Gastronomie Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gastronomie Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Gastronomie Školní vzdělávací program Kód oboru: L/ Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno

2 1 Úvodní identifikační údaje Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence Klíčové kompetence Způsob ukončení vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Identifikační údaje Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Charakteristika obsahových složek Metody výuky a přístupy využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Způsob ukončení vzdělávání Organizace výuky Odborná praxe Teoretická výuka Další vzdělávací aktivity Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace BOZP a požární prevence Učební plán školního vzdělávacího programu Poznámky k učebnímu plánu Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy ČESKÝ JAZYK LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK OBČANSKÁ NAUKA PRÁVO DĚJEPIS MATEMATIKA CHEMIE, FYZIKA BIOLOGIE, EKOLOGIE TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMATIKA A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ POTRAVINY A VÝŽIVA VERBÁLNÍ KOMUNIKACE A ETIKA V GASTRONOMII TECHNOLOGIE STOLNIČENÍ PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ODBORNÝ VÝCVIK Podmínky realizace ŠVP

3 7.1 Materiální podmínky školy Personální podmínky školy Organizační podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech

4 1 Úvodní identifikační údaje Název školy: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Adresa: Vaculíkova 14, Brno, Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, Název školního vzdělávacího programu: Gastronomické služby Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Ředitel: Kontakty: L/01 Gastronomie střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky denního studia Mgr. Mária Zbytková Mgr. Tomáš Anderle (zástupce ředitele) Tel./fax: Tel.: www: Platnost ŠVP: od do

5 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název školy: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Adresa: Vaculíkova 14, Brno, Název ŠVP: Gastronomické služby Kód a název oboru: L/01 Gastronomie Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od do Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se může uplatnit v těchto profesích: Absolvent školního vzdělávacího programu Gastronomické služby disponuje kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování při přípravě a odbytu jídel a nápojů. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku. Absolvent kontroluje kvalitu odvedené práce. Absolvent je připraven vykonávat provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské činnosti v různých pracovních pozicích. Uplatní se rovněž při vykonávání povolání číšník, kuchař, recepční. Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole v oboru cestovní ruch a hotelnictví. 2.3 Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence Absolvent vykonává odbornou činnost v oblasti výkonu profese: - připravuje pokrmy české a zahraniční kuchyně a pokrmy racionální výživy podle daných technologických postupů; - má odborné znalosti o specifických rysech provozoven společného stravování včetně organizace; - orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti; - ovládá druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy; - společensky vystupuje a komunikuje s hosty v mateřském a minimálně v jednom cizím jazyce; - organizuje a koordinuje činnost pracovních týmů ve výrobě a odbytu; - sestavuje menu a jídelní lístky podle gastronomických pravidel pro různé příležitosti a dle zásad racionální výživy; - organizačně zajišťuje přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí; - organizuje a koordinuje provoz jednotlivých úseků; 5

6 - nabízí a poskytuje služby v ubytovacích zařízeních, vykonává služby recepce; - prezentuje a nabízí doplňkové služby ubytovacího zařízení; - provádí vyúčtování s hostem a vyúčtování denní tržby. Absolvent vykonává podnikatelské aktivity: - vyhledává zdroje a informace o podnikání v jednotlivých zemích EU; - orientuje se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení provozu ve stravovacích zařízeních; - sestavuje kalkulaci výrobků a služeb; - využívá marketingové nástroje k prezentaci provozovny, k nabídce výrobků a služeb společného stravování a nabídku služeb cestovního ruchu; - zná moderní formy prodeje v gastronomii; - zajišťuje základní operace personálního charakteru. Absolvent dbá na bezpečnost práce: - bezpečně obsluhuje technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu; - zná a aplikuje systém kritických bodů HACCP a dbá na dodržování hygienických předpisů; - dodržuje hygienické normy a základní předpisy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární prevence; - nakládá a manipuluje s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a dodržuje zásady ochrany životního prostředí; - zná systém péče státu o zdraví pracujících včetně preventivní péče Klíčové kompetence Absolvent: - využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; - získává informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet; - volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušenosti a vědomosti dříve nabyté; - v cizojazyčném prostředí komunikuje nejméně v jednom cizím jazyce; - dodržuje jazykové i stylistické normy i odbornou terminologii; - podněcuje práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažuje návrhy druhých; - jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování hodnot demokracie; - vyhledává a posuzuje podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí; - jedná v zájmu životního prostředí, je si vědom dopadu nezdravého způsobu života. Absolvent byl veden tak, aby: - pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupoval k zadaným úkolům; - prezentoval vhodným způsobem výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu a osobnostnímu rozvoji; - znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy; 6

