SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 5 ročník x květen 2007 SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY Ve čtvrtek 5. dubna 2007 obdrželo královské město Slaný slavnostní dekret o udělení vlajky. Dekret udělil na základě projednání v podvýboru PSP ČR pro heraldiku a vexilologii předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) ing. Miloslav Vlček spolu s místopředsedkyní PSP ČR Miroslavou Němcovou. Byl jsem velmi poctěn tím, že jsem za královské město Slaný mohl z jejich rukou tento dekret převzít. Po předání dekretů všem přítomným zástupcům měst a obcí (celkem jich zde bylo kolem sedmdesáti, mezi nimi i starostka Gabštúrová z Tuřan, kterým byla udělena vlajka i znak obce) si s námi všemi na znamení slavnostní chvíle osobně připili oba nejvyšší představitelé PSP ČR. Slavnostnímu aktu, který se odehrál v budově PSP ČR ve Sněmovní ulici č. 4, místnost číslo 108 Státní akty, byl přítomen i místostarosta Jaroslav Hložek. Spolu s ním jsme setrvali v krátkém rozhovoru s M. Němcovou, kterou jsme pozvali do Slaného a požádali ji o účast při slavnostním posvěcení slánské vlajky. K tomu by mělo dojít v sobotu 12. května při slavnostním zahájení 9. ročníku městských Husitských slavností a Evropského setkání. Ing. Pavel Bartoníček. místostarosta Místostarostové Ing. P. Bartoníček a J. Hložek s místopředsedkyní PSP ČR M. Němcovou (foto P. Vychodil) SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, počasí po celou druhou polovinu dubna spíše navozuje pocit blížícího se léta a rozhodně příliš neláká k návštěvě některého z kulturních programů. Ti z Vás, kteří si přeci jenom odhodlali navštívit některý z pořadů Dnů rakouské kultury ve Slaném, rozhodně nemuseli litovat. Festival to byl, soudě podle ohlasů, zdařilý. Reprezentativní výstavy obrazů a fotografií slánským návštěvníkům ukázaly to nejlepší ze současné tvorby umělců ze země nám geograficky i stylem života velice blízké. Příjemným překvapením bylo představení jídel a vín z rakouské kuchyně a vinohradů. Tato tradiční gurmánská část festivalu kulturních dnů měla díky proslulému mistru kuchaři Ladislavu Nodlovi vysokou úroveň. Přesto se domnívám, že největší perly byly tentokráte v oblasti hudební. Úvodní slavnostní koncert byl výjimečným zážitkem. A to nejen prezentací hudby skladatelů, která není v českých koncertních sálech příliš často hrána, ale především díky hostující sopranistce. Slečna Markéta Mátlová je výjimečná osobnost a mnozí z posluchačů koncertu se svěřili, že při jejím zpěvu šel mráz po zádech a měli slzy v očích. Posledním pořadem Dnů rakouské kultury byl rovněž koncert. Dívčí skupina Netnakisum to jsou čtyři výjimečné mladé dívky, jejichž vystoupení byl doslova gejzír interpretační suverenity, energie a svěžích hudebních nápadů. Zcela určitě to byl jeden z nejoriginálnějších koncertů ve Slaném za poslední roky. Publikum bylo doslova okouzleno a výprava amerických turistů, která do Dividýlka zavítala, si na závěr vyžádala kontakty, aby mohla skupinu pozvat do Spojených států. Na závěr svého úvodníku bych Vás rád, milí Slaňáci, pozval na již 9. ročník Městských husitských slavností. Začneme v pátek 11. května koncertem středověké hudby, poté ohňovým průvodem a den zakončíme rytířským turnajem na Hájích. V sobotu byl organizátory naplánován program od rána až do tmy. A věřím, že se slavnosti budou líbit dětem i dospělým. Jednu událost chci však zvláště zdůraznit. Po ukončení historického průvodu se bude křtít vlajka našeho města. Vlajka, kterou nám po složitém procesu posuzování, přidělil Parlament ČR svým rozhodnutím z konce ledna t. r. A slavnostně ji zástupcům Slaného předal předseda Poslanecké sněmovny minulý měsíc. Přijetí městské vlajky je výjimečná událost. I když, samozřejmě, ryze symbolická. Ne nadarmo upadala bojová morálka armády v bitvě poté, kdy protivník ukořistil její vlajku. V moderní době již symbol vlajky jako bojové zástavy pozbyl na významu, ale sjednocující prvek ve smyslu pospolitosti společnosti zůstal. Doufám, že vlajka královského města Slaného bude našimi občany přijata s úctou a patřičnou hrdostí. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 ZPRÁVA Z 11.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 11.DUBNA 2007 Rada své jednání pojala jako výjezdní, když se sešla před areálem Víceúčelové sportovní haly Slaný, s. r. o. Na programu jednání byla jako první valná hromada městské společnosti VSH Slaný, s. r. o., na které se rada seznámila s hospodařením společnosti za rok, s nově pořízenou technikou (malotraktor, mikrobus, defibrilátor), se stavem probíhající opravy pláště budovy zimního stadionu a s dalšími provedenými opravami. Dále byla rada seznámena s personálními změnami ve společnosti v souvislosti s odchodem několika zaměstnanců do důchodu. V neposlední řadě byl diskutován problém opravy střešního pláště na budově bazénu, který byl poškozen vichřicí na začátku letošního roku (proběhne generální oprava pláště, včetně tepelné izolace zahájení duben t. r. ) a problém střechy na zimním stadionu, kde se vzhledem k rozsahu opravy (výměna kompletního střešního pláště a oprava s novým nátěrem příhradové konstrukce střechy) bude jednat o akci, která si vyžádá uzavření ledové plochy na tři měsíce. Akce je tedy naplánována na březen až květen příštího roku. Z řádných bodů jednání pak rada schválila návrh sportovní komise na rozdělení příspěvku za reprezentaci v předloženém znění. Dále pak žádost Školní jídelny Na Sadech na uvolnění prostředků (přibližně tisíc korun) z investičního fondu na dokončení projektu zavedení objednávkového systému jídel přes čipové karty. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření spočívající v převedení částky tis. Kč z kapitoly určené na podíly k dotacím na investiční akci Ochrana slánských hřbitovů před krádežemi a poškozováním. Tato akce byla součástí letošní žádosti města Slaného o grant z Programu prevence kriminality na místní úrovni PART- NERSTVÍ. Ze tří předložených projektů byl komisí doporučen a následně vybrán pouze jeden (další kamerový bod ve městě), s dalšími dvěma projekty, včetně právě zabezpečení hřbitova, město neuspělo. Proto se vzhledem k častému nápadu trestné činnosti v areálu hřbitovů navrhuje realizovat rozšíření jejich zabezpečení alespoň v omezeném rozsahu ještě letos. Z majetkových věcí bylo zastupitelstvu doporučeno realizovat dva odprodeje pozemků. Jeden pod garáží v Chadalíkově ulici (cca m ), druhý v Otrubech (cca m ). Rada také odsouhlasila uzavření smluv o zřízení věcného břemena pro další čtyři případy přípojek inženýrských sítí do soukromých objektů a pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., za umístění kabelů a zařízení do pozemků města v lokalitě Kvíce (v tomto případě společnost zaplatí přibližně tisíc korun). Posledním schváleným bodem byla žádost obce Přelíc o splátkový kalendář na úhradu nákladů spojených se žáky slánských škol dojíždějících z Přelíce (každá obec má povinnost zajistit základní školní docházku dětí hlášených k trvalému pobytu celková částka Kč čtyři kvartální splátky). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ ŘEČÍ ČÍSEL Zákonem č. / Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů byla stanovena povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od.. do... V tomto období vydané řidičské průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do konce roku. Na dané téma již bylo zveřejněno ve Slánské radnici nejedno upozornění, stejně jako na webových stránkách města Slaný. V denním tisku i televizních zpravodajstvích se lze rovněž často dozvědět, jaké problémy s touto činností již nastaly či v blízké budoucnosti nastanou. Statistické údaje poskytované Ministerstvem dopravy ČR hovoří jasnou řečí: k.. zbývalo do konce letošního roku vyměnit řidičských průkazů. Aby výměna proběhla plynule, bylo by třeba vyměnit v průměru měsíčně řidičských průkazů, tedy, x větší množství, než bylo vyměněno v březnu tohoto roku. Nyní konkrétní údaje pro Slaný: naším registrem řidičů byl za sledovaných pět měsíců vyměněn řidičský průkaz, což je pouhých, % z celkového počtu. Aby požadovaná činnost proběhla plynule, bude zapotřebí měsíčně provést v průměru výměn. Na webových stránkách města Slaný a ve Slánské radnici jsem uváděl, že k výměně zbývá průkazů. Protože díky změnám ve zpracování agendy novým systémem nedošlo ke správnému zavedení některých údajů, musím bohužel tento údaj opravit. K. březnu zbývalo v působnosti našeho úřadu ještě nevyměněných řidičských průkazů. Znovu tedy vyzývám všechny držitele řidičských průkazů vydaných od.. do.., aby výměnu nenechávali na konec roku a držitele novějších provedení průkazů požádat, aby zbytečným podáváním žádostí o výměnu neblokovali činnost našeho odboru. V této souvislosti je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že v letních měsících může být v důsledku čerpání dovolených intenzita činnosti registru řidičů městského úřadu poněkud snížena. Pro připomenutí uvádíme náležitosti potřebné k výměně řidičského průkazu: doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) fotografie (o rozměrech, x, cm) a stávající řidičský průkaz v tzv. technickém provedení. Jiří Vesecký, vedoucí odboru dopravy

