Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje"

Transkript

1 Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Krajským úřadem Středočeského kraje pořádají pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a místopředsedy vlády RNDr. Petra Nečase IX. konferenci o manželském a rodinném poradenství Na téma Jak podporujeme odolnost současné rodiny května 2008 v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech 1

2 Jak podporujeme odolnost současné rodiny IX. konference o manželském a rodinném poradenství Asociace manželských a rodinných poradců ČR o. s. (dále jen AMRP) Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, setkáváme se při této příležitosti již podeváté, i tentokráte převzal záštitu nad naší konferencí ministr práce a sociálních věcí České republiky RNDr. Petr Nečas. Finanční podíl na její realizaci má MPSV a Krajský úřad Středočeského kraje. Místo konání konference se přesunulo z původních tradičních Sedmihorek přes Hejnice do Starých Splavů. Důvodem byla nejen obtížná dosažitelnost pro mnohé účastníky konference. Tento objekt vytypoval a doporučil pro naše setkání PhDr. Petr Šmolka. V úvodu se podílel na vyjednávání budoucí spolupráce a termínu konání. Přestože místo konání konference stále zůstává na území Libereckého kraje, letos poprvé se na organizaci spolupodílí Krajský úřad Středočeského kraje. Vše, co je s pořádáním konference spojeno, leželo v minulých letech na týmu pracovníků Centra sociálních služeb v Liberci. Tentokráte se hlavní tíže organizace přesunula na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Rakovníku. Všichni dříve angažovaní ochotně předali novému organizačnímu týmu své osvědčené know-how a přidali i dobrá doporučení zkušených, za což jim patří znovu velké poděkování. Tvorbou programu se zabýval Mgr. David Cichák za vydatné pomoci zejména členů Prezidia AMRP a v počátku také za podpory PhDr. Petra Šmolky. Organizace a konferenční servis pak plně dopadl na pracovníky Poradny v Rakovníku, za což jim také velmi děkuji, stejně jako všem, s nimiž jsme při přípravě konference přišli ve Starých Splavech do styku. Doufám, že nám bohatý program konference a nové prostředí přinesou i nové podněty pro naši práci s klienty v oblasti manželského a rodinného poradenství, pomohou posílit pozici AMPR a také přinesou příjemné zážitky z atraktivního okolí Máchova jezera. 2 1

