SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 5 ročník x květen 2007 SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY Ve čtvrtek 5. dubna 2007 obdrželo královské město Slaný slavnostní dekret o udělení vlajky. Dekret udělil na základě projednání v podvýboru PSP ČR pro heraldiku a vexilologii předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) ing. Miloslav Vlček spolu s místopředsedkyní PSP ČR Miroslavou Němcovou. Byl jsem velmi poctěn tím, že jsem za královské město Slaný mohl z jejich rukou tento dekret převzít. Po předání dekretů všem přítomným zástupcům měst a obcí (celkem jich zde bylo kolem sedmdesáti, mezi nimi i starostka Gabštúrová z Tuřan, kterým byla udělena vlajka i znak obce) si s námi všemi na znamení slavnostní chvíle osobně připili oba nejvyšší představitelé PSP ČR. Slavnostnímu aktu, který se odehrál v budově PSP ČR ve Sněmovní ulici č. 4, místnost číslo 108 Státní akty, byl přítomen i místostarosta Jaroslav Hložek. Spolu s ním jsme setrvali v krátkém rozhovoru s M. Němcovou, kterou jsme pozvali do Slaného a požádali ji o účast při slavnostním posvěcení slánské vlajky. K tomu by mělo dojít v sobotu 12. května při slavnostním zahájení 9. ročníku městských Husitských slavností a Evropského setkání. Ing. Pavel Bartoníček. místostarosta Místostarostové Ing. P. Bartoníček a J. Hložek s místopředsedkyní PSP ČR M. Němcovou (foto P. Vychodil) SLOVO NA ÚVOD Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, počasí po celou druhou polovinu dubna spíše navozuje pocit blížícího se léta a rozhodně příliš neláká k návštěvě některého z kulturních programů. Ti z Vás, kteří si přeci jenom odhodlali navštívit některý z pořadů Dnů rakouské kultury ve Slaném, rozhodně nemuseli litovat. Festival to byl, soudě podle ohlasů, zdařilý. Reprezentativní výstavy obrazů a fotografií slánským návštěvníkům ukázaly to nejlepší ze současné tvorby umělců ze země nám geograficky i stylem života velice blízké. Příjemným překvapením bylo představení jídel a vín z rakouské kuchyně a vinohradů. Tato tradiční gurmánská část festivalu kulturních dnů měla díky proslulému mistru kuchaři Ladislavu Nodlovi vysokou úroveň. Přesto se domnívám, že největší perly byly tentokráte v oblasti hudební. Úvodní slavnostní koncert byl výjimečným zážitkem. A to nejen prezentací hudby skladatelů, která není v českých koncertních sálech příliš často hrána, ale především díky hostující sopranistce. Slečna Markéta Mátlová je výjimečná osobnost a mnozí z posluchačů koncertu se svěřili, že při jejím zpěvu šel mráz po zádech a měli slzy v očích. Posledním pořadem Dnů rakouské kultury byl rovněž koncert. Dívčí skupina Netnakisum to jsou čtyři výjimečné mladé dívky, jejichž vystoupení byl doslova gejzír interpretační suverenity, energie a svěžích hudebních nápadů. Zcela určitě to byl jeden z nejoriginálnějších koncertů ve Slaném za poslední roky. Publikum bylo doslova okouzleno a výprava amerických turistů, která do Dividýlka zavítala, si na závěr vyžádala kontakty, aby mohla skupinu pozvat do Spojených států. Na závěr svého úvodníku bych Vás rád, milí Slaňáci, pozval na již 9. ročník Městských husitských slavností. Začneme v pátek 11. května koncertem středověké hudby, poté ohňovým průvodem a den zakončíme rytířským turnajem na Hájích. V sobotu byl organizátory naplánován program od rána až do tmy. A věřím, že se slavnosti budou líbit dětem i dospělým. Jednu událost chci však zvláště zdůraznit. Po ukončení historického průvodu se bude křtít vlajka našeho města. Vlajka, kterou nám po složitém procesu posuzování, přidělil Parlament ČR svým rozhodnutím z konce ledna t. r. A slavnostně ji zástupcům Slaného předal předseda Poslanecké sněmovny minulý měsíc. Přijetí městské vlajky je výjimečná událost. I když, samozřejmě, ryze symbolická. Ne nadarmo upadala bojová morálka armády v bitvě poté, kdy protivník ukořistil její vlajku. V moderní době již symbol vlajky jako bojové zástavy pozbyl na významu, ale sjednocující prvek ve smyslu pospolitosti společnosti zůstal. Doufám, že vlajka královského města Slaného bude našimi občany přijata s úctou a patřičnou hrdostí. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

