Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011"

Transkript

1 Události ve Šluknovském výb žku Ministerstvo vnitra, 2011

2 P edkládaný text popisuje pouze aktivity Ministerstva vnitra a Policie R v souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku. Nepopisuje aktivity jiných resort, samospráv, nevládních organizací apod. Byl zpracován na základ podklad Krajského editelství Policie Ústeckého kraje, Policejního prezidia a Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu. V souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku je nutné zd raznit, že práce Ministerstva vnitra a Policie R má své mantinely. Primárn se zde potýkáme s problémy sociálními a nikoli bezpe nostními. V této souvislosti je t eba apelovat na aktivn jší innost našich partner samospráv, jiných resort, nevládních organizací a v bec všech ob an.

3 1. Bezpe nostní problémy v Ústeckém kraji spojené se sociáln vylou enými lokalitami poznatky z policejní práce s menšinami V sou asné dob je registrována siln jší a dlouhodob jší migrace osob z ad romského etnika v rámci regionu Krajského editelství policie Ústeckého kraje. Již existující ghetta jsou vylid ována a p esouvána do jiných ástí kraje. Vznikají ghetta nová, nebo se rozši ují ta stávající. Již delší dobu rovn ž dochází k ob asné migraci z region jiných krajských editelství. Toto p emís ování je ale recipro ní, stabilní a nemá masivní charakter. Oproti roku 2010 v 1. pololetí 2011 markantn p ibývá nových ghett v celé R. Ta vznikají migrací zadlužených lidí. Od roku 2006 jich vzniklo na území R asi 330. Do Šluknovského výb žku se za poslední p lrok p est hovalo p es 200 sociáln vylou ených osob, které v tšinou pochází z Litvínova, Varnsdorfu, Teplic, Semil, Nového Boru a eské Lípy. Ministerstvo vnitra zpracovalo pro své ú ely plánování preventivních opat ení novou mapu sociáln vylou ených lokalit. Vznikla z údaj obsažených ve Zpráv o situaci romské menšiny za rok 2010 a z aktuálních poznatk manažer prevence kriminality krajských ú ad (viz p ílohy. 1 a 2). Obecn bezpe nostní rizika spojená se sociáln vylou enými lokalitami spo ívají zejména v páchání majetkové a násilné trestné innosti, dochází k výrob a distribuci psychotropních a návykových látek, projev m vandalismu, krádežím barevných kov, rušení no ního klidu, trestné innosti násilného charakteru, a to p evážn ze strany mladistvých pachatel. Bezpe nostní situace ve Šluknovském výb žku (Územní odbor D ín) zaznamenala výrazné zhoršení ve druhé polovin lo ského roku a zejména pak v roce letošním, kdy došlo k nár stu nápadu trestné innosti, ale i nápadu p estupk na n kterých teritoriích jednotlivých obvodních odd lení Šluknovského výb žku. Celkov po et zjišt ných trestných in v Územním odboru D ín stoupl v období od do na 3282, což je nár st o 435 trestných in ; to odpovídá zvýšení po tu zjišt ných trestných in o 15,3 %. K nejv tšímu nár stu došlo v oblasti majetkové delikvence, p edevším u drobných krádeží a vloupání. Ve srovnávaném období v 1. pololetí tohoto roku (cca ¼) u Územního odboru D ín z 1606 trestných in v roku 2010 na 2074 trestných in v roce Tato trestná innost však není rovnom rn rozprost ena a tak m že lokáln na území jednoho až dvou obvodních odd lení policie dojít až k 200% nár stu jejího nápadu. V oblasti p estupkového ízení k nejv tšímu nár stu došlo u majetkových p estupk, a to na Územním odboru Teplice (+ 481) a D ín (+ 327); k nejvyššímu nár stu p estupk na úseku proti ve ejnému po ádku a ob anskému soužití došlo na územním odboru Most (+383), Chomutov (+254) a D ín (+198).

4 Podle všech ukazatel má na tomto vývoji výrazný podíl zvýšení stavu rezident z ad tzv. sociáln slabých obyvatel rekrutujících se zejména z p ist hovalc do tohoto regionu z oblastí Teplicka, Mostecka, dalších lokalit Ústeckého kraje. Negativní situaci dále vyost ilo sest hování t chto problematických nájemník do ubytoven. Noví p ist hovalci z ad sociáln slabých žádají ihned po nast hování a získání trvalého pobytu dávky v hmotné nouzi a p ísp vky na bydlení. Pro jednotlivé obce, kde tato ghetta vznikají, to znamená silnou finan ní zát ž. V Ústeckém kraji policie eviduje n kolik sociáln vylou ených rizikových lokalit (p íloha. 2): Okres Chomutov Litom ice Louny Teplice Ústí nad Labem Most D ín Lokality podle obvodních odd lení policie OOP Chomutov, OOP Chomutov- erovická, OOP Jirkov, OOP Kada, OOP Klášterec nad Oh í OOP Litom ice, OOP Libochovice, OOP Terezín, OOP Lovosice, OOP Roudnice nad Labem, OOP Št tí OOP Louny, OOP Postoloprty OOP Bílina, OOP Duchcov, OOP Krupka OOP Trmice, OOP St eliv, OOP Nešt mice, OOP Krásné B ezno OOP Janov, OOP Litvínov, OOP Most OOP D ín, OOP Varnsdorf, OOP Šluknov

