údajů roste M. sylvestris v některých částech Ústeckého kraje roztroušeně, jinde chybí. Populace jsou zpravidla málo početné, nezřídka byl zaznamenán jediný strom nebo keř. Alespoň některé starší stromy by měly být zaevidovány a učiněna opatření, aby nebyly z neznalosti pokáceny např. na palivové dřevo. Žádný exemplář tohoto druhu není zařazen do oficiálního seznamu památných stromů v Severočeském regionu (Ústecký kraj a větší část Libereckého kraje viz Tábor et al. 2002) ani v Karlovarském kraji (Michálek 2008). Práce byla zčásti podpořena grantem Ministerstva zemědělství č. QH Literatura Bělohoubek J. et Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu Měcholupy 1995, Domoušice Severočes. Přír., Litoměřice, 32: Büttner R. (1997): Erkennungsmerkmale des Malus sylvestris (L.) Miller. Inform. Flor. Kart. Thüringen, Jena, 13: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4/3: 287. Praha. Dostálek J. (1992): Malus Mill. jabloň. In: Hejný S. et Slavík B., Květena České republiky 3: Academia, Praha. Kubát K. [ed.] (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. Severočes. Přír., Litoměřice, 8-9/1: Lipser H., Wittenberger G. et Wittenberger W. ( ): Pflanzenvorkommen im Böhmischen Mittelgebirge und im Ost-Erzgebirge aus den Jahren Aussiger Bote, München, 19, 20, Beil., p Malá J., Cvrčková H., Máchová I. et Šíma P. (1999): Využití mikropropagace při záchraně cenných populací ušlechtilých listnatých dřevin. Zpr. Lesn. Výzk., Zbraslav-Strnady, 44: Michálek J. (2008): Památné stromy Karlovarského kraje. Muzeum Sokolov. Tábor I., Reš B. et Součková M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. Acta Průhoniciana, Průhonice, 71: Terpó A. (1968): Malus Miller. In: Tutin T. G. et al., Flora Europaea 2: Cambridge. Wagner I. (1996): Zusammenstellung morphologischer Merkmale und ihrer Ausprägungen zur Unterscheidung von Wild- und Kulturformen des Apfel- (Malus) und Birnbaumes (Pyrus). Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., Berlin, 82: Příloha 1: Lokality Malus sylvestris Mill. a M. cf. sylvestris v Ústeckém kraji Následující přehled lokalit je sestaven především na základě herbářových položek, uložených v LIT a CHOM. Takové lokality jsou označeny letopočtem sběru a zkratkou jména sběratele; až na uvede- Rozšíření Malus sylvestris (kolečka) a M. cf. sylvestris (trojúhelníky) v Ústeckém kraji 52

