Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011"

Transkript

1 Události ve Šluknovském výb žku Ministerstvo vnitra, 2011

2 P edkládaný text popisuje pouze aktivity Ministerstva vnitra a Policie R v souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku. Nepopisuje aktivity jiných resort, samospráv, nevládních organizací apod. Byl zpracován na základ podklad Krajského editelství Policie Ústeckého kraje, Policejního prezidia a Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu. V souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku je nutné zd raznit, že práce Ministerstva vnitra a Policie R má své mantinely. Primárn se zde potýkáme s problémy sociálními a nikoli bezpe nostními. V této souvislosti je t eba apelovat na aktivn jší innost našich partner samospráv, jiných resort, nevládních organizací a v bec všech ob an.

3 1. Bezpe nostní problémy v Ústeckém kraji spojené se sociáln vylou enými lokalitami poznatky z policejní práce s menšinami V sou asné dob je registrována siln jší a dlouhodob jší migrace osob z ad romského etnika v rámci regionu Krajského editelství policie Ústeckého kraje. Již existující ghetta jsou vylid ována a p esouvána do jiných ástí kraje. Vznikají ghetta nová, nebo se rozši ují ta stávající. Již delší dobu rovn ž dochází k ob asné migraci z region jiných krajských editelství. Toto p emís ování je ale recipro ní, stabilní a nemá masivní charakter. Oproti roku 2010 v 1. pololetí 2011 markantn p ibývá nových ghett v celé R. Ta vznikají migrací zadlužených lidí. Od roku 2006 jich vzniklo na území R asi 330. Do Šluknovského výb žku se za poslední p lrok p est hovalo p es 200 sociáln vylou ených osob, které v tšinou pochází z Litvínova, Varnsdorfu, Teplic, Semil, Nového Boru a eské Lípy. Ministerstvo vnitra zpracovalo pro své ú ely plánování preventivních opat ení novou mapu sociáln vylou ených lokalit. Vznikla z údaj obsažených ve Zpráv o situaci romské menšiny za rok 2010 a z aktuálních poznatk manažer prevence kriminality krajských ú ad (viz p ílohy. 1 a 2). Obecn bezpe nostní rizika spojená se sociáln vylou enými lokalitami spo ívají zejména v páchání majetkové a násilné trestné innosti, dochází k výrob a distribuci psychotropních a návykových látek, projev m vandalismu, krádežím barevných kov, rušení no ního klidu, trestné innosti násilného charakteru, a to p evážn ze strany mladistvých pachatel. Bezpe nostní situace ve Šluknovském výb žku (Územní odbor D ín) zaznamenala výrazné zhoršení ve druhé polovin lo ského roku a zejména pak v roce letošním, kdy došlo k nár stu nápadu trestné innosti, ale i nápadu p estupk na n kterých teritoriích jednotlivých obvodních odd lení Šluknovského výb žku. Celkov po et zjišt ných trestných in v Územním odboru D ín stoupl v období od do na 3282, což je nár st o 435 trestných in ; to odpovídá zvýšení po tu zjišt ných trestných in o 15,3 %. K nejv tšímu nár stu došlo v oblasti majetkové delikvence, p edevším u drobných krádeží a vloupání. Ve srovnávaném období v 1. pololetí tohoto roku (cca ¼) u Územního odboru D ín z 1606 trestných in v roku 2010 na 2074 trestných in v roce Tato trestná innost však není rovnom rn rozprost ena a tak m že lokáln na území jednoho až dvou obvodních odd lení policie dojít až k 200% nár stu jejího nápadu. V oblasti p estupkového ízení k nejv tšímu nár stu došlo u majetkových p estupk, a to na Územním odboru Teplice (+ 481) a D ín (+ 327); k nejvyššímu nár stu p estupk na úseku proti ve ejnému po ádku a ob anskému soužití došlo na územním odboru Most (+383), Chomutov (+254) a D ín (+198).

4 Podle všech ukazatel má na tomto vývoji výrazný podíl zvýšení stavu rezident z ad tzv. sociáln slabých obyvatel rekrutujících se zejména z p ist hovalc do tohoto regionu z oblastí Teplicka, Mostecka, dalších lokalit Ústeckého kraje. Negativní situaci dále vyost ilo sest hování t chto problematických nájemník do ubytoven. Noví p ist hovalci z ad sociáln slabých žádají ihned po nast hování a získání trvalého pobytu dávky v hmotné nouzi a p ísp vky na bydlení. Pro jednotlivé obce, kde tato ghetta vznikají, to znamená silnou finan ní zát ž. V Ústeckém kraji policie eviduje n kolik sociáln vylou ených rizikových lokalit (p íloha. 2): Okres Chomutov Litom ice Louny Teplice Ústí nad Labem Most D ín Lokality podle obvodních odd lení policie OOP Chomutov, OOP Chomutov- erovická, OOP Jirkov, OOP Kada, OOP Klášterec nad Oh í OOP Litom ice, OOP Libochovice, OOP Terezín, OOP Lovosice, OOP Roudnice nad Labem, OOP Št tí OOP Louny, OOP Postoloprty OOP Bílina, OOP Duchcov, OOP Krupka OOP Trmice, OOP St eliv, OOP Nešt mice, OOP Krásné B ezno OOP Janov, OOP Litvínov, OOP Most OOP D ín, OOP Varnsdorf, OOP Šluknov

