Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011"

Transkript

1 Události ve Šluknovském výb žku Ministerstvo vnitra, 2011

2 P edkládaný text popisuje pouze aktivity Ministerstva vnitra a Policie R v souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku. Nepopisuje aktivity jiných resort, samospráv, nevládních organizací apod. Byl zpracován na základ podklad Krajského editelství Policie Ústeckého kraje, Policejního prezidia a Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu. V souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku je nutné zd raznit, že práce Ministerstva vnitra a Policie R má své mantinely. Primárn se zde potýkáme s problémy sociálními a nikoli bezpe nostními. V této souvislosti je t eba apelovat na aktivn jší innost našich partner samospráv, jiných resort, nevládních organizací a v bec všech ob an.

3 1. Bezpe nostní problémy v Ústeckém kraji spojené se sociáln vylou enými lokalitami poznatky z policejní práce s menšinami V sou asné dob je registrována siln jší a dlouhodob jší migrace osob z ad romského etnika v rámci regionu Krajského editelství policie Ústeckého kraje. Již existující ghetta jsou vylid ována a p esouvána do jiných ástí kraje. Vznikají ghetta nová, nebo se rozši ují ta stávající. Již delší dobu rovn ž dochází k ob asné migraci z region jiných krajských editelství. Toto p emís ování je ale recipro ní, stabilní a nemá masivní charakter. Oproti roku 2010 v 1. pololetí 2011 markantn p ibývá nových ghett v celé R. Ta vznikají migrací zadlužených lidí. Od roku 2006 jich vzniklo na území R asi 330. Do Šluknovského výb žku se za poslední p lrok p est hovalo p es 200 sociáln vylou ených osob, které v tšinou pochází z Litvínova, Varnsdorfu, Teplic, Semil, Nového Boru a eské Lípy. Ministerstvo vnitra zpracovalo pro své ú ely plánování preventivních opat ení novou mapu sociáln vylou ených lokalit. Vznikla z údaj obsažených ve Zpráv o situaci romské menšiny za rok 2010 a z aktuálních poznatk manažer prevence kriminality krajských ú ad (viz p ílohy. 1 a 2). Obecn bezpe nostní rizika spojená se sociáln vylou enými lokalitami spo ívají zejména v páchání majetkové a násilné trestné innosti, dochází k výrob a distribuci psychotropních a návykových látek, projev m vandalismu, krádežím barevných kov, rušení no ního klidu, trestné innosti násilného charakteru, a to p evážn ze strany mladistvých pachatel. Bezpe nostní situace ve Šluknovském výb žku (Územní odbor D ín) zaznamenala výrazné zhoršení ve druhé polovin lo ského roku a zejména pak v roce letošním, kdy došlo k nár stu nápadu trestné innosti, ale i nápadu p estupk na n kterých teritoriích jednotlivých obvodních odd lení Šluknovského výb žku. Celkov po et zjišt ných trestných in v Územním odboru D ín stoupl v období od do na 3282, což je nár st o 435 trestných in ; to odpovídá zvýšení po tu zjišt ných trestných in o 15,3 %. K nejv tšímu nár stu došlo v oblasti majetkové delikvence, p edevším u drobných krádeží a vloupání. Ve srovnávaném období v 1. pololetí tohoto roku (cca ¼) u Územního odboru D ín z 1606 trestných in v roku 2010 na 2074 trestných in v roce Tato trestná innost však není rovnom rn rozprost ena a tak m že lokáln na území jednoho až dvou obvodních odd lení policie dojít až k 200% nár stu jejího nápadu. V oblasti p estupkového ízení k nejv tšímu nár stu došlo u majetkových p estupk, a to na Územním odboru Teplice (+ 481) a D ín (+ 327); k nejvyššímu nár stu p estupk na úseku proti ve ejnému po ádku a ob anskému soužití došlo na územním odboru Most (+383), Chomutov (+254) a D ín (+198).

4 Podle všech ukazatel má na tomto vývoji výrazný podíl zvýšení stavu rezident z ad tzv. sociáln slabých obyvatel rekrutujících se zejména z p ist hovalc do tohoto regionu z oblastí Teplicka, Mostecka, dalších lokalit Ústeckého kraje. Negativní situaci dále vyost ilo sest hování t chto problematických nájemník do ubytoven. Noví p ist hovalci z ad sociáln slabých žádají ihned po nast hování a získání trvalého pobytu dávky v hmotné nouzi a p ísp vky na bydlení. Pro jednotlivé obce, kde tato ghetta vznikají, to znamená silnou finan ní zát ž. V Ústeckém kraji policie eviduje n kolik sociáln vylou ených rizikových lokalit (p íloha. 2): Okres Chomutov Litom ice Louny Teplice Ústí nad Labem Most D ín Lokality podle obvodních odd lení policie OOP Chomutov, OOP Chomutov- erovická, OOP Jirkov, OOP Kada, OOP Klášterec nad Oh í OOP Litom ice, OOP Libochovice, OOP Terezín, OOP Lovosice, OOP Roudnice nad Labem, OOP Št tí OOP Louny, OOP Postoloprty OOP Bílina, OOP Duchcov, OOP Krupka OOP Trmice, OOP St eliv, OOP Nešt mice, OOP Krásné B ezno OOP Janov, OOP Litvínov, OOP Most OOP D ín, OOP Varnsdorf, OOP Šluknov

