Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Liberec 14. Organizační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace 460 01 Liberec 14. Organizační řád"

Transkript

1 Č. j.: 48/09/07/Ja Spisový znak: A 1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Liberec 14 Účinnost: Skartační znak: A10 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Organizační řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ,15, Janeček Vyhl. č.263/2007sb příloha Janeček Změna vedoucích úseků příloha Janeček Změna pracovnic SPC příloha Janeček Změna vedoucí uč. MŠ příloha Janeček Změna pracovnic SPC , Janeček Asistent pedagoga Janeček Jmenování ředitele Záhlaví Janeček Změna názvu školy

2 Článek č. 1 Postavení a zaměření školy 1. Základní škola a mateřská škola logopedická v Liberci (dále jen škola) je samostatným právním subjektem zřízeným od 23. října 2001 Krajským úřadem Libereckého kraje. 2. Škola poskytuje dětem a žákům speciálně pedagogickou péči zaměřenou na komunikaci a z toho plynoucí celkový rozvoj osobnosti. Všeobecné základní vzdělání je diferencováno podle stupně sluchového postižení, mentální retardace, či na základě individuálních možností jednotlivých žáků. 3. Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum, které napomáhá: Integraci sluchově postižených dětí, žáků a studentů na území Libereckého kraje; integraci dětí a žáků s vadami řeči v témže regionu. 4. Hlavními partnery v rozvoji školy a její práci jsou Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství a mládeže a MŠMT ČR v Praze. 5. Ve své činnosti vychází škola z platných právních norem, ředitel vykonává státní správu ve školství. 1 Článek č. 2 Vnitřní organizační členění školy 1) V čele školy stojí ředitel, který řídí jednotlivé úseky školy prostřednictvím jmenovaných vedoucích pracovníků. 2) Organizace školy je přehledně znázorněna v diagramu Lineární uspořádání organizace. 3) Řízení školy je dáno diagramem Funkcionální uspořádání organizace. 1 Zákon č.561/2004 Sb

3 Článek č. 3 Řídící orgány školy 1. Ředitel školy Působnost Řídí a koordinuje činnost všech úseků, uvedených v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Pravomoci Je právnickou osobou. Ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček byl jmenován v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, a na základě Usnesení Rady Libereckého kraje č.713/12/rk ze dne 15. května 2012 s účinností 1. srpna 2012 na období 6 let. Je oprávněn jednat jménem této organizace a rozhodovat o činnosti celé organizace v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy jednotlivým vedoucím úseku a ostatním podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci přidělení finančních zdrojů od zřizovatele školy. Zejména určuje, jakých zdrojů bude použito při plnění příkazů a pokynů a stanovuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Deleguje pravomoci na vedoucí úseků. Zastupuje školu při jednáních s orgány, organizacemi, institucemi a veřejností. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z funkce samé, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci ředitele a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků i celých součástí školy. V neposlední řadě se jedná o odpovědnost vůči zřizovateli - Krajskému úřadu Libereckého kraje, kterou je povinen deklarovat každoročně v Závěrečné zprávě o činnosti organizace a ve Výroční zprávě školy. Garantuje odborné působení na všech úsecích výchovně vzdělávací práce, plynoucí z příslušných právních předpisů. Konkretizace dílčích povinností Řídí a kontroluje práci všech zaměstnanců školy prostřednictvím svých zástupců a vedoucích jednotlivých úseků; na základě hodnocení stanovuje osobní příplatky a mimořádné odměny vedoucím úseků a ostatním zaměstnancům školy; u pedagogických pracovníků se zaměřuje především na učitele II. stupně; ve spolupráci s pedagogickými zástupci stanovuje pracovní úvazky a pracovní funkce pedagogickým pracovníkům; stanovuje zásady vnitřního řádu školy a další základní dokumenty (směrnice, provozní řády, pokyny apod.); svolává a řídí pracovní a další porady; zajišťuje správné a úplné vedení předepsané dokumentace školy; 3

4 rozhoduje o přijímání dětí a žáků, vydává další rozhodnutí plynoucí z příslušných právních předpisů 2 ; pečuje o rozvoj školy; pečuje o rozvoj výchovy mimo vyučování; schvaluje sestavený rozpočet školy a zodpovídá za jeho hospodárné a účelné čerpání; spolupracuje s výborem odborové organizace ve škole; sleduje a cíleně podporuje odborný růst pedagogických pracovníků a pracovníků TH úseku; pomáhá zaměstnancům při uplatňování jejich práv, projednává a vyřizuje stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců školy, rodičů, případně veřejnosti; stanovuje a schvaluje řádnou dovolenou zaměstnanců; dále provádí činnosti uvedené ve vnitřních směrnicích organizace, další povinnosti ředitele vyplývají z příslušných předpisů Zástupkyně ředitele, zástupce statutárního orgánu Zastupuje ředitele školy v době jeho nepřítomnosti a přejímá s tím i veškeré pravomoci i odpovědnost z tohoto zastoupení plynoucí. Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku Základní školy, uvedených v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je do funkce ustanovena ředitelem škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje školu při jednáních s rodiči žáků, jinými školami a institucemi, které zabezpečuji alternativní formy vzdělávání žáků a pedagogů. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci zástupce ředitele a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. 2 Zákon č.561/2004 Sb. 3 Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 4