3 START PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SLANÉM V únorové Radnici jsme informovali občany o změnách v systému sociálních služeb. Součástí těchto změn, o kterých jsme se v našem článku nezmiňovali, je i proces komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb jako způsob zajištění dostupnosti sociálních služeb bylo v ČR ověřováno poprvé v letech Ve Slaném jsme začali s komunitním plánováním přesně před rokem. V dubnu 2006 jsme zpracovali žádost o finanční podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb z prostředků Evropské unie. S naší žádostí jsme byli úspěšní. Zastupitelé města rovněž podpořili tuto činnost v prosinci roku Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirálovitě se opakující proces. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. Uživatelé sociálních služeb Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. Spektrum klientů sociálních služeb je velice široké. Může jím být v podstatě kdokoliv: mládež do 18 let, která může mít problémy s alkoholem, drogami apod., rodiny s dětmi (úplné i neúplné), které řeší např. otázky vzájemné komunikace, výchovy dětí, někde i zdravotní postižení svých dětí a samozřejmě velice významná skupina seniorů a zdravotně postižených občanů. Jim nutné zajistit pomoc při zvládání běžných úkonů spojených s životem buď ve své domácnosti, příp. v některém ze zařízení sociální péče. strana 3 služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. Nejvýznamnějšími poskytovateli sociálních služeb v našem městě je terénní pečovatelská služba, domov důchodců, částečně městská nemocnice, Středisko výchovné péče určené pro děti a mládež s poruchami chování, problémy v komunikaci s vrstevníky, rodiči a pod. Nejvýznamnější neziskovou organizací ve Slaném je Kolpingova rodina Smečno, která provozuje ve Slaném rodinnou poradnu. Zadavatelé sociálních služeb Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. Uvedené skupiny, resp. jejich zástupci v rámci společné práce, jednání a setkávání vytvářejí efektivní systém spolupráce, navrhují podobu sociálních služeb a podílejí se na realizaci jednotlivých konkrétních opatření, která jsou popsána v komunitním plánu. Bez jejich vzájemné spolupráce nemůže komunitní plán sociálních služeb nikdy vzniknout, natož najít své naplnění v praxi. Praktické kroky k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb ve Slaném K prvním činnostem spojeným s vypracováním komunitního plánu sociálních služeb v našem městě patřilo zpracování Sociodemografické analýzy. V ní je popsána právě struktura obyvatel našeho města, tj. potencionálních příjemců sociálních služeb. Jejím obsahem je struktura obyvatel podle pohlaví, věku, podle obcí regionu, podle národností nebo rodinného stavu. Dále se zde sleduje vývoj počtu obyvatel, prognózy jejich přírůstku, resp. úbytku, vzdělanostní úroveň obyvatel, jejich ekonomická aktivita, nabídka pracovních příležitostí, prognózy vývoje trhu práce, nezaměstnanosti apod. Rovněž je v tomto obsáhlém materiálu popsána vybavenost Slaného školami, zdravotnickými a kulturními zařízeními. Je zde popsána i kriminalita ve městě a sociálně patologické jevy, které se ve Slaném vyskytují (krádeže, vloupání, alkoholizmus ). Ing. Alena Zahrádková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak

4 strana 4 SLANÝ MÁ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST Od začátku dubna je otevřeno pro slánskou veřejnost nové letní hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi halou Bios a Gymnáziem. Zájemci o užívání sportoviště se předem objednávají u vedoucího haly na telefonu nebo Zázemí pro uživatele je v prostorách haly Bios. Hřiště je určeno k míčovým hrám tenis, futsal, basketbal, nohejbal, volejbal aj. Celoroční provoz od 7.30 do 22 hodin je při nepříznivých povětrnostních podmínkách omezen. Nájemné bylo usnesením Rady Města Slaného z 28. června 2006 a 28. března 2007 stanoveno takto: Hala školy, školská zařízení, org. mládež 250 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 350 Kč za hodinu ostatní 400 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 500 Kč za hodinu Hřiště slánská mládež do 18 let 150 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 200 Kč za hodinu ostatní 200 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 250 Kč za hodinu Při osvětlení se nájmy hřiště zvyšují o 100 Kč na hodinu. Josef Šanda, Hala Bios AIR STARS MEETING Air Stars Meeting genpor. Ing. Františka Fajtla a genpor. Františka Peřiny Čas běží neúprosně a v měsíci červnu, konkrétně v sobotu zavítají do královského města Slaný opět královští letci bývalí příslušníci RAF. S trochou nadsázky lze říci, že tady u nás ve Slaném mají již svoji vlastní ranvej. Bohužel ale formace těch báječných chlapů, opravdových hrdinů, kteří vlastně první vstoupili aktivně do II. světové války, jsou nyní již silně prořídlé, a tak při akcích je zastupují jejich manželky vdovy a to plným právem. Letošní ASM ponese rozšířený název na počest obou legend čs. vojenského letectva, genpor. Ing. Fr. Fajtla a genpor. Fr. Peřiny, kteří se loni odebrali do leteckého nebe. A slánské letiště ponese čestný název Letiště genpor. Ing. Františka Fajtla, Slaný. Je to velká pocta pro Aeroklub, pro královské město ale i pro pana generála Fajtla, rodáka z Donína u Loun, jejichž je čestným občanem. Letošní akce se uskuteční opět pod záštitou hejtmana Stř. kraje Ing. Petra Bendla, poprvé se jí zúčastní vicepremiér vlády a náš senátor PhDr. Alexandr Vondra a rovněž americký ambasador Dr. Richard W. Graber a další celebrity. V letových ukázkách mohou diváci spatřit opět parádní prezentaci vzdušných sil ČR. Budeme obdivovat bitevníky Genpor. Ing. Fr. Fajtl a genmajor. St. Hlučka L 159 Alca, vrtulníky Mi 17 a paravýsadek, Mi 35 a stíhací letouny Jas 39 Gripen. Prezident SR JUDr. I. Gašparovič jako ocenění zásluh genpor. Ing. Fr. Fajtla, genmjr. St. Hluchého a jejich spolubojovníků při SNP povolil letové ukázky dvojice stíhacích letounů Mig 29! Dost možná, že ve vzduchu spatříme i další zajímavé letouny. Akce ASM neopisuje od Memorial Air Show v Roudnici nad Labem ani od Aviatické pouti v Pardubicích. Je to akce menší, ale zcela speciální, až dosud nikoliv komerční. Ve Slaném má divák možnost až dosud spatřit zdarma řadu velmi zajímavých letových ukázek. V Roudnici a v Pardubicích zaplatí nemalé vstupné. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM ZVE NA NOVÉ VÝSTAVY Hodiny ze sbírek muzea Hodiny patří mezi nejstarší přístroje, kterým dal člověk výtvarnou podobu a vdechl jim život. Na jejich vývoji se podíleli vedle hodinářů slévači bronzu, zlatníci, rytci, malíři, sochaři a umělečtí řemeslníci. Vystavené hodiny a hodinky dokumentují různá období od konce 18. století až do poloviny 20. století Kolomazník jede a kolomaz veze Je název druhé výstavy, která seznamuje s nálezem dehtařských pecí na Rakovnicku a Příbramsku. Ze smolného dřeva a jehličí se získávala kolomaz a smola, jejichž využití bylo hlavně k impregnaci dřevěných částí kol, lodí, rybářských sítí, kožených opasků, řemenů a lan. Obrazy Miloslava Radoměřského Další výstava ve Vlastivědném muzeu bude zahájena v sobotu 5. května v 10 hodin v galerii muzea. Výstavu uvede PhDr. Jan Pomerl, v kulturní části zahrají na violu Otakar Martinovský a na kytaru David Holý. Výstava potrvá do 10. června Otevřeno: úterý pátek , sobota, neděle a svátky , telefon: ,