7 - měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu - dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce; - pečoval o stroje a zařízení a prováděl jejich běžnou obsluhu a údržbu; - jednal loajálně v pozici zaměstnance i zaměstnavatele; - uplatňoval bezpředsudkový přístup k hostům; - jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, projevoval smysl pro čestnost. 2.4 Způsob ukončení vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání: 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou Doklad o dosaženém vzdělání: 2. Vysvědčení o maturitní zkoušce Dle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a příslušných prováděcích právních předpisů. 7

8 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Identifikační údaje Název školy: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Adresa: Vaculíkova 14, Brno, Název ŠVP: Gastronomické služby Kód a název oboru: L/01 Gastronomie Délka a forma vzdělávání: 4 roky denního studia Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost ŠVP: od do Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon - 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70. Do prvního ročníku studijního oboru veřejnoprávní činnost jsou přijímání uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí. Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je nejpozději do konce ledna příslušného roku na internetových stránkách školy: Náležitosti přihlášky ke studiu oboru veřejnoprávní činnost: 1. přihláška ke studiu podepsaná uchazečem, u nezletilých - uchazečem i jeho zákonným zástupcem (zpravidla rodičem) 2. doklad o zdravotním postižení (rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění); 3. doporučení speciálně pedagogického centra (SPC) ke studiu na škole pro tělesně postižené, včetně klasifikace typu postižení a míry závažnosti postižení; 4. v odůvodněných případech doporučení SPC k prodloužení středního vzdělávání nejvýše o 2 roky; 5. v odůvodněných případech doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (SPC). Uchazeči bez zdravotního postižení jsou přijímáni v počtu do 25 % celkového počtu přihlášených. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů vzdělání stanovené 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.. Ke studiu oboru Gastronomie je požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti průkaz pracovníka v potravinářství. 3.3 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Obor Gastronomie jako obor vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou je koncipován komplexně jako obor profesní přípravy pro úsek přípravy pokrmů a nápojů a úsek obsluhy, to vše s všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. 8

9 Příprava v tomto oboru vzdělávání zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Praktické vyučování je organizováno formou odborného výcviku a odborné praxe. Vzdělávací strategie školy je zakomponována do zásad, které se prolínají celým výchovně-vzdělávacím procesem. Vzdělávací strategie: - rozvíjí aktivní přístup žáka k pracovnímu životu, profesní kariéře, včetně schopností přizpůsobovat se změnám na trhu práce; - vytváří v žácích profesionální návyky, které lze uplatnit v praxi; - vede k přijímání odpovědnosti a vytváření cílevědomého, trvalého přístupu žáků k samostatné i týmové práci, podporuje kladný vztah ke škole a zvolenému oboru; - začleňuje žáky během studia mezi odborníky, a tím přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; - vytváří v žácích potřebu dalšího vzdělávání Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce Ve výuce jsou zařazena vhodná témata a příklady z praxe formou diskuzí, besed, soutěží tak, aby absolventi: - jednali v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování a demokracie; - pochopili význam účasti své i ostatních na utváření kulturního a společenského života; - uznávali hodnotu života, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; - uvědomili si vliv životního prostředí a rozvoje vědy na život lidí a rozhodovali se tak, aby chránili kulturní památky a přírodu; - tvořivě a zdravě soutěžili, samostatně a odpovědně jednali v pracovní činnosti; - samostatně komunikovali a rozhodovali se v běžných pracovních situacích, cílevědomě a rozhodně jednali, využívali získané vědomosti a dovednosti v praxi a našli zodpovědnost za své jednání; - využívali informačních zdrojů ke zpracování odborných témat a dbali při tom na správnou stylizaci a odbornou terminologii; - samostatně uplatnili získané dovednosti a návyky v odborné praxi, adaptovali se na jiná pracovní prostředí, přijímali nové požadavky a plnili svěřené úkoly, využili aktuální informační zdroje s možností uplatnění na trhu práce ve svém oboru Charakteristika obsahových složek Všeobecné vzdělávání Cílem všeobecného vzdělávání je vytvoření předpokladů pro celkový rozvoj osobnosti žáka v návaznosti na vědomosti, dovednosti a postoje získané na základní škole. Žáci si osvojí předpoklady pro orientaci ve společenských mezilidských vztazích s akcentem na jejich kultivovanost, duchovní a mravní hodnoty a ochranu životního prostředí. 9

