T T. Think Together Kateřina Boukalová THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Kateřina Boukalová THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Spolupráce jako významný prvek v činnosti místních akčních skupin Cooperation as an important element in the work of local action groups Kateřina Boukalová 129

2 Abstrakt Článek stručně nastiňuje přístup LEADER a jeho klíčové charakteristiky významné pro udržitelný rozvoj venkova. Dále představuje implementaci těchto principů v podmínkách České republiky prostřednictvím místních akčních skupin (výstupy studií různých autorů). Hlavním cílem příspěvku je ukázat a zhodnotit strukturu spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje v rámci realizace projektů spolupráce. Článek též upozorňuje na důležitost vzájemného provázání jednotlivých principů LEADERu v praxi fungování těchto lokálních iniciativ. Klíčová slova rysy přístupu Leader, sociální kapitál, spolupráce, místní akční skupina Abstract The paper briefly outlines the LEADER approach and its key characteristics, which are important for sustainable rural development. Furthermore, it addresses the implementation of these principles in the Czech Republic through local action groups (results of studies by various authors). The main objective of this paper is to demonstrate and evaluate the structure of cooperation among local action groups of the Central Region in the implementation of cooperation projects. Article also highlights the importance of mutual interconnection Leader principles in practice of these local initiatives. Key Words Features of the Leader approach, social capital, cooperation, local action group Úvod do problematiky Místní akční skupiny (MAS) jako důležití aktéři ve venkovských oblastech mají fungovat dle principů, které jsou obsaženy v endogenním modelu rozvoje regionů/ venkova a zároveň přístupu LEADER. Jedná se především o využívání místních zdrojů, akcentování potřeb, přání a očekávání místních lidí, přistupování k rozvoji směrem odspodu (pozn. autorky: i přesto, že není možné opomíjet opodstatněné diskuse o tom, do jaké míry LEADER tento princip naplňuje), zaměření se na lokalitu, zdůrazňování partnerství z různých sektorů ekonomiky a jejich vzájemné spolupráce. Efektivně fungující MAS by měla všechny uvedené zásady dodržovat a při realizaci svých aktivit se jimi řídit. Pokud stavíme na výše uvedených principech, nezbytným prvkem napomáhajícím k efektivnímu fungování těchto nových sociálních hnutí je právě prvek spolupráce. Místní akční skupiny tak ztělesňují nový koncept spravování venkova (= governance) (Lošťák 2011: 10-11). Na prvek spolupráce jako klíčový znak LEADERu poukazují i evropské organizace zastřešující místní akční skupiny. Příkladem je Evropské sdružení Leader pro rozvoj venkova, které na svých internetových stránkách zdůrazňuje právě potřebu mezinárodní kooperace a umožňuje místním partnerstvím vyhledávat v databázi potenciální partnery a projekty, na kterých by měly zájem spolupracovat. Podobné informace lze pak nalézt i na stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova, Think Together 2013 Dostupné z:

3 jejíž hlavní náplní činnosti je pomoc členským státům Evropské unie při implementaci programů rozvoje venkova. Spoluprací mezi místními aktéry dochází k přenosu zkušeností, znalostí i tvorbě a udržování sociálních sítí. Dle Roberta Putnama se tvorba a udržení sociálních sítí a důvěry týká konceptu sociálního kapitálu. Toto může zpětně usnadnit koordinaci a spolupráci za účelem dosažení benefitů pro celou komunitu (Putnam in Lee; Arnason; Nightingale; Shucksmith 2005: 270). Je zřejmé, že rysy přístupu LEADER jsou navzájem propojené a nelze je od sebe jednoznačně oddělovat. Jedná o velmi složitou a rozsáhlou problematiku, proto se tato práce zaměřuje pouze na jeden z uvedených klíčových znaků a zabývá se otázkou spolupráce místních akčních skupin. Jako oblast zkoumání byl vybrán Středočeský kraj, protože zde působí jedna z nejstarších a nejzkušenějších místních akčních skupin v České republice. Cíl a použité metody Příspěvek si klade za cíl zhodnotit strukturu sítě spolupráce místních akčních skupin ve Středočeském kraji a také nastínit spolupráci s dalšími kraji České republiky (ČR). Dílčím cílem práce je představit přístup LEADER, místní akční skupiny a naznačit zásady tohoto přístupu a jejich implementaci v činnosti MAS fungujících na území ČR. Příspěvek vychází ze studia odborných publikací a teoretických východisek zabývajících se problematikou přístupu LEADER, místními akčními skupinami a jejich fungováním v podmínkách České republiky. Použita je technika studia dokumentů. Základní použitá technika vychází ze zjednodušené modifikace analýzy sociálních sítí, která vychází ze šetření ve strukturách vztahů mezi sociálními aktéry nebo skupinami (Breiger 2004). Článek hodnotí strukturu spolupráce místních akčních skupin na území Středočeského kraje. Hodnocení spolupráce a její podoby je klíčovou otázkou při fungování místních partnerství, protože při navazování spolupráce vznikají, mobilizují a rozšiřují se sociální sítě a s tímto úzce souvisí přítomnost sociálního kapitálu, bez kterého by MAS nemohla vzniknout ani fungovat. Pro vymezení sítí spolupráce jsou uvažovány veřejně dostupné informace prostřednictvím internetu a webových stránek jednotlivých skupin či Státního zemědělského intervenčního fondu týkající se projektů spolupráce financovaných především (ve 2 případech se jedná o projekty z Regionálního operačního programu, kde MAS jsou partnery projektu) z Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci osy IV. LEADER; opatření 2. Realizace projektů spolupráce. Data byla získána také osobní účastí na setkáních Krajské sítě místních akčních skupin Středočeského kraje (KS STČ) v průběhu 2. poloviny roku Na základě propojení teoretických znalostí a empirických dat je následně zhodnocena struktura (formální) spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje. Přístup Leader a jeho teoretické ukotvení Akronym LEADER vznikl složením prvních písmen francouzských slov vyjadřujících vytváření vazeb posilujících hospodářský rozvoj venkova (Wade; Rinne 2011: 9; Přístup Leader: základní příručka, 2006: 5). Cílem LEADERu je nalézt skryté potenciály v dané oblasti a využitím místních zdrojů dosáhnout udržitelného rozvoje (vyvážením ekonomické, sociální a environmentální oblasti). Tento přístup má společné znaky s prvky endogenního modelu rozvoje. O možnosti uplatnit tento model v problematice rozvoje venkova se začíná hovořit od 80. let 20. století. Výsledkem diskuzí byl vznik iniciativy (dnes přístupu) LEADER. Tento přístup se odráží ISBN:

4 v konceptu integrovaného (= zahrnující všechny oblasti života) endogenního rozvoje (IERR). Ten zdůrazňuje nejen území, ale také participaci regionálních skupin (aktivní obyvatelé) a využívání místních rozvojových potenciálů a tím odhalení zdrojů nejen ekonomických, ale také neekonomických (Jehle 1998; 12). Ray (2000) charakterizuje IERR jako rozvoj, který se odehrává v teritoriálních rámcích (ne sektorových), místní využívají lokální zdroje a zároveň vyzdvihuje zaměření se na schopnosti a potřeby lidí v daném místě. Tyto znaky lze spatřovat i v klíčových rysech přístupu LEADER (viz níže). Přístup LEADER je také ukotven v konceptu governance spravování venkova, kdy je venkov stále více konstruován prostřednictvím nových sociálních hnutí akcentujících rurální identitu (Hudečková; Lošťák 2011; 101). Jako příklad takového hnutí je možné uvést místní akční skupiny, které fungují na principech přístupu LEADER. Podstata přístupu LEADER Uvedené rysy přístupu LEADER jsou vnímány jako vzájemně se doplňující a není možné je od sebe jednoznačně oddělovat. Místní akční skupiny (= lokální iniciativy) mají dle těchto principů fungovat a realizovat rozvojové aktivity na svém území. Obrázek č. 1: Zásady přístupu LEADER Zdroj: Přístup Leader: základní příručka; Wade; Rinne, vlastní úprava Zavádění těchto principů do rozvoje venkova bylo pro mnoho zemí zcela novým procesem. Zejména to platí pro bývalé země pod komunistickým režimem (Marquardt; Möllers; Buchenrieder 2012: 399). Lidé v těchto územích byli zvyklí pasivně čekat na rozhodnutí z vyšších úrovní. Toto se LEADER snaží změnit a zavádí důraz na participaci obyvatel v rozvojových aktivitách tak, aby se právě oni podíleli na rozhodování o budoucnosti v území, ve kterém žijí (bottom-up). Aby bylo možné zapojit co nejvíce aktérů v dané lokalitě, je potřeba tuto oblast vymezit (place-based). Nejčastěji se region definuje dle hranic území, ale je možné ho vyznačit i jinými způsoby (společnou tradicí, místní identitou, sounáležitostí k lidem nebo společnými potřebami a očekáváními) (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 8). Pokud se zabýváme rozvojem určitého území, v případě tohoto článku územím venkovským, je potřebné vytvářet tzv. integrované strategie rozvoje (multi-sectoral). Je vhodné ISBN:

5 zahrnout do strategie různá odvětví. Tento proces pak podporuje spolupráci mezi místními aktéry nejen v místě, ale i mimo něj. Významnou se zde jeví koncepce Marka Granovettera popisující roli slabých vazeb v rámci komunity. V průhledu do rurálního rozvoje lze konstatovat, že slabé vazby přinášejí nové informace (nové pohledy, inovativní řešení). Jejich dostatečné množství pak umožňuje právě spolupráci (cooperation) (Granovetter 1973: 1373). Analogicky lze toto připodobnit k přemosťujícímu sociálnímu kapitálu, který dovolí jedincům i skupině komunikovat a učit se od jiných vně komunity. Zároveň ale není možné opomíjet silné vazby, které podporují lokální soudržnost (a identitu) jedinců v rámci komunity (odkazující ke svazujícímu sociálnímu kapitálu) (Putnam 2000: 22-23). Je tedy potřebné, aby byly obě formy sociálního kapitálu (svazující a přemosťující) přítomny při rozvojových aktivitách. Místní partnerství (Local Action Group) je zde chápáno jako sociální skupina, protože tyto jsou spojeny stejnými či podobnými zájmy, sdílenými hodnotami propojujícími se ve vzájemných interakcích (Sýkora; Matoušek 2008: 2). Prostřednictvím vzájemné spolupráce se místní akční skupiny vzájemně učí jedna od druhé a dochází k předávání a výměně informací, zkušeností a osvědčených postupů (Wade; Rinne 2011: 11). Tímto procesem se zpětně vytvářejí a posilují již existující sítě (networking). Povaha sociálních sítí v dané komunitě úzce souvisí s množstvím sociálního kapitálu v nich obsaženém. To znamená, že pokud jsou lidé aktivní a angažují se v rozvoji daného regionu (koncepce sociálního kapitálu), bude to mít i pozitivní vliv na všechny složky udržitelného rozvoje. Posledním rysem LEADERu jsou přístupy usnadňující kreativitu, zavádění nových nápadů či produktů (innovations). Pod pojmem inovace je možné chápat přenos a přijetí inovací vyvinutých jinde, modernizaci tradičních forem zkušeností nebo nalezení nových řešení problémů venkova (Přístup Leader: zákl. příručka, 2006: 12). Místní akční skupiny v České republice MAS je vytvářena na principu partnerství mezi subjekty z veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru (podmínkou je minimálně 50-ti % zastoupení soukromého sektoru). Tato podmínka byla stanovena z důvodu uchopení rozvoje venkova přímo na venkově, ne jen formálně v kancelářích úřadů (Ministerstvo zemědělství 2009: 7). Členem MAS mohou být také aktivní občané, kteří jsou v každodenní praxi rozvoje velmi vítaní. Důraz je kladen na rozvoj venkova zapojováním co nejširšího spektra místních aktérů, kteří nejlépe znají potřeby a požadavky místa, kde žijí a tím aktivují místní potenciál a zachovávají rozmanitost svého regionu (Pelcl; Havránek; Lehmanová; Matínek 2008: 13). Tabulka č. 1: Nástin vývoje MAS v ČR Evidence k datu Počet MAS 6/ / / / / / / Zdroj: NS MAS, Čepelka, vlastní úprava V podmínkách České republiky zatím neexistuje kompletní evidence počtu MAS v jednotlivých letech od doby vzniku prvních z nich (rok 2002). Dle Národní sítě ISBN:

6 MAS (NS MAS) je v současné době místními akčními skupinami pokryto přibližně 85 % území ČR. Problém při zjišťování počtu MAS lze spatřovat především v tom, že některé z nich byly sice formálně registrované, ale již nevykazovaly žádnou činnost. Jedná se především o taková společenství, která byla uměle založena s cílem získání dotačních prostředků. Když se toto nepodařilo, rozpadla se. Jiné MAS již existovaly, ale nebyly formálně registrované (Čepelka 2008: 7), nebylo tedy možné je v oficiálních statistikách nalézt. V současné době poskytuje nejúplnější data NS MAS. Přesto neudává vývoj počtu MAS, ale aktuální stav k určitému datu. Principy LEADERu v prostředí České Republiky Jedním ze základních principů LEADERu i endogenního modelu rozvoje je vytváření sítí spolupráce, a to nejen na úrovni regionální, národní, ale také mezinárodní. Úspěšné uplatnění endogenního modelu rozvoje v praxi tedy závisí nejen na ekonomických, ale vysoce také na ne-ekonomických faktorech jako je sociální kapitál, důvěra a reciprocita, kooperace, zvyky a normy, lokální komunikace a interakce. Tyto sociální a kulturní faktory pak pomáhají snižovat nejistotu mezi lokálními aktéry, jak ekonomickými, tak neekonomickými (Stachová; Bernard; Čermák 2009). Provedené empirické studie zaměřující se na implementaci přístupu LEADER v České republice nicméně naznačují, že některé MAS byly zakládány spíše za účelem sáhnout si na evropské peníze než na potřebě partnerství a spolupráce. Důkazem tohoto je i překotné zakládání MAS v letech (Binek a kol. 2009: 95). Dalším příkladem toho, že české MAS zaostávají za leaderovskými principy, je i to, že se primárně nezaměřují na partnerství, sítě, tvorbu a používání sociálního kapitálu a spolupráci, ale spíše na investice (Hudečková; Lošťák 2008: 555). Toto dokládá i studie Binka a kol., která uvádí jako paradox rozvoje venkova založeném na principu partnerství fakt, že 70 % finančních prostředků (PRV, osa IV) na projekty MAS bylo určeno na opatření nevyžadující žádnou formu spolupráce s dalším subjektem (Binek a kol. 2011: 95). Jak uvádí Čermák a Vobecká: projekty mohou být jakousi zástěrkou k pouhému získání peněz nebo cíle jejich aktérů nejsou takové, jaké deklarují. V některých případech byla spolupráce MAS brána čistě jako možnost dosáhnout na peníze bez dalších vedlejších přínosů zapojení do projektu (Čermák, Vobecká 2011). I přes výše uvedené negativní zkušenosti se v České republice již stala téměř běžnou komunikace a spolupráce mezi jednotlivými MAS především v podobě poradenské činnosti (Hudečková; Balzerová 2010: 10). Spolupráce MAS ve Středočeském kraji Ke konci roku 2012 bylo zaregistrováno na území Středočeského kraje 18 místních akčních skupin (tab. č. 2). Dalších 5 partnerství přesahuje svým územím do Středních Čech, ale sídlí mimo tento kraj. Některé MAS nevykazují již delší dobu přílišnou aktivitu (např. nemají vlastní webové stránky, příp. nemají webové stránky již několik let aktualizované Podbrdsko, Mníšecko). Naopak vedle stávajících skupin zde v současné době vznikají i nová partnerství, která jsou zakládána na tzv. bílých místech kraje, nebo odtržením od existující MAS. Dle údajů KS STČ by na území kraje mělo působit či začínat fungovat kolem 23 místních akčních skupin. V tomto čísle jsou zahrnuta již zmiňovaná, zatím neregistrovaná, společenství, která nemají např. ještě ustanoven svůj název. V minulém programovém období (pro ČR ) byla vybrána ve Středočeském kraji k podpoře z operačního ISBN:

7 programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pouze MAS Posázaví. V současném programovém období pak bylo vybráno 11 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Posázaví, Přemyslovské střední Čechy, Lípa pro venkov, Říčansko a Vyhlídky (tzv. MAS 48), MAS Svatojiřský les, Podlipansko, Pošembeří (tzv. MAS 32) a MAS Rakovnicko, Sedlčansko a Karlštejnsko (tzv. MAS 32+). Ve všech krajích ČR existují Krajské sítě MAS, které zastupují zájmy místních partnerství na území daného kraje. Tyto sítě nemají právní subjektivitu a účast na setkáních je dobrovolná. Ne všechna lokální společenství Středočeského kraje jsou členy NS MAS (z celkového počtu 18 MAS nejsou členem 3), mají ale i přesto možnost být přítomny těchto schůzek a diskutovat aktuální záležitosti spolu se členy Národní sítě místních akčních skupin. Této možnosti využila v 2. polovině roku 2012 například MAS Mezilesí, která se účastnila některých setkání. KS STČ se schází nejčastěji ze všech krajských sítí a to pravidelně 1x za měsíc. V tomto přístupu lze spatřovat základ pro rozvoj spolupráce lokálních partnerství a vytváření sítí mezi nimi, protože se všichni navzájem znají, jsou schopni spolu komunikovat, zaměřit se na společné zájmy, vystupovat jednotně vůči hierarchicky vyšším orgánům. Dále dokáží vzájemně snadněji přispět k řešení problému, na který by jediná MAS neměla kapacitu (finanční, časovou či lidskou). Tím, že se místní partnerství každý měsíc schází a diskutují aktuální a potřebné záležitosti, se spolupráce a síťování velmi posilují a na tomto základě je možné usuzovat i na vyšší sociální kapitál ve středočeských místních akčních skupinách oproti krajům, kde k setkání nedochází v častém pravidelném časovém intervalu. Na toto lze navázat dalším předpokladem: čím vyšší hodnotu sociálního kapitálu vykazuje místní akční skupina, tím by měla lépe fungovat a provádět rozvojové aktivity v regionu. Tato tvrzení ale musí být dále podložena navazujícím výzkumem zjištujícím úroveň sociálního kapitálu v těchto společenstvích i přesto, že operacionalizace sociálního kapitálu není jednoduchá. Lze ho vyjádřit pomocí zkoumání dat zaměřujících se na sociální důvěru, participační aktivity, spolupráci nebo sítě aktérů (Stachová; Sýkora; Matoušek 2011). Právě sociální kapitál v obecném slova smyslu utváří sociální interakce mezi jedinci i skupinami, které vytváří a rozvíjí důvěru, sociální normy a posilují spolupráci a reciprocitu (Colleman; Fukuyama; Warren in Lee; Árnason, Nightingale; Shucksmith 2005: 270) - složky životně důležité v činnosti lokálních iniciativ typu místních akčních skupin. Na základě údajů z níže uvedené tabulky (č. 2) lze uvažovat, že místní akční skupiny průměrně spolupracují se 2 dalšími partnerstvími (1,94). S nevyšším počtem spolupracují MAS Region Pošembeří (6), Říčansko; Podlipansko (5) a Lípa pro venkov (4). Na druhou stranu zde existují společenství, která nevyvíjí tímto směrem žádnou činnost Mezilesí, Mníšecko, Podbrdsko, Svatojiřský les. Poslední zmíněná je podpořenou místní akční skupinou z Programu rozvoje venkova, ale jako jediná z podpořených MAS nerealizuje žádné projekty spolupráce. Podpořené MAS pak spolupracují průměrně s 2,7 dalšími partnerstvími, nepodpořené průměrně pouze s 0,83 MAS. Výjimkou je jen Zálabí, která jako nepodpořená MAS spolupracovala s dalšími 3 skupinami. ISBN:

8 Tabulka č. 2: Místní akční skupiny ve Středočeském kraji Název MAS (dle abecedy) Člen NS MAS (12/2012) Podpořená MAS Doba trvání v měsících Spolupracuje ve STČ s xy MAS (2009- Hodnocení Ministerstva zemědělství (12/2012) 2012) (2012) Brdy-Vltava o.p.s. ano ne 76 1 nehodnoceno Lípa pro venkov o.s. ano ano MAS Dolnobřežansko o.p.s. ne ne 4 0 nehodnoceno MAS Karlštejnsko, o.s. ano ano MAS Podlipansko, o.p.s. ano ano MAS Říčansko o.p.s. ano ano MAS Sedlčansko, o.p.s. ano ano MAS Zálabí ano ne 77 3 nehodnoceno Místní akční skupina Mezilesí ne ne 91 0 nehodnoceno Místní akční skupina Mníšecko, o.s. ne ne - 0 nehodnoceno Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, o.s. ano ano PODBRDSKO, občanské sdružení ano ne 72 0 nehodnoceno Posázaví o.p.s. ano ano Přemyslovské střední Čechy o.p.s. ano ano Rakovnicko o.p.s. ano ano Region Pošembeří o.p.s. ano ano Vyhlídky, občanské sdružení ano ano Zlatý Pruh Polabí, o.p.s. ano ne 90 1 nehodnoceno Zdroj: webové stránky MAS; MZe, vlastní zpracování Příspěvek se zaměřuje na MAS působící ve Středočeském kraji a snaží se o nastínění a zhodnocení sítí spolupráce mezi těmito místními partnerstvími na základě veřejně dostupných dat z webových stránek jednotlivých MAS a Státního zemědělského intervenčního fondu. Jednotlivé principy LEADERu nelze oddělovat. Právě jejich provázání tvoří jeden celek, jehož cílem je (trvale) udržitelný rozvoj venkova. Proto je do budoucna uvažován doplňující výzkum zahrnující další okruhy zkoumání faktorů ovlivňujících fungování místních akčních skupin. V praktickém fungování mezi sebou MAS v podstatě soupeřily, soupeří a v novém programovém období budou znovu soupeřit o omezené zdroje pro své integrované strategie rozvoje území a jejich následnou realizaci prostřednictvím konkrétních projektů. Zde vyvstává nejednoznačný pohled na často zdůrazňované klady spolupráce MAS, kdy kooperace je sice jedním z požadovaných a vysoce ceněných principů přístupu LEADER, ale zároveň být inovativní, mít své know how a zachovat si ho, nutí místní partnerství k alespoň částečnému uchránění tajemství svého úspěchu vůči ostatním. Schéma (obrázek č. 2) zobrazuje sítě vzájemné spolupráce mezi místními akčními skupinami Středočeského kraje a naznačuje i kooperaci s lokálními iniciativami nacházejícími se v dalších krajích ČR (znázorněné šedým písmem a šedivými přerušovanými čarami). U všech vazeb je zohledněna spolupráce v rámci schválených i neschválených (ale registrovaných) projektů v rámci IV. osy Programu rozvoje venkova - opatření Realizace projektů spolupráce. V případě středočeských MAS jsou pak vazby rozlišeny dle toho, zda byl projekt realizován (černé čáry), či byla jen podána žádost (zelené čáry). První číslo u černých linek udává počet realizovaných projektů mezi jednotlivými skupinami a druhé zobrazuje počet projektů, o které spolu MAS žádaly. Pro potřeby toho článku není rozlišení barvy vazeb zcela zásadní, protože zde sledujeme především to, zda spolu tato komunitní společenství vůbec začala vzájemně spolupracovat a toto lze zahrnout i do příprav žádostí o projekt, kdy spolu partnerství musí alespoň v minimální míře komunikovat a tím vytvářejí již první spolupráci a vzájemné vazby. ISBN:

9 Obrázek č. 2: Formalizovaná spolupráce místních akčních skupin Středočeského kraje ISBN:

10 Na obrázku převažuje institucionalizovaná forma spolupráce prostřednictvím projektů podávaných v rámci opatření PRV - Realizace projektů spolupráce a zobrazuje pohled na to, jak je utvořena síťová (formální) spolupráce středočeských lokálních iniciativ, která vznikla při tvorbě žádostí a realizaci projektů v období let Ze schématu je patrné, že spolu intenzivněji spolupracují zejména MAS ležící především v jihovýchodní části Středočeského kraje a částečně je kooperace propojena se severním územím kraje. Ohnisko této spolupráce se pak soustřeďuje především kolem Říčanska, Podlipanska a Regionu Pošembeří, kdy zejména poslední zmíněná MAS spolupracuje jak s MAS ve Středních Čechách, tak s MAS z jiných krajů ČR (např. z Plzeňského, Jihočeského kraje). V rámci přesahu mezi jednotlivými kraji probíhá kooperace především s Jihočeským krajem (v převážné většině se stále stejnými MAS). Přes krajské hranice spolupracují zejména Přemyslovské střední Čechy, Region Pošembeří, Vyhlídky či Sedlčansko. Tyto subjekty koordinují projekty nebo působí jako partnerské místní akční skupiny, do nichž jsou zapojeny místní partnerství z různých krajů ČR. MAS Karlštějnsko pak realizovala takový projekt se společenstvím z Ústeckého kraje, ale do spolupráce v rámci Středočeského kraje se nezapojila. V další fázi výzkumu by bylo vhodné provést srovnání mezi jednotlivými kraji a zhodnotit zda lokální iniciativy ve Středočeském kraji spolupracují v rámci institucionalizované formy spolupráce intenzivněji v porovnání s dalšími kraji ČR. Nejčastěji bylo koordinačním místním společenstvím Rakovnicko (7x), dále Posázaví (4x); Podlipansko; Vyhlídky a Říčansko (3x). Zajímavý je fakt, že Rakovnicko a Posázaví vzájemně realizovaly v rámci opatření Realizace projektů spolupráce celkem 6 projektů a dalších 5 registrovaly (nejvyšší počet v rámci kraje) a přesto spolu nesdílejí územní hranice. Zároveň vykazují nejvyšší počet vzájemných projektů dokonce v celostátním srovnání. Hlavním důvodem této synergie je především společné zaměření obou místních akčních skupin na oblast cestovního ruchu. MAS Posázaví pomáhala již v roce 2008 při založení MAS Rakovnicko a od té doby spolu tyto dvě skupiny aktivně spolupracují. Lze předpokládat, že obě společenství vzájemně kooperují i neformální cestou v podobě vzájemných rad a výměny zkušeností. Toto vyplývá i z provedeného hodnocení spolupráce obou MAS z roku 2011 (MAS Posázaví 2012). U místní akční skupiny Posázaví je možné nalézt první zmínky o partnerské spolupráci již v roce Jedná se o období, kdy byly v ČR poprvé implementovány principy endogenního modelu rozvoje v podobě předvstupního programu SAPARD ( ). V kraji existuje také relativně vysoký počet MAS, které doposud nerealizovaly žádný projekt spolupráce s jinými komunitními společenstvími, nebo toto není dostupné prostřednictvím internetových stránek. Jedná se o 5 z celkového počtu 18 (Dolnobřežansko (zatím nové partnerství fungující od srpna 2012), Svatojiřský les, Podbrdsko, Mezilesí a Mníšecko). MAS Karlštejnsko má v současné době zaregistrovanou žádost o projekt spolu s místními akčními skupinami z Ústeckého kraje ČR. Nejčastěji spolu společenství spolupracují mimo Středočeský kraj v přesahu do Jihočeského, Královehradeckého kraje a kraje Vysočina. V modelu (obr. č. 2) není zobrazena z důvodu přehlednosti jedna z velmi přínosných forem spolupráce, která pomáhá MAS získat nové úhly pohledu, nové způsoby řešení problémů a zavádění nových myšlenek do rozvoje. Jedná se o mezinárodní spolupráci se zahraničními místními akčními skupinami z dalších zemí Evropské unie, příp. s místními partnerstvími ze třetích zemí. I středočeská místní ISBN:

11 partnerství tuto formu spolupráce navazují (v grafu nicméně není pro zjednodušení uvedena). Jedná se o kooperaci na projektech MAS z Francie, Slovenska, Litvy, Finska a Slovinska. Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi MAS Rakovnicko a Posázaví. Pokud nalezne lokální iniciativa vhodného a zodpovědného spolupracujícího partnera, přinese tato forma součinnosti do obou společenství neocenitelné zkušenosti a informace. Zároveň je zde ale nebezpečí v tom, že po určité době se již v omezeném okruhu nové nápady mohou vyčerpat. Převážná většina spolupráce je realizována mezi podpořenými skupinami v rámci Programu rozvoje venkova. Jedinou výjimkou je MAS Brdy Vltava a Zálabí (nepodpořené), které uskutečnily projekty spolupráce jako koordinační skupiny. MAS Zálabí se účastnila také jako partnerská skupina mezinárodního projektu koordinační MAS Říčansko. (U MAS Zlatý Pruh Polabí a Region Pošembeří probíhala spolupráce v rámci projektů mimo PRV). Spolupráce místních partnerství Středočeského kraje se koncentruje především v jihovýchodní části a přesahuje do severního okraje kraje. S nejvyšším počtem MAS v rámci Středočeského kraje navázala spolupráci skupina Region Pošembeří (celkem se 6-ti z nich). Závěr a diskuse Cílem příspěvku bylo nastínit existující sítě spolupráce v kontextu rozvoje venkova na území Středočeského kraje vztaženými ke komunitnímu společenství typu místních akčních skupin. Práce se zabývá teoretickým ukotvením přístupu LEADER a nastíněním jeho klíčových principů. Dále poukazuje na současnou praxi fungování MAS v podmínkách České republiky. Autorka práce vycházela při tvorbě článku především ze studia odborné literatury. Na jejím základě se zamýšlela nad možností analyzování sítí spolupráce mezi jednotlivými místními akčními skupinami. Uskutečňování pravidelných setkání každý měsíc (nejintenzivnější ze všech krajů) vytváří vhodný základ pro navazování spolupráce mezi MAS, protože o sobě jednotlivé subjekty na území kraje vědí, znají se a dokáží si vybrat ke své spolupráci vhodné partnery, kteří v daném okamžiku řeší ty samé problémy. Ohnisko spolupráce bylo nalezeno v jihovýchodní části Středočeského kraje s přesahem do severní oblasti kraje. Z provedeného šetření nelze zatím usuzovat na důvod tohoto jevu. Výzkum dále ukázal, že podpořené skupiny z Programu rozvoje venkova vykazují vyšší míru spolupráce v rámci opatření osy LEADER Realizace projektů spolupráce. Pouze MAS Brdy Vltava a Zálabí jako nepodpořené MAS realizovaly v tomto opatření projekt spolupráce. Ze 7 nepodpořených místních partnerství v tomto programovém období pouze 2 z nich využila možnost čerpat z prostředků určených pro osu LEADER (Brdy Vltava, Zálabí). Z uvedených souvislostí vyplývá také to, že podpořené MAS spolupracují v průměru s vyšším počtem místních partnerství (2,73) než MAS nepodpořené (0,83). Nejintenzivnější spolupráce probíhá mezi Posázavím a Rakovnickem. Připravovaly spolu 11 projektů spolupráce a spolupracují od roku Zde lze usuzovat na důležitost nalezení vhodného spolupracujícího partnera. Na druhou stranu zde existuje nebezpečí v tom, že může po určité době dojít k omezení až vyčerpání nových nápadů a inovativních řešení projektů. Na základě stručného nastínění sítí spolupráce MAS ve Středočeském kraji v prvotní části výzkumu vyvstalo několik podnětů pro navazující šetření: Jak probíhá neformální spolupráce a mezi kterými místními akčními skupinami ve ISBN:

12 Středočeském kraji? Spolupracují nebo spíše soupeří? Vykazuje MAS s vyšším sociálním kapitálem i hustší síť spolupráce? Část této problematiky bude podrobně rozpracována v disertační práci autorky příspěvku. Literatura BINEK, Jan a kol. Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, spol. s r.o s. ISBN BREIGER, Donald L. The Analysis of Social Network in Handbook of Data Analysis. London: SAGE Publications s. ČEPELKA, Oldřich. Místní akční skupiny v ČR v roce pět. Liberec: Tima s. ČERMÁK, Daniel; VOBECKÁ, Jana a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) s. ISBN GRANOVETTER, Mark. The Strength of Weak Ties. Americal Journal of Sociology 78 (6) s. HUDEČKOVÁ, Helena; BALZEROVÁ, Hana. The adaptability of stakeholders to new approaches in rural development in the Czech Republic. Agris on-line 2 (2) s. ISSN Hudečková, Helena; Lošťák, Michal. LEADER in the Czech Republic and the farming sector. Agricultural Economics 54 (12) s. HUDEČKOVÁ, Helena; LOŠŤÁK, Michal. Strukturální politika EU a její implementace v ČR aplikace přístupu Leader in Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje vybrané aspekty. Praha: powerprint s. ISBN JEHLE, Raimund. Pojetí endogenního rurálního rozvoje a jeho zavádění do regionální politiky v České republice. Zemědělská ekonomika 44 (1) s. LEE, Jo; Árnason, Arnar, NIGHTINGALE, Andrea, SHUCKSMITH, Mark. Networking: Social Capital and Identities in European Rural Development. Sociologia Ruralis 45 (4) s. ISSN MARQUARDT, Doris; Möllers, Judith; Buchenrieder, Gertrud. Social Networks and Rural Development: LEADER in Romania. Sociologia Ruralis 52 (4) s. doi: /j x. Ministerstvo zemědělství České republiky. LEADER budoucnost venkova Praha: Ministerstvo zemědělství s. ISBN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA POSÁZAVÍ O.P.S. Evaluace projektů spolupráce případová studie. [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://leader.posazavi.com/cz/ article.asp?article_id=3761>. PELCL, Petr; HAVRÁNEK, Tomáš; LEHMANOVÁ, Alena; MARTÍNEK, Jan. Metodika dobré praxe místních akčních skupin v České republice. Zpráva z výzkumného projektu Plzeň: Centrum pro komunitní práci s. ISBN Přístup Leader. Základní příručka. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, s. ISBN RAY, Christopher. The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory. Sociologia Ruralis 40 (2) s. ISSN ISBN:

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg. č. 15/022/42104/231/000005 květen 2015 Zpracovatelé: - Místní akční skupina Střední

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje

Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Místní akční skupiny jako platformy pro různé aktivity regionálního rozvoje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Cílem projektu Místní akční skupiny jako

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

Teritoriální pakty zaměstnanosti horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu

Teritoriální pakty zaměstnanosti horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu Teritoriální pakty zaměstnanosti horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu Eva Homolová, Vít Hloušek 1 Článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu Vybrané otázky víceúrovňového

Více

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT

ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT ROZVOJOVÝ INTERAKTIVNÍ AUDIT Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Hana Svobodová Dušan Halásek Jiří Novosák GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Závěrečná zpráva 24. října 2014

Závěrečná zpráva 24. října 2014 Srovnání uplatňování zásady partnerství veřejné správy a nestátních neziskových organizací při programování a implementaci strukturálních fondů v programovacím období 2007 2013 a evropských strukturálních

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

Příručka pro projekty realizované v partnerství. Oto Potluka a kolektiv

Příručka pro projekty realizované v partnerství. Oto Potluka a kolektiv Příručka pro projekty realizované v partnerství Oto Potluka a kolektiv Praha, 2012 Příručka pro projekty realizované v partnerství Oto Potluka a kol. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Příručka je

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku

Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Markéta Nováková Analýza regionálních aktérů v procesu budování regionálního managementu na Ostravsku Working Paper č. 13 Tento working paper byl prezentován na konferenci Výzkum regionálního managementu

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora

Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 7/2007 Regionální inovační systémy a jejich veřejná podpora Petr Adámek, Pavel

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických dokumentů

Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických dokumentů II.B Projekt OPTP CZ.1.08/1.1.00/08.00051 Vazby národní politiky ČR a EU se zaměřením na politiku HSÚS Závěrečná zpráva Veřejná politika a mechanismy jejího naplňování prostřednictvím strategických a taktických

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR plná verze Text zpracovaly: Ing. Daniela Bednáriková a PhDr. Ing. Petra Francová Dílčí analýzy zpracovali:

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více