5 PROGRAM MĚSTSKÉHO DIVADLA V KVĚTNU 2007 středa 9. května 2007 v 19,30 hodin VELKÁ ZEBRA Hraje divadlo Palace Praha. V hlavní roli Ondřej Vetchý. Divadelní předplatné. čtvrtek 10. května 2007 v 9,30 hodin ČTYŘLÍSTEK Vyhodnocení celoroční dětské soutěže pořádané odborem životního prostředí Městského úřadu ve Slaném. neděle 13. května 2007 v 15 hodin SAVARIN, aneb Dobrodružná cesta Ferdinanda Trubičky Pohádka hraje Dětská scéna Slaný (derniéra). středa 23. května 2007 v 10, 13 a 15 hodin SNĚHURKA Hudebníh divadlo Karlovy Vary. Dětské předplatné. strana 5 3. Čejka Roman (Autoklub v AČR Slaný) 9 bodů 4. Habada Tomáš (Autoklub v AČR Slaný) 9 bodů 5. Průcha Michal (Autoklub v AČR Slaný) 6 bodů 6. Veverka Ondřej (Autoklub Markéta Praha) 4 body 7. Machek Miroslav (Autoklub Markéta Praha) 4 body 8. Hádek Daniel (Autoklub PD Plzeň) 4 body Slaňákům se dařilo i v následujícím týdnu. V úterý 17. dubna se totiž jelo první kolo Extraligy mistrovství ČR družstev na plochodrážním stadionu v Praze na Markétě. Slánští jezdci v tomto závodě skončili jako první, čímž úspěšně vstoupili do boje o obhájení mistrovského titulu z posledních dvou let. Jednotlivé týmy obdržely následující bodové ohodnocení - Autoklub v AČR Slaný 41 bodů (Miedzinski 13 bodů, Drabik 12 bodů, Vaculík 8 bodů, Wolff 8 bodů), PSK Olymp Praha 34 bodů, AMK ZP Pardubice 24 bodů a PDK Mšeno 20 bodů. Držme tedy našim jezdcům palce, ať jsou stejně úspěšní i v dalších kolech. Ing. Pavel Bartoníček,. místostarosta čtvrtek 24. května 2007 v 19,30 hodin VEŘEJNÉ OKO Netradiční manželský trojúhelník Lukáš Vaculík, Klára Issová a Hynek Čermák. Divadlo v Řeznické Praha. Divadelní předplatné. Městské centrum Grand Slaný sobota 5. května 2007 od 8 do 16 hodin SLANÝ AEROBIC CUP 2. ročník soutěže skupinových choreografií dětí od 4 do 16 let. Pořádá Aerobic klub gymnázium Slaný. VELKÁ CENA JUNIORŮ NA PLOCHÉ DRÁZE Velká cena Královského města Slaný juniorů do 15 let V nabitém víkendu dubna se kromě jiných kulturních a sportovních akcí závodilo na plochodrážním stadionu ve Slaném. V sobotu to bylo Mistrovství České republiky juniorů jednotlivci, v neděli pak Přebor ČR tříčlenných družstev a Velká cena Královského města Slaný juniorů do 15 let. Královské město Slaný slánské plochodrážníky pravidelně podporuje. Navíc již druhým rokem grantovým příspěvkem spolufinancuje právě i závod juniorů do 15 let, pojmenovaný Velká cena Královského města Slaný. Proto jsem byl požádán o předání pohárů vítězům, což jsem považoval za čest. Velmi potěšující pak bylo, že z prvních tří míst byla dvě obsazena jezdci ze Slaného Edou Krčmářem a Romanem Čejkou. Celkový výsledek závodu 1. Krčmář Eduard (Autoklub v AČR Slaný) 11 bodů 2. Fencl Jakub (Autoklub Markéta Praha) 10 bodů DOKUMENTY A VZPOMÍNKY NA ROK 1968 VE SLANÉM Redakce Slánského obzoru a společnost Patria mají v úmyslu při příležitosti 40. výročí událostí roku 1968 blíže dokumentovat jejich průběh ve Slaném. Obracíme se proto na občany se zdvořilou žádostí o vzpomínky, písemné nebo fotografické dokumenty, které by přispěly k uskutečnění tohoto záměru. Kontakt: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, Slaný, tel , mail: slansko.cz.

6 strana 6 STUDENTI BESEDOVALI S HEJTMANEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE V pondělí 12. března strávil středočeský hejtman svůj pracovní den na Slánsku. Více než hodinu svého času věnoval návštěvě Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, kde studentům nejvyšších ročníků přiblížil nejen problematiku Středočeského kraje, ale zodpověděl i celou řadu jejich dotazů. Jedenačtyřicetiletý hejtman Petr Bendl se studentům představil jako rodilý Kladeňák, kde absolvoval elektrotechnickou průmyslovku a posléze v Liberci vysokou školu strojní. V politice se na různé úrovni pohybuje prakticky od sametové revoluce a od roku 2000 je hejtmanem Středočeského kraje. Určité oživení v aule způsobila poznámka studenta, který si někde přečetl, že hejtman vlastně nedokončil devátou třídu. Zmíněné noviny zřejmě pozapomněly, že před čtvrt stoletím základní školství končilo osmou třídou. Víme, kde žijeme? Přestože představy o tom, co je obec či kraj patří k všeobecnému vzdělání, jen málokdo zná přesná čísla o kraji, ve kterém žije. Jsme největší kraj ze všech čtrnácti krajů České republiky podle velikosti území i co do počtu měst a obcí. Zkuste si tipnout kolik jich v našem kraji je! vyzval studenty hejtman. Skutečný počet obcí vysoko přesahuje veškeré odhady, které se pohybovaly vesměs kolem sedmiset. Z tohoto počtu jsou dvě města statutární (Mladá Boleslav a Kladno) a 23 obcí jsou tak zvané obce třetího stupně, které vykonávají státní správu. Kraj není nadřízeným orgánem měst a obcí s výjimkou mimořádných událostí jako např. přírodních katastrof, kdy hejtman vyhlašuje stav nebezpečí a přebírá veškerou odpovědnost. Může se politik vyšplhat na Mount Everest? Jeden z prvních dotazů se týkal plánované cesty primátora Prahy Pavla Béma do Himálaje a jeho výstupu na nejvyšší horu světa. Na otázku, zda si může vrcholový politik vzít dovolenou na téměř dva měsíce, hejtman odpověděl: Neznám nikoho z politiků, kdo by si troufl zdolat Mount Everest. Sám bych to nedokázal, a proto mu to osobně velmi přeju a říkám koukej tam vylézt! A námitky? Já té kritice rozumím, ale věřím, že práci dokáže dobře rozdělit. Všechno bude zapomenuto v okamžiku, pokud tato expedice bude úspěšná, protože jsem přesvědčen, že pražský primátor tak udělá jméno nejen Praze, ale že si toho všimnou i ve světě. Bude se ve Slaném rušit porodnice? O tom, co bude poskytováno ve zdravotní péči nebo kolik bude lékařů, rozhodují pojišťovny. Zatímco oblast ambulantní péče což není případ nemocnice má na starosti kraj, tak to, co se týká lůžkové zdravotní péče organizuje ministerstvo. V prosinci proběhla výběrová řízení a nebylo doporučeno m. j. nesesmluvnit porodnici ve Slaném. Toto nedoporučení je vážná věc, ale pro pojišťovny není nepřekonatelné, protože nejsou povinny se tím řídit. Podle Gynekologicko porodnické odborné lékařské společnosti se u porodnic, kde se rodí méně než pět set dětí za rok, nedoporučuje sesmlouvat zdravotní péči, ale to není případ Slaného, protože slánská porodnice má více než 500 Hejtman Petr Bendl u tabule názorně vysvětluje problematiku dopravy (Foto Vl. Rogl) porodů za rok. Když jsme se to dozvěděli i když tu kompetenci nařídit něco pojišťovně nemám snažil jsem se dohodnout se šéfem VZP a ten slíbil toto nedoporučení nebrat jako závazné. Jsem si vědom toho, že nemocnice je pro město spíš citová než odborná a ekonomická záležitost a je to jeden z důvodů, proč se zasadím o to, aby smlouvy byly podepsány. Dostane kraj dost peněz z evropských fondů? Programy nejsou věcí krajů, ale věcí státu, který je partnerem Evropské komise a Evropské unie. Strukturální fondy se připravují v České republice 4 roky a k distribuci evropských peněz se vytvářela k tomu strašně komplikovaná síť. Ostatní státy, které s námi vstupovaly v roce 2004 do EU, nemají tento systém tak byrokratický jako my. My máme devět operačních programů, zatímco jinde asi třetinu. Tyto operační programy vyjma jednoho což je regionální operační program spravují a zřizují ministerstva. Nyní jsme v situaci, kdy se řada věcí zpozdila. Podepsal se tzv. finanční rámec, tj. kolik by vlastně ČR měla dostat finančních prostředků a jaké je jejich rozložení, ale řada věcí zůstává nedořešena. To se Evropské komisi nelíbí, a proto se celý proces brzdí. Struktura je ohromně byrokratická a stojí nás neuvěřitelné peníze až se to spočítá, tak polezou všem oči z důlků. My jako regiony jsme měly konflikt s vládou už v minulosti v tom, že např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku jsou regionální operační programy teď standardem a dostávají ze společného balíku zhruba 22 procent, kdežto nám bývalá vláda chtěla dát jen dvanáct což je strašně málo a vznikl tak konflikt vláda versus hejtmani. Dnes jsme se domluvili na 18, 25 % a peníze, které by měly jít z regionálního operačního programu, který už je schválený a posvěcený Evropskou komisí, prioritně do infrastrukturních projektů (silnice, kanalizace, doprava, školství, cestovní ruch apod. ). Náš kraj to měl jako jeden z prvních schváleno a ještě letos by k financování jednotlivých projektů mělo dojít. Bude mít Slaný vysokou školu? Pro tak závažnou operaci jsou nezbytné čtyři věci: peníze, místo, oborové zaměření a personál, ale víc o tom ví starosta

