STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Terezie VANČUROVÁ STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph. D. Olomouc 03

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci bakalářského studia oboru Geoinformatika a geografie vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Jaroslava BURIANA, Ph. D. Všechny použité materiály a zdroje jsou citovány s ohledem na vědeckou etiku, autorská práva a zákony na ochranu duševního vlastnictví. Všechna poskytnutá i vytvořená digitální data nebudu bez souhlasu školy poskytovat. V Olomouci. května 03

3 . Děkuji vedoucímu práce RNDr. Jaroslavu BURIANOVI, Ph. D. za podněty a připomínky při vypracování práce. Dále děkuji konzultantce Mgr. Libuši Dobré za poskytnuté cenné rady.

4 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD CÍLE PRÁCE... 7 POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ Použitá data Použité programy Postup zpracování SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumatace Hodnota území Rozdělení hodnot území Ochrana hodnot území Hodnoty území ve výkresech Honocení výkresů hodnot Kraje České republiky ORP Olomouckého kraje... 4 NÁVRH POSTUPU STANOVENÍ HODNOT REALIZACE NAVRŽENÉHO POSTUPU Analýza hodnot Výběr hodnot Harmonizace a vizualizace dat Proces harmonizace Tvorba výkresu hodnot VÝSLEDKY DISKUZE ZÁVĚR... 4 POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE SUMMARY PŘÍLOHY 4

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka ÚAP ÚP ÚPD ORP PDF PNG KÚOK KÚ CHKO CHOPAV ZPF EVL CAD ÚSES Význam Územně analytické podklady Územní plán Územně plánovací dokumentace Obec s rozšířenou působností Portable Document Format Portable Network Graphics Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Chráněná krajinná oblast Chráněná oblast přírodní akumulace vod Zemědělský půdní fond Evropsky významná lokalita Computer Aided Design Územní systém ekologické stability 5

6 ÚVOD Jako každá živá bytost má svoji určitou hodnotu, tak i území je charakterizováno konkrétním rysem. Územní plánování vytváří předpoklady a stanovuje pravidla pro zhotovení nejrůznějších záměrů v území, proto tedy může být náležitým pomocníkem při vytváření nových hodnot. Ovšem v současné době ale neeistuje žádná teorie ani žebříček hodnot, na kterých by mohlo být stavěno nebo se bylo možné o ně opřít. Proto společnost často polemizuje nad skutečností, co je a není hodnotou. Jednou ze základních podmínek fungování území je udržování a rozvíjení hodnot, což zajistí jejich přesná identifikace. (Maier a kol., 0) Stanovením neboli identifikací hodnot se zabývá tato práce, která ukazuje jeden z možných přístupů jakým způsobem hodnoty určit. Jde především o hodnoty, jež jsou součástí grafické části územně analytických podkladů, takzvaných výkresů hodnot. Postup stanovení hodnot v jednotlivých krajích (oblastech České republiky) je výrazně odlišný. Důvodem je zejména neeistence jednotné metodiky. 6

7 CÍLE PRÁCE Cílem bakalářské práce je navrhnout postup stanovení jak přírodních, tak kulturních a civilizačních hodnot území. Vytvořený postup nad daty územně analytických podkladů Olomouckého kraje zrealizovat. Postup bude stanoven na základě detailní analýzy hodnot území v českých územně analytických podkladech, především krajů a obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, jejímž výsledkem bude výběr hodnot vstupujících do výkresu hodnot. Analýza bude založena hlavně na zjištění hodnot vyskytujících se ve výkresech hodnot, a následně bude provedeno rozdělení hodnot do jednotlivých kategorií hodnot. Na základě této celkové analýzy bude uskutečněn konečný výběr hodnot. Součástí postupu bude rovněž vhodná harmonizace a vizualizace dat, kde bude řešena výsledná podoba výkresu a především úprava znakového klíče. Harmonizace dat bude provedena pomocí toolboů pro harmonizaci dat, jež jsou založeny zejména na generalizaci dat. Výsledkem kromě navrženého postupu bude také mapa vyjadřující hodnoty řešeného území. Nakonec bude o bakalářské práci vytvořena webová stránka. Dále pak bude celá práce včetně tetu, příloh, výstupů, zdrojových a vytvořených dat zaznamenána v digitální podobě na CD. 7