3 2 Uplynulé 2 roky byly v mnohém velmi náročné a složité pro nás všechny. Nebylo vůbec jednoduché pro mne, pro nové Prezidium AMRP a její další orgány převzít štafetu po našem čestném prezidentovi PhDr. Petrovi Šmolkovi. S touto zásadní změnou souvisela celá řada formálních, avšak nezbytných změn v životě Asociace. Dlouholetá pokladní Věra Kubíková předala veškerou účetní agendu p. Jaroslavě Pröcklové nové účetní AMRP. Formálně bylo nutné zaregistrovat změnu sídla organizace s nezbytností veškerých formálních jednání (změna FÚ, Správy sociálního zabezpečení, změna ČSÚ, změna banky, podpisových vzorů, pověření, razítka atd.). Díky tomu se opět ukázala důležitá otázka řešení stálé kanceláře AMRP s jedním profesionálním pracovníkem. Bohužel přes všechny snahy se nám zatím nepodařilo najít finanční prostředky, prostory a hlavně člověka, který by na sebe tuto úlohu převzal. Problém byl posílen i tím, že v Prezidiu nepůsobil po celé období nikdo, kdo by pracoval v Praze, všichni členové dosavadního Prezidia jsou mimopražští. V tomto období se realizovala celá řada očekávaných změn v souvislosti s účinností Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který jsme opakovaně připomínkovali. Z dikce tohoto zákona vyplývala i povinnost pro poskytovatele sociálních služeb se registrovat na MPSV. Kromě procesu registrací začal probíhat systém pilotních inspekcí kvality v sociálních službách. Jednotlivá poradenská pracoviště se tedy musela vypořádávat s tvorbou a naplňováním Standardů kvality v sociálních službách, které do té doby byly AMRP rozpracovávány, ale byly vnímány spíše jako nabídka k dobrovolnému naplnění, než ze zákona vyplývající povinnost. AMRP se v uplynulém období snažila v souladu s Analýzou potřeb svých členů více zviditelňovat účastí na různých konferencích, např. na Sexuologickém kongresu v červenci 2006, na Psychologických dnech v Olomouci v září 2006, na Světové konferenci rodinné terapie V. Satirové v květnu 2007, na Světové konferenci psychologických asociací v červenci Poprvé v historii AMRP byla uspořádána Mimořádná konference delegátů v Jihlavě u příležitosti 40. výročí založení manželského a rodinného poradenství v naší republice. V souladu s Analýzou potřeb členů AMRP byly přetvořeny, průběžně upravovány a doplňovány webové stránky AMRP. Se souhlasem členů se tištěný Věstník přesunul na tyto webové stránky, na kterých je možné získat potřebné informace. 3 K mnohým změnám došlo i v souvislosti s uznáváním dalšího vzdělávání pracovníků v odborném sociálním poradenství, a tak se AMRP akreditovala jako vzdělavatelská organizace. Postupně může začít akreditovat své vzdělávací programy. V rámci svého členství v Asociaci sociálního poradenství akreditovala: Základní kurz Odborné sociální poradenství I. v rozsahu 65 hodin. Jako garant akreditovala Asociace Nástavbový kurz AMRP Odborné sociální poradenství II. v rozsahu 70 hodin. Zároveň s tím se nám podařilo na MPSV akreditovat i lektory pro jednotlivá témata z obou kurzů. V rámci projektu JPD 3: Společný a specializovaný systém profesního vzdělávání pracovníků a školitelů v poradenských službách v sociální oblasti pro NNO na území hl. města Prahy byly realizovány nové kurzy. Určeny byly budoucím školitelům a někteří jejich absolventi převzali roli lektorů v realizovaných kurzech odborného sociálního poradenství pro pracovníky poraden. AMRP má tedy k dispozici akreditovaný program v rozsahu 70 hodin, který při své tvorbě vycházel z obsahu vzdělávacího programu AMRP Propedeutika (trval 35 hodin). Byl aktualizován na základě Analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků poraden MCSSP Praha a poraden ve Středočeském kraji. Asociace má k dispozici i seznam akreditovaných lektorů, které může dále využívat v rámci dalšího vzdělávání. V tomto volebním období došlo také k výrazným legislativním změnám a v souvislosti s nimi bylo třeba změnit také některé články Stanov. Tyto změny byly po proběhlých diskuzích na oblastních sdruženích členskou základnou odhlasovány a byly pokaždé zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR. AMRP začala hledat další finanční prostředky prostřednictvím podávání projektů především na vzdělávací aktivity. Z těchto prostředků byly v roce 2007 a 2008 připraveny, akreditovány a realizovány kurzy odborného sociálního poradenství pro školitele a účastníky, kteří poskytují poradenské služby na území hl. m. Prahy. Přes opakované výzvy se nepodařilo stejný projekt uskutečnit v celorepublikovém měřítku tak, aby kurzy byly realizovány pro cílovou skupinu bezplatně. I z těchto důvodů se nedostalo na přihlášené kolegy v celé republiky. Placený kvalifikační kurz v tomto volebním období realizován nebyl. AMRP pokračovala v dalších jednáních na úrovni MPSV, některých krajů a snažila se v souladu s požadavky svých členů směřovat nejen ke stabilizaci oboru manželského a rodinného poradenství, ale i ke

