Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, Český Krumlov, tel./fax: , mobil: , školní jídelna: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.15/ 2005 Sb. Název školy: Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 Identifikátor zařízení: IČO: Sídlo školy: Linecká 43, Český Krumlov Telefon: Fax: E mail: Zřizovatel školy: Město Český Krumlov Ředitel školy: Mgr.A. Karel Dvořák 31.srpen

2 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE PRACOVNÍCI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLSKÁ RADA.8 8 ÚDAJE O ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH ROZPOČET DALŠÍ FINANČNÍ ZDROJE KONTROLY STÍŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ STAV MAJETKU NEMOVITÉHO STAV MAJETKU MOVITÉHO PLÁN

3 1 Charakteristika školy Základní škola Český Krumlov, Linecká 43 je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od Do sítě škol byla zařazena Školským úřadem v Českém Krumlově Součástí školy je školní jídelna výdejna, obědy se dovážejí ze školní jídelny při ZŠ Plešivec. Základní škola je plně organizovaná, v letošním školním roce navštěvovalo školu 196 žáků v 10 třídách, z toho 5 na prvním a 5 tříd na druhém stupni ZŠ. Průměrný počet žáků ve třídě je 19,6, tedy vyšší než v loňském školním roce. Nejpočetnější je7. třída s 27 žáky, nejmenší počet dětí 11 je ve 2. ročníku. Celkem bylo v tomto školním roce 9 integrovaných žáků, z toho 3 se sluchovou vadou, 4 s poruchami učení a 2 žáci s více vadami. Spolupracujeme s SPC ARPIDA Č. Budějovice, s SPC pro sluchově postižené v Č. Budějovicích a s PPP v Č. Krumlově i Č. Budějovicích. Ve škole pracovalo 1 oddělení školní družiny, v rámci ŠD děti navštěvovaly i zájmové kroužky. Spádovým obvodem základní školy v Linecké ulici je nejen vnitřní město, Horní Brána, ale mnoho okolních obcí, z kterých celkem dojíždí 74 žáci. Jmenný seznam dojíždějících žáků je součástí přílohy Výroční zprávy. Škola sídlí ve staré franc-josefské budově, má bezbarierový vstup a od ledna 2005 je v provozu osobní výtah a v 1. poschodí WC pro vozíčkáře, což umožňuje přístup i provoz handicapované části populace. 2 Vzdělávací koncepce a školní akce Ve škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola Č.j /96-2. V tomto školním roce se 1.,2. a 6.,7. ročník vyučoval podle programu Č.j. 115/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Č. Krumlov, Linecká 43. (tzv. ŠVP) Nepovinné předměty: náboženství vedla katechetka Talířová Volitelné předměty: 7.A vaření zajímavá matematika seminář ze zeměpisu německý jazyk - 3 -

4 8.A informatika německý jazyk anglický jazyk 9.A,B informatika německý jazyk anglický jazyk ruský jazyk Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd probíhal od 16. dubna 2009 do18.června 2009 v českokrumlovském bazénu. Zúčastnilo se ho 32 žáků. Lyžařský kurz žáků se ve školním roce neuskutečnil pro velice nízký počet zájemců z osmých a devátých tříd. Příčinou je nevybavenost lyžařskou výstrojí a vysoké finanční náklady pro rodiče žáků. Lyžařský výcvik napříště budeme organizovat jednou za dva roky pouze při minimálním počtu uchazečů 20 žáků. V opačném případě je finanční a hlavně organizační zátěží pro školu. Ve škole je integrováno 9 žáků, z toho dva mají kombinované postižení a seznam ostatních integrovaných žáků, kteří se nevedou v režimu,,důvěrné jest součástí příloh. Integrovaní žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, při jejichž přípravě spolupracují učitelé nejen s výchovným poradcem, ale také s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Českém Krumlově, respektive se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadou sluchu v Českých Budějovicích a SPC ARPIDA. Činnost výchovné poradkyně Mgr. Magdy Vopatové se zaměřuje kromě práce s integrovanými žáky na poradenství k volbě povolání a dalšího studia, pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení a na skupinovou (např. evaluační dotazníky, seznamovací pobyt 6. ročníku) a individuální práci se žáky i jejich rodiči. Kromě PPP a SPC spolupracuje s jednotlivými školami, Úřadem práce, Městským úřadem Č. Krumlov, sociálněprávní ochranou dětí, Městskou policií a dalšími institucemi. V tomto školním roce pracovala ve škole externě psycholožka Mgr. Darina Petrů jeden den v týdnu. Věnovala se psychologickým a odborným problémům žáků, jednala nejen se žáky, ale mnohdy i s jejich rodiči. Paralelně pracovala jako zaměstnanec školy na postu Asistentka pedagoga. S výše jmenovanými organizacemi spolupracuje i metodik prevence sociálně patologických jevů, kterým je Mgr. Jana Karausová. Kromě zpracování minimálního preventivního programu se zaměřila i na vyhledání a zpracování projektů podpořených městem Český Krumlov např. seznamovací pobyt v 6. ročníku. Během celého školního roku probíhaly v rámci výuky na 1. i 2. stupni besedy s Městskou policií, které vedl p. Pavel Pípal