2 strana 2 ZPRÁVA Z 11.JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 11.DUBNA 2007 Rada své jednání pojala jako výjezdní, když se sešla před areálem Víceúčelové sportovní haly Slaný, s. r. o. Na programu jednání byla jako první valná hromada městské společnosti VSH Slaný, s. r. o., na které se rada seznámila s hospodařením společnosti za rok, s nově pořízenou technikou (malotraktor, mikrobus, defibrilátor), se stavem probíhající opravy pláště budovy zimního stadionu a s dalšími provedenými opravami. Dále byla rada seznámena s personálními změnami ve společnosti v souvislosti s odchodem několika zaměstnanců do důchodu. V neposlední řadě byl diskutován problém opravy střešního pláště na budově bazénu, který byl poškozen vichřicí na začátku letošního roku (proběhne generální oprava pláště, včetně tepelné izolace zahájení duben t. r. ) a problém střechy na zimním stadionu, kde se vzhledem k rozsahu opravy (výměna kompletního střešního pláště a oprava s novým nátěrem příhradové konstrukce střechy) bude jednat o akci, která si vyžádá uzavření ledové plochy na tři měsíce. Akce je tedy naplánována na březen až květen příštího roku. Z řádných bodů jednání pak rada schválila návrh sportovní komise na rozdělení příspěvku za reprezentaci v předloženém znění. Dále pak žádost Školní jídelny Na Sadech na uvolnění prostředků (přibližně tisíc korun) z investičního fondu na dokončení projektu zavedení objednávkového systému jídel přes čipové karty. Rada doporučila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření spočívající v převedení částky tis. Kč z kapitoly určené na podíly k dotacím na investiční akci Ochrana slánských hřbitovů před krádežemi a poškozováním. Tato akce byla součástí letošní žádosti města Slaného o grant z Programu prevence kriminality na místní úrovni PART- NERSTVÍ. Ze tří předložených projektů byl komisí doporučen a následně vybrán pouze jeden (další kamerový bod ve městě), s dalšími dvěma projekty, včetně právě zabezpečení hřbitova, město neuspělo. Proto se vzhledem k častému nápadu trestné činnosti v areálu hřbitovů navrhuje realizovat rozšíření jejich zabezpečení alespoň v omezeném rozsahu ještě letos. Z majetkových věcí bylo zastupitelstvu doporučeno realizovat dva odprodeje pozemků. Jeden pod garáží v Chadalíkově ulici (cca m ), druhý v Otrubech (cca m ). Rada také odsouhlasila uzavření smluv o zřízení věcného břemena pro další čtyři případy přípojek inženýrských sítí do soukromých objektů a pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., za umístění kabelů a zařízení do pozemků města v lokalitě Kvíce (v tomto případě společnost zaplatí přibližně tisíc korun). Posledním schváleným bodem byla žádost obce Přelíc o splátkový kalendář na úhradu nákladů spojených se žáky slánských škol dojíždějících z Přelíce (každá obec má povinnost zajistit základní školní docházku dětí hlášených k trvalému pobytu celková částka Kč čtyři kvartální splátky). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ ŘEČÍ ČÍSEL Zákonem č. / Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů byla stanovena povinnost výměny řidičských průkazů vydaných od.. do... V tomto období vydané řidičské průkazy jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do konce roku. Na dané téma již bylo zveřejněno ve Slánské radnici nejedno upozornění, stejně jako na webových stránkách města Slaný. V denním tisku i televizních zpravodajstvích se lze rovněž často dozvědět, jaké problémy s touto činností již nastaly či v blízké budoucnosti nastanou. Statistické údaje poskytované Ministerstvem dopravy ČR hovoří jasnou řečí: k.. zbývalo do konce letošního roku vyměnit řidičských průkazů. Aby výměna proběhla plynule, bylo by třeba vyměnit v průměru měsíčně řidičských průkazů, tedy, x větší množství, než bylo vyměněno v březnu tohoto roku. Nyní konkrétní údaje pro Slaný: naším registrem řidičů byl za sledovaných pět měsíců vyměněn řidičský průkaz, což je pouhých, % z celkového počtu. Aby požadovaná činnost proběhla plynule, bude zapotřebí měsíčně provést v průměru výměn. Na webových stránkách města Slaný a ve Slánské radnici jsem uváděl, že k výměně zbývá průkazů. Protože díky změnám ve zpracování agendy novým systémem nedošlo ke správnému zavedení některých údajů, musím bohužel tento údaj opravit. K. březnu zbývalo v působnosti našeho úřadu ještě nevyměněných řidičských průkazů. Znovu tedy vyzývám všechny držitele řidičských průkazů vydaných od.. do.., aby výměnu nenechávali na konec roku a držitele novějších provedení průkazů požádat, aby zbytečným podáváním žádostí o výměnu neblokovali činnost našeho odboru. V této souvislosti je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že v letních měsících může být v důsledku čerpání dovolených intenzita činnosti registru řidičů městského úřadu poněkud snížena. Pro připomenutí uvádíme náležitosti potřebné k výměně řidičského průkazu: doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) fotografie (o rozměrech, x, cm) a stávající řidičský průkaz v tzv. technickém provedení. Jiří Vesecký, vedoucí odboru dopravy