5 O t chto lokalitách P R disponuje konkrétn jšími poznatky, ty však zde nejsou uvád ny. D vod vyplývá z obavy, aby jejich zve ejn ní nebylo zneužito extremisty i jinými osobami, které se na otázce sociáln vylou ených lokalit cht jí zviditelnit. Z pohledu policist z Územního odboru D ín jsou rizikovými lokalitami Varnsdorf, Šluknov a Rumburk. Policie registruje nespokojenost majoritní ásti populace, která si st žuje p edevším na kriminalitu Rom na neromech jak ve ve erních tak i denních hodinách. Zmi ovány jsou p evážn krádeže na osobách, loupeže, vydírání, vyhrožování, krádeže prosté a krádeže vloupáním. Dále se jedná o drobnou p estupkovou kriminalitu drobné krádeže železa a kov od dom a zahrad. Zmi ováno je i údajné nevhodné chování na ve ejnosti. Tyto nevhodné jevy bývají spojovány s údajným zneužíváním sociálních dávek. Zde je nutné zd raznit, že se nejedná o poznatky policie o skute né situaci, ale poznatky policie o vnímání situace ze strany velké ásti majoritní populace. Z tohoto d vodu panuje mezi policisty obava z extremist, kte í cht jí zneužít t chto nálad a vtáhnout tamní obyvatelstvo jak do demonstrací, tak i do nepovolených pr vod a pochod sm ujících do vylou ených lokalit, kde by se n kte í z obyvatel Šluknovského výb žku mohli zapojit do konkrétních útok proti konkrétním Rom m. Samotná existence t chto sociáln vylou ených lokalit, p ípadn konkrétní interetnické spory nejsou v sou asné dob podle policie nejrizikov jší. Aktuálním problémem je hrozba rozší ení protiromských nálad ze Šluknovska do jiných ástí regionu nebo R. Dalším problémem je odliv problémových osob z v tších m st, kde se soust e ují policejní síly, do menších m st nebo obcí, kde budou op t páchat protiprávní innost. Místní obyvatelé se preventivn brání p ílivu potenciáln problémových osob nap. zapalováním vhodných budov k jejich nast hování. Situaci dále komplikuje vysoká nezam stnanost v regionu (cca 13 %). Prakticky žádný tamní podnik p íslušníky národnostních menšin ve v tší mí e nezam stnává. Trestná innost a p estupky páchané p íslušníky menšin nejsou statisticky evidovány. V ústeckém regionu se jeví jako významná drogová trestná innost. Na výrob konopných drog se podílely výrazn ji osoby vietnamské národnosti, na distribuci tvrdých drog (hlavn pervitin a heroin) zna nou mírou participovali Romové (respektive osoby mající specifické fyziologické znaky, nebo kritérium etnické identity i kritérium kultury nebylo možné uplatnit). V tšina pachatel (bez ohledu na národnost) opakovan páchající majetkovou trestnou innost je podle poznatk policie i uživateli drog. Romové (pro jejich ozna ení je op t uplatn no kritérium fyzických charakteristik, nebo vyslýchané osoby se k romské národnosti hlásí výjime n ) jsou mezi recidivujícími pachateli krádeží pom rn významn zastoupeni, lze se tedy domnívat, že pat í i mezi asté konzumenty drog.

6 2. Pozadí nepokoj ve Šluknovském výb žku Incidenty zmapované v posledních m sících lze vnímat jako signál sociáln - -ekonomického pnutí a projev sociáln vylou ené oblasti. Projevy extremismu, resp. obecn rasov motivované incidenty, jsou zde sekundární. Hlavním motivem jsou zjevn sociální, ekonomické a demografické faktory, a to v etn sociálního vylou ení. V této souvislosti jsou asto p edstaviteli místní samosprávy akcentovány problémy dlouhodobé nezam stnanosti, nár stu kriminality anebo vznik ghett, v nichž se zdržují sociáln vylou ení ob ané, asto z jiných region republiky. Za spoušt cí signál nepokoj ve Šluknovském výb žku lze ozna it dva incidenty ze srpna tohoto roku. V prvním p ípad napadla 7. srpna skupina Rom ma etami hosty baru Pivní pomoc v Novém Boru a zp sobila jim vážná zran ní. V druhém p ípad došlo 21. srpna v Rumburku k útoku v tší skupiny Rom na skupinu šesti osob. Dne si rumburský incident p evzali na základ v cné p íslušnosti kriminální policisté Krajského editelství policie Ústeckého kraje. V sou asné dob je stíháno 6 pachatel, probíhá vazební vyšet ování 3 pachatel (3 pachatelé jsou na svobod ). Jedná se o trestné iny t žké ublížení na zdraví dle 145/1,2f, ublížení na zdraví dle 146/1,2e, Poškození cizí v ci podle 228/1, výtržnictví dle 358/1 tr. zákona. Na situaci promptn reagovali zástupci místní i regionální samosprávy, kte í ji akcentovali v médiích a razantn požadovali pomoc úst edních orgán ve ejné správy. 2.1 Další incidenty V pr b hu m síce srpna a zá í policie ešila ve Šluknovském výb žku dále 8 relevantních incident, z nichž n které byly zneužívány extremisty k rozdmýchávání interetnického nap tí. Jednalo se zejména o loupeže, krádež a výtržnictví. Mediální pozornost vzbudil p ípad d tského gangu vedeného nezletilou osobou, používající p ezdívku Terorista. V souvislosti s ním byly evidovány t i trestné iny. Nezletilý v dce party byl na podn t Orgánu sociáln -právní ochrany d tí Varnsdorf umíst n do d tského diagnostického ústavu. 2.2 Role médií Oba výše zmín né incidenty na sebe upoutaly zna nou mediální pozornost. Vedle zp sob provedení byly zd raz ovány zejména etnický p vod pachatel a rasový motiv. Zárove byly asto medializovány i marginální incidenty mezi ob ma skupinami obyvatel. Zpravodajské pokrytí d ní na Šluknovsku lze z pohledu policie hodnotit spíše jako tenden ní a vyhran né. Je t eba též zd raznit, že pozornost médií dopomáhala projev m ob anského aktivismu, který byl dále koordinován a usm r ován v prost edí virtuálních sociálních sítí. Významnou komunika ní a koordina ní platformou jsou p edevším virtuální sociální sít typu Facebook, diskusní fóra na blozích i mediálních serverech pod lánky k tématu. V i ob ma incident m se okamžit vymezila spontánní reakce širší ve ejnosti. V tomto prost edí fakticky spontánn vznikla iniciativa Bezpe né domovy v Novém Boru a Ob anský odpor Rumburk, jehož znak p st protínající papír, nápadn p ipomíná extremisty používanou symboliku. V rámci této skupiny se asto objevují p ísp vky hanobící Romy anebo vyzývající k násilí proti Rom m.