5 O t chto lokalitách P R disponuje konkrétn jšími poznatky, ty však zde nejsou uvád ny. D vod vyplývá z obavy, aby jejich zve ejn ní nebylo zneužito extremisty i jinými osobami, které se na otázce sociáln vylou ených lokalit cht jí zviditelnit. Z pohledu policist z Územního odboru D ín jsou rizikovými lokalitami Varnsdorf, Šluknov a Rumburk. Policie registruje nespokojenost majoritní ásti populace, která si st žuje p edevším na kriminalitu Rom na neromech jak ve ve erních tak i denních hodinách. Zmi ovány jsou p evážn krádeže na osobách, loupeže, vydírání, vyhrožování, krádeže prosté a krádeže vloupáním. Dále se jedná o drobnou p estupkovou kriminalitu drobné krádeže železa a kov od dom a zahrad. Zmi ováno je i údajné nevhodné chování na ve ejnosti. Tyto nevhodné jevy bývají spojovány s údajným zneužíváním sociálních dávek. Zde je nutné zd raznit, že se nejedná o poznatky policie o skute né situaci, ale poznatky policie o vnímání situace ze strany velké ásti majoritní populace. Z tohoto d vodu panuje mezi policisty obava z extremist, kte í cht jí zneužít t chto nálad a vtáhnout tamní obyvatelstvo jak do demonstrací, tak i do nepovolených pr vod a pochod sm ujících do vylou ených lokalit, kde by se n kte í z obyvatel Šluknovského výb žku mohli zapojit do konkrétních útok proti konkrétním Rom m. Samotná existence t chto sociáln vylou ených lokalit, p ípadn konkrétní interetnické spory nejsou v sou asné dob podle policie nejrizikov jší. Aktuálním problémem je hrozba rozší ení protiromských nálad ze Šluknovska do jiných ástí regionu nebo R. Dalším problémem je odliv problémových osob z v tších m st, kde se soust e ují policejní síly, do menších m st nebo obcí, kde budou op t páchat protiprávní innost. Místní obyvatelé se preventivn brání p ílivu potenciáln problémových osob nap. zapalováním vhodných budov k jejich nast hování. Situaci dále komplikuje vysoká nezam stnanost v regionu (cca 13 %). Prakticky žádný tamní podnik p íslušníky národnostních menšin ve v tší mí e nezam stnává. Trestná innost a p estupky páchané p íslušníky menšin nejsou statisticky evidovány. V ústeckém regionu se jeví jako významná drogová trestná innost. Na výrob konopných drog se podílely výrazn ji osoby vietnamské národnosti, na distribuci tvrdých drog (hlavn pervitin a heroin) zna nou mírou participovali Romové (respektive osoby mající specifické fyziologické znaky, nebo kritérium etnické identity i kritérium kultury nebylo možné uplatnit). V tšina pachatel (bez ohledu na národnost) opakovan páchající majetkovou trestnou innost je podle poznatk policie i uživateli drog. Romové (pro jejich ozna ení je op t uplatn no kritérium fyzických charakteristik, nebo vyslýchané osoby se k romské národnosti hlásí výjime n ) jsou mezi recidivujícími pachateli krádeží pom rn významn zastoupeni, lze se tedy domnívat, že pat í i mezi asté konzumenty drog.

