SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE"

Transkript

1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky - SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE studijní text Mgr. Václav Kvítek 2006

2 Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny Surdopedie je úsek speciální pedagogiky, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním sluchově postižených žáků.(z lat.surdus-hluchý, řec. paidea-výchova). Sluch zároveň se zrakem nejúžeji spojuje člověka s prostředím ve kterém žije, dává mu informace o tom co se děje v okolí, signály pro jeho bezpečí, orientaci podle směru slyšených zvuků. Především však umožňuje zprostředkování vzájemného sdělovacího styku realizovaného mluvenou řečí. Proto sluchové postižení znamená komunikační bariéru, která může mít pro jedince závažné důsledky v oblasti psychické i sociální. Děti, které se narodily se sluchovou vadou nebo ohluchly během života, děti s různě těžkými vadami, sluchu musejí být vychovávány vzhledem k jejich sluchové vadě a vzhledem k důsledkům z této vady vyplývajících. Proto ve srovnání s běžnými školami mají školy pro sluchově postižené svůj vzdělávací a výchovný program rozšířený o budování komunikace u dětí. Učitel sluchově postižených dětí musí mít hluboké znalosti o komunikačních procesech, základní znalosti o sluchu, vadách, kompenzačních pomůckách a jejich obsluze, o interiérech škol atd. Poznatky o vzdělávání sluchově postižených se neustále rozšiřují, mění se složení žáků na školách(díky rozvoji techniky ve vývoji kompenzačních pomůcek je dnes velká část žáků se sluchovým postižením integrována do běžných škol), do škol je přijímáno čím dál tím více žáků s kombinovanými vadami. 2. Dějiny vzdělávání neslyšících Starověk a ranný středověk se vzděláváním sluchově postižených příliš nezabýval. V některých starověkých kulturách byli takto postižení jedinci zabíjeni, nebo měli omezována svá lidská práva, ale i povinnosti. Až renesance vede k hlubšímu zamyšlení nad problematikou sluchového postižení, nad nepravdivostí Aristotelova názoru že ti, kteří se narodili neslyšící, budou také neschopni myšlení. V současné době je výchova a vzdělávání sluchově postižených zajišťováno ve školách pro sluchově postižené. Speciální vzdělávací potřeby žáka bývají zjištěny speciálně pedagogickým, psychologickým vyšetřením zpravidla ve školském poradenském zařízení. Žáci se sluchovým postižením, pokud nejsou integrování v běžné škole, se vzdělávají v mateřské škole pro sluchově postižené, základní škole pro sluchově postižené, střední škole pro sluchově postižené ( střední odborné učiliště pro sluchově postižené, odborné učiliště pro sluchově postižené, gymnázium pro sluchově postižené, praktická škola pro sluchově postižené, střední odborné školy pro sluchově postižené- 5 písm. b zák. č. 73/2005 Sb.) Základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může se souhlasem ministerstva