5 Konkretizace dílčích povinností Řídí, kontroluje a hodnotí práci pedagogických pracovníků - učitelského sboru; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; předkládá řediteli školy návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků učitelů; vede evidenci docházky učitelů a zajišťuje suplování za nepřítomné; předkládá řediteli školy čerpání řádné dovolené učitelů; předkládá hospodářce školy podklady pro mzdy učitelek; usměrňuje práci metodických sdružení; připravuje ve spolupráci s pracovnicemi mateřské školy (MŠ) a speciálně pedagogického centra (SPC) při přijímání žáků do prvního ročníku; spolupracuje s mateřskou školou; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených, přenáší informace metodického a organizačního rázu; zajišťuje distribuci odborné literatury, případně tisku; v potřebném rozsahu spolupracuje s vedoucí vychovatelkou a ekonomkou školy; v rámci své kompetence řeší stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců, případně rodičovské veřejnosti, vede o tom prokazatelnou evidenci; vede evidenci učebnic, doplňuje je o nové tituly; plní další úkoly vyplývající z funkce zástupkyně ředitele školy (administrativní práce); další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém. 2. Vedoucí učitelka Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku - Mateřské školy, uvedené v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje školu při jednáních s rodiči dětí, jinými školami a institucemi, které zabezpečuji vzdělávání pedagogů. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí učitelky a prostředkům pro tuto práci přiděleným. 5

6 Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností Řídí, metodicky vede a kontroluje práci pedagogických pracovníků-učitelek; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; předkládá řediteli školy návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků všech podřízených pracovníků; zajišťuje organizaci provozu a v případě nemoci podřízených pracovníků a avizuje vzniklé organizační změny řediteli školy; vede evidenci docházky učitelek; předkládá řediteli školy návrh k čerpání řádné dovolené podřízených pracovnic; měsíčně předkládá hospodářce školy odsouhlasené podklady pro zpracování mezd všech pracovníků svěřeného úseku; spolupracuje s metodickými orgány odboru školství, mládeže tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje; připravuje ve spolupráci s pracovnicemi speciálně pedagogického centra (SPC) pro děti s vadami řeč a SPC pro sluchově postižené podklady pro přijímání dětí do mateřské školy; v potřebném rozsahu spolupracuje se statutárním zástupcem ředitele školy a ekonomkou školy; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených; zajišťuje distribuci odborné literatury, případně tisku; v rámci své kompetence řeší stížnosti, náměty a návrhy zaměstnanců, případně veřejnosti, vede o tom prokazatelnou evidenci; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. 4. Vedoucí vychovatelka Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku internátu a školní družiny, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. 6

7 Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje internát a školní družinu při jednáních s rodiči žáků. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí vychovatelky a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli školy. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Konkretizace dílčích povinností Řídí a kontroluje práci všech pracovníků svěřeného úseku (odborných vychovatelek a asistentek pedagoga - noční služby); vede evidenci docházky svých podřízených a zajišťuje zástupy za nepřítomné; předkládá řediteli školy návrhy na mimořádné odměny a osobní příplatky svých podřízených; zpracovává a předává hospodářce školy podklady pro mzdy; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání pedagogické rady a pro rady vedoucích úseků. koordinuje čerpání dovolených zaměstnanců svého úseku, vychází přitom z plánu dovolených, případně provozních možností daného úseku; svolává a řídí porady vychovatelek; pečuje o odborný růst a kvalifikační rozvoj podřízených zaměstnanců; podporuje a aktivně se podílí na procesu socializace dětí žijících na internátě; zodpovídá za přiměřenou a pestrou činnost jednotlivých výchovných skupin; zodpovídá za rozvíjení mluvních (komunikačních) dovedností dětí ve volném čase; zajišťuje zájmovou činnost dětí i mimo internát; předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; zodpovídá za estetický vzhled internátu; v potřebném rozsahu spolupracuje se zástupkyní ředitele školy; v rámci své kompetence řeší stížnosti rodičů a žáků, vede o tom prokazatelnou evidenci; v případě potřeby je pověřena zastupováním ředitele školy; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. 5. Vedoucí SPC Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku Speciálně pedagogických center, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. 7

8 Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti pedagogické, ekonomické i provozní a na základě platné legislativy. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti, na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Zastupuje SPC při jednáních, týkajících se problematiky integrovaných dětí se složkami odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Je oprávněna jednat jménem SPC na poradách celorepublikového charakteru, organizovaných MŠMT ČR nebo organizacemi sdružujícími profesní skupiny poradenských pracovišť. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí SPC a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli škol. Garantuje odborné působení v oblasti podpory integrace dětí a žáků, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností Koordinuje práci členů pracovního týmu SPC- speciální pedagogové, školní psycholog; za svěřený úsek připravuje podklady pro jednání na porady SPC a pro rady vedoucích úseků. předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; konzultuje s ředitelem ředitel škol návrhy mimořádných odměn i osobních příplatků všech podřízených pracovníků; předkládá řediteli školy návrh k čerpání řádné dovolené podřízených pracovnic; spolupracuje s metodickými orgány OŠMTS KÚ Libereckého kraje; v potřebném rozsahu spolupracuje se statutárním zástupcem ředitele školy a ekonomkou školy; pečuje o odborný a kvalifikační rozvoj podřízených, přenáší informace metodického a organizačního rázu z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) v Praze a Asociace pracovníků SPC ČR nebo jiných metodických orgánů; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro vnitřní kontrolní systém. předkládá návrhy na rozvoj svěřeného úseku; spolupracuje s metodickými orgány odboru školství KÚ Libereckého kraje; v potřebném rozsahu spolupracuje s vedoucí učitelkou speciální mateřské školy; 8

