Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje"

Transkript

1 Zpracovatel: Technologické inovační centrum s.r.o. Odborný garant: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Září 2009 Tento dokument je duševním vlastnictvím Technologického inovačního centra s.r.o. Případné použití nebo šíření tohoto dokumentu nebo jeho částí podléhá autorskému zákonu a je možné pouze za současného uvedení citace.

2 Vážené čtenářky, čtenáři, dostává se Vám do rukou dokument Analýza inovačního potenciálu Zlínského kraje. Analýza byla provedena za účelem zjištění informací v oblasti potřeb podnikatelských subjektů ve výzkumu a vývoji ( Analýza firemního výzkumu a vývoje a potřeb firem ve Zlínském kraji po inovacích ), zmapování vědeckých a výzkumných kapacit v regionu, včetně rekapitulace seznamu institucí podporujících podnikání. Informace poslouží k definování opatření a systémových kroků, které jsou nutné k vytvoření příznivého prostředí pro inovační podnikání a rozvoj inovací v regionu. Výsledky se v budoucnosti stanou podkladem pro formulaci aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje. 2

3 ÚVOD METODIKA DOTAZNÍK VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE STATISTIKA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR PRACOVIŠTĚ VAV VÝDAJE NA VAV ZAMĚSTNANCI VAV SHRNUTÍ VAV DLE KRAJŮ VAV V PODNIKATELSKÉM SEKTORU V ČR PRACOVIŠTĚ VAV V PODNIKATELSKÉM SEKTORU VÝDAJE NA VAV V PODNIKATELSKÉM SEKTORU ZAMĚSTANCI VAV V PODNIKATELSKÉM SEKTORU SRNUTÍ VAV V PODNIKATELSKÉM SEKTORU DLE JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ VÝZKUMNÁ A VÝVOJOVÁ PRACOVIŠTĚ VE ZLÍNSKÉM KRAJI VÝVOJ VAV PRACOVIŠT V REGIONU DATABÁZE VAV PRACOVIŠŤ VE ZLÍNSKÉM KRAJI INOVACE INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE PODPŮRNÉ INSTITUCE PRO INOVACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PRŮŘEZ A KOMPARACE OBORŮ A VELIKOSTNÍ STRUKTURY FIREM VZNIK A VÝVOJ FIREM, STRATEGIE A POZICE V HODNOTOVÉM ŘETĚZCI ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DODAVATELÉ A ODBĚRATELÉ EKONOMIKA A STRATEGIE LIDSKÉ ZDROJE PŘÍLEŽITOSTI, HROZBY, SILNÉ A SILNÉ STRÁNKY (SWOT ANALÝZA) VÝZKUM, VÝVOJ A INOVAČNÍ AKTIVITY TECHNOLOGICKÁ VYSPĚLOST A CÍLE VAVI ZÁZEMÍ VAVI AKTIVIT TYP INOVACE, INOVATIVNOST, ZDROJE INFORMACÍ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ BARIÉRY INOVACÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE FIREM A INSTITUCÍ NA VAVI AKTIVITÁCH SPOLUPRÁCE FIREM S INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI KRAJEM NA PODPORU PODNIKÁNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI KLASTRŮ A OBOROVÝCH ASOCIACÍ SPOLUPRÁCE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NÁSTROJE NA PODPORU PODNIKÁNÍ OPTIKOU VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ TVRDÁ INFRASTRUKTURA A NEMOVITOSTI FINANCE SLUŽBY LIDSKÉ ZDROJE NETWORKING

4 4.6 TOP 10 HODNOCENÝCH NÁSTROJŮ ZLÍNSKÉHO ZHODNOCENÍ ŠETŘENÍ LIDSKÉ ZDROJE VÝZKUM, VÝVOJ A INOVAČNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE V OBLASTI VAVI INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE PODPORA PODNIKÁNÍ ZÁVĚR SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

