Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Liberec 14. Organizační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace 460 01 Liberec 14. Organizační řád"

Transkript

1 Č. j.: 48/09/07/Ja Spisový znak: A 1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Liberec 14 Účinnost: Skartační znak: A10 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Organizační řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ,15, Janeček Vyhl. č.263/2007sb příloha Janeček Změna vedoucích úseků příloha Janeček Změna pracovnic SPC příloha Janeček Změna vedoucí uč. MŠ příloha Janeček Změna pracovnic SPC , Janeček Asistent pedagoga Janeček Jmenování ředitele Záhlaví Janeček Změna názvu školy

2 Článek č. 1 Postavení a zaměření školy 1. Základní škola a mateřská škola logopedická v Liberci (dále jen škola) je samostatným právním subjektem zřízeným od 23. října 2001 Krajským úřadem Libereckého kraje. 2. Škola poskytuje dětem a žákům speciálně pedagogickou péči zaměřenou na komunikaci a z toho plynoucí celkový rozvoj osobnosti. Všeobecné základní vzdělání je diferencováno podle stupně sluchového postižení, mentální retardace, či na základě individuálních možností jednotlivých žáků. 3. Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum, které napomáhá: Integraci sluchově postižených dětí, žáků a studentů na území Libereckého kraje; integraci dětí a žáků s vadami řeči v témže regionu. 4. Hlavními partnery v rozvoji školy a její práci jsou Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže a MŠMT ČR v Praze. 5. Ve své činnosti vychází škola z platných právních norem, ředitel vykonává státní správu ve školství. 1 Článek č. 2 Vnitřní organizační členění školy 1) V čele školy stojí ředitel, který řídí jednotlivé úseky školy prostřednictvím jmenovaných vedoucích pracovníků. 2) Organizace školy je přehledně znázorněna v diagramu Lineární uspořádání organizace. 3) Řízení školy je dáno diagramem Funkcionální uspořádání organizace. 1 Zákon č.561/2004 Sb

3 Článek č. 3 Řídící orgány školy 1. Ředitel školy Působnost Řídí a koordinuje činnost všech úseků, uvedených v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Pravomoci Je právnickou osobou. Ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček byl jmenován v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a na základě Usnesení Rady Libereckého kraje č.713/12/rk ze dne 15. května 2012 s účinností 1. srpna 2012 na období 6 let. Je oprávněn jednat jménem této organizace a rozhodovat o činnosti celé organizace v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy jednotlivým vedoucím úseku a ostatním podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci přidělení finančních zdrojů od zřizovatele školy. Zejména určuje, jakých zdrojů bude použito při plnění příkazů a pokynů a stanovuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Deleguje pravomoci na vedoucí úseků. Zastupuje školu při jednáních s orgány, organizacemi, institucemi a veřejností. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z funkce samé, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci ředitele a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků i celých součástí školy. V neposlední řadě se jedná o odpovědnost vůči zřizovateli - Krajskému úřadu Libereckého kraje, kterou je povinen deklarovat každoročně v Závěrečné zprávě o činnosti organizace a ve Výroční zprávě školy. Garantuje odborné působení na všech úsecích výchovně vzdělávací práce, plynoucí z příslušných právních předpisů. Konkretizace dílčích povinností Řídí a kontroluje práci všech zaměstnanců školy prostřednictvím svých zástupců a vedoucích jednotlivých úseků; na základě hodnocení stanovuje osobní příplatky a mimořádné odměny vedoucím úseků a ostatním zaměstnancům školy; u pedagogických pracovníků se zaměřuje především na učitele II. stupně; ve spolupráci s pedagogickými zástupci stanovuje pracovní úvazky a pracovní funkce pedagogickým pracovníkům; stanovuje zásady vnitřního řádu školy a další základní dokumenty (směrnice, provozní řády, pokyny apod.); svolává a řídí pracovní a další porady; zajišťuje správné a úplné vedení předepsané dokumentace školy; 3

4 rozhoduje o přijímání dětí a žáků, vydává další rozhodnutí plynoucí z příslušných právních předpisů 2 ; pečuje o rozvoj školy; pečuje o rozvoj výchovy mimo vyučování; schvaluje sestavený rozpočet školy a zodpovídá za jeho hospodárné a účelné čerpání; spolupracuje s výborem odborové organizace ve škole; sleduje a cíleně podporuje odborný růst pedagogických pracovníků a pracovníků TH úseku; pomáhá zaměstnancům při uplatňování jejich práv, projednává a vyřizuje stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců školy, rodičů, případně veřejnosti; stanovuje a schvaluje řádnou dovolenou zaměstnanců; dále provádí činnosti uvedené ve vnitřních směrnicích organizace, další povinnosti ředitele vyplývají z příslušných předpisů Zástupkyně ředitele, zástupce statutárního orgánu Zastupuje ředitele školy v době jeho nepřítomnosti a přejímá s tím i veškeré pravomoci i odpovědnost z tohoto zastoupení plynoucí. Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku Základní školy, uvedených v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je do funkce ustanovena ředitelem škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje školu při jednáních s rodiči žáků, jinými školami a institucemi, které zabezpečuji alternativní formy vzdělávání žáků a pedagogů. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci zástupce ředitele a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. 2 Zákon č.561/2004 Sb. 3 Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 4