9 7. Ekonomka Působnost Řídí a koordinuje činnost technicko hospodářského úseku, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Jedná se o souhrn zmocnění a práv. Její postavení lze přirovnat k funkci zástupce ředitele pro ekonomickou oblast. Je oprávněna sestavovat roční plán hospodaření z přidělených finančních zdrojů od zřizovatele a předkládat ho řediteli školy. Koordinuje ekonomiku školy tak, aby v průběhu roku nedocházelo k podstatným výkyvům v plynulém čerpání zdrojů. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje řediteli školy možnou rozpočtovou nekázeň, případně další nestandardní chování vedoucích úseků, které není v souladu s právními předpisy (vnitřní směrnice). Je oprávněna rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti ekonomické i provozní. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci ekonomky školy a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči řediteli škol. Garantuje odborné působení v ekonomické oblasti, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Řídí, kontroluje a hodnotí práci mzdové účetní, školníka, potažmo i dalších pracovníků úseku údržby budov; předkládá řediteli návrhy na mimořádné odměny i osobní příplatky svých podřízených; zodpovídá za kvalifikační a odborný růst svých podřízených; schvaluje dovolenou a volno podřízených pracovníků, eviduje práci přesčas a čerpání náhradního volna; usměrňuje ekonomiku všech úseku škol; po ekonomické stránce spolupracuje i se sociální pracovnicí (viz vnitřní směrnice organizace); zpracovává rozpočet školy, sleduje jeho čerpání; zastupuje školu při jednáních s dodavateli a institucemi - vystavuje objednávky; řídí autodopravu školy; kontroluje výkaz jízdy a spotřebu PHM; vystavuje předpisy nájemného včetně výpočtů; 9

10 zajišťuje zpracování potřebných ekonomických a statistických hlášení; připravuje podklady pro jednání rady vedoucích úseků; upozorňuje včas ředitel školy na porušování finanční disciplíny; v případě potřeby může být pověřena zastupováním ředitele školy; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém. 7. Školník Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku údržby budov, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízen ekonomce škol. Pravomoci Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přidělené úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice). Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci školníka - vedoucího údržby budov a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči přímému nadřízenému - ekonomce školy a potažmo řediteli škol. Odpovídá za racionální řízení svěřeného úseku s využitím všech místně dostupných zdrojů a lidského potenciálu. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Koordinuje veškeré práce související s běžnou údržbou všech objektů, které jsou dány profesemi jednotlivých podřízených; zajišťuje zastupování za nepřítomné tak, aby všechny úseky vyhovovaly provozu ve směrech hygieny a bezpečnosti práce; předkládá hospodářce školy (mzdové účetní) měsíční pracovní výkazy svých podřízených, provádí jejich kontrolu; vede evidenci ochranných pracovních pomůcek, kontroluje jejich používání u svých podřízených, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby; vede evidenci všech klíčů od objektů areálu školy, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby. další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: pro oběh účetních dokladů, pro vnitřní kontrolní systém, - pro ostrahu objektu, 10

11 - pro autodopravu. 8. Vedoucí školní jídelny Působnost Řídí a koordinuje činnost úseku školní jídelny, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení je vyjádřen Funkcionálním uspořádání organizace. Je přímo podřízena řediteli škol. Pravomoci Je oprávněn rozhodovat o činnosti celého úseku své působnosti v oblasti provozní. Dává pokyny a příkazy svým podřízeným, vyžaduje jejich plnění a vyvozuje závěry z neplnění. Rozhoduje o způsobu plnění povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě přidělení finančních zdrojů. Avizuje výši zdrojů nutných pro plnění příkazů a pokynů na přiděleném úseku a stvrzuje legitimitu postupů (vnitřní směrnice) Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z převzetí funkce, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci vedoucí školní jídelny a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti podřízených pracovníků a celého útvaru vůči přímému nadřízenému řediteli škol. Odpovídá za racionální řízení svěřeného úseku s využitím všech místně dostupných zdrojů a lidského potenciálu. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. Konkretizace dílčích povinností: Zodpovídá za provoz kuchyně a školní jídelny. Řídí a kontroluje činnost kuchařek. Koordinuje práce v kuchyních v souvislosti s celotýdenním provozem, zajišťuje zastupování za nepřítomné tak, aby nebyly provozy narušeny; zodpovídá za hygienicky nezávadné pracovní prostřed, vede své podřízené k důslednému dodržování hygienických zásad; zodpovídá za estetické a kulturní prostředí v jídelně; zodpovídá za kvalitu nakupovaných potravin pro zpracování v kuchyni; zodpovídá za skladbu jídelníčku, která musí odpovídat aktuálním požadavkům příslušných stravovacích norem a zásadám správné výživy; předkládá řediteli škol návrhy na odměňování svých podřízených a na osobní příplatky; předkládá hospodářce školy (mzdové účetní) měsíční podklady mezd svých podřízených; v součinnosti s ekonomkou školy navrhuje opatření k zlepšení technického zázemí svého úseku, navrhuje možné nákupy v této oblasti a může jimi být pověřena ekonomkou nebo ředitelem školy; vede evidenci ochranných pracovních pomůcek, kontroluje jejich používání u svých podřízených, případně navrhuje ekonomce školy jejich doplňování dle aktuální potřeby; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, 11