5 ÚVOD V rámci příprav na tvorbu aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje byla provedena Analýza firemního výzkumu a vývoje a potřeb firem ve Zlínském kraji po inovacích (dále také jen Analýza), jejíž hlavním cílem byla primárně identifikace vlastního podnikatelského prostředí svázaného s výzkumem, vývojem a inovacemi, a to prostřednictvím řady základních socioekonomických informací, strategických přístupů firem, vlastních VaV a inovačních aktivit (VaVI), forem spolupráce a dalších ukazatelů. Návazně na to identifikovat potřeby a specifika podnikatelských subjektů Zlínského kraje v oblasti VaVI, na jejichž základě budou formulovány návrhy a doporučení pro směřování regionální politiky Zlínského kraje v dané oblasti. Zároveň se snažit navodit součinnost podnikatelské praxe se samosprávnými orgány municipalit (resp. subjekty veřejné správy na různých územních úrovních). Podnikatelské prostředí přímo determinuje sociálně ekonomické prostředí regionů nebo jejich částí. Podnikatelské subjekty jsou jak objektem, který musí zahrnout vedení municipalit/kraje (a další zpracovatelé strategických vizí i konkrétních programů) do všech svých úvah o budoucím rozvoji spravovaného území, tak jsou i nezastupitelným subjektem spolupracujícím na vzniku těchto koncepčních dokumentů. Aby mohly být potřeby a specifika podnikatelských subjektů identifikovány, bylo nutné provést další postupný cíl, a to zjistit názorovou platformu oslovených firem týkající se podpory podnikání a nastavení nástrojů podpory podnikání Zlínského kraje. Tento bod je v rámci koncepce celé studie možné považovat za signifikantní, interpretace výsledků a doporučení vzešla především z názorů konkrétních podnikatelských subjektů. Lze proto říci, že hlavním cílem Analýzy bylo provést průzkum názorů vedení firem v kraji k otázkám výzkumu a vývoje, inovací, jejich zdrojů a podmínek nutných pro současný i budoucí rozvoj inovačního podnikání. Pro dosažení co největší šíře, ale zároveň i konkretizace a objektivity, byly rozhovory směřovány zejména do oborů, které mají ve Zlínském kraji nejsilnější pozici, tradici a bylo možné u nich předpokládat vyšší míru VaVI aktivit (více viz kapitola 1 Metodika). Hlavním motivem celé studie byla tedy snaha o identifikaci specifik zlínského regionu a vytipování zásadních potřeb a požadavků podnikatelských subjektů v oblasti VaVI. Toto vše právě prostřednictvím základních identifikačních a komparačních ukazatelů a navržených nástrojů regionální podpory podnikání. Veškerá příprava a následné terénní šetření probíhalo ve spolupráci zadavatele, jímž je Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) a zpracovatele - odborného garanta, jímž je tým vědeckých pracovníků především z Masarykovy univerzity, Ekomicko-správní fakulty, a tým externích řešitelů. Vědecký tým má dostatek zkušeností s průzkumy v terénu, zpracováním, vyhodnocením a interpretací dat a informací nejen z oblasti podnikatelského prostředí. Od druhé poloviny 90. let intenzivně spolupracoval na řadě strategických dokumentů, za všechny můžeme jmenovat např. Strategii rozvoje Brněnského kraje (1999), Program rozvoje kraje Vysočina (2002), Program rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji (2003), Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v Brně ( ), Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR (2007) a další. Velkým přínosem pro rychlost a korektnost šetření byla zejména logistická a technická podpora ze strany zadavatele. Opomenout nelze také oficiální zaštítění celé akce ze strany Zlínského kraje. 5

