Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301"

Transkript

1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dnes hrou a poznáním vzhůru do života Č.j. SZSL 461/2013 Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy: Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem Dnes hrou a poznáním vzhůru do života vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do konkrétních podmínek školy.

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika žáků 2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Dlouhodobé projekty 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2. Pojetí základního vzdělávání 3.3. Výchovné a vzdělávací strategie 3.4. Klíčové kompetence 4. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4.1. Žáci vzděláváni podle IVP 4.2. Vzdělávání žáků s poruchami chování 4.3. Vzdělávání žáků z odlišného kulturního a sociálního prostředí 4.4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 5. Začlenění průřezových témat 6. Učební plán 6.1. Učební plán pro ročník 6.2. Učební plán pro ročník 7. Učební osnovy 7.1. Učební osnovy 1.stupně 7.2. Učební osnovy 2. stupně 8. Hodnocení žáků

3 1. Identifikační údaje a) Škola, sídlo, právní forma, identifikační číslo STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace) IČO : IZO : Telefon/fax : , / Webová adresa : zslipnik.cz b) Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa, kontakt Vedení školy: Statutární orgán, ředitelka školy Mgr. Miluše Juráňová Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Mádrová Výchovný poradce Mgr. Jana Mádrová Kontakt na zařízení : tel./fax ředitelka školy tel. ekonomka internetové stránky Koordinátor ŠVP: Mgr. Kateřina Zemánková Mgr. Táňa Musilová c) Všechny součásti školy a školského zařízení 1. Základní škola IZO : Střední škola IZO : Školní družina IZO : Školní jídelna, výdejna IZO : d) Datum zařazení do rejstříku škol Datum zřízení školy (příspěvková organizace) Datum zařazení do rejstříku škol : Poslední aktualizace v rejstříku : Platnost dokumentu: od Projednáno ve školské radě dne :

4 2. Charakteristika školy Činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, zejména vyhláškami MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vzdělává žáky s lehkým, středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením, žáky s více vadami a žáky s autismem způsobem, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem ve smyslu ustanovení 16 odst. 6. a odst. 8 školského zákona. Škola poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, které jim neumožňují zvládat požadavky vzdělávacích programů základní školy a základní školy praktické, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky. Nedílnou součástí činnosti školy jsou nejrůznější integrační aktivity zaměřené na začlenění žáků mezi zdravé děti. Integrace probíhá převážně formou společných akcí a zájmové činnosti. Škola umožňuje terapeutickou činnost v zájmových kroužcích, odborný informační a poradenský servis pro rodiče (školní poradenské pracoviště). Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání: C/01 Základní škola B/001 Pomocná škola dobíhající obor B/01 Základní škola speciální C/02 Praktická škola dvouletá Od zajišťuje škola výchovu a vzdělávání i žákům, kteří opakovaně výukově selhávají na běžné základní škole. Tento druh vzdělání je určen pro žáky, u nichž ani individuální zvýšená péče ze strany rodiny a školy dlouhodobě nevede k požadovanému zlepšení studijních výsledků, zpravidla se jedná o žáky s oslabeným nadáním. Těmto žákům nabízíme individuální integraci (začlenění) do třídy žáků se sníženým nadáním a od školního roku i skupinovou integraci pro žáky s poruchami