3 START PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SLANÉM V únorové Radnici jsme informovali občany o změnách v systému sociálních služeb. Součástí těchto změn, o kterých jsme se v našem článku nezmiňovali, je i proces komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb jako způsob zajištění dostupnosti sociálních služeb bylo v ČR ověřováno poprvé v letech Ve Slaném jsme začali s komunitním plánováním přesně před rokem. V dubnu 2006 jsme zpracovali žádost o finanční podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb z prostředků Evropské unie. S naší žádostí jsme byli úspěšní. Zastupitelé města rovněž podpořili tuto činnost v prosinci roku Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Komunitní plánování představuje cyklický, sprirálovitě se opakující proces. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity - v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma sociálních služeb blízké. Uživatelé sociálních služeb Nejdůležitějšími účastníky komunitního plánování jsou uživatelé klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme lidi v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají, kterým jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb nepostradatelný, právě oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu, co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb. Spektrum klientů sociálních služeb je velice široké. Může jím být v podstatě kdokoliv: mládež do 18 let, která může mít problémy s alkoholem, drogami apod., rodiny s dětmi (úplné i neúplné), které řeší např. otázky vzájemné komunikace, výchovy dětí, někde i zdravotní postižení svých dětí a samozřejmě velice významná skupina seniorů a zdravotně postižených občanů. Jim nutné zajistit pomoc při zvládání běžných úkonů spojených s životem buď ve své domácnosti, příp. v některém ze zařízení sociální péče. strana 3 služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují. Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný. Nejvýznamnějšími poskytovateli sociálních služeb v našem městě je terénní pečovatelská služba, domov důchodců, částečně městská nemocnice, Středisko výchovné péče určené pro děti a mládež s poruchami chování, problémy v komunikaci s vrstevníky, rodiči a pod. Nejvýznamnější neziskovou organizací ve Slaném je Kolpingova rodina Smečno, která provozuje ve Slaném rodinnou poradnu. Zadavatelé sociálních služeb Zadavateli sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní účastníci zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů komunitního plánování. Proto podpora komunitního plánování ze strany obce představuje nejzákladnější podmínku pro jeho uskutečňování. Uvedené skupiny, resp. jejich zástupci v rámci společné práce, jednání a setkávání vytvářejí efektivní systém spolupráce, navrhují podobu sociálních služeb a podílejí se na realizaci jednotlivých konkrétních opatření, která jsou popsána v komunitním plánu. Bez jejich vzájemné spolupráce nemůže komunitní plán sociálních služeb nikdy vzniknout, natož najít své naplnění v praxi. Praktické kroky k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb ve Slaném K prvním činnostem spojeným s vypracováním komunitního plánu sociálních služeb v našem městě patřilo zpracování Sociodemografické analýzy. V ní je popsána právě struktura obyvatel našeho města, tj. potencionálních příjemců sociálních služeb. Jejím obsahem je struktura obyvatel podle pohlaví, věku, podle obcí regionu, podle národností nebo rodinného stavu. Dále se zde sleduje vývoj počtu obyvatel, prognózy jejich přírůstku, resp. úbytku, vzdělanostní úroveň obyvatel, jejich ekonomická aktivita, nabídka pracovních příležitostí, prognózy vývoje trhu práce, nezaměstnanosti apod. Rovněž je v tomto obsáhlém materiálu popsána vybavenost Slaného školami, zdravotnickými a kulturními zařízeními. Je zde popsána i kriminalita ve městě a sociálně patologické jevy, které se ve Slaném vyskytují (krádeže, vloupání, alkoholizmus ). Ing. Alena Zahrádková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem, příp. státem. Poskytovatelé vědí, jak