3 školství trvat deset ročníků ( l.stupeň 1.-6.ročník, 2. Stupeň ročník) Předpokládá se, že vzdělávání by se mělo týkat všech dětí, žádné by tohoto práva či povinnosti nemělo být zbaveno. Proto se všechny školy pro sluchově postižené snaží přizpůsobovat typu přijímaných dětí volbou výukových metod, vybavováním kompenzačními a výukovými pomůckami, bezbariérovými přístupy, vybavením internátu, ale i zřizováním rehabilitačních pracovišť pro děti s těžkými tělesnými vadami. Většina pedagogů a škol přitom důsledně uplatňuje princip vyšší kategorie rozpracované profesorem Sovákem, tzn. aby dítě bylo zařazeno spíše do prostředí s vyššími nároky. 3.Základní poznatky umožňující proniknutí do problematiky Zvuk a sluch. Zvuk vzniká rozkmitáním pružného prostředí. Jedná se ale pouze o takové mechanické vlnění, které leží v rozsahu lidského sluchu. Zvuk se šíří ve vzduchu v prostředí pro člověka nejběžnějším, rychlostí 332 m/sec ( při O C ). Počet kmitů za sec se nazývá kmitočet. Jednotkou je 1 Hz ( Hertz). Čím vyšší je kmitočet, tím vyšší je tón.mluvením se též rozkmitá prostředí (vzduch) našimi hlasovými orgány. Další vlastností zvuku je jeho intenzita síla zvuku. Člověk subjektivně vnímá intenzitu zvuku jako hlasitost. Zvuk, který má takovou intenzitu, že už způsobil sluchový vjem, má minimální intenzitu která se nazývá práh sluchu. Při zvýšení hlasitosti vjemu (zvýšená intenzita zvuku) začne být zvuk nepříjemný, protože dráždí i hmatové nervy ve zvukovodu. Tato hodnota se nazývá hmatový práh. Při dalším zvyšování hlasitosti začnou být v uchu drážděna nervová zakončení pro vnímání bolesti. Tomuto prahu říkáme práh bolesti. Hladina intenzity zvuku je udávána v decibelech ( db). 0 db představ si tichou krajinu, bezvětří, volně poletující sníh. 60 db hlasitá lidská řeč. 120 db motor závodního auta jedoucího na plný plyn. 150 db startující tryskové letadlo, raketa. Lidské ucho vnímá nejlépe zvuk v rozmezí mezi Hz. Je schopno vnímat tóny v rozmezí přibližně Hz. Fyziologie sluchu. Sluchová dráha : zevní a střední část ucha přináší zvuk do vnitřní části ucha, kde se mechanické vibrace z bubínku, středoušních kůstek přenášejí na kapalinu v hlemýždi, ve sluchových buňkách se kmity mění na elektrochemické potenciály, které jsou vedeny sluchovým nervem přes sluchová jádra do sluchového centra, umístěného v kůře mozkové ve spánkovém laloku.

4 Vnější ucho, střední ucho. Boltec zachytí zvuk a soustředí zvukovou vlnu do vnějšího zvukovodu. Na jeho konci se rozkmitá pružná blanka o průměru asi 8 mm bubínek. Kmity bubínku se přenesou na středoušní kůstky ve středním uchu kladívko, kovadlinku, třmínek a z třmínku na oválné okénko blanka uzavírající vstup do vnitřního ucha. Vnitřní ucho. Má tvar stočené spirály(tvar hlemýždě kochlea). Kochlea má 2,75 závitu. Vnitřní dutina je rozdělena blanitou přepážkou bazilární membrána, dutina je vyplněna kapalinou perilymfou. Kmity třmínku přes oválné okénko rozkmitávají perilymfu a to způsobuje prohýbání bazilární membrány, která na sobě nese tzv. Cortiho orgán. V tomto orgánu je ve čtyřech řadách umístěno asi tzv. vláskových buněk, na kterých se při zvlnění bazilární membrány ohýbají jemné vlásky o tzv. tektoriální membránu. Tím vznikne podráždění, při kterém vláskové buňky vyšlou do sluchové- ho nervu signál. Na počáteční straně je bazilární membrána tužší a registruje vysoké tóny, v koncové části je tenčí a pružnější a registruje tóny hlubší. Perilymfa může být též rozkmitána chvěním lebečních kostí, které jsou též částečně rozvibrovány zvukovou vlnou, a způsobuje tzv. kostní slyšení. Úkol : Pokuste se porovnat intenzitu slyšeného zvuku vyvolaného poťukáváním prstu např. na rameno a poťukáváním na čelní kost nebo výběžek skalní kosti lebky. 4.Vady sluchu a) Z hlediska doby vzniku Vady prelingvální a postlingvální (před a po vývoji řeči). Doba vzniku postižení má vliv na volbu vzdělávacího programu. Vady vrozené a získané. Vrozené vznikají před porodem důsledkem dědičnosti, nemocemi, působením jedů apod. Získané vznikají po narození příčinou je zánět, perforace bubínku, otoskleróza, při některý operacích, úrazech dojde např. k přetětí sluchového nervu. b) Z hlediska místa, kde dochází k poškození vedoucímu k vadě sluchu. Vady převodní nevedou nikdy k úplné hluchotě. Postižený neslyší spíše hluboké tóny(např. slovo dřevo). Vady percepční vznikají kdekoli v nervové části sluchové dráhy. Postižený neslyší spíše vysoké tóny (např. slovo tisíc). c) Z hlediska stupně postižení. Sluchová ztráta je vyjádřena hodnotou ztráty sluchu v decibelech. Normální sluch ztráta 0 až 25 db. Lehká nedoslýchavost ztráta 24 až 40 db. Střední nedoslýchavost ztráta 41 až 55 db. Středně těžká nedoslýchavost 56 až 70 db.. Těžká nedoslýchavost 71 až 90 db.