5 Konkretizace dílčích povinností Řídí, kontroluje a hodnotí práci pedagogických pracovníků - učitelského sboru; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; předkládá řediteli školy návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků učitelů; vede evidenci docházky učitelů a zajišťuje suplování za nepřítomné; předkládá řediteli školy čerpání řádné dovolené učitelů; předkládá hospodářce školy podklady pro mzdy učitelek; usměrňuje práci metodických sdružení; připravuje ve spolupráci s pracovnicemi mateřské školy (MŠ) a speciálně pedagogického centra (SPC) při přijímání žáků do prvního ročníku; spolupracuje s mateřskou školou; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených, přenáší informace metodického a organizačního rázu; zajišťuje distribuci odborné literatury, případně tisku; v potřebném rozsahu spolupracuje s vedoucí vychovatelkou a ekonomkou školy; v rámci své kompetence řeší stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců, případně rodičovské veřejnosti, vede o tom prokazatelnou evidenci; vede evidenci učebnic, doplňuje je o nové tituly; plní další úkoly vyplývající z funkce zástupkyně ředitele školy (administrativní práce); další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém. 2. Vedoucí učitelka Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku - Mateřské školy, uvedené v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje školu při jednáních s rodiči dětí, jinými školami a institucemi, které zabezpečuji vzdělávání pedagogů. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí učitelky a prostředkům pro tuto práci přiděleným. 5

6 Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností Řídí, metodicky vede a kontroluje práci pedagogických pracovníků-učitelek; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; předkládá řediteli školy návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků všech podřízených pracovníků; zajišťuje organizaci provozu a v případě nemoci podřízených pracovníků a avizuje vzniklé organizační změny řediteli školy; vede evidenci docházky učitelek; předkládá řediteli školy návrh k čerpání řádné dovolené podřízených pracovnic; měsíčně předkládá hospodářce školy odsouhlasené podklady pro zpracování mezd všech pracovníků svěřeného úseku; spolupracuje s metodickými orgány odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje; připravuje ve spolupráci s pracovnicemi speciálně pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami řeč a SPC pro sluchově postižené podklady pro přijímání dětí do mateřské školy; v potřebném rozsahu spolupracuje se statutárním zástupcem ředitele školy a ekonomkou školy; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených; zajišťuje distribuci odborné literatury, případně tisku; v rámci své kompetence řeší stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců, případně veřejnosti, vede o tom prokazatelnou evidenci; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. 4. Vedoucí vychovatelka Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku internátu a školní družiny, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. 6

7 Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje internát a školní družinu při jednáních s rodiči žáků. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí vychovatelky a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Konkretizace dílčích povinností Řídí a kontroluje práci všech pracovníků svěřeného úseku (odborných vychovatelek a asistentek pedagoga - noční služby); vede evidenci docházky svých podřízených a zajišťuje zástupy za nepřítomné; předkládá řediteli školy návrhy na mimořádné odměny a osobní příplatky svých podřízených; zpracovává a předává hospodářce školy podklady pro mzdy; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků. koordinuje čerpání dovolených zaměstnanců svého úseku, vychází přitom z plánu dovolených, případně provozních možností daného úseku; svolává a řídí porady vychovatelek; pečuje o odborný růst a kvalifikační rozvoj podřízených zaměstnanců; podporuje a aktivně se podílí na procesu socializace dětí žijících na internátě; zodpovídá za přiměřenou a pestrou činnost jednotlivých výchovných skupin; zodpovídá za rozvíjení mluvních (komunikačních) dovedností dětí ve volném čase; zajišťuje zájmovou činnost dětí i mimo internát; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; zodpovídá za estetický vzhled internátu; v potřebném rozsahu spolupracuje se zástupkyní ředitele školy; v rámci své kompetence řeší stížnosti rodičů a žáků, vede o tom prokazatelnou evidenci; v případě potřeby je pověřena zastupováním ředitele školy; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. 5. Vedoucí SPC Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku Speciálně pedagogických center, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. 7

8 Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní a na základě platné legislativy. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti, na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje SPC při jednáních, týkajících se problematiky integrovaných dětí se složkami odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Je oprávněna jednat jménem SPC na poradách celorepublikového charakteru, organizovaných MŠMT ČR nebo organizacemi sdružujícími profesní skupiny poradenských pracovišť. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí SPC a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli škol. Garantuje odborné působení v oblasti podpory integrace dětí a žáků, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností Koordinuje práci členů pracovního týmu SPC- speciální pedagogové, školní psycholog; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání na porady SPC a pro rady vedoucích úseků. předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; konzultuje s ředitelem ředitel škol návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků všech podřízených pracovníků; předkládá řediteli školy návrh k čerpání řádné dovolené podřízených pracovnic; spolupracuje s metodickými orgány OŠMTS KÚ Libereckého kraje; v potřebném rozsahu spolupracuje se statutárním zástupcem ředitele školy a ekonomkou školy; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených, přenáší informace metodického a organizačního rázu z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) v Praze a Asociace pracovníků SPC ČR nebo jiných metodických orgánů; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; spolupracuje s metodickými orgány odboru školství KÚ Libereckého kraje; v potřebném rozsahu spolupracuje s vedoucí učitelkou speciální mateřské školy; 8