4 stabilizaci manželského a rodinného poradenství jako samostatného druhu sociální služby. Přestože by se zdálo, že v tomto období byla situace poraden celkem stabilizovaná, opakovaně jsme jednali na úrovni MPSV o formách existence poraden a v konkrétním případě jsme se snažili pomoci ohroženým poradnám k zachování jejich pozice nebo při řešení jejich transformace. Zástupci AMRP pracovali v projektech MPSV zaměřených na Druhové standardy kvality v sociálních službách. Máme připravené podklady pro další projekty, které mohou být zaměřeny na standardy kvality, akreditaci dalších vzdělávacích programů (DÍLPRAP), na vzdělávání supervizorů AMRP, jejichž součástí by mohlo být vytvoření kanceláře AMRP a vyškolení projektového pracovníka pro potřeby AMRP. Jejich podání je závislé na vyhlášení projektových výzev. Při řešení legislativních otázek jsme v závěru volebního období navázali a realizovali osobní jednání na Soudcovské unii ČR ve věci mlčenlivosti, podporovaného setkávání, v mediaci dohod mezi rodiči i rozvedenými partnery. Dovolte mi, abych poděkovala vám všem, kteří jste v tomto volebním období s velkým úsilím vykonávali svou každodenní odbornou práci s klienty ve svých konzultovnách, a tím reprezentovali na všech úrovních naši profesi manželských a rodinných poradců i sociálních pracovníků. Chci také poděkovat vám všem, kteří jste jako volení představitelé Asociace manželských a rodinných poradců České republiky přispěli k naplňování našich cílů a poslání. Nebylo vždy jednoduché zvládnout nápor změn, které na nás přicházely jako na pracovníky v poradenství, jako na členy volených orgánů i jako na řadové členy AMRP. Domnívám se, že jsme v tomto volebním období realizovali mnoho prospěšného a užitečného pro udržení vysokého kreditu naší asociace. Během uplynulých dvou let se nám snad podařilo obor opět dle možností stabilizovat a ještě více se propojit s dalšími odbornými asociacemi, které sdružují pracovníky v odborném sociálním poradenství. Přáním našeho čestného prezidenta PhDr. Petra Šmolky v době jeho odchodu z aktivní pozice bylo, abychom se již opět mohli věnovat především tomu, kvůli čemu jsme AMRP v roce 1990 zakládali, tedy rozvoji profesních kompetencí členů a ochraně klientů před nekvalifikovaným působením. Toto přání se podařilo naplnit alespoň částečně. Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se na přípravě této konference podíleli. Tentokrát především svým kolegyním z rakovnické poradny, které si vzaly na svá bedra náročný a nevděčný úkol: postarat se o organizační zabezpečení. I mně nastal v tuto chvíli čas k předání štafety a pozice v čele AMRP novému prezidentovi případně prezidentce a novým orgánům AMRP. Při této příležitosti mi dovolte vyslovit poděkování vám všem za vaši důvěru a podporu mé osobě. Děkuji také všem členům Prezidia AMRP, kteří v průběhu tohoto mého nelehkého volebního období poctivě plnili své úkoly a spolupracovali se mnou. Bez jejich podpory a pomoci bych v tomto volebním období nemohla zvládnout vše, co jsme projednávali a řešili. Jejich pomoc přispěla také k našemu setkání na této konferenci. Rozhodně nemohu zapomenout ani na kolegy z dalších volených orgánů Asociace a všechny ty, jejichž podporu jsme v tomto období měli. Přeji novým vrcholným představitelům AMRP ČR o. s. mnoho zdaru a úspěchů v jejich další činnosti, na které se budu i nadále aktivně podílet. Chci poděkovat také všem přednášejícím, kteří zde byli ochotni přispět k průběhu odborného programu Stejně tak děkuji jménem svým i jménem AMRP panu ministrovi MPSV, RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity nad touto konferencí, dále řediteli Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV ČR, panu Mgr. Martinu Žárskému. Naše poděkování pochopitelně také patří Krajskému úřadu Středočeského kraje, jmenovitě vedoucímu Odboru sociálních věci panu Mgr. Radimu Gabrielovi. V závěru bych chtěla poděkovat jménem nás všech za finanční příspěvky MPSV, Krajskému úřadu Středočeského kraje, Nadaci Terezy Maxové, za sponzorský dar firmě DYNAL, s. r. o., hudební skupině Trio Inflagranti, jmenovitě špičkovým instrumentalistkám Markétě Muzikářové, Kateřině Lískovcové a Sylvě Jablonské. Nemohu zapomenout ani na herce pana Jaroslava Duška, který svojí vlastní osobou také sponzorsky obohatí příjemný průběh konference. V Rakovníku PhDr. Marcela Škábová Prezidentka AMRP ČR o. s. 4 5

