SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE"

Transkript

1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006

2 Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny Surdopedie je úsek speciální pedagogiky, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním sluchově postižených žáků.(z lat.surdus-hluchý, řec. paidea-výchova). Sluch zároveň se zrakem nejúžeji spojuje člověka s prostředím ve kterém žije, dává mu informace o tom co se děje v okolí, signály pro jeho bezpečí, orientaci podle směru slyšených zvuků. Především však umožňuje zprostředkování vzájemného sdělovacího styku realizovaného mluvenou řečí. Proto sluchové postižení znamená komunikační bariéru, která může mít pro jedince závažné důsledky v oblasti psychické i sociální. Děti, které se narodily se sluchovou vadou nebo ohluchly během života, děti s různě těžkými vadami, sluchu musejí být vychovávány vzhledem k jejich sluchové vadě a vzhledem k důsledkům z této vady vyplývajících. Proto ve srovnání s běžnými školami mají školy pro sluchově postižené svůj vzdělávací a výchovný program rozšířený o budování komunikace u dětí. Učitel sluchově postižených dětí musí mít hluboké znalosti o komunikačních procesech, základní znalosti o sluchu, vadách, kompenzačních pomůckách a jejich obsluze, o interiérech škol atd. Poznatky o vzdělávání sluchově postižených se neustále rozšiřují, mění se složení žáků na školách(díky rozvoji techniky ve vývoji kompenzačních pomůcek je dnes velká část žáků se sluchovým postižením integrována do běžných škol), do škol je přijímáno čím dál tím více žáků s kombinovanými vadami. 2. Dějiny vzdělávání neslyšících Starověk a ranný středověk se vzděláváním sluchově postižených příliš nezabýval. V některých starověkých kulturách byli takto postižení jedinci zabíjeni, nebo měli omezována svá lidská práva, ale i povinnosti. Až renesance vede k hlubšímu zamyšlení nad problematikou sluchového postižení, nad nepravdivostí Aristotelova názoru že ti, kteří se narodili neslyšící, budou také neschopni myšlení. V současné době je výchova a vzdělávání sluchově postižených zajišťováno ve školách pro sluchově postižené. Speciální vzdělávací potřeby žáka bývají zjištěny speciálně pedagogickým, psychologickým vyšetřením zpravidla ve školském poradenském zařízení. Žáci se sluchovým postižením, pokud nejsou integrování v běžné škole, se vzdělávají v mateřské škole pro sluchově postižené, základní škole pro sluchově postižené, střední škole pro sluchově postižené ( střední odborné učiliště pro sluchově postižené, odborné učiliště pro sluchově postižené, gymnázium pro sluchově postižené, praktická škola pro sluchově postižené, střední odborné školy pro sluchově postižené- 5 písm. b zák. č. 73/2005 Sb.) Základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může se souhlasem ministerstva

3 školství trvat deset ročníků ( l.stupeň 1.-6.ročník, 2. Stupeň ročník) Předpokládá se, že vzdělávání by se mělo týkat všech dětí, žádné by tohoto práva či povinnosti nemělo být zbaveno. Proto se všechny školy pro sluchově postižené snaží přizpůsobovat typu přijímaných dětí volbou výukových metod, vybavováním kompenzačními a výukovými pomůckami, bezbariérovými přístupy, vybavením internátu, ale i zřizováním rehabilitačních pracovišť pro děti s těžkými tělesnými vadami. Většina pedagogů a škol přitom důsledně uplatňuje princip vyšší kategorie rozpracované profesorem Sovákem, tzn. aby dítě bylo zařazeno spíše do prostředí s vyššími nároky. 3.Základní poznatky umožňující proniknutí do problematiky Zvuk a sluch. Zvuk vzniká rozkmitáním pružného prostředí. Jedná se ale pouze o takové mechanické vlnění, které leží v rozsahu lidského sluchu. Zvuk se šíří ve vzduchu v prostředí pro člověka nejběžnějším, rychlostí 332 m/sec ( při O C ). Počet kmitů za sec se nazývá kmitočet. Jednotkou je 1 Hz ( Hertz). Čím vyšší je kmitočet, tím vyšší je tón.mluvením se též rozkmitá prostředí (vzduch) našimi hlasovými orgány. Další vlastností zvuku je jeho intenzita síla zvuku. Člověk subjektivně vnímá intenzitu zvuku jako hlasitost. Zvuk, který má takovou intenzitu, že už způsobil sluchový vjem, má minimální intenzitu která se nazývá práh sluchu. Při zvýšení hlasitosti vjemu (zvýšená intenzita zvuku) začne být zvuk nepříjemný, protože dráždí i hmatové nervy ve zvukovodu. Tato hodnota se nazývá hmatový práh. Při dalším zvyšování hlasitosti začnou být v uchu drážděna nervová zakončení pro vnímání bolesti. Tomuto prahu říkáme práh bolesti. Hladina intenzity zvuku je udávána v decibelech ( db). 0 db představ si tichou krajinu, bezvětří, volně poletující sníh. 60 db hlasitá lidská řeč. 120 db motor závodního auta jedoucího na plný plyn. 150 db startující tryskové letadlo, raketa. Lidské ucho vnímá nejlépe zvuk v rozmezí mezi Hz. Je schopno vnímat tóny v rozmezí přibližně Hz. Fyziologie sluchu. Sluchová dráha : zevní a střední část ucha přináší zvuk do vnitřní části ucha, kde se mechanické vibrace z bubínku, středoušních kůstek přenášejí na kapalinu v hlemýždi, ve sluchových buňkách se kmity mění na elektrochemické potenciály, které jsou vedeny sluchovým nervem přes sluchová jádra do sluchového centra, umístěného v kůře mozkové ve spánkovém laloku.