9 7. Ekonomka Působnost Řídí a koordinuje činnost technicko hospodářského úseku, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Jedná se o souhrn zmocnění a práv. Její postavení lze přirovnat k funkci zástupce ředitele pro ekonomickou oblast. Je oprávněna sestavovat roční plán hospodaření z přidělených finančních zdrojů od zřizovatele a předkládat ho řediteli školy. Koordinuje ekonomiku školy tak, aby v průběhu roku nedocházelo k podstatným výkyvům v plynulém čerpání zdrojů. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje řediteli školy možnou rozpočtovou nekázeň, případně další nestandardní chování vedoucích úseků, které není v souladu s právními předpisy (vnitřní směrnice). Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti ekonomické i provozní. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci ekonomky školy a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli škol. Garantuje odborné působení v ekonomické oblasti, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Řídí, kontroluje a hodnotí práci mzdové účetní, školníka, potažmo i dalších pracovníků úseku údržby budov; předkládá řediteli návrhy na mimořádné odměny i osobní příplatky svých podřízených; zodpovídá za kvalifikační a odborný růst svých podřízených; schvaluje dovolenou a volno podřízených pracovníků, eviduje práci přesčas a čerpání náhradního volna; usměrňuje ekonomiku všech úseku škol; po ekonomické stránce spolupracuje i se sociální pracovnicí (viz vnitřní směrnice organizace); zpracovává rozpočet školy, sleduje jeho čerpání; zastupuje školu při jednáních s dodavateli a institucemi - vystavuje objednávky; řídí autodopravu školy; kontroluje výkaz jízdy a spotřebu PHM; vystavuje předpisy nájemného včetně výpočtů; 9

10 zajišťuje zpracování potřebných ekonomických a statistických hlášení; připravuje podklady pro jednání rady vedoucích úseků; upozorňuje včas ředitel školy na porušování finanční disciplíny; v případě potřeby může být pověřena zastupováním ředitele školy; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém. 7. Školník Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku údržby budov, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízen ekonomce škol. Pravomoci Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přidělené úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci školníka - vedoucího údržby budov a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči přímému nadřízenému - ekonomce školy a potažmo řediteli škol. Odpovídá za racionální řízení svěřeného úseku s využitím všech místně dostupných zdrojů a lidského potenciálu. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Koordinuje veškeré práce související s běžnou údržbou všech objektů, které jsou dány profesemi jednotlivých podřízených; zajišťuje zastupování za nepřítomné tak, aby všechny úseky vyhovovaly provozu ve směrech hygieny a bezpečnosti práce; předkládá hospodářce školy (mzdové účetní) měsíční pracovní výkazy svých podřízených, provádí jejich kontrolu; vede evidenci ochranných pracovních pomůcek, kontroluje jejich používání u svých podřízených, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby; vede evidenci všech klíčů od objektů areálu školy, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby. další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém, - pro ostrahu objektu, 10

11 - pro autodopravu. 8. Vedoucí školní jídelny Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku školní jídelny, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněn rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice) Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí školní jídelny a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči přímému nadřízenému řediteli škol. Odpovídá za racionální řízení svěřeného úseku s využitím všech místně dostupných zdrojů a lidského potenciálu. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Zodpovídá za provoz kuchyně a školní jídelny. Řídí a kontroluje činnost kuchařek. Koordinuje práce v kuchyních v souvislosti s celotýdenním provozem, zajišťuje zastupování za nepřítomné tak, aby nebyly provozy narušeny; zodpovídá za hygienicky nezávadné pracovní prostřed, vede své podřízené k důslednému dodržování hygienických zásad; zodpovídá za estetické a kulturní prostředí v jídelně; zodpovídá za kvalitu nakupovaných potravin pro zpracování v kuchyni; zodpovídá za skladbu jídelníčku, která musí odpovídat aktuálním požadavkům příslušných stravovacích norem a zásadám správné výživy; předkládá řediteli škol návrhy na odměňování svých podřízených a na osobní příplatky; předkládá hospodářce školy (mzdové účetní) měsíční podklady mezd svých podřízených; v součinnosti s ekonomkou školy navrhuje opatření k zlepšení technického zázemí svého úseku, navrhuje možné nákupy v této oblasti a může jimi být pověřena ekonomkou nebo ředitelem školy; vede evidenci ochranných pracovních pomůcek, kontroluje jejich používání u svých podřízených, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, 11