7 Slaného, který odpověď doplnil: Sdružily se 4 významné podniky v ČR Bosch, Siemens, Škoda auto a slánský Linet s tím, že by navázaly na to, co ve Slaném už existuje dva roky tj. asociace pro podnikání a inovaci. Ve Slaném by tak vznikla soukromá vysoká škola, která by fungovala jako zázemí pro výchovu manažerů strojírenských podniků a která by vyprodukovala novou generaci manažerů republiky. V průběhu čtyřletého studia by byli frekventanti přímo zapojeni do výrobních a řídících procesů. Ještě proběhne akreditační a další řízení. Město odprodalo firmě Linet dvě kasárenské budovy v jedné by měly vzniknout učebny, dílny a zázemí pro výuku a ve druhé budově by měla být vysokoškolská kolej. Horizont pro získání akreditace je konec roku Bude v roce 2016 nebo 2020 v Praze olympiáda? Praha podle mne by měla být jenom symbolem a značkou OH, ale olympiáda by měla probíhat v celé republice. Olympiáda je velikou šancí i pro vybudování moderní infrastruktury a bylo by dobré, kdyby byly využity i celé střední Čechy. strana 7 OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM ZEMĚ Den Země si připomínáme každoročně 22. dubna. Ve Slaném se stalo již tradicí, že připomenutí svátku naší planety ZEMĚ probíhá celý týden. Hlavním organizátorem je Ostrov středisko volného času. Součástí letošního programu byla ukázka pomůcek ekologické výchovy pro pedagogické pracovníky, které město za finanční pomoci Středočeského kraje zakoupilo v loňském roce, dále program pro školy ve spolupráci se sdružením JAVORY Černuc a odpoledne plné soutěží pro děti na slánském náměstí. Sobota byla ve znamení výletu na hrad Housku a poznávání přírodních zajímavostí na Kokořínsku. Součástí oslav byl již tradiční úklid ve městě, tentokrát Slánské hory a lesoparku Háje. Úklidu se zúčastnil oddíl Skautů, Skautek a Světlušek a několik slánských občanů. Všem děkujeme za účast, úklidovým partám za nezištnou pomoc a těšíme se za rok 22. dubna 2008 nashledanou. Dana Sušánková, Ostrov Helena Mohylová, OŽP SLÁNSKÝ CESTOVATEL Rádi cestujete? Chcete se nechat unášet zajímavými reportážemi z celého světa? Přijďte tedy v sobotu 12. května 2007 ve 14 hodin do Fit Studia JITKA, Stehlíkova 823 ve Slaném (vedle areálu bývalé mlékárny). Představí se pětice českých cestovatelů, kteří vás svými příběhy, doprovázenými diapozitivy a emotivní hudbou, provedou krásami naší Země. Cena vstupenky je 50 Kč na celou akci a zakoupíte ji na místě. Výtěžek ze vstupného bude věnován na konto Člověk v tísni, na stavbu školy v Etiopii. Ředitel RNDr. M. Dundr, CSc. a hejtman Ing. Petr Bendl v aule slánského gymnázia (Foto Vl. Rogl) Jste pro umístění americké radarové základny nebo pro referendum? Skutečností je, že jednání s Američany o radarové základně zahájila sociálně demokratická vláda s ministrem obrany Tvrdíkem v roce 2002 a rozhodla, že tato jednání budou v kategorii tajné, a proto ani já jako hejtman jsem nedostal žádné bližší informace. Teď jsme v situaci, kdy se máme rozhodnout, zda umístění základny přijmout nebo ne, když jsme to předtím vlastně sami nabídli. Pokud se týká referenda, tak říkám, že chtít referendum o tak vážné věci, jako je obrana, je strašně populistické gesto, protože ať si to přiznáme nebo ne, nikdo tomu všemu nemůžeme rozumět a jedná se tedy spíš o pocitovou záležitost v situaci, kdy jsme to vlastně napůl slíbili. Což mně přijde, že bychom byli absolutně neseriózní. Navíc jsem přesvědčen, že to značně může pomoci i prestiži České republiky. Proto patřím mezi ty, kteří říkají ano! Hejtmanův čas vypršel a skončila tak i názorná hodina základů společenských věd. Vladimír Rogl NABÍDKA K ODPRODEJI Město Slaný nabízí nebytové jednotky a garáže. Obsazené nebytové jednotky číslo 509/102 a číslo 510/101 v č. p , Na Dolíkách, Slaný. Obsazenou nebytovou jednotku č. 516/101 v č. p , ulice Vikova, Slaný. Volné nebytové jednotky č. 1630/101 a 1630/102 v domě č. p. 1630, ulice Tomanova, Slaný. Čtyři obsazené garáže, ulice Bezručova, Slaný. Volnou garáž č. 494/102 v č. p v Bezručově ulici ve Slaném. Bližší informace je možné získat na úřední desce Městského úřadu ve Slaném nebo na internetových stránkách v sekci městský úřad, úřední deska. (Odbor správy majetku)

8 strana 8 OBLASTNÍ KOLO 11/55 Pondělí 2. dubna bylo dlouho očekávaným datem pro šest škol z oblasti Slánsko Kladensko. Konkrétně pro Gymnázium ve Slaném, základní školu ve Zlonicích, Kvílicích, 4., 5., a 12. základní školu v Kladně. V 9 hodin v divadle ve Slaném vše začalo hlavní heslo z plakátu znělo JDEME DO TOHO! Uvedené školy měly již za sebou školní kola a do divadla byly poslány nejlepší týmy. Spolužáci v hledišti je bouřlivě podporovali. O co vlastně šlo? Soutěž se skládala z pěti kol týmy vybíraly správné odpovědi prezentovaly svoje názory na témata jako například Měly by být udělovány tvrdé tresty sprejerům? děti stavěly věž z kostek, aby si vyzkoušely týmovou spolupráci řešily zákony ve fiktivním příběhu odhadovaly věk figurantů na plátně, jestli jim už bylo nebo nebylo 18 let Program byl proložen tancem i krásným zpíváním žákyně z Kladna, nechyběla ani divácká soutěž o mp3 přehrávač. V tomto akčním dopoledni se všichni přítomní určitě něco naučili z oblasti práva a zákonů a rozhodně již všichni vědí, že existuje zákon, který zakazuje prodávat nezletilým cigarety. Gratulujeme týmu z Gymnázia Slaný, který postupuje do krajského kola, které se uskuteční v Sadské. Dana Sušánková, DDM Ostrov Místostarosta Ing. Pavel Bartoníček předává ceny vítěznému týmu DEN ZEMĚ V MŠ U DIVADLA Vše začalo již v sobotu ráno v 8.30 hodin. Na naši zahradu přišli zaměstnanci, rodiče i děti. Tentokrát se sešli, aby zahradu uklidili a připravili pro děti. Po zimě bylo třeba upravit pískoviště, vyhrabat zbytky listí, opravit lavičky, dětská jízdní kola a odstrkovadla. Také v zahradních hračkárnách a skladech se vše přerovnalo a poničené hračky se buď opravily nebo rovnou vyhodily do kontejneru. Bylo 12 hodin a zahradu by nikdo nepoznal. Opravdu se všechno zvládlo. Za to patří dík všem, kteří přišli a pomohli. V letošním roce nám pomohli s odborným průřezem stromů a křovin pracovníci technických služeb, za což jim také moc děkujeme. Ve středu v 16 hodin se na uklizené zahradě sešlo opět hodně lidí. Byli to bývalí žáci naší MŠ, dnes žáci základních škol s rodiči, rodiče a děti z MŠ a také rodiče a děti BABY KLUBU. Sešlo se nás na této akci dost a myslím, že byli všichni spokojeni. Děti si zasoutěžily na zahradě bylo několik stanovišť u jednoho se rozlišovaly rostliny, u druhého se přiřazovala mláďata zvířat k rodičům, třídil se odpad (umělá hmota, papír, hliník, sklo atd.), u dalšího děti plnily úkol ze zručnosti. Na závěr setkání jsme měli táborák s opékáním vuřtů a u něj jsme poslouchali a rozlišovali zpěv a hlasy ptáků na magnetofonové nahrávce. Na začátku děti dostaly papírové medaile ve tvaru Zeměkoule. Po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích děti dostávaly razítka. Na závěr odpoledne si děti zasloužily sladkou odměnu bonbónky. Celé odpoledne se pěkně vydařilo, odcházeli spokojeni velcí i malí. Už při odchodu si slibovali, že příští rok přijdou na DEN ZEMĚ do MŠ U Divadla zase a rádi. Milena Sunkovská, ředitelka MŠ U Divadla KONCERTY V KOSTELE V LIDICÍCH U OTRUB Koncerty v kostele Sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub Občanské sdružení Wotrubia pořádá v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub (Slaný) dva koncerty, na které je vstupné dobrovolné. V neděli 6. května od 14 hodin vystoupí sbor Královská obora, v sobotu 2. června od 15 hodin zahraje Trio Cantabile. Smíšený pěvecký sbor Královská obora (dirigent Ing. Václav Lahodný) vznikl v roce V začátcích sbor koncertoval především v pražských kostelích, v současné době se soustřeďuje na komorní koncerty v akusticky zajímavých prostorách například v rotundě na Budči, kostele