4 Vnější ucho, střední ucho. Boltec zachytí zvuk a soustředí zvukovou vlnu do vnějšího zvukovodu. Na jeho konci se rozkmitá pružná blanka o průměru asi 8 mm bubínek. Kmity bubínku se přenesou na středoušní kůstky ve středním uchu kladívko, kovadlinku, třmínek a z třmínku na oválné okénko blanka uzavírající vstup do vnitřního ucha. Vnitřní ucho. Má tvar stočené spirály(tvar hlemýždě kochlea). Kochlea má 2,75 závitu. Vnitřní dutina je rozdělena blanitou přepážkou bazilární membrána, dutina je vyplněna kapalinou perilymfou. Kmity třmínku přes oválné okénko rozkmitávají perilymfu a to způsobuje prohýbání bazilární membrány, která na sobě nese tzv. Cortiho orgán. V tomto orgánu je ve čtyřech řadách umístěno asi tzv. vláskových buněk, na kterých se při zvlnění bazilární membrány ohýbají jemné vlásky o tzv. tektoriální membránu. Tím vznikne podráždění, při kterém vláskové buňky vyšlou do sluchové- ho nervu signál. Na počáteční straně je bazilární membrána tužší a registruje vysoké tóny, v koncové části je tenčí a pružnější a registruje tóny hlubší. Perilymfa může být též rozkmitána chvěním lebečních kostí, které jsou též částečně rozvibrovány zvukovou vlnou, a způsobuje tzv. kostní slyšení. Úkol : Pokuste se porovnat intenzitu slyšeného zvuku vyvolaného poťukáváním prstu např. na rameno a poťukáváním na čelní kost nebo výběžek skalní kosti lebky. 4.Vady sluchu a) Z hlediska doby vzniku Vady prelingvální a postlingvální (před a po vývoji řeči). Doba vzniku postižení má vliv na volbu vzdělávacího programu. Vady vrozené a získané. Vrozené vznikají před porodem důsledkem dědičnosti, nemocemi, působením jedů apod. Získané vznikají po narození příčinou je zánět, perforace bubínku, otoskleróza, při některý operacích, úrazech dojde např. k přetětí sluchového nervu. b) Z hlediska místa, kde dochází k poškození vedoucímu k vadě sluchu. Vady převodní nevedou nikdy k úplné hluchotě. Postižený neslyší spíše hluboké tóny(např. slovo dřevo). Vady percepční vznikají kdekoli v nervové části sluchové dráhy. Postižený neslyší spíše vysoké tóny (např. slovo tisíc). c) Z hlediska stupně postižení. Sluchová ztráta je vyjádřena hodnotou ztráty sluchu v decibelech. Normální sluch ztráta 0 až 25 db. Lehká nedoslýchavost ztráta 24 až 40 db. Střední nedoslýchavost ztráta 41 až 55 db. Středně těžká nedoslýchavost 56 až 70 db.. Těžká nedoslýchavost 71 až 90 db.