12 - k hospodaření s příspěvkem za stravování a ubytování žáků, se stravným žáků a zaměstnancům, k vymáhání pohledávek, - o školním stravování. Článek č. 4 Další pracovníci školy 1. Pedagogičtí - učitelé, odborné vychovatelky, učitelky mateřské školy Působnost Řídí a koordinuje činnost dětí a žáků úseků Základní školy, Mateřské školy a Internátu, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení jejich činnosti je vyjádřen Funkcionálním uspořádáním organizace. Jsou přímo podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Pravomoci Jsou oprávněni rozhodovat o činnostech přímo souvisejících s výchovně vzdělávací prací. Rozhodují o způsobu plnění svých povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základ příslušných právních norem. Avizují svým nadřízeným problémy plynoucí z jejich pracovního zařazení, které nejsou schopni samostatně řešit. Vznášejí požadavky a návrhy na zlepšení podmínek pro svou pedagogickou práci. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z pracovního zařazení, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci pedagoga a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti dětí a žáků svěřeného dětského kolektivu (třída, výchovná skupina) vůči přímo nadřízenému. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli Učitelé Učitelé vynakládají veškeré své úsilí k tomu, aby žáci, kteří v dané třídě žijí a pracují, se rozvíjeli jako osobnosti. Orientují žáky nejen ke vzdělanosti, ale i k tomu, aby své poznatky dokázali uplatnit především ve svém současném i budoucím životě. Učitelé se při tom zaměřují především na otázky: Jak učivo uspořádat, aby se žák o učivo zajímal, dokázal jej vnitřně zpracovat a přetvořit je ve své poznání a zkušenosti, které aplikuje v životních situacích. Proč se má žák učit a proč má vynakládat své úsilí? Učitel se proto rozhoduje, jak působit, aby žák přijímal učivo jako svou motivaci, aspiraci a potřebu. Jak se má žák učit? Učitel vytváří a používá takové metody, které navodí žádoucí vlastní aktivity žáka a tím rozvíjí jeho schopnosti v samostatném uplatnění. S jakým výsledkem se žák učí? Proto je nutno chápat hodnocení žáka učitelem jako významný osobnostně rozvíjející vliv, který je třeba upevňovat a prohlubovat. 12

13 Ovlivňuje i další vnější podmínky učení, mezi které patří ztvárnění prostoru učebny, rozsazení žáků, řazení a rytmus událostí, z nichž se skládá školní život atd. Vytváří tak prostředí, které žáka stimuluje věnovat se školní práci, ovlivňuje jeho unavitelnost, více nebo méně na sebe váže jeho kladné či záporné emoce, vstřícné či odmítavé postoje apod. Vychází přitom ze znalostí individualit každého žáka, to je z jeho schopností, hodnotových orientací, aspirací, tužeb, emocí spojených s učením a jeho okolnostmi (nepříznivý vliv strachu na průběh učení) apod. Podporuje při tom žákovo učební sebevědomí (syndrom neúspěšné osobnosti). V tomto směru soustavně spolupracuje s rodiči žáků a vychovatelkami, které se spolupodílejí na rozvoji osobnosti žáka při činnostech v internátě. O všech změnách či poznatcích vede pravidelné záznamy, které poskytují úplný, chronologický a přehledný pohled na rozvoj osobnosti žáka. 4 V případě potřeby vytvářejí pro žáka individuální vzdělávací plán. Spolupracují v této souvislosti i s ostatními vyučujícími a školní psycholožkou, dále pak i sociální pracovnicí a s rodiči. Při své práci a přípravě na ni vycházejí s platných dokumentů, jako jsou Školní vzdělávací programy Varianty A, Varianty B a Varianty C. Řídí se při své práci Školním řádem a k jeho dodržování vedou i žáky. 1.2 Vychovatelky Vychovatelky zaměřují veškerou svou snahu k tomu, aby se děti, které žijí v internátě nebo jsou ve školní družině, mohly rozvíjet jako osobnosti. Zajišťují výchovu a vzdělávání dětí především v době mimo vyučování. Zodpovídají za úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce ve výchovné skupině jim přidělené. Veškerou výchovnou činnost směřují k maximálnímu rozvoji komunikačních schopností dítěte. Vedou je k sebedůvěře, sebekázni, sebehodnocení, k vytváření sociálních vztahů ke svým vrstevníkům, starším i mladším spolužákům i k dospělým. Respektují při tom individuální zvláštnosti dětí. Vedou osobní záznamy svěřených dětí. Ve výchovné práci zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost, pomáhají vytvářet kladné morální vlastnosti dětí, zařazují do programu činnosti pracovního charakteru v rozsahu přiměřeném věku dětí a potřebě pro jejich přípravu k samostatnému životu. Rozvíjejí pracovní návyky dětí a jejich sebeobsluhu, zabezpečují esteticko-výchovnou činnost, pracují v zájmových útvarech. Připravují děti na vyučování. Kladou důraz na logopedické aspekty při komunikaci. Pro srozumitelnost komunikace využívají všech dostupných prostředků totální komunikace. Jsou povinny se seznámit se zdravotní dokumentací svěřených dětí a respektovat tělesné i zdravotní odlišnosti při práci s dětmi. Vedou děti k správným návykům společenského chování, návykům při dodržování osobní hygieny. Dále pak i ke kulturnímu stolování a působí na vytváření správných stravovacích návyků. Vedou si deníky výchovných skupin, ve kterých připravují s dětmi formou měsíčních a týdenních plánů. 4 Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 13