10 Všeobecné vzdělávání je strukturováno jako: - Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku mateřského jazyka a dvou cizích jazyků. Rozvíjí komunikativní dovednosti žáků a učí je užívat souběžně vědomosti a dovednosti spojené s porozuměním literatuře a rozvíjí estetické vnímání. Část jazykového vzdělávání přesahuje do odborného vzdělávání, které je spojené s žákovou profesní přípravou. - Společenskovědní vzdělávání směřuje k výchově žáka jako občana demokratické společnosti a k chápání jejich principů a norem. Vzdělávání se realizuje především v předmětech občanská nauka a dějepis. - Matematické a přírodovědné vzdělávání se podílí na rozvíjení samostatného a logického myšlení. Žák se naučí aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe. Důraz je kladen na osvojení základů středoškolské matematiky. - Přírodovědné vzdělávání se realizuje v předmětech fyzika, chemie a biologie a ekologie. - Estetické vzdělávání se realizuje v předmětech český jazyk a literatura, občanská nauka, tělesná výchova, a odborný výcvik. Žáci jsou vedeni k estetickému cítění a schopnosti uplatňovat estetické normy v běžném životě i v pracovní činnosti. - Rozvoj tělesné kultury a péče o zdraví, kdy je učivo zaměřeno na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, což je jeden z hlavních požadavků moderní společnosti, se realizuje především v předmětu tělesná výchova. - Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích poskytuje žákům základ umožňující využívat standardní programové vybavení osobního počítače v dalším studiu, v praxi i v osobním životě, případně zvládnutí i složitějších aplikačních programů typických pro profesionální praxi absolventů oboru studia. Tyto dovednosti jsou rozvíjeny především v předmětu práce s počítačem. Odborné vzdělávání Obsah odborného vzdělávání je vymezen a uspořádán tak, aby žákům poskytl odbornou průpravu a důkladné osvojení vědomostí a dovedností z gastronomie, zejména z technologie přípravy jídel a z techniky obsluhy a služeb, dále poznatkový základ ekonomických procesů a podnikání včetně základů práva. Pozornost je věnována zejména praktické aplikaci teoretických poznatků v odborném výcviku. Jde především o skloubení vědomostí z předmětů technologie, potraviny, výživa a stolničení. K tomu přistupují poznatky o souvisejících ekonomických jevech, právních normách a zpracování dat na počítačích. Odborná složka představuje současně základ pro možné podnikatelské aktivity. 10

11 3.4 Metody výuky a přístupy využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Metody a formy ve vzdělávacím procesu odpovídají zkušenostem jednotlivých pedagogů v souladu s potřebami žáků. Zařazení metod je blíže konkretizováno na úrovni jednotlivých vyučovacích předmětů. Vyučující volí takové metody a formy výchovně vzdělávací práce, které jsou v souladu s charakterem a obsahem předmětu zařazeného do učebního plánu. V učebních osnovách jednotlivých předmětů jsou formulovány cíle, kterých má být dosaženo tak, aby byl naplněn profil absolventa. Ve výuce se preferují aktivizující metody práce se žáky, např. problémové vyučování, přičemž je kladen důraz na provázanost teoretické složky se složkou praktickou. Mezipředmětové vazby umožňují vyučujícím skloubit a rozvíjet požadované profesní vlastnosti žáků. Vedle metody problémového vyučování je souběžně zaváděna projektová metoda výuky, která spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů - žákovských projektů. Stále více je výuka realizována prostřednictvím využívání moderních informačních a komunikačních technologií. V rovině teoretického vyučování budou ve větší míře uplatňovány moderní metody výuky s využitím nových didaktických pomůcek a moderní techniky společně se stávající: - výklad, diskuse - práce s textem - samostatná práce - skupinová práce - metody názorně demonstrační - práce s PC - exkurze - besedy a přednášky s odborníky V průběhu studia mají žáci možnost realizovat se při sportovně rehabilitačním pobytu (letním, popř. zimním). Dále jsou vzhledem ke konkrétním možnostem školy organizovány školy v přírodě, popř. seznamovací pobyty zejména žáků 1. ročníků. Důraz při využívání různých forem metod výuky ze strany vyučujících je kladen na vytváření pozitivního klimatu třídy a na rozvíjení širší komunikace a vzájemné pomoci žáků. Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Škola udržuje stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v Brně, Zachova 1 a Speciálně pedagogického centra Gymnázia Integra v Brně, Rašelinová