5 O t chto lokalitách P R disponuje konkrétn jšími poznatky, ty však zde nejsou uvád ny. D vod vyplývá z obavy, aby jejich zve ejn ní nebylo zneužito extremisty i jinými osobami, které se na otázce sociáln vylou ených lokalit cht jí zviditelnit. Z pohledu policist z Územního odboru D ín jsou rizikovými lokalitami Varnsdorf, Šluknov a Rumburk. Policie registruje nespokojenost majoritní ásti populace, která si st žuje p edevším na kriminalitu Rom na neromech jak ve ve erních tak i denních hodinách. Zmi ovány jsou p evážn krádeže na osobách, loupeže, vydírání, vyhrožování, krádeže prosté a krádeže vloupáním. Dále se jedná o drobnou p estupkovou kriminalitu drobné krádeže železa a kov od dom a zahrad. Zmi ováno je i údajné nevhodné chování na ve ejnosti. Tyto nevhodné jevy bývají spojovány s údajným zneužíváním sociálních dávek. Zde je nutné zd raznit, že se nejedná o poznatky policie o skute né situaci, ale poznatky policie o vnímání situace ze strany velké ásti majoritní populace. Z tohoto d vodu panuje mezi policisty obava z extremist, kte í cht jí zneužít t chto nálad a vtáhnout tamní obyvatelstvo jak do demonstrací, tak i do nepovolených pr vod a pochod sm ujících do vylou ených lokalit, kde by se n kte í z obyvatel Šluknovského výb žku mohli zapojit do konkrétních útok proti konkrétním Rom m. Samotná existence t chto sociáln vylou ených lokalit, p ípadn konkrétní interetnické spory nejsou v sou asné dob podle policie nejrizikov jší. Aktuálním problémem je hrozba rozší ení protiromských nálad ze Šluknovska do jiných ástí regionu nebo R. Dalším problémem je odliv problémových osob z v tších m st, kde se soust e ují policejní síly, do menších m st nebo obcí, kde budou op t páchat protiprávní innost. Místní obyvatelé se preventivn brání p ílivu potenciáln problémových osob nap. zapalováním vhodných budov k jejich nast hování. Situaci dále komplikuje vysoká nezam stnanost v regionu (cca 13 %). Prakticky žádný tamní podnik p íslušníky národnostních menšin ve v tší mí e nezam stnává. Trestná innost a p estupky páchané p íslušníky menšin nejsou statisticky evidovány. V ústeckém regionu se jeví jako významná drogová trestná innost. Na výrob konopných drog se podílely výrazn ji osoby vietnamské národnosti, na distribuci tvrdých drog (hlavn pervitin a heroin) zna nou mírou participovali Romové (respektive osoby mající specifické fyziologické znaky, nebo kritérium etnické identity i kritérium kultury nebylo možné uplatnit). V tšina pachatel (bez ohledu na národnost) opakovan páchající majetkovou trestnou innost je podle poznatk policie i uživateli drog. Romové (pro jejich ozna ení je op t uplatn no kritérium fyzických charakteristik, nebo vyslýchané osoby se k romské národnosti hlásí výjime n ) jsou mezi recidivujícími pachateli krádeží pom rn významn zastoupeni, lze se tedy domnívat, že pat í i mezi asté konzumenty drog.

6 2. Pozadí nepokoj ve Šluknovském výb žku Incidenty zmapované v posledních m sících lze vnímat jako signál sociáln - -ekonomického pnutí a projev sociáln vylou ené oblasti. Projevy extremismu, resp. obecn rasov motivované incidenty, jsou zde sekundární. Hlavním motivem jsou zjevn sociální, ekonomické a demografické faktory, a to v etn sociálního vylou ení. V této souvislosti jsou asto p edstaviteli místní samosprávy akcentovány problémy dlouhodobé nezam stnanosti, nár stu kriminality anebo vznik ghett, v nichž se zdržují sociáln vylou ení ob ané, asto z jiných region republiky. Za spoušt cí signál nepokoj ve Šluknovském výb žku lze ozna it dva incidenty ze srpna tohoto roku. V prvním p ípad napadla 7. srpna skupina Rom ma etami hosty baru Pivní pomoc v Novém Boru a zp sobila jim vážná zran ní. V druhém p ípad došlo 21. srpna v Rumburku k útoku v tší skupiny Rom na skupinu šesti osob. Dne si rumburský incident p evzali na základ v cné p íslušnosti kriminální policisté Krajského editelství policie Ústeckého kraje. V sou asné dob je stíháno 6 pachatel, probíhá vazební vyšet ování 3 pachatel (3 pachatelé jsou na svobod ). Jedná se o trestné iny t žké ublížení na zdraví dle 145/1,2f, ublížení na zdraví dle 146/1,2e, Poškození cizí v ci podle 228/1, výtržnictví dle 358/1 tr. zákona. Na situaci promptn reagovali zástupci místní i regionální samosprávy, kte í ji akcentovali v médiích a razantn požadovali pomoc úst edních orgán ve ejné správy. 2.1 Další incidenty V pr b hu m síce srpna a zá í policie ešila ve Šluknovském výb žku dále 8 relevantních incident, z nichž n které byly zneužívány extremisty k rozdmýchávání interetnického nap tí. Jednalo se zejména o loupeže, krádež a výtržnictví. Mediální pozornost vzbudil p ípad d tského gangu vedeného nezletilou osobou, používající p ezdívku Terorista. V souvislosti s ním byly evidovány t i trestné iny. Nezletilý v dce party byl na podn t Orgánu sociáln -právní ochrany d tí Varnsdorf umíst n do d tského diagnostického ústavu. 2.2 Role médií Oba výše zmín né incidenty na sebe upoutaly zna nou mediální pozornost. Vedle zp sob provedení byly zd raz ovány zejména etnický p vod pachatel a rasový motiv. Zárove byly asto medializovány i marginální incidenty mezi ob ma skupinami obyvatel. Zpravodajské pokrytí d ní na Šluknovsku lze z pohledu policie hodnotit spíše jako tenden ní a vyhran né. Je t eba též zd raznit, že pozornost médií dopomáhala projev m ob anského aktivismu, který byl dále koordinován a usm r ován v prost edí virtuálních sociálních sítí. Významnou komunika ní a koordina ní platformou jsou p edevším virtuální sociální sít typu Facebook, diskusní fóra na blozích i mediálních serverech pod lánky k tématu. V i ob ma incident m se okamžit vymezila spontánní reakce širší ve ejnosti. V tomto prost edí fakticky spontánn vznikla iniciativa Bezpe né domovy v Novém Boru a Ob anský odpor Rumburk, jehož znak p st protínající papír, nápadn p ipomíná extremisty používanou symboliku. V rámci této skupiny se asto objevují p ísp vky hanobící Romy anebo vyzývající k násilí proti Rom m.

