MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, Nový Bor, tel , fax , VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: MUNO 18227/2012 OD SPR 122/2012 OD/ Vlasáková Obec Chotovice IČ: Chotovice NOVÝ BOR DATUM: ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková část: Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor jako speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební úřad ) příslušný podle ustanovení 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), přezkoumal ve stavebním řízení podle ustanovení 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu Chotovice Rozšíření silnice III./26850 s chodníkem na p. p. č. 12 a 31, kterou podala dne obec Chotovice, IČ: , se sídlem Chotovice 8, Nový Bor, v zastoupení Ing. Lubomír Hruškou, IČ: , s místem podnikání Uranová 2012, Česká Lípa (dále jen stavebník ), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu Chotovice Rozšíření silnice III./26850 s chodníkem na p. p. č. 12 a 31 (dále jen stavba ), která bude umístěna na části pozemků p. č. 12 a 31/1 v katastrálním území Chotovice u Nového Boru. Stavba obsahuje: Jedná se o rozšíření průjezdního úseku silnice III/26850 v délce cca 35 m v centru obce z původních 5,0 m na hodnotu 6,20 m s úplnou konstrukcí s výsledným krytem z asfaltového betonu s návrhem jednostranného chodníku šířky 2,0 m. Dále bude obnovena dosavadní hrana vozovky o šířce do 1,0 m. Navýšené prostranství na pozemku p. č. 12 bude propojeno z chodníku venkovním schodištěm. Schodiště je navrženo jednoramenné šířky 1,5 m. Základové pasy, deska a sokl budou z prostého betonu. Schodišťové stupně šířky 300 mm a výšky 150 mm budou se stupnicemi zprotiskluzné mrazuvzdorné betonové dlažby tl. 60 mm lepené do flexibilního

2 2 lepidla, vyspárované flexibilní spárovací hmotou. Podkladní vrstvu bude tvořit betonová mazanina tl. 60 mm. Podstupnice budou z betonových záhonových obrubníků 500/50/200 mm uložených do lože z betonu C12/15 s boční opěrou. Schodnice bude tvořit betonová palisáda z dílů 160/160 mm uložených do lože z betonu C12/15 s boční opěrou. Schodišťové zábradlí bude z ocelových profilů výšky 900 mm. Schodiště bude u výstupu ukončeno chodníkem dl. 1,5 m z betonové zámkové dlažby kladené do lože z těženého kameniva tl. 40 mm s podkladním betonem tl. 120 mm a štěrkopískovým podsypem tl. 80 mm. Dlažba bude ukončena betonovými zahradními obrubníky uloženými do lože z betonu C12/15 s boční opěrou. Zároveň se provede oprava pískovcové zídky délky 3,30 m, nacházející se vedle počátku rigolu. Kryt chodníku bude ze zámkové dlažby. Na hraně chodníku s vozovkou bude osazena obruba s nadvýšením mm, vnější hrana chodníku bude lemována betonovou palisádou světlé výšky 800 mm, respektive v doplňkových úsecích záhonovou obrubou s nadvýšením + 60 mm. Pro přecházení chodců budou zajištěna místa s bezbariérovou úpravou. Náběhy ze stávajícího nadvýšení na bezbariérové budou v délkách po 2 m. Začátky a konce chodníků budou upraveny bezbariérově s nadvýšením + 20 mm. Obdobná úprava bude i v místech pro přecházení chodců doplněná varovným pruhem š. 400 mm ze speciální dlažby. Odvodnění uličního prostoru spočívá ve zrušení převážné části odvodňovacího rigolu a 2 uličních vpustí, které se nahradí v rekonstruovaném uličním prostoru horskou vpustí a 3 vpusťmi napojenými přípojkou KTH 300 do stávající dešťové kanalizace PVC 300. Součástí stavby bude nové dopravní značení. II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Lubomír Hruška, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, Uranová 2012, Česká Lípa, arch. č. CL-575-LH, datum 01/2012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a. převzetí pláně rozšiřované silnice a chodníku s ověřením zatěžovací zkouškou modulu přetvárnosti b. kontrola stability zídky z palisádových prvků c. kontrola nosných vrstev komunikace a chodníku týkající se atestů použitých materiálů, jejich mocnosti provedení a příčných sklonů dle PD d. závěrečná prohlídka stavby. 4. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele bude písemně oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby. 5. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou. Výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 6. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou. 7. Při provádění stavebních prací je třeba dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3 3 8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášek: - č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení části páté (Obecné technické požadavky na komunikaci); - č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů; - č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; - č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem, ke kterým bude přihlíženo. 9. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni vlastníci inženýrských sítí umístěných na stavbě ani vlastníci sousedních nemovitostí. Veškeré případné škody budou neprodleně odstraněny, příp. v plné hodnotě uhrazeny podle platných předpisů. 10. Před zahájením prací vochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení, provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je bude dodržovat. Doklady o splnění budou doloženy v rámci závěrečné prohlídky. 11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné. 12. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s ustanovením 157 stavebního zákona. 13. Pokud dojde během stavby k omezení provozu na pozemních komunikacích či zásahu do nich, požádá investor příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání pozemní komunikace nebo uzavírku provozu na pozemní komunikaci. 14. Stavebník pro stavbu musí použít takové výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžném užívání zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost. 15. Při provádění stavby nesmí dojít k jakémukoliv poškození vzrostlé zeleně. Výkopové práce v blízkosti vzrostlé zeleně budou provedeny dle normy ČSN Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 16. Stavbou nebude žádným způsobem dotčen pozemek p. č. 76 v k. ú. Chotovice u Nového Boru ve vlastnictví České republiky. 17. Budou dodrženy podmínky vyjádření obchodní firmy Telefónica O2 Czech Republic, a. s., čj.: 97986/11 ze dne Před dokončením stavby požádá stavebník u Odboru dopravy Městského úřadu Nový Bor o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu umístění nového dopravního značení. 19. Budou dodrženy podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