5 Praktická hluchota ztráta nad 91 db. Úplná hluchota Rozumí se hlasité řeči ze vzdálenosti. Normální sluch 6 m Lehká nedoslýchavost 4 až 6 m Střední nedoslýchavost 2 až 4 m Středně těžká nedoslýchavost 2 až 1 m Těžká nedoslýchavost pod 1 m Praktická hluchota něco slyší ale nerozumí Úplná hluchota neslyší žádný zvuk Zjišťování vad sluchu. Význam včasného odhalení sluchové vady a její kompenzace např. sluchadlem u dětí se zbytky sluchu vede k zachování funkčnosti centra sluchu a syntaxe. Pokud chybí přísun podnětů, centra v mozku strádají a pokud strádání trvá 4 až 6 let jsou tato centra v mozku využita jinak a původní předpokládaný směr využití vymizí. Proto je nezbytné na nedoslýchavé dítě zřetelně mluvit, dítěti se zbytky sluchu dávat sluchadlo a pokud zjistíme, že dítě nemůže zvládnout a odezírat mluvenou řeč, je třeba navázat s ním plnohodnotnou komunikaci. Jinak se patrně nikdy nenaučí číst s porozuměním, protože nepochopí to, co čte. Zachování funkčnosti centra sluchu je nezbytné např. pro budoucí případné voperování kochleárního implantátu. Zachování funkčnosti centra syntaxe i znaková řeč může vést k zachování toho, že dítě při čtení porozumí nejen přečteným slovům, ale porozumí především jejich spojení v celé větě, porozumí smyslu článku, knize. Kdo a jak zjišťuje vadu sluchu. Rodič je tím, kdo by měl zjistit, že se sluchem dítěte není něco v pořádku ( dítě nereaguje na zavolání, neotočí se za zvukem hračky). Dětský lékař by měl na základě upozornění rodiče provést otestování sluchu malého dítěte reaktometrem a v případě zjištění sluchové vady vyžádat vyšetření na odborném pracovišti. Vyšetření tónovou audiometrií - audiometr je tónový generátor, který produkuje čisté tóny různé frekvence a různé intenzity a to podle nastavení a též podle určení, do kterého sluchátka ( L, P) má být tón puštěn. Diagnostikovaný jedinec dává znamení vždy, když něco uslyší. Odborník postupným měřením získá grafické vyjádření stavu sluchu pacienta - tzv. audiogram, ze kterého může vyčíst hodnotu ztrát, místo postižení sluchu apod. Vyšetření se provádí ve speciálních odhlučených místnostech. Audiometrie z elektrické odezvy využívá se především u malých dětí, kde nelze příliš spoléhat na spolupráci. Na určitý sluchový podnět ( pípnutí) vznikne v mozku elektrická odezva, která se po několika měřeních vyhodnotí a umožní tak odhalit a do jisté míry změřit velikost vady sluchu. Výhodou tohoto měření je, že se dá použít i u velmi neklidných dětí, protože probíhá v narkóze.