12 - k hospodaření s příspěvkem za stravování a ubytování žáků, se stravným žáků a zaměstnancům, k vymáhání pohledávek, - o školním stravování. Článek č. 4 Další pracovníci školy 1. Pedagogičtí - učitelé, odborné vychovatelky, učitelky mateřské školy Působnost Řídí a koordinuje činnost dětí a žáků úseků Základní školy, Mateřské školy a Internátu, uvedeného v Lineárním uspořádání organizace. Systém řízení jejich činnosti je vyjádřen Funkcionálním uspořádáním organizace. Jsou přímo podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Pravomoci Jsou oprávněni rozhodovat o činnostech přímo souvisejících s výchovně vzdělávací prací. Rozhodují o způsobu plnění svých povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základ příslušných právních norem. Avizují svým nadřízeným problémy plynoucí z jejich pracovního zařazení, které nejsou schopni samostatně řešit. Vznášejí požadavky a návrhy na zlepšení podmínek pro svou pedagogickou práci. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z pracovního zařazení, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci pedagoga a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Její součástí je i odpovědnost za činnosti dětí a žáků svěřeného dětského kolektivu (třída, výchovná skupina) vůči přímo nadřízenému. Garantuje odborné působení ve výchovně vzdělávací práci, plynoucí z příslušných právních předpisů. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli Učitelé Učitelé vynakládají veškeré své úsilí k tomu, aby žáci, kteří v dané třídě žijí a pracují, se rozvíjeli jako osobnosti. Orientují žáky nejen ke vzdělanosti, ale i k tomu, aby své poznatky dokázali uplatnit především ve svém současném i budoucím životě. Učitelé se při tom zaměřují především na otázky: Jak učivo uspořádat, aby se žák o učivo zajímal, dokázal jej vnitřně zpracovat a přetvořit je ve své poznání a zkušenosti, které aplikuje v životních situacích. Proč se má žák učit a proč má vynakládat své úsilí? Učitel se proto rozhoduje, jak působit, aby žák přijímal učivo jako svou motivaci, aspiraci a potřebu. Jak se má žák učit? Učitel vytváří a používá takové metody, které navodí žádoucí vlastní aktivity žáka a tím rozvíjí jeho schopnosti v samostatném uplatnění. S jakým výsledkem se žák učí? Proto je nutno chápat hodnocení žáka učitelem jako významný osobnostně rozvíjející vliv, který je třeba upevňovat a prohlubovat. 12

13 Ovlivňuje i další vnější podmínky učení, mezi které patří ztvárnění prostoru učebny, rozsazení žáků, řazení a rytmus událostí, z nichž se skládá školní život atd. Vytváří tak prostředí, které žáka stimuluje věnovat se školní práci, ovlivňuje jeho unavitelnost, více nebo méně na sebe váže jeho kladné či záporné emoce, vstřícné či odmítavé postoje apod. Vychází přitom ze znalostí individualit každého žáka, to je z jeho schopností, hodnotových orientací, aspirací, tužeb, emocí spojených s učením a jeho okolnostmi (nepříznivý vliv strachu na průběh učení) apod. Podporuje při tom žákovo učební sebevědomí (syndrom neúspěšné osobnosti). V tomto směru soustavně spolupracuje s rodiči žáků a vychovatelkami, které se spolupodílejí na rozvoji osobnosti žáka při činnostech v internátě. O všech změnách či poznatcích vede pravidelné záznamy, které poskytují úplný, chronologický a přehledný pohled na rozvoj osobnosti žáka. 4 V případě potřeby vytvářejí pro žáka individuální vzdělávací plán. Spolupracují v této souvislosti i s ostatními vyučujícími a školní psycholožkou, dále pak i sociální pracovnicí a s rodiči. Při své práci a přípravě na ni vycházejí s platných dokumentů, jako jsou Školní vzdělávací programy Varianty A, Varianty B a Varianty C. Řídí se při své práci Školním řádem a k jeho dodržování vedou i žáky. 1.2 Vychovatelky Vychovatelky zaměřují veškerou svou snahu k tomu, aby se děti, které žijí v internátě nebo jsou ve školní družině, mohly rozvíjet jako osobnosti. Zajišťují výchovu a vzdělávání dětí především v době mimo vyučování. Zodpovídají za úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce ve výchovné skupině jim přidělené. Veškerou výchovnou činnost směřují k maximálnímu rozvoji komunikačních schopností dítěte. Vedou je k sebedůvěře, sebekázni, sebehodnocení, k vytváření sociálních vztahů ke svým vrstevníkům, starším i mladším spolužákům i k dospělým. Respektují při tom individuální zvláštnosti dětí. Vedou osobní záznamy svěřených dětí. Ve výchovné práci zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost, pomáhají vytvářet kladné morální vlastnosti dětí, zařazují do programu činnosti pracovního charakteru v rozsahu přiměřeném věku dětí a potřebě pro jejich přípravu k samostatnému životu. Rozvíjejí pracovní návyky dětí a jejich sebeobsluhu, zabezpečují esteticko-výchovnou činnost, pracují v zájmových útvarech. Připravují děti na vyučování. Kladou důraz na logopedické aspekty při komunikaci. Pro srozumitelnost komunikace využívají všech dostupných prostředků totální komunikace. Jsou povinny se seznámit se zdravotní dokumentací svěřených dětí a respektovat tělesné i zdravotní odlišnosti při práci s dětmi. Vedou děti k správným návykům společenského chování, návykům při dodržování osobní hygieny. Dále pak i ke kulturnímu stolování a působí na vytváření správných stravovacích návyků. Vedou si deníky výchovných skupin, ve kterých připravují s dětmi formou měsíčních a týdenních plánů. 4 Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 13