4 strana 4 SLANÝ MÁ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ PRO VEŘEJNOST Od začátku dubna je otevřeno pro slánskou veřejnost nové letní hřiště s umělým povrchem v prostoru mezi halou Bios a Gymnáziem. Zájemci o užívání sportoviště se předem objednávají u vedoucího haly na telefonu nebo Zázemí pro uživatele je v prostorách haly Bios. Hřiště je určeno k míčovým hrám tenis, futsal, basketbal, nohejbal, volejbal aj. Celoroční provoz od 7.30 do 22 hodin je při nepříznivých povětrnostních podmínkách omezen. Nájemné bylo usnesením Rady Města Slaného z 28. června 2006 a 28. března 2007 stanoveno takto: Hala školy, školská zařízení, org. mládež 250 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 350 Kč za hodinu ostatní 400 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 500 Kč za hodinu Hřiště slánská mládež do 18 let 150 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 200 Kč za hodinu ostatní 200 Kč za hodinu soboty, neděle, svátky, prázdniny 250 Kč za hodinu Při osvětlení se nájmy hřiště zvyšují o 100 Kč na hodinu. Josef Šanda, Hala Bios AIR STARS MEETING Air Stars Meeting genpor. Ing. Františka Fajtla a genpor. Františka Peřiny Čas běží neúprosně a v měsíci červnu, konkrétně v sobotu zavítají do královského města Slaný opět královští letci bývalí příslušníci RAF. S trochou nadsázky lze říci, že tady u nás ve Slaném mají již svoji vlastní ranvej. Bohužel ale formace těch báječných chlapů, opravdových hrdinů, kteří vlastně první vstoupili aktivně do II. světové války, jsou nyní již silně prořídlé, a tak při akcích je zastupují jejich manželky vdovy a to plným právem. Letošní ASM ponese rozšířený název na počest obou legend čs. vojenského letectva, genpor. Ing. Fr. Fajtla a genpor. Fr. Peřiny, kteří se loni odebrali do leteckého nebe. A slánské letiště ponese čestný název Letiště genpor. Ing. Františka Fajtla, Slaný. Je to velká pocta pro Aeroklub, pro královské město ale i pro pana generála Fajtla, rodáka z Donína u Loun, jejichž je čestným občanem. Letošní akce se uskuteční opět pod záštitou hejtmana Stř. kraje Ing. Petra Bendla, poprvé se jí zúčastní vicepremiér vlády a náš senátor PhDr. Alexandr Vondra a rovněž americký ambasador Dr. Richard W. Graber a další celebrity. V letových ukázkách mohou diváci spatřit opět parádní prezentaci vzdušných sil ČR. Budeme obdivovat bitevníky Genpor. Ing. Fr. Fajtl a genmajor. St. Hlučka L 159 Alca, vrtulníky Mi 17 a paravýsadek, Mi 35 a stíhací letouny Jas 39 Gripen. Prezident SR JUDr. I. Gašparovič jako ocenění zásluh genpor. Ing. Fr. Fajtla, genmjr. St. Hluchého a jejich spolubojovníků při SNP povolil letové ukázky dvojice stíhacích letounů Mig 29! Dost možná, že ve vzduchu spatříme i další zajímavé letouny. Akce ASM neopisuje od Memorial Air Show v Roudnici nad Labem ani od Aviatické pouti v Pardubicích. Je to akce menší, ale zcela speciální, až dosud nikoliv komerční. Ve Slaném má divák možnost až dosud spatřit zdarma řadu velmi zajímavých letových ukázek. V Roudnici a v Pardubicích zaplatí nemalé vstupné. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM ZVE NA NOVÉ VÝSTAVY Hodiny ze sbírek muzea Hodiny patří mezi nejstarší přístroje, kterým dal člověk výtvarnou podobu a vdechl jim život. Na jejich vývoji se podíleli vedle hodinářů slévači bronzu, zlatníci, rytci, malíři, sochaři a umělečtí řemeslníci. Vystavené hodiny a hodinky dokumentují různá období od konce 18. století až do poloviny 20. století Kolomazník jede a kolomaz veze Je název druhé výstavy, která seznamuje s nálezem dehtařských pecí na Rakovnicku a Příbramsku. Ze smolného dřeva a jehličí se získávala kolomaz a smola, jejichž využití bylo hlavně k impregnaci dřevěných částí kol, lodí, rybářských sítí, kožených opasků, řemenů a lan. Obrazy Miloslava Radoměřského Další výstava ve Vlastivědném muzeu bude zahájena v sobotu 5. května v 10 hodin v galerii muzea. Výstavu uvede PhDr. Jan Pomerl, v kulturní části zahrají na violu Otakar Martinovský a na kytaru David Holý. Výstava potrvá do 10. června Otevřeno: úterý pátek , sobota, neděle a svátky , telefon: ,