12 3.5 Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Všechny klíčové kompetence, stejně jako všechna průřezová témata jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu školy a jejich zásady, principy a hodnoty si žáci osvojují a prakticky uplatňují: - v běžném životě školy - při zapojení do konkrétních školních aktivit - průběžně ve výuce jednotlivým předmětům - při vlastních projektech a prezentacích. Z realizace průřezových témat pak vyplývá i osvojení některých klíčových kompetencí absolventa: a) kompetence občana v demokratické společnosti - kdy jsou žáci vedeni k tomu, aby: - měli vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku - byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení - hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní - byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci - dovedli se orientovat v mediálních obrazcích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby - dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení - byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí v jiných zemích a na jiných kontinentech - vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je realizováno: - důsledně a promyšleně prováděnou etickou výchovou, vedoucí k občanským ctnostem (humanita) láska k lidem, soucítění, přátelství, pomoc, odpovědnost, spolupráce, aktivita pro dobré věci - vytvořením demokratického klimatu školy (např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem) - náležitým rozvržením prvků průřezového tématu do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu včetně plánované činnosti žáků mimo vyučování - cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytně potřebné pro informované a odpovědné občanské a jiné rozhodování a jednání; tyto vědomosti a dovednosti budou žáci nejvíce získávat ve vyučovacích předmětech zaměřených na výchovu k občanství a společenskovědní vzdělávání, tedy především v občanské nauce nebo v dějepise - promyšleným a funkčním používáním strategií výuky, např. používáním aktivizujících metod a forem práce ve výuce, jako je problémové a projektové učení, kooperativní učení, různé diskusní a simulační metody, metody směřující k rozvoji prosociálního chování, k rozvoji funkční gramotnosti žáků (tj. schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej, hodnotit a používat pro různé účely) atp. - realizací mediální výchovy 12

13 b) kompetence environmentální, k občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, kdy jsou žáci vedeni k tomu, aby: - pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy - chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život - porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji - respektovali principy udržitelného rozvoje - získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje - samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů - pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů - osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání - dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí - osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví Průřezové téma Člověk a životní prostředí je realizováno kombinací tří základních způsobů: - komplexně v samostatném vyučovacím předmětu biologie a ekologie, který umožňuje komplexní pohled na udržitelnost rozvoje v občanském životě a v daném oboru vzdělání a uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu životního prostředí - rozptýleně v logických souvislostech v jednotlivých vyučovacích předmětech všeobecně vzdělávací i odborné složky vzdělávání - nadpředmětově v žákovských projektech c) kompetence k pracovnímu uplatnění - kdy jsou žáci vedeni k tomu, aby: - si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře - se dokázali orientovat ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, hodnotili jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávali tyto faktory se svými předpoklady - uměli vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, uměli se v nich orientovat a vytvářet si o nich základní představu - uměli vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů - se písemně i verbálně prezentovali při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formulovali svá očekávání a své priority - znali základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, aby uměli pracovat s příslušnými právními předpisy - se dokázali orientovat ve službách zaměstnanosti a uměli účelně využívat jejich informačního zázemí Průřezové téma Člověk a svět práce je realizováno tak, že: - jednotlivé obsahové celky jsou začleněny do odpovídajících vyučovacích předmětů (odborných i všeobecně vzdělávacích) vymezených vzdělávacím programem, např. občanská nauka, ekonomika a podnikání, odborný výcvik atd. 13