5 Další akce jsou uvedeny v přehledu chronologicky po jednotlivých třídách v příloze. 3 Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci školy jsou kvalifikovaní. Od pracovala po skončení mateřské dovolené Mgr. Radka Procházková, činnost ukočil zároveň k tomuto datu Bryce Alan Belcher, neboť byl zástupem za dotčenou mateřskou dovolenou. O prázdninách také ukončila pracovní poměr p. Věra Reichlová, kterážto byla zástupem za MD navrátivší se p. Romany Rašmanové. Ve škole byla založena základní organizace odborového svazu, předsedou je pan školník Ivo Kašpárek, byla uzavřena kolektivní smlouva, která vstoupila v platnost a je každoročně obnovována. Složení pedagogického sboru ve školním roce 2008/2009 je uvedeno v následující tabulce: JMÉNO APROBACE TŘÍDNICTVÍ, FUNKCE PRAXE (let) Dvořák Výtvarná výchova ředitel 14 Karel Polášková Irena Německý jazyk, Ruský jazyk zástupkyně 26 ředitele Soukupová asistentka pedagoga asistentka 21 Pavla integr. žákyně Hanušová Český jazyk, Dějepis 9.B 31 Alena Houšková první stupeň 3.A 21 Slávka Karausová Dějepis, Ruský jazyk, Pěstitelství netřídní 21 Jana PPJ Kašpárek Fyzika, Matematika (Informatika) metodik IT, 14 Jaromír 8.A Šišková Naděžda Chemie, Přírodopis, Ov, Rv 9.A 3-5 -

6 Florián Petr Belcher Bryce Pánková Miroslava Pondělík Viktor Pšenčíková Jiřina Trnovcová Jarmila Tůmová Petra Vopatová Magdalena Zapletalová Ludmila Ježková Dagmar Rybová Michaela Reichlová Věra Fyzika, Dílny, Informatika 6.A 7 Anglický jazyk netřídní 6 Matematika, Tělesná výchova 7.A 31 první stupeň Pracovní vyučování 5.A 15 (Německý jazyk, anglický jazyk) první stupeň Hudební výchova 4.A 38 první stupeň 2.A 27 asistentka integrované žákyně 5 Tělesná výchova, Zeměpis netřídní 30 VP první stupeň 1.A 29 vychovatelka vychov. ŠD 20 asistentka integrovaného žáka na MD 11 vychovatelka asistentka integr. žákyně 6 Provozní zaměstnanci: Březková Ivana Kašpárek Ivo Kutláková Marie Grigoriová Anežka Neubauerová Květa Kašpárková Miroslava Štaberňáková Danuše hospodářka školy školník, vedoucí provozu kuchařka, uklizečka kuchařka uklizečka uklizečka (zástup za MD p. Jitku Maříkovou) uklizečka - 6 -

7 4 Přijímací řízení, zařazování žáků Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo do první třídy první třídy 14 dětí. Následující počty žáků odpovídají počtům z konce školního roku. Ročník počet tříd počet žáků z toho dívek Celkem Nejvíce vycházejících žáků bylo samozřejmě v 9. ročníku (41).V osmém ročníku splnil povinnou školní docházku 3 žáci. Na osmileté Gymnázium v ČK odešel 1 žák. Zápis do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 se uskutečnil Celkem bylo zapsáno 21 žáků. O odklad začátku povinné školní docházky na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově a odborného lékaře žádali rodiče 5. žáků. 5 Výsledky vzdělávání Z celkového počtu 196 (stav na konci školního roku) nebyl nikdo v tomto školním roce hodnocen slovně. S vyznamenáním prospělo 52 žáků, prospělo 124 žáků, neprospělo 13 žáků. Žáci školy zameškali celkem omluvených hodin a 866 neomluvených. Všechny neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků, závažnější případy řešeny ve výchovných komisích a hlášeny na MÚ OŠSM. Jeden žák zameškal průměrně 81,5 omluvených a 4,2 neomluvených hodin. Tendence je progresivní. Seznam neomluvených absencí v příloze. Jmenný seznam žáků s kázeňskými opatřeními je v také příloze