14 S tím je spojena i jejich povinnost sledovat individuálně a komplexně vývoj dětí a na základě vlastních poznatků, případně po konzultaci s třídní učitelkou, učitelkou MŠ či psychologem volí nejvhodnější výchovné metody. Duplicitně pracují v hodinách individuální logopedické péče. Účastní se pobytových akcí pořádaných školou a internátem, pokud jim v tom nebrání důležité osobní důvody. Vedou evidenci finanční hotovosti dětí, vyúčtování předkládají průběžně rodičům dítěte. V případě nutnosti (není-li přítomna zdravotnice) pečují o nemocné děti a dbají v tomto směru pokynů dětské sestry či lékaře. Dodržují denní režim internátu, při práci se řídí Školním řádem Učitelky mateřské školy 5 Ke klíčovému obsahu pracovní náplně patří především povinnost pracovat podle školních výchovně - vzdělávacích plánů a komplexním pedagogickým působením vytvářet podmínky pro celkový rozvoj dětí. Zajišťovat rozvoj dítěte v oblasti rozumové, tělesné, estetické, mravní a citové. Na naší mateřské škole je nejdůležitějším atributem rozvoj dítěte po stránce surdopedické a logopedické. Kvalifikovaným způsobem musí učitelka vytvářet dobré předpoklady pro vzdělávání v rozsahu možností jednotlivých dětí s přihlédnutím k jejich stupni postižení. Nedílnou součástí pracovní náplně jsou i tyto povinnosti: vedení předepsané dokumentace, příprava na výchovnou činnost, spolupráce s rodiči, spolupráce se školním psychologem, respektování pokynů ředitele školy, dohled a péče o děti při ranním vstávání (hygiena, sebeobsluha, praní pyžama v případě potřeby, snídaně ve školní jídelně), předávání internátních dětí vychovatelce v 16 hodin s nezbytnými informacemi. 1.4 Asistent pedagoga - podpora vzdělávání ve specifických podmínkách, které předurčuje handicap žáků Pro podpůrnou službu asistenta pedagoga je rozhodující aktuální stav žáků se zdravotním postižením, jejich individuální potřeby a z nich vyplývající potřeba podpory asistenční službou. Asistent pedagoga - plní úkoly spojené s výukou a plynoucí z komunikačních potřeb specifických k handicapu žáků. Je přímo řízen učitelkou, která asistenta vede a ukládá mu dílčí úkoly. Nenese přímou zodpovědnost za vzdělávání žáků. Vzdělávací činnost řídí vždy učitel vyučovacího předmětu, který koordinuje působení dalších spolupracovníků - dalšího učitele nebo vychovatele ve třídě nebo asistenta pedagoga. 5 Pracovní náplň učitelky vychází zejména za zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a dále z pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení - vyhláška č.263/2007sb. Pracovní náplň se odvíjí i od Školního řádu mateřské školy č.j.: 2/09/05/Ja a organizačního řádu škol. 14

15 Hlavními cíli činnosti asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním jsou podpořit optimální sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a do společnosti. Jeho pracovní náplní je zprostředkovávat výchovnou a vzdělávací činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě potřeby pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době vyučování, na základě pokynů pedagogického pracovníka. 1.5 Asistent pedagoga (noční služba) Ke klíčovému obsahu pracovní náplně patří zejména: Prohlubovat a upevňovat u dětí základní pracovní a hygienické návyky, pravidla společenského chování, samostatnosti a sebeobsluhy. Dbát o čistotu dětí, upravený zevnějšek, společně s nimi kontrolovat stav ložního prádla, ošacení a obutí a pomáhat jim odstraňovat nedostatky. Dohlíží na pořádek v ložnicích dětí, úpravu lůžek. Vede děti k udržování čistoty ložnic, kontroluje dodržování osobní hygieny večer i ráno. Malým dětem s osobní hygienou aktivně pomáhá. Podává dětem druhou večeři a dbá na jejich pitný režim. Respektuje pokyny zdravotnice školy. Podává dětem předepsané léky, v případě potřeby poskytuje dětem první pomoc a přivolá lékaře. Kontroluje stav individuálních sluchadel - funkčnost a čistota, v případě závad oznamuje tuto skutečnost zdravotnici. Malým dětem s čištěním sluchadel pomáhá. Vyhlašuje večerku (budíček) dle vnitřního řádu internátu. V době po večerce plní drobné pracovní úkony, zodpovídá za pořádek na pokojích a vychovatelně, pozhasíná světla na chodbách a přilehlých rampách. Uzamkne vchodové dveře z patra na rampu, klíč vyjme ze zámku. Kontroluje pravidelně v průběhu noci ložnice dětí, aktuálně řeší jejich případné problémy. Služba na patře D2 otvírá dálkovým ovladačem vrata do areálu školy (denně v 5,00 hodin). Ráno vypravuje děti do školy a odvádí je na snídani. Dohlíží na to, aby děti odcházely čisté a upravené. Vyplňuje nezbytné údaje denního hlášení, které odevzdá před odchodem do informačního centra internátu. V zájmu zajištění nezbytného provozu zastupuje za nepřítomné. Noční služba je bdící, spát ve službě je nepřípustné. 2. Nepedagogičtí (ostatní profesní skupiny) Působnost Jsou nedílnou součástí úseků ZŠ, MŠ, internátu, školní družiny, školní jídelny i SPC uvedených v Lineárním uspořádání organizace, kde působí na různých úrovních a svou činností napomáhají k plnění hlavních cílů organizace. Systém řízení jejich činnosti je vyjádřen Funkcionálním uspořádáním organizace. Jsou přímo podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Pravomoci Jsou oprávněni rozhodovat o činnostech přímo souvisejících s povinnostmi jednotlivých profesí, plynoucích z jejich pracovních náplní. Rozhodují o způsobu plnění svých povinností nebo úkolů v rámci své působnosti na základě příslušných právních norem. Avizují svým nadřízeným problémy plynoucí z jejich pracovního 15