5 53

6 54

7 výjimky jsou sběry Č. Ondráčka (On) uloženy v CHOM, sběry K. Kubáta (Kt) v LIT. Literární údaje jsou citovány obvyklým způsobem. S ohledem na měřítko mapy byly některé velmi blízko sebe ležící lokality zakresleny jedním bodem (v textu jsou uvedeny jako samostatné lokality). Lokality M. cf. sylvestris (plné trojúhelníky) nebyly do mapy zakresleny pokud na téže nebo bezprostředně sousedící lokalitě byl zjištěn i čistý, nezhybridovaný druh M sylvestris. 1. Doupovská pahorkatina Rašovice: lem listnatého lesa cca 0,75 km JV od obce (2006 On). Kadaň: NPR Úhošť, doubrava na Z stráni (2000 On). Kadaň: skalky nad Ohří V obce (Houfek in Kubát 1978). Tušimice: Běšický chochol, doubrava na S stráni, 1 exemplář (2003 On). Dobřenec: Dobřenecký rybník 1 km JJV od obce, křovinatý doprovod na levém břehu potoka Leska J od silnice na Konice(2001 On). 3. Podkrušnohorská pánev Domina: doubrava nad levým břehem Hačky, V od žel. trati; 0,4 km Z ZJZ od žel. stanice Domina (2008 On). Březenec: Telšské údolí, smíšený listnatý les cca 0,9 km SSV od obce (2003 On). Březenec: pravý břeh Březeneckého potoka cca 0,5 km Z od západního okraje obce, 1 exemplář (2003 On). Hrádečná: listnatý remízek 0,5 km JZ od obce (2000 On). Hrob: val na kraji lesa S od vsi, velký strom (2008 Kt). 4a. Lounské středohoří Lužice: křoviny na okraji šipákového háje (2001 Kt). Razice: vrch Holibka (1970, 1995 Kt; Dostálek 1992). Měrunice: vrch Vraník (Lipser et al ). Chrastná u Vlastislavi: SZ svah kóty Třešňovka, 1 strom (2010 Kt). M. cf. sylvestris: Sutom: pás křovin na J JZ úpatí Holého vrchu, 1 ex. (2005 Kt). 4b. Labské středohoří Březno u Velemína: cesta dubohabřinou pod Ostrým (2009 Kt); na podnož M. sylvestris byl naroubován nějaký kultivar M. domestica, nedaleko v lese 1 strom M. sylvestris bez naroubování. Kocourov: vrch Lhota (Lipser et al ). - Prackovice: křovinatý skalnatý vrchol nad železnicí JV od Kubačky (1997 Kt). Knobloška: křovinatá opuková stráň 0,4 km S obce (2005 Kt). Knobloška: opuková stráň pod silnicí nedaleko rozcestí na Kamýk, malý bohatě plodný ex. (2004 Kt). Žitenice: doubrava na Z svahu Satanu, 1 stromek (2000, 2004 Kt). Hlinná: mezi JV okrajem plató Holého vrchu a krajem lesa V od Velkého Hradiště, vzrostlý strom (2005 Kt). Sebuzín (Dostálek 1992): sedlo nad Krkavčí skálou, malý stromek (1998 Kt). Sebuzín: travnatý hřbítek pod skalkou asi 400m VJV od Havraní skály, malý stromek (2002 Kt). Sebuzín: vrch Pahorek, křovinatý J svah pod vrcholem (2009 Kt). Brná n. L.: kraj doubravy asi 100 m od kříže nad vsí, obvod pod rozvětvením 30 cm nad zemí asi 1 m (2003 Kt). Brná n. L.: Sluneční stráň, dol. třetina svahu nad chatami, vz. (1997 Kt). Ústí n. L., Střekov (Dostálek 1992): les při cestě od hradu na Novou Ves u odbočky na vyhlídku, 1 malý strom (1997 Kt). Ústí n. L., Koštov: horní partie skal na pravém břehu Bíliny, nevelký strom (2001 Kt). Milbohov: údolí k Bílině (Lipser et al ). Mojžíř: les nedaleko jeho okraje 0,5 km J od Mašovic (1999 Kt). M. cf. sylvestris: Malíč: cesta k vodojemu, 1 vzrostlý strom (1998 Kt). Sebuzín: kraj opuštěných sadů a lesa na sv. úpatí Krkavčí skály, větší strom (2002 Kt) Církvice: Deblík, dubohabřina na Z svahu, 1 malý stromek (2000 Kt). Ústí n. L. Střekov: trasa naučné stezky na S úpatí vrchu Vysoký Ostrý, kraj lesa (2002 Kt). 6. Džbán 55

