T T. Think Together Kateřina Boukalová THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Kateřina Boukalová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Spolupráce jako významný prvek v činnosti místních akčních skupin Cooperation as an important element in the work of local action groups Kateřina Boukalová 129

2 Abstrakt Článek stručně nastiňuje přístup LEADER a jeho klíčové charakteristiky významné pro udržitelný rozvoj venkova. Dále představuje implementaci těchto principů v podmínkách České republiky prostřednictvím místních akčních skupin (výstupy studií různých autorů). Hlavním cílem příspěvku je ukázat a zhodnotit strukturu spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje v rámci realizace projektů spolupráce. Článek též upozorňuje na důležitost vzájemného provázání jednotlivých principů LEADERu v praxi fungování těchto lokálních iniciativ. Klíčová slova rysy přístupu Leader, sociální kapitál, spolupráce, místní akční skupina Abstract The paper briefly outlines the LEADER approach and its key characteristics, which are important for sustainable rural development. Furthermore, it addresses the implementation of these principles in the Czech Republic through local action groups (results of studies by various authors). The main objective of this paper is to demonstrate and evaluate the structure of cooperation among local action groups of the Central Region in the implementation of cooperation projects. Article also highlights the importance of mutual interconnection Leader principles in practice of these local initiatives. Key Words Features of the Leader approach, social capital, cooperation, local action group Úvod do problematiky Místní akční skupiny (MAS) jako důležití aktéři ve venkovských oblastech mají fungovat dle principů, které jsou obsaženy v endogenním modelu rozvoje regionů/ venkova a zároveň přístupu LEADER. Jedná se především o využívání místních zdrojů, akcentování potřeb, přání a očekávání místních lidí, přistupování k rozvoji směrem odspodu (pozn. autorky: i přesto, že není možné opomíjet opodstatněné diskuse o tom, do jaké míry LEADER tento princip naplňuje), zaměření se na lokalitu, zdůrazňování partnerství z různých sektorů ekonomiky a jejich vzájemné spolupráce. Efektivně fungující MAS by měla všechny uvedené zásady dodržovat a při realizaci svých aktivit se jimi řídit. Pokud stavíme na výše uvedených principech, nezbytným prvkem napomáhajícím k efektivnímu fungování těchto nových sociálních hnutí je právě prvek spolupráce. Místní akční skupiny tak ztělesňují nový koncept spravování venkova (= governance) (Lošťák 2011: 10-11). Na prvek spolupráce jako klíčový znak LEADERu poukazují i evropské organizace zastřešující místní akční skupiny. Příkladem je Evropské sdružení Leader pro rozvoj venkova, které na svých internetových stránkách zdůrazňuje právě potřebu mezinárodní kooperace a umožňuje místním partnerstvím vyhledávat v databázi potenciální partnery a projekty, na kterých by měly zájem spolupracovat. Podobné informace lze pak nalézt i na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova, Think Together 2013 Dostupné z:

3 jejíž hlavní náplní činnosti je pomoc členským státům Evropské unie při implementaci programů rozvoje venkova. Spoluprací mezi místními aktéry dochází k přenosu zkušeností, znalostí i tvorbě a udržování sociálních sítí. Dle Roberta Putnama se tvorba a udržení sociálních sítí a důvěry týká konceptu sociálního kapitálu. Toto může zpětně usnadnit koordinaci a spolupráci za účelem dosažení benefitů pro celou komunitu (Putnam in Lee; Arnason; Nightingale; Shucksmith 2005: 270). Je zřejmé, že rysy přístupu LEADER jsou navzájem propojené a nelze je od sebe jednoznačně oddělovat. Jedná o velmi složitou a rozsáhlou problematiku, proto se tato práce zaměřuje pouze na jeden z uvedených klíčových znaků a zabývá se otázkou spolupráce místních akčních skupin. Jako oblast zkoumání byl vybrán Středočeský kraj, protože zde působí jedna z nejstarších a nejzkušenějších místních akčních skupin v České republice. Cíl a použité metody Příspěvek si klade za cíl zhodnotit strukturu sítě spolupráce místních akčních skupin ve Středočeském kraji a také nastínit spolupráci s dalšími kraji České republiky (ČR). Dílčím cílem práce je představit přístup LEADER, místní akční skupiny a naznačit zásady tohoto přístupu a jejich implementaci v činnosti MAS fungujících na území ČR. Příspěvek vychází ze studia odborných publikací a teoretických východisek zabývajících se problematikou přístupu LEADER, místními akčními skupinami a jejich fungováním v podmínkách České republiky. Použita je technika studia dokumentů. Základní použitá technika vychází ze zjednodušené modifikace analýzy sociálních sítí, která vychází ze šetření ve strukturách vztahů mezi sociálními aktéry nebo skupinami (Breiger 2004). Článek hodnotí strukturu spolupráce místních akčních skupin na území Středočeského kraje. Hodnocení spolupráce a její podoby je klíčovou otázkou při fungování místních partnerství, protože při navazování spolupráce vznikají, mobilizují a rozšiřují se sociální sítě a s tímto úzce souvisí přítomnost sociálního kapitálu, bez kterého by MAS nemohla vzniknout ani fungovat. Pro vymezení sítí spolupráce jsou uvažovány veřejně dostupné informace prostřednictvím internetu a webových stránek jednotlivých skupin či Státního zemědělského intervenčního fondu týkající se projektů spolupráce financovaných především (ve 2 případech se jedná o projekty z Regionálního operačního programu, kde MAS jsou partnery projektu) z Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci osy IV. LEADER; opatření 2. Realizace projektů spolupráce. Data byla získána také osobní účastí na setkáních Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje (KS STČ) v průběhu 2. poloviny roku Na základě propojení teoretických znalostí a empirických dat je následně zhodnocena struktura (formální) spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje. Přístup Leader a jeho teoretické ukotvení Akronym LEADER vznikl složením prvních písmen francouzských slov vyjadřujících vytváření vazeb posilujících hospodářský rozvoj venkova (Wade; Rinne 2011: 9; Přístup Leader: základní příručka, 2006: 5). Cílem LEADERu je nalézt skryté potenciály v dané oblasti a využitím místních zdrojů dosáhnout udržitelného rozvoje (vyvážením ekonomické, sociální a environmentální oblasti). Tento přístup má společné znaky s prvky endogenního modelu rozvoje. O možnosti uplatnit tento model v problematice rozvoje venkova se začíná hovořit od 80. let 20. století. Výsledkem diskuzí byl vznik iniciativy (dnes přístupu) LEADER. Tento přístup se odráží ISBN:

4 v konceptu integrovaného (= zahrnující všechny oblasti života) endogenního rozvoje (IERR). Ten zdůrazňuje nejen území, ale také participaci regionálních skupin (aktivní obyvatelé) a využívání místních rozvojových potenciálů a tím odhalení zdrojů nejen ekonomických, ale také neekonomických (Jehle 1998; 12). Ray (2000) charakterizuje IERR jako rozvoj, který se odehrává v teritoriálních rámcích (ne sektorových), místní využívají lokální zdroje a zároveň vyzdvihuje zaměření se na schopnosti a potřeby lidí v daném místě. Tyto znaky lze spatřovat i v klíčových rysech přístupu LEADER (viz níže). Přístup LEADER je také ukotven v konceptu governance spravování venkova, kdy je venkov stále více konstruován prostřednictvím nových sociálních hnutí akcentujících rurální identitu (Hudečková; Lošťák 2011; 101). Jako příklad takového hnutí je možné uvést místní akční skupiny, které fungují na principech přístupu LEADER. Podstata přístupu LEADER Uvedené rysy přístupu LEADER jsou vnímány jako vzájemně se doplňující a není možné je od sebe jednoznačně oddělovat. Místní akční skupiny (= lokální iniciativy) mají dle těchto principů fungovat a realizovat rozvojové aktivity na svém území. Obrázek č. 1: Zásady přístupu LEADER Zdroj: Přístup Leader: základní příručka; Wade; Rinne, vlastní úprava Zavádění těchto principů do rozvoje venkova bylo pro mnoho zemí zcela novým procesem. Zejména to platí pro bývalé země pod komunistickým režimem (Marquardt; Möllers; Buchenrieder 2012: 399). Lidé v těchto územích byli zvyklí pasivně čekat na rozhodnutí z vyšších úrovní. Toto se LEADER snaží změnit a zavádí důraz na participaci obyvatel v rozvojových aktivitách tak, aby se právě oni podíleli na rozhodování o budoucnosti v území, ve kterém žijí (bottom-up). Aby bylo možné zapojit co nejvíce aktérů v dané lokalitě, je potřeba tuto oblast vymezit (place-based). Nejčastěji se region definuje dle hranic území, ale je možné ho vyznačit i jinými způsoby (společnou tradicí, místní identitou, sounáležitostí k lidem nebo společnými potřebami a očekáváními) (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 8). Pokud se zabýváme rozvojem určitého území, v případě tohoto článku územím venkovským, je potřebné vytvářet tzv. integrované strategie rozvoje (multi-sectoral). Je vhodné ISBN:

5 zahrnout do strategie různá odvětví. Tento proces pak podporuje spolupráci mezi místními aktéry nejen v místě, ale i mimo něj. Významnou se zde jeví koncepce Marka Granovettera popisující roli slabých vazeb v rámci komunity. V průhledu do rurálního rozvoje lze konstatovat, že slabé vazby přinášejí nové informace (nové pohledy, inovativní řešení). Jejich dostatečné množství pak umožňuje právě spolupráci (cooperation) (Granovetter 1973: 1373). Analogicky lze toto připodobnit k přemosťujícímu sociálnímu kapitálu, který dovolí jedincům i skupině komunikovat a učit se od jiných vně komunity. Zároveň ale není možné opomíjet silné vazby, které podporují lokální soudržnost (a identitu) jedinců v rámci komunity (odkazující ke svazujícímu sociálnímu kapitálu) (Putnam 2000: 22-23). Je tedy potřebné, aby byly obě formy sociálního kapitálu (svazující a přemosťující) přítomny při rozvojových aktivitách. Místní partnerství (Local Action Group) je zde chápáno jako sociální skupina, protože tyto jsou spojeny stejnými či podobnými zájmy, sdílenými hodnotami propojujícími se ve vzájemných interakcích (Sýkora; Matoušek 2008: 2). Prostřednictvím vzájemné spolupráce se místní akční skupiny vzájemně učí jedna od druhé a dochází k předávání a výměně informací, zkušeností a osvědčených postupů (Wade; Rinne 2011: 11). Tímto procesem se zpětně vytvářejí a posilují již existující sítě (networking). Povaha sociálních sítí v dané komunitě úzce souvisí s množstvím sociálního kapitálu v nich obsaženém. To znamená, že pokud jsou lidé aktivní a angažují se v rozvoji daného regionu (koncepce sociálního kapitálu), bude to mít i pozitivní vliv na všechny složky udržitelného rozvoje. Posledním rysem LEADERu jsou přístupy usnadňující kreativitu, zavádění nových nápadů či produktů (innovations). Pod pojmem inovace je možné chápat přenos a přijetí inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem zkušeností nebo nalezení nových řešení problémů venkova (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 12). Místní akční skupiny v České republice MAS je vytvářena na principu partnerství mezi subjekty z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru (podmínkou je minimálně 50-ti % zastoupení soukromého sektoru). Tato podmínka byla stanovena z důvodu uchopení rozvoje venkova přímo na venkově, ne jen formálně v kancelářích úřadů (Ministerstvo zemědělství 2009: 7). Členem MAS mohou být také aktivní občané, kteří jsou v každodenní praxi rozvoje velmi vítaní. Důraz je kladen na rozvoj venkova zapojováním co nejširšího spektra místních aktérů, kteří nejlépe znají potřeby a požadavky místa, kde žijí a tím aktivují místní potenciál a zachovávají rozmanitost svého regionu (Pelcl; Havránek; Lehmanová; Matínek 2008: 13). Tabulka č. 1: Nástin vývoje MAS v ČR Evidence k datu Počet MAS 6/ / / / / / / Zdroj: NS MAS, Čepelka, vlastní úprava V podmínkách České republiky zatím neexistuje kompletní evidence počtu MAS v jednotlivých letech od doby vzniku prvních z nich (rok 2002). Dle Národní sítě ISBN:

6 MAS (NS MAS) je v současné době místními akčními skupinami pokryto přibližně 85 % území ČR. Problém při zjišťování počtu MAS lze spatřovat především v tom, že některé z nich byly sice formálně registrované, ale již nevykazovaly žádnou činnost. Jedná se především o taková společenství, která byla uměle založena s cílem získání dotačních prostředků. Když se toto nepodařilo, rozpadla se. Jiné MAS již existovaly, ale nebyly formálně registrované (Čepelka 2008: 7), nebylo tedy možné je v oficiálních statistikách nalézt. V současné době poskytuje nejúplnější data NS MAS. Přesto neudává vývoj počtu MAS, ale aktuální stav k určitému datu. Principy LEADERu v prostředí České Republiky Jedním ze základních principů LEADERu i endogenního modelu rozvoje je vytváření sítí spolupráce, a to nejen na úrovni regionální, národní, ale také mezinárodní. Úspěšné uplatnění endogenního modelu rozvoje v praxi tedy závisí nejen na ekonomických, ale vysoce také na ne-ekonomických faktorech jako je sociální kapitál, důvěra a reciprocita, kooperace, zvyky a normy, lokální komunikace a interakce. Tyto sociální a kulturní faktory pak pomáhají snižovat nejistotu mezi lokálními aktéry, jak ekonomickými, tak neekonomickými (Stachová; Bernard; Čermák 2009). Provedené empirické studie zaměřující se na implementaci přístupu LEADER v České republice nicméně naznačují, že některé MAS byly zakládány spíše za účelem sáhnout si na evropské peníze než na potřebě partnerství a spolupráce. Důkazem tohoto je i překotné zakládání MAS v letech (Binek a kol. 2009: 95). Dalším příkladem toho, že české MAS zaostávají za leaderovskými principy, je i to, že se primárně nezaměřují na partnerství, sítě, tvorbu a používání sociálního kapitálu a spolupráci, ale spíše na investice (Hudečková; Lošťák 2008: 555). Toto dokládá i studie Binka a kol., která uvádí jako paradox rozvoje venkova založeném na principu partnerství fakt, že 70 % finančních prostředků (PRV, osa IV) na projekty MAS bylo určeno na opatření nevyžadující žádnou formu spolupráce s dalším subjektem (Binek a kol. 2011: 95). Jak uvádí Čermák a Vobecká: projekty mohou být jakousi zástěrkou k pouhému získání peněz nebo cíle jejich aktérů nejsou takové, jaké deklarují. V některých případech byla spolupráce MAS brána čistě jako možnost dosáhnout na peníze bez dalších vedlejších přínosů zapojení do projektu (Čermák, Vobecká 2011). I přes výše uvedené negativní zkušenosti se v České republice již stala téměř běžnou komunikace a spolupráce mezi jednotlivými MAS především v podobě poradenské činnosti (Hudečková; Balzerová 2010: 10). Spolupráce MAS ve Středočeském kraji Ke konci roku 2012 bylo zaregistrováno na území Středočeského kraje 18 místních akčních skupin (tab. č. 2). Dalších 5 partnerství přesahuje svým územím do Středních Čech, ale sídlí mimo tento kraj. Některé MAS nevykazují již delší dobu přílišnou aktivitu (např. nemají vlastní webové stránky, příp. nemají webové stránky již několik let aktualizované Podbrdsko, Mníšecko). Naopak vedle stávajících skupin zde v současné době vznikají i nová partnerství, která jsou zakládána na tzv. bílých místech kraje, nebo odtržením od existující MAS. Dle údajů KS STČ by na území kraje mělo působit či začínat fungovat kolem 23 místních akčních skupin. V tomto čísle jsou zahrnuta již zmiňovaná, zatím neregistrovaná, společenství, která nemají např. ještě ustanoven svůj název. V minulém programovém období (pro ČR ) byla vybrána ve Středočeském kraji k podpoře z operačního ISBN:

7 programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pouze MAS Posázaví. V současném programovém období pak bylo vybráno 11 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Posázaví, Přemyslovské střední Čechy, Lípa pro venkov, Říčansko a Vyhlídky (tzv. MAS 48), MAS Svatojiřský les, Podlipansko, Pošembeří (tzv. MAS 32) a MAS Rakovnicko, Sedlčansko a Karlštejnsko (tzv. MAS 32+). Ve všech krajích ČR existují Krajské sítě MAS, které zastupují zájmy místních partnerství na území daného kraje. Tyto sítě nemají právní subjektivitu a účast na setkáních je dobrovolná. Ne všechna lokální společenství Středočeského kraje jsou členy NS MAS (z celkového počtu 18 MAS nejsou členem 3), mají ale i přesto možnost být přítomny těchto schůzek a diskutovat aktuální záležitosti spolu se členy Národní sítě místních akčních skupin. Této možnosti využila v 2. polovině roku 2012 například MAS Mezilesí, která se účastnila některých setkání. KS STČ se schází nejčastěji ze všech krajských sítí a to pravidelně 1x za měsíc. V tomto přístupu lze spatřovat základ pro rozvoj spolupráce lokálních partnerství a vytváření sítí mezi nimi, protože se všichni navzájem znají, jsou schopni spolu komunikovat, zaměřit se na společné zájmy, vystupovat jednotně vůči hierarchicky vyšším orgánům. Dále dokáží vzájemně snadněji přispět k řešení problému, na který by jediná MAS neměla kapacitu (finanční, časovou či lidskou). Tím, že se místní partnerství každý měsíc schází a diskutují aktuální a potřebné záležitosti, se spolupráce a síťování velmi posilují a na tomto základě je možné usuzovat i na vyšší sociální kapitál ve středočeských místních akčních skupinách oproti krajům, kde k setkání nedochází v častém pravidelném časovém intervalu. Na toto lze navázat dalším předpokladem: čím vyšší hodnotu sociálního kapitálu vykazuje místní akční skupina, tím by měla lépe fungovat a provádět rozvojové aktivity v regionu. Tato tvrzení ale musí být dále podložena navazujícím výzkumem zjištujícím úroveň sociálního kapitálu v těchto společenstvích i přesto, že operacionalizace sociálního kapitálu není jednoduchá. Lze ho vyjádřit pomocí zkoumání dat zaměřujících se na sociální důvěru, participační aktivity, spolupráci nebo sítě aktérů (Stachová; Sýkora; Matoušek 2011). Právě sociální kapitál v obecném slova smyslu utváří sociální interakce mezi jedinci i skupinami, které vytváří a rozvíjí důvěru, sociální normy a posilují spolupráci a reciprocitu (Colleman; Fukuyama; Warren in Lee; Árnason, Nightingale; Shucksmith 2005: 270) - složky životně důležité v činnosti lokálních iniciativ typu místních akčních skupin. Na základě údajů z níže uvedené tabulky (č. 2) lze uvažovat, že místní akční skupiny průměrně spolupracují se 2 dalšími partnerstvími (1,94). S nevyšším počtem spolupracují MAS Region Pošembeří (6), Říčansko; Podlipansko (5) a Lípa pro venkov (4). Na druhou stranu zde existují společenství, která nevyvíjí tímto směrem žádnou činnost Mezilesí, Mníšecko, Podbrdsko, Svatojiřský les. Poslední zmíněná je podpořenou místní akční skupinou z Programu rozvoje venkova, ale jako jediná z podpořených MAS nerealizuje žádné projekty spolupráce. Podpořené MAS pak spolupracují průměrně s 2,7 dalšími partnerstvími, nepodpořené průměrně pouze s 0,83 MAS. Výjimkou je jen Zálabí, která jako nepodpořená MAS spolupracovala s dalšími 3 skupinami. ISBN:

8 Tabulka č. 2: Místní akční skupiny ve Středočeském kraji Název MAS (dle abecedy) Člen NS MAS (12/2012) Podpořená MAS Doba trvání v měsících Spolupracuje ve STČ s xy MAS (2009- Hodnocení Ministerstva zemědělství (12/2012) 2012) (2012) Brdy-Vltava o.p.s. ano ne 76 1 nehodnoceno Lípa pro venkov o.s. ano ano MAS Dolnobřežansko o.p.s. ne ne 4 0 nehodnoceno MAS Karlštejnsko, o.s. ano ano MAS Podlipansko, o.p.s. ano ano MAS Říčansko o.p.s. ano ano MAS Sedlčansko, o.p.s. ano ano MAS Zálabí ano ne 77 3 nehodnoceno Místní akční skupina Mezilesí ne ne 91 0 nehodnoceno Místní akční skupina Mníšecko, o.s. ne ne - 0 nehodnoceno Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s. ano ano PODBRDSKO, občanské sdružení ano ne 72 0 nehodnoceno Posázaví o.p.s. ano ano Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ano ano Rakovnicko o.p.s. ano ano Region Pošembeří o.p.s. ano ano Vyhlídky, občanské sdružení ano ano Zlatý Pruh Polabí, o.p.s. ano ne 90 1 nehodnoceno Zdroj: webové stránky MAS; MZe, vlastní zpracování Příspěvek se zaměřuje na MAS působící ve Středočeském kraji a snaží se o nastínění a zhodnocení sítí spolupráce mezi těmito místními partnerstvími na základě veřejně dostupných dat z webových stránek jednotlivých MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jednotlivé principy LEADERu nelze oddělovat. Právě jejich provázání tvoří jeden celek, jehož cílem je (trvale) udržitelný rozvoj venkova. Proto je do budoucna uvažován doplňující výzkum zahrnující další okruhy zkoumání faktorů ovlivňujících fungování místních akčních skupin. V praktickém fungování mezi sebou MAS v podstatě soupeřily, soupeří a v novém programovém období budou znovu soupeřit o omezené zdroje pro své integrované strategie rozvoje území a jejich následnou realizaci prostřednictvím konkrétních projektů. Zde vyvstává nejednoznačný pohled na často zdůrazňované klady spolupráce MAS, kdy kooperace je sice jedním z požadovaných a vysoce ceněných principů přístupu LEADER, ale zároveň být inovativní, mít své know how a zachovat si ho, nutí místní partnerství k alespoň částečnému uchránění tajemství svého úspěchu vůči ostatním. Schéma (obrázek č. 2) zobrazuje sítě vzájemné spolupráce mezi místními akčními skupinami Středočeského kraje a naznačuje i kooperaci s lokálními iniciativami nacházejícími se v dalších krajích ČR (znázorněné šedým písmem a šedivými přerušovanými čarami). U všech vazeb je zohledněna spolupráce v rámci schválených i neschválených (ale registrovaných) projektů v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova - opatření Realizace projektů spolupráce. V případě středočeských MAS jsou pak vazby rozlišeny dle toho, zda byl projekt realizován (černé čáry), či byla jen podána žádost (zelené čáry). První číslo u černých linek udává počet realizovaných projektů mezi jednotlivými skupinami a druhé zobrazuje počet projektů, o které spolu MAS žádaly. Pro potřeby toho článku není rozlišení barvy vazeb zcela zásadní, protože zde sledujeme především to, zda spolu tato komunitní společenství vůbec začala vzájemně spolupracovat a toto lze zahrnout i do příprav žádostí o projekt, kdy spolu partnerství musí alespoň v minimální míře komunikovat a tím vytvářejí již první spolupráci a vzájemné vazby. ISBN:

9 Obrázek č. 2: Formalizovaná spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje ISBN:

10 Na obrázku převažuje institucionalizovaná forma spolupráce prostřednictvím projektů podávaných v rámci opatření PRV - Realizace projektů spolupráce a zobrazuje pohled na to, jak je utvořena síťová (formální) spolupráce středočeských lokálních iniciativ, která vznikla při tvorbě žádostí a realizaci projektů v období let Ze schématu je patrné, že spolu intenzivněji spolupracují zejména MAS ležící především v jihovýchodní části Středočeského kraje a částečně je kooperace propojena se severním územím kraje. Ohnisko této spolupráce se pak soustřeďuje především kolem Říčanska, Podlipanska a Regionu Pošembeří, kdy zejména poslední zmíněná MAS spolupracuje jak s MAS ve Středních Čechách, tak s MAS z jiných krajů ČR (např. z Plzeňského, Jihočeského kraje). V rámci přesahu mezi jednotlivými kraji probíhá kooperace především s Jihočeským krajem (v převážné většině se stále stejnými MAS). Přes krajské hranice spolupracují zejména Přemyslovské střední Čechy, Region Pošembeří, Vyhlídky či Sedlčansko. Tyto subjekty koordinují projekty nebo působí jako partnerské místní akční skupiny, do nichž jsou zapojeny místní partnerství z různých krajů ČR. MAS Karlštějnsko pak realizovala takový projekt se společenstvím z Ústeckého kraje, ale do spolupráce v rámci Středočeského kraje se nezapojila. V další fázi výzkumu by bylo vhodné provést srovnání mezi jednotlivými kraji a zhodnotit zda lokální iniciativy ve Středočeském kraji spolupracují v rámci institucionalizované formy spolupráce intenzivněji v porovnání s dalšími kraji ČR. Nejčastěji bylo koordinačním místním společenstvím Rakovnicko (7x), dále Posázaví (4x); Podlipansko; Vyhlídky a Říčansko (3x). Zajímavý je fakt, že Rakovnicko a Posázaví vzájemně realizovaly v rámci opatření Realizace projektů spolupráce celkem 6 projektů a dalších 5 registrovaly (nejvyšší počet v rámci kraje) a přesto spolu nesdílejí územní hranice. Zároveň vykazují nejvyšší počet vzájemných projektů dokonce v celostátním srovnání. Hlavním důvodem této synergie je především společné zaměření obou místních akčních skupin na oblast cestovního ruchu. MAS Posázaví pomáhala již v roce 2008 při založení MAS Rakovnicko a od té doby spolu tyto dvě skupiny aktivně spolupracují. Lze předpokládat, že obě společenství vzájemně kooperují i neformální cestou v podobě vzájemných rad a výměny zkušeností. Toto vyplývá i z provedeného hodnocení spolupráce obou MAS z roku 2011 (MAS Posázaví 2012). U místní akční skupiny Posázaví je možné nalézt první zmínky o partnerské spolupráci již v roce Jedná se o období, kdy byly v ČR poprvé implementovány principy endogenního modelu rozvoje v podobě předvstupního programu SAPARD ( ). V kraji existuje také relativně vysoký počet MAS, které doposud nerealizovaly žádný projekt spolupráce s jinými komunitními společenstvími, nebo toto není dostupné prostřednictvím internetových stránek. Jedná se o 5 z celkového počtu 18 (Dolnobřežansko (zatím nové partnerství fungující od srpna 2012), Svatojiřský les, Podbrdsko, Mezilesí a Mníšecko). MAS Karlštejnsko má v současné době zaregistrovanou žádost o projekt spolu s místními akčními skupinami z Ústeckého kraje ČR. Nejčastěji spolu společenství spolupracují mimo Středočeský kraj v přesahu do Jihočeského, Královehradeckého kraje a kraje Vysočina. V modelu (obr. č. 2) není zobrazena z důvodu přehlednosti jedna z velmi přínosných forem spolupráce, která pomáhá MAS získat nové úhly pohledu, nové způsoby řešení problémů a zavádění nových myšlenek do rozvoje. Jedná se o mezinárodní spolupráci se zahraničními místními akčními skupinami z dalších zemí Evropské unie, příp. s místními partnerstvími ze třetích zemí. I středočeská místní ISBN:

11 partnerství tuto formu spolupráce navazují (v grafu nicméně není pro zjednodušení uvedena). Jedná se o kooperaci na projektech MAS z Francie, Slovenska, Litvy, Finska a Slovinska. Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi MAS Rakovnicko a Posázaví. Pokud nalezne lokální iniciativa vhodného a zodpovědného spolupracujícího partnera, přinese tato forma součinnosti do obou společenství neocenitelné zkušenosti a informace. Zároveň je zde ale nebezpečí v tom, že po určité době se již v omezeném okruhu nové nápady mohou vyčerpat. Převážná většina spolupráce je realizována mezi podpořenými skupinami v rámci Programu rozvoje venkova. Jedinou výjimkou je MAS Brdy Vltava a Zálabí (nepodpořené), které uskutečnily projekty spolupráce jako koordinační skupiny. MAS Zálabí se účastnila také jako partnerská skupina mezinárodního projektu koordinační MAS Říčansko. (U MAS Zlatý Pruh Polabí a Region Pošembeří probíhala spolupráce v rámci projektů mimo PRV). Spolupráce místních partnerství Středočeského kraje se koncentruje především v jihovýchodní části a přesahuje do severního okraje kraje. S nejvyšším počtem MAS v rámci Středočeského kraje navázala spolupráci skupina Region Pošembeří (celkem se 6-ti z nich). Závěr a diskuse Cílem příspěvku bylo nastínit existující sítě spolupráce v kontextu rozvoje venkova na území Středočeského kraje vztaženými ke komunitnímu společenství typu místních akčních skupin. Práce se zabývá teoretickým ukotvením přístupu LEADER a nastíněním jeho klíčových principů. Dále poukazuje na současnou praxi fungování MAS v podmínkách České republiky. Autorka práce vycházela při tvorbě článku především ze studia odborné literatury. Na jejím základě se zamýšlela nad možností analyzování sítí spolupráce mezi jednotlivými místními akčními skupinami. Uskutečňování pravidelných setkání každý měsíc (nejintenzivnější ze všech krajů) vytváří vhodný základ pro navazování spolupráce mezi MAS, protože o sobě jednotlivé subjekty na území kraje vědí, znají se a dokáží si vybrat ke své spolupráci vhodné partnery, kteří v daném okamžiku řeší ty samé problémy. Ohnisko spolupráce bylo nalezeno v jihovýchodní části Středočeského kraje s přesahem do severní oblasti kraje. Z provedeného šetření nelze zatím usuzovat na důvod tohoto jevu. Výzkum dále ukázal, že podpořené skupiny z Programu rozvoje venkova vykazují vyšší míru spolupráce v rámci opatření osy LEADER Realizace projektů spolupráce. Pouze MAS Brdy Vltava a Zálabí jako nepodpořené MAS realizovaly v tomto opatření projekt spolupráce. Ze 7 nepodpořených místních partnerství v tomto programovém období pouze 2 z nich využila možnost čerpat z prostředků určených pro osu LEADER (Brdy Vltava, Zálabí). Z uvedených souvislostí vyplývá také to, že podpořené MAS spolupracují v průměru s vyšším počtem místních partnerství (2,73) než MAS nepodpořené (0,83). Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi Posázavím a Rakovnickem. Připravovaly spolu 11 projektů spolupráce a spolupracují od roku Zde lze usuzovat na důležitost nalezení vhodného spolupracujícího partnera. Na druhou stranu zde existuje nebezpečí v tom, že může po určité době dojít k omezení až vyčerpání nových nápadů a inovativních řešení projektů. Na základě stručného nastínění sítí spolupráce MAS ve Středočeském kraji v prvotní části výzkumu vyvstalo několik podnětů pro navazující šetření: Jak probíhá neformální spolupráce a mezi kterými místními akčními skupinami ve ISBN:

12 Středočeském kraji? Spolupracují nebo spíše soupeří? Vykazuje MAS s vyšším sociálním kapitálem i hustší síť spolupráce? Část této problematiky bude podrobně rozpracována v disertační práci autorky příspěvku. Literatura BINEK, Jan a kol. Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, spol. s r.o s. ISBN BREIGER, Donald L. The Analysis of Social Network in Handbook of Data Analysis. London: SAGE Publications s. ČEPELKA, Oldřich. Místní akční skupiny v ČR v roce pět. Liberec: Tima s. ČERMÁK, Daniel; VOBECKÁ, Jana a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) s. ISBN GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. Americal Journal of Sociology 78 (6) s. HUDEČKOVÁ, Helena; BALZEROVÁ, Hana. The adaptability of stakeholders to new approaches in rural development in the Czech Republic. Agris on-line 2 (2) s. ISSN Hudečková, Helena; Lošťák, Michal. LEADER in the Czech Republic and the farming sector. Agricultural Economics 54 (12) s. HUDEČKOVÁ, Helena; LOŠŤÁK, Michal. Strukturální politika EU a její implementace v ČR aplikace přístupu Leader in Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje vybrané aspekty. Praha: powerprint s. ISBN JEHLE, Raimund. Pojetí endogenního rurálního rozvoje a jeho zavádění do regionální politiky v České republice. Zemědělská ekonomika 44 (1) s. LEE, Jo; Árnason, Arnar, NIGHTINGALE, Andrea, SHUCKSMITH, Mark. Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development. Sociologia Ruralis 45 (4) s. ISSN MARQUARDT, Doris; Möllers, Judith; Buchenrieder, Gertrud. Social Networks and Rural Development: LEADER in Romania. Sociologia Ruralis 52 (4) s. doi: /j x. Ministerstvo zemědělství České republiky. LEADER budoucnost venkova Praha: Ministerstvo zemědělství s. ISBN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA POSÁZAVÍ O.P.S. Evaluace projektů spolupráce případová studie. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: < article.asp?article_id=3761>. PELCL, Petr; HAVRÁNEK, Tomáš; LEHMANOVÁ, Alena; MARTÍNEK, Jan. Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice. Zpráva z výzkumného projektu Plzeň: Centrum pro komunitní práci s. ISBN Přístup Leader. Základní příručka. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, s. ISBN RAY, Christopher. The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory. Sociologia Ruralis 40 (2) s. ISSN ISBN:

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Společnost pro regionální ekonomické poradenství NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 1. Co se vám vybaví, když se řekne venkov? Tetčice, 9. 9. 2010 2 NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 2. Co považujete za rozvoj venkova? Tetčice,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje

Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Součinnost obyvatel venkova jako faktor rozvoje Pavlíková Gabriela, Maříková Pavlína, Herová Irena Sociologická laboratoř, Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol pavlikovag@pef.czu.cz,

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny

Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Asociace pro vodu v krajině ČR - Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje Evropské instituce a jejich programy, vhodné pro podporu obnovy těžbou narušené krajiny Ing.Jan Čermák, Dr.Sc Most 17.4.2013

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy) Evropský hospodářský a sociální výbor NAT/502 LEADER jako nástroj pro místní rozvoj V Bruselu dne 21. září 2011 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu LEADER jako nástroj pro

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Představení synergického modelu aktérů rozvoje venkova. Introduction of Synergic Model of Rural Development Actors

Představení synergického modelu aktérů rozvoje venkova. Introduction of Synergic Model of Rural Development Actors Představení synergického modelu aktérů rozvoje venkova Introduction of Synergic Model of Rural Development Actors RNDr. Hana Svobodová, RNDr. Kateřina Chabičovská GaREP, spol. s r.o., nám. 28. října 3,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty

Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Účast veřejnosti při rozpočtovém procesu a participační rozpočty Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Katedra veřejných financí VŠE v Praze Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participativní

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin

T T. Think Together 2012. Hana Balzerová THINK TOGETHER. Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních akčních skupin Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 6. února 2012 T T THINK TOGETHER Think Together 2012 Vzdělávání pro venkov porovnání Škol obnovy venkova a místních

Více

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Kontaktní údaje CpKP Oficiální sídlo Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011

OP LZZ Mezinárodní spolupráce. 13. září 2011 OP LZZ Mezinárodní spolupráce 13. září 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Komunitní školy v České republice

Komunitní školy v České republice Komunitní školy v České republice Příležitosti, výzvy a o tom, kde začít Marek Lauermann Pro potřeby projektu Cesty venkova CZ1.07/3.1.00/37.0094 Jak školy chápou pojem komunitní školy má společný základ

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ

NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ Hranice 21. června 2007 Oldřich Čepelka, Tima Liberec a Národní observatoř venkova, o.p.s. Závěr hned na začátku: Nové trendy a metody v rozvoji venkovských

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více