6 1 METODIKA Metodicky lze celou studii rozčlenit na tři základní části, a to: přípravná fáze terénní dotazníkové šetření zpracování a vyhodnocení získaných dat a tvorba závěrečné zprávy Ad. i) Vlastnímu terénnímu šetření předcházela přípravná fáze (květen -srpen 2009), kdy byl diskutován jednak metodický postup a celková koncepce studie, tak vlastní průběh dotazníkového šetření a následné analytické práce. Diskusního procesu, který se odvíjel od několika setkání, se aktivně účastnil jak zpracovatel studie, tak zadavatel a zástupce Zlínského kraje, který koordinoval návaznost jak na stávající Regionální inovační strategii, tak na její budoucí aktualizaci. V rámci příprav byla vytvořena širší databáze (300 podnikatelských subjektů) průmyslových firem a firem podnikajících v oboru informačních a komunikačních technologií, u nichž byla identifikována vazba na výzkum, vývoj a inovace s alespoň 10 zaměstnanci a jejichž sídlo je ve Zlínském kraji (Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko, Kromeřížsko). Na základě databází Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Albertiny byl širší soubor firem omezen doplňkovým kódem OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností) specifikace OKEČ 73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a vybrán základní soubor 250 firem dle specifik Zlínského kraje. Výběrovému souboru 250 podnikatelských subjektů byl zaslán poštou oslovovací dopis hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka, který vyzýval k participaci na daném průzkumu pro účely splnění zadaných cílů (viz úvod). V této fázi byl také vytvářen dotazníkový formulář, který celému výzkumu nastavil jednotnou informační platformu. Ad. ii) Na počátku šetření (konec srpna a začátek září 2009) proběhl pilotní průzkum u pěti vybraných společností zastupující dané oblasti průmyslu a služeb, jehož účelem bylo především ověření logiky, věcné struktury a vypovídací schopnosti nastavených otázek v dotazníku, jejich korekce a úpravy. Vytvořený dotazníkový formulář, který bude podle potřeby možné aktualizovat, se může stát pomocným deskriptorem pro obdobné studie v ostatních regionech ČR, či v případě dalšího šetření ve Zlínském kraji v budoucnu. Připravena byla také elektronická verze dotazníku určená pro přepis získaných primárních dat a informací. Terénnímu šetření předcházelo telefonické kontaktování managementu společností (jednatelé, generální ředitelé, manažeři výzkumu a vývoje, manažeři inovací) výběrového souboru v návaznosti na oslovovací dopis hejtmana Zlínského kraje, zjištění ohlasu na zapojení firem do plánovaného výzkumu. V případě pozitivní reakce respondentů navazovala organizace schůzek v místě podnikání zpracovatelských jednotek. Terénním šetřením byl evidován vzorek 72 zpracovatelských jednotek (respondenční soubor), které poskytly odpovědi na otázky předloženého dotazníku. Před realizací schůzky v podnicích byla elektronicky zaslána kopie dotazníku. Participantům byla nabídnuta možnost zodpovědět otázky dotazníku bez přítomnosti výzkumného týmu, zaslat vyplněný dotazník elektronicky na ovou adresu zadavatele (elektronické zaslání vyplněného dotazníku využily 4 zpracovatelské jednotky). Byly ustaveny týmové dvojice, které vedly a zaznamenávaly řízené rozhovory; po jedné osobě vždy ze strany zadavatele i zpracovatele. Ne všechny dále oslovené firmy v rámci již vlastního šetření byly ochotny a schopny označit sebe sama za inovativní či s vlastním VaVI, v řadě případů také nepovažovaly tuto akci za prioritní při řešení svých aktuálních ekonomických problémů zapříčiněných hospodářskou krizí. 6