8 POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ. Použitá data a podklady Pro analýzu hodnot byly využity výkresy hodnot ÚAP všech krajů České republiky a ORP Olomouckého kraje, jež jsou volně dostupné na internetu, většinou ve formátech PDF nebo PNG. V praktické části byla použita data, která byla poskytnuta Krajským úřadem Olomouckého kraje. Jednalo se o vrstvy z jednotného datového modelu Olomouckého kraje, jejichž využitých vrstev je uveden v Tab. 6 kapitoly 5. a pro jejichž vizualizaci byl využit znakový klíč vytvořený na Katedře geoinformatiky pro územně analytické podklady ORP Olomouckého kraje (Burian a kol., 00).. Použité programy Hlavním a nejdůležitějším používaným programem byl ArcGIS vyvíjený firmou Esri. Jde o kompletní, integrovaný a požadavkům uživatelů přizpůsobitelný systém, jenž je určen jednomu nebo více uživatelům. Používán byl ArcGIS Desktop verze 0.0 na úrovni funkčnosti ArcInfo. Využity byly aplikace AcrMap a ArcCatalog. (ArcGIS, 004) Tetová část práce a jednotlivé tabulkové a tetové přílohy byly zpracovány pomocí sady Microsoft Office 00, konkrétně Word a Ecel..3 Postup zpracování V první řadě byla nastudována doporučená literatura o daném tématu. Poté byla napsána rešerše týkající se hlavně územního plánování v České republice (viz kapitola 3.) a také charakteristika hodnoty území (viz kapitola 3.). Poté byl sestaven a uskutečněn postup stanovení hodnot. Tímto postupem se rozumí proces tvorby výkresu hodnot, jehož podstatou je určit typ ( druh) hodnoty, která bude zobrazena ve výkrese hodnot. Nejde tedy o ohodnocování nebo hodnocení území. Skládá se ze tří částí:. Analýza hodnot v jednotlivých výkresech hodnot ÚAP Rozdělení hodnot do jednotlivých kategorií. Výběr hodnot Zjištění počtu výskytu a následný výběr hodnot vstupující do výkresu 8

9 3. Harmonizace získaných dat a jejich vizualizace Poskytovaná data jsou v různých měřítkách, proto byly využity toolboy pro harmonizaci dat vytvořené v rámci diplomové práce Harmonizace dat pro vizualizaci územně analytických podkladů kraje v prostředí ArcGIS, jejichž autorem je Lukáš Pavelec (Pavelec, 0). Toolboy bylo potřebné upravit pro vlastní vstupní vrstvy Tvorba nebo úprava znakového klíče V případě této práce se jednalo pouze o úpravu znakového klíče, protože byl využit již vytvořený znakový klíč pro ORP Olomouckého kraje, který je v současné době využíván Sestavení legendy a kompozice mapového pole Jednotlivé kroky jsou podrobněji popsány v kapitole 4 Návrh postupu stanovení hodnot a dále v kapitole 5 Realizace navrženého postupu. V poslední řadě byly vytvořeny webové stránky. Tet, vstupní a výstupní data, všechny vytvořené soubory a výsledný výkres hodnot území byly zaznamenány na CD. 9

10 3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Funkce územního plánování stanovuje Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 83/006 Sb. (dále jen stavební zákon), který vstoupil v platnost Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj tak, aby nebyla narušena vyváženost vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a zároveň uspokojit potřeby současné generace, aniž by byly negativně ovlivněny podmínky života budoucí generace. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (Stavební zákon, 006). Mezi další dokumenty, které se vztahují k územnímu plánování a doplňují stavební zákon, patří vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o Vyhlášku č. 500/006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a Vyhlášku č. 50/006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Hodnotami území se zabývá především územní plánování, jehož nástroje stanovuje stavební zákon. Jednotlivé nástroje, které se nejvíce dotýkají hodnot území, jsou popsány v následujících podkapitolách. 3. Nástroje územního plánování Nástroje územního plánování se skládají ze šesti základních složek. Mezi ně patří územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní řízení, územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. 3.. Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a územní studie. Slouží také jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území (Stavební zákon, 006). 0