9 strana 9 v Buštěhradě nebo v kapitulní síni kláštera Zlatá Koruna. Královská obora se zaměřuje na reprodukci staré hudby především renesanční a středověké. Do koncertů zařazuje také skladby vycházející z pravoslavné liturgie, ale i hudbu např. z Gruzie či Lužického Srbska. Trio cantabile je žádaným souborem spojujícím lidský hlas, flétnu a harfu. Bylo založeno roku 1985 a tvoří jej sopranistka Ludmila Vernerová, flétnista Václav Kunt a harfistka Lydie Härtelová. Repertoár Tria cantabile zahrnuje hudbu od raného baroka až po současnost (http://volny. cz/hanus. hartel//). Lydie Härtelová se jako pianistka již roku 1973 zúčastnila rozhlasové soutěže Concertino Praga. Ve čtrnácti letech však začala s harfou, jejíž studium završila na hudební fakultě pražské Akademie múzických umění. Tu absolvovala r s Cenou rektora dvěma koncerty ve Dvořákově síni Rudolfina. Ještě za studií se stala členkou známého souboru J. Krčka Musica Bohemica, v letech byla angažována jako sóloharfistka Smetanova divadla v Praze (nyní Státní opera), od července 1985 je členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Od roku 1986 je uměleckou vedoucí smíšeného chrámového sboru Naši pěvci, který založila při farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích. Pavel Bartoníček NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR STŘEDNÍCH ČECH Nadšenci a fandové divadelního umění z 3. ZŠ ve Slaném založili v roce 1994 vlastní divadelní soubor, který má od roku 1997 vlastní domovskou scénu klub BUNGR. Což nebývá na základních školách rozhodně běžné. Zakladatelem byl režisér a učitel Jiří Rezek. Hlavní rekvizitou v divadelní hře Malý princ byla vrtule letadla. A právě od této rekvizity se odvíjí název našeho amatérského souboru VRTULE. V roce 1997 škola svépomocí vybudovala v bývalém krytu civilní obrany stálou vlastní scénu pro 80 diváků s osvětlovacím a zvukařským pultem. V roce 2000 se divadelní soubor Vrtule rozdělil na tři části. Ti nejmladší dostali přívlastek hladká, ti starší roztočená a ti nejstarší vrásčitá. A od té doby již vystupují členové divadelního souboru Vrtule jako Hladká Vrtule, Roztočená Vrtule a Vrásčitá Vrtule. Po jedenácti letech vedení DS Vrtule odešel její zakladatel, oblíbený pan učitel Jiří Rezek. Vedení souboru přebrala jeho dcera Kateřina Rezková. Nyní do Vrtule docházejí žáci ze 3. ZŠ, 2. ZŠ a gymnázia Slaný. Společně se podíleli na scénáři, který vznikl na motivy sci-fi povídky Raye Bradburyho Celé léto v jediném dni. Hra dostala název Wenuše. Vrtule se zúčastnila divadelní přehlídky Slánka, kde obsadila první místo, a postoupila do krajského kola na Stochov. Přehlídka na Stochově trvala dva dny. I zde soubor Kateřiny Rezkové získal první místo. Dostal diplom za výtvarné prvky a scénografii a jako jediný postoupil do celostátního kola do Trutnova. Stal se tak nejlepším dětským divadelním souborem středních Čech. Porota ocenila herecké a pohybové schopnosti souboru. Příští měsíc pořádá soubor divadelní přehlídku První jarní křižovatky, která se uskuteční 4., 5. a 6. května v prostorách 3. ZŠ Slaný. Této přehlídky dětských a středoškolských divadel se zúčastní soubory z celé republiky Prahy, Bechyně, Českých Budějovic a Litvínova. Přehlídka bude zahájena 4. května v 16 hodin na náměstí a pokračuje průvodem v maskách směrem k 3. ZŠ. Program v Bungru zahájí žáci 2. ZŠ. svým představením Salička. Doprovodným programem jsou koncerty slánských kapel Kujooni a Applause a promítání filmů Machaela Gáborika a Jana Šlégra. Děti se zúčastní tvůrčích dílen. Fotky a více informací na AKCE V DPS NA SADECH V KVĚTNU 2007 čtvrtek v 16 hodin Orchestr Beta ze ZUŠ Slaný (altán DPS) pondělí ve Jaro je tady hudba Vladimír Holec (2. patro DPS) čtvrtek v 9.30 Den otevřených dveří 10. výročí DPS hudba Jaroslav Dobner (altán DPS) čtvrtek ve 14 hodin Hry seniorů grilování, hudba Vladimír Holec a Bohuslav Ježek (altán DPS) SVATOGOTHARDSKÉ VÝROČÍ Sobota. května v. hodin MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. GOTHHARDA u příležitosti výročí založení proboštství u kostela sv. Gotharda ve Slaném ( ) a výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha ( 997) hlavním celebrantem převor kláštera benediktinů v Břevnově P. Prokop Siostrzonek O.S.B. Sobota. května v hodin ORA ET LABORA BENEDIKTINI VČERA A DNES beseda s převorem kláštera břevnovských benediktinů P. Prokopem Siostrzonkem O.S.B. kolejní kaple vlastivědného muzea ve Slaném

10 strana 10 SLÁNŠTÍ JUNIORŠTÍ HOKEJISTÉ V ZEMI VIKINGŮ Hokejové družstvo juniorů HK Lev Slaný se zúčastnilo ve dnech. až. března mezinárodního turnaje Juniorernas Vårcup ve Stockholmu ve Švédsku. Zápasy probíhaly v hokejové hale Allhallen ve Skå, což je okrajová část švédského hlavního města. Soupeři našeho týmu byla švédská družstva Skå IK, Värmdö HC, Nacka HC, Järfälla HC a výběr města Kensington z USA. Členy našeho družstva byli brankáři Tomáš Kohout, Tomáš Strejc a Zdeněk Vojtěchovský, obránci Václav Kohoutek, Petr Kopejtko, Michal Loučka, Ondřej Petráček, Štefan Reblan a Radek Zvolský, útočníci Martin Frolík, Milan Houska, Filip Chvoj, Martin Janoušek, Jakub Krtička, Jiří Miška, Jan Seiboth, Štefan Tišer, Daniel Vinkl a Radim Volf. Trenérem byl Jaroslav Kozelka a vedoucím družstva MUDr. Josef Loučka. Při cestě na turnaj jsme se zastavili na noční prohlídku Kodaně, hlavního města Dánska. Viděli jsme sošku Malé mořské víly, která je symbolem města, dále královský palác Amalienborg a starý přístav Nyhavn. Hokejová hala Allhallen, kde hraje své domácí zápasy pořadatel turnaje, klub Skå IK, leží v prostředí krásné švédské přírody mezi lesy a jezery. Hala není nijak velká a uvnitř působí velmi příjemným a útulným dojmem. Nedaleko je královský zámek Drottningholm, kde bydlí švédská královská rodina. Sám král Carl XVI. Gustaf je členem právě hokejového klubu Skå IK. Existovala i možnost, že král turnaj navštíví, aby pozdravil účastníky a podíval se na nějaký zápas. Byl by to pro nás všechny fantastický zážitek, ale návštěva krále se bohužel neuskutečnila. Na jednom z ostrůvků na jezeře Mälaren, vzdáleném několik kilometrů, jsou pozůstatky nejstaršího vikingského města na území Švédska, které se nazývá Birka a pochází z. století. Ve Stockholmu jsme navštívili historické centrum s radnicí, kde se předávají Nobelovy ceny, královský palác, někdejší tržiště a popraviště Stortorget a pěší zónu Drottninggatan. Jako členové hokejového oddílu jsme si nenechali ujít také halu Globen. Slavnostní zahájení mělo pěknou úroveň a bylo pro všechny silným zážitkem. Jen k naší české hymně zahráli i slovenskou. Nikomu z nás to samozřejmě nevadilo. Velmi potěšen byl náš slovenský řidič autobusu. Systém turnaje byl takový, že hrálo každé družstvo s každým a nakonec první s druhým sehrálo finálový zápas o celkového vítěze. Každý zápas se hrál dvakrát dvacet minut. My jsme vstupovali do turnaje s tím, že bychom rádi finále vybojovali. Nakonec se nám to nepodařilo. V samotném turnaji jsme sehráli tyto zápasy: Värmdö HC HK Lev Slaný : ( :, : ) branky: Vinkl, Frolík, asistence: Chvoj, Seiboth Skå IK HK Lev Slaný : ( :, : ) branky: Frolík, Zvolský, asistence: Kopejtko, Petráček HK Lev Slaný Järfälla HC : ( :, : ) HK Lev Slaný Team Kensington (USA) ( :, : ) branky: Frolík, Volf, asistence: Kopejtko, Kohoutek Nacka HK HK Lev Slaný : ( :, : ) branky: Janoušek x, asistence: Petráček, Seiboth V turnaji jsme obsadili celkově. místo se body, stejně jako měl americký tým, který skončil před námi díky lepšímu skóre. Vítězem se stalo družstvo Nacka HK, které ve finále porazilo Järfällu HC : až brankou v prodloužení. Třetí skončil domácí tým Skå IK a šesté Värmdö HC. Švédstí organizátoři byli s naší účastí spokojeni. Byli jsme v několikaleté historii turnaje prvním týmem z České republiky, dokonce i ze střední Evropy. Stále se vyptávali, jestli jsme spokojeni, jestli se nám ve Švédsku líbí. A na závěr jsme dostali oficiální pozvání na turnaj v roce. Josef Loučka SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK Vyhodnocení soutěže Slánský čtyřlístek 2007 Zveme Vás na slavnostní vyhodnocení soutěže Slánský čtyřlístek 2007 s názvem tématu Zvířátka v lese. Vyhodnocení se bude konat dne 10. května od 10 hodin v Městském divadle ve Slaném. Odbor životního prostředí