14 - probírání tematických celků vedoucích k poznávání světa práce je zaměřeno nejen na oblasti - uplatnění v příslušném směru a oboru vzdělání, ale s ohledem na rostoucí mobilitu pracovních sil a potřebu snadno se adaptovat na změněné podmínky nebo procházet různými rekvalifikacemi, také na svět práce komplexně, a to alespoň na úrovni základní orientace - příslušné kompetence bude žák nabývat především vlastním objevováním při řešení konkrétních problémů, při práci s konkrétními informacemi a při simulování konkrétních interpersonálních situací - odborná praxe žáků probíhá v reálných pracovních podmínkách - žáci v rámci exkurzí navštíví různé zaměstnavatelské organizace, ale také úřad práce d) kompetence k práci s informacemi a informačními a komunikačními technologiemi - kdy jsou žáci vedeni k tomu, aby: - byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali - jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života Průřezové téma Informační a komunikační technologie je realizováno: - komplexně v samostatném vyučovacím předmětu práce s počítačem, přesto proniká i do dalších vyučovacích předmětů (odborných i všeobecně vzdělávacích) vymezených vzdělávacím programem 3.6 Způsob ukončení vzdělávání Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou podle platných právních předpisů. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT. 3.7 Organizace výuky Teoretické vyučování probíhá v kmenových, odborných a specializovaných učebnách v hlavní budově školy podle stanoveného rozvrhu hodin. Důraz je kladen na propojení učiva teoretického vyučování a odborného výcviku. Mimo vlastní přímou výuku se žáci účastní různých odborných kurzů a exkurzí, plánovaných besed a kulturních akcí podle aktuální nabídky Odborná praxe Odborná praxe v oboru gastronomie je rozdělena na část odborný výcvik, probíhá ve školním roce, a část povinná odborná prázdninová praxe, probíhá v období červen až srpen. Příprava žáků je organizována v čtyřletém denním studiu. Probíhá v 1. ročníku jeden učební den 6 hodin, ve 2. ročníku jeden učební den 7 hodin, ve třetím ročníku 2 učební dny 13 14

15 hodin, ve čtvrtém ročníku 1 učební den 7 hodin v každém týdnu. Odborný výcvik je zajišťován v odborných učebnách školy. Žáci v odborném výcviku jsou rozděleni do učebny výrobních skupin pod vedením učitele odborného výcviku. Obor Gastronomie je náročný na manuální a intelektové dovednosti žáků při uplatnění tvořivého a logického myšlení a estetického vnímání. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o vytvoření kladného vztahu ke zvolenému oboru. Vzdělávací program umožňuje získání odborných vědomostí a manuálních zručností potřebných k výkonu povolání funkce obchodně provozních pracovníků ve středním managementu hotelových zařízení. Při tvorbě ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce. Učivo odborných předmětů a odborného výcviku je vybíráno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech restauračních a hotelových zařízeních Teoretická výuka Kompetence jsou dále rozvíjeny prostřednictvím těchto organizačních forem výuky. Jsou uskutečňovány na mezipředmětovém základě, a to v oblasti: - gastronomie návštěva hotelů a restaurací v turistických centrech, exkurze do výrobních podniků - ekonomické úřad práce a živnostenský úřad přednášky, besedy - jazykové a komunikativní literární soutěž, olympiády v cizím jazyce, soutěž v psaní na počítačové klávesnici, znalostní soutěž z ICT - společenskovědní a estetické návštěvy kulturních památek v regionu - matematické Matematický klokan (mezinárodní soutěž, kategorie Junior); školní kolo matematické olympiády - přírodovědné školní kolo chemické olympiády Škola zpracovává minimální program prevence sociálně patologických jevů, do jehož aktivit v souvislosti s organizací výuky patří: - besedy s pracovníky centra pro léčbu závislostí - beseda s klientem léčeným pro závislost - přednášky na téma rodinná a sexuální výchova Cílem školního vzdělávacího programu je připravit žáky k využití znalostí a kompetencí, které jim pomohou řešit běžné problémy života. Žáci si osvojí nástroje k plnému rozvinutí dovedností orientovat se v současných podmínkách politických i sociálně ekonomických, jsou schopni využít získané znalosti o chování člověka jako občana v demokratické společnosti a dokáží se přizpůsobit požadavkům trhu práce a efektivně používat prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou vedeni k hospodárnému způsobu života a ochraně životního prostředí Další vzdělávací aktivity Kariérové poradenství: úřad práce, veletrh VŠ Gaudeamus, dny otevřených dveří VŠ 15