11 A. Územně analytické podklady (ÚAP) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, záměry na změny v území a rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb tzv. SWOT analýza. Pořízení ÚAP zajišťuje příslušný úřad územního plánování daného správního obvodu v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Pro území kraje obstarává pořízení krajský úřad a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Příslušný pořizovatel pořizuje ÚAP na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Údaj o území se skládá z tetové části, která obsahuje popis údaje o území a grafické části, která obsahuje zobrazení údaje o území. Grafickou část ÚAP tedy tvoří výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích tzv. problémový výkres. Dále pak údaj o území zahrnuje informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. Pořizovateli údaj o území poskytuje orgán veřejné správy, jím pověřená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury, především v digitální formě. Mapovými podklady pro zpracování ÚAP jsou katastrální mapa, Základní mapa České republiky, Mapa České republiky a také se využívá technické mapy. Aktualizace ÚAP se provádí každé roky na základě zjištění nových údajů o území a průzkumu území (Stavební zákon, 006). Obr. Ukázka výkresů Olomouckého kraje: limity, problémy a záměry. (zdroj:

12 Zpracovatelem zcela prvních územně analytických podkladů krajů až na výjimky byla soukromá firma,. aktualizaci ÚAP či. aktualizaci ve většině případů prováděly jednotlivé krajské úřady samy. U obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje je přístup poněkud odlišný, kdy zcela první ÚAP, ale také následné aktualizace ÚAP byly zpracovávány soukromou firmou. Jednotliví zpracovatelé ÚAP krajů jsou uvedeni v Tab.. Tab. Zpracovatelé ÚAP krajů Kraj Zpracovatel první ÚAP.(.)aktualizace ÚAP Praha Útvar rozvoje hlavního města Prahy Útvar rozvoje hlavního města Prahy Středočeský Hydrosoft veleslavín s.r.o. Hydrosoft veleslavín s.r.o. Jihočeský Krajský úřad Jihočeského kraje KÚ Jihočeského kraje Karlovarský Krajský úřad Karlovarského kraje KÚ Karlovarského kraje Plzeňský DHV CR, spol. s. r. o.; AURS, spol. s. r. o.; Regionální rozvojová agentura Plzeňského KÚ Plzeňského kraje kraje, o. p. s. Ústecký Atelier T-Plan, s.r.o. Atelier T-Plan, s.r.o. Liberecký SAUL, s. r. o. KÚ Libereckého kraje Královehradecký KÚ Královehradeckého kraje, Ekotoa s. r. o. KÚ Královehradeckého kraje Pardubický Atelier T-Plan, s.r.o. KÚ Pardubického kraje Vysočina Atelier T-Plan, s.r.o. KÚ kraje Vysočina Jihomoravský Atelier T-Plan, s.r.o. Arch.Design, s.r.o. Zlínský Krajský úřad Zlínského kraje, IRI KÚ Zlínského kraje Moravskoslezský Atelier T-Plan, s.r.o. Atelier T-Plan, s.r.o. Olomoucký Institut regionálních informací, s. r. o. KÚ Olomouckého kraje Ve stavebním zákoně, ani v jiném právním předpise, není dáno jak postupovat při tvorbě územně analytických podkladů, konkrétně při tvorbě výkresu hodnot území. Vymezeny jsou pouze jevy, které by se měly v jednotlivých ÚAP objevit. Záleží tedy na vlastním uvážení zpracovatele, jaké hodnoty budou součástí výkresu hodnot. A díky této skutečnosti lze najít v obsahu výkresů značné rozdíly. Nejednotnost nespočívá pouze v zobrazovaných jevech, ale například také ve velikosti měřítka, znakovém klíči, mapovém podkladu a podobně.