5 KONFERENCE 1. den středa 7. května Obsah Tisková konference Zahájení konference I. Valná hromada AMRP Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Současná česká rodina a její charakteristické znaky Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce Příběhy práce s rodinami Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Hypnoterapie v praxi Supervize v ČR, supervize v AMRP Stejnopohlavní páry v manželské poradně? Výkaznictví Manželská terapie po 25 letech: co je nového Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Slovní agrese v partnerství Rodinná mediace možnosti a limity Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Stavovská rada Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Skrytá příčina mnohých rozvodů PC program Poradna Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací.. 16 Rodina a transsexualita Řešení manželských problémů Sekce sociálních pracovnic II. Valná hromada Asociace manželských a rodin. poradců ČR Herec Jaroslav Dušek IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference Tisková konference hodin Vstupní hala Prezence účastníků Zahájení konference Uvítání účastníků PhDr. Marcela Škábová Projevy zástupců spolupořadatelů, MPSV ČR, KÚ Mgr. Martin Žárský Mgr. Radim Gabriel Ing. Eliška Králová I. Valná hromada AMRP Zprávy volených orgánů AMRP za období let Vyhlášení voleb Diskuze Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti Mgr. Michal Tesař Obsahem autorova příspěvku budou tři oblasti nezdolnosti: 1) Stručná charakteristika osobní nezdolnosti podle konstruktu A. Antonovského včetně zmínění významných determinant osobní nezdolnosti jedince. 2) Prezentace výzkumných závěrů kvantitativní analýzy vztahů mezi proměnnými Sense of Coherence (Antonovsky) a Strategiemi zvládání stresu. 3) Vymezení rodinné nezdolnosti, úvaha nad možnými souvislostmi mezi rodinnou a osobní nezdolností, stručné uvedení dílčích výzkumných výsledků.

6 Současná česká rodina a její charakteristické znaky Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. vedoucí oddělení sociální psychologie, Katedra psychologie FF UK Praha V referátu budou zmíněny základní funkce současné rodiny s důrazem na aktuální alternativy rodinného soužití. Pozornost bude věnována faktorům, které ovlivňují funkčnost rodiny, budou též zmíněny poruchy rodiny. Autorka referátu pohovoří o charakteristických znacích funkční a zdravé rodiny, o významu rodiny pro dítě s důrazem na raná období jeho vývoje. Těžištěm vystoupení budou znaky charakterizující současnou českou rodinu posledních let. V referátu bude věnována pozornost významu sociálního kontextu rodinného soužití a některým aspektům rodinné politiky v ČR. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce JUDr. Jan Mach Jde o příspěvek právníka, který se věnuje problematice manželského a rodinného poradenství v pražské poradně již řadu let. Kromě toho poskytne autor i informaci Nálezy Ústavního soudu a judikatura vyšších soudů ve vztahu k rodinnému právu v rozsahu užitečném pro manželské a rodinné poradce. Příběhy práce s rodinami PhDr. Hana Vyhnálková Autorka bude hovořit o svých zkušenostech z praxe rodinné terapeutky. Přinese minipříběhy ze setkání s rodinami v poradně pro rodinu, bude přitom reflektovat poradenský a terapeutický proces. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Alexandra Roubalová Autoři příspěvku se zamýšlejí nad souvislostmi mezi užíváním jednotlivých typů návykových látek a fázemi vývoje rodinného systému, zejména nad obdobím separace dítěte z původní rodiny. Různé typy návykových látek marihuana, pervitin, heroin nebo alkohol mají ve vývoji rodiny odlišné funkce. Autoři předkládají hypotézu, že výběr určitého typu návykové látky dítětem nebo dospívajícím není náhodný a má svůj specifický rodinný kontext. Hypotézy jsou v příspěvku ilustrovány příklady z praxe rodinné terapie v Centru poradenství pro mládež a rodiny, os. s. Prev-Centrum. Společná prezentace asociací (ASP, AOP, APZP, AMRP) a projektu poradenství JPD Mgr. H. Bartoníčková, Mgr. H. Kalvoda, Mgr. J. Styblíková, p. J. Vencl, PhDr. M. Škábová Společný příspěvek má tři části: 1. prezentace 4 asociací (Asociace občanských poraden, Asociace poraden pro zdravotně postižené, VIDA o. s. celonárodní organizace lidí s duševním onemocněním, AMRP ČR), 2. prezentace Asociace sociálního poradenství, kterou spolu zakládaly výše uvedené asociace, prezentace společného vzdělávacího projektu JPD3 3. prostor pro dotazy. 8 9