5 Praktická hluchota ztráta nad 91 db. Úplná hluchota Rozumí se hlasité řeči ze vzdálenosti. Normální sluch 6 m Lehká nedoslýchavost 4 až 6 m Střední nedoslýchavost 2 až 4 m Středně těžká nedoslýchavost 2 až 1 m Těžká nedoslýchavost pod 1 m Praktická hluchota něco slyší ale nerozumí Úplná hluchota neslyší žádný zvuk Zjišťování vad sluchu. Význam včasného odhalení sluchové vady a její kompenzace např. sluchadlem u dětí se zbytky sluchu vede k zachování funkčnosti centra sluchu a syntaxe. Pokud chybí přísun podnětů, centra v mozku strádají a pokud strádání trvá 4 až 6 let jsou tato centra v mozku využita jinak a původní předpokládaný směr využití vymizí. Proto je nezbytné na nedoslýchavé dítě zřetelně mluvit, dítěti se zbytky sluchu dávat sluchadlo a pokud zjistíme, že dítě nemůže zvládnout a odezírat mluvenou řeč, je třeba navázat s ním plnohodnotnou komunikaci. Jinak se patrně nikdy nenaučí číst s porozuměním, protože nepochopí to, co čte. Zachování funkčnosti centra sluchu je nezbytné např. pro budoucí případné voperování kochleárního implantátu. Zachování funkčnosti centra syntaxe i znaková řeč může vést k zachování toho, že dítě při čtení porozumí nejen přečteným slovům, ale porozumí především jejich spojení v celé větě, porozumí smyslu článku, knize. Kdo a jak zjišťuje vadu sluchu. Rodič je tím, kdo by měl zjistit, že se sluchem dítěte není něco v pořádku ( dítě nereaguje na zavolání, neotočí se za zvukem hračky). Dětský lékař by měl na základě upozornění rodiče provést otestování sluchu malého dítěte reaktometrem a v případě zjištění sluchové vady vyžádat vyšetření na odborném pracovišti. Vyšetření tónovou audiometrií - audiometr je tónový generátor, který produkuje čisté tóny různé frekvence a různé intenzity a to podle nastavení a též podle určení, do kterého sluchátka ( L, P) má být tón puštěn. Diagnostikovaný jedinec dává znamení vždy, když něco uslyší. Odborník postupným měřením získá grafické vyjádření stavu sluchu pacienta - tzv. audiogram, ze kterého může vyčíst hodnotu ztrát, místo postižení sluchu apod. Vyšetření se provádí ve speciálních odhlučených místnostech. Audiometrie z elektrické odezvy využívá se především u malých dětí, kde nelze příliš spoléhat na spolupráci. Na určitý sluchový podnět ( pípnutí) vznikne v mozku elektrická odezva, která se po několika měřeních vyhodnotí a umožní tak odhalit a do jisté míry změřit velikost vady sluchu. Výhodou tohoto měření je, že se dá použít i u velmi neklidných dětí, protože probíhá v narkóze.