13 Obr. Ukázky z výkresů hodnot Libereckého (vlevo) a Královéhradeckého (vpravo) kraje. (zdroj: B. Územní studie Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo také rozvoj některých funkčních systémů území. Územní studii mohou pořizovat všechny orgány územního plánování a to v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. Nejedná se však o závazný podklad pro rozhodování v území jako v případě regulačního plánu, ale pouze o neopomenutelný podklad. Jestliže je tedy územní studie vyhotovena, je třeba odchylné řešení zdůvodnit tak, že bylo nalezeno vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení (UUR, 00). Obr. 3 Ukázka zobrazení hodnot v územní studii. (zdroj: 3

14 3.. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Územně plánovací dokumentaci tvoří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. A. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování krajů. Stanovují základní zásady pro rozvoj kraje a také základní podmínky pro rozvoj jednotlivých obcí. Součástí ZÚR je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ZÚR jsou zpracovávány krajským úřadem s dvouletou aktualizací a schvalovány zastupitelstvem kraje. Jde o závazný dokument pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území (Stavební zákon, 006). B. Územní plán Územní plán je koncepční dokument obce, který zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a to v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Je tvořen na základě územně analytických podkladů. Zpravidla stanovuje základní koncepci rozvoje území, jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále potom vymezuje zastavěné území, plochy a koridory ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy pro veřejně prospěšné stavby. (Stavební zákon, 006). O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a to na základě návrhu občana obce, návrhu orgánu veřejné správy, z vlastní iniciativy obce nebo na základě návrhu fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Schválený území plán vydává zastupitelstvo obce ve formě opatření obecné povahy. Jednou za čtyři roky pořizovatel předkládá obci zprávu o uplatňování územního plánu za uplynulé období. Územní plán se zpracovává s výhledem na 0 5 let (Stavební zákon, 006; Halasová, H., Šilarová, V., 007). C. Regulační plán Regulační plán je závazný pro rozhodování v území a nahrazuje územní rozhodnutí. Určuje podrobné podmínky pro ochranu hodnot území, pro vytváření příznivého životního prostředí, vymezení a využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb a staveb veřejné infrastruktury (Stavební zákon, 006). 4

15 3. Hodnota území Pojem hodnota území není v rámci územního plánování nijak přesně definován, stavební zákon pouze stanovuje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a archeologického dědictví. Podle Bečky a kol. (00, s. 53 ) hodnota v územním plánování je taková hodnota, která má územní průmět a o níž eistuje společenský konsenzus, který umožní její kodifikaci právním nebo jiným dokumentem. Stanovení hodnot v území závisí tedy na zpracovateli územních analytických podkladů a územních plánů, který na základě poskytnutých údajů o území a dle svého uvážení stanoví danou hodnotu území. Jevy, které by měly být sledovány, celkem tedy 9 jevů pro obce s rozšířenou působností, jsou uvedeny v metodickém návodu Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí, který je součástí Přílohy č. části A vyhlášky č. 500/006 Sb., a pro kraje je to 37 jevů, které jsou uvedeny v části B Přílohy č. téže vyhlášky a nesou název Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje. Při stanovení způsobu využití území by měla být upřednostňována komplení řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by měly za následek zhoršení stavu i hodnoty území (Politika územního rozvoje České republiky, 008). Hodnoty území se mohou týkat nejen hmotného prostředí, což znamená, že mají přímý územní průmět s konkrétním plochou nebo objektem, ale i jevů a procesů ovlivňující fyzickou strukturu území z hlediska ekonomického, environmentálního či sociálního nebo mohou mít také estetický či kulturní rozměr. Ovšem nejdůležitějším faktorem hodnot území není jejich plošný rozsah, ale především jejich význam v kontetu území a společenství jeho obyvatel (Maier a kol., 0). 3.. Rozdělení hodnot území Maier a kol. (0) navrhují dělit jednotlivé hodnoty území do pěti tematických oblastí: Přírodní hodnoty Tato kategorie zahrnuje jevy, které jsou součástí přírodního prostředí. Nejedná se o hodnoty, jež by byly v širším měřítku určitým způsobem unikátní, ale jsou pro dané místo důležité, a tudíž nejsou chráněny obecnou ani zvláštní ochranou přírody. 5