14 S tím je spojena i jejich povinnost sledovat individuálně a komplexně vývoj dětí a na základě vlastních poznatků, případně po konzultaci s třídní učitelkou, učitelkou MŠ či psychologem volí nejvhodnější výchovné metody. Duplicitně pracují v hodinách individuální logopedické péče. Účastní se pobytových akcí pořádaných školou a internátem, pokud jim v tom nebrání důležité osobní důvody. Vedou evidenci finanční hotovosti dětí, vyúčtování předkládají průběžně rodičům dítěte. V případě nutnosti (není-li přítomna zdravotnice) pečují o nemocné děti a dbají v tomto směru pokynů dětské sestry či lékaře. Dodržují denní režim internátu, při práci se řídí Školním řádem Učitelky mateřské školy 5 Ke klíčovému obsahu pracovní náplně patří především povinnost pracovat podle školních výchovně - vzdělávacích plánů a komplexním pedagogickým působením vytvářet podmínky pro celkový rozvoj dětí. Zajišťovat rozvoj dítěte v oblasti rozumové, tělesné, estetické, mravní a citové. Na naší mateřské škole je nejdůležitějším atributem rozvoj dítěte po stránce surdopedické a logopedické. Kvalifikovaným způsobem musí učitelka vytvářet dobré předpoklady pro vzdělávání v rozsahu možností jednotlivých dětí s přihlédnutím k jejich stupni postižení. Nedílnou součástí pracovní náplně jsou i tyto povinnosti: vedení předepsané dokumentace, příprava na výchovnou činnost, spolupráce s rodiči, spolupráce se školním psychologem, respektování pokynů ředitele školy, dohled a péče o děti při ranním vstávání (hygiena, sebeobsluha, praní pyžama v případě potřeby, snídaně ve školní jídelně), předávání internátních dětí vychovatelce v 16 hodin s nezbytnými informacemi. 1.4 Asistent pedagoga - podpora vzdělávání ve specifických podmínkách, které předurčuje handicap žáků Pro podpůrnou službu asistenta pedagoga je rozhodující aktuální stav žáků se zdravotním postižením, jejich individuální potřeby a z nich vyplývající potřeba podpory asistenční službou. Asistent pedagoga - plní úkoly spojené s výukou a plynoucí z komunikačních potřeb specifických k handicapu žáků. Je přímo řízen učitelkou, která asistenta vede a ukládá mu dílčí úkoly. Nenese přímou zodpovědnost za vzdělávání žáků. Vzdělávací činnost řídí vždy učitel vyučovacího předmětu, který koordinuje působení dalších spolupracovníků - dalšího učitele nebo vychovatele ve třídě nebo asistenta pedagoga. 5 Pracovní náplň učitelky vychází zejména za zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a dále z pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení - vyhláška č.263/2007sb. Pracovní náplň se odvíjí i od Školního řádu mateřské školy č.j.: 2/09/05/Ja a organizačního řádu škol. 14

15 Hlavními cíli činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním jsou podpořit optimální sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a do společnosti. Jeho pracovní náplní je zprostředkovávat výchovnou a vzdělávací činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě potřeby pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době vyučování, na základě pokynů pedagogického pracovníka. 1.5 Asistent pedagoga (noční služba) Ke klíčovému obsahu pracovní náplně patří zejména: Prohlubovat a upevňovat u dětí základní pracovní a hygienické návyky, pravidla společenského chování, samostatnosti a sebeobsluhy. Dbát o čistotu dětí, upravený zevnějšek, společně s nimi kontrolovat stav ložního prádla, ošacení a obutí a pomáhat jim odstraňovat nedostatky. Dohlíží na pořádek v ložnicích dětí, úpravu lůžek. Vede děti k udržování čistoty ložnic, kontroluje dodržování osobní hygieny večer i ráno. Malým dětem s osobní hygienou aktivně pomáhá. Podává dětem druhou večeři a dbá na jejich pitný režim. Respektuje pokyny zdravotnice školy. Podává dětem předepsané léky, v případě potřeby poskytuje dětem první pomoc a přivolá lékaře. Kontroluje stav individuálních sluchadel - funkčnost a čistota, v případě závad oznamuje tuto skutečnost zdravotnici. Malým dětem s čištěním sluchadel pomáhá. Vyhlašuje večerku (budíček) dle vnitřního řádu internátu. V době po večerce plní drobné pracovní úkony, zodpovídá za pořádek na pokojích a vychovatelně, pozhasíná světla na chodbách a přilehlých rampách. Uzamkne vchodové dveře z patra na rampu, klíč vyjme ze zámku. Kontroluje pravidelně v průběhu noci ložnice dětí, aktuálně řeší jejich případné problémy. Služba na patře D2 otvírá dálkovým ovladačem vrata do areálu školy (denně v 5,00 hodin). Ráno vypravuje děti do školy a odvádí je na snídani. Dohlíží na to, aby děti odcházely čisté a upravené. Vyplňuje nezbytné údaje denního hlášení, které odevzdá před odchodem do informačního centra internátu. V zájmu zajištění nezbytného provozu zastupuje za nepřítomné. Noční služba je bdící, spát ve službě je nepřípustné. 2. Nepedagogičtí (ostatní profesní skupiny) Působnost Jsou nedílnou součástí úseků ZŠ, MŠ, internátu, školní družiny, školní jídelny i SPC uvedených v Lineárním uspořádání organizace, kde působí na různých úrovních a svou činností napomáhají k plnění hlavních cílů organizace. Systém řízení jejich činnosti je vyjádřen Funkcionálním uspořádáním organizace. Jsou přímo podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Pravomoci Jsou oprávněni rozhodovat o činnostech přímo souvisejících s povinnostmi jednotlivých profesí, plynoucích z jejich pracovních náplní. Rozhodují o způsobu plnění svých povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě příslušných právních norem. Avizují svým nadřízeným problémy plynoucí z jejich pracovního 15