6 - 6-5.Kompenzace sluchové vady, kompenzační pomůcky Díky technickým pomůckám, ale i modernímu přístupu při výuce sluchově postižených dětí je možná integrace velké části sluchově postižených do běžné společnosti. Díky těmto podmínkám především nedoslýchavé děti, nebo děti s implantovanou kochleární neuroprotézou rozumí mluvené řeči. Kompenzace, kompenzační pomůcky. Lehká sluchová vada se kompenzuje tolerantním chováním ( mluva z bližší vzdálenosti a hlasitější, cvičí se odezírání). Těžší sluchová vada se kompenzuje sluchadlem ( individuální pomůcka, která zesílí zvuk přiváděný do vnitřního ucha). Sluchadla rozdělujeme a) dle konstrukce kapsičková, brýlová, závěsná, do boltce, zvukovodová. b) dle zpracování signálu analogová, digitální c) dle způsobu zavádění zesíleného signálu do ucha sluchadlo se vzdušným vedením, sluchadlo s kostním vedením Analogové sluchadlo má průběh signálu podobný signálu skutečnému, ale zesílený. Digitální sluchadlo je programovatelné, přizpůsobuje se automaticky různým poslechovým podmínkám ( čistá řeč, řeč podbarvená zvuky okolí). Těžká sluchová vada se kompenzuje u některých lidí kochleárním implantátem. Současná technologie kochleárních implantátů umožňuje velké části neslyšících přístup k novému jazyku. Pomocí sluchově verbální terapie se může takto postižený naučit mluvit pomocí poslechu. Kochleární implantát se používá u ohluchlých lidí, někdy u velmi malých prelingválně neslyšících dětí ve věku asi do pěti let.kochleární implantát se skládá se z mikrofonu, řečového procesoru, vysílací cívky, přijímací cívky, která je voperována pod kůži a multielektrody, která je zasunuta do hlemýždě. Multielektroda je složena z 22 kanálů pro různé vysoké kmitočty, které odpovídají poloze kontaktu pro daný signál s určitou frekvencí v kochlee. Stimulační elektrický proud podráždí vždy určitou skupinu vláken sluchového nervu. Efektivita využití záleží na tom, do jaké míry bylo vyvinuto sluchové centrum v mozku jedince, na následné péči rodiny, školy o sluchovou a řečovou výchovu dětí s kochleárním implantátem. Tam, kde nebyla výuka implantovaného jedince příliš úspěšná, může nastat problém jedince s identifikací do společnosti sám sebe nepovažuje ani za neslyšícího, ani za jedince patřícího do společnosti slyšících lidí. Individuální zesilovače význam spočívá v tom, že mikrofon je umístěn co nejblíže ke zdroji zvuku tzn. k ústům mluvícího ( učitele, rodiče). Smazává se tak problém velkého odstupu mluvícího od postiženého, odstraňuje se rušivý hluk pozadí, což je velká výhoda oproti sluchadlu. Učitel má na klopě mikrofon a vysílač v kapsičce, žák má u sebe přijímač. Přenos je uskutečněn buď infračerveným zářením nebo radiovým vysíláním. K přijímači lze připojit indukční smyčku, individuální sluchadlo, náhlavní sluchátka. Příkladem takovýchto pomůcek je Audioport nebo Mikroport.

7 - 7-6.Výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí Žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice, speciální didaktické a kompenzační pomůcky poskytované školou (např. videopořady se znakovou řečí, kolektivní zesilovací soupravy apod.) Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje bezplatné právo na vzdělávání pomocí znakové řeči. Ta se v některých případech využívá jakožto náhradní dorozumívací prostředek i u těch jedinců, kteří slyší, ale nemohou se dorozumívat mluvenou řečí (mají např. ochrnutá mluvidla). Při výuce se žáků sluchově postižených se používají tyto způsoby výuky: a)mluvenou řečí orální metoda. Dítě se učí odezírat, poslouchá řeč pomocí sluchadla a snaží se mluvit. Tato metoda je uplatňována především při výuce žáků nedoslýchavých. Při této metodě je odezírání doplňováno gestikulací, výrazy obličeje. Žák sleduje pohyby rtů, úhel čelistí, pohyb jazyka, který je charakteristický pro určitou hlásku. Orální metoda a odezírání musí mít pro úspěšnost vytvořeny podmínky např. dokonalé osvětlení místnosti, vhodnou vzdálenost a postoj mluvící osoby, řeč, mimoslovní komunikaci ( např. nevyhovuje učitel s plnovousem, učitel vykládající při psaní na tabuli). b)totální komunikace. Při výuce touto cestou se pro předání informace používá mluvená řeč, posunky, znaky, prstová abeceda, mimika, psaní. Sluchově postižený používá sluchadlo, odezírá, vnímá znaky, prstovou abecedu, čte, sleduje mimiku. Výsledný úspěch závisí ve značné míře na učiteli, ale i na rodičích, kteří by měli umět alespoň částečně znakový jazyk. Znakový jazyk. Je pro neslyšící základním komunikačním prostředkem. Nepoužívá gramatický systém mluveného jazyka. Je doplňován komunikačním postojem, který charakterizuje výpověď. Znaková čeština. Je používána často v televizních pořadech tlumočníky. Využívá znaků doprovázených současně mluvenou řečí, užívá gramatický systém češtiny. Prstová abeceda. Využívá se pro názvy, které nemají znak( zeměpisné názvy). Znak ruky odpovídá jednotlivým písmenům. c) Bilingvální vzdělávaní neslyšících. Neslyšící je člověk, který má sluch postižený v takovém rozsahu, že neporozumí mluvené řeči a to bez sluchadla či se sluchadlem. Odborníci doporučují, aby i neslyšícím dětem byl poskytnut plnohodnotný jazyk od nejrannějšího věku v zájmu kvalitního intelektuálního, sociálního a emocionálního vývoje dítěte. Tímto jazykem je pro neslyšící znakový jazyk. Už J.A.Komenský nabádal k tomu, aby počáteční vzdělávání dětí probíhalo v mateřském jazyce. Výzkumy ukázaly, že výuka v mateřském jazyce kladně ovlivňuje školní úspěšnost. Při výuce různých národnostních