16 Jde především o jevy související s charakterem krajinného rázu, prostředí s vyšší biodiverzitou a důležité pro místní mikroklima a vodní režim a podobně. Obr. 4 Ukázka přírodních hodnot na výřezu z výkresu hodnot Moravskoslezského kraje. (zdroj: Kulturně-historické hodnoty Tyto hodnoty jsou významné zvláště pro místní obyvatele a pro turistickou aktivitu území. Pojí se zejména s historií území a jeho identitou, vychází také z myšlenek a tradic obsažených v hmotných prvcích nebo jimi reprezentovaných. Do kulturních hodnot lze zařadit i některé z hodnot prostorových a kompozičních nebo také nehmotných. Prostorové a kompoziční hodnoty Skupina prostorových a kompozičních hodnot ovlivňuje, jakým způsobem dané území vnímáme, jak se v něm cítíme a jak jej využíváme. Účelem těchto hodnot je zachycení kvalitativních charakteristik území, jimiž jsou vizuální přehlednost a výraznost území, logika a harmonie uspořádání území a také přívětivost a stabilita území. Hodnoty osídlení a infrastruktury (civilizační) Jedná se o hodnoty představující hmotnou základnu lidské eistence a mají tedy zvláště užitný charakter. Jde především o nejrůznější zařízení, jejichž eistence a funkce přináší veřejný prospěch. Posilují sociální soudržnost v území a jsou důležitá pro ekonomický rozvoj území. Podstatným kritériem u civilizačních hodnot je také dostupnost. 6

17 Nehmotné hodnoty Eistuje celá řada hodnot, které nemají přímý územní průmět a jejichž ochrana a rozvoj nástroji územního plánování není možná. Jde o hodnoty, které mohou určitým způsobem ovlivňovat skutečnosti, které územní průmět mají, tudíž je třeba tyto hodnoty žádoucími prostředky územního plánování chránit a rozvíjet. Patří zde především stabilita území a to po stránce sociální, ekonomické a environmentální. Tab. Příklady hodnot v jednotlivých tematických kategoriích Hodnoty Přírodní Kulturně-historické Prostorové a kompoziční Osídlení a infrastruktury Nehmotné Příklady hodnot studánka prvek ovlivňující mikroklima historické jádro původního díla region lidové architektury přírodní pohledový horizont kompoziční osa zařízení pro sport silnice I. či II. třídy dostupnost sociálního bydlení území s nízkou roční spotřebou vody 3.. Ochrana hodnot území S hodnotami lze pozitivně nakládat trojím způsobem, a to chránit je, rozvíjet je anebo také vytvářet nové. Ovšem nástroje pro jejich ochranu, rozvoj a tvorbu jsou, díky pestrosti hodnot území, značně různorodé. Obecně je lze rozdělit na skupinu hodnot požívající právní ochrany, pro které eistuje dostatečná opora v zákoně, vyhlášce nebo jiném právním předpisu. Jedná se o hodnoty, jejichž význam pro život a blahobyt společenství obyvatel je vnímám jako nesporný nebo o jejichž významnosti pro společenství eistuje jistý konsenzus. Dále jsou pak děleny na bezvýhradnou ochranu, podmíněnou ochranu s možností udělení úlev a výjimek podle uvážení zákonem stanoveného orgánu veřejné správy a relativní ochranu. Další skupinou jsou hodnoty mimo právní ochranu, především jde o hodnoty specifické pro dané území. Ochrana hodnot spočívá na iniciativě a snaze jednotlivců či skupin a je tedy závislá na jejich aktivitě. Hodnoty území jsou chráněny také pomocí limitů využití území. Do této skupiny patří hodnoty, jejichž ochrana je svěřena dotčeným orgánům obce, kraje jako například odbor životního prostředí či orgán památkové péče a podobně. Jednotlivé 7