7 Šetření probíhalo formou řízeného interview, a to většinou přímo s vedením či vyšším managementem společností. Jednotný a ověřený dotazníkový formulář obsahoval 49 uzavřených i otevřených otázek. Doba rozhovoru se pohybovala v řádu minut. Rozhovory proběhly v září Ad. iii) Celkové údaje získané výzkumným šetřením byly aplikací matematicko-statistických metod zpracovány v programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - statistický software), graficky vyjádřeny v programu MS Excel a textově interpretovány. Předběžné rozčlenění firem do oborů (1. třídící znak) bylo provedeno na základě jejich příslušnosti v kódovém značení klasifikace ekonomických činností CZ-NACE a po dokončení dotazníkového šetření upraveno k účelům vyhodnocení. Ne vždy bylo možné společnosti zcela jednoznačně zařadit do daného oboru, neboť tyto mají často více výrobních programů, proto jsme vycházeli z aktuálních informací získaných např. z webových stránek firem. Na základě řady podpůrných faktorů zjištěných šetřením byly zpracovatelské jednotky začleněny dle třídícího znaku - kódové označení klasifikace ekonomických činností CZ-NACE - do 7 následujících oborů: plastikářství chemický průmysl a gumárenství strojírenství kožedělný, textilní a obuvnický průmysl jiné zaměření průmyslu informační a komunikační technologie (ICT) elektrotechnika Vzhledem k uvedenému oborovému členění jsme si vědomi určitých nesrovnalostí vůči oficiální statistické nomenklatuře. Samostatně jsme vyčlenili plastikářský průmysl a naopak sloučili chemický a gumárenský, což považujeme, s ohledem na specifika regionu, za odůvodnitelné řešení. Průmyslové obory i ICT však nejsou zdaleka statickými prvky, tudíž jejich členění je potřebné respektovat pouze v určitém časovém horizontu a následně neopomenout monitorovat dynamiku jejich vývoje (odklon od stávající převažující činnosti k jiné, častější oborové přesahy). Při vyhodnocování a komparaci šetřením zjištěných dat a informací jsme se kromě horizontálního oborového členění zaměřili také na vertikální členění dle velikosti firmy. I zde jsme si vědomi odklonu od statistického úzu, který stanoví velikost malé firmy v mezích 0-50 zaměstnanců. S ohledem na dotazovaný soubor a velikost Zlínského kraje jsme posunuli hranici malé firmy níže na zaměstnanců, střední potom na a u velké firmy zachovali standardní hladinu nad 250 zaměstnanců. Toto třídění reflektuje rozložení velikostní struktury firem v regionu a pro celkové analytické hodnocení je přínosem. Zpracovatelské jednotky byly tedy rozděleny do 3 skupin podle počtu zaměstnanců dle třídícího znaku - velikost firmy: malý podnik zaměstnanců střední podnik zaměstnanců velký podnik 250 a více zaměstnanců V kontextu oborového členění a členění dle velikosti firem je výsledná studie provázána také se strukturou dotazníku, přičemž se přirozeně uskupily následující klíčové oblasti: vznik a vývoj firmy, strategie a pozice firmy v hodnotovém řetězci VaVI aktivity 7

8 lidské zdroje spolupráce podpora podnikání, nástroje podpory podnikání ve Zlínském kraji Veškeré analýzy, grafické i textové části studie jsou majetkem zadavatele, který je může dále využívat za předpokladu respektování individuální ochrany dat, ke které se zavázal. Zveřejnění zjištěných informací, které je nutné pro další návazné práce, bude tedy probíhat formou agregovaných dat. Označení region je pro nás totožné s územním vymezením Zlínského kraje; soubor šetřených firem je pro účely této studie brán jako vzorek s dostatečnou vypovídací schopností reprezentující ve zkoumané oblasti celý region. 1.1 DOTAZNÍK Na základě několika setkání byla ve spolupráci zadavatele a zpracovatele vytvořena finální podoba dotazníku. Dotazník je strukturován do 5 základních bloků, a to: vznik a vývoj firmy, strategie a pozice firmy v hodnotovém řetězci VaVI aktivity lidské zdroje spolupráce podpora podnikání, nástroje podpory podnikání ve Zlínském kraji Dotazník je složen ze 49 otázek, z nichž některé (8) jsou ještě rozčleněny do podotázek. V rámci dotazníku je možné vysledovat 4 skupiny otázek, jejichž umístění koresponduje se zařazením otázek do jednotlivých bloků, do nichž byl dotazník rozdělen. Skupina otázek identifikačních: Kontaktní údaje, vznik firmy, sídlo firmy, lokalizace poboček Hlavní odběratelé, dodavatelé Strategie firmy Ekonomické ukazatele (tržby, podíl prodeje v geografických oblastech) Vývoj oboru Skupina otázek vztahující se k VaVI: Typ produkce Oblast aktivit VaVI (informační zdroje, finanční zdroje, řízení VaVI aktivit) Ochrana duševního vlastnictví Spolupráce při VaVI aktivitách Bariéry omezující VaVI aktivity Skupina otázek týkající se lidských zdrojů: Počet zaměstnanců, průměrná mzda Vývoj zaměstnanosti Nábor zaměstnanců 8