16 zařazení, které nejsou schopni samostatně řešit. Vznášejí požadavky a návrhy na zlepšení podmínek pro svou práci. Odpovědnost Jedná se o závazek plynoucí z pracovního zařazení, to je působnosti a pravomocí. Odpovědnost se vztahuje k vlastní práci jednotlivých profesí a prostředkům pro tuto práci přiděleným. Odpovídá za racionální využívání svěřených pracovních pomůcek a prostředků. Při všech rozhodnutích i plnění svých povinností musí mít pracovník vždy na zřeteli nezbytnost loajálního postoje, plynoucího ze vztahu ke svému zaměstnavateli. 2.1 Školní psycholog Má specifické postavení. Funkcionální uspořádání organizace vyjadřuje jeho zařazení nepřesně. Jeho práce je zaměřena na služby dětem a pedagogům našich škol. Pracuje však i s dětmi integrovanými ve školách běžného typu. Je podřízena nejen řediteli škol, ale i vedoucí SPC. Proto musí svou činnost cíleně plánovat v týdenních plánech. 2.2 Sociální pracovnice Má specifické postavení. Funkcionální uspořádání organizace vyjadřuje jeho zařazení nepřesně. Její práce je zaměřena na služby rodičům našich dětí a žáků. Pracuje však i v týmu SPC a poskytuje odbornou pomoc rodičům dětí integrovaných v běžných školách. Proto musí svou činnost cíleně plánovat v týdenních plánech. Plní úkoly spojené s preventivní a akutní péčí o děti a žáky. Spolupracují s lékaři, kteří mají v našem zařízení pravidelné ordinační hodiny. Je přímo podřízena řediteli škol. 2.3 Energetik Má specifické postavení. Plní úkoly spojené s provozem elektrokotelny nejen rázu technického, ale i administrativního. Zodpovídá za styk se SČE a za režim odběrů elektrické energie v souladu s potřebami provozu školy, která plynou s příslušné legislativy pro velkoodběratele elektrické energie. Dále vede: evidenci o provedených a plánovaných revizích technických zařízení, služebních aut, sportovního nářadí a hasicích přístrojů; spolupracuje s firmou zabezpečující na škole prevenci BOZP a PO; další pravomoci a odpovědnosti plynou z vnitřních směrnic organizace: - pro oběh účetních dokladů, - pro autodopravu. Článek č. 5 Poradní orgány školy 1. V oblasti pedagogické je poradním orgánem pedagogická rada. 16