6 2. Pozadí nepokoj ve Šluknovském výb žku Incidenty zmapované v posledních m sících lze vnímat jako signál sociáln - -ekonomického pnutí a projev sociáln vylou ené oblasti. Projevy extremismu, resp. obecn rasov motivované incidenty, jsou zde sekundární. Hlavním motivem jsou zjevn sociální, ekonomické a demografické faktory, a to v etn sociálního vylou ení. V této souvislosti jsou asto p edstaviteli místní samosprávy akcentovány problémy dlouhodobé nezam stnanosti, nár stu kriminality anebo vznik ghett, v nichž se zdržují sociáln vylou ení ob ané, asto z jiných region republiky. Za spoušt cí signál nepokoj ve Šluknovském výb žku lze ozna it dva incidenty ze srpna tohoto roku. V prvním p ípad napadla 7. srpna skupina Rom ma etami hosty baru Pivní pomoc v Novém Boru a zp sobila jim vážná zran ní. V druhém p ípad došlo 21. srpna v Rumburku k útoku v tší skupiny Rom na skupinu šesti osob. Dne si rumburský incident p evzali na základ v cné p íslušnosti kriminální policisté Krajského editelství policie Ústeckého kraje. V sou asné dob je stíháno 6 pachatel, probíhá vazební vyšet ování 3 pachatel (3 pachatelé jsou na svobod ). Jedná se o trestné iny t žké ublížení na zdraví dle 145/1,2f, ublížení na zdraví dle 146/1,2e, Poškození cizí v ci podle 228/1, výtržnictví dle 358/1 tr. zákona. Na situaci promptn reagovali zástupci místní i regionální samosprávy, kte í ji akcentovali v médiích a razantn požadovali pomoc úst edních orgán ve ejné správy. 2.1 Další incidenty V pr b hu m síce srpna a zá í policie ešila ve Šluknovském výb žku dále 8 relevantních incident, z nichž n které byly zneužívány extremisty k rozdmýchávání interetnického nap tí. Jednalo se zejména o loupeže, krádež a výtržnictví. Mediální pozornost vzbudil p ípad d tského gangu vedeného nezletilou osobou, používající p ezdívku Terorista. V souvislosti s ním byly evidovány t i trestné iny. Nezletilý v dce party byl na podn t Orgánu sociáln -právní ochrany d tí Varnsdorf umíst n do d tského diagnostického ústavu. 2.2 Role médií Oba výše zmín né incidenty na sebe upoutaly zna nou mediální pozornost. Vedle zp sob provedení byly zd raz ovány zejména etnický p vod pachatel a rasový motiv. Zárove byly asto medializovány i marginální incidenty mezi ob ma skupinami obyvatel. Zpravodajské pokrytí d ní na Šluknovsku lze z pohledu policie hodnotit spíše jako tenden ní a vyhran né. Je t eba též zd raznit, že pozornost médií dopomáhala projev m ob anského aktivismu, který byl dále koordinován a usm r ován v prost edí virtuálních sociálních sítí. Významnou komunika ní a koordina ní platformou jsou p edevším virtuální sociální sít typu Facebook, diskusní fóra na blozích i mediálních serverech pod lánky k tématu. V i ob ma incident m se okamžit vymezila spontánní reakce širší ve ejnosti. V tomto prost edí fakticky spontánn vznikla iniciativa Bezpe né domovy v Novém Boru a Ob anský odpor Rumburk, jehož znak p st protínající papír, nápadn p ipomíná extremisty používanou symboliku. V rámci této skupiny se asto objevují p ísp vky hanobící Romy anebo vyzývající k násilí proti Rom m.