6 - 6-5.Kompenzace sluchové vady, kompenzační pomůcky Díky technickým pomůckám, ale i modernímu přístupu při výuce sluchově postižených dětí je možná integrace velké části sluchově postižených do běžné společnosti. Díky těmto podmínkám především nedoslýchavé děti, nebo děti s implantovanou kochleární neuroprotézou rozumí mluvené řeči. Kompenzace, kompenzační pomůcky. Lehká sluchová vada se kompenzuje tolerantním chováním ( mluva z bližší vzdálenosti a hlasitější, cvičí se odezírání). Těžší sluchová vada se kompenzuje sluchadlem ( individuální pomůcka, která zesílí zvuk přiváděný do vnitřního ucha). Sluchadla rozdělujeme a) dle konstrukce kapsičková, brýlová, závěsná, do boltce, zvukovodová. b) dle zpracování signálu analogová, digitální c) dle způsobu zavádění zesíleného signálu do ucha sluchadlo se vzdušným vedením, sluchadlo s kostním vedením Analogové sluchadlo má průběh signálu podobný signálu skutečnému, ale zesílený. Digitální sluchadlo je programovatelné, přizpůsobuje se automaticky různým poslechovým podmínkám ( čistá řeč, řeč podbarvená zvuky okolí). Těžká sluchová vada se kompenzuje u některých lidí kochleárním implantátem. Současná technologie kochleárních implantátů umožňuje velké části neslyšících přístup k novému jazyku. Pomocí sluchově verbální terapie se může takto postižený naučit mluvit pomocí poslechu. Kochleární implantát se používá u ohluchlých lidí, někdy u velmi malých prelingválně neslyšících dětí ve věku asi do pěti let.kochleární implantát se skládá se z mikrofonu, řečového procesoru, vysílací cívky, přijímací cívky, která je voperována pod kůži a multielektrody, která je zasunuta do hlemýždě. Multielektroda je složena z 22 kanálů pro různé vysoké kmitočty, které odpovídají poloze kontaktu pro daný signál s určitou frekvencí v kochlee. Stimulační elektrický proud podráždí vždy určitou skupinu vláken sluchového nervu. Efektivita využití záleží na tom, do jaké míry bylo vyvinuto sluchové centrum v mozku jedince, na následné péči rodiny, školy o sluchovou a řečovou výchovu dětí s kochleárním implantátem. Tam, kde nebyla výuka implantovaného jedince příliš úspěšná, může nastat problém jedince s identifikací do společnosti sám sebe nepovažuje ani za neslyšícího, ani za jedince patřícího do společnosti slyšících lidí. Individuální zesilovače význam spočívá v tom, že mikrofon je umístěn co nejblíže ke zdroji zvuku tzn. k ústům mluvícího ( učitele, rodiče). Smazává se tak problém velkého odstupu mluvícího od postiženého, odstraňuje se rušivý hluk pozadí, což je velká výhoda oproti sluchadlu. Učitel má na klopě mikrofon a vysílač v kapsičce, žák má u sebe přijímač. Přenos je uskutečněn buď infračerveným zářením nebo radiovým vysíláním. K přijímači lze připojit indukční smyčku, individuální sluchadlo, náhlavní sluchátka. Příkladem takovýchto pomůcek je Audioport nebo Mikroport.

7 - 7-6.Výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí Žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice, speciální didaktické a kompenzační pomůcky poskytované školou (např. videopořady se znakovou řečí, kolektivní zesilovací soupravy apod.) Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje bezplatné právo na vzdělávání pomocí znakové řeči. Ta se v některých případech využívá jakožto náhradní dorozumívací prostředek i u těch jedinců, kteří slyší, ale nemohou se dorozumívat mluvenou řečí (mají např. ochrnutá mluvidla). Při výuce se žáků sluchově postižených se používají tyto způsoby výuky: a)mluvenou řečí orální metoda. Dítě se učí odezírat, poslouchá řeč pomocí sluchadla a snaží se mluvit. Tato metoda je uplatňována především při výuce žáků nedoslýchavých. Při této metodě je odezírání doplňováno gestikulací, výrazy obličeje. Žák sleduje pohyby rtů, úhel čelistí, pohyb jazyka, který je charakteristický pro určitou hlásku. Orální metoda a odezírání musí mít pro úspěšnost vytvořeny podmínky např. dokonalé osvětlení místnosti, vhodnou vzdálenost a postoj mluvící osoby, řeč, mimoslovní komunikaci ( např. nevyhovuje učitel s plnovousem, učitel vykládající při psaní na tabuli). b)totální komunikace. Při výuce touto cestou se pro předání informace používá mluvená řeč, posunky, znaky, prstová abeceda, mimika, psaní. Sluchově postižený používá sluchadlo, odezírá, vnímá znaky, prstovou abecedu, čte, sleduje mimiku. Výsledný úspěch závisí ve značné míře na učiteli, ale i na rodičích, kteří by měli umět alespoň částečně znakový jazyk. Znakový jazyk. Je pro neslyšící základním komunikačním prostředkem. Nepoužívá gramatický systém mluveného jazyka. Je doplňován komunikačním postojem, který charakterizuje výpověď. Znaková čeština. Je používána často v televizních pořadech tlumočníky. Využívá znaků doprovázených současně mluvenou řečí, užívá gramatický systém češtiny. Prstová abeceda. Využívá se pro názvy, které nemají znak( zeměpisné názvy). Znak ruky odpovídá jednotlivým písmenům. c) Bilingvální vzdělávaní neslyšících. Neslyšící je člověk, který má sluch postižený v takovém rozsahu, že neporozumí mluvené řeči a to bez sluchadla či se sluchadlem. Odborníci doporučují, aby i neslyšícím dětem byl poskytnut plnohodnotný jazyk od nejrannějšího věku v zájmu kvalitního intelektuálního, sociálního a emocionálního vývoje dítěte. Tímto jazykem je pro neslyšící znakový jazyk. Už J.A.Komenský nabádal k tomu, aby počáteční vzdělávání dětí probíhalo v mateřském jazyce. Výzkumy ukázaly, že výuka v mateřském jazyce kladně ovlivňuje školní úspěšnost. Při výuce různých národnostních