17 2. Pro účelné využití finančních prostředků a plánování činností jednotlivých úseků a jejich vzájemné koordinace je jmenována skupina rada vedoucích úseků. 3. Členy této skupiny jsou všichni vedoucí úseků. Jejich přehled je dán Funkcionálním uspořádáním organizace. Přizváni mohou být sociální pracovnice a psycholog škol. 4..Při škole působí Školská rada. Článek č. 6 Kompetence a odpovědnost pracovníků 1) Každý pracovník v hierarchii organizačního členění vystupuje z pozice svého pracovní zařazení a přidělené funkce v duchu daných pravidel, to je pravomocí a odpovědnosti v souladu s obecně závaznými předpisy (ZP, Pracovní řád 6 ). 2) Specifické povinnosti jednotlivých provozních zaměstnanců vyplývají z jejich pracovních náplní, případně hmotných odpovědností, které jsou součástí jejich osobní agendy, uložené u mzdové účetní. Článek č. 7 Rozvržení pracovní doby Při určování začátku a konce denní pracovní doby se přihlíží především k potřebám provozu celého zařízení. Vychází se přitom z ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce. Vzhledem k týdennímu provozu dochází k nástupu i k ukončení pracovní směny odlišně u jednotlivých pracovních skupin. 1) Učitelé a vychovatelé a asistenti pedagoga plní stanovenou míru přímé pedagogické činnosti a výchovné povinnosti, která se řídí rozvrhem vyučovacích hodin a výchovné práce. Pracovní doba činí u učitelů 22 hodin, u vychovatelek hodin a u asistentů hodin týdně Na pracovišti jsou také přítomni v době, kdy plní práce související s výchovou a vzděláváním. 7 Přímá práce je doplněna prací nepřímou, která je chápána jako příprava na výuku či výchovu a plynule na sebe navazuje. Počátek pracovní doby u učitelů je zpravidla v 8,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je rozdělena do dvou 15 - ti minutových částí. První část čerpají učitelé o velkých přestávkách, to je od 9,40 hodin - 9,55 hodin nebo od 10,40-10,55 hodin. Druhou část čerpají mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo před nástupem na nepřímou práci. Vzhledem k tomu, že jejich přímou práci nelze rozdělit rovnoměrně do jednotlivých pracovních dnů v týdnu, je odvislá od rozvrhu vyučovacích hodin, není přechod na nepřímou práci konkrétně stanoven. Zaměstnanec si volí začátek i konec nepřímé práce sám tak, že je povinen v období čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající podle rozvržené týdenní pracovní doby na toto čtyřtýdenní období (160 hodin). Počátek a konec pracovní doby učitelů je stanoven v rozmezí od 8,00 hodin do 18,00 hodin. 6 Vyhláška č.263/2007 Sb., která stanovuje Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 7 Zajišťování dozorů v jídelně u šaten, při akcích s dětmi mimo budovu školy, přítomnost na pedagogických radách, nebo jiných akcích, kde je vyžadována přítomnost těchto pracovníků ředitelem školy. 17

18 2) Vychovatelky nastupují k přímé práci zpravidla v rozmezí 10,00-15,30 hodin dle rozvrhu služeb. Konec přímé práce je pak v nejpozději ve 21,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je řešena s ohledem na nepřetržitost práce vychovatelek se skupinou dětí následovně. Protože není prokazatelně možné přerušit práci během výchovného působení, bude z tohoto důvodu přestávka zajištěna i bez přerušení práce vychovatelkami a přiměřená doba pro oddech a jídlo bude započítána do pracovní doby. Přiměřená přestávka bude pracovnicemi čerpána v době přípravy dětí na vyučování, případně v době výdeje večeří. Vzhledem k tomu, že jejich přímou práci nelze rozdělit rovnoměrně do jednotlivých pracovních dnů v týdnu, je odvislá od rozvrhu výchovné činnosti, není přechod z nepřímé práce na práci přímou konkrétně stanoven. Zaměstnanec si volí začátek i konec nepřímé práce sám tak, že je povinen v období čtyř po sobě jdoucích týdnů odpracovat pracovní dobu připadající podle rozvržené týdenní pracovní doby na toto čtyřtýdenní období (160 hodin). Počátek a konec pracovní doby vychovatelek je stanoven v rozmezí 10,00-21,00 hodin. 3) Učitelky MŠ Pracovní doba činí 31 hodin přímé práce. Na tuto práci navazuje či ji předchází práce nepřímá v rozsahu 9 hodin týdně. Učitelky směnují v třítýdenním cyklu. Jsou rozděleny do skupin A, B, C, vždy po dvou učitelkách. Počátek pracovní doby u dětí je v 6.45 hod. u ranní služby a 9.45 u odpolední. Ukončení přímé práce je u ranní směny ve 13 hodin u odpolední v 16 hodin. Učitelky v MŠ se stravují společně s dětmi. V období čtyř po sobě jdoucích týdnů každá odpracuje 160 hodin. Počátek a konec pracovní doby učitelek MŠ je stanoven v rozmezí 6,45-16,30 hodin. 4) Asistent pedagoga Plní úkoly spojené s výukou, a plynoucí z komunikačních potřeb specifických k handicapu žáků. Rozvržení pracovní doby je dáno rozvrhem hodin pro daný školní rok. 5) Asistent pedagoga (noční služba) mají nerovnoměrnou pracovní dobu, rozvrženou do cyklů. Ty se opakují vždy po 7 týdnech na noční směnu, nastupují zpravidla ve 20,00 hodin a končí v 8,00 hodin dne následujícího. Odpracovaná doba jedné služby činí 12 hodin. V režimu služeb Po-st-ne pak týdenní pracovní doba činí 36 hodin. Jedná se o nerovnoměrnou pracovní dobu dle 85 ZP. 6) Provozní zaměstnanci pracují v rozsahu 8 hodin denně Nástup na směnu je určen pro všechny v 6,00 hodin, respektive v 7,00 hodin ostatní pracovníci, podle charakteru práce a bude vždy předem domluveno s vedoucím úseku. Pracovní směna končí ve 14,30 hodin (15,30 hodin). Pracovní doba je řešena individuálně s jednotlivými zaměstnanci. Přestávka na jídlo a odpočinek je od 11,30-12,00 hodin. 7) Kuchařky nastupují v 6,30 hodin a končí v 15,00 hodin. (Po-čt) Přestávka na jídlo a odpočinek je určena od 11,00-11,30 hodin. Páteční směna začíná od 6,00 hodin do 14,30 hodin. Přestávka je od 11,00-11,30 hodin. Odpolední směna začíná v kuchyni v 10,30 hodin a končí v 19,00 hodin. Přestávka na jídlo a odpočinek je stanovena od 16,00-16,30 hodin. 18