7 3. Demonstrace ve Šluknovském výb žku 3.1 Obecné informace P i demonstracích hrozilo riziko p echodu z pokojné demonstrace v násilnosti, ni ení majetku a ohrožení života a zdraví osob, nebo byl p edpoklad, že shromážd ní ob an využijí ke své ú asti i extremistické skupiny a dále hrozily p ímé útoky ob an na sociáln vylou ené osoby obývající místní ubytovací za ízení. Za hlavní cíle provád ných policejních opat ení bylo stanoveno zamezení p ímého fyzického kontaktu mezi ú astníky demonstrací a osobami sociáln vylou enými na míst konání demonstrací a po p ípadné trase pochod zamezit narušování ve ejného po ádku a tomu, aby se po trase radikální ú astníci ozbrojili a tím eliminovat rizika možných škod na život, zdraví a majetku ob an. Velice se osv d ila práce antikonfliktních tým, které operovaly p i všech demonstracích a pochodech jak p ed jejich za átkem, tak v pr b hu p ímo v centru d ní, v ubytovnách a v hotelu SPORT. Jejich cílem bylo vykomunikovat jak s demonstrujícími, tak s obyvateli sociáln vylou ených lokalit ur itá pravidla chování. Jejich práce m la zásadní podíl na zvládnutí provád ných opat ení. V regionu je dále v intenzivním kontaktu s obyvateli sociáln vylou ených lokalit sty ná d stojnice pro menšiny z Krajského editelství policie Ústeckého kraje s cílem zajišt ní jejich bezpe nosti v pr b hu demonstrací (stejn jako lenové antikonfliktních tým jak p ed, tak v pr b hu demonstrací). Tato policistka informuje obyvatele daných lokalit o plánovaných opat eních policie a ujiš uje je o zajišt ní jejich bezpe nosti ze strany Policie R. Usiluje o zklidn ní nap tí a prevenci eskalace konflikt. V rámci nasazování techniky bylo v maximální mí e využito Letecké služby P R, kdy pro ídící innost štábu byly záb ry z vrtulník obrovským p ínosem pro ízení sil v terénu, a to zejména po ádkových jednotek. Spolupráce se starosty m st Varnsdorf, Rumburk i Šluknov byla na velice dobré úrovni, v etn zajišt ní kompetentní osoby ur ené k rozpoušt ní jednotlivých shromážd ní. Kladn lze hodnotit i spolupráci s majitelem hotelu SPORT, který byl pro místní obyvatele autoritou. V rámci Libereckého kraje fungovala dobrá spolupráce se samosprávou m sta Nový Bor. 3.2 Nasazená technika a prost edky Zpo átku byl zajiš ován ve ejný po ádek ve Šluknovském výb žku silami Územního odboru D ín. Na zjišt né a po ádané akce byla vyhlašována bezpe nostní opat ení, primárn zajiš ovaná po ádkovou jednotkou Krajského editelství policie Ústeckého kraje (dále jen K P ÚL ) cca 200 policist a Antikonfliktním týmem K P ÚL. V p ípad vyšší rizikovosti bezpe nostních opat ení byly po ádkové síly posilovány z jiných kraj doposud Speciální po ádkovou jednotkou z Prahy, Brna a Ostravy a Krajskými po ádkovými jednotkami Liberec, Plze, Pardubice a Hradec Králové. P ed samotnými bezpe nostními opat eními ve vylou ených lokalitách od 8. zá í p sobili lenové Antikonfliktních tým a policejní preventisté, jejichž úkolem bylo seznámení tamních obyvatel s p ipravovanými opat eními a úkoly policie.

8 P ímý výkon služby ve m stech Šluknovského výb žku byl od posilován silami Speciální po ádkové jednotky z Prahy (60 policist ). Od do byl výkon služby posílen silami a prost edky Speciální po ádkové jednotky Brno (50 policist ), v týdnech od do silami Speciální po ádkové jednotky Ostrava. Projev m extremismu i p íprav a zvládání bezpe nostních opat ení se aktivn v novali specialisté Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu (dále jen ÚOOZ ) v etn zástupc Národního kontaktního bodu pro terorismus. P enášet zkušenosti ze zvládání demonstrací v sociáln vylou ených lokalitách p ijeli zástupci Policejního prezidia. eští policisté rovn ž spolupracovali se svými zahrani ními kolegy z N mecka a Polska. K vý tu nasazených uniformovaných i neuniformovaných policist lze doplnit využití vrtulníku Letecké služby P R, st íka e, služební kynologie (psi), hipologie (kon ) i policist Odboru cizinecké policie. V dob nepokoj policisté ve spolupráci s dalšími subjekty (nap. Generální editelství cel) ešili i jiné problémy nap. kontrolní akce v hernách, ubytovacích za ízeních, aktivity proti výrobc m a distributor m drog (produkce metamfetaminu, obchod s lé ivy). 3.3 Chronologický p ehled protestních akcí a jejich dynamika (u akcí explicitn zmi ován po et pravicových extremist, a jejich zastoupení bylo vesm s marginální): Nový Bor Protestní shromážd ní bez vazby na pravicové extremisty (dále jen PEX) v reakci na napadení host a obsluhy baru Pivní pomoc v Novém Boru ze dne 7. srpna. Akce prob hla bez incident Varnsdorf Akce ohlášená L. Kohoutem a následn zrušená v reakci na zhoršující se bezpe nostní situaci na Šluknovsku. Ú ast cca osob. Bez vazby na PEX Varnsdorf Shromážd ní s ú astí asi 200 osob, pouze místní jednotlivci z prost edí pravicových extremist (dále jen PEX ), kte í se nijak výrazn neprojevovali Rumburk Shromážd ní ob anské iniciativy Ob anský odpor Rumburk. Ú ast až osob, n kolik desítek PEX. Snaha o vyprovokování incidentu p ed obydlím rodiny Rom. Zákrok proti 200hlavému davu, použity donucovací prost edky proti n kolika agresivním jedinc m. S ohledem na p ítomnost žen a d tí zákrok proveden se zvýšenou opatrností. Zajišt no 5 osob pro podez ení z protiprávního jednání a ustanoveny dv osoby podez elé z trestné innosti. Jedna osoba p edvedena na policii v Rumburku na základ p íkazu k p edvedení. Nasazeno 295 policist, jeden z nich utrp l lehké zran ní. Zajišt ny sekera, ma eta, obušek, baseballová pálka a vzduchovka Varnsdorf Akce svolaná Svobodnou mládeží (PEX). Akce se zú astnilo osob, následného pr vodu vyvolaného výzvou Lukáše Kohouta se ú astnilo zhruba 300 osob, které se dále shromáždily v blízkosti bývalého hotelu Sport, jednoho z inkriminovaných dom obývaných romskou komunitou. Shromážd ní i následný pochod prob hly bez incident, ú ast byla tvo ena v drtivé v tšin místní populací.