9 Skupina otázek charakterizujících podnikatelské prostředí ve ZK: Spolupráce s municipalitami, institucemi pro podporu podnikání Zapojení firem do platforem spolupráce (klastry, asociace) Nástroje podpory podnikání Zlínského kraje (tvrdá infrastruktura, finance, služby, lidské zdroje, networking) Hodnocení fungování regionální podpory podnikání Jednotlivé otázky a podotázky nabízejí několik variant odpovědí. Ty byly převedeny na kódy pro zpracování na výpočetní technice. Kódové skupiny vytváří základ hodnocení jak pro analýzy prvého stupně, tak u vybraných otázek druhého stupně podle zmíněných třídících znaků, tj. dle oboru ekonomické činnosti a velikostní skupiny dle počtu zaměstnanců. 9

10 2 VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE Výzkum a vývoj i podpora inovačního prostředí jsou jedny z nejdůležitějších prostředků ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb. S prohlubujícím se poznáním, že VaVI jsou hlavním motorem ekonomického rozvoje, roste mezi odbornou i laickou veřejností zájem o provádění analýz dat z průzkumu o VaVI. Východiskem pro analýzu VaVI aktivit byly údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v České republice Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ), statistika inovačních aktivit podniků vzešlá z šetření ČSÚ z roku , vymezení stěžejních termínů a oblastí, které jsou spojeny s námi probíranou tématikou. 2.1 STATISTIKA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR Úroveň výdajů o výzkumných a vývojových aktivitách a počtu osob ve výzkumu a vývoji lze považovat za jakýsi barometr budoucího rozvoje společnosti. Důležitou úlohu zde hraje kromě státu privátní sféra představovaná podnikatelským sektorem. Z tohoto důvodu hrají údaje o výzkumu a vývoji klíčovou úlohu při informování politiků, zákonodárců a široké veřejnosti o tom, jak si Česká republika v této oblasti stojí a jak se její pozice vyvíjí ve srovnání především s ostatními státy Evropské unie (EU). Údaje o výzkumu a vývoji sleduje ČSÚ prostřednictvím pravidelného šetření. Zpravodajskými jednotkami v oblasti statistického zjišťování jsou všechny právnické a fyzické osoby, které provádějí výzkum a vývoj na území ČR jako svoji hlavní činnost (OKEČ 73, od roku 2008 CZ NACE 72 výzkumná pracoviště) nebo vedlejší ekonomickou činnost, a to bez ohledu na počet svých zaměstnanců, sektor nebo ekonomické odvětví, ve kterém působí. Šetření je určeno k měření lidských a finančních zdrojů určených k výzkumným a vývojovým činnostem v jednotlivých sektorech a subjektech provádějících VaV na území ČR. Statistické šetření ČSÚ provádí od roku 1995 a plně respektuje metodické principy EU a OECD 1 uvedené ve Frascati manuálu a v příslušném Nařízení EU. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje: Pracoviště VaV Výdaje na VaV Zaměstnanci VaV Inovace Definice výzkumu a vývoje Výzkum a vývoj je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi, a to metodami, které umožňují potvrzení, doplnění či vyvrácení získaných poznatků. Výzkum a vývoj se dále rozlišuje na: Základní (badatelský) výzkum zahrnující experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při využití získaných poznatků bez úvah o jejich konkrétní aplikaci. Aplikovaný výzkum, kterým jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Výsledky aplikovaného výzkumu jsou směřovány ke specifickému a praktickému cíli. Experimentální vývoj, který je charakterizován jako získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků 1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - Organisation for Economic Co-operation and Development 10

