Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji"

Transkript

1 Severočes. Přír., Ústí nad Labem, 41: 49 56, 2010 Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji Malus sylvestris Mill. im Bezirk Ústí nad Labem (NW Böhmen) Karel K u b á t 1, Čestmír O n d r á č e k 2 1 Přírodovědecká fakulta UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem; 2 Oblastní muzeum, Palackého 86, Chomutov; Kurzfassung Typische Exemplare des Wild-Apfels (Malus sylvestris) sind von dem allgemein kultivierten und oft verwildert auftretenden Kultur-Apfel (M. domestica) ziemlich leicht zu unterscheiden. Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören Behaarung, Form und Grösse von Blättern sowie Grösse und Geschmack der Früchte (siehe Tab. 1). Nur relativ selten wurden Exemplare von M. sylvestris mit einigen Merkmalen von M. domestica (z. B. grössere oder mehr behaarte Blätter) festgestellt. Sie sind wahrscheinlich hybridogener Herkunft und im vorliegenden Beitrag als M. cf. sylvestris bezeichnet worden. Im Bezirk Ústí n. L. wurden bisher etwa 70 Vorkommen von M. sylvestris festgestellt. Die Populationen sind oft individuenarm, nicht selten handelt es sich nur um einen einzigen Baum oder Strauch. Die Fundorte konzentrieren sich nach aktuellen Kentnissen in drei Gebieten: Umgebung von Chomutov und Kadaň, mittlerer Teil des Böhmischen Mittelgebirges und Umgebung der Dörfer Krásný Les und Nakléřov im Osterzgebirge. M. sylvestris gehört in Böhmen zu den stark bedrohten Arten (Kategorie C2). In NW- Böhmen kommt die Art aber zerstreut vor, vielleicht häufiger als in anderen Teilen der ČR. Malus sylvestris je velký keř nebo až 8(-10) m vys. strom, lišící se od běžně pěstované M. domestica tvarem, velikostí a oděním listů, tvarem a velikostí malvic a dalšími znaky (viz tab. 1). Je považovaný za taxon v ČR vzácný, tomu odpovídá i zařazení mezi taxony silně ohrožené (kategorie C2). Jistě proto byly podniknuty některé kroky, směřující k případnému posílení jeho populací v přírodě. Mezi ně patří úspěšné zvládnutí mikropropagace (množení tkáňovými kulturami); podařilo se dopěstovat rostliny, které úspěšně pokračovaly v růstu na venkovním záhonu (Malá et al. 1999). Ze semen ze starých autochtonních exemplářů M. sylvestris, nalezených na stř. Moravě, se podařilo vypěstovat a do přírody reintrodukovat asi 2000 sazenic; byly využity k posílení populací na vybraných lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví (sdružení Sagittaria, M. Krátký in litt.). Poznámky k odlišení M. sylvestris a M. domestica Typické exempláře M. sylvestris je možné odlišit od M. domestica podle znaků, které jsou uvedené v následující tabulce.