8 menšin se ukázalo, že bilingvismus (ovládnutí dvou jazyků) neovlivňuje negativně intelektuální vývoj dítěte, v každém případě pozitivně ovlivňuje poznávací schopnost dítěte. Výzkum znakového jazyka potvrdil, že se jedná o plnohodnotný jazykový systém, proto je zavedení znakového jazyka pro vzdělávání neslyšících základním předpokladem pro vzdělání, základním předpokladem pro zavedení bilingválního přístupu ve vzdělávání neslyšících. A to nejen v době, kdy žák ještě neovládá mluvenou řeč. Neslyšící děti by měly mít možnost spontánně si znakový jazyk osvojit a používat, díky jemu by si měly osvojovat a uspokojovat své základní emocionální a sociální potřeby. Protože neexistují u neslyšících sluchové vjemy, musí se děti mluvenému jazyku učit především odezíráním, osvojováním se čtením a psaním, což je pro ně velmi obtížné ale nezbytné proto, že neslyšícím usnadňuje nebo umožňuje komunikaci s většinovou slyšící společností. Při bilingválním vzdělávání musí být znakový jazyk hlavním vyučovacím jazykem, je hlavním komunikačním prostředkem ve výuce i v ostatních činnostech. Problematika spočívá hlavně v nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Při výuce sluchově postižených dětí je třeba posuzovat každé dítě jednotlivě, pro každé zvolit jemu přirozený způsob vzdělávání. To znamená, že škola musí dítě uvádět do takového systému dorozumívání, který bude dítě schopno užívat. 7. Integrace sluchově postižených dětí do běžných škol. U daného žáka je důležité posoudit vhodnost integrace do školy běžného typu vzhledem k postižení a to na základě hlediska psychologa, logopeda, sociální pracovnice. Žák musí být zařazen do školního nebo předškolního zařazení vybaveného vhodnými pomůckami a především s citlivým, schopným, vstřícným pedagogem. Přínosem integrace pro dítě bývá i pobyt doma ( ale pouze v rodině s řadou sociálních podnětů, s dostatkem mluvních vzorů). Kritériem pro zařazení sluchově postiženého žáka do základní škole je věk nepromeškané nejvhodnější období pro rozvoj řeči ( asi do 7 let). intelekt - měl by být průměrný až nadprůměrný. adaptační schopnosti žák by měl být přizpůsobivá osobnost se schopností sebeovládání. stupeň emocionální zralosti žák by měl umět vycházet s dospělými i vrstevníky. měl by mít schopnost pečovat o sluchadlo, schopnost klást otázky když nerozumí, schopnost oznámit neobeznámenému, že má sluchovou vadu apod. žák by měl umět dobře komunikovat- jeho řeč by měla být dobře srozumitelná jak pro učitele, tak pro spolužáky.