7 3. Demonstrace ve Šluknovském výb žku 3.1 Obecné informace P i demonstracích hrozilo riziko p echodu z pokojné demonstrace v násilnosti, ni ení majetku a ohrožení života a zdraví osob, nebo byl p edpoklad, že shromážd ní ob an využijí ke své ú asti i extremistické skupiny a dále hrozily p ímé útoky ob an na sociáln vylou ené osoby obývající místní ubytovací za ízení. Za hlavní cíle provád ných policejních opat ení bylo stanoveno zamezení p ímého fyzického kontaktu mezi ú astníky demonstrací a osobami sociáln vylou enými na míst konání demonstrací a po p ípadné trase pochod zamezit narušování ve ejného po ádku a tomu, aby se po trase radikální ú astníci ozbrojili a tím eliminovat rizika možných škod na život, zdraví a majetku ob an. Velice se osv d ila práce antikonfliktních tým, které operovaly p i všech demonstracích a pochodech jak p ed jejich za átkem, tak v pr b hu p ímo v centru d ní, v ubytovnách a v hotelu SPORT. Jejich cílem bylo vykomunikovat jak s demonstrujícími, tak s obyvateli sociáln vylou ených lokalit ur itá pravidla chování. Jejich práce m la zásadní podíl na zvládnutí provád ných opat ení. V regionu je dále v intenzivním kontaktu s obyvateli sociáln vylou ených lokalit sty ná d stojnice pro menšiny z Krajského editelství policie Ústeckého kraje s cílem zajišt ní jejich bezpe nosti v pr b hu demonstrací (stejn jako lenové antikonfliktních tým jak p ed, tak v pr b hu demonstrací). Tato policistka informuje obyvatele daných lokalit o plánovaných opat eních policie a ujiš uje je o zajišt ní jejich bezpe nosti ze strany Policie R. Usiluje o zklidn ní nap tí a prevenci eskalace konflikt. V rámci nasazování techniky bylo v maximální mí e využito Letecké služby P R, kdy pro ídící innost štábu byly záb ry z vrtulník obrovským p ínosem pro ízení sil v terénu, a to zejména po ádkových jednotek. Spolupráce se starosty m st Varnsdorf, Rumburk i Šluknov byla na velice dobré úrovni, v etn zajišt ní kompetentní osoby ur ené k rozpoušt ní jednotlivých shromážd ní. Kladn lze hodnotit i spolupráci s majitelem hotelu SPORT, který byl pro místní obyvatele autoritou. V rámci Libereckého kraje fungovala dobrá spolupráce se samosprávou m sta Nový Bor. 3.2 Nasazená technika a prost edky Zpo átku byl zajiš ován ve ejný po ádek ve Šluknovském výb žku silami Územního odboru D ín. Na zjišt né a po ádané akce byla vyhlašována bezpe nostní opat ení, primárn zajiš ovaná po ádkovou jednotkou Krajského editelství policie Ústeckého kraje (dále jen K P ÚL ) cca 200 policist a Antikonfliktním týmem K P ÚL. V p ípad vyšší rizikovosti bezpe nostních opat ení byly po ádkové síly posilovány z jiných kraj doposud Speciální po ádkovou jednotkou z Prahy, Brna a Ostravy a Krajskými po ádkovými jednotkami Liberec, Plze, Pardubice a Hradec Králové. P ed samotnými bezpe nostními opat eními ve vylou ených lokalitách od 8. zá í p sobili lenové Antikonfliktních tým a policejní preventisté, jejichž úkolem bylo seznámení tamních obyvatel s p ipravovanými opat eními a úkoly policie.

8 P ímý výkon služby ve m stech Šluknovského výb žku byl od posilován silami Speciální po ádkové jednotky z Prahy (60 policist ). Od do byl výkon služby posílen silami a prost edky Speciální po ádkové jednotky Brno (50 policist ), v týdnech od do silami Speciální po ádkové jednotky Ostrava. Projev m extremismu i p íprav a zvládání bezpe nostních opat ení se aktivn v novali specialisté Útvaru pro odhalování organizovaného zlo inu (dále jen ÚOOZ ) v etn zástupc Národního kontaktního bodu pro terorismus. P enášet zkušenosti ze zvládání demonstrací v sociáln vylou ených lokalitách p ijeli zástupci Policejního prezidia. eští policisté rovn ž spolupracovali se svými zahrani ními kolegy z N mecka a Polska. K vý tu nasazených uniformovaných i neuniformovaných policist lze doplnit využití vrtulníku Letecké služby P R, st íka e, služební kynologie (psi), hipologie (kon ) i policist Odboru cizinecké policie. V dob nepokoj policisté ve spolupráci s dalšími subjekty (nap. Generální editelství cel) ešili i jiné problémy nap. kontrolní akce v hernách, ubytovacích za ízeních, aktivity proti výrobc m a distributor m drog (produkce metamfetaminu, obchod s lé ivy). 3.3 Chronologický p ehled protestních akcí a jejich dynamika (u akcí explicitn zmi ován po et pravicových extremist, a jejich zastoupení bylo vesm s marginální): Nový Bor Protestní shromážd ní bez vazby na pravicové extremisty (dále jen PEX) v reakci na napadení host a obsluhy baru Pivní pomoc v Novém Boru ze dne 7. srpna. Akce prob hla bez incident Varnsdorf Akce ohlášená L. Kohoutem a následn zrušená v reakci na zhoršující se bezpe nostní situaci na Šluknovsku. Ú ast cca osob. Bez vazby na PEX Varnsdorf Shromážd ní s ú astí asi 200 osob, pouze místní jednotlivci z prost edí pravicových extremist (dále jen PEX ), kte í se nijak výrazn neprojevovali Rumburk Shromážd ní ob anské iniciativy Ob anský odpor Rumburk. Ú ast až osob, n kolik desítek PEX. Snaha o vyprovokování incidentu p ed obydlím rodiny Rom. Zákrok proti 200hlavému davu, použity donucovací prost edky proti n kolika agresivním jedinc m. S ohledem na p ítomnost žen a d tí zákrok proveden se zvýšenou opatrností. Zajišt no 5 osob pro podez ení z protiprávního jednání a ustanoveny dv osoby podez elé z trestné innosti. Jedna osoba p edvedena na policii v Rumburku na základ p íkazu k p edvedení. Nasazeno 295 policist, jeden z nich utrp l lehké zran ní. Zajišt ny sekera, ma eta, obušek, baseballová pálka a vzduchovka Varnsdorf Akce svolaná Svobodnou mládeží (PEX). Akce se zú astnilo osob, následného pr vodu vyvolaného výzvou Lukáše Kohouta se ú astnilo zhruba 300 osob, které se dále shromáždily v blízkosti bývalého hotelu Sport, jednoho z inkriminovaných dom obývaných romskou komunitou. Shromážd ní i následný pochod prob hly bez incident, ú ast byla tvo ena v drtivé v tšin místní populací.