2 Tab. 1. Nejdůležitější morfologické rozdíly mezi Malus sylvestris a M. domestica M. sylvestris M. domestica list - odění i na rubu lysé nebo olysávající, na jenrubu i na ploše mezi žilkami na silných žilkách na rubu u řapíku hustě trvale chlupaté někdy chlupaté list tvar a velikost eliptické až obvejčité, náhle ve špici eliptické, pozvolna se ve špici zúžené, 2,5 6,5 2 4 cm velkézužující, ,5 6,5 cm velké letorosty lysé, tmavě hnědé chlupaté až plstnaté, pozd olysalé; barva červenohnědá až bronzová pupeny lysé, špičaté ± plstnaté, tupé napadení padlím nepozorováno časté korunní lístky mm, ploché , nad bází zvlně semeník a kalich z vnějšku lysý nebo řídce chlupatý hustě chlupatý malvice 2,0 3,5 cm v průměru; trvale trpké alespoň 5 cm; trpké jen nezralé stopky plodní o 1/3 kratší až zdéli malvice mnohem kratší než průměr malvice kolce alespoň na výmladcích a mladých zpravidla chybějí exemplářích časté Tabulka byla sestavena na základě publikovaných údajů (především Büttner 1997, Dostálek 1992 a Wagner 1996) a podle vlastních pozorování. Jiné prameny se v některých charakteristikách liší, např. Terpó (1968) udává velikost listů M. sylvestris ,5 5,5 cm a pro M. domestica cm. Wagner (1996) zaznamenala z literatury ještě další znaky, které mohou sloužit k odlišení obou taxonů, většinou však mají jen omezené použití. Jedná se např. o následující: tvar malvice a hrboly v její apikální části, zakřivení plodní stopky, průměr a odění květní stopky a květního lůžka, délka prašníků, odění čnělky, velikost semen atd. Vedle Malus sylvestris a M. domestica je v literatuře pravidelně zmiňován i výskyt hybrida M. dasyphylla Borkh. Hybridizace je podle některých názorů (např. Dostálek 1992) jednou z hlavních příčin ústupu druhu. I v sz. Čechách byly pozorovány exempláře nesoucí převážně znaky M. sylvestris, ale některými charakteristikami připomínající M. domestica. Dřeviny morfologicky bližší M. domestica s některými znaky M. sylvestris zjištěny nebyly; vzhledem k obtížím s jejich rozlišením mohly být přehlédnuty, zvláštní pozornost jim nebyla věnována. V přehledu lokalit a na mapě rozšíření jsou za M. cf. sylvestris považovány exempláře podle morfologických znaků zřetelně bližší M. sylvestris, nesoucí některé znaky M. domestica: - odění: chlupy na hlavních žilkách zasahují přibližně až do 1/2 čepele, ale plocha čepele je mezi žilkami lysá; jindy jsou na rubu čepele mezi žilkami jednotlivé dlouhé chlupy velmi řídce, takže se někdy navzájem ani nedotýkají; - velikost listu: čepel na rubu ± lysá, ale delší než 8-9 cm (podle některých názorů jsou tyto rozměry ještě v rámci variability M. sylvestris, viz výše); - tvar čepele: čepel na rubu ± lysá, ale eliptická, pozvolna se zužující ve špici, někdy stejně zúžená i k řapíku. Jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o projev introgrese nebo o variabilitu v rámci druhu M. sylvestris, by bylo možné pravděpodobně jen při použití molekulárních metod. 50

3 Malus sylvestris Ekologie: Křovinaté stráně a meze, agrární valy a jiné snosy kamení, okraje cest, lesní okraje, světlé dubohabrové a suťové lesy, na živinami bohatých bazických až mírně kyselých hlubokých i kamenitých půdách od pahorkatiny do submontánního pásma (max.: temeno vrchu Špičák u Petrovic, asi 710 m n. m.). V lužních lesích a v pobřežních porostech potoků byl zaznamenán jen velmi vzácně. Zdá se, že dává přednost stanovištím nezastíněným nebo zastíněným jen částečně; staré exempláře na valech v lesích jsou nezřídka starší než okolní lesní porosty. Nejedná se o typickou lesní dřevinu, i když v lesích občas roste. Obecně známý český překlad jabloň lesní, vycházející z latinského M. sylvestris, není vhodný, spíš by měl být j. planá, obecná apod.; obdobně nejsou lesními druhy např. Anemone sylvestris nebo Anthriscus sylvestris (pro lesní bylo zpravidla používáno adjektivum sylvaticus ). Malus sylvestris byla používána jako podnož pro kulturní odrůdy M. domestica. Přímým důkazem je jeden strom M. sylvestris v dubohabřině pod vrchem Ostrý nad Březnem u Velemína, na kterém je roubování patrné. Rozšíření v Ústeckém kraji: Dosavadní znalosti o rozšíření M. sylvestris v sz. Čechách jsou jen velmi kusé. Z Českého středohoří a přilehlých území dosud publikovali konkrétní lokality jen Čelakovský (1883, 1 lokalita), Lipser et al. ( , 5 lokalit) a Dostálek (1992); část Dostálkových údajů je založena na sběrech uložených v LIT. O tom, že jde alespoň v některých územích o taxon spíš přehlížený, nepřímo svědčí výsledky floristického kurzu v Kadani (Kubát 1978): ze 7 lokalit M. sylvestris jich 6 zjistili Skalický a Skalická a 1 Houfek, ostatní účastníci taxon pravděpodobně nerozlišovali. V území ho později na několika lokalitách potvrdil Ondráček. Druh se na území Ústeckého kraje vyskytuje nerovnoměrně (cf. mapa). Většina známých lokalit je soustředěna v údolí Ohře nad Nechranickou přehradou, v Krušnohorském podhůří v širším okolí Chomutova a Krásného Lesa u Petrovic, v Labském středohoří a mezi Těchlovicemi a Benešovem n. Pl. Chybí nebo je vzácný ve středním a dolním Poohří, v širším okolí Teplic, Mostu, Roudnice, Štětí a Úštěka, v Labských pískovcích a ve Šluknovském výběžku. Nelze vyloučit, že alespoň v některých z těchto území je jen přehlížený. Druh je známý i z několika lokalit nedaleko za hranicemi sledovaného území, např. Stráž n. O., Jakubov, Bílichov, Pochvalov, Třeboc, Veliká u Kravař, Blíževedly, Oelsen v Německu aj. (podle různých pramenů a vlastních pozorování). Je velmi pravděpodobné, že i v některých sousedních územích je častější, než se dosud předpokládá. Diskuse a závěr Podle dosud publikovaných údajů z Ústeckého kraje (asi 15 lokalit) by bylo možné usuzovat, že je Malus sylvestris v této části Čech poměrně vzácným druhem. K jeho ohrožení údajně přispívá i spontánní křížení s běžně pěstovanou a zplaňující M. domestica. Z dosavadního extenzivního sledování je zřejmé, že alespoň v některých částech kraje jde spíš o taxon přehlížený. To lze podpořit faktem, že dosud byla publikována asi pětina z dosud zjištěných přibližně 70 lokalit, což je v této floristicky dobře známé části Čech překvapivé. Odlišení typických exemplářů Malus sylvestris od různých kultivarů M. domestica nečiní větší potíže (soubor znaků v tab. 1). Problematické mohou být rostliny blízké M. sylvestris, nesoucí některé znaky M. domestica. Jedná se bezpochyby o hybridy (M. dasyphylla); v příspěvku jsou jako M. cf. sylvestris uvedeny jen lokality těch z nich, které jsou výrazně bližší M. sylvestris. 51