18 limity jsou brány ze dvou úhlů pohledů. Buď jako limity využití území, jež chrání hodnotu pouze po dobu její eistence nebo jako limity, které chrání eistenci hodnoty (Maier a kol., 0) Hodnoty území ve výkresech Bylo zjištěno, že některé hodnoty vyskytující se ve více krajích jsou označovány různými názvy, ale v jádru se jedná o zcela totožnou hodnotu. Například území s archeologickými nálezy je v Pardubickém kraji označováno jako archeologická lokalita a v hlavním městě Praha jako archeologické stopy. Největší rozdíly, co do počtu zobrazovaných hodnot, se vyskytují v kategorii civilizačních hodnot, především v dopravní infrastruktuře. Tato různorodost je dána díky slučování některých hodnot. Například v Pardubickém a Ústeckém kraji je železnice dělena na železniční trať celostátní, regionální a vysokorychlostní koridor, kdežto v Královéhradeckém kraji je hodnotou železnice všeho druhu, tudíž k žádnému dělení nedochází. Příklady dělení dalších hodnot ukazuje Tab. 3 Tab. 3 Dělení hodnot silnice železnice letiště maloplošná zvláště chráněná území dálnice silnice rychlostní silnice I. třídy silnice II. Třídy silnice III. třídy železniční trať - mezinárodní koridor železniční trať celostátní železniční trať regionální železniční trať úzkorozchodná vnitrostátní veřejné mezinárodní vnitrostátní neveřejné mezinárodní sportovní vojenské přírodní rezervace národní přírodní rezervace přírodní památka národní přírodní památka V případě některých dochází k jejich zobrazení ve dvojí podobě. Příkladem je městská památková rezervace v Jihomoravském kraji. Pokud plocha hodnoty území 8

19 nepřesahuje 5 ha, je zobrazena ve výkresu hodnot jako bod, jestliže je plocha hodnoty větší jak 5 ha, zobrazuje se jako polygon. Další příklady hodnot jsou uvedeny v Tab. 4. Tab. 4 Příklady hodnot zobrazující se ve výkresech bodem i polygonem Kategorie hodnot Přírodní Kulturní příklady hodnot NATURA evropsky významná lokalita NATURA ptačí oblast národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní památka městská památková zóna městská památková rezervace vesnická památková zóna vesnická památková rezervace Obr. 5 Ukázka zobrazení hodnoty dvojí podoby v legendě a výkresu. (zdroj: 3.3 Hodnocení výkresů hodnot Hodnocení výkresů hodnot krajů ČR a ORP Olomouckého kraje je založeno především na srovnání velikosti měřítek, struktury legendy, mapovém podkladu, a také na počtu zobrazovaných hodnot i jejich způsobu zobrazení Kraje České republiky Rozmezí zobrazovaných hodnot území v jednotlivých výkresech se pohybuje mezi až 87, přičemž nejnižší počet náleží Královehradeckému kraji a naopak nejvyšší Moravskoslezskému kraji. Průměrný počet hodnot je 45. Důvodem tak obrovského rozdílu znázorňovaných hodnot je především neeistence jednotné metodiky tvorby ÚAP pro celou Českou republiku. Odlišnosti se netýkají pouze v počtech hodnot, ale i v počtech výkresů. Ojedinělým případem je opět Moravskoslezský kraj, který znázorňuje hodnoty hned ve třech výkresech Výkres civilizačních hodnot, Výkres 9