5 chování. Individuální i skupinová integrace vychází z individuálních potřeb žáka a respektuje tak především žákovo pracovní tempo, úroveň pozornosti či například potřeby delšího zácviku. Tito žáci, selhávající na běžné základní škole, jsou v tomto školním roce v rámci integrace vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je sestaven dle RVP pro základní školy. Výhodou integrace dlouhodobě výukově selhávajících žáků je snížení celkového stresu-zátěže žáka, ale i rodičů, kteří se podílejí na domácí přípravě na vyučování a následně tak zlepšení soustředění, práceschopnosti a celkového výkonu žáka. Podmínkou přijetí takového žáka je doporučení školského poradenského zařízení zpravidla Pedagogicko - psychologické poradny, která tak může učinit až po vyčerpání všech dostupných pedagogických prostředků a opatření (sem patří i opakování ročníku). Hlavním posláním výuky školy je příprava žáků pro praktický život, a to rodinný, občanský i profesní. Tomuto cíli jsou přizpůsobeny osnovy i metody práce ve všech předmětech. Vzdělávací program základní školy je otevřený a pružný systém, obsah učiva lze rozšířit či modifikovat podle individuálních schopností a možností žáků tak, aby žáci, kteří se budou v naší škole vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů dle běžné ZŠ, mohli bez větších obtíží zvládnout učivo základní školy a následně se zařadit do praktického života po absolvování středního vzdělávacího proudu. Absolventi základní školy mohou pokračovat v přípravě na budoucí povolání ve všech učebních oborech na středních odborných učilištích, kde vzhledem k výuce podle individuálních vzdělávacích plánů dle běžné ZŠ budou schopni úspěšně ukončit tyto náročnější učební obory Úplnost a velikost školy Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 se nachází v klidné a snadno dostupné části města s výhodnou dopravní obslužností. Většina žáků dojíždí ze spádových oblastí samostatně, část v doprovodu zákonných zástupců. Žákům s obtížnou orientací a pohyblivostí škola zajišťuje doprovod z autobusového stanoviště při cestě tam i zpět. Každoročně je na škole zřizována přípravná třída pro děti ze znevýhodněného sociálního

6 prostředí, ve které pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Vybavení školy Hlavní budova školy je dvoupodlažní, ze dvou stran průchozí. Pro žáky s poruchou hybnosti má škola bezbariérový vstup do všech částí budovy i na venkovní hřiště pomocí výtahu s vnitřním i venkovním výstupem. V areálu školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží rodičům a doprovodu imobilních žáků. V rámci rekonstrukce byla provedena i přístavba sportovního areálu a odborných pracoven. Rekonstrukce a přístavba byla zkolaudována v roce V současné době jsme moderní bezbariérovou školou s nadstandardním zařízením a vybavením jednotlivých učeben. V prostorách školy jsou na každém patře odpočinkové zóny, rehabilitační koutky. V půdních prostorách jsou vybudovány arteterapeutické dílny s panelovou výzdobou a výstavními koutky. V budově školy se v současné době nachází 12 tříd s barevně odlišným nábytkem, odborné pracovny, školní dílny, cvičná kuchyň, počítačová a multimediální učebna s interaktivní tabulí a komunikační centrum rovněž s interaktivní tabulí a prezentační technikou. Druhé patro je zařízeno jako centrum výchovy ke zdraví s rehabilitačními učebnami, snoezelenem a komunikační odbornou pracovnou, která je vybavena speciální výpočetní technikou zejména pro žáky s kombinovaným postižením a autismem. Součástí školy je školní poradenské pracoviště, které nabízí služby školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Kolem budovy školy je menší zahrada, která je využívána pro výuku pracovních činností a školní hřiště s umělohmotným povrchem, které zároveň slouží k pobytu žáků v době přestávek pro relaxaci, sportovní i společenské aktivity. Moderní rozlehlá škola vytváří podmínky pro sportovní i oddechové aktivity. Velká tělocvična s umělohmotným povrchem umožňuje pořádání sportovních turnajů a pravidelnou celoroční sportovní činnost žáků školy v návaznosti na projekty zdravého životního stylu. Materiální vybavení Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány.

