HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK"

Transkript

1 Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov Pravidelně nepravidelný HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Vážení sousedé, dostáváte do rukou další číslo vašeho občasníku. A jaké informace na vás v dnešním čísle čekají? Na to se hned podíváme. V první řadě přineseme aktuální a obsahově rozsáhlé informace z obecního Co se děje v naší obci úřadu za období posledních tří měsíců. O čem se mluví Seznámíme vás se složením výborů, Co bychom měli vědět přineseme informace z veřejného zasedání ZO ze dne 5. března. Dozvíte se o připravovaných projektech. Přinášíme vám informace o stavu a úrovni veřejného pořádku v obci, získané od Policie ČR, a mnoho dalších informací. Předložíme druhé pokračování ohledně třídění odpadů. Dokončíme seznámení s historií a současností SDH Hrubá Skála. Dozvíte se také něco o historii a současnosti SDH Hnanice a Borek. Seznámíme vás s výsledky soutěže v PEXESU. Podáme informace pro účastníky zájezdu do Lysé nad Labem. Pochopitelně nezapomeneme na naše jubilanty. Nebude chybět poděkování obecního úřadu. Nabídneme vám možnost prezentace vašich amatérských fotoprací. Povíme si něco o vzniku obecního praporu a znaku. Pohlédneme do květnových dnů roku Zveřejníme výsledky ankety č. 1. Opět nebude chybět některý z citátů slavných. Seznámíme vás s možností inzerce. A v úplném závěru třetího čísla občasníku nabídneme jakéhosi předskokana vašich fotografií, na které se těšíme my i vaši sousedé. Láďa Patrák Takže, pojďme na to.

2 str. č. 2 Před uzávěrkou třetího čísla Hruboskalského občasníku jsme se dozvěděli smutnou zprávu. Ve středu 25. března 2015, ve věku 68 let nastoupil do svého posledního vlaku člen Obecního zastupitelstva a náš dlouholetý bývalý starosta, pan JAN HOUŠKA Věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. A nyní nám dovolte přejít od posledních věcí lidských zpět k našemu občasníku. Vážení spoluobčané, jak jste si jistě stihli povšimnout, náš Hruboskalský občasník se dočkal několika změn, se kterými bych vás ráda v tomto bloku seznámila. V prvé řadě se přípravné práce na něm rozdělili mezi několik aktivních členů a vznikla tak redakční rada ve složení: L. Patrák, R. Bugnová, J. Šimková, D. Pešek, I. Athertonová, V. Kubín, D. Dědková, J. Šálek, M. Roštejnská a L. Moťovská. Každý z nás tak získal dostatek potřebného času k přípravě svých příspěvků, a proto vás do budoucna bude Hruboskalský občasník seznamovat s akcemi a děním nejen u nás v regionu, ale také v regionech sousedních. Tímto bych ráda poděkovala naší desetičlenné redakční radě a popřála hodně úspěchů a spoustu kvalitních článků. Další změnou je vytvoření pravidelných rubrik, takže vám nyní přináším jednu z nich, a to jsou informace z obce za poslední tři měsíce. V prvních měsících ve funkci jsem se mimo jiné zabývala celkovou analýzou metod hospodaření, užívaných dosud na obecním úřadě, a porovnávala je s těmi, které se obecně vyskytují.

3 str. č. 3 Vyhledávala jsem celorepublikové průměry v různých oblastech fungování obce a ty pak porovnávala s těmi našimi. Takto získaná statistika mě vedla k názoru na nutnou změnu. V prvé řadě bylo nutné změnit celkovou organizaci práce na obecním úřadě, kde chyběl systém řízení a pravidelných porad. V současné době je zaveden systém týdenních porad, z nichž pořizuji písemné zápisy a kontroluji plnění konkrétních úkolů s principem osobní odpovědnosti. Provedla jsem statistické porovnání celkových příjmů a výdajů vztahujících se ke svatebním obřadům a jejich neefektivní výsledky mě donutily přistoupit k návrhu na přepracování tří vnitřních předpisů, na základě nichž se zvýšily poplatky za svatební obřady, zpřísnila se pravidla pro odměňování členů zastupitelstva a upravily se podmínky pro odměňování zaměstnanců obecního úřadu. Další rozbor jsem za pomoci aktivních členů zastupitelstva provedla i v oblasti dotací. Zjistila jsem, že obec je celkově velice podinvestována. V minulosti do naší obce proudilo zanedbatelné množství dotací oproti obcím okolním i v porovnání s celorepublikovým průměrem. Toto zjištění je nejen pro mě, ale i pro ostatní členy zastupitelstva velice špatným zjištěním, které nás motivuje k aktivní práci. Bohužel nelze postupný deseti až patnáctiletý rozvoj tak velké obce, jako je Hrubá Skála, náhle dohnat během prvního roku, natož pak po čtyřech měsících fungování v úřadu. Jedná se o natolik významné projekty, které potřebují nutnou dobu přípravy a poznání. Prvním krokem v této oblasti pro nás tedy bylo vytvoření strategicky rozvojového dokumentu, z něhož budeme v budoucnu čerpat. Sepsala jsem proto priority obce Hrubá Skála (později nazvané jako Akční plán rozvoje obce ), které tvoří základní dokument, bez něhož nelze v budoucnu žádat o vypisované dotační tituly. Aktivní členové zastupitelstva poté přišli s myšlenkou založení obligatorních výborů, v nichž by se soustředili občané ze všech osad, zaměření na specifickou oblast, a pomohli tak v rychlém rozvoji obce. Po projednání zastupitelstvem dne jsme tak založili výbory, do nichž byli dne navoleni tito členové: 1) Výbor pro strategii, rozvoj, plánování a obecní majetek, jehož předsedou se stal Vladimír Řípa. Členové: Ladislav Mareš, Josef Šorm, Tomáš Tyl, Milan Hromada, Jan König, Ivan Kunetka, Zdeněk Skolil, Vladimír Hampl, Rudolf Kadlec, Jan Kobr, Eva Hašlarová, Oldřich Blažek. 2) Výbor pro sport, kulturu, rodinu a sociální rozvoj, školu, jehož předsedou se stal Daniel Pešek st. Členové: Daniel Pešek ml., Jarmila Paříková, Zdena Kopecká, Zuzana Najmanová, Pavla Vaníčková, Daniela Vaníčková, Ilona Athertonová, Jan Holubec, Zuzana Bukvicová, Radka Bugnová, Miroslava Hlubučková, Miroslav Dědek. 3) Výbor pro ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a služeb, jehož předsedou se stal Jaroslav Šálek.