7 3. Demonstrace ve Šluknovském výb žku 3.1 Obecné informace P i demonstracích hrozilo riziko p echodu z pokojné demonstrace v násilnosti, ni ení majetku a ohrožení života a zdraví osob, nebo byl p edpoklad, že shromážd ní ob an využijí ke své ú asti i extremistické skupiny a dále hrozily p ímé útoky ob an na sociáln vylou ené osoby obývající místní ubytovací za ízení. Za hlavní cíle provád ných policejních opat ení bylo stanoveno zamezení p ímého fyzického kontaktu mezi ú astníky demonstrací a osobami sociáln vylou enými na míst konání demonstrací a po p ípadné trase pochod zamezit narušování ve ejného po ádku a tomu, aby se po trase radikální ú astníci ozbrojili a tím eliminovat rizika možných škod na život, zdraví a majetku ob an. Velice se osv d ila práce antikonfliktních tým, které operovaly p i všech demonstracích a pochodech jak p ed jejich za átkem, tak v pr b hu p ímo v centru d ní, v ubytovnách a v hotelu SPORT. Jejich cílem bylo vykomunikovat jak s demonstrujícími, tak s obyvateli sociáln vylou ených lokalit ur itá pravidla chování. Jejich práce m la zásadní podíl na zvládnutí provád ných opat ení. V regionu je dále v intenzivním kontaktu s obyvateli sociáln vylou ených lokalit sty ná d stojnice pro menšiny z Krajského editelství policie Ústeckého kraje s cílem zajišt ní jejich bezpe nosti v pr b hu demonstrací (stejn jako lenové antikonfliktních tým jak p ed, tak v pr b hu demonstrací). Tato policistka informuje obyvatele daných lokalit o plánovaných opat eních policie a ujiš uje je o zajišt ní jejich bezpe nosti ze strany Policie R. Usiluje o zklidn ní nap tí a prevenci eskalace konflikt. V rámci nasazování techniky bylo v maximální mí e využito Letecké služby P R, kdy pro ídící innost štábu byly záb ry z vrtulník obrovským p ínosem pro ízení sil v terénu, a to zejména po ádkových jednotek. Spolupráce se starosty m st Varnsdorf, Rumburk i Šluknov byla na velice dobré úrovni, v etn zajišt ní kompetentní osoby ur ené k rozpoušt ní jednotlivých shromážd ní. Kladn lze hodnotit i spolupráci s majitelem hotelu SPORT, který byl pro místní obyvatele autoritou. V rámci Libereckého kraje fungovala dobrá spolupráce se samosprávou m sta Nový Bor. 3.2 Nasazená technika a prost edky Zpo átku byl zajiš ován ve ejný po ádek ve Šluknovském výb žku silami Územního odboru D ín. Na zjišt né a po ádané akce byla vyhlašována bezpe nostní opat ení, primárn zajiš ovaná po ádkovou jednotkou Krajského editelství policie Ústeckého kraje (dále jen K P ÚL ) cca 200 policist a Antikonfliktním týmem K P ÚL. V p ípad vyšší rizikovosti bezpe nostních opat ení byly po ádkové síly posilovány z jiných kraj doposud Speciální po ádkovou jednotkou z Prahy, Brna a Ostravy a Krajskými po ádkovými jednotkami Liberec, Plze, Pardubice a Hradec Králové. P ed samotnými bezpe nostními opat eními ve vylou ených lokalitách od 8. zá í p sobili lenové Antikonfliktních tým a policejní preventisté, jejichž úkolem bylo seznámení tamních obyvatel s p ipravovanými opat eními a úkoly policie.

8 P ímý výkon služby ve m stech Šluknovského výb žku byl od posilován silami Speciální po ádkové jednotky z Prahy (60 policist ). Od do byl výkon služby posílen silami a prost edky Speciální po ádkové jednotky Brno (50 policist ), v týdnech od do silami Speciální po ádkové jednotky Ostrava. Projev m extremismu i p íprav a zvládání bezpe nostních opat ení se aktivn v novali specialisté Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu (dále jen ÚOOZ ) v etn zástupc Národního kontaktního bodu pro terorismus. P enášet zkušenosti ze zvládání demonstrací v sociáln vylou ených lokalitách p ijeli zástupci Policejního prezidia. eští policisté rovn ž spolupracovali se svými zahrani ními kolegy z N mecka a Polska. K vý tu nasazených uniformovaných i neuniformovaných policist lze doplnit využití vrtulníku Letecké služby P R, st íka e, služební kynologie (psi), hipologie (kon ) i policist Odboru cizinecké policie. V dob nepokoj policisté ve spolupráci s dalšími subjekty (nap. Generální editelství cel) ešili i jiné problémy nap. kontrolní akce v hernách, ubytovacích za ízeních, aktivity proti výrobc m a distributor m drog (produkce metamfetaminu, obchod s lé ivy). 3.3 Chronologický p ehled protestních akcí a jejich dynamika (u akcí explicitn zmi ován po et pravicových extremist, a jejich zastoupení bylo vesm s marginální): Nový Bor Protestní shromážd ní bez vazby na pravicové extremisty (dále jen PEX) v reakci na napadení host a obsluhy baru Pivní pomoc v Novém Boru ze dne 7. srpna. Akce prob hla bez incident Varnsdorf Akce ohlášená L. Kohoutem a následn zrušená v reakci na zhoršující se bezpe nostní situaci na Šluknovsku. Ú ast cca osob. Bez vazby na PEX Varnsdorf Shromážd ní s ú astí asi 200 osob, pouze místní jednotlivci z prost edí pravicových extremist (dále jen PEX ), kte í se nijak výrazn neprojevovali Rumburk Shromážd ní ob anské iniciativy Ob anský odpor Rumburk. Ú ast až osob, n kolik desítek PEX. Snaha o vyprovokování incidentu p ed obydlím rodiny Rom. Zákrok proti 200hlavému davu, použity donucovací prost edky proti n kolika agresivním jedinc m. S ohledem na p ítomnost žen a d tí zákrok proveden se zvýšenou opatrností. Zajišt no 5 osob pro podez ení z protiprávního jednání a ustanoveny dv osoby podez elé z trestné innosti. Jedna osoba p edvedena na policii v Rumburku na základ p íkazu k p edvedení. Nasazeno 295 policist, jeden z nich utrp l lehké zran ní. Zajišt ny sekera, ma eta, obušek, baseballová pálka a vzduchovka Varnsdorf Akce svolaná Svobodnou mládeží (PEX). Akce se zú astnilo osob, následného pr vodu vyvolaného výzvou Lukáše Kohouta se ú astnilo zhruba 300 osob, které se dále shromáždily v blízkosti bývalého hotelu Sport, jednoho z inkriminovaných dom obývaných romskou komunitou. Shromážd ní i následný pochod prob hly bez incident, ú ast byla tvo ena v drtivé v tšin místní populací.