20 přírodních hodnot I. a Výkres přírodních hodnot II., zatímco všechny ostatní krajské ÚAP obsahují pouze jeden výkres hodnot. Často se lze setkat také se zobrazením hodnoty, jak již bylo řečeno, v podobě polygonu a současně i bodu. Toto zobrazení se týká především hodnot přírodních a kulturně-historických. Takto nejčastěji zobrazenými hodnotami v rámci území kraje jsou městská památková rezervace a zóna, vesnická památková rezervace a zóna, národní přírodní památka a rezervace, přírodní památka a rezervace, NATURA 000 evropsky významná lokalita, národní kulturní památka. S tímto jevem se nesetkáme pouze u Královehradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Opět specifickým krajem je Moravskoslezský, jehož počet 43 v kategorii civilizačních hodnot velmi výrazně převyšuje ostatní kategorie a i díky tomu je krajem s největším počtem hodnot. Naopak v případě Královehradeckého a Jihomoravského kraje kategorie prostorových a kompozičních hodnot neobsahuje žádnou hodnotu a také proto jsou kraji s nejmenším počtem zobrazovaných hodnot. Měřítko Tato kategorie se v případě krajů nevyznačuje výraznými rozdíly. Kromě výkresu hlavního města Prahy, který je v měřítku : a výkresu Karlovarského kraje, který je v měřítku : , jsou výkresy hodnot zpracovány v měřítku : i vzhledem k tomu, že rozloha jednotlivých krajů značně rozdílná. Díky tomuto faktu jsou výkresy Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského kraje a hlavního města Prahy rozděleny na více mapových listů. Tab. 5 Měřítka jednotlivých krajů kraj měřítko Jihočeský : Jihomoravský : Karlovarský : Královehradecký : Liberecký : Moravskoslezský : Olomoucký : Pardubický : Plzeňský : hlavní město Praha : Středočeský : Ústecký : Vysočina : Zlínský :

21 Mapový podklad Téměř z poloviny nemají krajské výkresy hodnot žádný mapový podklad. Pouze ve čtyřech krajích (Ústecký, Zlínský, Pardubický a Vysočina) je jako podklad použita Základní mapa ČR. V případě Jihomoravského kraje jde o rastrový podklad Státní mapy ČR. Dále pak hlavní město Praha využívá digitální katastrální mapy Prahy a vybrané vrstvy technické mapy a to na území Prahy. Mimo území hlavního města je použita rastrová Státní mapa ČR. Legenda Z hlediska kartografických zásad vykazují legendy téměř všech krajů jejich porušení. I přesto, že jsou legendy jednotlivých krajských výkresů zcela vždy rozděleny do určitých tematických celků, pouze ve výkresech Zlínského a Královehradeckého kraje není legenda nijak tematicky členěna ani řazena podle určitého kritéria, je porušena zásada uspořádání. To znamená, že legenda neodpovídá struktuře bod, linie, plocha nebo opačně. Ve výkresech Ústeckého kraje a kraje Vysočina uvedena také hypsometrická stupnice, naopak v Královehradeckém kraji tato stupnice uvedená není, i přesto, že v mapovém poli je výšková členitost barevně vyznačená. Obr. 6 Ukázka tematicky členěné (vlevo) a nečleněné (vpravo) legendy. (zdroj:

22 3.3. ORP Olomouckého kraje V rámci ORP Olomouckého kraje přináleží nejmenší počet hodnot ORP Uničov, jenž činí 6 a nejvyšší počet, který je roven 7 přísluší ORP Jeseník. Průměrný počet hodnot je 47, což v porovnání s kraji se počet liší pouze o dvě hodnoty. V případě obcí s rozšířenou působností se zobrazení dvojí podoby hodnoty tzn. bodem i polygonem lze setkat velmi málo a to pouze u hodnot, kterými nejčastěji jsou nemovitá kulturní památka, krajinářský kompoziční prvek a urbanisticky významný kompoziční prvek. ORP Mohelnice, Šumperk, Uničov a Zábřeh tento způsob vůbec neužívají. Kategorie přírodních hodnot u jednotlivých ORP svým počtem vždy převyšuje ostatní kategorie. V obcích s rozšířenou působností Jeseník, Litovel, Lipník nad Bečvou a Zábřeh je významně vyšší počet hodnot i v kategorii civilizačních hodnot, jenž se pohybuje v rozmezí od 7 do hodnot, naopak v ORP Olomouc a Uničov tato kategorie obsahuje jen hodnoty. Kategorie kulturně-historických, prostorových a kompozičních hodnot se nevyznačují výraznými zvláštnostmi. Měřítko U obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje je z celkových 3 výkresů osm v měřítku : 0 000, čtyři v měřítku : a jeden v měřítku : Právě díky tak podrobným měřítkům se většina výkresů jednotlivých obcí skládá ze dvou a více mapových listů. V případě ORP Šumperk se jedná až o devět mapových listů. Tab. 6 Měřítka jednotlivých ORP Olomouckého kraje ORP měřítko Hranice : Jeseník : Konice : Lipník : Litovel : Mohelnice : Olomouc : Prostějov : Přerov : Šternberk : Šumperk : Uničov : Zábřeh : 0 000