7 Technické vybavení Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy novou technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny dvě učebny výpočetní techniky. Učebna č. 20 je nově vybavena prostřednictvím projektu OPVK-EU peníze školám. Má 12 stanic a interaktivní tabuli s připojením na internet. Učitelé mají k dispozici počítač ve sborovně a ve většině kabinetů ( cílem je minimálně jeden počítač v každém kabinetě). Počítače jsou umístěny i ve třídách pro imobilní žáky. Ve škole jsou k dispozici 3 kopírky, 5 laserových tiskáren z toho 1 barevná, 3 barevné inkoustové tiskárny. Počítače na hlavní budově jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Škola po technické stránce disponuje kvalitně vybavenou učebnou dílen, keramickou dílnou včetně keramické pece a rehabilitačními učebnami s vodní postelí, masážním lehátkem, terapeutickým kuličkovým bazénem, rehabilitační houpačkou, didaktickými pomůckami a nábytkem. Psychohygienické podmínky Pro odpočinek je k dispozici školní družina pro mladší žáky, dojíždějící a žáky ze speciálních tříd. Od jara do podzimu mají žáci přístup na školní hřiště v době velké přestávky, stoly pro stolní tenis a odpočinkové zóny v prostorách tříd a chodeb. Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí včetně bezbariérového přístupu a sprchových boxů odděleně pro chlapce, dívky, pracovníky školy a veřejnost při pronajímání tělocvičny.. Celá budova je opatřena zabudovanými vertikálními žaluziemi. Škola má nadstandardní hygienické zázemí. Žáci tělesně handicapovaní využívají k přesunu do tříd výtah. Třídy odpovídají hygienickým normám, jsou prostorné, světlé a čisté. Všechny třídy mají polohovatelný nábytek odpovídající velikosti a potřebám žáků. Režim vyučování je sestavován s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Vyučování probíhá ve vyučovacích hodinách a střídá se s pracovním a odpočinkovým režimem. Učitelé kladou důraz na dostatek relaxace a aktivní pohyb. Podle věku a individuálních potřeb žáků je stanoven stravovací a pitný režim. Všechny prostory ve škole jsou upraveny pro bezpečný pohyb žáků, je pravidelně dodržována kontrola zařízení a vybavení školy z hlediska jejich bezpečnosti. V případě úrazu jsou dostupné lékárničky, které jsou vybaveny materiálem k poskytnutí první pomoci. Učitelé jsou každoročně proškoleni v oblasti poskytování první pomoci. Pedagogické

8 dohledy na chodbách a v jídelně jsou zveřejněny a v praxi důsledně dodržovány. Pedagogičtí pracovníci školy při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků vychází zejména z rizik možného ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň je přihlíženo k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotním stavu. Pravidelně seznamujeme žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Psychosociální podmínky Ve škole se snažíme vytvářet příjemné prostředí, poskytovat žákům zdravé učení a nabízet otevřené partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání, které poskytujeme našim žákům, je propojené se skutečným životem. Žáci si osvojují to, co má pro ně praktický smysl, co je vede k praktické zkušenosti. V rámci vzdělávání naplňujeme potřeby žáků k jejich všestrannému prospěchu. Ochraňujeme žáky před násilím, šikanováním i proti dalšímu rizikovému chování. Vytváříme příznivé sociální klima, přistupujeme k otevřenosti, úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhému Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je odborně kvalifikován pro výkon funkce pedagogického pracovníka v oboru speciální pedagogika. Do týmu pedagogů patří také 8 asistentů pedagoga, kteří spolupracují ve třídě se speciálním pedagogem. Všichni učitelé si především prohlubují odborné znalosti. Každoročně se zúčastní několika vzdělávacích akcí v rámci DVPP, zaměřených zejména na speciálně pedagogickou diagnostiku, nové aktivizační formy a metody práce. Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení školní speciální pedagog, výchovný poradce, metodik primární prevence Charakteristika žáků Vzděláváme lipenské i dojíždějící žáky ze spádové oblasti mikroregionu Lipensko a Hranicko včetně Přerovska. Většina žáků má lehké mentální postižení vyžadující speciálně pedagogické vzdělávání. Žáky základní školy speciální jsou děti s těžkým mentálním postižením, s kombi-

9 novaným postižením a autismem. V těchto případech se opíráme o zkušenosti speciálně pedagogických center. Od zajišťuje škola výchovu a vzdělávání i žákům, kteří opakovaně výukově selhávají na běžné základní škole. Tento druh vzdělání je určen pro žáky, u nichž ani individuální zvýšená péče ze strany rodiny a školy dlouhodobě nevede k požadovanému zlepšení studijních výsledků, zpravidla se jedná o žáky s oslabeným nadáním. Těmto žákům nabízíme individuální integraci (začlenění) do třídy žáků se sníženým nadáním a od školního roku i skupinovou integraci pro žáky s poruchami chování. Individuální i skupinová integrace vychází z individuálních potřeb žáka a respektuje tak především žákovo pracovní tempo, úroveň pozornosti či například potřeby delšího zácviku. Tito žáci, selhávající na běžné základní škole, jsou v tomto školním roce v rámci integrace vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je sestaven dle RVP pro základní školy. Výhodou integrace dlouhodobě výukově selhávajících žáků je snížení celkového stresu-zátěže žáka, ale i rodičů, kteří se podílejí na domácí přípravě na vyučování a následně tak zlepšení soustředění, práceschopnosti a celkového výkonu žáka. Podmínkou přijetí takového žáka je doporučení školského poradenského zařízení zpravidla Pedagogicko - psychologické poradny, která tak může učinit až po vyčerpání všech dostupných pedagogických prostředků a opatření (sem patří i opakování ročníku) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, na pravidelných rodičovských schůzkách, v době konzultačních hodin, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti, besídky, jarmarky apod.). Rodiče jsou o činnosti školy informováni na webových stránkách. Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času, Městskou knihovnou, Základní uměleckou školou, Dětským domovem v Lipníku nad Bečvou, s PPP Přerov, Domovem důchodců a tělovýchovnými organizacemi ve městě. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akci pro širokou veřejnost.