8 menšin se ukázalo, že bilingvismus (ovládnutí dvou jazyků) neovlivňuje negativně intelektuální vývoj dítěte, v každém případě pozitivně ovlivňuje poznávací schopnost dítěte. Výzkum znakového jazyka potvrdil, že se jedná o plnohodnotný jazykový systém, proto je zavedení znakového jazyka pro vzdělávání neslyšících základním předpokladem pro vzdělání, základním předpokladem pro zavedení bilingválního přístupu ve vzdělávání neslyšících. A to nejen v době, kdy žák ještě neovládá mluvenou řeč. Neslyšící děti by měly mít možnost spontánně si znakový jazyk osvojit a používat, díky jemu by si měly osvojovat a uspokojovat své základní emocionální a sociální potřeby. Protože neexistují u neslyšících sluchové vjemy, musí se děti mluvenému jazyku učit především odezíráním, osvojováním se čtením a psaním, což je pro ně velmi obtížné ale nezbytné proto, že neslyšícím usnadňuje nebo umožňuje komunikaci s většinovou slyšící společností. Při bilingválním vzdělávání musí být znakový jazyk hlavním vyučovacím jazykem, je hlavním komunikačním prostředkem ve výuce i v ostatních činnostech. Problematika spočívá hlavně v nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Při výuce sluchově postižených dětí je třeba posuzovat každé dítě jednotlivě, pro každé zvolit jemu přirozený způsob vzdělávání. To znamená, že škola musí dítě uvádět do takového systému dorozumívání, který bude dítě schopno užívat. 7. Integrace sluchově postižených dětí do běžných škol. U daného žáka je důležité posoudit vhodnost integrace do školy běžného typu vzhledem k postižení a to na základě hlediska psychologa, logopeda, sociální pracovnice. Žák musí být zařazen do školního nebo předškolního zařazení vybaveného vhodnými pomůckami a především s citlivým, schopným, vstřícným pedagogem. Přínosem integrace pro dítě bývá i pobyt doma ( ale pouze v rodině s řadou sociálních podnětů, s dostatkem mluvních vzorů). Kritériem pro zařazení sluchově postiženého žáka do základní škole je věk nepromeškané nejvhodnější období pro rozvoj řeči ( asi do 7 let). intelekt - měl by být průměrný až nadprůměrný. adaptační schopnosti žák by měl být přizpůsobivá osobnost se schopností sebeovládání. stupeň emocionální zralosti žák by měl umět vycházet s dospělými i vrstevníky. měl by mít schopnost pečovat o sluchadlo, schopnost klást otázky když nerozumí, schopnost oznámit neobeznámenému, že má sluchovou vadu apod. žák by měl umět dobře komunikovat- jeho řeč by měla být dobře srozumitelná jak pro učitele, tak pro spolužáky.

9 Tato kritéria splňuje málokterý žák, integrovatelný je spíše žák nedoslýchavý nebo ohluchlý postlingválně Problematika integrace vychází často v nepřipravenosti učitelů na přítomnost postiženého dítěte ve třídě v chudé komunikaci rodiny nebo komunikaci, které dítě nerozumí ( rychlá řeč).dítě je pak osamělé v nedostatku specializovaných poradců v odmítání dítěte spolužáky 8.Zajištění speciálně pedagogické poradenské činnosti. Tuto činnost pro žáky se sluchovou vadou zajišťují Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. V centru pracuje speciální pedagog (logoped, surdoped), psycholog, sociální pracovník. SPC často spolupracuje i s dalšími odborníky např. s fyzioterapeuty. SPC plní zejména tyto úkoly: depistáž sluchově postižených dětí od nejrannějšího věku doporučuje vhodný způsob vzdělávání dítěte doporučuje vhodnost vzdělávacích metod ( zařazení do speciální školy či integraci) poskytuje metodickou a odbornou pomoc pedagogům běžných škol vypracovává individuální vzdělávací programy integrovaných žáků informuje školy o vhodných kompenzačních pomůckách a reedukačních materiálech, popřípadě zapůjčuje některé speciálně pedagogické pomůcky, literaturu a učebnice poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc učitelům a rodičům integrovaných postižených dětí poskytuje jednotlivě logopedickou péči sluchově postiženému dítěti 9.Síť škol pro sluchově postižené v České republice Seznam škol pro sluchově postižené v České republice vyčerpávajícím způsobem popisuje ve své knize Speciální školy pro sluchově postižené v České republice paní Mgr. Alena Keblová v kapitole Informace o školách pro sluchově postižené. Další informace týkající se seznamu, charakteristiky, náplně práce jsou uvedeny na internetu. Tyto informace bývají každoročně aktualizovány.