7 2. den čtvrtek 8. května 2008 Identifikovatelné trendy v rakouském manželském poradenství Inspirace nebo varování? PhDr. Josef Zeman, CSc. Příspěvek bude charakterizovat vývoj a současný stav manželského poradenství v Rakousku. Na základě aktuálních dokumentů a úředních rozhodnutí nabídne závěry, které mohou ovlivnit naše úvahy o žádoucích směrech vývoje u nás. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Klára Rulíková Autorka léta pracuje v Klubu dvojčat a vícerčat, který v lednu 2007 otevřel Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů. Cílem přednášky je shrnutí základních problémů rodin s vícerčaty, dále poskytnutí jak je takovým rodinám možno pomoci. Očekávání a narození dvojčat (vícerčat) staví rodiče do situace, ve které se těžko orientují, ocitají se pod psychickým, fyzickým sociálním a finančním tlakem, který je zcela odlišný od rodin, které mají jedno dítě či více dětí narozených postupně. Hypnoterapie v praxi Mgr. Jiří Oujezdský Autor pracuje v poradně regionálního charakteru a při práci s klienty využívá různých metod a technik, mezi které patří např. hypnoterapie. Supervize v ČR, supervize v AMRP PhDr. Bohumila Baštecká Novodobý rozvoj supervizní práce u nás můžeme vysledovat v důsledku anglických vlivů přibližně od roku AMRP zhruba v té době vytvářela požadavky na své supervizory, svůj systém profesního růstu nastavila tak moderně, že od ní opisovala i později vzniklá AKP. Jak je to dnes? Jak vypadá česká scéna v oblasti supervize? Co dnes představuje supervize jako nástroj? Jak se na poli manželského a rodinného poradenství využívá? Stejnopohlavní páry v manželské poradně? PhDr. Pavel Pokorný Tento workshop se snaží vyplnit mezeru v problematice stejnopohlavních párů v oblasti poradenství a terapie. Cílem workshopu je zaměřit se na vztahovou problematiku stejnopohlavních párů, zejména na specifika, která je odlišují od párů heterosexuálních. Autor poskytuje v teoretické části ucelený přehled témat, týkajících se této problematiky, v další části se pak zabývá výzkumem specifické problematiky, která ovlivňuje vztahy mužských párů a specifiky poradenství těmto párům. Výkaznictví pí. Eva Mrázková Výbor sociálních pracovnic převzal úlohu moderátora diskuze o vykazování v rámci činnosti poraden