9 Byla zaznamenána p ítomnost osob sympatizujících s PEX, v po tu cca osob. Tyto osoby se asto výrazn neprojevovaly, své sympatie i p íslušnosti nevyjad ovaly ani od vy, ani dopl ky, lze tak p edpokládat, že se mohlo jednat o monitor p ipravenosti policie a její reakce na pohyb i výskyt davu v rizikových lokalitách. Zajišt n svolavatel Kohout pro podez ení z p estupku proti shromaž ovacímu zákonu, jedna osoba p edvedena ke zjišt ní totožnosti a následn realizována pro p estupek proti zákonu o zbraních a st elivu. Zadokumentován p estupek s rasovým podtextem se zatím neustanoveným pachatelem. Na opat ení nasazeno 348 policist Nedošlo ke škodám na majetku a zdraví, nebylo použito donucovacích prost edk. Nebyly zajišt ny žádné v ci Varnsdorf Akce se zú astnilo osob, z ehož p ibližn bylo stoupenc PEX. V davu byly zjevné agresivní, až bojové nálady. K ú asti na akci vyzývala jak Svobodná mládež (SM), tak Autonomní nacionalisté (AN) prost ednictvím svých web. Elementy t chto organizací v etn radikálních a dlouhodob aktivních stoupenc v po tu cca osob byly na míst rovn ž p ítomny. Tyto se aktivn podílely na sm rování davu. Mezi stoupenci PEX byla zjevná vyšší míra komunikace a koordinace, r zné skupiny se pokoušely p ekonávat policejní zátarasy a opat ení v rizikových lokalitách. Tímto lze sobotní akci považovat zejména za zkoušku policejních sil a opat ení, nálad a zejména možné podpory ze strany místního obyvatelstva. B hem zákroku bylo 8 osob zajišt no pro p estupky. ty i osoby zadrženy pro trestné iny (násilí proti ú ední osob, poškozování cizí v ci a T s rasovým podtextem). Lehce zran na jedna osoba p i použití donucovacích prost edk (osoba podez elá z útoku na ú ední osobu, ošet ení nežádala). Nasazeno 388 policist. Zadrženy násady, sekera, ma eta, po íz a baseballová pálka Varnsdorf Shromážd ní Pochod m stem za nižší kriminalitu. Svolavatelem byl Lukáš Kohout a Tereza Nováková. Svolavatel nem l podle m stského ú adu oprávn ní ke svolání shromážd ní. Sešlo se cca ob an, nedošlo k žádným projev m. Z místa byl p edveden Lukáš Kohout, nebo se nedostavil bez ádné omluvy na p edvolání na policii. Poškozeno vozidlo, ve kterém sed l Kohout. Zajišt na baseballová pálka. Zajišt ny 3 osoby (p estupek v doprav, neuposlechnutí výzvy). Použity donucovací prost edky proti cca 50 osobám. Ke zran ní nedošlo. Nasazeno 250 policist Nový Bor Shromážd ní ob anské iniciativy Násilí není ešení (NNR) se od v okolí ulice Severní ú astnilo zhruba 120 osob, z nichž v tšina byla p evážn místních. Dále bylo na míst p ítomno p ibližn stoupenc levicového extremismu (dále jen LEX ). Akce prob hla bez incident Nový Bor Shromážd ní a pochod D lnické strany sociální spravedlnosti (dále jen DSSS ). Sraz ú astník prob hl mezi 12 a 13 hodinou p ed vlakovým nádražím. Následného pochodu se zú astnilo p ibližn 500 osob, zejména p ívrženc krajní pravice, v etn radikálních element v po tu osob. Byla zaznamenána p ítomnost zástupc PEX scény z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Jiho eského kraje, Vyso iny a dále zejména z Karlovarského,