10 2.6. Dlouhodobé projekty Škola má dlouhou tradici a ve své činnosti se zaměřuje zejména na následující oblasti: multikulturní výchova zařazení žáků jiných národností do vzdělávání, jejich jazyková příprava a zapojení do činnosti tříd a školy spolupráce se zřizovatelem účast a vystoupení na kulturních, sportovních a společenských akcích různorodá nabídka vyučovacích metod a postupů činnostní učení, kooperativní vyučování, projektové vyučování široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů velké spektrum zájmových kroužků fungující výchovné poradenství spolupráce s SPC a PPP nejen při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, ale také při výběru povolání žáků, spolupráce s úřadem práce i se středními školami kvalitní příprava žáků k dalšímu profesnímu uplatnění pravidelné besedy s odborníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů drogy AIDS, partnerský život, šikana, dětská kriminalita zapojení do projektové činnosti Integrace romské komunity veřejná vystoupení žáků pro charitativní organizace, dětské domovy, domovy důchodců aj. výchova dětí ke vztahu k životnímu prostředí sběr druhotných surovin (papír, PET láhve, hliník) integrace dětí s výchovnými problémy do výuky péče o talentované žáky sportovního a uměleckého zaměření, účast na soutěžích a olympiádách pořádání exkurzí, škol v přírodě, výletů návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, městské knihovny, galerií bohaté sportovní vyžití žáků sportovní dny, pravidelné sportovní aktivity o velkých přestávkách na školním hřišti spolupráce se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy příspěvky na kurzy, sportovní dny a jiné aktivity školy

11 péče o zdravý chrup dětí pravidelné stomatologické prohlídky dětí v ordinaci v budově školy Škola se dlouhodobě zapojuje do projektových aktivit zejména do dlouhodobých evropských projektů (OP RLZ, OP VK), projekty primární prevence, projekty Integrace romské komunity atd. Téma projektů volí koordinátoři i ostatní vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. Projekty realizují vyučující se svými žáky. Jsou pro daný školní rok upřesněny v ročním plánu podle podmínek školy a potřeb žáků. Přehled, realizace a hodnocení projektů je pravidelnou součástí Výroční zprávy školy pro daný školní rok. Od je realizován Projekt OPVK-EU peníze středním školám CZ.1.07/1.5.00/ Klíč do života. ICT s využitím interaktivní tabule a dovybaveny učebny a třídy střední školy v oblasti ICT zařízení. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou má za cíl vychovávat a vzdělávat žáky školy tak, aby po ukončení povinné devítileté docházky opouštěli školu vzdělaní, slušní a úspěšní absolventi, kteří se uplatní ve svém osobním i profesním životě a získají základ pro celoživotní vzdělávání. Škola je zaměřena na : - inkluzivní vzdělávání,tzn. vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení - výchovu a vzdělávání v duchu spolupráce - výchovu a vzdělávání pro život - výchovu a vzdělávání, která vede k osamostatnění se a soběstačnosti - výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu - výchovu k smysluplnému využití volného času

12 chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, více činnostního učení se zaměřením na praxi zavádíme do výuky efektivní metody, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu výrazně posilujeme výuku cizích jazyků jako nezbytnost pro budoucí život v EU vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporujeme výuku na počítačích a jejich všestranné využívání preferujeme sportovní výchovu a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) 3.2. Pojetí základního vzdělávání Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních vzdělávání. Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob řešení problémů.