5 PROGRAM MĚSTSKÉHO DIVADLA V KVĚTNU 2007 středa 9. května 2007 v 19,30 hodin VELKÁ ZEBRA Hraje divadlo Palace Praha. V hlavní roli Ondřej Vetchý. Divadelní předplatné. čtvrtek 10. května 2007 v 9,30 hodin ČTYŘLÍSTEK Vyhodnocení celoroční dětské soutěže pořádané odborem životního prostředí Městského úřadu ve Slaném. neděle 13. května 2007 v 15 hodin SAVARIN, aneb Dobrodružná cesta Ferdinanda Trubičky Pohádka hraje Dětská scéna Slaný (derniéra). středa 23. května 2007 v 10, 13 a 15 hodin SNĚHURKA Hudebníh divadlo Karlovy Vary. Dětské předplatné. strana 5 3. Čejka Roman (Autoklub v AČR Slaný) 9 bodů 4. Habada Tomáš (Autoklub v AČR Slaný) 9 bodů 5. Průcha Michal (Autoklub v AČR Slaný) 6 bodů 6. Veverka Ondřej (Autoklub Markéta Praha) 4 body 7. Machek Miroslav (Autoklub Markéta Praha) 4 body 8. Hádek Daniel (Autoklub PD Plzeň) 4 body Slaňákům se dařilo i v následujícím týdnu. V úterý 17. dubna se totiž jelo první kolo Extraligy mistrovství ČR družstev na plochodrážním stadionu v Praze na Markétě. Slánští jezdci v tomto závodě skončili jako první, čímž úspěšně vstoupili do boje o obhájení mistrovského titulu z posledních dvou let. Jednotlivé týmy obdržely následující bodové ohodnocení - Autoklub v AČR Slaný 41 bodů (Miedzinski 13 bodů, Drabik 12 bodů, Vaculík 8 bodů, Wolff 8 bodů), PSK Olymp Praha 34 bodů, AMK ZP Pardubice 24 bodů a PDK Mšeno 20 bodů. Držme tedy našim jezdcům palce, ať jsou stejně úspěšní i v dalších kolech. Ing. Pavel Bartoníček,. místostarosta čtvrtek 24. května 2007 v 19,30 hodin VEŘEJNÉ OKO Netradiční manželský trojúhelník Lukáš Vaculík, Klára Issová a Hynek Čermák. Divadlo v Řeznické Praha. Divadelní předplatné. Městské centrum Grand Slaný sobota 5. května 2007 od 8 do 16 hodin SLANÝ AEROBIC CUP 2. ročník soutěže skupinových choreografií dětí od 4 do 16 let. Pořádá Aerobic klub gymnázium Slaný. VELKÁ CENA JUNIORŮ NA PLOCHÉ DRÁZE Velká cena Královského města Slaný juniorů do 15 let V nabitém víkendu dubna se kromě jiných kulturních a sportovních akcí závodilo na plochodrážním stadionu ve Slaném. V sobotu to bylo Mistrovství České republiky juniorů jednotlivci, v neděli pak Přebor ČR tříčlenných družstev a Velká cena Královského města Slaný juniorů do 15 let. Královské město Slaný slánské plochodrážníky pravidelně podporuje. Navíc již druhým rokem grantovým příspěvkem spolufinancuje právě i závod juniorů do 15 let, pojmenovaný Velká cena Královského města Slaný. Proto jsem byl požádán o předání pohárů vítězům, což jsem považoval za čest. Velmi potěšující pak bylo, že z prvních tří míst byla dvě obsazena jezdci ze Slaného Edou Krčmářem a Romanem Čejkou. Celkový výsledek závodu 1. Krčmář Eduard (Autoklub v AČR Slaný) 11 bodů 2. Fencl Jakub (Autoklub Markéta Praha) 10 bodů DOKUMENTY A VZPOMÍNKY NA ROK 1968 VE SLANÉM Redakce Slánského obzoru a společnost Patria mají v úmyslu při příležitosti 40. výročí událostí roku 1968 blíže dokumentovat jejich průběh ve Slaném. Obracíme se proto na občany se zdvořilou žádostí o vzpomínky, písemné nebo fotografické dokumenty, které by přispěly k uskutečnění tohoto záměru. Kontakt: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, Slaný, tel , mail: slansko.cz.