10 Plze ského, St edo eského a Ústeckého kraje. Významná ú ast byla zaznamenána u element z Prahy, cca osob Varnsdorf Shromážd ní DSSS a spontánní nepovolený pochod. Od prob hl na nám stí E. Beneše mítink DSSS s ú astí p ibližn osob, p evážn místních obyvatel. Pochodu, který následoval po oficiálním ukon ení a který sm oval k inkriminovaným ubytovnám, se zú astnilo dle odhad osob, z nichž zhruba 400 lze klasifikovat jako stoupence PEX. K prvnímu incidentu došlo v ulici D lnická, kdy se dav pokoušel p es policejní zátaras proniknout k hotelu Sport obývaným romskou komunitou. Po zásahu P R se z hlavního shromážd ní odd lily skupinky zhruba osob, v tšina stoupenc PEX a tyto pokra ovaly sm rem k ubytovn na ulici T. G. Masaryka, která je další sociáln vylou enou lokalitou. Následného shromážd ní v tomto prostoru se ú astnilo odhadem osob, zejména PEX, ú ast místních lze odhadovat na max. 100 osob, avšak radikáln ji vystupujících. B hem tohoto shromážd ní došlo ke dv ma p ípad m pokus o pr nik policejním kordonem, a to za použití lahví, kamen, popelnic i pyrotechniky. Následný zákrok zp sobil odd lení menších skupin, které se poté uchýlily do místních pohostinství i se zdržovaly ve m st. K n kolika incident m došlo v no ních hodinách. Celkem bylo zadrženo 35 osob, z toho 3 osoby pro páchání trestného inu založení, podpora a propagace hnutí sm ujícího k potla ení práv a svobod lov ka. Jedenkrát se jednalo o násilí proti ú ední osob. 32 osob bylo zadrženo pro spáchání p estupku, zejména narušení ve ejného po ádku a neuposlechnutí výzvy ve ejného initele. Zhruba osob je známo z prost edí PEX, p ípadn z páchání výtržnictví spojeného s fenoménem diváckého násilí. Došlo ke t em zran ním policist, zran né civilní osoby byly ošet eny na chirurgické ambulanci ve Varnsdorfu, jedna osoba, obvin ná z útoku na ú ední osobu, byla ošet ena policejní služebn. Zadrženy baseballové pálky, el. paralyzér, nože, kladivo, ty e, top rko apod. Nasazeno 400 policist. V pr b hu bezpe nostního opat ení, zejména pak p i eskalaci nap tí v ulicích D lnická, Nymburská, Partyzán a v okolí ubytovny v ulici T. G. Masaryka, bezprost edn hrozilo i trvalo záke né fyzické napadání p ítomných osob a zejména policist ze strany ásti agresivních jedinc z davu, kte í sofistikovan využívali zhušt né elo davu jako lidský štít pro krytí svých fyzických výpad proti policist m po ádkových jednotek, který byl provád n za pomoci házení p edm t, ale i vyst elováním kamen z ru ních prak, házení i najížd ní popelnicemi i kontejnery na tuhý komunální odpad proti policist m po ádkových jednotek, ale i fyzickým napadáním p i bezprost edním kontaktu s policisty. Projevy a agresivita sm ovaly k aktivnímu a cílenému vyvolávání fyzických st et zejména s policisty po ádkových jednotek Rumburk Akce ob anské iniciativy NNR. Shromážd ní zhruba osob, bez narušení ve ejného po ádku a jiných incident Rumburk Shromážd ní DSSS. Od 20 hodin prob hlo shromážd ní s ú astí zhruba 300 osob, zejména místních, jelikož elementy PEX scény z staly zejména ve Varnsdorfu.

11 Varnsdorf Demonstrace proti policejnímu násilí. Neohlášená akce s ú astí cca 150 ob an. Následného pr vodu se zú astnilo jen 60 lidí. Po 15 minutách se dav rozešel. Nebyla zadržena žádná osoba, nebylo použito donucovacích prost edk, nevznikla škoda na majetku ani na zdraví. Nasazeno 260 policist Varnsdorf Akce p vodn ohlášená Lucií Zenkerovou (stíhána pro 405, motivem na triku popírala genocidu b hem 2. sv. války) a Lukášem Kohoutem, ozna ená jako náboženské shromážd ní, byla zahájena ve Byla zaznamenána ú ast osob, zejména místních obyvatel s p ibližn 100 osobami ze spektra PEX. Podobn jako p i p edchozích akcích následný pr vod zamí il k ubytovn v bývalém hotelu Sport, po ur ité dob pak k ubytovn v ulici T. G. Masaryka. Akce prob hla bez incidentu s po ádkovými silami. 15 osob p edvedeno k ov ení totožnosti, 2 osoby zadrženy. Zajišt ny mimo jiné n ž a sekyra. Nasazeno 565 policist Varnsdorf Shromážd ní a následný pochod zhruba ob an s ú astí p ibližn PEX za odstoupení místní samosprávy. Ú ast radikálních element byla ovlivn na paraleln po ádanými akcemi PEX v Kladn a Moravskoslezském kraji. V inkriminovaných lokalitách, v ul. T. G. Masaryka a Žitavská, p ítomno celkem LEX. Akce prob hla bez incident. Nasazeno 500 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní organizované Ob anským odporem Rumburk (OOR) zrušeno. Svolavatel a zástupce OOR místo shromážd ní distribuoval v centru m sta letáky zam ené proti místním podnikatel m. Zú astnilo se 134 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s minimální reflexí místních obyvatel, s ú astí cca osob. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist Varnsdorf Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s ú astí cca 200 osob. Následný pochod byl zrušen po adatelem. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist.