9 Tato kritéria splňuje málokterý žák, integrovatelný je spíše žák nedoslýchavý nebo ohluchlý postlingválně Problematika integrace vychází často v nepřipravenosti učitelů na přítomnost postiženého dítěte ve třídě v chudé komunikaci rodiny nebo komunikaci, které dítě nerozumí ( rychlá řeč).dítě je pak osamělé v nedostatku specializovaných poradců v odmítání dítěte spolužáky 8.Zajištění speciálně pedagogické poradenské činnosti. Tuto činnost pro žáky se sluchovou vadou zajišťují Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. V centru pracuje speciální pedagog (logoped, surdoped), psycholog, sociální pracovník. SPC často spolupracuje i s dalšími odborníky např. s fyzioterapeuty. SPC plní zejména tyto úkoly: depistáž sluchově postižených dětí od nejrannějšího věku doporučuje vhodný způsob vzdělávání dítěte doporučuje vhodnost vzdělávacích metod ( zařazení do speciální školy či integraci) poskytuje metodickou a odbornou pomoc pedagogům běžných škol vypracovává individuální vzdělávací programy integrovaných žáků informuje školy o vhodných kompenzačních pomůckách a reedukačních materiálech, popřípadě zapůjčuje některé speciálně pedagogické pomůcky, literaturu a učebnice poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc učitelům a rodičům integrovaných postižených dětí poskytuje jednotlivě logopedickou péči sluchově postiženému dítěti 9.Síť škol pro sluchově postižené v České republice Seznam škol pro sluchově postižené v České republice vyčerpávajícím způsobem popisuje ve své knize Speciální školy pro sluchově postižené v České republice paní Mgr. Alena Keblová v kapitole Informace o školách pro sluchově postižené. Další informace týkající se seznamu, charakteristiky, náplně práce jsou uvedeny na internetu. Tyto informace bývají každoročně aktualizovány.

10 Obsahové zaměření seminářů. 1. Návštěva speciálního surdopedického zařízení a) zjistit náplň práce zařízení, s jakým stupněm postižení jsou žáci v této škole umístěni, v jakých typech škol, počty pedagogů, počty žáků apod. b) součásti zařízení c) vybavenost pomůckami pro výuku, výchovu, péče o žáky a děti d) vyzkoušení si některý specifických zařízení a pomůcek( audiometr, výchovné programy apod. 2. Odborná literatura, knihy, časopisy. Možnost společenského zapojení neslyšících a nedoslýchavých kluby, zájmové organizace neslyšících apod. Úkol: V zapůjčeném odborném časopise GONG vyhledej článek prezentující zájmovou činnost těchto občanů. 3. Rozvoj sociálních dovedností sluchově postižených. Komunikační problémy, sociální separace, zvládnutí důležitých životních situací, společenské chování, témata a náměty problémových a sociálních situací. Úkol: Dle vlastní úvahy zjisti a navrhni, co by se měl neslyšící naučit ve vybraném úřadě, instituci. Navrhni, jaké znaky by podle tvého názoru měl umět každý člověk pro případ komunikace se sluchově postiženým ve stavu nouze. 4. Desatero pro slyšící v komunikaci slyšících se sluchově postiženými. Desatero pro sluchově postižené v komunikaci slyšících a neslyšících. 5. Otázky profesní přípravy jedinců s těžkým handicapem, uplatnění, obory. Úkol: Zjisti ve škole pro sluchově postižené na nějakém pracovišti či v nějaké jiné instituci kolik zde pracuje lidí s postižením, zda je některý z nich postižen sluchově, jakou funkci vykonává a jaké má vzdělání.

11 Základní studijní literatura. Hrubý J.: Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. díl Septima, Praha díl Septima, Praha 1998 Keblová A.: Speciální školy pro sluchově postižené v České republice. MŠMT ČR, Praha 2000 Renotiérová, M., Ludíková, L.: Speciální pedagogika, UP Olomouc, 2003 Vítková, M.a kol.: Integrativní speciální pedagogika, Paido, Brno, 2004 Další odborná literatura Jabůrek J.: Bilingvální vzdělávání neslyšících. Septima, Praha 1998 Šedivá Z.: Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Septima, Praha 1997 Barešová J., Hrubý J.: Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ Septima, Praha 1999 Janotová E., Svobodová K.: Integrace sluchově postiženého dítěte v MŠ a ZŠ Septima, Praha 1996 Vaněčková J.: Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku Septima, Praha

12 Klíčová slova slovo kapitola slovo kapitola audiogram 3 surdus 1 audiometr 3 sintaxe 3 audiometrie 4 tektoriální membrána 2 bazilární membrána 2 totální komunikace 5 bilingvální vzdělávání 5 třmínek 2 Cortiho orgán 2 vada percepční 3 Hertz 2 vada postlingvální 3 hlemýžď 2 vada prelingvální 3 hluchota 3 vada převodní 3 hmatový práh 2 vlásková buňka 2 individuální zesilovač 4 zesilovač 4 indukční smyčka 4 znakovaná čeština 5 integrace 1,6 znakový jazyk 5 kmitočet 2 ztráty sluchu 3 kladívko 2 zvuk 2 kochlea 2 kochleární implantát 4 kostní slyšení 2 kovadlinka 2 Mikroport 4 nedoslýchavost 3 orální metoda 5 oválné okénko 2 paidea 1 perilymfa 2 piktogram 2 poradenská činnost 7 práh bolesti 2 práh sluchu 2 prstová abeceda 5 princip vyšší kategorie 2 síť škol 8 sluch 2 sluchadlo 4 sluchová dráha 2 sluchové postižení 5 sluchový nerv 2 speciálně pedagogické centrum 7 středoušní kůstky 2 střední ucho 2 surdopedie