13 Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít variabilnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti Výchovné a vzdělávací strategie Cíle základního vzdělávání 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Získávat a vyhledávat potřebné informace; propojovat informace s praktickým životem Vést žáky k samostatné přípravě na vyučování Diskutovat o výsledcích práce

14 Vytvářet pozitivní vztah k učení Využívat kladné hodnocení a zpětnou vazbu 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Rozvíjet tvůrčí myšlení Upřednostňovat skupinové vyučování Využívat soutěží a olympiád k rozvoji logického myšlení 3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Využívat všech forem komunikačních prostředků Vést k výstižnému a souvislému projevu Rozvíjet komunikační schopnosti a umění naslouchat 4. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Stanovit pravidla činnosti kolektivu Řád školy Upevňovat vztahy učitel rodič žák ( SRPDŠ a Rada školy ) Využívat projektové a skupinové vyučování Vštěpovat slušné chování, morální hodnoty a toleranci mezi lidmi 5. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Dodržovat stanovená pravidla ve škole i mimo ni Aktivně se zapojovat do kulturního dění ve škole i mimo ni Vést žáky k národní hrdosti i ke spolupráci s jinými národnostmi 6. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě Klást důraz na prožitek radost z prožití úspěchu

15 Učit žáky zvládat emoce správně reagovat v emočně vypjatých situacích Vést žáky k aktivní ochraně přírody a životního prostředí Vážit si práce a výsledku práce své i druhých, neničit majetek jiných Vést k empatii 7. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů Rozvíjet spolupráci s rodiči, policií, PPP a dalšími organizacemi Vytvářet pro žáky vhodné prostředí a zároveň je vést ke spolupráci při jeho vytváření a zodpovědnosti za něj 8. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a k duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat slabým, postiženým, nemocným a starým lidem Rozvíjet reciproční projekty Motivovat žáky k toleranci a porozumění jiným lidem, etnikům Naučit žáky přijímat odlišnosti Seznamovat žáky s jinými kulturami 9. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Spolupráce s UP IPS při volbě povolání Umožnit žákům poznávat pracovní náplně různých profesí Vést k respektu a úctě ke společensky přínosným povoláním Vést žáky k dodržování pravidel při plnění pracovních povinností Pravdivě informovat rodiče o schopnostech a vědomostech žáků a doporučit vhodný typ školy

16 Specifické cíle školy připravovat žáky k flexibilnímu způsobu života v rámci EU, motivovat je k učení cizích jazyků naučit žáky získávat a třídit informace, hledat a řešit problémy, rozvíjet morální hodnoty a prosazovat strategie trvale udržitelného rozvoje rozvíjet dopravní informovanost žáků, pravidelně informovat o BESIP a upozorňovat na ekologické dopady dopravy vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání, naučit žáky přijímat kladné i záporné hodnocení a nést důsledky svých rozhodnutí, jednání a chování, eliminovat sociálně patologické jevy, neničit hodnoty a práci druhých podněcovat zájem o regionální dění a vzbuzovat pocit sounáležitosti 3.4. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci

17 základního vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, ale získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. Kompetence k učení vztah žáka k učení ovlivňujeme vytvářením příjemného a pozitivního školního klimatu k osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení v hojné míře využíváme her, soutěží a názorných demonstrací učíme žáka získávat informace z více zdrojů učební a informační texty, knihovna, výukové programy, internet a další multimediální zdroje vedeme žáka k samostatnému vyhledávání dílčích i ucelených informací a orientaci v informačních zdrojích, v praktických a opakovaných činnostech ho učíme odlišovat podstatné od nepodstatného průběžně u žáků rozvíjíme slovní zásobu, učíme žáky pracovat s encyklopediemi ( pracujeme s abecedními seznamy v praxi ) společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznávání vlastních možností, schopností i limitů pro některé žáky připravujeme individuální vzdělávací plány, které průběžně