6 strana 6 STUDENTI BESEDOVALI S HEJTMANEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE V pondělí 12. března strávil středočeský hejtman svůj pracovní den na Slánsku. Více než hodinu svého času věnoval návštěvě Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném, kde studentům nejvyšších ročníků přiblížil nejen problematiku Středočeského kraje, ale zodpověděl i celou řadu jejich dotazů. Jedenačtyřicetiletý hejtman Petr Bendl se studentům představil jako rodilý Kladeňák, kde absolvoval elektrotechnickou průmyslovku a posléze v Liberci vysokou školu strojní. V politice se na různé úrovni pohybuje prakticky od sametové revoluce a od roku 2000 je hejtmanem Středočeského kraje. Určité oživení v aule způsobila poznámka studenta, který si někde přečetl, že hejtman vlastně nedokončil devátou třídu. Zmíněné noviny zřejmě pozapomněly, že před čtvrt stoletím základní školství končilo osmou třídou. Víme, kde žijeme? Přestože představy o tom, co je obec či kraj patří k všeobecnému vzdělání, jen málokdo zná přesná čísla o kraji, ve kterém žije. Jsme největší kraj ze všech čtrnácti krajů České republiky podle velikosti území i co do počtu měst a obcí. Zkuste si tipnout kolik jich v našem kraji je! vyzval studenty hejtman. Skutečný počet obcí vysoko přesahuje veškeré odhady, které se pohybovaly vesměs kolem sedmiset. Z tohoto počtu jsou dvě města statutární (Mladá Boleslav a Kladno) a 23 obcí jsou tak zvané obce třetího stupně, které vykonávají státní správu. Kraj není nadřízeným orgánem měst a obcí s výjimkou mimořádných událostí jako např. přírodních katastrof, kdy hejtman vyhlašuje stav nebezpečí a přebírá veškerou odpovědnost. Může se politik vyšplhat na Mount Everest? Jeden z prvních dotazů se týkal plánované cesty primátora Prahy Pavla Béma do Himálaje a jeho výstupu na nejvyšší horu světa. Na otázku, zda si může vrcholový politik vzít dovolenou na téměř dva měsíce, hejtman odpověděl: Neznám nikoho z politiků, kdo by si troufl zdolat Mount Everest. Sám bych to nedokázal, a proto mu to osobně velmi přeju a říkám koukej tam vylézt! A námitky? Já té kritice rozumím, ale věřím, že práci dokáže dobře rozdělit. Všechno bude zapomenuto v okamžiku, pokud tato expedice bude úspěšná, protože jsem přesvědčen, že pražský primátor tak udělá jméno nejen Praze, ale že si toho všimnou i ve světě. Bude se ve Slaném rušit porodnice? O tom, co bude poskytováno ve zdravotní péči nebo kolik bude lékařů, rozhodují pojišťovny. Zatímco oblast ambulantní péče což není případ nemocnice má na starosti kraj, tak to, co se týká lůžkové zdravotní péče organizuje ministerstvo. V prosinci proběhla výběrová řízení a nebylo doporučeno m. j. nesesmluvnit porodnici ve Slaném. Toto nedoporučení je vážná věc, ale pro pojišťovny není nepřekonatelné, protože nejsou povinny se tím řídit. Podle Gynekologicko porodnické odborné lékařské společnosti se u porodnic, kde se rodí méně než pět set dětí za rok, nedoporučuje sesmlouvat zdravotní péči, ale to není případ Slaného, protože slánská porodnice má více než 500 Hejtman Petr Bendl u tabule názorně vysvětluje problematiku dopravy (Foto Vl. Rogl) porodů za rok. Když jsme se to dozvěděli i když tu kompetenci nařídit něco pojišťovně nemám snažil jsem se dohodnout se šéfem VZP a ten slíbil toto nedoporučení nebrat jako závazné. Jsem si vědom toho, že nemocnice je pro město spíš citová než odborná a ekonomická záležitost a je to jeden z důvodů, proč se zasadím o to, aby smlouvy byly podepsány. Dostane kraj dost peněz z evropských fondů? Programy nejsou věcí krajů, ale věcí státu, který je partnerem Evropské komise a Evropské unie. Strukturální fondy se připravují v České republice 4 roky a k distribuci evropských peněz se vytvářela k tomu strašně komplikovaná síť. Ostatní státy, které s námi vstupovaly v roce 2004 do EU, nemají tento systém tak byrokratický jako my. My máme devět operačních programů, zatímco jinde asi třetinu. Tyto operační programy vyjma jednoho což je regionální operační program spravují a zřizují ministerstva. Nyní jsme v situaci, kdy se řada věcí zpozdila. Podepsal se tzv. finanční rámec, tj. kolik by vlastně ČR měla dostat finančních prostředků a jaké je jejich rozložení, ale řada věcí zůstává nedořešena. To se Evropské komisi nelíbí, a proto se celý proces brzdí. Struktura je ohromně byrokratická a stojí nás neuvěřitelné peníze až se to spočítá, tak polezou všem oči z důlků. My jako regiony jsme měly konflikt s vládou už v minulosti v tom, že např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku jsou regionální operační programy teď standardem a dostávají ze společného balíku zhruba 22 procent, kdežto nám bývalá vláda chtěla dát jen dvanáct což je strašně málo a vznikl tak konflikt vláda versus hejtmani. Dnes jsme se domluvili na 18, 25 % a peníze, které by měly jít z regionálního operačního programu, který už je schválený a posvěcený Evropskou komisí, prioritně do infrastrukturních projektů (silnice, kanalizace, doprava, školství, cestovní ruch apod. ). Náš kraj to měl jako jeden z prvních schváleno a ještě letos by k financování jednotlivých projektů mělo dojít. Bude mít Slaný vysokou školu? Pro tak závažnou operaci jsou nezbytné čtyři věci: peníze, místo, oborové zaměření a personál, ale víc o tom ví starosta