8 Manželská terapie po 25 letech: co je nového Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Moje příručka manželské terapie vyšla poprvé v roce Jelikož v současnosti nahradilo tradiční formu manželství u četných párů víceleté nesezdané soužití, je účelné v dalším vydání změnit název na párová terapie. Problémy při tom zůstávají podobné. Nové poznatky lze začlenit do okruhů zformulovaných v původní monografii: pomoc při úpravě komunikace a pomoc při řešení konkrétních problémů, jimiž jsou osobnosti partnerů, partnerský vztah, vývoj vztahu v čase, vnitřní partnerské situace a vnější vlivy. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice Mgr. M. Švandová Příspěvek se opírá o výzkumné šetření ověřující citlivost testu sémantického výběru semiprojektivní metoda, která je rodinnými poradci dlouhodobě poměrně hojně využívána, teoretické zázemí se však rodí teprve v posledních letech. Test mapující ne zcela uvědomované postoje k vybraným životním hodnotám byl administrován u 50 matek předškolních dětí s tělesným postižením a 50 matek dětí bez postižení. Výzkum prokázal, že v některých oblastech skórovaly srovnávané skupiny signifikantně odlišně. Slovní agrese v partnerství Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph. D. Co o výskytu verbální agrese víme? Jak agresi čteme? Co čteme jako agresi? Kolik odborníků (poradců) reaguje agresivně na své klienty? A jak? Workshop s přednáškou bude prezentovat pilotní sondáž do partnerských mikro-agresí a dá prostor reflexi i diskuzi. V závěru bychom se měli přiblížit i k možnostem typu: co můžeme dělat, když se setkáme s psychologickou agresí. Rodinná mediace možnosti a limity Mgr. Tomáš Kvarda Příspěvek popisuje techniku mediace a její možné využití v práci psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zamýšlí se nad rozdíly mezi mediací, poradenstvím a terapií, nad vhodností či nevhodností využití techniky mediace v kontextu situace dané rodiny. Záměrem příspěvku je rovněž otevřít diskuzi na dané téma, možnost konfrontace odlišných názorů, výměna zkušeností atd. Workshop: Čemu odolávají bezdětné rodiny? Lenka Šimková, Mgr. Zdeněk Macek Workshop na toto téma povedou zkušení pracovníci Poradny Ratolest. Stavovská rada Mgr. Jana Šmolková Blok Diskuze Informace Stavovské rady pro členy AMRP 12 13

9 Koncert tria Inflagranti Hudba bez hranic Trio Inflagranti Moderní úpravy slavných melodií z klasiky (např. Vivaldi, Monti, Beethowen, Dvořák, Bach, Čajkovskij, Smetana, Mozart), popu a rocku (Europe, Queen, Metallica) hrají špičkové instrumentalistky Markéta Muzikářová (umělecká vedoucí, první housle), Kateřina Lískovcová (druhé housle), Sylva Jablonská (violoncello). Trio sice vyšlo ze stylu hraní, který proslavila houslistka Vanessa Mae, ale připravilo vlastní energický crossover. Členky souboru účinkovaly s Pražskou komorní filharmonií, orchestrem Národního divadla a dalšími předními hudebními tělesy, hostovaly s hvězdami české pop music. Změna vyhrazena 3. den pátek 9. května 2008 Skrytá příčina mnohých rozvodů PhDr. Eduard Bakalář Autor vystoupení shrne zkušenosti ze své čtyřicetileté soudně znalecké činnosti a z patnáctileté práce v postdivorcionálním poradenství. Zaměřuje se na identifikaci motivů operujících při rozvodech skrytě, často i nereflektovaně. Jde o jakýsi protipól důvodů a motivů veřejně proklamovaných při soudních řízeních, znaleckých šetřeních, mediacích apod. Autor svá zjištění dokládá citacemi z odborné světové literatury i ze světové beletrie. PC program Poradna pí Eva Mrázková Inovace PC programu Poradna 2007, přizpůsobení požadavkům Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a požadavkům MPSV. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí PhDr. Lenka Krejčová Příspěvek bude prezentovat nejzajímavější výsledky výzkumného projektu, jehož hlavním cílem bylo zmapovat situaci samoživitelek a jejich dětí. V rámci výzkumu byly realizovány rozhovory se samoživitelkami a provedena diagnostika matek a jejich dětí (PAQ, PARQ). Součástí výzkumu bylo také dotazníkové šetření mezi cca 300 matkami. Významnou roli v odolnosti rodin samoživitelek sehrává mj. jejich sociální záze