12 3.4 Vy íslení provozních náklad na jednotlivé akce v rámci bezpe nostních opat ení na Šluknovsku (tuzemské cestovné, pohonné hmoty, istící a desinfek ní prost edky, hygienické prost edky, pitný režim): Datum akce Náklady v K Náklady na policejní opat ení (náklady na pohotovosti a p es asy, b žné mzdové náklady nejsou zahrnuty): Datum Policisté Zam stnanci ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Celkem ,00 K ,00 K

13 3.6 Poznatky z komunikace antikonfliktních tým : P i nasazení AKT ob ané zmi ovali: Zvyšující se kriminalitu a trestní nepostižitelnost nezletilých pachatel, nejen p ípad teroristy. Nezájem politik. Jediný, kdo se místních ob an zastal, jsou DSSS a pravicoví extremisté, kte í jsou místními ob any idealizováni, chápáni jako spasitelé. Ne innost orgán státní správy, kraje a m sta. Arogantní a provokativní chování sociáln vylou ených (lidé jdoucí ze zam stnání jsou údajn astováni urážlivými a výhr žnými výk iky osob žijících z dávek státní sociální podpory). Špatná práce místní obecní policie i Policie R opakovan zmi ováno, že se policisté sociáln vylou ených bojí, protože i policisté a strážníci mají rodiny a sociáln vylou ení ví, kde bydlí. Stát údajn zvýhod uje oproti pravideln pracujícím nezam stnané sociáln vylou ené, kte í mají parazitovat na systému. Stát, policie a neziskové organizace chrání pouze sociáln vylou ené, každý pokus o jejich kritiku zpravidla kon í obvin ním toho, kdo problém otev el, rasismem. Stejn tak stát posuzuje rasové útoky pouze jedním sm rem (v p ípad, že je poškozeným Rom, v opa ném p ípad se rasový podtext tém nezkoumá). Po prudká kritika zákroku policie proti shromážd ní (P R se obrací proti vlastním lidem, je popíráno protiprávní jednání PEX). Prudké odsouzení zónové taktiky policie zákroky nejsou vedeny proti n kolika jednotlivc m, kte í se dopouští protiprávního jednání, ale proti celému davu pokojných místních ob an, mezi kterými jsou i sta í lidé a d ti. S pokra ujícím asem se sice po et ú astník demonstrací zmenšuje, ale zvyšuje se pom rné zastoupení radikálních místních ob an, nekomunikujících agresivních osob snažících se o konfrontaci se všemi zú astn nými stranami. Osoby pouze p ihlížející, i zvažující zapojení do protest se na posledních demonstracích již tém nevyskytují.

14 leny AKT byly registrovány následující nálady mezi osobami shromážd nými na demonstracích: Negativní vnímání stávajících politických p edstavitel státních, krajských i obecních. Negativní vnímání innosti státních orgán na všech úrovních, zejména však komunální. Vztek, zloba, pocit bezmocnosti, frustrace z aktuálního stavu v regionu oproti pokojnému stavu v dobách nedávno minulých. Vysoká agresivita a nep átelský postoj u ásti místních ob an, patrná zejména u senior, i matek s malými d tmi. Po silná protipolicejní nálada. V davu se snadno ší ily neúmysln i úmysln ší ené fámy a smyšlenky. Idealizace svolavatele shromážd ní Lukáše Kohouta a dalších osob organizujících shromážd ní bez ohledu na motivy jednání t chto osob, jejich charakter, i trestní minulost (v p ípad Kohouta je tato bagatelizována). Prudké negativní reakce davu na každou negativní zmínku o L. Kohoutovi. S prodlužující se adou demonstrací je snaha o eliminaci uklid ujícího vlivu AKT na shromážd né osoby, tito jsou organizátory shromážd ní nabádáni, aby s AKT již nemluvili, že nejlepší zp sob, jak ušet it finan ní prost edky by pro ministra Kubiceho bylo zrušit AKT, stále ast jší je snaha osob kolem Kohouta a organizátor shromážd ní každou snahu AKT o komunikaci s ú astníky shromážd ní narušit lží a úmysln nepravdivými fámami ( lidi, oni nás cht jí rozpustit, zakázat ). Silný nár st spikleneckých teorií o policejních provokatérech v civilním od vu, kte í se mají vydávat za PEX. Jejich cílem má být vyprovokování incidentu a následné udávání osob. Objevují se paralely s rokem 1989 a demonstracemi b hem Mezinárodního m nového fondu. Údajní policejní agenti, práska i a provokaté i jsou dokumentováni mobilními telefony. Po snaha místních ob an vy lenit z davu místní p íslušníky PEX. P evážná komunikace mezi ú astníky se odehrává prost ednictvím sociálních sítí. Odsouzení vlivu všech zmanipulovaných médií (všechny celoplošné televize, v tšina tisku). Absence po adatelské služby vedla k nerespektování podmínek shromážd ní a nesouladu skute nosti s informacemi uvedenými na oznámení o konání shromážd ní. Za po adatele byl v n kterých p ípadech vydáván AKT.