4 str. č. 4 Členové: Zdeněk Strnad, Daniel Pešek st., Tomáš Bugno, Pavel Jirák, Ladislav Patrák, Karel Bugno. 4) Výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad, dotační tituly, jehož předsedkyní se stala Jitka Šimková. Členové: Ondřej Švára, Jana Švárová, Miluše Hanzlová, Pavel Stuchlík, Dušan Ferbas, Eliška Luhanová, Hana Patráková. Složení těchto výborů se tak stalo jedním z hlavních pilířů rozvoje naší obce. O tom, že tyto výbory fungují, jsme měli již možnost se přesvědčit. Z každé schůze jsou pořizovány písemné záznamy, které jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. Za sebe bych výborům chtěla velice poděkovat za obětavou práci a popřát jim hodně úspěchů a spoustu správných myšlenek, které zahýbají děním v obci. Dne proběhlo v budově obecního úřadu zasedání zastupitelstva, které přineslo spoustu zajímavých informací. Jsou to: a) vydání stanoviska k rekonstrukci silnice III/28115 (Borek-Troskovice, přes Vidlák a Krčák), v němž zastupitelstvo požádalo o doplnění dokumentace s akcentem na zachování sjezdů, jejich plynulého napojení a upřesnění v oblasti svodidel, zábradlí a vsaku vody. Dne došlo k jednání s investorem a bude doporučeno souhlasné stanovisko. b) Řeší se prodloužení nájemní smlouvy na provozování obchodu v Doubravicích s paní Babincovou a na provozování restaurace U Bondy s panem Habrem na dobu neurčitou. c) Bude uzavřena nájemní smlouva na provozování tenisových kurtů v Doubravicích s panem Švárou na dobu neurčitou. d) Byla podepsána smlouva o provozování vodovodu se společností Aqua na rok 2015, v níž došlo k zásadní změně při přebírání oprav a jejich účtování obci. Ke každé opravě bude přizván stavební dozor z řad obce, který zajistí kontrolu a uvedení okolí do původního stavu. Žádáme tímto občany o hlášení veškerých poklesů tlaku ve vodovodu na jedno z těchto telefonních čísel: - Ing. Marek ze společnosti Aqua pan Buřil ze společnosti Aqua Vysvětlení p. Vaníčka k doúčtování vodného za rok 2014 v některých lokalitách: Zastupitelstvo na veřejném zasedání schválilo usnesením 10/2014 cenu vody na rok 2014 jednotnou pro všechny osady 27 Kč + DPH. V této výši byla v 1. pol. roku 2014 fakturována. Po sepsání petice v průběhu následujících měsíců a upozornění, že cena vody na rok 2014 byla stanovena nezákonným postupem, Zastupitelstvo dne usnesením 28/2014 zrušilo usnesení 10/2014 a následně stanovilo usnesením 29/2014 cenu vody na rok 2014 v cenách roku 2013.

5 str. č. 5 V této výši byla také v 2. polovině roku 2014 fakturována a k tomu byl druhou složenkou dofakturován doplatek rozdílu ceny z 1. pololetí. e) Probíhá audit stávajících projektů, které budou rozděleny do kategorie zmařená investice nebo investice připravené k provedení. Dále probíhá právní audit realizovaný advokátní kanceláří. O výsledku vás budeme informovat. f) Budou připraveny tyto studie: * Chodník od železniční zastávky Hrubá Skála, kolem školy až do Panenky, včetně přechodu pro chodce u školy, a řešení parkovacího stání po celé délce. * Přechod pro chodce v obci Hnanice pod Troskami a v obci Borek pod Troskami, včetně celkového řešení nástupních ostrůvků. * Chodník z Radvánovic do Hnanic, chodník z Hnanic do Borku. * Řešení kanalizace, resp. řešení problému čištění odpadních vod v jednotlivých osadách. g) Byla přijata nová obecně závazná vyhláška č. 1/2015, která specifikuje: sběr kovů celoročně, místo shromažďování do popelnice pod prodejnou, místo pro odkládání odpadových pytlů do klece pod prodejnou v Doubravicích. Veškeré dotazy směřujte na pana Šálka, tel. č Hasiči případně udělají mimořádný sběr od občanů 1-2 x ročně. h) Zpráva o stavu a úrovni veřejného pořádku v obci, získaná od Policie ČR: V roce 2014 bylo řešeno 44 přestupků a 4 trestné činy. Objasněn byl pouze 1 trestní čin. i) Během posledních tří měsíců proběhla jednání s CHKO Český ráj, Policií ČR, s Lesy ČR, s Krajským úřadem LK v Liberci, s managementem Hotelu Hrubá Skála, s dotačním managementem na všech úrovních, se soukromými subjekty a dalšími, při nichž byly řešeny důležité společné problémy ve specifických oblastech. O konkrétních výsledcích vás budu v budoucnu informovat. Na závěr bych vás, vážení spoluobčané, seznámila s prvním úspěchem, kterého se nám podařilo dosáhnout a to je realizace projektu Nová zeleň do obce Hrubá Skála. Přibližně v polovině února jsme se přihlásili do projektu vyhlášeného Nadací ČEZ na realizaci alejí v obci. Neutěšený stav podél silnice I/35 a především část u pomníku (parkoviště) vysloveně alarmoval k nápravě. Dne správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku ve výši ,-- Kč na realizaci našeho projektu, z čehož mám osobně velikou radost a tímto bych chtěla znovu Nadaci ČEZ poděkovat.