9 Byla zaznamenána p ítomnost osob sympatizujících s PEX, v po tu cca osob. Tyto osoby se asto výrazn neprojevovaly, své sympatie i p íslušnosti nevyjad ovaly ani od vy, ani dopl ky, lze tak p edpokládat, že se mohlo jednat o monitor p ipravenosti policie a její reakce na pohyb i výskyt davu v rizikových lokalitách. Zajišt n svolavatel Kohout pro podez ení z p estupku proti shromaž ovacímu zákonu, jedna osoba p edvedena ke zjišt ní totožnosti a následn realizována pro p estupek proti zákonu o zbraních a st elivu. Zadokumentován p estupek s rasovým podtextem se zatím neustanoveným pachatelem. Na opat ení nasazeno 348 policist Nedošlo ke škodám na majetku a zdraví, nebylo použito donucovacích prost edk. Nebyly zajišt ny žádné v ci Varnsdorf Akce se zú astnilo osob, z ehož p ibližn bylo stoupenc PEX. V davu byly zjevné agresivní, až bojové nálady. K ú asti na akci vyzývala jak Svobodná mládež (SM), tak Autonomní nacionalisté (AN) prost ednictvím svých web. Elementy t chto organizací v etn radikálních a dlouhodob aktivních stoupenc v po tu cca osob byly na míst rovn ž p ítomny. Tyto se aktivn podílely na sm rování davu. Mezi stoupenci PEX byla zjevná vyšší míra komunikace a koordinace, r zné skupiny se pokoušely p ekonávat policejní zátarasy a opat ení v rizikových lokalitách. Tímto lze sobotní akci považovat zejména za zkoušku policejních sil a opat ení, nálad a zejména možné podpory ze strany místního obyvatelstva. B hem zákroku bylo 8 osob zajišt no pro p estupky. ty i osoby zadrženy pro trestné iny (násilí proti ú ední osob, poškozování cizí v ci a T s rasovým podtextem). Lehce zran na jedna osoba p i použití donucovacích prost edk (osoba podez elá z útoku na ú ední osobu, ošet ení nežádala). Nasazeno 388 policist. Zadrženy násady, sekera, ma eta, po íz a baseballová pálka Varnsdorf Shromážd ní Pochod m stem za nižší kriminalitu. Svolavatelem byl Lukáš Kohout a Tereza Nováková. Svolavatel nem l podle m stského ú adu oprávn ní ke svolání shromážd ní. Sešlo se cca ob an, nedošlo k žádným projev m. Z místa byl p edveden Lukáš Kohout, nebo se nedostavil bez ádné omluvy na p edvolání na policii. Poškozeno vozidlo, ve kterém sed l Kohout. Zajišt na baseballová pálka. Zajišt ny 3 osoby (p estupek v doprav, neuposlechnutí výzvy). Použity donucovací prost edky proti cca 50 osobám. Ke zran ní nedošlo. Nasazeno 250 policist Nový Bor Shromážd ní ob anské iniciativy Násilí není ešení (NNR) se od v okolí ulice Severní ú astnilo zhruba 120 osob, z nichž v tšina byla p evážn místních. Dále bylo na míst p ítomno p ibližn stoupenc levicového extremismu (dále jen LEX ). Akce prob hla bez incident Nový Bor Shromážd ní a pochod D lnické strany sociální spravedlnosti (dále jen DSSS ). Sraz ú astník prob hl mezi 12 a 13 hodinou p ed vlakovým nádražím. Následného pochodu se zú astnilo p ibližn 500 osob, zejména p ívrženc krajní pravice, v etn radikálních element v po tu osob. Byla zaznamenána p ítomnost zástupc PEX scény z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Jiho eského kraje, Vyso iny a dále zejména z Karlovarského,

10 Plze ského, St edo eského a Ústeckého kraje. Významná ú ast byla zaznamenána u element z Prahy, cca osob Varnsdorf Shromážd ní DSSS a spontánní nepovolený pochod. Od prob hl na nám stí E. Beneše mítink DSSS s ú astí p ibližn osob, p evážn místních obyvatel. Pochodu, který následoval po oficiálním ukon ení a který sm oval k inkriminovaným ubytovnám, se zú astnilo dle odhad osob, z nichž zhruba 400 lze klasifikovat jako stoupence PEX. K prvnímu incidentu došlo v ulici D lnická, kdy se dav pokoušel p es policejní zátaras proniknout k hotelu Sport obývaným romskou komunitou. Po zásahu P R se z hlavního shromážd ní odd lily skupinky zhruba osob, v tšina stoupenc PEX a tyto pokra ovaly sm rem k ubytovn na ulici T. G. Masaryka, která je další sociáln vylou enou lokalitou. Následného shromážd ní v tomto prostoru se ú astnilo odhadem osob, zejména PEX, ú ast místních lze odhadovat na max. 100 osob, avšak radikáln ji vystupujících. B hem tohoto shromážd ní došlo ke dv ma p ípad m pokus o pr nik policejním kordonem, a to za použití lahví, kamen, popelnic i pyrotechniky. Následný zákrok zp sobil odd lení menších skupin, které se poté uchýlily do místních pohostinství i se zdržovaly ve m st. K n kolika incident m došlo v no ních hodinách. Celkem bylo zadrženo 35 osob, z toho 3 osoby pro páchání trestného inu založení, podpora a propagace hnutí sm ujícího k potla ení práv a svobod lov ka. Jedenkrát se jednalo o násilí proti ú ední osob. 32 osob bylo zadrženo pro spáchání p estupku, zejména narušení ve ejného po ádku a neuposlechnutí výzvy ve ejného initele. Zhruba osob je známo z prost edí PEX, p ípadn z páchání výtržnictví spojeného s fenoménem diváckého násilí. Došlo ke t em zran ním policist, zran né civilní osoby byly ošet eny na chirurgické ambulanci ve Varnsdorfu, jedna osoba, obvin ná z útoku na ú ední osobu, byla ošet ena policejní služebn. Zadrženy baseballové pálky, el. paralyzér, nože, kladivo, ty e, top rko apod. Nasazeno 400 policist. V pr b hu bezpe nostního opat ení, zejména pak p i eskalaci nap tí v ulicích D lnická, Nymburská, Partyzán a v okolí ubytovny v ulici T. G. Masaryka, bezprost edn hrozilo i trvalo záke né fyzické napadání p ítomných osob a zejména policist ze strany ásti agresivních jedinc z davu, kte í sofistikovan využívali zhušt né elo davu jako lidský štít pro krytí svých fyzických výpad proti policist m po ádkových jednotek, který byl provád n za pomoci házení p edm t, ale i vyst elováním kamen z ru ních prak, házení i najížd ní popelnicemi i kontejnery na tuhý komunální odpad proti policist m po ádkových jednotek, ale i fyzickým napadáním p i bezprost edním kontaktu s policisty. Projevy a agresivita sm ovaly k aktivnímu a cílenému vyvolávání fyzických st et zejména s policisty po ádkových jednotek Rumburk Akce ob anské iniciativy NNR. Shromážd ní zhruba osob, bez narušení ve ejného po ádku a jiných incident Rumburk Shromážd ní DSSS. Od 20 hodin prob hlo shromážd ní s ú astí zhruba 300 osob, zejména místních, jelikož elementy PEX scény z staly zejména ve Varnsdorfu.