7 Slaného, který odpověď doplnil: Sdružily se 4 významné podniky v ČR Bosch, Siemens, Škoda auto a slánský Linet s tím, že by navázaly na to, co ve Slaném už existuje dva roky tj. asociace pro podnikání a inovaci. Ve Slaném by tak vznikla soukromá vysoká škola, která by fungovala jako zázemí pro výchovu manažerů strojírenských podniků a která by vyprodukovala novou generaci manažerů republiky. V průběhu čtyřletého studia by byli frekventanti přímo zapojeni do výrobních a řídících procesů. Ještě proběhne akreditační a další řízení. Město odprodalo firmě Linet dvě kasárenské budovy v jedné by měly vzniknout učebny, dílny a zázemí pro výuku a ve druhé budově by měla být vysokoškolská kolej. Horizont pro získání akreditace je konec roku Bude v roce 2016 nebo 2020 v Praze olympiáda? Praha podle mne by měla být jenom symbolem a značkou OH, ale olympiáda by měla probíhat v celé republice. Olympiáda je velikou šancí i pro vybudování moderní infrastruktury a bylo by dobré, kdyby byly využity i celé střední Čechy. strana 7 OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM ZEMĚ Den Země si připomínáme každoročně 22. dubna. Ve Slaném se stalo již tradicí, že připomenutí svátku naší planety ZEMĚ probíhá celý týden. Hlavním organizátorem je Ostrov středisko volného času. Součástí letošního programu byla ukázka pomůcek ekologické výchovy pro pedagogické pracovníky, které město za finanční pomoci Středočeského kraje zakoupilo v loňském roce, dále program pro školy ve spolupráci se sdružením JAVORY Černuc a odpoledne plné soutěží pro děti na slánském náměstí. Sobota byla ve znamení výletu na hrad Housku a poznávání přírodních zajímavostí na Kokořínsku. Součástí oslav byl již tradiční úklid ve městě, tentokrát Slánské hory a lesoparku Háje. Úklidu se zúčastnil oddíl Skautů, Skautek a Světlušek a několik slánských občanů. Všem děkujeme za účast, úklidovým partám za nezištnou pomoc a těšíme se za rok 22. dubna 2008 nashledanou. Dana Sušánková, Ostrov Helena Mohylová, OŽP SLÁNSKÝ CESTOVATEL Rádi cestujete? Chcete se nechat unášet zajímavými reportážemi z celého světa? Přijďte tedy v sobotu 12. května 2007 ve 14 hodin do Fit Studia JITKA, Stehlíkova 823 ve Slaném (vedle areálu bývalé mlékárny). Představí se pětice českých cestovatelů, kteří vás svými příběhy, doprovázenými diapozitivy a emotivní hudbou, provedou krásami naší Země. Cena vstupenky je 50 Kč na celou akci a zakoupíte ji na místě. Výtěžek ze vstupného bude věnován na konto Člověk v tísni, na stavbu školy v Etiopii. Ředitel RNDr. M. Dundr, CSc. a hejtman Ing. Petr Bendl v aule slánského gymnázia (Foto Vl. Rogl) Jste pro umístění americké radarové základny nebo pro referendum? Skutečností je, že jednání s Američany o radarové základně zahájila sociálně demokratická vláda s ministrem obrany Tvrdíkem v roce 2002 a rozhodla, že tato jednání budou v kategorii tajné, a proto ani já jako hejtman jsem nedostal žádné bližší informace. Teď jsme v situaci, kdy se máme rozhodnout, zda umístění základny přijmout nebo ne, když jsme to předtím vlastně sami nabídli. Pokud se týká referenda, tak říkám, že chtít referendum o tak vážné věci, jako je obrana, je strašně populistické gesto, protože ať si to přiznáme nebo ne, nikdo tomu všemu nemůžeme rozumět a jedná se tedy spíš o pocitovou záležitost v situaci, kdy jsme to vlastně napůl slíbili. Což mně přijde, že bychom byli absolutně neseriózní. Navíc jsem přesvědčen, že to značně může pomoci i prestiži České republiky. Proto patřím mezi ty, kteří říkají ano! Hejtmanův čas vypršel a skončila tak i názorná hodina základů společenských věd. Vladimír Rogl NABÍDKA K ODPRODEJI Město Slaný nabízí nebytové jednotky a garáže. Obsazené nebytové jednotky číslo 509/102 a číslo 510/101 v č. p , Na Dolíkách, Slaný. Obsazenou nebytovou jednotku č. 516/101 v č. p , ulice Vikova, Slaný. Volné nebytové jednotky č. 1630/101 a 1630/102 v domě č. p. 1630, ulice Tomanova, Slaný. Čtyři obsazené garáže, ulice Bezručova, Slaný. Volnou garáž č. 494/102 v č. p v Bezručově ulici ve Slaném. Bližší informace je možné získat na úřední desce Městského úřadu ve Slaném nebo na internetových stránkách v sekci městský úřad, úřední deska. (Odbor správy majetku)