9 Byla zaznamenána p ítomnost osob sympatizujících s PEX, v po tu cca osob. Tyto osoby se asto výrazn neprojevovaly, své sympatie i p íslušnosti nevyjad ovaly ani od vy, ani dopl ky, lze tak p edpokládat, že se mohlo jednat o monitor p ipravenosti policie a její reakce na pohyb i výskyt davu v rizikových lokalitách. Zajišt n svolavatel Kohout pro podez ení z p estupku proti shromaž ovacímu zákonu, jedna osoba p edvedena ke zjišt ní totožnosti a následn realizována pro p estupek proti zákonu o zbraních a st elivu. Zadokumentován p estupek s rasovým podtextem se zatím neustanoveným pachatelem. Na opat ení nasazeno 348 policist Nedošlo ke škodám na majetku a zdraví, nebylo použito donucovacích prost edk. Nebyly zajišt ny žádné v ci Varnsdorf Akce se zú astnilo osob, z ehož p ibližn bylo stoupenc PEX. V davu byly zjevné agresivní, až bojové nálady. K ú asti na akci vyzývala jak Svobodná mládež (SM), tak Autonomní nacionalisté (AN) prost ednictvím svých web. Elementy t chto organizací v etn radikálních a dlouhodob aktivních stoupenc v po tu cca osob byly na míst rovn ž p ítomny. Tyto se aktivn podílely na sm rování davu. Mezi stoupenci PEX byla zjevná vyšší míra komunikace a koordinace, r zné skupiny se pokoušely p ekonávat policejní zátarasy a opat ení v rizikových lokalitách. Tímto lze sobotní akci považovat zejména za zkoušku policejních sil a opat ení, nálad a zejména možné podpory ze strany místního obyvatelstva. B hem zákroku bylo 8 osob zajišt no pro p estupky. ty i osoby zadrženy pro trestné iny (násilí proti ú ední osob, poškozování cizí v ci a T s rasovým podtextem). Lehce zran na jedna osoba p i použití donucovacích prost edk (osoba podez elá z útoku na ú ední osobu, ošet ení nežádala). Nasazeno 388 policist. Zadrženy násady, sekera, ma eta, po íz a baseballová pálka Varnsdorf Shromážd ní Pochod m stem za nižší kriminalitu. Svolavatelem byl Lukáš Kohout a Tereza Nováková. Svolavatel nem l podle m stského ú adu oprávn ní ke svolání shromážd ní. Sešlo se cca ob an, nedošlo k žádným projev m. Z místa byl p edveden Lukáš Kohout, nebo se nedostavil bez ádné omluvy na p edvolání na policii. Poškozeno vozidlo, ve kterém sed l Kohout. Zajišt na baseballová pálka. Zajišt ny 3 osoby (p estupek v doprav, neuposlechnutí výzvy). Použity donucovací prost edky proti cca 50 osobám. Ke zran ní nedošlo. Nasazeno 250 policist Nový Bor Shromážd ní ob anské iniciativy Násilí není ešení (NNR) se od v okolí ulice Severní ú astnilo zhruba 120 osob, z nichž v tšina byla p evážn místních. Dále bylo na míst p ítomno p ibližn stoupenc levicového extremismu (dále jen LEX ). Akce prob hla bez incident Nový Bor Shromážd ní a pochod D lnické strany sociální spravedlnosti (dále jen DSSS ). Sraz ú astník prob hl mezi 12 a 13 hodinou p ed vlakovým nádražím. Následného pochodu se zú astnilo p ibližn 500 osob, zejména p ívrženc krajní pravice, v etn radikálních element v po tu osob. Byla zaznamenána p ítomnost zástupc PEX scény z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Jiho eského kraje, Vyso iny a dále zejména z Karlovarského,