11 strana května 2007 Program na pátek 11. května Masarykovo náměstí Koncert středověké hudby (Braagas) Ohňový průvod centrem města, který skončí na hřišti Slavoj. (Sraz v na náměstí. Lampiony a louče s sebou!) Hřiště Slavoj Rytířský turnaj (Honoris) Program na sobotu 12. května Aula gymnázia Seminář na téma Ozvěny středověkých tradic v současné Evropské unii z pohledu občanů. Příspěvky přednesou zástupci partnerských a spřátelených měst a zástupce Slaného. Masarykovo náměstí Historický průvod městem Projev Roháče z Dubé a starosty města Svěcení praporu města Slaného Šermířské představení (Kvartet, sk. hist. šermu) Vojta Vrtek, jonglérus a jokulátorus Border Colie, ukázky agility a výcviku skotských pasteveckých psů Minaret, koncert slánské bluegrassové kapely Rock Riders, koncert rockové hudební skupiny Bílkovo Kratochvílné Divadlo: Kašpárkovo království (pohádka pro děti) Kvartet (sk. hist. šermu) šermířské představení Vojta Vrtek, jonglérus a jokulátorus Tenkrát na východě ( jezdecké lukostřelecké představení České barokní společnosti) Border Colie, ukázky agility a výcviku skotských pasteveckých psů O šermu převážně nevážně (Č. barokní spol.) Hradní Duo (koncert) Bomb Texas (koncert hudební skupiny z Pegnitz, D) Čest proklatých (Kvartet, sk. hist. šermu) Ohňová show (Vojta Vrtek) Jezdecká ohnivá show (Česká barokní společnost) Program DDM Ostrov pro děti Sobota 12. května Průvod městem (9.30 sraz u DDM Ostrov Slaný) Bitva o hradby Výtvarné techniky Petanque (turnaj) Ruské kuželky (turnaj) bitva o Velvarskou bránu Kroket (turnaj) Husitské klání bitva o Velvarskou bránu Výtvarné techniky Ruské kuželky Střelba z kuše SKÁKACÍ HRAD Během celého sobotního programu bude na Masarykově náměstí ve Slaném k dispozici zdarma Skákací hrad, který na 9. husitské slavnosti zapůjčila ČSOB. STŘEDOVĚKÉ TRŽIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ Na ploše náměstí se budete moci projít středověkým tržištěm s tovarem rozličným, jehož součástí bude dobová lasebna a své řemeslné umění budou předvádět hrnčíř, košíkář, pasíř a dráteník. Program na neděli 13. května Chrám sv. Gotharda Barokní pozoun a varhany (polední koncert barokní hudby v chrámu sv. Gotharda ve Slaném). Vystoupí Stanislav Penk (barokní pozoun) a Robert Hugo (varhany Antonína Reise z roku 1783). Program: Johann Sebastian Bach, Georg Christoph Wagenseil, Johann Caspar Kerll, Antonio Vivaldi, Gottfried Finger

12 strana 12 JAK TO BYLO S LIDICEMI U OTRUB V ČERVNU 1942 Vzpomínka Květuše Bartoníčkové, rozené Hořejší, doplněná o informace Miroslava Pospíšila a Ivany Hušákové. Osada Lidice patřící k obci Otruby leží na Byseňském potoce, asi 1,5 kilometru severozápadně od Slaného. Ves Lidice, spolu s manským dvorem tvrzí, se připomíná již ve 14. století; gotický kostelík sv. Jakuba Většího stojící na mírném ostrohu na kraji vsi byl již roku 1352 farním. Koncem 19. století byly Lidice součástí Spojených obcí Trpoměch a Votrub s Lidicí, což trvalo až do začátku roku 1920, kdy byla odloučena jako samostatná obec Otruby s Lidicí. V roce 1928 žilo v Lidicích 36 obyvatel (roku 2006 již pouze 8). V současnosti jsou Otruby místní městskou částí Slaného. Lidice u Otrub jsou též nazývány Lidice menší či Lidice u Slaného, na rozdíl od Lidic větších Lidic u Kladna, resp. u Buštěhradu. K záměně obou Lidic docházelo poměrně často; nejinak tomu bylo i v roce Počátkem června 1942 přijel do areálu statku čp. 1 v Otrubech nákladní vůz s ozbrojenými německými vojáky a zastavil uprostřed dvora. Z kabiny nákladního auta vystoupil důstojník, nevím jaké hodnosti - a stroze se cosi ptal mého otce Františka Hořejšího, který tehdy zastával funkci starosty obce. Po několika minutách nejasného dorozumívání poslal tatínek pro svoji tchyni, moji babičku, Boženu Durasovou. Ta studovala koncem 19. století několik let v Německu, a tak dobrou němčinou vysvětlila, že v místě, kam přijeli, není žádný Horákův statek, který hledají, a Lidice u Otrub nejsou těmi Lidicemi, kam mířili. Děti na rybníčku v Lidicích. Foto zhotovil Oldřich Kindl kolem roku Důstojník si však přesto nechal na obecním úřadě v doprovodu mého otce a pana Františka Hušáka, který kartotéku místních obyvatel vedl, seznam obyvatel předložit a překontroloval jej s německou důkladností. Když se onen důstojník přesvědčil, že vše, co mu bylo řečeno, je pravda a že v seznamu místních obyvatel se jméno Horák nevyskytuje, poděkoval, nastoupil k řidiči a odjel. Nikoho ovšem v té chvíli nenapadlo, že tito vojáci se budou se svým velitelem podílet na hrůzách, které se udály v Lidicích u Buštěhradu. Kresba K. Liebschera, uveřejněná v XI. dílu Čechy Vydáno v Praze, J. Otto, Lidický kostelíček foto Václav Krupička z roku Toto svědectví potvrzuje i pracovnice Vlastivědného muzea ve Slaném Ivana Hušáková, dcera Františka Hušáka, a doplňuje: Se vzpomínkou paní Květuše Bartoníčkové- -Hořejší dobře korespondují údaje uveřejněné v různých publikacích. C. Merhout se v práci nazvané Lidice (Praha 1945, str. 12) zmiňuje o tom, že příslušník kladenského gestapa Oskar Felkl s nadporučíkem Polákem ze Slaného

13 strana 13 pátrali v Lidicích u Slaného, a když poznali místní omyl, v Lidicích u Kladna. O Felklově návštěvě v Otrubech se zmiňuje také M. Ivanov v knížce A hořel snad i kámen (Praha 1975, str. 23). Vzpomínka byla na podzim roku 2006 sepsána na popud paní Jarmily Doležalové ze Včelákova, která se svojí maminkou připravila publikaci o rodné obci Ležáky, vypálené Tato kniha bude slavnostně představena při příležitosti vzpomínky na vypálení obce Ležáky dne (65. výročí). Publikace se dotkne i osudu Lidic u Kladna (tzv. Lidic Větších) a v této souvislosti byla vznesena prosba o objasnění tehdejší návštěvy okupační moci v Lidicích u Otrub. Fotografie byly vyhledány laskavostí paní Ivany Hušákové, odborné pracovnice Vlastivědného muzea ve Slaném. SLÁNSKEM SE STUDENTY Putování Slánskem letos již potřetí se studenty z katedry české literatury Odbor kultury Městského úřadu ve Slaném se již potřetí podílel na přípravě exkurze studentů katedry české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze do našeho kraje (2005 Třebíz a Panenský Týnec, 2006 Velvarsko), tentokrát pod názvem Trýlistek jarní / aneb již třetí postní putování za památkami, tentokrát ze Smečna přes vesnice a lesy do kláštera v Ročově. Průvodců letošního putování bylo několik: znalec díla V. B. Třebízského a literatury 19. století dr. Věra Brožová, literární historik zabývající se dlouhodobě barokní homiletikou dr. Miloš Sládek, literární historik dr. Václav Petrbok, vedoucí odboru kultury MěÚ Slaný dr. Vladimír Přibyl a hudebník, zpěvák a znalec varhanních nástrojů Michael Pospíšil ze souboru Ritornello. Po návštěvě raně středověkého kostela sv. Jakuba Většího v Želenicích následovalo Smečno se sousoším Nejsvětější Trojice (K. I. Dientzenhofer) a zejména tamní děkanský chrám. Jeho prohlídka se soustředila nejen na nedávno obnovené renesanční oratoře, ale zejména na varhanní nástroj. Michael Pospíšil seznámil přítomné s konstrukcí varhan a ukázkami při použití různých rejstříků naznačil hudební podstatu nástroje, včetně náročné práce s měchy, kalkantem byl v tomto případě dr. Miloš Sládek (nebylo to až tak fyzicky snadné!). Po krátkém zastavení v parku jsme putovali starobylou alejí do lázní Šternberk, kde jsme vedle osudů Bedřicha z Donína ( 1634, Bílý Újezdec) zmínili i závěrečné dny Karla Havlíčka Borovského, jenž se ve Šternberku neúspěšně léčil (na jeho domě je pamětní deska). Po kostele sv. Petra a Pavla v Přelíci přišly na řadu Tuřany, kde na nás již čekal pastorační asistent Josef Hercinger. Toto nejvýznamnější mariánské poutní místo na Slánsku je spjato také s dílem V. B. Třebízského, a proto přímo v kostele Dr. Brožová a Dr. Sládek přiblížili posluchačům vztah spisovatele k tomuto kraji na příkladu legendárních životních osudů Vina ství a vinohradnictví Kvíc po ádá 3.ro ník OCHUTNÁVKY ESKÝCH VÍN Hotel Hejtmanský dv r Slaný - Nám stí T.G.M., sobota hodin Vstupné dámy 130 K, páni 190 K, smíšený pár 300 K P i vstupu Vám bude poskytnuta degusta ní skleni ka/záloha 50 K Vina ství Kvíc, Revolu ní 19, Slaný-Kvíc Tel.: , Po adatel si vyhrazuje právo vykázat vysoce ovín né a klid degustace narušující hosty. Návšt vník m nebude povoleno konzumovat sebou donesené nápoje a potraviny. Ob erstvení zajiš uje Hotel Hejtmanský dv r.