10 Obsahové zaměření seminářů. 1. Návštěva speciálního surdopedického zařízení a) zjistit náplň práce zařízení, s jakým stupněm postižení jsou žáci v této škole umístěni, v jakých typech škol, počty pedagogů, počty žáků apod. b) součásti zařízení c) vybavenost pomůckami pro výuku, výchovu, péče o žáky a děti d) vyzkoušení si některý specifických zařízení a pomůcek( audiometr, výchovné programy apod. 2. Odborná literatura, knihy, časopisy. Možnost společenského zapojení neslyšících a nedoslýchavých kluby, zájmové organizace neslyšících apod. Úkol: V zapůjčeném odborném časopise GONG vyhledej článek prezentující zájmovou činnost těchto občanů. 3. Rozvoj sociálních dovedností sluchově postižených. Komunikační problémy, sociální separace, zvládnutí důležitých životních situací, společenské chování, témata a náměty problémových a sociálních situací. Úkol: Dle vlastní úvahy zjisti a navrhni, co by se měl neslyšící naučit ve vybraném úřadě, instituci. Navrhni, jaké znaky by podle tvého názoru měl umět každý člověk pro případ komunikace se sluchově postiženým ve stavu nouze. 4. Desatero pro slyšící v komunikaci slyšících se sluchově postiženými. Desatero pro sluchově postižené v komunikaci slyšících a neslyšících. 5. Otázky profesní přípravy jedinců s těžkým handicapem, uplatnění, obory. Úkol: Zjisti ve škole pro sluchově postižené na nějakém pracovišti či v nějaké jiné instituci kolik zde pracuje lidí s postižením, zda je některý z nich postižen sluchově, jakou funkci vykonává a jaké má vzdělání.

11 Základní studijní literatura. Hrubý J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. díl Septima, Praha díl Septima, Praha 1998 Keblová A.: Speciální školy pro sluchově postižené v České republice. MŠMT ČR, Praha 2000 Renotiérová, M., Ludíková, L.: Speciální pedagogika, UP Olomouc, 2003 Vítková, M.a kol.: Integrativní speciální pedagogika, Paido, Brno, 2004 Další odborná literatura Jabůrek J.: Bilingvální vzdělávání neslyšících. Septima, Praha 1998 Šedivá Z.: Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Septima, Praha 1997 Barešová J., Hrubý J.: Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ Septima, Praha 1999 Janotová E., Svobodová K.: Integrace sluchově postiženého dítěte v MŠ a ZŠ Septima, Praha 1996 Vaněčková J.: Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku Septima, Praha

12 Klíčová slova slovo kapitola slovo kapitola audiogram 3 surdus 1 audiometr 3 sintaxe 3 audiometrie 4 tektoriální membrána 2 bazilární membrána 2 totální komunikace 5 bilingvální vzdělávání 5 třmínek 2 Cortiho orgán 2 vada percepční 3 Hertz 2 vada postlingvální 3 hlemýžď 2 vada prelingvální 3 hluchota 3 vada převodní 3 hmatový práh 2 vlásková buňka 2 individuální zesilovač 4 zesilovač 4 indukční smyčka 4 znakovaná čeština 5 integrace 1,6 znakový jazyk 5 kmitočet 2 ztráty sluchu 3 kladívko 2 zvuk 2 kochlea 2 kochleární implantát 4 kostní slyšení 2 kovadlinka 2 Mikroport 4 nedoslýchavost 3 orální metoda 5 oválné okénko 2 paidea 1 perilymfa 2 piktogram 2 poradenská činnost 7 práh bolesti 2 práh sluchu 2 prstová abeceda 5 princip vyšší kategorie 2 síť škol 8 sluch 2 sluchadlo 4 sluchová dráha 2 sluchové postižení 5 sluchový nerv 2 speciálně pedagogické centrum 7 středoušní kůstky 2 střední ucho 2 surdopedie