6 str. č. 6 Myslím si, že zvelebování naší krásné krajiny Českého ráje by mělo být prioritou nás všech, a je mi ctí, že naše obec dostala za pomoci Nadace ČEZ tuto jedinečnou šanci. Nadaci ČEZ přeji, aby se jí obdobné projekty dařilo realizovat ještě po dlouhou dobu. Vážení spoluobčané, dnešní vstup byl zhodnocením tří měsíců, a proto po právu dlouhý. Nyní přidávám ještě sdělení z obce a budu se těšit na další vydání našeho Hruboskalského občasníku. Jitka Šimková ÚŘEDNÍ HODINY OÚ Poplatky za odpad a psy je i nadále možné platit v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách. Stejně tak ostatní záležitosti vyřídíte v níže uvedenou dobu: Pondělí 8,00 12,00 13,00 17,00 hodin Středa 8,00 12,00 13,00 17,00 hodin Čtvrtek 8,00 12,00 13,00 14,00 hodin Pátek 8,00 12,00 13,00 14,00 hodin UPOZORNĚNÍ Občané, kteří budou mít potřebu cokoliv pálit, mají nově povinnost ohlásit svůj úmysl a dobu na telefonním čísle hasiči Liberec. Každý je sám odpovědný za případná rizika spojená s otevřeným ohněm na soukromém pozemku. ZPRÁVA Z KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU - průběh digitalizace obce Hrubá Skála: Dne byl OÚ Hrubá Skála seznámen se záměrem digitalizace. Nyní probíhá zpracování, které provádí KÚ v Jablonci n. Nis. Koncem roku 2016 proběhne námitkové řízení, při kterém budou občané s trvalým pobytem v obci Hrubá Skála vyzváni k možnosti nahlédnutí do připravovaných map, zpracovaných přímo obcí, a jejich připomínkování, a občané s trvalým pobytem mimo obec Hrubá Skála budou vyzváni k této možnosti přímo katastrálním úřadem. V prvním čtvrtletí 2017 proběhne vyhlášení digitalizace. Harmonogram prací se 1-2 x ročně upravuje.

7 str. č. 7 A MÁME PRO VÁS SLÍBENÉ POKRAČOVÁNÍ INFORMACÍ Z MINULÉHO ČÍSLA OBČASNÍKU NA TÉMA ODPADY. SKLO Vhazuje se do zeleného kontejneru. Dávejte do něj sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, je možné vhazovat i sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do nádob na sklo nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. KOVY Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin. V naší obci se koná každoročně na jaře sběr kovů, který zajišťují naši hasiči formou svozu. Do místa na sběr kovu nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části. Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory. Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr do Turnova, nebo využít mobilního sběru, který obec organizuje. V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si přistavení velkoobjemového kontejneru specializované firmy. NEBEZPEČNÝ ODPAD Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.

8 str. č. 8 Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora (opět v Turnově), nebo využít mobilního sběru, který je obcí organizován 2x ročně. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete také vrátit do jakékoliv lékárny. BIOODPAD Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. Obce a města v ČR organizují pro své občany jejich oddělený sběr. K tomuto sběru můžete využívat velkoobjemové kompostéry, které budou umístěny na veřejných prostranstvích, nebo zahradní kompostéry, případně je možné odkládat bioodpad ve sběrném dvoře, v našem případě v Turnově. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách. Tolik tedy k třídění odpadů. A JAK JSME SLÍBILI V OBČASNÍKU Č. 2, DÁME TEĎ OPĚT SLOVO STAROSTOVI HRUBOSKALSKÝCH HASIČŮ, TOMÁŠI BUGNOVI. pokračování z č. 2 V poslední dekádě dvacátého a na začátku jednadvacátého století jsme organizovali nejvíce soutěží v požárním sportu za celou existenci sboru. Kromě již zmíněného poháru to bylo několik okrskových, okresních a krajských kol v požárním sportu. V roce 1991 sbor oslavil 100. výročí založení. U této příležitosti byla vydána brožura s historií sboru včetně fotografií. Přípravy oslav, jejichž součástí byl průvod sborů okrsku od hostince u Kohoutků, trvaly celý rok. Bohužel mnoho členů tehdejšího výboru, kteří se na tom podíleli, již nežije. O to cennější je pořízený videozáznam z těchto oslav. Za celou dobu existence byli členové sboru vždy u toho, když se v obci něco dělo. Podíleli se na stavbě prodejny smíšeného zboží, přestavbě sálu, rekonstrukci vodovodu, přípravě kluziště na školním hřišti a na dalších mnoha akcích. Sbor pravidelně pořádal zájezdy na kulturní akce a sám pořádal pravidelný hasičský bál a posvícenskou zábavu v hostinci u Kohoutků. V devadesátých letech, kdy byl hostinec prodán, se sbor bohužel také podílel na jeho demolici, která znamenala konec společenského dění v obci. Na hostinci byla umístěna pamětní deska dlouholetému starostovi a veliteli sboru Františku Ťukalovi, kterou jsme v loňském roce umístili na hasičskou zbrojnici. V současné době sbor pravidelně pořádá Hasičský bál v KD Přáslavice a Pomlázkovou zábavu tamtéž. Po letech opět pořádáme zájezdy nejen pro své členy, ať už se jedná o divadla, nebo poznávací zájezdy na Šumavu a Moravu.