4 Nejčastějšími stanovišti M. sylvestris jsou lesní okraje, kamenité i hlinité meze, agrární valy a jiné snosy kamení, okraje cest, nezřídka i lesy. Nejedná se však o typickou lesní dřevinu; staré stromy v lesích vyrůstají nezřídka na kamenitých valech, na kterých rostly dříve, než byly valy pohlceny lesem. Část lokalit byla zjištěna při studiu flóry agrárních valů a pronikání dřevin na neobhospodařované pozemky. Podle dostupných údajů roste M. sylvestris v některých částech Ústeckého kraje roztroušeně, jinde chybí. Populace jsou zpravidla málo početné, nezřídka byl zaznamenán jediný strom nebo keř. Alespoň některé starší stromy by měly být zaevidovány a učiněna opatření, aby nebyly z neznalosti pokáceny např. na palivové dřevo. Žádný exemplář tohoto druhu není zařazen do oficiálního seznamu památných stromů v Severočeském regionu (Ústecký kraj a větší část Libereckého kraje viz Tábor et al. 2002) ani v Karlovarském kraji (Michálek 2008). Práce byla zčásti podpořena grantem Ministerstva zemědělství č. QH Literatura Bělohoubek J. et Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu Měcholupy 1995, Domoušice Severočes. Přír., Litoměřice, 32: Büttner R. (1997): Erkennungsmerkmale des Malus sylvestris (L.) Miller. Inform. Flor. Kart. Thüringen, Jena, 13: Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4/3: 287. Praha. Dostálek J. (1992): Malus Mill. jabloň. In: Hejný S. et Slavík B., Květena České republiky 3: Academia, Praha. Kubát K. [ed.] (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. Severočes. Přír., Litoměřice, 8-9/1: Lipser H., Wittenberger G. et Wittenberger W. ( ): Pflanzenvorkommen im Böhmischen Mittelgebirge und im Ost-Erzgebirge aus den Jahren Aussiger Bote, München, 19, 20, Beil., p Malá J., Cvrčková H., Máchová I. et Šíma P. (1999): Využití mikropropagace při záchraně cenných populací ušlechtilých listnatých dřevin. Zpr. Lesn. Výzk., Zbraslav-Strnady, 44: Michálek J. (2008): Památné stromy Karlovarského kraje. Muzeum Sokolov. Tábor I., Reš B. et Součková M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. Acta Průhoniciana, Průhonice, 71: Terpó A. (1968): Malus Miller. In: Tutin T. G. et al., Flora Europaea 2: Cambridge. Wagner I. (1996): Zusammenstellung morphologischer Merkmale und ihrer Ausprägungen zur Unterscheidung von Wild- und Kulturformen des Apfel- (Malus) und Birnbaumes (Pyrus). Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges., Berlin, 82: Příloha 1: Lokality Malus sylvestris Mill. a M. cf. sylvestris v Ústeckém kraji Následující přehled lokalit je sestaven především na základě herbářových položek, uložených v LIT a CHOM. Takové lokality jsou označeny letopočtem sběru a zkratkou jména sběratele; až na uvede- Rozšíření Malus sylvestris (kolečka) a M. cf. sylvestris (trojúhelníky) v Ústeckém kraji 52