11 a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Metodologie statistického šetření ČSÚ Uváděné údaje o počtu pracovních sil působících ve výzkumu a vývoji (zaměstnanců VaV) a výdajích na VaV jsou vždy souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a od roku 2001 i za statisticky dopočtená data od zpravodajských jednotek, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Hlavní ukazatele výzkumu a vývoje (počet zpravodajských jednotek, dostupné finanční a lidské zdroje) jsou standardně publikovány, a to i na mezinárodní úrovni, ve čtyřech sektorech provádění výzkumu a vývoje (dále jen sektorech) definovaných ve Frascati manuálu. Tyto sektory byly vytvořeny na základě Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ISEKTOR) používaného v národních účtech a zahrnují: Podnikatelský sektor zahrnuje všechny podniky, organizace a instituce, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží nebo služeb pro prodej široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu. Vládní sektor zahrnuje v oblasti výzkumu a vývoje většinu pracovišť Akademie věd ČR a ostatní výzkumná resortní pracoviště (od většina těchto subjektů přešla na nový statut veřejná výzkumná instituce) a dále pak veřejné knihovny, archivy, muzea a jiné kulturní zařízení, které provádějí výzkum a vývoj jako svoji vedlejší činnost. Jednotlivé pracoviště vysokých škol provádějících VaV jsou samostatně zařazeny do vysokoškolského sektoru podle doporučení uvedeného ve Frascati manuálu. Vysokoškolský sektor zahrnuje univerzity, vysoké školy a další instituce pomaturitního vzdělávání (OKEČ 803) a od roku 2005 v souladu s metodikou OECD i 11 fakultních nemocnic. Vysokoškolský sektor není samostatným institucionálním sektorem ve smyslu Národních účtů, ale byl odděleně identifikován OECD pro svou důležitou roli ve výzkumu a vývoji. Neziskové instituce sloužící domácnostem (dále jen soukromý neziskový sektor) zahrnuje soukromé instituce, včetně soukromých osob a domácností, jejichž primárním cílem není tvorba zisku, ale poskytovat netržní služby domácnostem. Jedná se např. o sdružení výzkumných organizací, spolky, svazy, společnosti, kluby, hnutí či nadace. Definice zaměstnanců VaV Zaměstnanci VaV jsou výzkumní pracovníci, kteří provádějí přímo výzkum a vývoj, a dále pomocní, techničtí, administrativní a jiní pracovníci pracující na pracovištích výzkumu a vývoje v jednotlivých zpravodajských jednotkách. Mezi zaměstnance VaV patří i ti zaměstnanci, kteří obstarávají přímé služby k výzkumným a vývojovým činnostem, jako např. manažeři VaV, administrativní úředníci, sekretářky apod. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (dále jen FTE). U zaměstnanců VaV, kteří se zabývají i jinou činností než výzkumem a vývojem (pedagogičtí pracovníci aj.), je započtena pouze příslušná část jejich pracovní kapacity, která se přímo týká VaV činnosti. Ukazatel FTE v sobě zahrnuje také přepočet hodin osob pracujících ve výzkumu a vývoji na základě dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení práce PRACOVIŠTĚ VAV V roce 2008 bylo v České republice výzkumných a vývojových pracovišť (dále jen pracoviště VaV), které náležely ekonomickým subjektům. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostl počet pracovišť VaV o 216. Nejvíce pracovišť VaV z hlediska sektorů provádění VaV se v roce 2008 nacházelo v sektoru podnikatelském (1 731 pracovišť, tj. 80 % ze všech pracovišť VaV). Ve vládním sektoru se v roce 2008 nacházelo 198 (9 % všech pracovišť VaV), ve vysokoškolském sektoru 11