13 OBSAH : str. 1. Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny Dějiny vzdělávání neslyšících Základní poznatky umožňující proniknutí do problematiky Vady sluchu 4 5. Kompenzace sluchové vady, kompenzační pomůcky Výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí Integrace sluchově postižených dětí do běžných škol Zajištění speciálně pedagogické poradenské činnost Síť škol pro sluchově postižené v České republice. 10 Návrh témat a obsah seminářů. 11 Literatura 12 Klíčová slova 13 Obsah 14

14

15

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Surdopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do SURDOPEDIE Surdopedie : surdus hluchý (lat.) paidea výchova (řec.) Surdopedie je součástí speciální pedagogiky, zabývá se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Mgr. Jiří Langer, Katedra speciální pedagogiky PdF UP V souladu se současnými speciálně pedagogickými trendy a změnami paradigmat speciálně pedagogické

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE Kateřina Hádková Anotace: Autorka vychází ze zkušeností Poradny pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakulté UK, která byla obnovena

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk Zvuk a jeho vlastnosti - Biofyzika slyšení - mechanické kmity pružného prostředí, jejichž kmitočet je v mezích slyšitelnosti lidského ucha, tj, od 16 do

Více

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu 1. Teoretický rozbor řešeného problému: 1.1 Smyslové vnímání: Smyslové vnímání definujeme jako příjem a uvědomování si informací z vnějšího a vnitřního prostředí

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA. Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA. Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ OSTRAVA Jak to slyším Já? (Ročníková práce) Říjen 2009 Tomáš Černý Obsah Kapitola Strana Úvod 3 1. Jak naše ucho přijímá zvuk 4 2. Co je to Kochleární implantát a komu slouží

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika Rážová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_190_Akustika AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 18.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŽNOSTI INTEGRACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DO MŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavla Kořánová Předškolní a mimoškolní pedagogika,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Analýza využití a možnosti financování surdopedické protetiky u osob se sluchovým postižením

MASARYKOVA UNIVERZITA. Analýza využití a možnosti financování surdopedické protetiky u osob se sluchovým postižením MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Analýza využití a možnosti financování surdopedické protetiky u osob se sluchovým postižením Diplomová práce Brno 2010 Autor práce:

Více

1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY SLUCHVĚ POSTIŽENÝCH

1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY SLUCHVĚ POSTIŽENÝCH Úvod Bakalářská práce pojednává o problematice vzdělávání sluchově postižených žáků na území České republiky. Zaměřuje se na metodu výuky, způsob komunikace, nastavený systém vzdělávání a rovněž na objasnění

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Lenka JANÁČKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Problematika života neslyšících a nedoslýchavých Lenka Janáčková

Více

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Mapování hluku v terénu (práce v terénu) Označení: EU-Inovace-F-8-17 Předmět: fyzika Cílová skupina: 8. třída Autor:

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI

(NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI (NE)SLYŠÍCÍ ŽIJÍ MEZI NÁMI Mgr. Petr Vysuček prezident ASNEP Speciální pedagog Speciálněpedagogické centrum Duháček v Hradci Králové TKOSP 25. 9. 2014 Co to znamená být "sluchově postižený"? Být "sluchově

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 116/2011 Sb. a č. 103/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Absolventská práce. Komunikace sluchově postiženého dítěte. Lucie Dvořáková. Katedra: Pedagogiky a psychologie. Vedoucí: Mgr.

Absolventská práce. Komunikace sluchově postiženého dítěte. Lucie Dvořáková. Katedra: Pedagogiky a psychologie. Vedoucí: Mgr. Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Dvořáková Komunikace sluchově postiženého dítěte Katedra: Pedagogiky a psychologie Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2015 Prohlášení

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 ve znění 116/2011 Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a

Více

SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DOC. PHDR. KATEŘINA HÁDKOVÁ, PH.D. KATEDRA SPPG, PEDF UK

SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DOC. PHDR. KATEŘINA HÁDKOVÁ, PH.D. KATEDRA SPPG, PEDF UK 1 SPECIFIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA STUDENTŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM DOC. PHDR. KATEŘINA HÁDKOVÁ, PH.D. KATEDRA SPPG, PEDF UK VÝZNAM SLUCHU PRO ČLOVĚKA Zvukové pozadí funkce orientační funkce varovná Rozvoj

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více