5 53

6 54

7 výjimky jsou sběry Č. Ondráčka (On) uloženy v CHOM, sběry K. Kubáta (Kt) v LIT. Literární údaje jsou citovány obvyklým způsobem. S ohledem na měřítko mapy byly některé velmi blízko sebe ležící lokality zakresleny jedním bodem (v textu jsou uvedeny jako samostatné lokality). Lokality M. cf. sylvestris (plné trojúhelníky) nebyly do mapy zakresleny pokud na téže nebo bezprostředně sousedící lokalitě byl zjištěn i čistý, nezhybridovaný druh M sylvestris. 1. Doupovská pahorkatina Rašovice: lem listnatého lesa cca 0,75 km JV od obce (2006 On). Kadaň: NPR Úhošť, doubrava na Z stráni (2000 On). Kadaň: skalky nad Ohří V obce (Houfek in Kubát 1978). Tušimice: Běšický chochol, doubrava na S stráni, 1 exemplář (2003 On). Dobřenec: Dobřenecký rybník 1 km JJV od obce, křovinatý doprovod na levém břehu potoka Leska J od silnice na Konice(2001 On). 3. Podkrušnohorská pánev Domina: doubrava nad levým břehem Hačky, V od žel. trati; 0,4 km Z ZJZ od žel. stanice Domina (2008 On). Březenec: Telšské údolí, smíšený listnatý les cca 0,9 km SSV od obce (2003 On). Březenec: pravý břeh Březeneckého potoka cca 0,5 km Z od západního okraje obce, 1 exemplář (2003 On). Hrádečná: listnatý remízek 0,5 km JZ od obce (2000 On). Hrob: val na kraji lesa S od vsi, velký strom (2008 Kt). 4a. Lounské středohoří Lužice: křoviny na okraji šipákového háje (2001 Kt). Razice: vrch Holibka (1970, 1995 Kt; Dostálek 1992). Měrunice: vrch Vraník (Lipser et al ). Chrastná u Vlastislavi: SZ svah kóty Třešňovka, 1 strom (2010 Kt). M. cf. sylvestris: Sutom: pás křovin na J JZ úpatí Holého vrchu, 1 ex. (2005 Kt). 4b. Labské středohoří Březno u Velemína: cesta dubohabřinou pod Ostrým (2009 Kt); na podnož M. sylvestris byl naroubován nějaký kultivar M. domestica, nedaleko v lese 1 strom M. sylvestris bez naroubování. Kocourov: vrch Lhota (Lipser et al ). - Prackovice: křovinatý skalnatý vrchol nad železnicí JV od Kubačky (1997 Kt). Knobloška: křovinatá opuková stráň 0,4 km S obce (2005 Kt). Knobloška: opuková stráň pod silnicí nedaleko rozcestí na Kamýk, malý bohatě plodný ex. (2004 Kt). Žitenice: doubrava na Z svahu Satanu, 1 stromek (2000, 2004 Kt). Hlinná: mezi JV okrajem plató Holého vrchu a krajem lesa V od Velkého Hradiště, vzrostlý strom (2005 Kt). Sebuzín (Dostálek 1992): sedlo nad Krkavčí skálou, malý stromek (1998 Kt). Sebuzín: travnatý hřbítek pod skalkou asi 400m VJV od Havraní skály, malý stromek (2002 Kt). Sebuzín: vrch Pahorek, křovinatý J svah pod vrcholem (2009 Kt). Brná n. L.: kraj doubravy asi 100 m od kříže nad vsí, obvod pod rozvětvením 30 cm nad zemí asi 1 m (2003 Kt). Brná n. L.: Sluneční stráň, dol. třetina svahu nad chatami, vz. (1997 Kt). Ústí n. L., Střekov (Dostálek 1992): les při cestě od hradu na Novou Ves u odbočky na vyhlídku, 1 malý strom (1997 Kt). Ústí n. L., Koštov: horní partie skal na pravém břehu Bíliny, nevelký strom (2001 Kt). Milbohov: údolí k Bílině (Lipser et al ). Mojžíř: les nedaleko jeho okraje 0,5 km J od Mašovic (1999 Kt). M. cf. sylvestris: Malíč: cesta k vodojemu, 1 vzrostlý strom (1998 Kt). Sebuzín: kraj opuštěných sadů a lesa na sv. úpatí Krkavčí skály, větší strom (2002 Kt) Církvice: Deblík, dubohabřina na Z svahu, 1 malý stromek (2000 Kt). Ústí n. L. Střekov: trasa naučné stezky na S úpatí vrchu Vysoký Ostrý, kraj lesa (2002 Kt). 6. Džbán 55