8 6 Mimoškolní aktivity Žáci školy mohli pracovat v těchto kroužcích: Veselé pískání Výtvarný Počítače pro 1. stupeň Florbal Aerobic Keramický Pro nedostatek zájemců z řad žáků nebyla zahájena činnost např. zdravotnického,či sportovního kroužku pro starší žáky. Nově byl otevřen večerní keramický kurs pro veřejnost ve školní dílně. 7 Školská rada Od působila při škole dvanáctičlenná Rada školy zřízená městem Český Krumlov. Rada města ji svým usnesením č. 144/10/2005 k zrušila a stejným usnesením schválila zřízení Školské rady od Volby do ní se podle nového volebního řádu uskutečnily Do Školské rady byli tehdy zákonnými zástupci zvoleni ing. Petr Kubal a p. Petra Tůmová, pedagogickými pracovníky byli zvoleni jako zástupci sboru Mgr. Jaromír Kašpárek a Mgr. Petr Florián. Zřizovatelem školy byli dále do Školské rady jmenováni p. Jindřiška Smolíková a p. Jiří Povolný. Volby nových zástupců do ŠR z řad rodičů i pedagogů se konaly začátkem školního roku. Toto je nová Rada školy v tomto funkčním období: Složení ŠR: za rodiče za pedagogy za zřizovatele ing. Petr Kubal Alena Horstová Mgr. Petr Florián Mgr. Slávka Houšková Jindřiška Smolíková Petr Eliáš - 8 -

9 Dohled nad dětským parlamentem, převzala Mgr. Naděžda Šišková, parlament se scházel ob týden. Ve školním parlamentu byli zástupci žáků ročníku. Parlament se snažil o vylepšení výzdoby školy, o sportovní a kulturní vyžití žáků, o vysílání ve školním rozhlase apod. 8 Údaje o závazných ukazatelích Závazné ukazatele na rok 2008: Limit zaměstnanců 24,1 NIV celkem v tisících Kč Z toho platy v tisících Kč OON v tisících Kč 12 ONIV v tisících Kč Rozpočet viz příloha Rozbor hospodaření za rok Další finanční zdroje V rámci programu SIPVZ vyčerpala škola 0,- Kč. Škola získala koncem školního roku nabídku ,- Kč jako sponzorského daru od firmy E.ON 11 Kontroly V roce byly provedeny tyto kontroly s těmito zjištěními: OSSZ Český Krumlov Kontrola VZP Český Krumlov Nebyla uložena žádná opatření. Bez závad. Krajská hygienická stanice Zjištěno špatné umístění umyvadla v šatně kuchařek, odstraněno k

10 Proběhly také pravidelné kontroly a revize požárního zabezpečení (vodovod, hasící přístroje), výtahy, elektrických zařízení, tělocvičného nářadí a další s následným odstraněním drobných nedostatků a údržbou. Pravidelná prověrka stavu BOZP neseznala závad. 12 Stížnosti Ve školním roce nebyla podána žádná stížnost. 13 Vzdělávání pedagogů Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající kvalifikaci a nadále si ji zvyšují prostřednictvím dalšího vzdělávání. Preventistka patologických jevů Jana Karausová a výchovná poradkyně Magdaléna Vopatová v letošním školním roce opět navštívily několik seminářů, které postihovaly problematiku, jíž se věnují. Petr Florián studuje DVPP ŠMP a Naděžda Šišková ŠVP. Problémem je zde nedostatek peněz na vzdělávání, jelikož se jedná o tytéž prostředky, které jsou určené na nákup učebnic, pomůcek atd. Nicméně další vzdělávání je vyžadováno ČŠI jako nedílná součást profesního růstu pedagogů. 14 Stav majetku nemovitého V budově školy došlo v průběhu školního roku 2008/2009 k dobudování další části z plánované rekonstrukce budovy a to sice dívčí toalety a místnosti hospodářského zázemí. Taktéž došlo ke kýžené alespoň částečné výměně oken v průčelí budovy, od čehož si slibujeme energetické úspory. O prázdninách opět proběhlo malování tříd. Stejně jako vloni bude nutno řešit zamezení prosaku tlakové a přívalové vody z ulice Linecká do prostor suterénu zřizovatel byl s tímto stavem již předloni seznámen. Jedná se o situaci na hranici havarijního stavu, KHS tuto skutečnost dlouhodobě pranýřuje! Vzniklou situaci by nejlépe řešilo obkopání školy a zaizolování zvenčí. Stále přetrvávají problémy s dodržováním věcného břemene průjezdu a průchodu v zadním traktu budovy. Jednání jsou komplikovaná, emoční a nekonstruktivní!

11 15 Stav majetku movitého Aktuální stav movitého majetku je k nahlédnutí v elektronické verzi v kanceláři školy, jelikož jde o neustále se měnící jeho stav, a aktuální písemné podoby tohoto velmi rozsáhlého dokumentu jsou k nahlédnutí na konci příslušných zúčtovacích období. 16 Plán Viz. příloha Plán na školní rok ( Organizační zabezpečení školního roku) Základní informace na Mgr.A. Karel Dvořák, ředitel školy Ing. Petr Kubal, předseda Školské rady v Českém Krumlově dne Přílohy - dojíždějící žáci - integrovaní žáci - akce tříd - organizační zabezpečení školního roku - seznam neomluvených absencí - kázeňská opatření - účetní výsledovky (rozbor hospodaření)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 309 311, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 309 335 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012-2013 Mgr. Iveta Grocholová ředitelka školy 1 OBSAH Charakteristika školy... 3 Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 9/. třída 9. třída Předkladatel: Mgr. Helena Martincová ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 9/ Předkladatel:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více