16 Exkurze: Knihovna Jiřího Mahena, Antropos, odborné exkurze Kulturní akce: filmová a divadelní představení probíhají jednak v rámci výuky, jednak jsou nabízena i vybraná divadelní představení ve večerních hodinách. Žákům je umožněna i návštěva výstav a vzdělávacích programů zaměřených na umění. Prezentační akce: žáci prezentují školu na veletrzích vzdělávání, Medical Fair (Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví), na dnech otevřených dveří naší školy, při zahraničních výměnných mládežnických pobytech a vzdělávacích setkáních v rámci mezinárodních projektů. Prevence sociálních a patologických jevů: účast na besedách a přednáškách (témata přednášek se přizpůsobují požadavkům školy, případně samotných žáků), testy sociálního klimatu třídy a školy Kroužky: rehabilitační plavání na Žlutém kopci, rehabilitace, jóga, zdravotní tělesná výchova Sportovní a ozdravné aktivity: v rámci ŠVP mají žáci možnost zúčastnit se v průběhu studia sportovně rehabilitačního kurzu (zimního na horách v ČR, letního u moře v Řecku, Chorvatsku nebo Itálii) Tematické poznávací zájezdy: Praha, Bratislava, Vídeň, Osvětim Zahraniční spolupráce: v rámci projektů se středními školami z Holandska, Německa, Slovenska, Turecka, Litvy, Polska a Slovinska Projekty EU: COMENIUS, EQUAL, YOUTH 16

17 3.8 Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno Klasifikačním řádem v platném znění (součást školního řádu školy), který vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Konkretizace forem hodnocení je uvedena v učebních osnovách u každého předmětu. Důraz je kladen zejména na motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení a na sebehodnocení. Podklady pro hodnocení získáváme především těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáků - soustavným sledováním výkonů žáků, jejich aktivity, iniciativnosti a připravenosti na vyučování - ověřováním jejich vědomostí, dovedností a návyků různými druhy zkoušení (ústní, písemné, praktické, pohybové) a didaktickými testy Vedle klasické klasifikace formou známek hraje poměrně významnou roli také slovní ohodnocení, zejména pochvala před kolektivem třídy je efektivní, neboť většinou zvyšuje motivační složku práce žáka. 3.9 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných vychází z Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a ze souvisejících prováděcích předpisů v platném znění. Škola poskytuje systematickou poradenskou podporu v oblasti vzdělávání, kariérového rozhodování žáků, uplatnění vycházejících absolventů na trhu práce, integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti, předčasného odchodu žáků ze vzdělávání a prevence sociálně patologických jevů. Tuto odbornou poradenskou službu zabezpečují pracovníci poradenského pracoviště, výchovný poradce, školní metodik prevence sociálně patologických jevů, třídní učitelé a všichni pedagogové školy. Žákem mimořádně nadaným je žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření. Odborné vyšetření je pak podkladem pro vytvoření podpůrných programů a opatření pro vytvoření dynamických, strukturovaných individuálních vzdělávacích plánů, odrážejících specifika daného žáka. Škola je, v případě účasti takového žáka na vzdělávání, odborně připravena na rozšíření, případně změnu organizace vzdělávání, na využívání speciálních metod, postupů, forem, didaktických materiálů vedoucích k obohacování učiva a k akceleraci jeho vzdělávání. 17

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 13/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-1-L/51 Gastronomie Dr. Beneše 13/II, 90 01 Poděbrady

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro absolventy tříletých učebních oborů se strojírenským zaměřením nástavbové studium Provozní technika

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 2.1 Uplatnění absolventa

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium

Více

RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Školní vzdělávací program. Mechanik seřizovač

RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Školní vzdělávací program. Mechanik seřizovač RVP 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Jazyky pro hospodářskou sféru

Jazyky pro hospodářskou sféru Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Jazyky pro hospodářskou sféru 78 42 M/02 Ekonomické lyceum denní studium

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549, 697 11 Kyjov Školní vzdělávací program ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro obor vzdělání : 53 41 M/01 Zdravotnický asistent

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 2 z 183 Obsah strana (denní forma) strana (dálková forma) Identifikační údaje 3 3 Profil absolventa 3 3 Uplatnění absolventa 3 3 Očekávané kompetence 4 4 Způsob ukončení

Více