4 4 20. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření obchodní organizace Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., pod zn.: O /TPCV/Ro ze dne : a. Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodů Česká Lípa (p. Revák, tel ) na základě objednávky. b. Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů Česká Lípa oznámeno ukončení stavebních prací. c. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení a ke kolaudaci akce. d. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů Česká Lípa. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí spojených s touto stavbou budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby. e. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu. f. Požadujeme být přizváni kprojednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnímu řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci. 21. Stavba bude dokončena do Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení 122 stavebního zákona. 23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložen výkres geometrického zaměření nově budovaných staveb, doklady o vytýčení stavby a doklady o likvidaci odpadu vzniklého během výstavby. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: - obec Chotovice, IČ: , Chotovice 8, Nový Bor O D Ů V O D N Ě N Í Dne podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

5 5 Stanoviska sdělili: - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, zn.: 10/12/MV/033/1368 ze dne ; - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Česká Lípa, čj.: UZSVM/UCL/1530/2012-UCLM ze dne ; - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Česká Lípa, čj.: KRPL /ČJ ze dne ; - Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, čj.: MUNO 16705/2012 ze dne Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci námitky neuplatnili. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. V Novém Boru Soňa Vlasáková úřednice silničního hospodářství pověřená úřední osoba otisk úředního razítka

6 6 Poplatek: Podle položky 17 odst. 1 písm. i) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se za vydání stavebního povolení vybírá správní poplatek ve výši Kč. Žadatel poplatek uhradil dne Obdrží: Stavebník Obec Chotovice, Chotovice 8, Nový Bor v zastoupení Ing. Lubomírem Hruškou, Uranová 2012, Česká Lípa Účastníci řízení Věra Brabcová, Chotovice 56, Nový Bor Jaroslav Brabec, Západní 53/76, Prostějov, Krasice Karel Brabec, Tř. T. G. Masaryka 820, Nový Bor Martin Šimkovič, Chotovice 36, Nový Bor Josef Marek, Chotovice 77, Nový Bor Marie Marková, Chotovice 77, Nový Bor Miloslav Bláha, Chotovice 24, Nový Bor Danuška Bláhová, Chotovice 24, Nový Bor Jiří Dvořák, Špindlerova 787, Roudnice nad Labem RNDr. Leoš Dvořák, Súdánská 598/5, Praha, Vokovice Marie Dvořáková, Špindlerova 787, Roudnice nad Labem Římskokatolická farnost Skalice, Skalice u České Lípy 114, Skalice u České Lípy Josef Kočí, Chotovice 26, Nový Bor Petra Kočová, Chotovice 26, Nový Bor Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec 6 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, Teplice ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Telefónika O2 Czech Republic, a. s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, Praha 3 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město Dotčené orgány Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Česká Lípa Městský úřad Nový Bor, Odbor životního prostředí, nám.míru 1, Nový Bor Městský úřad Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování, nám.míru 1, Nový Bor Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa, Karla Poláčka 3152, Česká Lípa Obecní úřad Chotovice, silniční správní úřad, Chotovice 8, Nový Bor Obecní úřad Chotovice, orgán ochrany ovzduší, Chotovice 8, Nový Bor

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136 274 53 Slaný NAŠE Č. SPISU: 7154/2015 NAŠE ČJ.: MUSLANY/25249/2015/ODSH VYŘIZUJE: Mgr. Tomáš Černický TEL.: 312 511 260 E-MAIL: cernicky@meuslany.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství R O Z H O D N U T Í Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více