18 doplňujeme a modifikujeme umožňujeme žákovi prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, soutěže, projekty, skupinové a individuální práce) a jejich srovnávání s pracemi ostatních žáků motivujeme žáka k dalšímu učení kladným hodnocením a důrazem na jeho výkony, pokroky a další možnosti ( žák je hodnocen podle svých možností a schopností) zadáváme žákovi úlohy vycházející v co největší míře z praktického života při práci s žákem uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru znevýhodnění v praktických činnostech umožňujeme žákovi pravidelně a více způsoby si ověřovat získané poznatky a dovednosti na praktických příkladech seznamujeme žáka s negativními dopady nízké úrovně vzdělání na praktický život (trh práce, problematika nezaměstnanosti) a motivujeme ho k následnému odbornému vzdělávání. Kompetence k řešení problémů průběžným monitorováním a rozborem problémových situací učíme žáka rozpoznávat a pojmenovat konkrétní problémy a jejich závažnost vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských či vztahových problémů, společné spolupráci postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů vedeme žáka k hledání nových řešení a k uvědomění si vlastních kvalit, možností, limitů a samostatnosti vedeme žáka k vytváření vlastních plánů a pracovních postupů vytvářením a rozvíjením mezipředmětových vztahů podněcujeme žáka k hledání souvislostí formou modelových situací, dramatizace a problémových úloh učíme žáka samostatnému úsudku a rozhodování umožňujeme žákovi otevřeně se vyjadřovat k problémům kolektivu i školy a navrhovat společná řešení

19 jednotným a jednoznačným výkladem práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky svých rozhodnutí předkládáním alternativních řešení problémových situací učíme žáka samostatnému rozhodování soustavným povzbuzováním a kladným hodnocením podněcujeme žákovo sebevědomí a důvěru k vlastním rozhodnutím Kompetence komunikativní kladením otevřených otázek vedeme žáky k vyjadřování celými větami a tento způsob vyjadřování důsledně vyžadujeme vhodnými podněty a problémovými úlohami vedeme žáka ke kladení a správnému formulování otázek, předkládáme mu informace motivující k doplňujícím otázkám žákovi vždy poskytujeme dostatečný časový prostor k vyjádření zadáváním jednoznačných, srozumitelných pokynů a otázek učíme žáka naslouchat a co nejlépe porozumět obsahu sdělení předkládáme žákovi širokou škálu učebních a doplňujících materiálů zadáváním samostatných prací učíme žáka orientovat se v knihách a jiných tištěných materiálech, získané informace správně chápat, třídit, případně vlastními slovy prezentovat při tematických besedách a diskusních kruzích umožňujeme žákovi zadávat ústní i písemné dotazy a podněty podporujeme komunikaci mezi žáky přes internet technikou řízeného dialogu učíme žáka formulovat a obhajovat vlastní názory vedeme žáka ke klidnému a věcnému řešení konfliktních situací, jdeme mu v tomto směru příkladem nácvikem i praktickými činnostmi učíme žáka poznávat a správně používat technické, informační a komunikační prostředky (práce s telefonem, zásady komunikace přes mobil, školní internetová pošta ) formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností formou her a cvičení učíme žáka zvládat způsoby neverbální komunikace

20 podporou přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy v komunikaci mezi žáky pomocí netradičních forem výuky (dramatizace, modelové situace) učíme žáka zásadám pravidel vystupování a komunikace ve světě dospělých ( pozdrav, představení se, podání ruky a podobně ) Kompetence sociální a personální jednotným a jednoznačným výkladem jeho práv a povinností učíme žáka přijímat důsledky vlastních rozhodnutí máme jasně a jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, umožňujeme žákovi podílet se v určité míře na formulaci těchto pravidel pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti žákovi vždy přesně objasňujeme, zač je chválen, kárán či sankcionován, kladná i záporná hodnocení prospěchu i chování následují vždy bezprostředně ve výuce upřednostňujeme metody skupinová práce a vzájemné pomoci při učení poskytujeme žákovi prostor pro kritické hodnocení práce skupiny, třídy, případně i celé školy pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat ve skupině různé role a uvědomovat si odlišnou míru odpovědnosti zprostředkováním osobních kontaktů a prožitků vedeme žáka k maximální toleranci a schopnosti empatie ve vztahu k lidem odlišným, nemocným či postiženým seznamováním žáka s kulturními a duchovními tradicemi, jejich vysvětlováním a dodržováním vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách a jejich kořenech pomáháme žákovi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích jejich objasňováním, rozborem a případným hledáním řešení

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola Štětí, Školní 559

Základní škola Štětí, Školní 559 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Štětí, Školní 559 Do školy s chutí a bez obav Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika ŠVP 4 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od hraní k vědění Moudrý není ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace č. 2 Schváleno Školskou radou dne 4. 9. 2013 Nabývá účinnosti

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Název ŠVP ZV:...

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více