10 mí, sociálně ekonomický status a míra samostatnosti matky. Výsledky rovněž naznačí případné možnosti intervence tak, jak je formulovaly přímo matky samoživitelky v rámci rozhovorů. Krizová připravenost AMRP aneb Dopad médií na naši práci PhDr. Bohumila Baštecká, PhDr. Olga Hinková AMRP se považuje za stavovskou organizaci a standardy nás učí připravovat se na nouzové a havarijní situace a zvládat je. Co se stane ve chvíli kdy se poradce člen AMRP dostane do nouzové situace v důsledku zájmu médií? Jak je stavovská organizace připravena bránit jeho zájmy? Jak je na podobné situace vůbec připravena? Skrytá dynamika v partnerských vztazích a v rodinách, metoda rodinných konstelací PhDr. Jaroslav Simon V rodinách a partnerských vztazích působí řada vlivů. Většinou jsou zjevné a viditelné. Některé jsou však nevědomé a skryté. A to i těm, kteří pod jejich vlivem myslí, cítí a jednají. Pokud tuto skrytou dynamiku neodhalíme, nejsme schopni se vztahy a rodinou efektivně pracovat na skutečných příčinách problémů a zaujmout objektivní pohled. Jak tuto dynamiku odhalit? Jak nám může pomoci metoda rodinných konstelací? Jaké zákonitosti uplatňované v této metodě můžeme při práci s rodinou snadno aplikovat? Jaká je pozice a jaké jsou možnosti poradce/terapeuta? Rodina a transsexualita MUDr. Hana Fifková Transsexualita je vrozená porucha pohlavní identity, v rámci které se osoba biologicky jednoho pohlaví cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Někteří transsexuální lidé se celoživotně snaží o adaptaci na biologické pohlaví, jiní procházejí procesem přeměny pohlaví. Důležitým faktorem, ovlivňujícím jejich rozhodování i další cestu životem, jsou členové jejich rodin rodiče, sourozenci, manželé, manželky a děti. Ve svém sdělení budu vycházet především z vlastní klinické praxe, pokusím se popsat vývoj typický i výjimečný včetně změn v průběhu posledních patnácti let. Řešení manželských problémů Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. Behaviorální technika řešení manželských problémů vychází z postupu Jacobsona a Karbolinové. Při nácviku se práce s problémem rozděluje na dvě fáze: na popsání problému a na řešení problému. V první fázi se usiluje o konkrétní formulace stížností, o spojení stížností s kladným oceněním partnera a o nahrazení kritiky partnera vyjádřením pocitů, které ve stěžovateli chování partnera vyvolává. Ve druhé fázi podávají oba partneři co nejvíce návrhů, o nichž se pak vyjednává a směřuje se k jasné dohodě. Sekce sociálních pracovnic pí. Jana Lálová 16 17

11 II. Valná hromada AMRP Vyhlášení výsledků voleb Jaroslav Dušek Herec Jaroslav Dušek Změna vyhrazena 4. den sobota 10. května 2008 IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Mgr. Lenka Rezková Zkušenosti ze spolupráce IC a rodinných poraden na poli pomoci obětem DN po dobu fungování IC od Závěr konference