19 8) U pracovnic THP a vedoucích úsek se zavádí pružná pracovní doba. Vychází se přitom z 85 zákona zákoníku práce. Základní pracovní doba je stanovena v časovém rozmezí od 8,00-14,00 hodin, při pětidenním pracovním týdnu a pracovní době 40 hodin. / 85, odst. (4)/ Volitelná pracovní doba - zaměstnanec si stanovuje počátek i konec pracovní doby v rozmezí od 7,00 do 18,00 hodin. Pružná pracovní doba je stanovena jako pružné týdenní pracovní období / 85, odst. (2)/. Přestávka na jídlo a odpočinek je zpravidla od 11,30-12,00 hodin. Může být obdobně čerpána jako u provozních zaměstnanců. Každý pracovník je povinen dodržovat pracovní dobu a řádně ji využívat. Osobní překážky v práci neprodleně nahlásí vedoucímu svého úseku. Změnu v nástupech či ukončení pracovní doby schvaluje ředitel školy. Přesčasovou práci nařizuje pouze ředitel školy, případná nutná práce přesčas musí být s ředitelem školy předem projednána. Základní zásady vnitřního styku jsou: Poskytování informací, zastupování pracovníků, způsob předávání funkcí. Článek č. 8 Zásady vnitřního styku 1. Poskytování informací 1.1 Poskytování informací je řešeno samostatnou směrnicí o poskytování informací, která vychází ze Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je přílohou organizačního řádu. 1.2 Informace o činnostech o ekonomických a provozních náležitostech škol jsou předávány vedoucím úseku pravidelně na měsíčních poradách rady vedoucích úseků. Provedené zápisy jsou zveřejňovány prostřednictvím vedoucích jednotlivých úsekům. Veškeré informace týkající se osobních údajů nejen pracovníků školy, ale i dětí a žáků, musejí vycházet z pravidel zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat. 2. Přehled pravidelných porad jednotlivých úseků 2.1 Rada vedoucích úseků 2.2 Pedagogické rady 2.3 Porady pedagogických vedoucích 2.4 Pedagogické rady MŠ 19

20 2.5 Porady vychovatelek 2.6 Porady SPC 2.7 Metodická sdružení 3. Zastupování pracovníků 3.1 Je řešeno vždy s přihlédnutím k: Pracovní pozici, kterou nepřítomný pracovník zastává, délce nepřítomnosti pracovníka, objemu práce, který se má zastoupit. Každý vedoucí úseku připraví návrh řešení a předkládá jej řediteli. 3.2 Jedná-li se o zastupování vedoucího pracovníka, řeší situaci přímo ředitel nebo jeho statutární zástupce. Zastupovaný si může vyhradit právo ve zvlášť důležitých otázkách. 4. Předávání funkcí 4.1 Vychází vždy z kompetencí a odpovědnosti zastupované funkce. Forma předání je vždy písemná a obsahuje: předání písemných materiálů podle spisového a archivačního řádu, předaný majetek podle místních seznamů nebo operativní evidence, potvrzení o vypořádaných pohledávkách a závazcích pracovníka, přehled o stavu pracovních úkolů zejména rozpracovaných nebo těch, které budou významným způsobem ovlivňovat budoucí období předávaného úseku. 4.2 Má-li předávací proces návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň hmotná inventarizace předávaného majetku. Inventarizace se provádí i v případě, kdy není přímo uzavřena hmotná odpovědnost (např. sklady materiálu, zásoby apod., ale i pohledávky a závazky, které byli v přímé kompetenci pracovníka). 4.3 U funkcí, které se vyznačují velkým množstvím předávaných informací a složitostí pracovních postupů je žádoucí stanovit určité časové období pro překrytí (souběh působení předávajícího a přebírajícího) z důvodu hladkého průběhu činnosti úseku. Časové období stanoví ředitel škol. Článek č. 9 Provádění kontrolní činnosti Kontrola je nedílnou součástí řídící práce každého vedoucího pracovníka. Je pro něj zdrojem informací pro plánování a řízení svěřeného úseku. Současně je i retrospekcí a evaluací kontrolovaného systému nebo jednotlivých pracovníků. Rozmanitost úseků neumožňuje stanovit jednotný kontrolní ani hodnotící systém. Forma kontroly Prostřednictvím funkčního místa Vedoucí úseku si plánuje způsob a zaměření kontrol. Dále si stanoví kriteria hodnocení vyhodnocování a seznamování svých podřízených s výsledky kontrolní činnosti. Prostřednictvím vzájemně propojených kontrolních vazeb. 20

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Pracovníci PRACOVNÍ NÁPLNĚ Všeobecné

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Hodnotící pohovory. Mgr. Jiřina Hereinová. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010/2011 Název práce: Hodnotící pohovory Autor: Mgr. Jiřina Hereinová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední škola,základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 35 Č.j.: 580/2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Lovecká Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Provozní

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od 1. 9. 2013 Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační

Více

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Organizační řád Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Tento Organizační řád stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a řízení Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, Husovo

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace

Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace Organizační řád Domova důchodců v Českém Dubu, příspěvkové organizace (1.6.2011) 1 O S N O V A Článek č. I. Úvodní ustanovení str. 3 Článek č. II. Základní údaje a postavení zařízení str. 3 Článek č. III.

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více