14 strana 14 v hospodě v Horním Ročově nad sklenicí čaje, grogu a regionálního piva. Na zpáteční cestě již v autobuse připomněl Dr. Václav Petrbok komplikované soužití německého a českého obyvatelstva okolo Ročova a na samý závěr shrnula význam díla V. B. Třebízského pro celé Podlesí, kudy se zejména putovalo, Dr. Věra Brožová. A já měl dlouhou dobu před očima úžasnou ročovskou architekturu poutního kostela místo setkávání lidí dobré vůle ze Slánska a Lounska. A z úžlabí střech na její zdivo po celý den chrčela voda, protože svody někdo ukradl. Má jeho existence perspektivu v této době? O tom jsem přemýšlel večer, když jsem vděčně za toto setkání usínal. Fotografie z putování nalezne zájemce na webových stránkách slánské památkové péče (http://pamatky. slany. cz). Vladimír Přibyl Michael Pospíšil u smečenských varhan Odolana Pětipeského, jehož železná pouta, kterými byl žalářován v tureckém zajetí, se v kostele dodnes chovají jako historická relikvie. A pak už tu byla zaniklá tajemná středověká vesnice Svídna v lesích při silnici ze Slaného do Mšece a po krátké cestě autobusem nad Milý přišlo putování pěšky do Dolního Ročova. Na cestě jsme se nejdříve zastavili na starobylém hradišti Dřevíč s kostelíkem sv. Václava (i město Slaný sem kdysi ve středověké právě přináleželo), ale to již hustě pršelo. Odtud jsme sestoupili do Kozojed, navštívili místo, kde stávala tvrz Dalibora z Kozojed, a vydali jsme se po silnici vzhůru, zmáčeni prošli kolem sochy sv. Markéty a dorazili ke klášteru augustiniánů v Dolním Ročově. Tam nás přivítal dr. Karel Mareš, který nás seznámil s historií kláštera a památkami klášterního kostela. Putování jsme uzavřeli, zmáčeni odpoledním deštěm, neformální diskusí Posluchači katedry bohemistiky před pramenem v lázních Ledce-Šternberk NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ MÁTE CHUŤ NA VÍNKO? Tak k nám s kamarády zajděte na skleničku. 2dcl bílého vína za 17 Kč a 2dcl červeného za 20 Kč A o kvalitu se nebojte, hlídáme ji:-) --- Ve všední dny otevřeno od 14 hodin, v sobotu od 18 a vždy do 22, nebo dle zájmu! Rezervace: Rezervace na telefonu Vinotéka U Jana Amose Komenského náměstí 690 Víte kde, nebo co je ARMAGNAC? U nás se to můžete dozvědět. Máme k dispozici lahve již od roku 1900! --- po pá 10 12, 13 18, so 9 12 mobil:

15 strana 15 INSPEKČNÍ LET ŘEDITELKY SLÁNSKÉHO MUZEA Ve čtvrtek 12. dubna 2007 podnikla ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném paní Božena Franková svůj pravidelný inspekční let z letíště ve Slaném. Cílem tohoto letu bylo zkontrolovat stav památek slánského regionu a širšího okolí po zimě. Trasa letu: Slaný-Smečno-Kvílice-Třebíz- -Klobuky-Panenský Týnec-Hazmburk-Libochovice-Vraný- -Budenice-Zlonice-Beřovice-Dolín-Slaný. Ředitelka muzea Božena Franková je připravena k inspekčnímu letu (foto Jiří Jaroch) HVĚZDÁRNA V KVĚTNU 2007 Lety ke hvězdám (film), čtvrtek v 19 hodin Hvězdárna je pro veřejnost otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy ve 21, 21.30, 22 a hodin. Pozorování oblohy se konají pouze za jasného počasí. telefon: , pro opětovně otevřenou restauraci na Masarykově náměstí PŘIJMEME číšníky servírky dobré kuchaře telefon:

16 strana 16 PRONAJMEME VE VLASTNÍM AREÁLU KANCELŘSKÉ A SKLADOVÉ PROSTORY Ekofrukt Slaný, spol. s r. o. Trojanova 1566, Slaný Informace na telefonu ZŠ Roztoky u Prahy přijme od září 2007 aprobovaného a kreativního učitele M, Inf, Z, Hv, Aj. Dále pak asist. pedag. pro třídy SPU 1.stupeň na částečný úvazek Velmi dobré spojení, možnost ubytování. Nabídky s životopisem zasílejte na CHCETE SI ZAHRÁT TENIS NA KVALITNÍM ANTUKOVÉM KURTU? Blahotice areál Ekofrukt Slaný Rezervace na telefonu OPERÁTOR VÝROBY Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., hledá pracovníky montážní linky. NABÍZÍME odpovídající platové ohodnocení, 13. plat, příspěvek na penzijní připojištění a jiné výhody POŽADUJEME manuální zručnost, vztah k technice Životopisy zasílejte na nebo na adresu: Politických vězňů 1564, Slaný, telefon:

17 strana 17 NABÍDKA KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA NA KVĚTEN 2007 Oddělení pro dospělé Znáte verše Vítězslava Nezvala? Seznámení s jeho tvorbou při příležitosti 107. výročí narození. Dárek pro maminku. V pátek 11. května od 9 do 11. hodin pořádáme pro maminky na mateřské dovolené a pro všechny zájemce praktickou hodinu. Sejdeme se v dětském oddělení. Oddělení pro děti Květina pro maminky. V týdnu od 7. do 11. května můžeš pomoci s výrobou květiny a naučit se básničku pro maminku. V otevírací hodiny oddělení. Středověký hrad. Víš, jak se žilo ve středověku? Soutěž o době, kterou známe pouze z knih v týdnu od 14. do 18. května. V otevíracích hodinách oddělení. Etiketa neboli pravidla společenského chování. V týdnu od 21. do 31. května budeme soutěžit a zkoušet zásady správného chování. V otevírací hodiny oddělení. PROSÍME NEHÁZEJTE ZÁŘIVKY DO POPELNIC Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je sběrný dvůr v ulici Netovická, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo jiným dokladem. Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře. Od 14. května do 14. června bude probíhat v oddělení prodejní výstava dětských knih z nakladatelství Egmont. Pobočka Na Dolíkách (Rabasova 821, 3. ZŠ, 1. patro) Přání pro maminku. Vyrobíme dárek a naučíme se básničku ke Dni matek. Od 30. dubna do 11. května v otevíracích hodinách oddělení. Středověký hrad. Víš, jak se žilo ve středověku? Soutěž o době, kterou známe pouze z knih od 14. do 31. května. V otevírací hodiny oddělení. Chodba knihovny Představujeme se výstava k 10. výročí vzniku Dětského domu v Ledcích. Od 30. dubna do 5. května. Středověká města výstava prací žáků 3. základní školy ve Slaném. Od 2. do 31. května. Naďa Rollová, ředitelka knihovny V. Štecha Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci. Město Slaný má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy žádnou zářivku ani úsporku neházejte do popelnice či do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu (sklo, hliník) využít. VÍKEND NA OSTROVĚ Herní den sobota , hodin Hrát může zkušený hráč i začátečník. Pravidla vysvětlíme a při hře poradíme.co si můžete zahrát? Carcassone, Osadníci z Katanu, Alhambra, Trans America, Puerto Rico, Oltre Mare, Niagara, Sankt Petersburg, Metro, Submarine, Klany, 6 bere, Mamma Mia!, Coloretto, Ligretto, Bang!, Citadela, Halali, Caratgena, Poštovní kurýr a další. Vstup zdarma. Honba za pokladem neděle od 14 hodin Hru pro děti i jejich rodiče připravil Dětský parlament ve Slaném. Sraz všech účastníků je ve 14 hodin před OSTRO- VEM. Pomocí šifer, šipek a jiných indicií se společně pokusíme najít poklad ukrytý na neznámém místě ve Slaném. O nalezený poklad se účastníci podělí. Startovné 10 Kč.

18 strana 18 KVĚTEN 2007 SE SLÁNSKÝM INFOCENTREM Slaný se letos opět zúčastní národní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag. Letošní, již 11. ročník, se opět uskuteční v Písku a Slaný se na něm představí se svými novými propagačními materiály, jejichž grafiku obstarala paní Milena Burgrová (královské město Slaný, Velvarská brána, Vlastivědné muzeum v Slaném, Slánská hora a Národopisné muzeum Slánska ve Třebízi) a pan Martin Donát (Turistická sezona 2007 a Sladký víkend ve Slaném). Na přehlídce Tourpropag se setkávají zástupci měst, městských a turistických informačních center i soukromníci v sektoru cestovního ruchu, a je tudíž velmi zajímavou příležitostí nejen k výměně zkušeností, ale také k nahlédnutí do jiných informačních materiálů a případné inspiraci z nich. Týden po Husitských slavnostech se můžeme těšit na obdobnou veselici také v našem partnerském městě, slovenské Skalici. V sobotu 19. května se zde koná. ročník Skalického Trdlofestu. Po celý den bude probíhat nabitý program, jarmarkem v Potoční ulici počínaje a programem na hlavním pódiu ve františkánské zahradě konče. Svůj stánek představující obyvatelům Skalice město Slaný, bude mít na Trdlofestu také naše slánské Infocentrum. Svátek vína, hudby, zpěvu, tance, dobré nálady, ale především skalické pochoutky trdelníku se kvapem blíží a srdečně zváni jste i vy. Nově jsou v Infocentru k prodeji odznak města Slaného a výroční turistická známka (. husitské slavnosti). Slánský filmový klub nabídne v květnu další lahůdku z kuchyně světové kinematografie. Tentokrát to bude kultovní film Michelangela Antonioniho Zvětšenina. Zavede nás do Londýna šedesátých let, kde právě nastupuje nová vlna pop artové kultury. Mladý módní fotograf Thomas si užívá svého luxusního a bezstarostného života, plného krásných dívek a rychlých aut, a nepochybuje o své dokonalosti. Pomníky,rámy, desky, náhrobní kameny z přírodního kamene a výprodej skladových zásob za velmi nízké ceny vám nabízí firma KAMENICTVÍ JOSEF ČERVENEC urnový hrob žula od Kč bez DPH jednohrob žula od Kč bez DPH dvojhrob žula od Kč bez DPH Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobů, návrhy, zaměření s doporučením a nezávazné rozpočty. Po telefonické domluvě i mimo pracovní dobu včetně sobot a nedělí. Vinohradská 2509, U strašnického krematoria, , Praha 10 Tel, fax: , Mob: , Otevírací doba: Po: , Út Čt: , Pá: Jednoho dne však při fotografování v parku zachytí svým objektivem události, které měly být skryty očím veřejnosti, a rozjíždí tak kolem sebe kolotoč událostí, při kterých se však již cítí náhle znejistělý a chladný. Zásadní dílo kinematografie 60. let můžete zhlédnout tradičně poslední čtvrtek v měsíci květnu od v Městském kině ve Slaném. TÉMATICKÉ VYCHÁZKY sobota 5. května 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU úterý 8. května 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA sobota 12. května TAJEMNÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA S PŘEKVAPENÍM sobota 19. května 2007 v CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU sobota 19. května 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM MARTINICOVÉ VE SLANÉM sobota 19. května 2007 v LEGENDÁRNÍ ZANIKLÁ POHOSTINSTVÍ neděle 20. května 2007 ve VINAŘSKOU CESTOU ZA TAJEMSTVÍM KLÁŠTERA středa 23. května 2007 ve SLANÝ A VÁCLAV NEJTEK sobota 2. června 2007 ve MARTINICOVÉ A CLAM MARTINICOVÉ VE SLANÉM sobota 2. června 2007 v HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU sobota 2. června TAJEMNÁ NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA S PŘEKVAPENÍM