12 183 pracovišť VaV (8 % všech pracovišť VaV) a v soukromém neziskovém sektoru 60 pracovišť VaV (3 % všech pracovišť VaV). Tabulka č. 1: Pracoviště VaV dle sektoru provádění v letech sektor provádění VaV Podnikatelský Vládní Vysokoškolský Soukromý neziskový ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ Pozn. Výrazná změna počtu pracovišť VaV v podnikatelském a neziskovém sektoru je způsobena následující skutečností, že od roku 2004 byla rozšířena definice podnikatelského sektoru o ostatní osoby samostatně výdělečně činné, které byly dříve zahrnuty v soukromém neziskovém sektoru. Graf č. 1: Pracoviště VaV dle sektoru provádění v letech Soukromý neziskový Vysokoškolský Vládní Podnikatelský Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2008 Více než polovina pracovišť VaV (52 %, pracovišť VaV) měla v roce 2008 méně než 10 zaměstnanců VaV. Tento údaj byl ovlivněn především vysokým počtem pracovišť s méně než 10 zaměstnanci VaV v podnikatelském sektoru (1 038, 58 % z celkového počtu pracovišť VaV v tomto sektoru). Ve vládním a vysokoškolském sektoru byly v roce 2008 nejvíce zastoupeny pracoviště s více než 50 zaměstnanci VaV (40 % a 62 % z celkového počtu pracovišť VaV v daném sektoru). Téměř 70 % pracovišť VaV v podnikatelském sektoru (1 246) náleželo v roce 2008 soukromým domácím podnikům a 27 % podnikům pod zahraniční kontrolou (477). Z hlediska ekonomické činnosti ekonomických subjektů byla větší část pracovišť VaV zaznamenána v průmyslu (téměř 60 %, 1 058), ve kterém se největší počet pracovišť VaV nacházel ve strojírenství (238). Velmi důležitá pro výzkum a vývoj jsou především výzkumná pracoviště (CZ-NACE 72), která se zabývají VaV jako svoji primární (převažující) ekonomickou činností. V roce 2008 bylo v České republice 243 výzkumných pracovišť (11 % z celkového počtu pracovišť VaV). V absolutním vyjádření došlo k postupnému poklesu výzkumných pracovišť mezi roky 2005 a 2008 o celou čtvrtinu (v roce 2005 bylo v České republice 325 výzkumných pracovišť VaV). Nejvíce pracovišť VaV z hlediska regionálního členění se v roce 2008 vyskytovalo v Praze (27 %, 614 pracovišť VaV) a v Jihomoravském kraji (18 %, 342 pracovišť VaV). Naopak nejméně pracovišť VaV bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (1 %, 24 pracovišť VaV). 12

13 Velmi příjemným zjištěním je postavení Zlínského kraje, který figuruje na 5. místě s podílem 6 %, a to při velikosti kraje lze považovat za dobrý signál pro oblast VaV. Pro Zlínský kraj a jeho postavení v oblasti VaV hovoří také skutečnost o nárůstu počtu pracovišť VaV ve sledovaném období. Zlínský kraj se může pochlubit nejvyšším nárůstem počtu pracovišť, který činil 101 %. Tabulka č. 2: Pracoviště VaV podle krajů v letech pracoviště VaV v krajích Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ VÝDAJE NA VAV V roce 2008 činily v České republice celkové výdaje na výzkum a vývoj 54,1 mld. Kč. V porovnání s předchozím rokem došlo k poklesu výdajů na VaV o 175 mil. Kč, tj. pokles o 0,3 %. Pokles výdajů na VaV nebyl výrazný, ale vzhledem k nastolenému trendu rostoucích výdajů na VaV v předchozích letech byl tento jev výjimečný (v roce 2007 vzrostly výdaje na VaV o 8,8 % a v roce 2006 o 20 % v porovnání s předchozím rokem). Tabulka č. 3: Výdaje na VaV dle sektoru provádění v letech financování sektorů VaV (v tis. Kč) Podnikatelský Vládní Vysokoškolský Soukromý neziskový ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ Z hlediska sektoru provádění bylo vždy nejvíce výdajů na VaV užito v podnikatelském sektoru. V roce 2008 činily výdaje na VaV v podnikatelském sektoru 33,5 mld. Kč (62 % celkových výdajů na VaV). Nejvýraznější výdaje na VaV za rok 2008 v ČR jsou patrné ve Středočeském kraji a především pak v Praze. Oba tyto územní celky se podílejí téměř v 60 % na celkových výdajích. Naopak nejmenší výdaje na VaV byly evidovány v Karlovarském kraji. Zlínský kraj je s podílem 3 % až na 8. místě ze 14 krajů. 13