9 str. č. 9 Každoročně organizuje sbor sběr železného šrotu, což nejen přispívá do pokladny sboru, ale také pomáhá zamezovat vzniku černých skládek. V roce 2009 sbor uspořádal v místnosti obecního úřadu a na přilehlé zahradě, setkání účastníků celostátního kola soutěže v požárním sportu z roku 1959 a v loňském roce navázal setkáním mistrů z Havlíčkova Brodu. Dnes má sbor 110 členů z toho 35 žen, a od roku 2015 na dalších 5 let pracuje výbor sboru v tomto složení: starosta - Tomáš Bugno, náměstci starosty - Jan Lhoták a Karel Bugno, velitel -Jiří Koželuh, zástupce velitele - Aleš Vaníček, jednatel - Michal Procházka, hospodář - Pavlína Vaníčková, referent mládeže - Michal Najman, vzdělavatel - Květoslava Österreicherová, členové výboru - Karel Pitro, Karel Karásek, Radka Bugnová, Jaroslava Lhotáková, Jana Bugnová a Tomáš Messner Na informace starosty SDH Hrubá Skála navázal velitel, Jiří Koželuh. Doplnění novodobé historie. V roce 1999 byla na základě zákona o požární ochraně zřízena zásahová jednotka obce Hrubá Skála. Je zařazena jako JPO III a na požádání krajského operačního střediska Liberec vyjíždí k zásahům jak v obci tak i blízkém a vzdálenějším okolí. Mezi významné zásahy patří například požár pily v Ohrazenicích, rodinného domu v Modřišicích a v Radvánovicích atd. Jednotka se v roce 2010 účinně podílela na likvidaci následků ničivých povodní v libereckém kraji, kdy zasahovala v obci Višňová na Frýdlantsku. Tato skutečnost klade velké nároky na členy jednotky, na techniku a její vybavení. Finanční prostředky jsou čerpány od Libereckého kraje formou dotací a grantů, od Obecního úřadu Hrubá Skála i z vlastních prostředků. Významným podporovatelem sboru je též firma ZEA Sedmihorky. V roce 1990 byla sboru přidělena AVIA DA 12. V letech byla rozšířena zbrojnice a zřízeno zázemí pro výjezdovou jednotku. V roce 2008 byla bezúplatně převedena od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje cisterna Tatra 148 CAS 32. Tato byla v roce 2009 opravena, stará cisterna se prodala na Moravu. Technika ve výbavě jednotky je členy SDH pravidelně udržována. A když jsme se seznámili s historií a současností dobrovolných hasičů z Hrubé Skály, nic nám nebrání nahlédnout k jejich kolegům z Hnanic a Borku. Co nám tedy řekl velitel Pavel Stuchlík?

10 str. č. 10 HISTORIE A SOUČASNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HNANICE BOREK Vznik dobrovolného hasičského sboru se datuje ke 2. únoru V tento den byly zaslány stanovy sboru ke schválení císařskému a královskému místodržitelství v Praze. V té době měl sbor 15 činných a 9 přispívajících členů. K prvnímu požáru vyjeli členové sboru v listopadu téhož roku. K zásahu byl použit povoz tažený koňmi, které zapůjčovali místní sedláci. O rok později, v roce 1910, došlo k výstavbě hasičské zbrojnice, aby měli členové sboru své zázemí. První stříkačka byla ruční čtyřkolová, ale ta se bohužel nedochovala. Nová technika v podobě motorové stříkačky PS-8 se do sboru dostala v roce Až do 70. let, přesněji do roku 1974, sloužil hasičům pro přesun materiálu traktor s valníkem, kterého poté nahradil nákladní automobil Garant. Ten byl upraven pro potřeby hasičů a sbor ho využíval 5 let. V létě 1974 začali hasiči pořádat KARNEVAL NA HRÁDKU. Akce s živou hudbou, pořádaná v prostředí Boreckých skal, byla známa široko daleko a jeden z ročníků měl návštěvu okolo 800 lidí. Léto 1984 bylo poslední, kdy v areálu NA HRÁDKU zahrála hudba a po 9 ročnících skončilo pořádání této akce. Rok 1975 byl ve znamení rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice, aby bylo možné zaparkovat vůz Garant a uskladnit výzbroj a výstroj. Silnější a v té době modernější stříkačku PS-12 sbor získal v roce O rok později došlo k obměně vozového parku a místní hasiči dostali převodem hasičský vůz Tatra 805. Tento typ vozu, známý také pod jmény kňůča nebo kvíčala, sloužil ve Hnanicích až do roku 2004, kdy ho vystřídala Avia 31, která je k dispozici do dnešních dnů. Dalším důležitým rokem v historii byl rok 1993, kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Vznikla zde společenská místnost a rozšířilo se i zázemí pro vybavení sboru. V letech probíhala rekonstrukce za finanční podpory obce Hrubá Skála a za velkého pracovního nasazení nejen členů sboru, ale také občanů osad Hnanice a Borek. Strávili zde mnoho svého volného času, který obětovali pro nové a příjemnější zázemí i pro další generace dobrovolných hasičů. Sbor se vždy věnoval požárnímu sportu a snažil se pracovat s mládeží. Jedním z úspěchů, je postup dorostenců do krajského kola v požárním sportu v roce O dva roky později se povedl stejný kousek našim sportovcům i v mužské kategorii, když vyhráli okresní kolo a poté se umístili na 5. místě v Královéhradeckém kraji, což znamenalo pro náš sbor velký úspěch. Následující roky se skoro pravidelně dařilo družstvům žen i mužů postupovat na okresní kola v požárním sportu. V období mezi roky 2002 a 2011 byl sbor pověřen Okresním sdružením hasičů ČMS Semily zajištěním Okresního kola v požárním sportu, který se konal na atletickém stadionu v Turnově. V roce 2002 se po delší odmlce znovu obnovila práce s dětmi. Vedoucí učili své svěřence různým dovednostem, pořádali výlety do okolí, letní tábory u spřízněného sboru v Čerčanech a startovali na celoroční hře PLAMEN. V dnešní době bohužel sbor nemá družstvo mladých hasičů, ale členové se zúčastňují postupových soutěží v požárním sportu a dalších hasičských pohárových klání v blízkém okolí.