16 zařazení, které nejsou schopni samostatně řešit. Vznášejí požadavky a návrhy na zlepšení podmínek pro svou práci. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z pracovního zařazení, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci jednotlivých profesí a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Odpovídá za racionální využívání svěřených pracovních pomůcek a prostředků. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. 2.1 Školní psycholog Má specifické postavení. Funkcionální uspořádání organizace vyjadřuje jeho zařazení nepřesně. Jeho práce je zaměřena na služby dětem a pedagogům našich škol. Pracuje však i s dětmi integrovanými ve školách běžného typu. Je podřízena nejen řediteli škol, ale i vedoucí SPC. Proto musí svou činnost cíleně plánovat v týdenních plánech. 2.2 Sociální pracovnice Má specifické postavení. Funkcionální uspořádání organizace vyjadřuje jeho zařazení nepřesně. Její práce je zaměřena na služby rodičům našich dětí a žáků. Pracuje však i v týmu SPC a poskytuje odbornou pomoc rodičům dětí integrovaných v běžných školách. Proto musí svou činnost cíleně plánovat v týdenních plánech. Plní úkoly spojené s preventivní a akutní péčí o děti a žáky. Spolupracují s lékaři, kteří mají v našem zařízení pravidelné ordinační hodiny. Je přímo podřízena řediteli škol. 2.3 Energetik Má specifické postavení. Plní úkoly spojené s provozem elektrokotelny nejen rázu technického, ale i administrativního. Zodpovídá za styk se SČE a za režim odběrů elektrické energie v souladu s potřebami provozu školy, která plynou s příslušné legislativy pro velkoodběratele elektrické energie. Dále vede: evidenci o provedených a plánovaných revizích technických zařízení, služebních aut, sportovního nářadí a hasicích přístrojů; spolupracuje s firmou zabezpečující na škole prevenci BOZP a PO; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro autodopravu. Článek č. 5 Poradní orgány školy 1. V oblasti pedagogické je poradním orgánem pedagogická rada. 16

17 2. Pro účelné využití finančních prostředků a plánování činností jednotlivých úseků a jejich vzájemné koordinace je jmenována skupina rada vedoucích úseků. 3. Členy této skupiny jsou všichni vedoucí úseků. Jejich přehled je dán Funkcionálním uspořádáním organizace. Přizváni mohou být sociální pracovnice a psycholog škol. 4..Při škole působí Školská rada. Článek č. 6 Kompetence a odpovědnost pracovníků 1) Každý pracovník v hierarchii organizačního členění vystupuje z pozice svého pracovní zařazení a přidělené funkce v duchu daných pravidel, to je pravomocí a odpovědnosti v souladu s obecně závaznými předpisy (ZP, Pracovní řád 6 ). 2) Specifické povinnosti jednotlivých provozních zaměstnanců vyplývají z jejich pracovních náplní, případně hmotných odpovědností, které jsou součástí jejich osobní agendy, uložené u mzdové účetní. Článek č. 7 Rozvržení pracovní doby Při určování začátku a konce denní pracovní doby se přihlíží především k potřebám provozu celého zařízení. Vychází se přitom z ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce. Vzhledem k týdennímu provozu dochází k nástupu i k ukončení pracovní směny odlišně u jednotlivých pracovních skupin. 1) Učitelé a vychovatelé a asistenti pedagoga plní stanovenou míru přímé pedagogické činnosti a výchovné povinnosti, která se řídí rozvrhem vyučovacích hodin a výchovné práce. Pracovní doba činí u učitelů 22 hodin, u vychovatelek hodin a u asistentů hodin týdně Na pracovišti jsou také přítomni v době, kdy plní práce související s výchovou a vzděláváním. 7 Přímá práce je doplněna prací nepřímou, která je chápána jako příprava na výuku či výchovu a plynule na sebe navazuje. Počátek pracovní doby u učitelů je zpravidla v 8,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je rozdělena do dvou 15 - ti minutových částí. První část čerpají učitelé o velkých přestávkách, to je od 9,40 hodin - 9,55 hodin nebo od 10,40-10,55 hodin. Druhou část čerpají mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo před nástupem na nepřímou práci. Vzhledem k tomu, že jejich přímou práci nelze rozdělit rovnoměrně do jednotlivých pracovních dnů v týdnu, je odvislá od rozvrhu vyučovacích hodin, není přechod na nepřímou práci konkrétně stanoven. Zaměstnanec si volí začátek i konec nepřímé práce sám tak, že je povinen v období čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající podle rozvržené týdenní pracovní doby na toto čtyřtýdenní období (160 hodin). Počátek a konec pracovní doby učitelů je stanoven v rozmezí od 8,00 hodin do 18,00 hodin. 6 Vyhláška č.263/2007 Sb., která stanovuje Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 7 Zajišťování dozorů v jídelně u šaten, při akcích s dětmi mimo budovu školy, přítomnost na pedagogických radách, nebo jiných akcích, kde je vyžadována přítomnost těchto pracovníků ředitelem školy. 17