14 Tabulka č. 4: Výdaje na VaV podle krajů v letech výdaje na VaV v krajích (v tis. Kč) Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ ZAMĚSTNANCI VAV Z hlediska lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je velmi důležitým ukazatelem průměrný evidenční počet zaměstnanců VaV přepočtený na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (FTE). Tento ukazatel pro rok 2008 činil v České republice Oproti roku 2007 vzrostl o 3 % a oproti roku 2005 pak o 17 %. Z pohledu vědních sektorů má nejvýraznější zastoupení podnikatelský sektor, ve kterém je zaměstnáno více než polovina všech zaměstnanců VaV v ČR. Minimálním počtem zaměstnanců disponuje soukromý neziskový sektor. Sektory vládní a vysokoškolský mají přibližně stejný počet zaměstnanců. Tabulka č. 5: Zaměstnanci VaV podle vědních sektorů v letech vědní sektor v ČR přepočtené osoby Podnikatelský Vládní Vysokoškolský Soukromý neziskový ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ Rozložení zaměstnanců VaV v jednotlivých krajích odpovídá předpokládané skutečnosti. Nejvýraznějším zastoupením v roce 2008 disponuje Praha s podílem 41,2 % ze všech zaměstnanců, následují kraje Jihomoravský (podíl 14,8 %) a Středočeský (podíl 10,2 %). Zlínský kraj je v pomyslném žebříčku na 8. místě s podílem 3,6 % ze všech zaměstnanců VaV v ČR. 14

15 Tabulka č. 6: Zaměstnanci VaV podle krajů v letech kraje přepočtené osoby Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky , ČSÚ SHRNUTÍ VAV DLE KRAJŮ Rekapitulační tabulka č. 7 za rok 2008 shrnuje pohled na VaV v jednotlivých krajích ČR. Z čísel uvedených v tabulce vyplývá vcelku uspokojivá pozice Zlínského kraje. S určitým nadhledem se dá konstatovat, že VaV ve Zlínském kraji přesahuje republikový průměr a v případě pomyslného žebříčku můžeme kraj hledat zhruba na pozici. Tabulka č. 7: Rekapitulační tabulka VaV dle krajů za rok 2008 kraj pracoviště VaV výdaje na VaV (v tis. Kč) zaměstnanci VaV (přepočtené osoby) průměrné výdaje na 1 pracoviště průměrné výdaje na 1 zaměstnance průměrný počet zaměstnanců na 1 pracoviště Praha ,5 34,1 Středočeský ,9 27,7 Jihočeský ,4 19,8 Plzeňský ,7 22,1 Karlovarský ,6 6,5 Ústecký ,9 9,7 Liberecký ,8 17,6 Královéhradecký ,5 13,5 Pardubický ,6 19,8 Vysočina ,7 8,6 Jihomoravský ,2 21,9 Olomoucký ,7 19,3 Zlínský ,0 13,7 Moravskoslezský ,0 15,3 ČR celkem ,0 22,8 Zdroj: Ukazatele výzkumu a vývoje za roky 2008, ČSÚ 15

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

2.2.2 Zavedení procesní inovace

2.2.2 Zavedení procesní inovace 2.2.2 Zavedení procesní inovace V ČR v období inovovaly podniky nejvíce v rámci procesní inovace podpůrné činnosti (67,6 % ze všech podniků s procesní inovací). Metody výroby v ČR inovovalo 58,6 % a metody

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2010 Český statistický úřad; odbor statistik rozvoje společnosti 2011

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

2.3.1 Produktová inovace

2.3.1 Produktová inovace 2.3.1 Produktová inovace Produktově inovující podniky se v období 2008 2010 soustředily zejména na inovaci svých výroků. Inovaci výrobků zavedlo celkem 80,5 % produktově inovujících podniků. Pouze samostatné

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr.

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr. LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 25 213 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch červen 215 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 02.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2012

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za IV. čtvrtletí roku 2012 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více