11 Varnsdorf Demonstrace proti policejnímu násilí. Neohlášená akce s ú astí cca 150 ob an. Následného pr vodu se zú astnilo jen 60 lidí. Po 15 minutách se dav rozešel. Nebyla zadržena žádná osoba, nebylo použito donucovacích prost edk, nevznikla škoda na majetku ani na zdraví. Nasazeno 260 policist Varnsdorf Akce p vodn ohlášená Lucií Zenkerovou (stíhána pro 405, motivem na triku popírala genocidu b hem 2. sv. války) a Lukášem Kohoutem, ozna ená jako náboženské shromážd ní, byla zahájena ve Byla zaznamenána ú ast osob, zejména místních obyvatel s p ibližn 100 osobami ze spektra PEX. Podobn jako p i p edchozích akcích následný pr vod zamí il k ubytovn v bývalém hotelu Sport, po ur ité dob pak k ubytovn v ulici T. G. Masaryka. Akce prob hla bez incidentu s po ádkovými silami. 15 osob p edvedeno k ov ení totožnosti, 2 osoby zadrženy. Zajišt ny mimo jiné n ž a sekyra. Nasazeno 565 policist Varnsdorf Shromážd ní a následný pochod zhruba ob an s ú astí p ibližn PEX za odstoupení místní samosprávy. Ú ast radikálních element byla ovlivn na paraleln po ádanými akcemi PEX v Kladn a Moravskoslezském kraji. V inkriminovaných lokalitách, v ul. T. G. Masaryka a Žitavská, p ítomno celkem LEX. Akce prob hla bez incident. Nasazeno 500 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní organizované Ob anským odporem Rumburk (OOR) zrušeno. Svolavatel a zástupce OOR místo shromážd ní distribuoval v centru m sta letáky zam ené proti místním podnikatel m. Zú astnilo se 134 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s minimální reflexí místních obyvatel, s ú astí cca osob. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist Varnsdorf Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s ú astí cca 200 osob. Následný pochod byl zrušen po adatelem. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist.

12 3.4 Vy íslení provozních náklad na jednotlivé akce v rámci bezpe nostních opat ení na Šluknovsku (tuzemské cestovné, pohonné hmoty, istící a desinfek ní prost edky, hygienické prost edky, pitný režim): Datum akce Náklady v K Náklady na policejní opat ení (náklady na pohotovosti a p es asy, b žné mzdové náklady nejsou zahrnuty): Datum Policisté Zam stnanci ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Celkem ,00 K ,00 K

13 3.6 Poznatky z komunikace antikonfliktních tým : P i nasazení AKT ob ané zmi ovali: Zvyšující se kriminalitu a trestní nepostižitelnost nezletilých pachatel, nejen p ípad teroristy. Nezájem politik. Jediný, kdo se místních ob an zastal, jsou DSSS a pravicoví extremisté, kte í jsou místními ob any idealizováni, chápáni jako spasitelé. Ne innost orgán státní správy, kraje a m sta. Arogantní a provokativní chování sociáln vylou ených (lidé jdoucí ze zam stnání jsou údajn astováni urážlivými a výhr žnými výk iky osob žijících z dávek státní sociální podpory). Špatná práce místní obecní policie i Policie R opakovan zmi ováno, že se policisté sociáln vylou ených bojí, protože i policisté a strážníci mají rodiny a sociáln vylou ení ví, kde bydlí. Stát údajn zvýhod uje oproti pravideln pracujícím nezam stnané sociáln vylou ené, kte í mají parazitovat na systému. Stát, policie a neziskové organizace chrání pouze sociáln vylou ené, každý pokus o jejich kritiku zpravidla kon í obvin ním toho, kdo problém otev el, rasismem. Stejn tak stát posuzuje rasové útoky pouze jedním sm rem (v p ípad, že je poškozeným Rom, v opa ném p ípad se rasový podtext tém nezkoumá). Po prudká kritika zákroku policie proti shromážd ní (P R se obrací proti vlastním lidem, je popíráno protiprávní jednání PEX). Prudké odsouzení zónové taktiky policie zákroky nejsou vedeny proti n kolika jednotlivc m, kte í se dopouští protiprávního jednání, ale proti celému davu pokojných místních ob an, mezi kterými jsou i sta í lidé a d ti. S pokra ujícím asem se sice po et ú astník demonstrací zmenšuje, ale zvyšuje se pom rné zastoupení radikálních místních ob an, nekomunikujících agresivních osob snažících se o konfrontaci se všemi zú astn nými stranami. Osoby pouze p ihlížející, i zvažující zapojení do protest se na posledních demonstracích již tém nevyskytují.