13 OBSAH : str. 1. Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny Dějiny vzdělávání neslyšících Základní poznatky umožňující proniknutí do problematiky Vady sluchu 4 5. Kompenzace sluchové vady, kompenzační pomůcky Výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí Integrace sluchově postižených dětí do běžných škol Zajištění speciálně pedagogické poradenské činnost Síť škol pro sluchově postižené v České republice. 10 Návrh témat a obsah seminářů. 11 Literatura 12 Klíčová slova 13 Obsah 14

14

15

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze

Sluchové stimulátory. České vysoké učení technické v Praze Sluchové stimulátory České vysoké učení technické v Praze Zvuk jedna z forem energie (k šíření potřebuje médium) vzduchem se šíří jako pravidelné tlakové změny = vlny vlnová délka amplituda frekvence Sluch

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Surdopedie. zpracovala: Mgr. Jana Nováková Surdopedie zpracovala: Mgr. Jana Nováková Úvod do SURDOPEDIE Surdopedie : surdus hluchý (lat.) paidea výchova (řec.) Surdopedie je součástí speciální pedagogiky, zabývá se rozvojem, výchovou a vzděláváním

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené

Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené Komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené (orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, využití znakového jazyka - sluchově postižený pedagog) Vycházejí z přístupu k hluchotě jakotakové

Více

SURDOPEDIE (akupedie)

SURDOPEDIE (akupedie) SURDOPEDIE (akupedie) Surdopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou, vzděláváním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením a snaží se o jejich plné začlenění (sociální, pracovní)

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška Akustika Teorie - slyšení 5. Přednáška Sluchové ústrojí Vnitřní a vnější slyšení Zpěv, vlastní hlas Dechové nástroje Vibrace a chvění Ucho Ucho je složeno z ucha vnějšího, středního a vnitřního. K vnějšímu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/

Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé. Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Komunikační možnosti pro dospělé ohluchlé Anica Dvořáková Český klub ohluchlých www.ohluchli.unas.cz/ Podle programu bych Vám měla něco říci o osobách ohluchlých event. i o osobách s kochleárním implantátem.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ

Zdeňka Telnarová. Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Problematika studentů se sluchovým postižením na VŠ Zdeňka Telnarová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Danuše Bauerová Václav Friedrich Jana

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí Fyziologická akustika anatomie: jak to vypadá fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí hudební akustika: jak dosáhnout libých počitků Anatomie lidského ucha Vnější

Více

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém

Zvuk a sluch. Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém Zvuk a sluch 1 Stručný popis toho, jak vnímáme zvuk a jak funguje náš sluchový systém 1 Toto je první ze série brožurek firmy Widex o sluchu a o problémech se sluchem. 2 Od zvukové vlny ke slyšení Sluch

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

Úvod do biomedicínské informatiky

Úvod do biomedicínské informatiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Úvod do biomedicínské informatiky Audiometrie Jaroslav Pávek 20.11.2004 1 Anatomie sluchového ústrojí Sluchové ústrojí

Více

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí

Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Praktické aspekty integrace sluchově postižených dětí Mgr. Jiří Langer, Katedra speciální pedagogiky PdF UP V souladu se současnými speciálně pedagogickými trendy a změnami paradigmat speciálně pedagogické

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru:

Okruh č. 3. Anatomická stavba sluchového analyzátoru: Okruh č. 3 Význam sluchu pro člověka: základ pro komunikaci (sociální vztahy) zdroj informací o věcech a dějích v okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči (rozvoj abstraktního myšlení) citová vazba na okolí

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek

Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek Detoxikace ucha a sluchu Ing. Vladimír Jelínek UCHO Zrakem a sluchem člověk získává okolo 98 % všech informací.... Sluchem je možno vnímat jen malou součást elektromagnetického spektra. 2 SLUCH V porovnání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením

Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Bariéry z pohledu osob se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Mgr. Věra Strnadová, Ing. Zdeněk Kašpar Česká unie neslyšících Ing. Martin Novák a Mgr. Věra Strnadová, Česká unie neslyšících, 2017 Symbol

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory

Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Sluch, rovnová ž né u strojí, chémorécéptory Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0116 Sluchové ústrojí Umožňuje rozlišování zvuků. Ucho se skládá ze tří částí. Najdi v obrázku níže uvedené části

Více

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň

Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Příloha A: Seznam škol pro sluchově postižené v České republice Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Plzeň Tato základní a mateřská škola je jedinou svého druhu v Plzeňském kraji. Své

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE

STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE STUDIUM SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLE Kateřina Hádková Anotace: Autorka vychází ze zkušeností Poradny pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakulté UK, která byla obnovena

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.:122 324/98-11135 Inspektorát č. 12 Signatura: ol2os201 Okresní pracoviště Brno-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Speciální školy a školská zařízení

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené

Příloha č. 1. Adresář SPC pro sluchově postižené Příloha č. 1 Adresář SPC pro sluchově postižené Hlavní město Praha Praha 5, Holečkova 4, PSČ 150 00 telefon : 257 325 896 e-mail : spc.holeckova@seznam.cz, skoly.sp@post.cz Praha 2, Ječná 27, PSČ 120 00

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007 Vypracovala : Julie Šťastná Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Sluchové postižení a komunikace Vedoucí bakalářské

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 16 Legislativní opatření (vztahující se k problematice sluchového postižení) Zákony a vyhlášky vztahující se ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením: Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním,

Více

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, 2015. Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid. AKUSTIKA Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.sluchem) Obory akusky Fyzikální a. Hudební a. Fyziologická a. Stavební a. Elektroakuska VZNIK A

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku

Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Rozvoj komunikačních dovedností u sluchově postižených dětí předškolního věku Diplomová práce Vedoucí diplomové práce : Vypracovala

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Setkání dvou světů Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Dobrý den. Vítejte. Jmenuji se Lucie Romancová a pracuji v Krajské vědecké

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní :

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 1. V části první Čl. I dosavadní bod 6. nově zní : POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí

Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Vyšetření sluchu u nejmenších dětí Dieťa s poruchou sluchu: diagnostika a liečba POSTGRADUÁLNY KURZ 3.-4. November 2016 Horný Smokovec MUDr. Mgr. Michaela Vojnová Řebíčková Proč je nutno zjistit stav

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi:

BAHA IMPLANTÁT. Příručka pro praxi: Příručka pro praxi: BAHA IMPLANTÁT MUDr. Jan Bouček, Ph.D. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha Základní pojmy Sluchová

Více

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení

důležitý pro komunikaci a rozvoj sociálních vztahů, vytváří se citová vazba na okolí základ pro vytvoření vnitřní řeči, rozvoj abstraktního myšlení 3 Sluch Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj ucha, klasifikace sluchových poruch, metody vyšetření sluchu, sluchové zkoušky

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. SURDOPEDIE POJMY Surdopedie (surdus hluchý, paideia výchova) Osoby se sluchovým postižením neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí Cíl surdopedie zabezpečit všestranný,

Více

Akademická obec, potenciální uchazeči

Akademická obec, potenciální uchazeči OR č. 20/2012 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 11. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE006500/2012 Počet stran:

Více

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu

Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu Fyziologické vlastnosti lidského zraku a sluchu 1. Teoretický rozbor řešeného problému: 1.1 Smyslové vnímání: Smyslové vnímání definujeme jako příjem a uvědomování si informací z vnějšího a vnitřního prostředí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení.

Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk a jeho vlastnosti. Biofyzika slyšení. Zvuk Zvuk a jeho vlastnosti - Biofyzika slyšení - mechanické kmity pružného prostředí, jejichž kmitočet je v mezích slyšitelnosti lidského ucha, tj, od 16 do

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_190_Akustika AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 8., 18.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VZDĚLÁVÁNÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika Rážová Sociální péče, obor Sociální práce

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

INTEGRACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INTEGRACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno Závěrečná práce specializačního studia speciální pedagogiky obor surdopedie INTEGRACE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DO BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Vypracovala: Jana

Více