18 2) Vychovatelky nastupují k přímé práci zpravidla v rozmezí 10,00-15,30 hodin dle rozvrhu služeb. Konec přímé práce je pak v nejpozději ve 21,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je řešena s ohledem na nepřetržitost práce vychovatelek se skupinou dětí následovně. Protože není prokazatelně možné přerušit práci během výchovného působení, bude z tohoto důvodu přestávka zajištěna i bez přerušení práce vychovatelkami a přiměřená doba pro oddech a jídlo bude započítána do pracovní doby. Přiměřená přestávka bude pracovnicemi čerpána v době přípravy dětí na vyučování, případně v době výdeje večeří. Vzhledem k tomu, že jejich přímou práci nelze rozdělit rovnoměrně do jednotlivých pracovních dnů v týdnu, je odvislá od rozvrhu výchovné činnosti, není přechod z nepřímé práce na práci přímou konkrétně stanoven. Zaměstnanec si volí začátek i konec nepřímé práce sám tak, že je povinen v období čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající podle rozvržené týdenní pracovní doby na toto čtyřtýdenní období (160 hodin). Počátek a konec pracovní doby vychovatelek je stanoven v rozmezí 10,00-21,00 hodin. 3) Učitelky MŠ Pracovní doba činí 31 hodin přímé práce. Na tuto práci navazuje či ji předchází práce nepřímá v rozsahu 9 hodin týdně. Učitelky směnují v třítýdenním cyklu. Jsou rozděleny do skupin A, B, C, vždy po dvou učitelkách. Počátek pracovní doby u dětí je v 6.45 hod. u ranní služby a 9.45 u odpolední. Ukončení přímé práce je u ranní směny ve 13 hodin u odpolední v 16 hodin. Učitelky v MŠ se stravují společně s dětmi. V období čtyř po sobě jdoucích týdnů každá odpracuje 160 hodin. Počátek a konec pracovní doby učitelek MŠ je stanoven v rozmezí 6,45-16,30 hodin. 4) Asistent pedagoga Plní úkoly spojené s výukou, a plynoucí z komunikačních potřeb specifických k handicapu žáků. Rozvržení pracovní doby je dáno rozvrhem hodin pro daný školní rok. 5) Asistent pedagoga (noční služba) mají nerovnoměrnou pracovní dobu, rozvrženou do cyklů. Ty se opakují vždy po 7 týdnech na noční směnu, nastupují zpravidla ve 20,00 hodin a končí v 8,00 hodin dne následujícího. Odpracovaná doba jedné služby činí 12 hodin. V režimu služeb Po-st-ne pak týdenní pracovní doba činí 36 hodin. Jedná se o nerovnoměrnou pracovní dobu dle 85 ZP. 6) Provozní zaměstnanci pracují v rozsahu 8 hodin denně Nástup na směnu je určen pro všechny v 6,00 hodin, respektive v 7,00 hodin ostatní pracovníci, podle charakteru práce a bude vždy předem domluveno s vedoucím úseku. Pracovní směna končí ve 14,30 hodin (15,30 hodin). Pracovní doba je řešena individuálně s jednotlivými zaměstnanci. Přestávka na jídlo a odpočinek je od 11,30-12,00 hodin. 7) Kuchařky nastupují v 6,30 hodin a končí v 15,00 hodin. (Po-čt) Přestávka na jídlo a odpočinek je určena od 11,00-11,30 hodin. Páteční směna začíná od 6,00 hodin do 14,30 hodin. Přestávka je od 11,00-11,30 hodin. Odpolední směna začíná v kuchyni v 10,30 hodin a končí v 19,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je stanovena od 16,00-16,30 hodin. 18