14 leny AKT byly registrovány následující nálady mezi osobami shromážd nými na demonstracích: Negativní vnímání stávajících politických p edstavitel státních, krajských i obecních. Negativní vnímání innosti státních orgán na všech úrovních, zejména však komunální. Vztek, zloba, pocit bezmocnosti, frustrace z aktuálního stavu v regionu oproti pokojnému stavu v dobách nedávno minulých. Vysoká agresivita a nep átelský postoj u ásti místních ob an, patrná zejména u senior, i matek s malými d tmi. Po silná protipolicejní nálada. V davu se snadno ší ily neúmysln i úmysln ší ené fámy a smyšlenky. Idealizace svolavatele shromážd ní Lukáše Kohouta a dalších osob organizujících shromážd ní bez ohledu na motivy jednání t chto osob, jejich charakter, i trestní minulost (v p ípad Kohouta je tato bagatelizována). Prudké negativní reakce davu na každou negativní zmínku o L. Kohoutovi. S prodlužující se adou demonstrací je snaha o eliminaci uklid ujícího vlivu AKT na shromážd né osoby, tito jsou organizátory shromážd ní nabádáni, aby s AKT již nemluvili, že nejlepší zp sob, jak ušet it finan ní prost edky by pro ministra Kubiceho bylo zrušit AKT, stále ast jší je snaha osob kolem Kohouta a organizátor shromážd ní každou snahu AKT o komunikaci s ú astníky shromážd ní narušit lží a úmysln nepravdivými fámami ( lidi, oni nás cht jí rozpustit, zakázat ). Silný nár st spikleneckých teorií o policejních provokatérech v civilním od vu, kte í se mají vydávat za PEX. Jejich cílem má být vyprovokování incidentu a následné udávání osob. Objevují se paralely s rokem 1989 a demonstracemi b hem Mezinárodního m nového fondu. Údajní policejní agenti, práska i a provokaté i jsou dokumentováni mobilními telefony. Po snaha místních ob an vy lenit z davu místní p íslušníky PEX. P evážná komunikace mezi ú astníky se odehrává prost ednictvím sociálních sítí. Odsouzení vlivu všech zmanipulovaných médií (všechny celoplošné televize, v tšina tisku). Absence po adatelské služby vedla k nerespektování podmínek shromážd ní a nesouladu skute nosti s informacemi uvedenými na oznámení o konání shromážd ní. Za po adatele byl v n kterých p ípadech vydáván AKT.

15 3.7 innost speciálních po ádkových jednotek (SPJ) Na opat ení se pr b žn vyst ídala SPJ Praha, SPJ Brno a SPJ Ostrava v pr m rném po tu 51 policist. Nápl innosti ur uje instruktáž, kterou pravideln provádí vy len ný vedoucí pracovník z jednotlivých, shora uvedených, obvodních odd lení. Služba je sm ována do oblastí s vyšším po tem sociáln vylou ených obyvatel, heren, no ních podnik. Dále pak policisté vykonávají klasickou hlídkovou službu dle pot eb jednotlivých odd lení a aktuální bezpe nostní situace. P ítomnost SPJ jednozna n zklidnila situaci ve Šluknovském výb žku, zejména pak vyvoláním pocitu vyššího bezpe í u ob an. Pokleslo drobné pouli ní delikventní jednání. Klasický nápad trestné innosti, zejména majetkové a násilné, dot en nebyl. Setrvání SPJ nelze p esn odhadnout s tím, že po ty nasazených policist se mohou dle vývoje bezpe nostní situace snižovat. 3.8 Celkové vy íslení výdaj policie za innost ve Šluknovském výb žku Výdaje na každodenní innost a mimo ádná bezpe nostní opat ení jsou uvedeny v p íloze Šluknovští Romové a demonstrace Pochody kolem romských obydlí jsou pro jejich obyvatele velmi stresující. Mají strach o d ti a rodiny. Prost ednictvím demonstrací a pochod se ješt více prohlubuje nap tí mezi majoritou a minoritou. Zt žují se tak možnosti inkluze sociáln vylou ených. Velice negativn se projevila innost r zných skupin osob, které nabádají n které Romy k blokádám i vytvá ení domobran s tím, že p islibují svou ú ast. Jedná se v tšinou o skupiny lidí angažujících se v politických i jiných organizacích, kte í se cht jí zviditelnit. N kte í Romové tak cítí podporu v situaci, kterou považují za neúnosnou. Existuje obava, že by mohli t chto výzev využít. Podn cování t chto bojovných nálad bylo zaznamenáno i v jiných p ípadech, nap. b hem extremistické demonstrace v P erov v roce Jiné d ležité skute nosti k nepokoj m na Šluknovsku Lze konstatovat, že je snahou vedení jednotlivých m st, zejména Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova ešit vzniklé problémy a komunikovat s ob any. Starosta m sta Varnsdorfu Martin Louka si svolal k ve ejné diskuzi ob any m sta Varnsdorf do kina Panorama, na den V kin Panorama se sešlo cca 200 ob an k jednání se starostou m sta a zástupci. Diskuze prob hla v bou livé atmosfé e. Další setkání p edstavitel m sta a ob an prob hlo dne od 10 hodin op t v kin Panorama ve m st Varnsdorf. Ú astnilo se jej cca 300 ob an, kte í vedli vášnivou diskuzi s vedením m sta.

16 V m síci zá í též došlo k opakovaným setkáním p edstavitel m st Varnsdorf a Rumburk se zástupci Policie Územní odbor D ín, zástupci Krajského editelství policie Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra a dalších kompetentních organizací. Pracovníci Ministerstva vnitra se opakovan sešli se zástupci všech samospráv šluknovského výb žku s p izváním m sta Nového Boru. Starostové pozitivn hodnotili práci Policie R a d kovali za její p ítomnost. Faktorem, který výrazn ovliv uje d ní ve Šluknovském výb žku, zejména ve m st Varnsdorf, je pan Lukáš Kohout, který rozdmýchává vášn mezi obyvateli a svou osobu tak zviditel uje.