8 Hříškov: NPR Velký Štít: plošina na horním okraji skalní hrany (1999 On; Bělohoubek et Švankmajer 2000). Konětopy: kraj polní značené cesty 2 km JZ obce (2010 Kt). 7a. Libochovická tabule Levousy: křovinatý okraj lesa při cestě nad obcí (1994 Kt). 25a. Krušnohorské podhůří vlastní Louchov: křovinatý lem lesa cca 1,1 km SV od obce (2000 On). Volyně: PP Bříza ojcovská, dřevinami zarůstající pastvina 1 km JV JJV od kostela v obci (2008 On); při cestě z obce k PP Bříza ojcovská (2008 Kt). Bečov u Blatna: mez v loukách 0,55 km SZ od obce (2000 On). Bečov u Blatna: mez v loukách 0,7 km SSZ od obce (2000 On). Blatno: křovinatá stráň 0,55 km JJZ od středu obce (2000 On). Jindřišská: Červenohrádecká obora, v lese naproti lovecké chatě 1,1 km SV od obce, velmi vzácně (2002 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, skalky cca ve 2/3 výšky jižní stráně (2000 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, Skalky na vrcholu (2000 On). - Krásný Les: mez, křovinatý lem cesty 1,5 km Z ZJZ od vrchu Špičák (k. 723,3) (1999 On). Krásný Les: mez, úvoz nad levým břehem Rybného potoka 1,1 km Z od vrchu Špičák (2000 On). Krásný Les: vrch Špičák, pod vrcholovou, skalou velký plodný strom (1999 On LIT). Zadní Telnice: turistická cesta nedaleko točny autobusu, 1 stromek (1997 Kt). Nakléřov: křovinatý lem louky na levém břehu Jílovského potoka 1,25 km SSV od vrchu Nakléřovská výšina (k. 703,6) (1998 On). Nakléřov: lesní okraj z. od rozcestí na Knínice (2000 Kt). Knínice: mez v křovinami zarůstajících loukách cca 1,2 km Z ZSZ od obce (2000 On). M. cf. sylvestris: Volyně: lem lesa 1,1 km JV od kostela (2000 On). Vysoká Pec: NPR Jezerka, skalky na vrcholu (2004 On). Adolfov: mezi horním krajem Cvičné louky a cestou na Liboňov, malý keřík (2003 Kt). Telnice: vlhký les asi 1 km JZ od nádraží, dvojkmen (2004 Kt). 29. Doupovské vrchy Okounov: vrch Javor a pod silnicí 1 km JZ obce (Skalický in Kubát 1978). M. cf. sylvestris: Kotvina, cesta na kraji obce (1995 Kt). 44. Milešovské středohoří Štěpánov: suťové lesy nad z. úpatím Štěpánovské hory, zřídka (1999 Kt). Milešov: u cesty na Hradišťany, 1 stromek (Čelakovský 1883); úpatí Milešovky (Dostálek 1992). Dřevce: křovinatý val J od louky na plató Hradišťan, 2 stromy, obvod asi 80 cm (2004 Kt). Děkovka: kraj stepní lysiny na nejvyšším vrcholu Solanské hory, 1 stromek (2005 Kt) M. cf. sylvestris: Velemín: cesta lesem na úpatí Milešovky (2003 Kt). 45a. Lovečkovické středohoří Rýdeč (Dostálek 1992). Těchlovice: Vrabinec: křovinatý lem lesa na JZ úpatí vrchu s hradní zříceninou (2001 On). Rytířov u Těchlovic: křovinatý kraj polní cesty asi 1 km S obce, 1 strom (1998 Kt). Těchlovice: vrch Stříbrný roh (Dostálek 1992). Velká Veleň: okraj louky při SV kraji vsi (2002 Kt). Malá Veleň: okraj pastvin asi 1,3 km JV od zastávky ČD, mohutný strom (2002 Kt). M. cf. sylvestris: Kundratice: Varhošť, u lesní cesty pod vrcholem (1996 Kt). 46a. Děčínský Sněžník M. cf. sylvestris: Děčínský Sněžník: u silnice asi 1,1 km Z od rozhledny, kraj silnice (2007 Kt). 56