10 Plze ského, St edo eského a Ústeckého kraje. Významná ú ast byla zaznamenána u element z Prahy, cca osob Varnsdorf Shromážd ní DSSS a spontánní nepovolený pochod. Od prob hl na nám stí E. Beneše mítink DSSS s ú astí p ibližn osob, p evážn místních obyvatel. Pochodu, který následoval po oficiálním ukon ení a který sm oval k inkriminovaným ubytovnám, se zú astnilo dle odhad osob, z nichž zhruba 400 lze klasifikovat jako stoupence PEX. K prvnímu incidentu došlo v ulici D lnická, kdy se dav pokoušel p es policejní zátaras proniknout k hotelu Sport obývaným romskou komunitou. Po zásahu P R se z hlavního shromážd ní odd lily skupinky zhruba osob, v tšina stoupenc PEX a tyto pokra ovaly sm rem k ubytovn na ulici T. G. Masaryka, která je další sociáln vylou enou lokalitou. Následného shromážd ní v tomto prostoru se ú astnilo odhadem osob, zejména PEX, ú ast místních lze odhadovat na max. 100 osob, avšak radikáln ji vystupujících. B hem tohoto shromážd ní došlo ke dv ma p ípad m pokus o pr nik policejním kordonem, a to za použití lahví, kamen, popelnic i pyrotechniky. Následný zákrok zp sobil odd lení menších skupin, které se poté uchýlily do místních pohostinství i se zdržovaly ve m st. K n kolika incident m došlo v no ních hodinách. Celkem bylo zadrženo 35 osob, z toho 3 osoby pro páchání trestného inu založení, podpora a propagace hnutí sm ujícího k potla ení práv a svobod lov ka. Jedenkrát se jednalo o násilí proti ú ední osob. 32 osob bylo zadrženo pro spáchání p estupku, zejména narušení ve ejného po ádku a neuposlechnutí výzvy ve ejného initele. Zhruba osob je známo z prost edí PEX, p ípadn z páchání výtržnictví spojeného s fenoménem diváckého násilí. Došlo ke t em zran ním policist, zran né civilní osoby byly ošet eny na chirurgické ambulanci ve Varnsdorfu, jedna osoba, obvin ná z útoku na ú ední osobu, byla ošet ena policejní služebn. Zadrženy baseballové pálky, el. paralyzér, nože, kladivo, ty e, top rko apod. Nasazeno 400 policist. V pr b hu bezpe nostního opat ení, zejména pak p i eskalaci nap tí v ulicích D lnická, Nymburská, Partyzán a v okolí ubytovny v ulici T. G. Masaryka, bezprost edn hrozilo i trvalo záke né fyzické napadání p ítomných osob a zejména policist ze strany ásti agresivních jedinc z davu, kte í sofistikovan využívali zhušt né elo davu jako lidský štít pro krytí svých fyzických výpad proti policist m po ádkových jednotek, který byl provád n za pomoci házení p edm t, ale i vyst elováním kamen z ru ních prak, házení i najížd ní popelnicemi i kontejnery na tuhý komunální odpad proti policist m po ádkových jednotek, ale i fyzickým napadáním p i bezprost edním kontaktu s policisty. Projevy a agresivita sm ovaly k aktivnímu a cílenému vyvolávání fyzických st et zejména s policisty po ádkových jednotek Rumburk Akce ob anské iniciativy NNR. Shromážd ní zhruba osob, bez narušení ve ejného po ádku a jiných incident Rumburk Shromážd ní DSSS. Od 20 hodin prob hlo shromážd ní s ú astí zhruba 300 osob, zejména místních, jelikož elementy PEX scény z staly zejména ve Varnsdorfu.

11 Varnsdorf Demonstrace proti policejnímu násilí. Neohlášená akce s ú astí cca 150 ob an. Následného pr vodu se zú astnilo jen 60 lidí. Po 15 minutách se dav rozešel. Nebyla zadržena žádná osoba, nebylo použito donucovacích prost edk, nevznikla škoda na majetku ani na zdraví. Nasazeno 260 policist Varnsdorf Akce p vodn ohlášená Lucií Zenkerovou (stíhána pro 405, motivem na triku popírala genocidu b hem 2. sv. války) a Lukášem Kohoutem, ozna ená jako náboženské shromážd ní, byla zahájena ve Byla zaznamenána ú ast osob, zejména místních obyvatel s p ibližn 100 osobami ze spektra PEX. Podobn jako p i p edchozích akcích následný pr vod zamí il k ubytovn v bývalém hotelu Sport, po ur ité dob pak k ubytovn v ulici T. G. Masaryka. Akce prob hla bez incidentu s po ádkovými silami. 15 osob p edvedeno k ov ení totožnosti, 2 osoby zadrženy. Zajišt ny mimo jiné n ž a sekyra. Nasazeno 565 policist Varnsdorf Shromážd ní a následný pochod zhruba ob an s ú astí p ibližn PEX za odstoupení místní samosprávy. Ú ast radikálních element byla ovlivn na paraleln po ádanými akcemi PEX v Kladn a Moravskoslezském kraji. V inkriminovaných lokalitách, v ul. T. G. Masaryka a Žitavská, p ítomno celkem LEX. Akce prob hla bez incident. Nasazeno 500 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní organizované Ob anským odporem Rumburk (OOR) zrušeno. Svolavatel a zástupce OOR místo shromážd ní distribuoval v centru m sta letáky zam ené proti místním podnikatel m. Zú astnilo se 134 policist. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod Rumburk Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s minimální reflexí místních obyvatel, s ú astí cca osob. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist Varnsdorf Shromážd ní svolávané L. Kohoutem s ú astí cca 200 osob. Následný pochod byl zrušen po adatelem. Nevznikla žádná škoda na majetku i zdraví, žádná osoba nebyla omezena na osobní svobod. Ú ast 255 policist.

12 3.4 Vy íslení provozních náklad na jednotlivé akce v rámci bezpe nostních opat ení na Šluknovsku (tuzemské cestovné, pohonné hmoty, istící a desinfek ní prost edky, hygienické prost edky, pitný režim): Datum akce Náklady v K Náklady na policejní opat ení (náklady na pohotovosti a p es asy, b žné mzdové náklady nejsou zahrnuty): Datum Policisté Zam stnanci ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K Celkem ,00 K ,00 K