17 4. Role pravicových extremist (z pohled krajských policejních specialist na extremismus a ÚOOZ) 4.1 Obecné informace o PEX scén v Ústeckém kraji V roce 2011 je v Ústeckém kraji zatím 15 p ípad s extremistickým podtextem, z toho 11 objasn no, stíháno je 21 pachatel. V 1. polovin roku 2011 nebyl v Ústeckém kraji evidován p ípad fyzického napadení s rasovým podtextem. Šet ené p ípady jsou zpravidla vedené jako verbální útoky i zobrazování neonacistické symboliky na ve ejnosti. Akce extremist byly obdobn jako v roce 2010 zpravidla organizovány osobami napojenými na politický subjekt DSSS. Akce na Šluknovsku nebyly iniciovány neonacistickými organizacemi, tyto však uvedené demonstrace zneužívají ke zviditeln ní a prosazování svých cíl. Nejv tší aktivity pravicových extremist jsou zaznamenávány v okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem. V t chto lokalitách p sobí pravicové skupiny Národní aktivisté (Chomutov), Radical Boys (Most). Uvedené subjekty fungují na autonomním principu. Jsou charakteristické tzv. aktivismem spo ívajícím v organizování demonstrací, tzv. nálepkových akcí apod. Dále zejména v oblasti Chomutovska p sobí ve spojení s osobami z Karlových Var tzv. Národní odpor Krušnoho í (Erzgebirge). Osoby z této skupiny jsou z ad starších neonacist napojených na obdobné subjekty v SRN, spolupracují s DSSS (existuje personální propojení mezi Národním odporem a krajskou organizací DSSS, úzká spolupráce funguje s Národním odporem Cham-Deggendorf). Podílejí se na po ádání koncert tzv. White Power Music (WPM je rasistická rocková hudba oblíbená mezi neonacisty). Oficiální politickou silou v Ústeckém kraji je DSSS, která se podílí na organizování demonstrací spole n s D lnickou mládeží a Autonomními nacionalisty. Její hlavní lenská základna je v Most, Chomutov a Kadani. Po et pravicových a levicových extremist je v Ústeckém kraji odhadován na 500 osob (osob sympatizujících). Jedná se však o velmi hrubý odhad, kdy je p edpoklad že tzv. tvrdé jádro pravicové scény tvo í vždy cca osob z okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, D ín. K pravicovému radikalismu inklinují jak u ovská mládež a studenti, tak osoby ve v ku let, které se v pravicovém hnutí angažují dlouhodob a bývají organizátory WPM koncert. Mezi v d ími postavami jsou p edsedové regionálních organizací DSSS a dále p edstavitelé Národního odporu (nap. z Chomutova). Stále existuje p edpoklad, že uvedené subjekty budou organizovat demonstrace, jako reakce na p ípadnou trestnou innost sociáln vylou ených. Potenciální rizika ve form organizování útok na Romy nelze vylou it. Nadále bude prohlubována spolupráce s n meckými subjekty a snaha o získání popularity mezi adovými ob any. Dopady demonstrací na Šluknovsku na extremistickou scénu nejsou zásadní. Po první vln demonstrací v Rumburku a Varnsdorfu bylo možné zaznamenat pokles zájmu o uvedené akce.

18 Mezi riziková m sta a obce pat í v Ústeckém kraji dlouhodob Most, Chomutov, Ústí nad Labem. Sociáln vylou ené lokality jsou dále v oblasti Šluknovského výb žku, v Roudnici nad Labem, v Kadani, Klášterci nad Oh í a v dalších místech. Ve všech t chto místech hrozí potenciální rizika spojená s organizováním demonstrací. P í inou rizikovosti v t chto lokalitách je jednak kriminalita sociáln vylou ených (PEX si ú elov vybírají jen Romy), tak aktivizace místních bun k radikál. Lze p edpokládat organizování pochod a demonstrací v problémových lokalitách ze strany p íznivc DSSS, D lnické mládeže a Autonomních nacionalist. Organizované útoky na Romy jsou mén pravd podobné, nelze tím vylou it individuální napadání p i náhodných st etech. 4.2 PEX a romská otázka Odpor proti národnostním minoritám, zejména Rom m, je z dlouhodobého hlediska hlavním mobiliza ním a stmelujícím tématem PEX. Krajn pravicová scéna využívá incidenty spojené s romskou komunitou (podobn jako jiné v minulosti) a jejich mediální prezentaci jako impuls k mobilizaci i stimulaci vlastních aktivit. Jedním z aspekt jsou politické ambice D lnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která tyto události dlouhodob výrazn reflektuje a jejich prost ednictvím usiluje o získání politické podpory p ed krajskými a jinými volbami. DSSS rovn ž dlouhodob posiluje regionální a komunální struktury, tyto incidenty jsou tak asto p íležitosti pro expanzi do dané lokality. Radikáln jší subjekty scény, jako Autonomní nacionalisté (AN) i Národní odpor (NO) se uchylují asto k po ádání spontánních protestních akcí a mén asto i k násilným akcím. Elementy NO v sou asné dob p sobí v úzké spolupráci anebo p ímo v rámci DSSS. Vzhledem k postavení strany jako tzv. mainstreamu PEX, bu ky a aktivisté NO mají nadále vysoký vliv na ideologii PEX a fakticky tuto ur ují. Vývoj událostí a bezpe nostní situace na Šluknovsku vytvo ily vhodné podmínky pro p sobení PEX. Ze strany PEX je zd raz ována zejména podpora místních obyvatel na stran jedné a zákroky P R na stran druhé. Osoby z tohoto prost edí využily shromážd ní ke skrytí v davu a cíleným provokacím P R, následné zákroky, jakkoliv oprávn né, byly interpretovány jako excesy Systému a fakticky tak posloužily k další ve ejné kritice státu. Iniciativa s ohledem na organizování akcí byla ponechána na místním obyvatelstvu, radikální elementy PEX využily zejména shromážd ní 26. srpna a dále 2. a 3. zá í k seznámení se s prost edím, radikálními elementy místní populace a pravd podobn i pozorování a testování reakcí P R v rámci bezpe nostního opat ení. Ve Varnsdorfu dne 10. zá í již p íslušníci PEX iniciovali a aktivn se ú astnili poty ek s policií. Z hlediska scény PEX je z ejmé, že populistická i vyhran ná interpretace problematiky romské komunity jak ze strany krajn pravicových subjekt, tak i dalších aktér sledujících politický zájem dále radikalizuje scénu a širší populaci. Souvisejícím faktorem a eminentní bezpe nostní hrozbou jsou násilné projevy proti p íslušník m romské komunity, od napadání jednotlivc až po organizované útoky proti romským lokalitám. Vhodnou p íležitostí k provedení t chto akcí jsou i ve ejné protesty, p i nichž dav poskytuje možnost úkrytu radikálních osob.