15 3.7 innost speciálních po ádkových jednotek (SPJ) Na opat ení se pr b žn vyst ídala SPJ Praha, SPJ Brno a SPJ Ostrava v pr m rném po tu 51 policist. Nápl innosti ur uje instruktáž, kterou pravideln provádí vy len ný vedoucí pracovník z jednotlivých, shora uvedených, obvodních odd lení. Služba je sm ována do oblastí s vyšším po tem sociáln vylou ených obyvatel, heren, no ních podnik. Dále pak policisté vykonávají klasickou hlídkovou službu dle pot eb jednotlivých odd lení a aktuální bezpe nostní situace. P ítomnost SPJ jednozna n zklidnila situaci ve Šluknovském výb žku, zejména pak vyvoláním pocitu vyššího bezpe í u ob an. Pokleslo drobné pouli ní delikventní jednání. Klasický nápad trestné innosti, zejména majetkové a násilné, dot en nebyl. Setrvání SPJ nelze p esn odhadnout s tím, že po ty nasazených policist se mohou dle vývoje bezpe nostní situace snižovat. 3.8 Celkové vy íslení výdaj policie za innost ve Šluknovském výb žku Výdaje na každodenní innost a mimo ádná bezpe nostní opat ení jsou uvedeny v p íloze Šluknovští Romové a demonstrace Pochody kolem romských obydlí jsou pro jejich obyvatele velmi stresující. Mají strach o d ti a rodiny. Prost ednictvím demonstrací a pochod se ješt více prohlubuje nap tí mezi majoritou a minoritou. Zt žují se tak možnosti inkluze sociáln vylou ených. Velice negativn se projevila innost r zných skupin osob, které nabádají n které Romy k blokádám i vytvá ení domobran s tím, že p islibují svou ú ast. Jedná se v tšinou o skupiny lidí angažujících se v politických i jiných organizacích, kte í se cht jí zviditelnit. N kte í Romové tak cítí podporu v situaci, kterou považují za neúnosnou. Existuje obava, že by mohli t chto výzev využít. Podn cování t chto bojovných nálad bylo zaznamenáno i v jiných p ípadech, nap. b hem extremistické demonstrace v P erov v roce Jiné d ležité skute nosti k nepokoj m na Šluknovsku Lze konstatovat, že je snahou vedení jednotlivých m st, zejména Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova ešit vzniklé problémy a komunikovat s ob any. Starosta m sta Varnsdorfu Martin Louka si svolal k ve ejné diskuzi ob any m sta Varnsdorf do kina Panorama, na den V kin Panorama se sešlo cca 200 ob an k jednání se starostou m sta a zástupci. Diskuze prob hla v bou livé atmosfé e. Další setkání p edstavitel m sta a ob an prob hlo dne od 10 hodin op t v kin Panorama ve m st Varnsdorf. Ú astnilo se jej cca 300 ob an, kte í vedli vášnivou diskuzi s vedením m sta.

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

SPRÁVA MAJETKU M STA

SPRÁVA MAJETKU M STA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ve ejná ekonomika SPRÁVA MAJETKU M STA Administration of property of city Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan ŠELEŠOVSKÝ,

Více

Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický 3 projekt,

Média prezentovala vznik Národní gardy (dále jen NG) jako vigilantistický 3 projekt, Národní garda: krátký p íb h 1 National Guard: a short story Autor: Josef Smolík 2 Email: josef@mail.muni.cz Abstract This article describes history of the National Guard, its activities and particular

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více