11 str. č. 11 Od roku 1999 až do roku 2013 sbor pomáhal zajišťovat zázemí při jezdeckých závodech, které pořádal klub Mira ve Hnanicích. Členové sboru také řešili i vážné situace. Nejen že zasahovali u požárů domů ve Hnanicích a Borku, ale také pomáhali při obnově těchto domovů svých sousedů. I při dalších živelných pohromách byl sbor dobrovolných hasičů Hnanice Borek nápomocen. Při povodních v roce 2002 poskytl ze svých prostředků a z příspěvků místních spoluobčanů, finanční podporu SDH Lounky, který při povodni přišel o veškerý hasičský majetek. Při nedávných povodních na přelomu května a června 2013 odjelo několik členů pomoci do obce Křešice. Zde předali finanční podporu od sboru a materiální pomoc od obce Hrubá Skála. Za podanou pomocnou ruku SDH Lounky, obdržel sbor děkovný dopis. Do obce Křešice byli pozváni zástupci sboru a od jejího starosty obdrželi PAMĚTNÍ MEDAILI OBCE KŘEŠICE a pamětní diplom. Svůj čas věnují členové sboru také zvelebování veřejného prostranství, údržbě vodní nádrže a sběru železného šrotu. Pro své členy, spoluobčany a jejich děti pořádá sbor několik akcí v roce. A to tradiční HASIČSKÝ VEČER pro dospělé a MIKULÁŠSKOU BESÍDKU MAŠKARNÍ ODPOLEDNE a LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI pro děti. Mezi další akce patří POSEZENÍ U KYTARY pro seniory. Sbor jí uspořádal několikrát ve spolupráci s obcí Hrubá Skála a PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ve spolupráci s SDH Hrubá Skála. Pro členy a rodinné příslušníky jsou každoročně pořádány výlety po okolí, kde je možné poznávat historická místa či technické památky. Při plánování se nezapomíná na děti, které při výletech tráví pěkné chvilky s rodinou. Sbor při své činnosti nezapomíná ani na své členy. Při životních jubileích jsou předány malé pozornosti a za práci a za rozvoj hasičské ochrany jsou přidělovány medaile a ocenění. Významným oceněním ZASLOUŽILÝ HASIČ, se mohou pochlubit dva členové našeho sboru. Bratr Bohumil Stuchlík byl oceněn roku 2005 a bratr Oldřich Blažek roku Tento titul je nejvyšším pro člena dobrovolných hasičů. Členové našeho sboru provozují i další sporty. V zimních měsících se scházejí u zeleného stolu při stolním tenisu, kde tréninkové snažení vrcholí turnajem v klubovně. Také nohejbal je velmi oblíben a účastníme se turnajů v Rovensku pod Troskami nebo v Troskovicích. Muži také založili hokejový tým HC SDH Hnanice, který nastupuje v amatérské NEJVYŠŠÍ POJIZERSKÉ LIZE v ledním hokeji a již jedenáctým rokem reprezentuje sbor a také obec Hrubá Skála. V dalších letech chce SDH Hnanice Borek pokračovat v hasičských tradicích, dále podporovat svoje členy v dalších oblíbených sportovních akcích, doplňovat a vylepšovat svoji činnost a dále rozvíjet spolupráci s obcí Hrubá Skála. Pavel Stuchlík

12 str. č. 12 NESMÍME TAKÉ ZAPOMENOUT NA ZÁJEZD. JAK DOPADL PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE V PEXESU. Přestože v nedalekých Přáslavicích se v sobotu 14. března konal dětský karneval, 9 místních dětí dalo přednost turnaji v pexesu, který se uskutečnil od 13 hodin v hasičské klubovně v budově OÚ. Osm dívek a jeden chlapec se utkali ve hře, jejíž český název vznikl ze sousloví PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ. Zatímco děti zápolily, maminky si stihly, kromě držení palců svým ratolestem, i popovídat. Příjemné odpoledne, kde nechybělo ani chutné občerstvení, bylo zakončeno vyhlášením vítězů. Na 1. místě se umístila Vanda Vaníčková, na 2. místě stanula Maia Atherton a na 3. místo se probojoval Antonín Bugno. Všichni tři dostali medaili, diplom a pexeso. Medaili a diplom obdržely i ostatní účastnice. Velké díky patří hlavní organizátorce turnaje, paní Daně Vaníčkové. Určitě akci zopakujeme i příští rok. Do té doby máte dostatek času na trénování paměti při oblíbené hře. Radka Bugnová 18. dubna 2015 se koná zájezd do Lysé nad Labem, na výstavu narcisů, tulipánů a jarních cibulovin. Odjezdy jsou: o Hnanice u hasičárny 8:10 o Borek u hospody 8:15 o Hrubá Skála u vývěsky 8:20 o Doubravice u Štejfů 8:30 Obec hradí dopravu autobusem. Vstupné si hradí každý účastník sám. Dospělí: 80,- Kč Důchodci, studenti, ZTP: 60,- Kč V BŘEZNU OSLAVILI SVÁ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: Jiří Koželuh, Hrubá Skála čp. 52, oslavil 70 let Jarmila Paříková, Borek čp. 7, oslavila 81 let Josef Bílý, Hrubá Skála čp. 56, oslavil 82 let Blažena Beldová, Hrubá Skála čp. 44, oslavila 90 let Hruboskalský občasník gratuluje.

