T T. Think Together Kateřina Boukalová THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Kateřina Boukalová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Spolupráce jako významný prvek v činnosti místních akčních skupin Cooperation as an important element in the work of local action groups Kateřina Boukalová 129

2 Abstrakt Článek stručně nastiňuje přístup LEADER a jeho klíčové charakteristiky významné pro udržitelný rozvoj venkova. Dále představuje implementaci těchto principů v podmínkách České republiky prostřednictvím místních akčních skupin (výstupy studií různých autorů). Hlavním cílem příspěvku je ukázat a zhodnotit strukturu spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje v rámci realizace projektů spolupráce. Článek též upozorňuje na důležitost vzájemného provázání jednotlivých principů LEADERu v praxi fungování těchto lokálních iniciativ. Klíčová slova rysy přístupu Leader, sociální kapitál, spolupráce, místní akční skupina Abstract The paper briefly outlines the LEADER approach and its key characteristics, which are important for sustainable rural development. Furthermore, it addresses the implementation of these principles in the Czech Republic through local action groups (results of studies by various authors). The main objective of this paper is to demonstrate and evaluate the structure of cooperation among local action groups of the Central Region in the implementation of cooperation projects. Article also highlights the importance of mutual interconnection Leader principles in practice of these local initiatives. Key Words Features of the Leader approach, social capital, cooperation, local action group Úvod do problematiky Místní akční skupiny (MAS) jako důležití aktéři ve venkovských oblastech mají fungovat dle principů, které jsou obsaženy v endogenním modelu rozvoje regionů/ venkova a zároveň přístupu LEADER. Jedná se především o využívání místních zdrojů, akcentování potřeb, přání a očekávání místních lidí, přistupování k rozvoji směrem odspodu (pozn. autorky: i přesto, že není možné opomíjet opodstatněné diskuse o tom, do jaké míry LEADER tento princip naplňuje), zaměření se na lokalitu, zdůrazňování partnerství z různých sektorů ekonomiky a jejich vzájemné spolupráce. Efektivně fungující MAS by měla všechny uvedené zásady dodržovat a při realizaci svých aktivit se jimi řídit. Pokud stavíme na výše uvedených principech, nezbytným prvkem napomáhajícím k efektivnímu fungování těchto nových sociálních hnutí je právě prvek spolupráce. Místní akční skupiny tak ztělesňují nový koncept spravování venkova (= governance) (Lošťák 2011: 10-11). Na prvek spolupráce jako klíčový znak LEADERu poukazují i evropské organizace zastřešující místní akční skupiny. Příkladem je Evropské sdružení Leader pro rozvoj venkova, které na svých internetových stránkách zdůrazňuje právě potřebu mezinárodní kooperace a umožňuje místním partnerstvím vyhledávat v databázi potenciální partnery a projekty, na kterých by měly zájem spolupracovat. Podobné informace lze pak nalézt i na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova, Think Together 2013 Dostupné z:

3 jejíž hlavní náplní činnosti je pomoc členským státům Evropské unie při implementaci programů rozvoje venkova. Spoluprací mezi místními aktéry dochází k přenosu zkušeností, znalostí i tvorbě a udržování sociálních sítí. Dle Roberta Putnama se tvorba a udržení sociálních sítí a důvěry týká konceptu sociálního kapitálu. Toto může zpětně usnadnit koordinaci a spolupráci za účelem dosažení benefitů pro celou komunitu (Putnam in Lee; Arnason; Nightingale; Shucksmith 2005: 270). Je zřejmé, že rysy přístupu LEADER jsou navzájem propojené a nelze je od sebe jednoznačně oddělovat. Jedná o velmi složitou a rozsáhlou problematiku, proto se tato práce zaměřuje pouze na jeden z uvedených klíčových znaků a zabývá se otázkou spolupráce místních akčních skupin. Jako oblast zkoumání byl vybrán Středočeský kraj, protože zde působí jedna z nejstarších a nejzkušenějších místních akčních skupin v České republice. Cíl a použité metody Příspěvek si klade za cíl zhodnotit strukturu sítě spolupráce místních akčních skupin ve Středočeském kraji a také nastínit spolupráci s dalšími kraji České republiky (ČR). Dílčím cílem práce je představit přístup LEADER, místní akční skupiny a naznačit zásady tohoto přístupu a jejich implementaci v činnosti MAS fungujících na území ČR. Příspěvek vychází ze studia odborných publikací a teoretických východisek zabývajících se problematikou přístupu LEADER, místními akčními skupinami a jejich fungováním v podmínkách České republiky. Použita je technika studia dokumentů. Základní použitá technika vychází ze zjednodušené modifikace analýzy sociálních sítí, která vychází ze šetření ve strukturách vztahů mezi sociálními aktéry nebo skupinami (Breiger 2004). Článek hodnotí strukturu spolupráce místních akčních skupin na území Středočeského kraje. Hodnocení spolupráce a její podoby je klíčovou otázkou při fungování místních partnerství, protože při navazování spolupráce vznikají, mobilizují a rozšiřují se sociální sítě a s tímto úzce souvisí přítomnost sociálního kapitálu, bez kterého by MAS nemohla vzniknout ani fungovat. Pro vymezení sítí spolupráce jsou uvažovány veřejně dostupné informace prostřednictvím internetu a webových stránek jednotlivých skupin či Státního zemědělského intervenčního fondu týkající se projektů spolupráce financovaných především (ve 2 případech se jedná o projekty z Regionálního operačního programu, kde MAS jsou partnery projektu) z Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci osy IV. LEADER; opatření 2. Realizace projektů spolupráce. Data byla získána také osobní účastí na setkáních Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje (KS STČ) v průběhu 2. poloviny roku Na základě propojení teoretických znalostí a empirických dat je následně zhodnocena struktura (formální) spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje. Přístup Leader a jeho teoretické ukotvení Akronym LEADER vznikl složením prvních písmen francouzských slov vyjadřujících vytváření vazeb posilujících hospodářský rozvoj venkova (Wade; Rinne 2011: 9; Přístup Leader: základní příručka, 2006: 5). Cílem LEADERu je nalézt skryté potenciály v dané oblasti a využitím místních zdrojů dosáhnout udržitelného rozvoje (vyvážením ekonomické, sociální a environmentální oblasti). Tento přístup má společné znaky s prvky endogenního modelu rozvoje. O možnosti uplatnit tento model v problematice rozvoje venkova se začíná hovořit od 80. let 20. století. Výsledkem diskuzí byl vznik iniciativy (dnes přístupu) LEADER. Tento přístup se odráží ISBN:

4 v konceptu integrovaného (= zahrnující všechny oblasti života) endogenního rozvoje (IERR). Ten zdůrazňuje nejen území, ale také participaci regionálních skupin (aktivní obyvatelé) a využívání místních rozvojových potenciálů a tím odhalení zdrojů nejen ekonomických, ale také neekonomických (Jehle 1998; 12). Ray (2000) charakterizuje IERR jako rozvoj, který se odehrává v teritoriálních rámcích (ne sektorových), místní využívají lokální zdroje a zároveň vyzdvihuje zaměření se na schopnosti a potřeby lidí v daném místě. Tyto znaky lze spatřovat i v klíčových rysech přístupu LEADER (viz níže). Přístup LEADER je také ukotven v konceptu governance spravování venkova, kdy je venkov stále více konstruován prostřednictvím nových sociálních hnutí akcentujících rurální identitu (Hudečková; Lošťák 2011; 101). Jako příklad takového hnutí je možné uvést místní akční skupiny, které fungují na principech přístupu LEADER. Podstata přístupu LEADER Uvedené rysy přístupu LEADER jsou vnímány jako vzájemně se doplňující a není možné je od sebe jednoznačně oddělovat. Místní akční skupiny (= lokální iniciativy) mají dle těchto principů fungovat a realizovat rozvojové aktivity na svém území. Obrázek č. 1: Zásady přístupu LEADER Zdroj: Přístup Leader: základní příručka; Wade; Rinne, vlastní úprava Zavádění těchto principů do rozvoje venkova bylo pro mnoho zemí zcela novým procesem. Zejména to platí pro bývalé země pod komunistickým režimem (Marquardt; Möllers; Buchenrieder 2012: 399). Lidé v těchto územích byli zvyklí pasivně čekat na rozhodnutí z vyšších úrovní. Toto se LEADER snaží změnit a zavádí důraz na participaci obyvatel v rozvojových aktivitách tak, aby se právě oni podíleli na rozhodování o budoucnosti v území, ve kterém žijí (bottom-up). Aby bylo možné zapojit co nejvíce aktérů v dané lokalitě, je potřeba tuto oblast vymezit (place-based). Nejčastěji se region definuje dle hranic území, ale je možné ho vyznačit i jinými způsoby (společnou tradicí, místní identitou, sounáležitostí k lidem nebo společnými potřebami a očekáváními) (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 8). Pokud se zabýváme rozvojem určitého území, v případě tohoto článku územím venkovským, je potřebné vytvářet tzv. integrované strategie rozvoje (multi-sectoral). Je vhodné ISBN:

5 zahrnout do strategie různá odvětví. Tento proces pak podporuje spolupráci mezi místními aktéry nejen v místě, ale i mimo něj. Významnou se zde jeví koncepce Marka Granovettera popisující roli slabých vazeb v rámci komunity. V průhledu do rurálního rozvoje lze konstatovat, že slabé vazby přinášejí nové informace (nové pohledy, inovativní řešení). Jejich dostatečné množství pak umožňuje právě spolupráci (cooperation) (Granovetter 1973: 1373). Analogicky lze toto připodobnit k přemosťujícímu sociálnímu kapitálu, který dovolí jedincům i skupině komunikovat a učit se od jiných vně komunity. Zároveň ale není možné opomíjet silné vazby, které podporují lokální soudržnost (a identitu) jedinců v rámci komunity (odkazující ke svazujícímu sociálnímu kapitálu) (Putnam 2000: 22-23). Je tedy potřebné, aby byly obě formy sociálního kapitálu (svazující a přemosťující) přítomny při rozvojových aktivitách. Místní partnerství (Local Action Group) je zde chápáno jako sociální skupina, protože tyto jsou spojeny stejnými či podobnými zájmy, sdílenými hodnotami propojujícími se ve vzájemných interakcích (Sýkora; Matoušek 2008: 2). Prostřednictvím vzájemné spolupráce se místní akční skupiny vzájemně učí jedna od druhé a dochází k předávání a výměně informací, zkušeností a osvědčených postupů (Wade; Rinne 2011: 11). Tímto procesem se zpětně vytvářejí a posilují již existující sítě (networking). Povaha sociálních sítí v dané komunitě úzce souvisí s množstvím sociálního kapitálu v nich obsaženém. To znamená, že pokud jsou lidé aktivní a angažují se v rozvoji daného regionu (koncepce sociálního kapitálu), bude to mít i pozitivní vliv na všechny složky udržitelného rozvoje. Posledním rysem LEADERu jsou přístupy usnadňující kreativitu, zavádění nových nápadů či produktů (innovations). Pod pojmem inovace je možné chápat přenos a přijetí inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem zkušeností nebo nalezení nových řešení problémů venkova (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 12). Místní akční skupiny v České republice MAS je vytvářena na principu partnerství mezi subjekty z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru (podmínkou je minimálně 50-ti % zastoupení soukromého sektoru). Tato podmínka byla stanovena z důvodu uchopení rozvoje venkova přímo na venkově, ne jen formálně v kancelářích úřadů (Ministerstvo zemědělství 2009: 7). Členem MAS mohou být také aktivní občané, kteří jsou v každodenní praxi rozvoje velmi vítaní. Důraz je kladen na rozvoj venkova zapojováním co nejširšího spektra místních aktérů, kteří nejlépe znají potřeby a požadavky místa, kde žijí a tím aktivují místní potenciál a zachovávají rozmanitost svého regionu (Pelcl; Havránek; Lehmanová; Matínek 2008: 13). Tabulka č. 1: Nástin vývoje MAS v ČR Evidence k datu Počet MAS 6/ / / / / / / Zdroj: NS MAS, Čepelka, vlastní úprava V podmínkách České republiky zatím neexistuje kompletní evidence počtu MAS v jednotlivých letech od doby vzniku prvních z nich (rok 2002). Dle Národní sítě ISBN:

6 MAS (NS MAS) je v současné době místními akčními skupinami pokryto přibližně 85 % území ČR. Problém při zjišťování počtu MAS lze spatřovat především v tom, že některé z nich byly sice formálně registrované, ale již nevykazovaly žádnou činnost. Jedná se především o taková společenství, která byla uměle založena s cílem získání dotačních prostředků. Když se toto nepodařilo, rozpadla se. Jiné MAS již existovaly, ale nebyly formálně registrované (Čepelka 2008: 7), nebylo tedy možné je v oficiálních statistikách nalézt. V současné době poskytuje nejúplnější data NS MAS. Přesto neudává vývoj počtu MAS, ale aktuální stav k určitému datu. Principy LEADERu v prostředí České Republiky Jedním ze základních principů LEADERu i endogenního modelu rozvoje je vytváření sítí spolupráce, a to nejen na úrovni regionální, národní, ale také mezinárodní. Úspěšné uplatnění endogenního modelu rozvoje v praxi tedy závisí nejen na ekonomických, ale vysoce také na ne-ekonomických faktorech jako je sociální kapitál, důvěra a reciprocita, kooperace, zvyky a normy, lokální komunikace a interakce. Tyto sociální a kulturní faktory pak pomáhají snižovat nejistotu mezi lokálními aktéry, jak ekonomickými, tak neekonomickými (Stachová; Bernard; Čermák 2009). Provedené empirické studie zaměřující se na implementaci přístupu LEADER v České republice nicméně naznačují, že některé MAS byly zakládány spíše za účelem sáhnout si na evropské peníze než na potřebě partnerství a spolupráce. Důkazem tohoto je i překotné zakládání MAS v letech (Binek a kol. 2009: 95). Dalším příkladem toho, že české MAS zaostávají za leaderovskými principy, je i to, že se primárně nezaměřují na partnerství, sítě, tvorbu a používání sociálního kapitálu a spolupráci, ale spíše na investice (Hudečková; Lošťák 2008: 555). Toto dokládá i studie Binka a kol., která uvádí jako paradox rozvoje venkova založeném na principu partnerství fakt, že 70 % finančních prostředků (PRV, osa IV) na projekty MAS bylo určeno na opatření nevyžadující žádnou formu spolupráce s dalším subjektem (Binek a kol. 2011: 95). Jak uvádí Čermák a Vobecká: projekty mohou být jakousi zástěrkou k pouhému získání peněz nebo cíle jejich aktérů nejsou takové, jaké deklarují. V některých případech byla spolupráce MAS brána čistě jako možnost dosáhnout na peníze bez dalších vedlejších přínosů zapojení do projektu (Čermák, Vobecká 2011). I přes výše uvedené negativní zkušenosti se v České republice již stala téměř běžnou komunikace a spolupráce mezi jednotlivými MAS především v podobě poradenské činnosti (Hudečková; Balzerová 2010: 10). Spolupráce MAS ve Středočeském kraji Ke konci roku 2012 bylo zaregistrováno na území Středočeského kraje 18 místních akčních skupin (tab. č. 2). Dalších 5 partnerství přesahuje svým územím do Středních Čech, ale sídlí mimo tento kraj. Některé MAS nevykazují již delší dobu přílišnou aktivitu (např. nemají vlastní webové stránky, příp. nemají webové stránky již několik let aktualizované Podbrdsko, Mníšecko). Naopak vedle stávajících skupin zde v současné době vznikají i nová partnerství, která jsou zakládána na tzv. bílých místech kraje, nebo odtržením od existující MAS. Dle údajů KS STČ by na území kraje mělo působit či začínat fungovat kolem 23 místních akčních skupin. V tomto čísle jsou zahrnuta již zmiňovaná, zatím neregistrovaná, společenství, která nemají např. ještě ustanoven svůj název. V minulém programovém období (pro ČR ) byla vybrána ve Středočeském kraji k podpoře z operačního ISBN:

7 programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pouze MAS Posázaví. V současném programovém období pak bylo vybráno 11 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Posázaví, Přemyslovské střední Čechy, Lípa pro venkov, Říčansko a Vyhlídky (tzv. MAS 48), MAS Svatojiřský les, Podlipansko, Pošembeří (tzv. MAS 32) a MAS Rakovnicko, Sedlčansko a Karlštejnsko (tzv. MAS 32+). Ve všech krajích ČR existují Krajské sítě MAS, které zastupují zájmy místních partnerství na území daného kraje. Tyto sítě nemají právní subjektivitu a účast na setkáních je dobrovolná. Ne všechna lokální společenství Středočeského kraje jsou členy NS MAS (z celkového počtu 18 MAS nejsou členem 3), mají ale i přesto možnost být přítomny těchto schůzek a diskutovat aktuální záležitosti spolu se členy Národní sítě místních akčních skupin. Této možnosti využila v 2. polovině roku 2012 například MAS Mezilesí, která se účastnila některých setkání. KS STČ se schází nejčastěji ze všech krajských sítí a to pravidelně 1x za měsíc. V tomto přístupu lze spatřovat základ pro rozvoj spolupráce lokálních partnerství a vytváření sítí mezi nimi, protože se všichni navzájem znají, jsou schopni spolu komunikovat, zaměřit se na společné zájmy, vystupovat jednotně vůči hierarchicky vyšším orgánům. Dále dokáží vzájemně snadněji přispět k řešení problému, na který by jediná MAS neměla kapacitu (finanční, časovou či lidskou). Tím, že se místní partnerství každý měsíc schází a diskutují aktuální a potřebné záležitosti, se spolupráce a síťování velmi posilují a na tomto základě je možné usuzovat i na vyšší sociální kapitál ve středočeských místních akčních skupinách oproti krajům, kde k setkání nedochází v častém pravidelném časovém intervalu. Na toto lze navázat dalším předpokladem: čím vyšší hodnotu sociálního kapitálu vykazuje místní akční skupina, tím by měla lépe fungovat a provádět rozvojové aktivity v regionu. Tato tvrzení ale musí být dále podložena navazujícím výzkumem zjištujícím úroveň sociálního kapitálu v těchto společenstvích i přesto, že operacionalizace sociálního kapitálu není jednoduchá. Lze ho vyjádřit pomocí zkoumání dat zaměřujících se na sociální důvěru, participační aktivity, spolupráci nebo sítě aktérů (Stachová; Sýkora; Matoušek 2011). Právě sociální kapitál v obecném slova smyslu utváří sociální interakce mezi jedinci i skupinami, které vytváří a rozvíjí důvěru, sociální normy a posilují spolupráci a reciprocitu (Colleman; Fukuyama; Warren in Lee; Árnason, Nightingale; Shucksmith 2005: 270) - složky životně důležité v činnosti lokálních iniciativ typu místních akčních skupin. Na základě údajů z níže uvedené tabulky (č. 2) lze uvažovat, že místní akční skupiny průměrně spolupracují se 2 dalšími partnerstvími (1,94). S nevyšším počtem spolupracují MAS Region Pošembeří (6), Říčansko; Podlipansko (5) a Lípa pro venkov (4). Na druhou stranu zde existují společenství, která nevyvíjí tímto směrem žádnou činnost Mezilesí, Mníšecko, Podbrdsko, Svatojiřský les. Poslední zmíněná je podpořenou místní akční skupinou z Programu rozvoje venkova, ale jako jediná z podpořených MAS nerealizuje žádné projekty spolupráce. Podpořené MAS pak spolupracují průměrně s 2,7 dalšími partnerstvími, nepodpořené průměrně pouze s 0,83 MAS. Výjimkou je jen Zálabí, která jako nepodpořená MAS spolupracovala s dalšími 3 skupinami. ISBN:

8 Tabulka č. 2: Místní akční skupiny ve Středočeském kraji Název MAS (dle abecedy) Člen NS MAS (12/2012) Podpořená MAS Doba trvání v měsících Spolupracuje ve STČ s xy MAS (2009- Hodnocení Ministerstva zemědělství (12/2012) 2012) (2012) Brdy-Vltava o.p.s. ano ne 76 1 nehodnoceno Lípa pro venkov o.s. ano ano MAS Dolnobřežansko o.p.s. ne ne 4 0 nehodnoceno MAS Karlštejnsko, o.s. ano ano MAS Podlipansko, o.p.s. ano ano MAS Říčansko o.p.s. ano ano MAS Sedlčansko, o.p.s. ano ano MAS Zálabí ano ne 77 3 nehodnoceno Místní akční skupina Mezilesí ne ne 91 0 nehodnoceno Místní akční skupina Mníšecko, o.s. ne ne - 0 nehodnoceno Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s. ano ano PODBRDSKO, občanské sdružení ano ne 72 0 nehodnoceno Posázaví o.p.s. ano ano Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ano ano Rakovnicko o.p.s. ano ano Region Pošembeří o.p.s. ano ano Vyhlídky, občanské sdružení ano ano Zlatý Pruh Polabí, o.p.s. ano ne 90 1 nehodnoceno Zdroj: webové stránky MAS; MZe, vlastní zpracování Příspěvek se zaměřuje na MAS působící ve Středočeském kraji a snaží se o nastínění a zhodnocení sítí spolupráce mezi těmito místními partnerstvími na základě veřejně dostupných dat z webových stránek jednotlivých MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jednotlivé principy LEADERu nelze oddělovat. Právě jejich provázání tvoří jeden celek, jehož cílem je (trvale) udržitelný rozvoj venkova. Proto je do budoucna uvažován doplňující výzkum zahrnující další okruhy zkoumání faktorů ovlivňujících fungování místních akčních skupin. V praktickém fungování mezi sebou MAS v podstatě soupeřily, soupeří a v novém programovém období budou znovu soupeřit o omezené zdroje pro své integrované strategie rozvoje území a jejich následnou realizaci prostřednictvím konkrétních projektů. Zde vyvstává nejednoznačný pohled na často zdůrazňované klady spolupráce MAS, kdy kooperace je sice jedním z požadovaných a vysoce ceněných principů přístupu LEADER, ale zároveň být inovativní, mít své know how a zachovat si ho, nutí místní partnerství k alespoň částečnému uchránění tajemství svého úspěchu vůči ostatním. Schéma (obrázek č. 2) zobrazuje sítě vzájemné spolupráce mezi místními akčními skupinami Středočeského kraje a naznačuje i kooperaci s lokálními iniciativami nacházejícími se v dalších krajích ČR (znázorněné šedým písmem a šedivými přerušovanými čarami). U všech vazeb je zohledněna spolupráce v rámci schválených i neschválených (ale registrovaných) projektů v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova - opatření Realizace projektů spolupráce. V případě středočeských MAS jsou pak vazby rozlišeny dle toho, zda byl projekt realizován (černé čáry), či byla jen podána žádost (zelené čáry). První číslo u černých linek udává počet realizovaných projektů mezi jednotlivými skupinami a druhé zobrazuje počet projektů, o které spolu MAS žádaly. Pro potřeby toho článku není rozlišení barvy vazeb zcela zásadní, protože zde sledujeme především to, zda spolu tato komunitní společenství vůbec začala vzájemně spolupracovat a toto lze zahrnout i do příprav žádostí o projekt, kdy spolu partnerství musí alespoň v minimální míře komunikovat a tím vytvářejí již první spolupráci a vzájemné vazby. ISBN:

9 Obrázek č. 2: Formalizovaná spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje ISBN:

10 Na obrázku převažuje institucionalizovaná forma spolupráce prostřednictvím projektů podávaných v rámci opatření PRV - Realizace projektů spolupráce a zobrazuje pohled na to, jak je utvořena síťová (formální) spolupráce středočeských lokálních iniciativ, která vznikla při tvorbě žádostí a realizaci projektů v období let Ze schématu je patrné, že spolu intenzivněji spolupracují zejména MAS ležící především v jihovýchodní části Středočeského kraje a částečně je kooperace propojena se severním územím kraje. Ohnisko této spolupráce se pak soustřeďuje především kolem Říčanska, Podlipanska a Regionu Pošembeří, kdy zejména poslední zmíněná MAS spolupracuje jak s MAS ve Středních Čechách, tak s MAS z jiných krajů ČR (např. z Plzeňského, Jihočeského kraje). V rámci přesahu mezi jednotlivými kraji probíhá kooperace především s Jihočeským krajem (v převážné většině se stále stejnými MAS). Přes krajské hranice spolupracují zejména Přemyslovské střední Čechy, Region Pošembeří, Vyhlídky či Sedlčansko. Tyto subjekty koordinují projekty nebo působí jako partnerské místní akční skupiny, do nichž jsou zapojeny místní partnerství z různých krajů ČR. MAS Karlštějnsko pak realizovala takový projekt se společenstvím z Ústeckého kraje, ale do spolupráce v rámci Středočeského kraje se nezapojila. V další fázi výzkumu by bylo vhodné provést srovnání mezi jednotlivými kraji a zhodnotit zda lokální iniciativy ve Středočeském kraji spolupracují v rámci institucionalizované formy spolupráce intenzivněji v porovnání s dalšími kraji ČR. Nejčastěji bylo koordinačním místním společenstvím Rakovnicko (7x), dále Posázaví (4x); Podlipansko; Vyhlídky a Říčansko (3x). Zajímavý je fakt, že Rakovnicko a Posázaví vzájemně realizovaly v rámci opatření Realizace projektů spolupráce celkem 6 projektů a dalších 5 registrovaly (nejvyšší počet v rámci kraje) a přesto spolu nesdílejí územní hranice. Zároveň vykazují nejvyšší počet vzájemných projektů dokonce v celostátním srovnání. Hlavním důvodem této synergie je především společné zaměření obou místních akčních skupin na oblast cestovního ruchu. MAS Posázaví pomáhala již v roce 2008 při založení MAS Rakovnicko a od té doby spolu tyto dvě skupiny aktivně spolupracují. Lze předpokládat, že obě společenství vzájemně kooperují i neformální cestou v podobě vzájemných rad a výměny zkušeností. Toto vyplývá i z provedeného hodnocení spolupráce obou MAS z roku 2011 (MAS Posázaví 2012). U místní akční skupiny Posázaví je možné nalézt první zmínky o partnerské spolupráci již v roce Jedná se o období, kdy byly v ČR poprvé implementovány principy endogenního modelu rozvoje v podobě předvstupního programu SAPARD ( ). V kraji existuje také relativně vysoký počet MAS, které doposud nerealizovaly žádný projekt spolupráce s jinými komunitními společenstvími, nebo toto není dostupné prostřednictvím internetových stránek. Jedná se o 5 z celkového počtu 18 (Dolnobřežansko (zatím nové partnerství fungující od srpna 2012), Svatojiřský les, Podbrdsko, Mezilesí a Mníšecko). MAS Karlštejnsko má v současné době zaregistrovanou žádost o projekt spolu s místními akčními skupinami z Ústeckého kraje ČR. Nejčastěji spolu společenství spolupracují mimo Středočeský kraj v přesahu do Jihočeského, Královehradeckého kraje a kraje Vysočina. V modelu (obr. č. 2) není zobrazena z důvodu přehlednosti jedna z velmi přínosných forem spolupráce, která pomáhá MAS získat nové úhly pohledu, nové způsoby řešení problémů a zavádění nových myšlenek do rozvoje. Jedná se o mezinárodní spolupráci se zahraničními místními akčními skupinami z dalších zemí Evropské unie, příp. s místními partnerstvími ze třetích zemí. I středočeská místní ISBN:

11 partnerství tuto formu spolupráce navazují (v grafu nicméně není pro zjednodušení uvedena). Jedná se o kooperaci na projektech MAS z Francie, Slovenska, Litvy, Finska a Slovinska. Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi MAS Rakovnicko a Posázaví. Pokud nalezne lokální iniciativa vhodného a zodpovědného spolupracujícího partnera, přinese tato forma součinnosti do obou společenství neocenitelné zkušenosti a informace. Zároveň je zde ale nebezpečí v tom, že po určité době se již v omezeném okruhu nové nápady mohou vyčerpat. Převážná většina spolupráce je realizována mezi podpořenými skupinami v rámci Programu rozvoje venkova. Jedinou výjimkou je MAS Brdy Vltava a Zálabí (nepodpořené), které uskutečnily projekty spolupráce jako koordinační skupiny. MAS Zálabí se účastnila také jako partnerská skupina mezinárodního projektu koordinační MAS Říčansko. (U MAS Zlatý Pruh Polabí a Region Pošembeří probíhala spolupráce v rámci projektů mimo PRV). Spolupráce místních partnerství Středočeského kraje se koncentruje především v jihovýchodní části a přesahuje do severního okraje kraje. S nejvyšším počtem MAS v rámci Středočeského kraje navázala spolupráci skupina Region Pošembeří (celkem se 6-ti z nich). Závěr a diskuse Cílem příspěvku bylo nastínit existující sítě spolupráce v kontextu rozvoje venkova na území Středočeského kraje vztaženými ke komunitnímu společenství typu místních akčních skupin. Práce se zabývá teoretickým ukotvením přístupu LEADER a nastíněním jeho klíčových principů. Dále poukazuje na současnou praxi fungování MAS v podmínkách České republiky. Autorka práce vycházela při tvorbě článku především ze studia odborné literatury. Na jejím základě se zamýšlela nad možností analyzování sítí spolupráce mezi jednotlivými místními akčními skupinami. Uskutečňování pravidelných setkání každý měsíc (nejintenzivnější ze všech krajů) vytváří vhodný základ pro navazování spolupráce mezi MAS, protože o sobě jednotlivé subjekty na území kraje vědí, znají se a dokáží si vybrat ke své spolupráci vhodné partnery, kteří v daném okamžiku řeší ty samé problémy. Ohnisko spolupráce bylo nalezeno v jihovýchodní části Středočeského kraje s přesahem do severní oblasti kraje. Z provedeného šetření nelze zatím usuzovat na důvod tohoto jevu. Výzkum dále ukázal, že podpořené skupiny z Programu rozvoje venkova vykazují vyšší míru spolupráce v rámci opatření osy LEADER Realizace projektů spolupráce. Pouze MAS Brdy Vltava a Zálabí jako nepodpořené MAS realizovaly v tomto opatření projekt spolupráce. Ze 7 nepodpořených místních partnerství v tomto programovém období pouze 2 z nich využila možnost čerpat z prostředků určených pro osu LEADER (Brdy Vltava, Zálabí). Z uvedených souvislostí vyplývá také to, že podpořené MAS spolupracují v průměru s vyšším počtem místních partnerství (2,73) než MAS nepodpořené (0,83). Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi Posázavím a Rakovnickem. Připravovaly spolu 11 projektů spolupráce a spolupracují od roku Zde lze usuzovat na důležitost nalezení vhodného spolupracujícího partnera. Na druhou stranu zde existuje nebezpečí v tom, že může po určité době dojít k omezení až vyčerpání nových nápadů a inovativních řešení projektů. Na základě stručného nastínění sítí spolupráce MAS ve Středočeském kraji v prvotní části výzkumu vyvstalo několik podnětů pro navazující šetření: Jak probíhá neformální spolupráce a mezi kterými místními akčními skupinami ve ISBN:

12 Středočeském kraji? Spolupracují nebo spíše soupeří? Vykazuje MAS s vyšším sociálním kapitálem i hustší síť spolupráce? Část této problematiky bude podrobně rozpracována v disertační práci autorky příspěvku. Literatura BINEK, Jan a kol. Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, spol. s r.o s. ISBN BREIGER, Donald L. The Analysis of Social Network in Handbook of Data Analysis. London: SAGE Publications s. ČEPELKA, Oldřich. Místní akční skupiny v ČR v roce pět. Liberec: Tima s. ČERMÁK, Daniel; VOBECKÁ, Jana a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) s. ISBN GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. Americal Journal of Sociology 78 (6) s. HUDEČKOVÁ, Helena; BALZEROVÁ, Hana. The adaptability of stakeholders to new approaches in rural development in the Czech Republic. Agris on-line 2 (2) s. ISSN Hudečková, Helena; Lošťák, Michal. LEADER in the Czech Republic and the farming sector. Agricultural Economics 54 (12) s. HUDEČKOVÁ, Helena; LOŠŤÁK, Michal. Strukturální politika EU a její implementace v ČR aplikace přístupu Leader in Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje vybrané aspekty. Praha: powerprint s. ISBN JEHLE, Raimund. Pojetí endogenního rurálního rozvoje a jeho zavádění do regionální politiky v České republice. Zemědělská ekonomika 44 (1) s. LEE, Jo; Árnason, Arnar, NIGHTINGALE, Andrea, SHUCKSMITH, Mark. Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development. Sociologia Ruralis 45 (4) s. ISSN MARQUARDT, Doris; Möllers, Judith; Buchenrieder, Gertrud. Social Networks and Rural Development: LEADER in Romania. Sociologia Ruralis 52 (4) s. doi: /j x. Ministerstvo zemědělství České republiky. LEADER budoucnost venkova Praha: Ministerstvo zemědělství s. ISBN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA POSÁZAVÍ O.P.S. Evaluace projektů spolupráce případová studie. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://leader.posazavi.com/cz/ article.asp?article_id=3761>. PELCL, Petr; HAVRÁNEK, Tomáš; LEHMANOVÁ, Alena; MARTÍNEK, Jan. Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice. Zpráva z výzkumného projektu Plzeň: Centrum pro komunitní práci s. ISBN Přístup Leader. Základní příručka. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, s. ISBN RAY, Christopher. The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory. Sociologia Ruralis 40 (2) s. ISSN ISBN:

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Viimsi Spa, Estonia 15th September, 2011 Ing. Radim

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Společnost pro regionální ekonomické poradenství

Společnost pro regionální ekonomické poradenství NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 1. Co se vám vybaví, když se řekne venkov? Tetčice, 9. 9. 2010 2 NĚKOLIK OTAZNÍKŮ NA ROZEHŘÁTÍ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ 2. Co považujete za rozvoj venkova? Tetčice,

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Bakalářský studijní program Strukturální politika EU pro veřejnou správu Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova Zde je prostor pro vložení obrázku nebo obrázků v šedé

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI

MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI Co je to MAS základní podmínky - geograficky homogenní území, - počet obyv. od 10 tis do 100 tis mimo města s počtem obyv. větším než 25 tis, - hustota obyvatel do 150

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ = CLLD POLITIKA SOUDRŽNOSTI EU 2014-2020 CLLD nebo také CLLD-U? aneb nezávislý pohled na oblast místního udržitelného rozvoje Brno, 24. února 2014 Komunitně vedený místní

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PODNIKAVOST, PODNIKÁNÍ A JEJICH MÍSTO V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Monika PISKORZOVÁ, Pavlína HRONOVÁ Vysoká škola podnikaní, katedra Podnikaní monika.piskorzova@vsp.cz, pavlina.hronova@vsp.cz Abstrakt

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

ZDRAVÝCH KRAJŮ. Brno, 11. února 2014. www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju

ZDRAVÝCH KRAJŮ. Brno, 11. února 2014. www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju SETKÁNÍ ZDRAVÝCH KRAJŮ Brno, 11. února 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-zdravych-kraju Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 9. listopadu 2012 v 10:00 h 14:00 h Místo Chotilsko, MAS Brdy Vltava, Chotilské muzeum Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více