19 SLÁNSKÉ PAMĚTIHODNOSTI O kalichu, evangelistech a andělech ze slánského kostela V květnovém příspěvku, tedy v měsíci, kdy ve Slaném probíhají tradiční husitské dny, se v rámci svatogothardského cyklu zastavíme u památky, která má blízko právě k době husitské. Jsou to nástěnné malby, které byly v kostele svatého Gotharda odkryty v roce Před časem o jejich významu přednášela ve Slaném naše přední badatelka v oblasti nástěnné středověké malby Zuzana Všetečková ( její článek nalezne zájemce ve sborníku Slaný české město ve středověku, 1997). Náš významný teolog dominikán Silvestr Braito ( 1962), když kdysi přednášel ve Francii a tamní přátelé si jej dobírali ohledně naší husitské minulosti, neváhal jim odpovědět v tom smyslu, že zatímco jejich předchůdci měli ve Francii plná břicha vína a sladkostí, tak my jsme si v Čechách neváhali pro Pravdu rozbít i hlavu. I takové byly naše české dějiny. Otázkou dnes ale je, jak o této pohnuté historii smýšlí čecháček, který prochází okolo kostela s plnými taškami pro mnohé dnešní životní pravda. Pokud jsme však ochotni vzít slánskou historii vážně a vcítit se do života našich předků, pomyslně nést jejich úděl v dějinách města, tak právě nástěnná malba na klenbě kněžiště je pro nás viditelným duchovním symbolem, ve kterém se zrcadlí tehdejší smýšlení Slánských. Máme na mysli vyobrazení žehnajícího Krista s kalichem. Prvně uveďme, že freska je umístěna nad kněžištěm a připomíná vyobrazení ustanovení Poslední večeře, kterou kněz i dnes při mši svaté právě pod touto historickou klenbou zpřítomňuje. Nás však v tomto případě více zajímá druhá významová rovina, s ohledem na dějiny města snad i důležitější, zdůrazněný kalich v rukou Krista, který v předhusitské, husitské a pohusitské době symbolizoval přijímání nejsvětější svátosti oltářní pod obojí způsobou, které u nás, jak se tradičně uvádí, zavedl Jakoubek ze Stříbra. Kalich se tak stal symbolem celého husitského hnutí a byl i znakem odlišnosti od římskokatolické strany. Ve stejné době jako Kristus s kalichem byly patrně namalovány symboly evangelistů: Matouše v podobě anděla a evangelisty sv. Jana, kterého představuje velká černá orlice. Do dalších polí klenby byly vyvedeny postavy čtyř evangelistů a poté ještě postavy andělů se symboly Kristova umučení. Jeden z nich nese kříž s hřeby a trnovou korunou, druhý sloup s provazy (symbol zajetí a věznění Krista). Pro úplnost pouze doplňme, že tento motiv nástrojů Kristova umučení se po roce 1600 objevuje i na oratořích martinického kostela ve Smečně, který reprezentuje příklad uplatnění umění katolicky orientované vrchnosti. Dnešní podoba malířské výzdoby slánské klenby je poněkud nelogická. Původně se zde nacházel Kristus s kalichem, kdy navíc zlaté paprsky okolo navozovaly dojem sluneční monstrance (opět husitský motiv) a okolo symboly evangelistů připomínka Písma svatého. Podle mého názoru strana 19 postavy andělů s nástroji Kristova umučení byly namalovány později, v době, kdy symbol husitství Kristus s kalichem mohl být již zamalován. V duchu raně barokní zbožnosti zde mohl být zobrazen zmučený Kristus Kristus Trpitel; postavy evangelistů pak byly namalovány nejpozději. Dnes malby na slánské klenbě sledujeme z uctivé vzdálenosti, a proto není možné provést základní průzkum a tak i určit přesnější časové vročení jejich vzniku. Uvažuje se o druhé polovině 15. století, tedy o období, kdy byla dokončena klenba kostela. Po odkrytí maleb v roce 1890 je obtáhl a opravil do původního slohu malíř Jan Heřman. Tento zásah poněkud znejasňuje jejich původní výtvarnou podobu. Na Slánsku se zachovalo několik rozsáhlejších cyklů středověkých maleb v Srbči (kolem roku 1500, motiv Posledního soudu), ve Velvarech (po roce 1450, Ukřižování a cyklus apoštolů) a konečně také uvedené malby ve Slaném. Avšak slánský Kristus s kalichem pro mnohé z nás výmluvný symbol doby husitské představuje v našem regionu památku skutečně ojedinělou a pro slánské středověké dějiny povýtce příznačnou. Vladimír Přibyl Kristus s kalichem, nástěnná malba z kostela svatého Gotharda, po roce Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Tomáš Brousil. Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna KOČKA. Toto číslo vyšlo 4. května Uzávěrka byla 25. dubna Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

20 PLACENÁ INZERCE Želevčice 5, Slaný, tel: , Co se děje Na Hrášku? VÝSTAVBA POKRAČUJE Komunikace v okolí stavebních pozemků jsou již dokončeny tak, aby byl umožněn bezproblémový přístup na stavební parcely. Konečnou finalizaci plánujeme ke konci roku po odeznění hlavních stavebních prací na individuálních parcelách. Tyto komunikace jsou již plně využívány. Ke dnešnímu dny byly zahájeny stavby třech samostatných domů a víme, že další budou zanedlouho následovat Rozestavěny jsou již všechny letos dokončované řadové rodinné domy. Postup prací je rozdílný tak, jak byla na jednotlivých blocích stavba započata. Zatímco v prvním zahájeném bloku jsou již budovány krovy a dokončovány rozvody elektro uvnitř jednotek, v později zahajovaných blocích je provedena betonáž základových pasů a připravují se základové desky. Tyto rozdíly jsou v souladu s předpokládaným harmonogramem a do konce května budou již všechny stavěné jednotky viditelné tzn. bude vyzděno minimálně obvodové zdivo přízemí objektu. Také v bytové jednotce práce pokračují naplno. Z exteriéru jsou zřejmě nejmarkantnější pokračující betonáže jednotlivých stropů a teras. (Jejich dokončení je nezbytné nejen pro vlastní bytový dům, ale také pro dokončení přední komunikace v sousedství již obývaných řadových domů.) V interiéru jsou pak v podstatě provedeny rozvody vody, kanalizace i elektro a zbývají k dokončení pouze rozvody plynu. V současnosti se připravuje betonáž podest a ramen jednotlivých schodišť. Tím jednak dokončíme další z dílčích prací v domě, jednak výrazně zjednodušíme a urychlíme logistiku uvnitř budovy a budeme moci demontovat stavební výtah. BUDOVY B A C KOUPENY Dne byla podepsána s Městem Slaný kupní smlouva na prodej dvou zbývajících budov v areálu bývalých Kyjevských kasáren. Následně pak byla v předstihu doplacena částka ,-Kč a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na přepis těchto budov na společnost LINET Invest. Nyní probíhá zpracování návrhu a příprava jeho zapsání a následně budovy převezmeme. Souběžně s tímto děním naši kolegové z Akademie Produktivity a Inovací zpracovávají své požadavky na potřeby budoucí školy, aby mohly být zadány a zahájeny vlastní projekční práce. PŘIPRAVUJEME NOVÝ PROJEKT V prostoru pod Háji nad Městskou hvězdárnou připravujeme další projekt výstavby řadových rodinných domů a další nabídku stavebních parcel! Výstavba v zřejmě nejatraktivnějším místě ve Slaném navazuje a rozvíjí naše zkušenosti z areálu Na Hrášku. V současné době jsme před zahájením projekčních prací. Naším cílem je zahájit výstavbu sítí v druhé polovině letošního roku, vlastní stavební činnost pak začátkem roku příštího. O průběhu příprav a bližší informace k areálu připravím v samostatném článku v některém z příštích čísel Radnice. Ing. Ladislav Leksa ( )

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.

Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2. Město Jilemnice Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice IČ 00275808 tel. 481 565 111 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061 Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice.

Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Zápis z Valné hromady, která se konala dne 24. 11. 2014 v obci Číčovice. Program: 1) Zahájení a přivítání přítomných. 2) Volby orgánů mikroregionu. 3) Organizační a různé: - Návrh rozpočtu mikroregionu

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více