12 Středa Tisková konference AULA SALONEK I SALONEK II 20 Zahájení konference MPSV + 1. Valná hromada PhDr. Škábová M., Mgr. Žárský M., Mgr. Gabriel R., Ing. Králová E. Mgr. Tesař M. Osobní nezdolnost jako jeden z možných prvků rodinné odolnosti (cca 25 min) Doc. PhDr. Šulová L, CSc. Současná česká rodina a její charakteristické znaky (cca 60 min) JUDr. Mach J. Právní aspekty při výkonu povolání manželského a rodinného poradce (cca 60 min) PhDr. Vyhnálková H. Příběhy práce s rodinami (cca 20 min) Mgr. Počarovský O., Mgr. Roubalová A. Užívání drog jako symptom poruchy vývoje rodinného systému (cca 60 min) Mgr. Kalvoda H., Vencl J., Mgr. Styblíková J., Mgr. Bartoníčková H., PhDr. Škábová M. Společná prezentace asociací a projektu JPD 3 (cca 105 min) Čtvrtek PhDr. Zeman J. Identifikovatelné PhDr. Baštecká B. Supervize v ČR, supervize Doc. PhDr. Kratochvíl S. Manželská terapie po Mgr. Kvarda T. Rodinná mediace Koncert Trio AULA trendy v rakouském manželském poradenství. Inspirace nebo varování? v AMRP 25 letech: co je nového možnosti a limity (cca 90 min) (cca 60 min) Inflagranti změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II Mgr. Rulíková K. Specifické problémy rodin s dětmi z vícečetných porodů Mgr. Oujezdský J. Hypnoterapie v praxi PhDr. Pokorný P. Stejnopohlavní páry v manželské poradně? (cca 60 min) Výkaznictví MPSV Mgr. Švandová M. Možnosti využití testu sémantického výběru v rodinné diagnostice (cca 15 min) Doc. PhDr. Vybíral Z., Ph.D. Slovní agrese v partnerství Mgr. Macek Z., Šimková L. Čemu odolávají bezdětné rodiny? (cca 90 min) Mgr. Jana Šmolková Stavovská rada Pátek PhDr. Bakalář E. PhDr. Baštecká B. Doc. PhDr. Kratochvíl S. 2. Valná hromada Herec AULA Skrytá příčina mnohých rozvodů (cca 90 min) Ochrana poradců negativní dopad médií na naši práci Řešení manželských problémů (cca 90 min) Jaroslav Dušek změna programu vyhrazena SALONEK I SALONEK II PC program Poradna PhDr. Simon J. Skrytá dynamika v partnerských vztazích a rodinách, metoda rodinných konstelací (cca 120 min) PhDr. Krejčová L. Stresové a resilientní činitele v životě samoživitelek a jejich dětí (cca 45 min) Sobota AULA Mgr. Rezková L. IC panel role rodinných poraden v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím a jejich spolupráce s Intervenčními centry (IC) Závěr konference MUDr. Fifková H. Rodina a transsexualita (cca 90 min) Sekce sociálních pracovnic

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové,

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje, zastoupen náměstkem hejtmana senátorem Ing. Stanislavem Juránkem a Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. ZA ROK 2007, o. s. Obsah: Úvod 2 Cíle 3 Poslání 4 Statistika 5 Organizační členění 7 Zpráva o činnosti za rok 2007 8 Finanční zpráva 10 Záměry pro rok 2008 11 Kontaktní údaje 12 1 Úvod Na přelomu roku

Více

Práce s ohroženými rodinami

Práce s ohroženými rodinami Práce s ohroženými rodinami Komentáře k novele zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. Kolektiv autorů 2013 Obsah 1 Pěstounská péče a terénní práce... 4 1.1 První rok s novelou v náhradní

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY

METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu a dítě METODIKA SLUŽBY Podpora pro rodinu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE A TRANSFORMACE SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE vydal za finanční podpory Brno, říjen 2008 2008 Triada-Poradenské centrum o. s., Brno, All rights reserved ISBN 978-80-254-3353-9

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012

SKOK. Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na období 2008 2012 Generální partner NRZP ČR SKOK Číslo 3 / 2008 9. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením Vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR l www.nrzp.cz Programové

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí. Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace

III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí. Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového chování specializace versus integrace 2 III. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Primární prevence rizikového

Více

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 11.05.15 11:09 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DKC-VZ_2014-kor.indd obi 11.05.15 11:09 DKC-VZ_2014-kor.indd obii 11.05.15 11:09 Dětské krizové centrum děkuje vám všem, kteří s námi pomáháte chránit ohrožené děti. DKC-VZ_2014-kor.indd

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím.

Veškeré služby poskytuje v Krizovém centru pro děti a mládež a v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Krizové centrum pro děti a mládež Intervenční centrum pro oběti domácího násilí Sborník k desátému výročí založení organizace 1998-2008 SPONDEA je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je zlepšování

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace Jana Štybnarová a kol. ISBN: 978-80-86856-86-5 Vytvořeno v rámci projektu Cesta ke kvalitě

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ASOCIACE MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, o. s. 1 Obsah: Úvod..... 3 Cíle... 3 Poslání.. 4 Členská základna AMRP. 4 Volené orgány AMRP.. 5 Zpráva z činnosti v

Více