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_104 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jabloň lesní Jabloň lesní Malus sylvestris Mill. Strom nebo keř asi 5-10 m vysoký,

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005

Příloha I. Novinové články: 1. RAPORT, 31. 5. 2005. 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Novinové články: Příloha I. 1. RAPORT, 31. 5. 2005 2. Rakovnický denník, 27. 5. 2005 Databáze: Příloha II. A B C Č. DRUH KÚ/NEJBL. OBEC NÁZEV 1 35 Krty/Ostrovec Ostrovecká olšina 2 35 Krty/Velečín Ostrovecký

Více

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách

Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Zajímavosti o druhu Dactylorhiza sambucina (prstnatec bezový, Holunder-Knabenkraut) a jeho rozšíření v SZ Čechách Představuji Vám domácího zástupce krásné a bohaté čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) prstnatec

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_106 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Třešeň ptačí Třešeň ptačí Prunus avium (L.) Moench. Strom středně velký, opadavý,

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Distribution of Sorbus danubialis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus danubialis in the Czech Republic Distribution of Sorbus danubialis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus danubialis

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Jak lze takézískat body do zápočtovépoznávačky?

Jak lze takézískat body do zápočtovépoznávačky? Jak lze takézískat body do zápočtovépoznávačky? za každýpřesnělokalizovanýúdaj o výskytu a přibližnépočetnosti některého z dále uvedených druhů, doloženýkvalitní fotografiíči herbářovým sběrem(stačí živá

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic

Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Distribution of Sorbus milensis in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus milensis

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/10. Název materiálu: Povrch České republiky. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Pavel Šulák Číslo materiálu: Název materiálu: Povrch České republiky daltonský list Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Pavel Šulák Dalton - Povrch České republiky A. pracuj samostatně a tiše B. posledních

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002

Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002 Analýza vývoje krajiny se zaměřením na agrární valy mezi obcemi Adolfov a Fojtovice v Krušných horách v letech 1946 až 2002 Soubor specializovaných map ČÍSLO PROJEKTU QH82126 PROGRAM PP2 - OCHRANNÉ a ŠETRNÉ

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Jak citovat literaturu

Jak citovat literaturu Jak citovat literaturu Citace ve vědecké literatuře Citace literárních pramenů odlišují vědeckou literaturu od všeho ostatního tištěného slova. Citování literatury tak, jak je běžné v současné literatuře,

Více

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_78 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jasan ztepilý Jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. Strom vysoký s přímým kmenem, s řídkou,

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Višeň obecná. VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná VY_52_INOVACE_108 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Višeň obecná Prunus census L. Strom menšího vzrůstu nebo častěji hustý

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 6. 13. srpna 2011 Odjezd: v sobotu 6. srpna v 6:30 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 13. srpna v cca 18:00 hod Ubytování: Horský hotel M&M, Nové Město u Jáchymova Více informací o ubytování

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Nové vlaky RegioShark

Nové vlaky RegioShark Nové vlaky RegioShark Platí od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 Toto není platný jízdní řád, omezení jízdy vlaků je platné pouze pro jednotku řady 440, omezení jízdy vlaků je uvedeno v platném jízdním řádu