13 3.6 Poznatky z komunikace antikonfliktních tým : P i nasazení AKT ob ané zmi ovali: Zvyšující se kriminalitu a trestní nepostižitelnost nezletilých pachatel, nejen p ípad teroristy. Nezájem politik. Jediný, kdo se místních ob an zastal, jsou DSSS a pravicoví extremisté, kte í jsou místními ob any idealizováni, chápáni jako spasitelé. Ne innost orgán státní správy, kraje a m sta. Arogantní a provokativní chování sociáln vylou ených (lidé jdoucí ze zam stnání jsou údajn astováni urážlivými a výhr žnými výk iky osob žijících z dávek státní sociální podpory). Špatná práce místní obecní policie i Policie R opakovan zmi ováno, že se policisté sociáln vylou ených bojí, protože i policisté a strážníci mají rodiny a sociáln vylou ení ví, kde bydlí. Stát údajn zvýhod uje oproti pravideln pracujícím nezam stnané sociáln vylou ené, kte í mají parazitovat na systému. Stát, policie a neziskové organizace chrání pouze sociáln vylou ené, každý pokus o jejich kritiku zpravidla kon í obvin ním toho, kdo problém otev el, rasismem. Stejn tak stát posuzuje rasové útoky pouze jedním sm rem (v p ípad, že je poškozeným Rom, v opa ném p ípad se rasový podtext tém nezkoumá). Po prudká kritika zákroku policie proti shromážd ní (P R se obrací proti vlastním lidem, je popíráno protiprávní jednání PEX). Prudké odsouzení zónové taktiky policie zákroky nejsou vedeny proti n kolika jednotlivc m, kte í se dopouští protiprávního jednání, ale proti celému davu pokojných místních ob an, mezi kterými jsou i sta í lidé a d ti. S pokra ujícím asem se sice po et ú astník demonstrací zmenšuje, ale zvyšuje se pom rné zastoupení radikálních místních ob an, nekomunikujících agresivních osob snažících se o konfrontaci se všemi zú astn nými stranami. Osoby pouze p ihlížející, i zvažující zapojení do protest se na posledních demonstracích již tém nevyskytují.

14 leny AKT byly registrovány následující nálady mezi osobami shromážd nými na demonstracích: Negativní vnímání stávajících politických p edstavitel státních, krajských i obecních. Negativní vnímání innosti státních orgán na všech úrovních, zejména však komunální. Vztek, zloba, pocit bezmocnosti, frustrace z aktuálního stavu v regionu oproti pokojnému stavu v dobách nedávno minulých. Vysoká agresivita a nep átelský postoj u ásti místních ob an, patrná zejména u senior, i matek s malými d tmi. Po silná protipolicejní nálada. V davu se snadno ší ily neúmysln i úmysln ší ené fámy a smyšlenky. Idealizace svolavatele shromážd ní Lukáše Kohouta a dalších osob organizujících shromážd ní bez ohledu na motivy jednání t chto osob, jejich charakter, i trestní minulost (v p ípad Kohouta je tato bagatelizována). Prudké negativní reakce davu na každou negativní zmínku o L. Kohoutovi. S prodlužující se adou demonstrací je snaha o eliminaci uklid ujícího vlivu AKT na shromážd né osoby, tito jsou organizátory shromážd ní nabádáni, aby s AKT již nemluvili, že nejlepší zp sob, jak ušet it finan ní prost edky by pro ministra Kubiceho bylo zrušit AKT, stále ast jší je snaha osob kolem Kohouta a organizátor shromážd ní každou snahu AKT o komunikaci s ú astníky shromážd ní narušit lží a úmysln nepravdivými fámami ( lidi, oni nás cht jí rozpustit, zakázat ). Silný nár st spikleneckých teorií o policejních provokatérech v civilním od vu, kte í se mají vydávat za PEX. Jejich cílem má být vyprovokování incidentu a následné udávání osob. Objevují se paralely s rokem 1989 a demonstracemi b hem Mezinárodního m nového fondu. Údajní policejní agenti, práska i a provokaté i jsou dokumentováni mobilními telefony. Po snaha místních ob an vy lenit z davu místní p íslušníky PEX. P evážná komunikace mezi ú astníky se odehrává prost ednictvím sociálních sítí. Odsouzení vlivu všech zmanipulovaných médií (všechny celoplošné televize, v tšina tisku). Absence po adatelské služby vedla k nerespektování podmínek shromážd ní a nesouladu skute nosti s informacemi uvedenými na oznámení o konání shromážd ní. Za po adatele byl v n kterých p ípadech vydáván AKT.

15 3.7 innost speciálních po ádkových jednotek (SPJ) Na opat ení se pr b žn vyst ídala SPJ Praha, SPJ Brno a SPJ Ostrava v pr m rném po tu 51 policist. Nápl innosti ur uje instruktáž, kterou pravideln provádí vy len ný vedoucí pracovník z jednotlivých, shora uvedených, obvodních odd lení. Služba je sm ována do oblastí s vyšším po tem sociáln vylou ených obyvatel, heren, no ních podnik. Dále pak policisté vykonávají klasickou hlídkovou službu dle pot eb jednotlivých odd lení a aktuální bezpe nostní situace. P ítomnost SPJ jednozna n zklidnila situaci ve Šluknovském výb žku, zejména pak vyvoláním pocitu vyššího bezpe í u ob an. Pokleslo drobné pouli ní delikventní jednání. Klasický nápad trestné innosti, zejména majetkové a násilné, dot en nebyl. Setrvání SPJ nelze p esn odhadnout s tím, že po ty nasazených policist se mohou dle vývoje bezpe nostní situace snižovat. 3.8 Celkové vy íslení výdaj policie za innost ve Šluknovském výb žku Výdaje na každodenní innost a mimo ádná bezpe nostní opat ení jsou uvedeny v p íloze Šluknovští Romové a demonstrace Pochody kolem romských obydlí jsou pro jejich obyvatele velmi stresující. Mají strach o d ti a rodiny. Prost ednictvím demonstrací a pochod se ješt více prohlubuje nap tí mezi majoritou a minoritou. Zt žují se tak možnosti inkluze sociáln vylou ených. Velice negativn se projevila innost r zných skupin osob, které nabádají n které Romy k blokádám i vytvá ení domobran s tím, že p islibují svou ú ast. Jedná se v tšinou o skupiny lidí angažujících se v politických i jiných organizacích, kte í se cht jí zviditelnit. N kte í Romové tak cítí podporu v situaci, kterou považují za neúnosnou. Existuje obava, že by mohli t chto výzev využít. Podn cování t chto bojovných nálad bylo zaznamenáno i v jiných p ípadech, nap. b hem extremistické demonstrace v P erov v roce Jiné d ležité skute nosti k nepokoj m na Šluknovsku Lze konstatovat, že je snahou vedení jednotlivých m st, zejména Varnsdorfu, Rumburku a Šluknova ešit vzniklé problémy a komunikovat s ob any. Starosta m sta Varnsdorfu Martin Louka si svolal k ve ejné diskuzi ob any m sta Varnsdorf do kina Panorama, na den V kin Panorama se sešlo cca 200 ob an k jednání se starostou m sta a zástupci. Diskuze prob hla v bou livé atmosfé e. Další setkání p edstavitel m sta a ob an prob hlo dne od 10 hodin op t v kin Panorama ve m st Varnsdorf. Ú astnilo se jej cca 300 ob an, kte í vedli vášnivou diskuzi s vedením m sta.