19 Výraznou bezpe nostní hrozbou je rozší ení bezpe nostní situace a protiromských projev do dalších, z tohoto hlediska rizikových lokalit, nap. na Ostravsko, Mostecko i Teplicko a Chomutovsko. Tyto snahy vycházejí zejména z prost edí krajní pravice, kdy jednotlivé lokáln aktivní bu ky využívají podmínek podobných (incidenty i konflikty s Romy) nebo um le vytvo ených k importu situace ze Šluknovska. P íkladem je protestní shromážd ní v Mladé Boleslavi i v Haví ov. Podobné shromážd ní je p ipravované i v Horní Rotav (Karlovarský kraj) ke dni , kde lze p edpokládat snahu o eskalaci násilí, zejména o st ety s P R a útoky proti místní romské minorit. T chto akcí v regionech m že být využito k mobilizaci a získání podpory pro akce po ádané p i p íležitosti symbolických dat státnosti, zejména akce DSSS dne v Ostrav, kde lze p edpokládat projevy proti romské komunit, a dále v Praze, kde lze naopak o ekávat využití tohoto tématu ke kritice politických elit. Situace na Šluknovsku se dle r zných ukazatel stabilizuje. Výrazná mobilizace PEX, patrná v období minulých týdn, výrazn slábne. I p es zvýšenou aktivitu PEX b hem posledního roku scéna pravd podobn došla k limitu vlastních aktivit. Na po ádání výrazn jších akcí, jako nap íklad ze dne v Novém Boru a na Šluknovsku, nejsou jak organiza ní kapacity, tak finan ní prost edky, které výrazn a dlouhodob omezují individuální ú ast. A koliv lze o ekávat pokra ující svolávání shromážd ní, lze zárove p edpokládat klesající ú ast jak místní populace, tak element PEX. Minimální ohlas, jaký m ly mítinky DSSS v Moravskoslezském kraji ze dne , s výjimkou Haví ova, stejn jako absentující výrazn jší mediální pozornost, z ejm negativn ovlivnily plánování a p ípravu t chto akcí do budoucna, áste n s ohledem na organiza ní a finan ní náro nost. To dokazuje minimální ú ast na akcích v Praze (1. 10.) i Šluknovském výb žku (2. 10.) a Mladé Boleslavi (28. 9.)

20 5. Reakce Ministerstva vnitra a Policie R 5.1 Po ty policist na obvodních odd leních Policie R (dále jen OOP) Šluknovský výb žek zahrnuje tato odd lení: Po et tabulkových míst p ed a po propuknutí demonstrací: Útvar p ed po OOP Krásná Lípa OOP Rumburk OOP Varnsdorf OOP Šluknov OOP Velký Šenov Odd. hlídkové služby Varnsdorf Po ty policist v obch zkové a hlídkové služb (pr m ry) Útvar p ed po den noc den noc OOP Krásná Lípa OOP Rumburk OOP Varnsdorf OOP Šluknov OOP Velký Šenov Odd. hlídkové služby Varnsdorf Dále jsou výše uvedená obvodní odd lení Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa a Šluknov posilována policisty z celého Územního odboru D ín každodenn v po tu policist v dob od 7.30 do 15.30, kte í jsou vyst ídaní speciální po ádkovou jednotkou v pr m rném po tu 51 policist. Služba je zam ena na klasickou obch zkovou a hlídkovou službu s d razem na lokality, které se jeví jako problémové, a to v etn kontroly heren, bar, diskoték apod.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. října 2014. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. října 2014. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. října 2014 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 3. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 3. čtvrtletí roku 2014...

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Informace o realizaci Programu prevence kriminality a extremismu Úsvit

Informace o realizaci Programu prevence kriminality a extremismu Úsvit Informace o realizaci Programu prevence kriminality a extremismu Úsvit Program prevence kriminality a extremismu - Úsvit (dále jen Program Úsvit ) vznikl v roce 2009 na základě stěžejní priority Ministerstva

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.

Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel. Město Litovel Městská policie Litovel Havlíčkova 818 784 01 Litovel tel.: 585 341 568, mobil: 602 133 721 E-mail: mp@mestolitovel.cz Zpráva o činnosti městské policie Litovel za rok 2014 Služební vozidlo

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013.

Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013. Vyhodnocení práce Městské policie Dubí za rok 2013. Hlavním úkolem Městské policie je dohlížet na veřejný pořádek ve městě, na dodržování platných vyhlášek města, odhalovat přestupky a jiné správní delikty

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Integrovaný plán rozvoje města - zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení: Ing.

Více

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS Popis a komentáře k obecné výchozí právní situaci před konáním shromáždění nebo technopárty Shromáždění i technopárty se konají v obcích (městech) různé velikosti a s rozdílnou tradicí, úrovní a filosofií

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci provozování parkoviště motorových vozidel na pozemku parc.č. X v k.ú. Buštěhrad. A - Předmět šetření Záměry, jejichž předmětem je funkční plocha sloužící k stání silničních motorových vozidel v kapacitě nad 100 parkovacích stání, podléhají zjišťovacímu řízení (příloha č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010

Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 Program prevence kriminality Městské policie Liberec na rok 2010 realizátor programu: Odbor prevence kriminality Městské policie Liberec Zpracoval : Mgr. Luboš Raisner Předkládá: Mgr. Ladislav Krajčík

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města a většina jeho

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2015 PRO MĚSTO LIBEREC

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2015 PRO MĚSTO LIBEREC PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA ROK 2015 PRO MĚSTO LIBEREC Zpracoval: Předkládá: Bc. Lukáš Poruba Mgr. Ladislav Krajčík Počet stran bez příloh: 16 Spolupracující instituce: Ministerstvo vnitra Liberecký

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3.1 Základní sídelní struktura Každé téma a každá charakteristika, kterou v této publikaci zkoumáme z hlediska regionálních rozdílů, byla a je s různou intenzitou

Více

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu

Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu III. Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení a stanovení dalšího postupu I. Úvod Usnesením č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 schválila Bezpečnostní rada státu (dále

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18A 14/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce A. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD a) Komentář k vybraným územním problémům nadmístního významu b) Rámcově vymezená území se společnou územní problematikou c) Poznatky týkající se územně plánovací

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sociální určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise sociální Dotační programy neinvestiční pro oblast sociální určené pro fyzické a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 5.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Obvodní oddělení Policie České republiky K R Á L Í K Y

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Obvodní oddělení Policie České republiky K R Á L Í K Y BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obvodní oddělení Policie České republiky K R Á L Í K Y 1/ Prevence kriminality /Index-mapa kriminality/ Situaci na králicku lze hodnotit, jako klidnou část naší republiky

Více

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014

Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24. e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA. o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE Obec Líbeznice Mělnická 43 PSČ:250 65 tel.724 11 21 24 e-mail.obecnipolicie@libeznice ZPRÁVA o činnosti Obecní policie Líbeznice rok 2014 Územní obvod Obecní policie Líbeznice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více