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Okruh z Luhačovic na východ

Okruh z Luhačovic na východ 32 Okruh z Luhačovic na východ 5 ½ hod. Po vzdálenějších místech kolem lázní Luhačovice Petrůvka Nad Nevšovou Loučky Kameničná vodní nádrž Luhačovice Luhačovice Výchozí bod: Luhačovice-pošta. Délka: 18

Více

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10

PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 PŘÍLOHA 1 TABULKY OBJEKTŮ A ATRIBUTŮ K DIAGRAMŮM ONTOLOGIE LEGENDY ZM 10 Tab. 8: ZM 10 - legenda - obsah mapy ATRIBUT polohopis výškopis popis PŘÍSLUŠNÉ OBJEKTY budova, blok budov, budova s popisem, zničená

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC)

Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC) Příloha č. 1 Nálezy druhu Polycnemum majus uložené v herbáři katedry Botaniky, Přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC) P. majus Morava 1808 P. majus 1814 K. B. Presl P. majus Brno - okolí na písčitých

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Obsah ÚVOD.... 2 Popis lokality 3 Úkoly. 4 Závěr.... 5 Zdroje.. 6 Přílohy... 6 Úvod Prvním tématem, které budeme zpracovávat v rámci přírodovědného klubu, jsou Hlavní

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí

Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Tabulka č. 21: Památky a ohrožené památky na území MAS Naděje o.p.s. Obec Č. p Památka Umístění - ulice/náměstí Bečov kostel sv. Jiljí návrší v severovýchodní části obce Bečov socha sv. Floriána u kostela

Více

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám DENDROBĚH VE STROMOVCE. Pracovní list č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní list č. 14 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 DENDROBĚH VE STROMOVCE A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic

Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Distribution of Sorbus portae-bohemicae in the Czech Republic Author of the map: Martin Lepší, Petr Lepší Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Sorbus

Více

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí

VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí VY_52_INOVACE_87 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jeřáb ptačí Jeřáb ptačí Sorbus Aucuparia L. Strom menšího vzrůstu s rovným kmenem,

Více

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173, Litoměřice, 2)

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173, Litoměřice, 2) Příspěvek ke květeně Českého středohoří II. Karel Nepraš 1), Roman Kroufek 2) 1) Oblastní muzeum v Litoměřicích, Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice, carlinepras@seznam.cz 2) Katedra preprimárního a primárního

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA

PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA PROJEKT - KRNSKÁ STEZKA Vytvořily děti z Dětského domova Krnsko příspěvkové organizace: trasa 1: Aneta Daová, Michal Stuchlík, Emílie Oláhová, Adam Oláhvedoucí Petr Špaček, Trasa2: Leona Daová, Hana Abbasová,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku

Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku Příspěvek k rozšíření zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin na Ústecku Contribution to the distribution of the law-protected and endangered taxa in district of Ústí nad Labem Roman Kroufek 1),

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště

Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště Kód lokality Název EVL Kategorie ochrany: CZ0614134 Údolí Jihlavy NPR, PR, PP Kód typu přírodního stanoviště/kód Název stanoviště/název Kód a název biotopu

Více

Dřevo v zahradě a krajině

Dřevo v zahradě a krajině www.taxus.eu Dřevo v zahradě a krajině Reference firmy TAXUS, s.r.o. výběr: práce v chráněných a lesních lokalitách TAXUS, s.r.o. reference, práce v chráněných a lesních lokalitách 1 www.taxus.eu Dřevo

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Distribution of Cerastium glutinosum in the Czech Republic

Distribution of Cerastium glutinosum in the Czech Republic Distribution of Cerastium glutinosum in the Czech Republic Author of the map: Jiří Danihelka, Martin Dančák Map produced on: 07-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Cerastium

Více

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým:

Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 Klíčová aktivita 06 Učebnice Okrasné dřeviny Realizační tým: Ing. Martin Vlasák, Ph.D. - řešitel klíčové aktivity 06

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402

TÉMA: Stromy. (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 TÉMA: Stromy (listnaté) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 30. 10. 2011 VY_32_inovace/7_402 1 Anotace: Výukový materiál prezentace seznamuje žáky s listnatými stromy Jazyk: Český jazyk Očekávaný výstup:

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽATECKO, PODKRUŠNOHORSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ JIH VE DNE CH 29.4.-2..5.2010

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽATECKO, PODKRUŠNOHORSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ JIH VE DNE CH 29.4.-2..5.2010 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ŽATECKO, PODKRUŠNOHORSKO, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ JIH VE DNE CH 29.4.-2..5.2010 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, MTB, trek) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památka V Hlubokém Název zvláště chráněného území V Hlubokém Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: K4A - nízké xerofilní křoviny

Více

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Jahodník obecný. VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný VY_52_INOVACE _94 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Jahodník obecný Fragaria vesca L. Růžovité (Rosaceae) Charakteristika

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M.

Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M. Akce KČT Č.Lípa na měsíc květen 2012 s obrázky 3.5.-8.5.2012 - Krásné, neznámé a nedaleko Kokořínsko Odjezd z hl.n. Č.Lípa v 16,25 na M.Boleslav 17,20 / 17,27 Mšeno 18,09. Ubytování v sokolovně na lůžkách,

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

Česká republika geomorfologické členění

Česká republika geomorfologické členění Česká republika geomorfologické členění Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents:

R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 R39.1 Study of Public Transport Users in Ústí nad Labem Annex 1 Schemes The list of attached documents: 1 - Localities served by regional charter buses from Ústí nad Labem (all the bus stations are marked

Více

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu.

Zbraslavský vrch. Trachyandezitová kupovitá vyvýšenina Zbraslavského vrchu. Zbraslavský vrch nadmořská výška: 675 m geologie: trachyandezitový suk, přívodní dráha vulkánu (?) geomorfologické jednotky: Jesenická pahorkatina (Manětínská vrchovina) lokalizace: Karlovarský kraj, okres

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z

ČESKY. Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z ČESKY 10 Nahlédněte do dolu TĚŽBA UHLÍ OD A DO Z 1 Na Sokolovsku se již desítky let intenzivně těží hnědé Z uhlí, vyhlídky které se u Lomnice nejen ve (parkoviště zdejších elektrárnách u silnice 2 km proměňuje

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Dictamnus L. třemdava

Dictamnus L. třemdava Dictamnus L. třemdava Rutaceae Rod zastoupený jedním druhem Dictamnus albus L. Dictamnus albus L. třemdava bílá (syn. Dictamnus fraxinella Pers.) Původ: Eurasijský druh - jižní a střední Evropa, západní

Více

Památné stromy Českotřebovska

Památné stromy Českotřebovska Památné stromy Českotřebovska V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je na území Českotřebovska evidováno devět památných stromů, skupin stromů nebo alejí. 1. Alej Maxe Švabinského - stromořadí 3 km

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

Domy doby laténské a římské

Domy doby laténské a římské Domy doby laténské a římské Od halštatského období se množí doklady sídlišť, na kterých se setkáváme obvykle s pozůstatky zahloubených a v mnohem méně případech také nadzemních domů. Základním stavebním

Více

VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11

VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11 VY_32_INOVACE_09_Krušnohorská subprovincie_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: listopad 2012

Více

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem Vánoční provoz linek Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem v období od 22. 12. 2012 do 3. 1. 2013 Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Přehled provozu MHD v období od 22. 12. 2012 do 3. 1. 2013

Více

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc

BIOD0802_OMOO_ZZ_w.doc OCHRANA BIODIVERZITY str.1 Národní program ČSOP Závěrečná zpráva o projektu Název projektu: Záchranné mapování ovocných stromů Karlovarska číslo projektu: 03060208 1. Údaje o žádající organizaci organizace:

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

PROFIL / POPIS TRASY 5km

PROFIL / POPIS TRASY 5km PROFIL / POPIS TRASY 5km na lyžařské cestě Od startu vyjděte po modré turistické značce směrem ke kluzišti, modrá značka vás povede na sídliště, ke škole, k parku a dále kolem sanatoria EDEL až na křižovatku

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Ochrana přírody-radek Častulík

Ochrana přírody-radek Častulík Ochrana přírody-radek Častulík Devastace krajiny člověkem-povrchovou těžbou-ns-hlavně h.uhlí Exhalacemi-tepelné elektrárny Umělými hnojivy Doprava a topení v domávnostech Nutná ochrana přírody-cca 15%

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 28. dubna /ENV/16 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 28. dubna /ENV/16 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více