16 V m síci zá í též došlo k opakovaným setkáním p edstavitel m st Varnsdorf a Rumburk se zástupci Policie Územní odbor D ín, zástupci Krajského editelství policie Ústeckého kraje, Ministerstva vnitra a dalších kompetentních organizací. Pracovníci Ministerstva vnitra se opakovan sešli se zástupci všech samospráv šluknovského výb žku s p izváním m sta Nového Boru. Starostové pozitivn hodnotili práci Policie R a d kovali za její p ítomnost. Faktorem, který výrazn ovliv uje d ní ve Šluknovském výb žku, zejména ve m st Varnsdorf, je pan Lukáš Kohout, který rozdmýchává vášn mezi obyvateli a svou osobu tak zviditel uje.

17 4. Role pravicových extremist (z pohled krajských policejních specialist na extremismus a ÚOOZ) 4.1 Obecné informace o PEX scén v Ústeckém kraji V roce 2011 je v Ústeckém kraji zatím 15 p ípad s extremistickým podtextem, z toho 11 objasn no, stíháno je 21 pachatel. V 1. polovin roku 2011 nebyl v Ústeckém kraji evidován p ípad fyzického napadení s rasovým podtextem. Šet ené p ípady jsou zpravidla vedené jako verbální útoky i zobrazování neonacistické symboliky na ve ejnosti. Akce extremist byly obdobn jako v roce 2010 zpravidla organizovány osobami napojenými na politický subjekt DSSS. Akce na Šluknovsku nebyly iniciovány neonacistickými organizacemi, tyto však uvedené demonstrace zneužívají ke zviditeln ní a prosazování svých cíl. Nejv tší aktivity pravicových extremist jsou zaznamenávány v okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem. V t chto lokalitách p sobí pravicové skupiny Národní aktivisté (Chomutov), Radical Boys (Most). Uvedené subjekty fungují na autonomním principu. Jsou charakteristické tzv. aktivismem spo ívajícím v organizování demonstrací, tzv. nálepkových akcí apod. Dále zejména v oblasti Chomutovska p sobí ve spojení s osobami z Karlových Var tzv. Národní odpor Krušnoho í (Erzgebirge). Osoby z této skupiny jsou z ad starších neonacist napojených na obdobné subjekty v SRN, spolupracují s DSSS (existuje personální propojení mezi Národním odporem a krajskou organizací DSSS, úzká spolupráce funguje s Národním odporem Cham-Deggendorf). Podílejí se na po ádání koncert tzv. White Power Music (WPM je rasistická rocková hudba oblíbená mezi neonacisty). Oficiální politickou silou v Ústeckém kraji je DSSS, která se podílí na organizování demonstrací spole n s D lnickou mládeží a Autonomními nacionalisty. Její hlavní lenská základna je v Most, Chomutov a Kadani. Po et pravicových a levicových extremist je v Ústeckém kraji odhadován na 500 osob (osob sympatizujících). Jedná se však o velmi hrubý odhad, kdy je p edpoklad že tzv. tvrdé jádro pravicové scény tvo í vždy cca osob z okr. Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, D ín. K pravicovému radikalismu inklinují jak u ovská mládež a studenti, tak osoby ve v ku let, které se v pravicovém hnutí angažují dlouhodob a bývají organizátory WPM koncert. Mezi v d ími postavami jsou p edsedové regionálních organizací DSSS a dále p edstavitelé Národního odporu (nap. z Chomutova). Stále existuje p edpoklad, že uvedené subjekty budou organizovat demonstrace, jako reakce na p ípadnou trestnou innost sociáln vylou ených. Potenciální rizika ve form organizování útok na Romy nelze vylou it. Nadále bude prohlubována spolupráce s n meckými subjekty a snaha o získání popularity mezi adovými ob any. Dopady demonstrací na Šluknovsku na extremistickou scénu nejsou zásadní. Po první vln demonstrací v Rumburku a Varnsdorfu bylo možné zaznamenat pokles zájmu o uvedené akce.