13 str. č. 13 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Dne proběhne na obecním úřadě vítání občánků. Během minulého roku přibylo celkem 6 dětí a to 2 dívky a 4 chlapci. Na děti, jejich rodiče, příbuzné a přátele se velice těšíme. Rovněž v tomto případě se občasník připojuje s gratulací. PODĚKOVÁNÍ Poděkování Obecního úřadu za úklid okolí Rokytnického rybníku (v letošním i předchozím roce) patří paní Aničce Flügelové a její dceři Lucii. OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI, proto se neškodí některé informace znovu připomenout. Tak tedy. Beseda a promítání diapozitivů dubna proběhne od 18,00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích beseda s horolezci, doprovázená promítáním diapozitivů. Sportovní den - 1. května - (volejbal, nohejbal), který se bude konat na hřišti za školou. Účastníci přinesou jako zápisné upečenou buchtu, koláče atd. vlastní výroby. Odměnou pro vítěze bude putovní pohár. Zveme k hojné účasti. Na červen připravujeme - instruktážní lezení ve Skaláku pro děti. Obědy ve škole - Rádi bychom vás znovu upozornili, že je volná kapacita kuchyně v ZŠ. Je možno se přihlásit k odběru obědů na tel. čísle , u paní Holubové. Cena oběda je 50,- Kč. V budoucnu bude možné objednat si obědy i s donáškou. Zájemci o tuto službu ať se hlásí na OÚ u paní Novotné, tel Igelitové pytle na odpady - Igelitové pytle na plasty a nápojové kartony dostanete bezplatně na obecním úřadu. Sběrné místo pro ukládání igelitových pytlů naplněných tříděným odpadem (plast a nápojové kartony) je v Doubravici za prodejnou. A na řadě jsou sportovní akce pořádané v okolí. 25. dubna se v Turnově konají cyklistické závody pro dospělé a pro děti, bližší informace o těchto dvou akcích získáte na níže uvedených webových stránkách pořadatelů. (viz další strana)

14 str. č. 14 Závod dvojic, kolo / běh - více na MTB cup, cyklistický závod pro děti - více na Ve dnech proběhne cyklistický závod ROHOZEC 24 hodin MTB. Průběh akce bude monitorovat Ing. Kořínek z CHKO Český ráj. Zastupitelstvo projevilo s akcí souhlas. Ve dnech proběhne na Hrubé Skále festival horolezeckých filmů. Veškeré informace naleznete na stránkách: Dne se uskuteční hromadná akce Maraton Českým rájem, jehož průběh bude sledovat Ing. Kořínek z CHKO Český ráj. Zastupitelstvo projevilo s akcí souhlas. Jízdárna Hnanice, o.s. připravuje na jaro následující akce: Dne se koná 1. Sousedské klání stájí ( cm) Dne se konají Jarní jezdecké závody (+ hobby) Tyto dílčí informace bude potřeba ze strany pořadatele ještě doplnit. CO ČECH, TO MUZIKANT. To už dnes neplatí. Začalo se říkat, co Čech, to kutil. To už ale také není pravda. Takže co? Myslím si, že se dá klidně říci, co Čech, to fotograf. A troufnu si tvrdit, že mnohý z vás má doma ve svých archivech hezké snímky z Českého ráje, se kterými by se chtěl pochlubit. A právě pro fotografy amatéry máme dobrou zprávu. Snímky, o kterých si myslíte, že stojí za zveřejnění (a to jsou určitě všechny), můžete posílat ve formátu JPG na adresu: Vaše nejlepší snímky budeme postupně na poslední straně občasníku zveřejňovat. A než dorazí vaše první snímky, dovolím si vám na poslední straně třetího čísla občasníku představit pár svých fotek z Českého ráje. Na vaše záběry se všichni těšíme, takže probírejte své archivy, foťte a posílejte. Přeji vám DOBRÉ SVĚTLO. Dobré světlo a pevnou ruku měl také Daniel Pešek st., který se s námi podělil o unikátní snímek částečného zatmění Slunce tak, jak ho bylo možné sledovat 20. března 2015 v Doubravici.