19 8) U pracovnic THP a vedoucích úsek se zavádí pružná pracovní doba. Vychází se přitom z 85 zákona zákoníku práce. Základní pracovní doba je stanovena v časovém rozmezí od 8,00-14,00 hodin, při pětidenním pracovním týdnu a pracovní době 40 hodin. / 85, odst. (4)/ Volitelná pracovní doba - zaměstnanec si stanovuje počátek i konec pracovní doby v rozmezí od 7,00 do 18,00 hodin. Pružná pracovní doba je stanovena jako pružné týdenní pracovní období / 85, odst. (2)/. Přestávka na jídlo a odpočinek je zpravidla od 11,30-12,00 hodin. Může být obdobně čerpána jako u provozních zaměstnanců. Každý pracovník je povinen dodržovat pracovní dobu a řádně ji využívat. Osobní překážky v práci neprodleně nahlásí vedoucímu svého úseku. Změnu v nástupech či ukončení pracovní doby schvaluje ředitel školy. Přesčasovou práci nařizuje pouze ředitel školy, případná nutná práce přesčas musí být s ředitelem školy předem projednána. Základní zásady vnitřního styku jsou: Poskytování informací, zastupování pracovníků, způsob předávání funkcí. Článek č. 8 Zásady vnitřního styku 1. Poskytování informací 1.1 Poskytování informací je řešeno samostatnou směrnicí o poskytování informací, která vychází ze Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je přílohou organizačního řádu. 1.2 Informace o činnostech o ekonomických a provozních náležitostech škol jsou předávány vedoucím úseku pravidelně na měsíčních poradách rady vedoucích úseků. Provedené zápisy jsou zveřejňovány prostřednictvím vedoucích jednotlivých úsekům. Veškeré informace týkající se osobních údajů nejen pracovníků školy, ale i dětí a žáků, musejí vycházet z pravidel zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat. 2. Přehled pravidelných porad jednotlivých úseků 2.1 Rada vedoucích úseků 2.2 Pedagogické rady 2.3 Porady pedagogických vedoucích 2.4 Pedagogické rady MŠ 19

20 2.5 Porady vychovatelek 2.6 Porady SPC 2.7 Metodická sdružení 3. Zastupování pracovníků 3.1 Je řešeno vždy s přihlédnutím k: Pracovní pozici, kterou nepřítomný pracovník zastává, délce nepřítomnosti pracovníka, objemu práce, který se má zastoupit. Každý vedoucí úseku připraví návrh řešení a předkládá jej řediteli. 3.2 Jedná-li se o zastupování vedoucího pracovníka, řeší situaci přímo ředitel nebo jeho statutární zástupce. Zastupovaný si může vyhradit právo ve zvlášť důležitých otázkách. 4. Předávání funkcí 4.1 Vychází vždy z kompetencí a odpovědnosti zastupované funkce. Forma předání je vždy písemná a obsahuje: předání písemných materiálů podle spisového a archivačního řádu, předaný majetek podle místních seznamů nebo operativní evidence, potvrzení o vypořádaných pohledávkách a závazcích pracovníka, přehled o stavu pracovních úkolů zejména rozpracovaných nebo těch, které budou významným způsobem ovlivňovat budoucí období předávaného úseku. 4.2 Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň hmotná inventarizace předávaného majetku. Inventarizace se provádí i v případě, kdy není přímo uzavřena hmotná odpovědnost (např. sklady materiálu, zásoby apod., ale i pohledávky a závazky, které byli v přímé kompetenci pracovníka). 4.3 U funkcí, které se vyznačují velkým množstvím předávaných informací a složitostí pracovních postupů je žádoucí stanovit určité časové období pro překrytí (souběh působení předávajícího a přebírajícího) z důvodu hladkého průběhu činnosti úseku. Časové období stanoví ředitel škol. Článek č. 9 Provádění kontrolní činnosti Kontrola je nedílnou součástí řídící práce každého vedoucího pracovníka. Je pro něj zdrojem informací pro plánování a řízení svěřeného úseku. Současně je i retrospekcí a evaluací kontrolovaného systému nebo jednotlivých pracovníků. Rozmanitost úseků neumožňuje stanovit jednotný kontrolní ani hodnotící systém. Forma kontroly Prostřednictvím funkčního místa Vedoucí úseku si plánuje způsob a zaměření kontrol. Dále si stanoví kriteria hodnocení vyhodnocování a seznamování svých podřízených s výsledky kontrolní činnosti. Prostřednictvím vzájemně propojených kontrolních vazeb. 20

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah 1. Obecná ustanovení... 1 2. Působnost a zásady směrnice... 1 3. Předmět činnosti... 1 4. Organizační členění... 1 5. Vnitřní předpisy a směrnice...

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb,příspěvková organizace Organizační řád MŠ s dodatky Účinnost od:.1.9.2010 Spisový znak: Skartační znak: Změny:19.12.2011,10.10.2012,1.9.2013,1.9.2016

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 15, Dolní Životice 747 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Dolní Životice, okres Opava, příspěvková

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Vnitřní směrnice Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 Organizační řád školy Číslo jednací 122/2012/GV V Brně dne 1.2. 2012 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Vydal

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne 31. 8. 2015 Mgr. Monika Gelnarová, zást. statut. org. Směrnice nabývá účinnosti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více