23 Mapový podklad Oproti krajským výkresům, kdy oblast mapových podkladů je velice různorodá, tak v případě obcí s rozšířenou působností je tato oblast zcela jednotná. Mapovým podkladem je vždy katastrální mapa respektive, účelová katastrální mapa, jelikož v současné době stále není celá Česká republika pokryta digitální katastrální mapou. Legenda Legendy obcí s rozšířenou působností jsou vždy rozděleny do tematických skupin. Výjimkou je pouze ORP Olomouc, kde legenda sice vykazuje určité ucelené bloky hodnot, které ale nenesou žádný název. Co se týče dodržení kartografických zásad legendy i zde dochází k jejich porušení a to stejným způsobem jak u krajských výkresů tedy v uspořádání legendy. Obr. 7 Ukázka výkresu hodnot, jejímž s mapovým podkladem je katastrální mapa. (zdroj: 3

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

H O D N O T ÚZ E M Í

H O D N O T ÚZ E M Í ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jana Hurníková Výkladový seminář k 2. úplné aktualizaci ÚAP Praha, Brno, červen 2012 Analýza zjištění a zobrazení H O D N O T ÚZ E M Í v prvních úplných aktualizacích ÚAPo Zadání

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů

Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů - 1 - Metodika pro postup úřadů územního plánování a krajských úřadů při pořizování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností a pro území kraje Obsah: 1. Úvod 1.1 Komu

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR

SOUČASNÝ STAV METODICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ ZAPRACOVÁNÍ ÚSES DO ZÚR VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE RNDr. Jiří KOCIÁN AGERIS s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, jiri.kocian@ageris.cz ABSTRAKT

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem

Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Analýza vstupů pro stanovení zón odstupňované ochrany přírody v prostředí GIS CHKO Poodří Soubor map se specializovaným obsahem Vratislava Janovská, Petra Šímová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Příručka k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Příručka k datovému modelu pro ÚAP

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Geografické informační systémy GIS

Geografické informační systémy GIS Geografické informační systémy GIS Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ASPEKTY TVORBY ZNAKOVÉHO KLÍČE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

ASPEKTY TVORBY ZNAKOVÉHO KLÍČE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ASPEKTY TVORBY ZNAKOVÉHO KLÍČE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Jaroslav Burian, Barbora Hladišová, Zuzana Němcová Článek popisuje tvorbu znakového klíče pro územně analytické podklady obcí Olomouckého

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou

Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Územní plán v podmínkách nového stavebního zákona Modelový příklad úpravy územního plánu dle 188 odst.2 spojené se změnou Zadavatel MMR ČR 01/2007 Ing. arch. Vlasta Poláčková konzultace Ing.Tomáš Sklenář

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010

ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová. 34. Den malých obcí. Vyškov, 25 listopadu 2010 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Pavla Balabánová 34. Den malých obcí Vyškov, 25 listopadu 2010 Obec a územní plánov nování Obsah prezentace Úvod Rok 2015 a platnost územních plánů Konzultační středisko ke stavebnímu

Více

Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné aktualizace ÚAP a doporučení jejich řešeníení

Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné aktualizace ÚAP a doporučení jejich řešeníení ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, červen 2012 Jaroslav Tušer Výkladové semináře e MMR k aktualizaci územně analytických podkladů obcí Časté nedostatky problémů k řešení ení v ÚPD dle vyhodnocení první úplné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více