15 str. č. 15 A NA ŘADĚ JE NĚCO MÁLO Z OBECNÍ HISTORIE. O historii obce jsme si pár informací řekli již v prvním čísle občasníku. Dnes se dozvíte něco málo o symbolech obce. Obecní prapor. Od roku 2009 má obec Hrubá Skála nové symboly. Prapor a obecní znak. Jejich slavnostního vysvěcení v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále se ujal Otec František, farář církve římskokatolické z Rovenska pod Troskami. Prapor je připevněn pletenými šňůrkami ke světlé žerdi, ke které jsou ještě navázány dvě dlouhé a barevně odlišené stuhy. Na žluté je jméno obce a na bílé datum vysvěcení: Žehnáno V hlavním poli praporu převládá žlutá (zlatá) a modrá barva a je v něm vyšitý znak obce. Autorem obou symbolů obce je heraldik Miroslav J. V. Pavlů. Využil při tom tzv. mluvící znamení rozkvetlou hůl, atribut sv. Josefa, a symboliku starého hradu. Používá také perutě, nejcennější části erbu, připomínající nejvýznamnější feudální majitele hruboskalského panství, Valdštejny a Smiřické. Vyšívaný prapor s obecním znakem zdobí reprezentativní prostory v budově Obecního úřadu Hrubá Skála. PROTOŽE SE BLÍŽÍ KVĚTEN, DEJME TAKÉ SLOVO PAMĚTNÍKOVI. Dodnes žasnu nad odvahou lidí za války. Letos v květnu si připomínáme 70. výročí konce II. světové války. Jak probíhaly poslední týdny války na Hruboskalsku, mi vyprávěl želejovský rodák Ing. Oldřich Nožička. V květnu 1945 mu bylo deset let. Bydlel s rodiči na statku v Želejově a ukrývali ve stodole a v jeskyních dva uprchlé zajatce, vojáky Rudé armády Vasila a Kapitána. Na podzim 1944 německá armáda transportovala zajatce z Ruska na západ, postupovala po silnici Jičín Turnov a přenocovalo se ve vesnicích, tam kde je zastihl večer. Zajatci spali ve stodolách, někteří v noci utekli. Lidé v okolí si starost o ně rozdělili, na odlehlejších statcích nebylo riziko tak velké a něco k snědku navíc se našlo. Měli jsme rádio, sice byl dle nařízení znemožněn příjem krátkých vln, ale s dobrou anténou se dalo zachytit české vysílání z Londýna. K poslechu se u nás sešlo až šestnáct uprchlíků. (ukrývaný voják Vasil je vpravo) Dodnes žasnu nad odvahou všech těch lidí, za poslouchání zahraničního rozhlasu byl trest smrti, za přechovávání uprchlých zajatců byl trest smrti. vzpomíná pan Nožička.

16 str. č. 16 V květnu, přesné datum nevím, jsme s matkou uslyšeli zvláštní rámus přicházející od Semína. Běželi jsme se podívat, co se děje. Jela tam obrovská kolona, stovky vozatajů Rudé armády směřující k Podsemínskému mlýnu, byli nesmírně unavení a vyčerpaní. Překvapilo mne, že byli starší i staří, někteří zcela šediví. Vybavuje si květnové události Ing. Nožička. Asi o třicet let později přišel ze Sovětského svazu dopis, který byl otištěný v časopise, s výslovným poděkováním manželům Nožičkovým za záchranu života. Nejsem si jistá, zda bych v sobě našla tolik odvahy ukrývat pod hrozbou smrti neznámého cizince, ale přála bych si, abych ji měla. Vendula Kubín V příštím čísle občasníku si přečteme něco z květnových událostí, tak jak je dle dochovaných zpráv sestavil Jan Holubec. A PO PŘIPOMENUTÍ HISTORIE ZPĚT DO SOUČASNOSTI. PRO TY, KTEŘÍ DBAJÍ O SVOU TĚLESNOU SCHRÁNKU, TADY MÁME NÁSLEDUJÍCÍ DVĚ INFORMACE. Nejprve je to pozvání do wellness centra Eden Spa na zámku Hrubá Skála. Je pro mě potěšením, že Vás mohu pozvat do unikátního wellness centra s relaxačním prostorem přímo ve Skalním městě. Přijďte si užít panoramatickou saunu, parní lázeň, hamam, koupele a celotělové lázeňské procedury v historických prostorách zámku. Eden Spa jsme budovali s přáním, aby sloužil nejen našim hotelovým hostům, ale hlavně našim sousedům v širokém okolí. Proto jsme pro Vás připravili o 20% výhodnější vstup i procedury. Stačí Vám předložit občanský průkaz s trvalým bydlištěm v Českém ráji. Popis procedur a všechny další informace najdete na našich webových stránkách Přejeme Vám příjemnou relaxaci Jana Preislerová A následuje několik vět pro ty, kteří dávají přednost přírodě. Přicházející jarní dny a teplejší počasí nás určitě nenechá netečnými a vyláká nás z útrob našich domů na předzahrádky, zahrádky i políčka Možná by stálo za to si připomenout, co pro naše zdraví mohou udělat naše nejběžnější bylinky.