8 Hříškov: NPR Velký Štít: plošina na horním okraji skalní hrany (1999 On; Bělohoubek et Švankmajer 2000). Konětopy: kraj polní značené cesty 2 km JZ obce (2010 Kt). 7a. Libochovická tabule Levousy: křovinatý okraj lesa při cestě nad obcí (1994 Kt). 25a. Krušnohorské podhůří vlastní Louchov: křovinatý lem lesa cca 1,1 km SV od obce (2000 On). Volyně: PP Bříza ojcovská, dřevinami zarůstající pastvina 1 km JV JJV od kostela v obci (2008 On); při cestě z obce k PP Bříza ojcovská (2008 Kt). Bečov u Blatna: mez v loukách 0,55 km SZ od obce (2000 On). Bečov u Blatna: mez v loukách 0,7 km SSZ od obce (2000 On). Blatno: křovinatá stráň 0,55 km JJZ od středu obce (2000 On). Jindřišská: Červenohrádecká obora, v lese naproti lovecké chatě 1,1 km SV od obce, velmi vzácně (2002 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, skalky cca ve 2/3 výšky jižní stráně (2000 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, Skalky na vrcholu (2000 On). - Krásný Les: mez, křovinatý lem cesty 1,5 km Z ZJZ od vrchu Špičák (k. 723,3) (1999 On). Krásný Les: mez, úvoz nad levým břehem Rybného potoka 1,1 km Z od vrchu Špičák (2000 On). Krásný Les: vrch Špičák, pod vrcholovou, skalou velký plodný strom (1999 On LIT). Zadní Telnice: turistická cesta nedaleko točny autobusu, 1 stromek (1997 Kt). Nakléřov: křovinatý lem louky na levém břehu Jílovského potoka 1,25 km SSV od vrchu Nakléřovská výšina (k. 703,6) (1998 On). Nakléřov: lesní okraj z. od rozcestí na Knínice (2000 Kt). Knínice: mez v křovinami zarůstajících loukách cca 1,2 km Z ZSZ od obce (2000 On). M. cf. sylvestris: Volyně: lem lesa 1,1 km JV od kostela (2000 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, skalky na vrcholu (2004 On). Adolfov: mezi horním krajem Cvičné louky a cestou na Liboňov, malý keřík (2003 Kt). Telnice: vlhký les asi 1 km JZ od nádraží, dvojkmen (2004 Kt). 29. Doupovské vrchy Okounov: vrch Javor a pod silnicí 1 km JZ obce (Skalický in Kubát 1978). M. cf. sylvestris: Kotvina, cesta na kraji obce (1995 Kt). 44. Milešovské středohoří Štěpánov: suťové lesy nad z. úpatím Štěpánovské hory, zřídka (1999 Kt). Milešov: u cesty na Hradišťany, 1 stromek (Čelakovský 1883); úpatí Milešovky (Dostálek 1992). Dřevce: křovinatý val J od louky na plató Hradišťan, 2 stromy, obvod asi 80 cm (2004 Kt). Děkovka: kraj stepní lysiny na nejvyšším vrcholu Solanské hory, 1 stromek (2005 Kt) M. cf. sylvestris: Velemín: cesta lesem na úpatí Milešovky (2003 Kt). 45a. Lovečkovické středohoří Rýdeč (Dostálek 1992). Těchlovice: Vrabinec: křovinatý lem lesa na JZ úpatí vrchu s hradní zříceninou (2001 On). Rytířov u Těchlovic: křovinatý kraj polní cesty asi 1 km S obce, 1 strom (1998 Kt). Těchlovice: vrch Stříbrný roh (Dostálek 1992). Velká Veleň: okraj louky při SV kraji vsi (2002 Kt). Malá Veleň: okraj pastvin asi 1,3 km JV od zastávky ČD, mohutný strom (2002 Kt). M. cf. sylvestris: Kundratice: Varhošť, u lesní cesty pod vrcholem (1996 Kt). 46a. Děčínský Sněžník M. cf. sylvestris: Děčínský Sněžník: u silnice asi 1,1 km Z od rozhledny, kraj silnice (2007 Kt). 56

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D.

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova Tereza Baďurová

Více

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ

KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ KULT HOR V NEOLITU? NEO- A ENEOLITICKÉ NÁLEZY Z HOR A VRCHŮ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ Marie ZÁPOTOCKÁ Milan ZÁPOTOCKÝ Z. Smrž: Nová memoria mohou být v podstatě objevena jen náhodou, občas snad i pracným vyhodnocením

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras)

Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 201-227, 2006 Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras) 1 Úvod Martin D a n č á k & Martin Duchoslav Flora and vegetation of the Špraněk National

Více

Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. Ing. Pavel ATTL, Ph.D. Ing. Petr STUDNIČKA

Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. Ing. Pavel ATTL, Ph.D. Ing. Petr STUDNIČKA Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch Ing. Pavel ATTL, Ph.D. Ing. Petr STUDNIČKA Praha, říjen 2009 S t r á n k a 2 Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+

Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+ Zpracování managementového plánu pro evropsky významný druh Callimorpha quadripunctaria na lokalitách zahrnutých v projektu LIFE+ (aktivita A3, Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými

Více

chráněnou přírodou Lounska Odbor životního prostředí Městského úřadu Louny CHKO České středohoří Kamýk Libčeves kopec Sinutec 28

chráněnou přírodou Lounska Odbor životního prostředí Městského úřadu Louny CHKO České středohoří Kamýk Libčeves kopec Sinutec 28 Průvodce chráněnou přírodou Lounska Odbor životního prostředí Městského úřadu Louny Žiželice 22 Žatec Měcholupy 2 22 255 Most Velemyšleves Holedeč Blšanka 250 Staňkovice Liběšice Chomutovka zám. Líčkov

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra biologie Bakalářská práce Mgr. Tomáš Jalůvka Edukační (výchovně-vzdělávací) potenciál přírodních parků v ČR Olomouc 2013 vedoucí práce: doc.

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022

Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ. na období 2013-2022 Plán péče o přírodní památku BÍLÉ STRÁNĚ U ŠTĚTÍ na období 2013-2022 Obsah 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN 1.2 Platný právní předpis

Více

Fakulta sportovních studií

Fakulta sportovních studií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Analýza potenciálu rozvoje cykloturistiky v oblasti Krušné hory Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

U P O L Í N. Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma

U P O L Í N. Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma U P O L Í N Prosinec 2013 Informační zpravodaj AOPK ČR, Správy CKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec zdarma Rašelinná jizerská louka v nadregionálním biocentru ÚSES Jizerské louky v NPR Rašeliniště

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa Lidická 25/27, 602 00 Brno Návrh koncepce soustavy území ponechaných samovolnému vývoji v 1.-3. lesním vegetačním

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU

SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU SOUHRN B OTANICKÉHO A ZOOLOGICKÉHO P RŮZKUMU severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách BOTANICKÝ PRŮZKUM Mgr. Richard Višňák, Ph. D. ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM RNDr. Antonín Kůrka (arachnologický

Více

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96,

1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, Králova výšina 7, Ústí nad Labem, 400 96, 18 EVIDENCE PSEUDOKRASOVÝCH JESKYNNÍCH OBJEKTŮ V NPR KAŇON LABE EVIDENCE OF THE PSEUDOKARST CAVES IN THE NNR KAŇON LABE Richard POKORNÝ 1, Dan EMINGER 1, Jaroslav KUKLA 2 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Hřensko Listopad 2010 9. ročník 2/2010 Z OBSAHU: S Václavem Cílkem o povodních a skalách... 2 Povodeň a Dolský mlýn...3 Záchrana genofondu

Více

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC

B. DALŠÍ VERTIKÁLNÍ STAVBY TYPU ZÁKLADNOVÝCH STANIC OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STUDIE 3 A. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 4 A.1 ÚVOD 4 A.2 METODOLOGICKÉ PRINCIPY STUDIE 6 A.2.1 ANALÝZA VIDITELNOSTI - PARAMETRY ANALÝZY 7 A.3 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 8 A.4 HODNOCENÍ

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

Observatoř Milešovka. kolem nás co to je

Observatoř Milešovka. kolem nás co to je Observatoř Milešovka věda 29 kolem nás co to je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., (ÚFA) se zabývá výzkumem atmosféry Země v celém jejím rozsahu od přízemní vrstvy až po magnetosféru a výzkumem jejího

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji

Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Bohemia centralis, Praha, 17: 169-209, 1988 Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Die Verbreitung der Schwanzlurche im mittelböhmischen Bezirk Vít ZAVADIL - Miroslav DITTRICH - Petr ŠAPOVALIV

Více

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007

Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007. ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Průběžná zpráva projektu SP/2d4/31/07za 2. a 3. čtvrtletí 2007 ke kontrolnímu dni 3. 12 2007 Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu, vyhodnocení rizikových

Více

LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR

LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR STUDIO B&M PROJEKTOVÁNÍ, OCHRANA KRAJINY LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU LETŃANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VESELSKÁ 17 591 01 ŽĎÁR

Více

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE OBSAH PRÁCE 1 ÚVOD, CÍL, SPECIFICKÉ OTÁZKY A POSTUP POSOUZENÍ...3 1.1 Úvod, východiska a cíl posouzení...3 1.2 Specifické otázky hodnocení - legislativní rámec...3 1.3 Specifické otázky hodnocení - odborný

Více