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13.

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném

Volby do zastupitelstva kraje a senátní volby ve Slaném Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 10 ročník XV listopad 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v předchozím měsíci říjnu se toho událo

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství

Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVIII červen 2015 Město Slaný důstojně oslavilo 70. výročí Dne vítězství Foto: Pavel Vychodil Město Slaný

Více

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVI květen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských

Více

Milovníci královny sportů se konečně dočkali!

Milovníci královny sportů se konečně dočkali! Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 8 ročník XVI září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro Vás několik dobrých zpráv. Nejprve

Více

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15)

DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof. Roberta Kvačka (str. 15) Březen 2015 > číslo třetí www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY DĚLO SE V JIČÍNĚ V BŘEZNU 1939 vzpomínky prof.

Více

Ročník XVIII. č. 18 3. října 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 18 3. října 2008 Kč 5, Svatováclavské vinobraní...v barvě na 5. straně POZVÁNKA 16. října Q VOX...str. 3 Bílá pastelka Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos 15. října pořádá Sjednocená organizace nevidomých a

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013

zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XVI červen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, koncem května jsme slavnostním zahájením

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Prosinec ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, tento tradiční předvánoční sloupek se nepíše lehce. Rád bych Vám, milí čtenáři,

Více

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili

Slaňáci si svůj novoroční ohňostroj obhájili Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 2 ročník XVIII únor 2015 POPLATEK ZE PSŮ Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více