18 Mezi riziková m sta a obce pat í v Ústeckém kraji dlouhodob Most, Chomutov, Ústí nad Labem. Sociáln vylou ené lokality jsou dále v oblasti Šluknovského výb žku, v Roudnici nad Labem, v Kadani, Klášterci nad Oh í a v dalších místech. Ve všech t chto místech hrozí potenciální rizika spojená s organizováním demonstrací. P í inou rizikovosti v t chto lokalitách je jednak kriminalita sociáln vylou ených (PEX si ú elov vybírají jen Romy), tak aktivizace místních bun k radikál. Lze p edpokládat organizování pochod a demonstrací v problémových lokalitách ze strany p íznivc DSSS, D lnické mládeže a Autonomních nacionalist. Organizované útoky na Romy jsou mén pravd podobné, nelze tím vylou it individuální napadání p i náhodných st etech. 4.2 PEX a romská otázka Odpor proti národnostním minoritám, zejména Rom m, je z dlouhodobého hlediska hlavním mobiliza ním a stmelujícím tématem PEX. Krajn pravicová scéna využívá incidenty spojené s romskou komunitou (podobn jako jiné v minulosti) a jejich mediální prezentaci jako impuls k mobilizaci i stimulaci vlastních aktivit. Jedním z aspekt jsou politické ambice D lnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která tyto události dlouhodob výrazn reflektuje a jejich prost ednictvím usiluje o získání politické podpory p ed krajskými a jinými volbami. DSSS rovn ž dlouhodob posiluje regionální a komunální struktury, tyto incidenty jsou tak asto p íležitosti pro expanzi do dané lokality. Radikáln jší subjekty scény, jako Autonomní nacionalisté (AN) i Národní odpor (NO) se uchylují asto k po ádání spontánních protestních akcí a mén asto i k násilným akcím. Elementy NO v sou asné dob p sobí v úzké spolupráci anebo p ímo v rámci DSSS. Vzhledem k postavení strany jako tzv. mainstreamu PEX, bu ky a aktivisté NO mají nadále vysoký vliv na ideologii PEX a fakticky tuto ur ují. Vývoj událostí a bezpe nostní situace na Šluknovsku vytvo ily vhodné podmínky pro p sobení PEX. Ze strany PEX je zd raz ována zejména podpora místních obyvatel na stran jedné a zákroky P R na stran druhé. Osoby z tohoto prost edí využily shromážd ní ke skrytí v davu a cíleným provokacím P R, následné zákroky, jakkoliv oprávn né, byly interpretovány jako excesy Systému a fakticky tak posloužily k další ve ejné kritice státu. Iniciativa s ohledem na organizování akcí byla ponechána na místním obyvatelstvu, radikální elementy PEX využily zejména shromážd ní 26. srpna a dále 2. a 3. zá í k seznámení se s prost edím, radikálními elementy místní populace a pravd podobn i pozorování a testování reakcí P R v rámci bezpe nostního opat ení. Ve Varnsdorfu dne 10. zá í již p íslušníci PEX iniciovali a aktivn se ú astnili poty ek s policií. Z hlediska scény PEX je z ejmé, že populistická i vyhran ná interpretace problematiky romské komunity jak ze strany krajn pravicových subjekt, tak i dalších aktér sledujících politický zájem dále radikalizuje scénu a širší populaci. Souvisejícím faktorem a eminentní bezpe nostní hrozbou jsou násilné projevy proti p íslušník m romské komunity, od napadání jednotlivc až po organizované útoky proti romským lokalitám. Vhodnou p íležitostí k provedení t chto akcí jsou i ve ejné protesty, p i nichž dav poskytuje možnost úkrytu radikálních osob.

19 Výraznou bezpe nostní hrozbou je rozší ení bezpe nostní situace a protiromských projev do dalších, z tohoto hlediska rizikových lokalit, nap. na Ostravsko, Mostecko i Teplicko a Chomutovsko. Tyto snahy vycházejí zejména z prost edí krajní pravice, kdy jednotlivé lokáln aktivní bu ky využívají podmínek podobných (incidenty i konflikty s Romy) nebo um le vytvo ených k importu situace ze Šluknovska. P íkladem je protestní shromážd ní v Mladé Boleslavi i v Haví ov. Podobné shromážd ní je p ipravované i v Horní Rotav (Karlovarský kraj) ke dni , kde lze p edpokládat snahu o eskalaci násilí, zejména o st ety s P R a útoky proti místní romské minorit. T chto akcí v regionech m že být využito k mobilizaci a získání podpory pro akce po ádané p i p íležitosti symbolických dat státnosti, zejména akce DSSS dne v Ostrav, kde lze p edpokládat projevy proti romské komunit, a dále v Praze, kde lze naopak o ekávat využití tohoto tématu ke kritice politických elit. Situace na Šluknovsku se dle r zných ukazatel stabilizuje. Výrazná mobilizace PEX, patrná v období minulých týdn, výrazn slábne. I p es zvýšenou aktivitu PEX b hem posledního roku scéna pravd podobn došla k limitu vlastních aktivit. Na po ádání výrazn jších akcí, jako nap íklad ze dne v Novém Boru a na Šluknovsku, nejsou jak organiza ní kapacity, tak finan ní prost edky, které výrazn a dlouhodob omezují individuální ú ast. A koliv lze o ekávat pokra ující svolávání shromážd ní, lze zárove p edpokládat klesající ú ast jak místní populace, tak element PEX. Minimální ohlas, jaký m ly mítinky DSSS v Moravskoslezském kraji ze dne , s výjimkou Haví ova, stejn jako absentující výrazn jší mediální pozornost, z ejm negativn ovlivnily plánování a p ípravu t chto akcí do budoucna, áste n s ohledem na organiza ní a finan ní náro nost. To dokazuje minimální ú ast na akcích v Praze (1. 10.) i Šluknovském výb žku (2. 10.) a Mladé Boleslavi (28. 9.)

20 5. Reakce Ministerstva vnitra a Policie R 5.1 Po ty policist na obvodních odd leních Policie R (dále jen OOP) Šluknovský výb žek zahrnuje tato odd lení: Po et tabulkových míst p ed a po propuknutí demonstrací: Útvar p ed po OOP Krásná Lípa OOP Rumburk OOP Varnsdorf OOP Šluknov OOP Velký Šenov Odd. hlídkové služby Varnsdorf Po ty policist v obch zkové a hlídkové služb (pr m ry) Útvar p ed po den noc den noc OOP Krásná Lípa OOP Rumburk OOP Varnsdorf OOP Šluknov OOP Velký Šenov Odd. hlídkové služby Varnsdorf Dále jsou výše uvedená obvodní odd lení Rumburk, Varnsdorf, Krásná Lípa a Šluknov posilována policisty z celého Územního odboru D ín každodenn v po tu policist v dob od 7.30 do 15.30, kte í jsou vyst ídaní speciální po ádkovou jednotkou v pr m rném po tu 51 policist. Služba je zam ena na klasickou obch zkovou a hlídkovou službu s d razem na lokality, které se jeví jako problémové, a to v etn kontroly heren, bar, diskoték apod.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ

EQUICom. Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT. Praha, 15.2. 2012 INVESTICE PRO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ EQUICom Prezentace agentury a p ipravovaných aktivit pro TOP STUDENT Praha, 15.2. 2012 1 Prezentace agentury Kdo a co je EQUICom? 2 EQUICom je hrá na komunika ním h išti eského trhu Lidé, kte í stáli u

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více