17 str. č. 17 Začneme například takovou kopřivou dvoudomou. Kopřiva nám pomůže zahnat jarní únavu. Stačí 2 hrsti mladých kopřiv přelít cca 1,5 l vroucí vody, nechat louhovat 15 minut, poté přecedit a popíjet po dobu 14 dní. Kopřiva se také hodí do polévek, lze z ní připravit např. "kopřivový špenát" nebo velikonoční nádivku. Obsahuje vitamin C, beta-karoten a vitamin A, vápník a železo. Působí močopudně, rozpouští hleny v našem těle, zároveň je vhodná při chudokrevnosti, akné, ekzémech a revmatismu. Měli bychom ji užívat v časově omezených opakujících se kúrách o intervalu zhruba 2 týdny. Dalším naším pomocníkem je pampeliška (smetánka lékařská). Ta je odedávna součástí jarních čisticích kúr. Její čerstvé mladé listy mají poměrně silné močopudné účinky, aktivují činnost ledvin a jater, podporují trávení a tvorbu červených krvinek, snižují krevní tlak. Zkonzumované množství listů (např. v salátu) by ale nemělo překročit asi 1 větší hrst čerstvých listů na osobu a den. Pampeliška obsahuje například vitaminy C, A, D, B a beta-karoten, křemík, draslík, síru, fosfor a vápník. Doporučit mohu čajík paní S. Procházkové 2 lžíce pampeliškových květů a listů (nebo 1 lžička sušené drogy), 2 lžičky citronové šťávy, 1 lžička medu. Pampelišku necháme louhovat 10 min ve 2 l vroucí vody a pak přecedíme, přidáme citron a med. Krásná a skromná sedmikráska chudobka nám může pomoci při obtížích jako je akné, ekzémy, dna, artritida apod. Její listy i květy se často používají do salátu, vhodné jsou i do polévky. Můžeme s nimi posypat chléb s máslem. Látky obsažené v listech i květech působí močopudně, lehce podporují pocení a čistí krev, zároveň stimulují funkci žlučníku a jater. Denním žvýkáním menší hrsti květů získáme přiměřenou denní dávku hořčíku v přírodní formě. Čaj z květů nám zase pomůže při zahlenění dýchacích cest. Poslední rostlinkou, o které se zmíníme, je šťovík kyselý. Listy šťovíku mají vysoký obsah vitaminu C, beta-karotenu, vápníku a želez. Působí močopudně, pomáhají čistit krev a stimulují činnost jater. Pozor však na vyšší obsah kyseliny šťavelové. Nesmíme to s jeho konzumací přehánět. Množství kolem listů nám neublíží, nemáme-li problémy s ledvinami nebo alergickou reakcí (kopřivkou). Nejvhodnější je do salátu a jarních polévek, přidává se do špenátu, omáček, pomazánek či pokrájený na chléb s máslem. Některé výše uvedené bylinky zužitkujeme v následujícím receptu, opět od známé bylinkářky S. Procházkové: 4 mladé špičky kopřivy, 10 květů sedmikrásky, 5 květů pampelišky vše smícháme, přelijeme 3 dl vroucí vody a necháme 15 min. louhovat. Přecedíme a popíjíme.

18 str. č. 18 Na závěr si připomeneme, že bylinky sbíráme jen na místech, kde jsme si jisti čistotou půdy a prostředí. Vybíráme si jen mladé zdravé listy bez známek napadení nebo nemoci, ukládáme nejlépe do košíku či plátěné tašky. Před konzumací byliny vždy důkladně propereme ve studené vodě. Ilona Athertonová Když už je řeč o zdraví, tak také něco, co máme všichni rádi ZUBNÍ POHOTOVOST: Od bude k dispozici noční pohotovostní služba zubního lékaře MUDr. Ahmud Abu Baker na adrese Boleslavova 1136/4, Liberec-Rochlice. Ordinační doba: sobota, neděle, svátky + každý den od 18,00 hodin do 6,00 hod následujícího dne. Telefonní číslo Informace na ANKETA Tak a když jsme si dopřáli masáž, odpočinuli si u šálku lahodného čaje a zrelaxovali se na zubní pohotovosti, můžeme se podívat, jak jste hlasovali v anketě č. 1. Výsledky tohoto průzkumu budou předány zastupitelstvu, které na jejich základě rozhodne o úpravě příslušných obecně závazných vyhlášek. Všem, kdož se tohoto průzkumu zúčastnili, velice děkujeme.

19 str. č. 19 A již tradičně dejme prostor myšlence moudrých. Konfucius Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti - to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení - to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení - to je cesta nejušlechtilejší. Máme tady pro vás ještě jednu dobrou zprávu. Pokud budete chtít něco prodat, koupit, směnit, nebo třeba nabídnout přebytky ze svých zahrádek apod., můžete svoje nabídky (poptávky) zasílat paní Lucii Moťovské na Rádi vaše inzeráty bezplatně zveřejníme. Na stejném kontaktu mohou své inzeráty zadávat také podnikatelé. Cena těchto inzerátů je 5,00 Kč za 1 cm 2. Poplatek bude vybírán na OÚ Hrubá Skála. Inzerát Zámecký Hotel Hrubá Skála přijme pomocnou sílu do kuchyně na DPP. V případě zájmu nás kontaktujte na telefon nebo A poslední informace zcela na závěr: POZOR NA UZAVÍRKY v Rovensku pod Troskami: Úplné uzavírky v místě: ulice Revoluční ulice Komenského Částečné uzavírky v místě: ulice Revoluční ulice Komenského ulice Tyršova ulice Na Týně Bližší informace naleznete na webových stránkách obce Hrubá Skála, nebo vám je zodpovědí na telefonním čísle MÚ Turnov, odbor dopravní. Na shledanou u příštího čísla občasníku.

20 Na této stránce je vyhrazené místo pro vaše fotografie. Tak foťte a posílejte. Foto Láďa Patrák Evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 22015

HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK

HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov Pravidelně nepravidelný HRUBOSKALSKÝ OBČASNÍK Co se děje v naší obci Vážení sousedé, dostáváte do rukou další číslo vašeho

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 1/2013 Vychází 1. února 2013 www.dvurkralove.cz VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB ve dvoře králové nad labem Začátek letošního

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

POLICKÝmesícník. ZUŠ Archeolog Jan Tůma rozhovor Z fotbalové přípravky DUBEN/CENA 10 KČ

POLICKÝmesícník. ZUŠ Archeolog Jan Tůma rozhovor Z fotbalové přípravky DUBEN/CENA 10 KČ POLICKÝmesícník DUBEN/CENA 10 KČ 04 2013 Uzavírka komunikace přes Pasa Rekonstrukce zahrady školky Jak to bylo se změnou tiskárny PM Usnesení RM a ZM Statistika odpadů za rok 2012 Zápis dětí do MŠ Úspěchy

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 3 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Denní stacionář pro seniory a dlouhodobě nemocné V nově zrekonstruovaném městském prostoru v ulici Pod

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

Co je bioodpad (BRO)?

Co je bioodpad (BRO)? 4 Program akcí v Rychnově na celý rok Zprávy ze školy a školky Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Cena 5 Kč Duben 2015 Co je bioodpad (BRO)? Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více