STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Terezie VANČUROVÁ STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph. D. Olomouc 03

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci bakalářského studia oboru Geoinformatika a geografie vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Jaroslava BURIANA, Ph. D. Všechny použité materiály a zdroje jsou citovány s ohledem na vědeckou etiku, autorská práva a zákony na ochranu duševního vlastnictví. Všechna poskytnutá i vytvořená digitální data nebudu bez souhlasu školy poskytovat. V Olomouci. května 03

3 . Děkuji vedoucímu práce RNDr. Jaroslavu BURIANOVI, Ph. D. za podněty a připomínky při vypracování práce. Dále děkuji konzultantce Mgr. Libuši Dobré za poskytnuté cenné rady.

4 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD CÍLE PRÁCE... 7 POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ Použitá data Použité programy Postup zpracování SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Nástroje územního plánování Územně plánovací podklady Územně plánovací dokumatace Hodnota území Rozdělení hodnot území Ochrana hodnot území Hodnoty území ve výkresech Honocení výkresů hodnot Kraje České republiky ORP Olomouckého kraje... 4 NÁVRH POSTUPU STANOVENÍ HODNOT REALIZACE NAVRŽENÉHO POSTUPU Analýza hodnot Výběr hodnot Harmonizace a vizualizace dat Proces harmonizace Tvorba výkresu hodnot VÝSLEDKY DISKUZE ZÁVĚR... 4 POUŽITÁ LITERATURA A INFORMAČNÍ ZDROJE SUMMARY PŘÍLOHY 4

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Zkratka ÚAP ÚP ÚPD ORP PDF PNG KÚOK KÚ CHKO CHOPAV ZPF EVL CAD ÚSES Význam Územně analytické podklady Územní plán Územně plánovací dokumentace Obec s rozšířenou působností Portable Document Format Portable Network Graphics Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Chráněná krajinná oblast Chráněná oblast přírodní akumulace vod Zemědělský půdní fond Evropsky významná lokalita Computer Aided Design Územní systém ekologické stability 5

6 ÚVOD Jako každá živá bytost má svoji určitou hodnotu, tak i území je charakterizováno konkrétním rysem. Územní plánování vytváří předpoklady a stanovuje pravidla pro zhotovení nejrůznějších záměrů v území, proto tedy může být náležitým pomocníkem při vytváření nových hodnot. Ovšem v současné době ale neeistuje žádná teorie ani žebříček hodnot, na kterých by mohlo být stavěno nebo se bylo možné o ně opřít. Proto společnost často polemizuje nad skutečností, co je a není hodnotou. Jednou ze základních podmínek fungování území je udržování a rozvíjení hodnot, což zajistí jejich přesná identifikace. (Maier a kol., 0) Stanovením neboli identifikací hodnot se zabývá tato práce, která ukazuje jeden z možných přístupů jakým způsobem hodnoty určit. Jde především o hodnoty, jež jsou součástí grafické části územně analytických podkladů, takzvaných výkresů hodnot. Postup stanovení hodnot v jednotlivých krajích (oblastech České republiky) je výrazně odlišný. Důvodem je zejména neeistence jednotné metodiky. 6

7 CÍLE PRÁCE Cílem bakalářské práce je navrhnout postup stanovení jak přírodních, tak kulturních a civilizačních hodnot území. Vytvořený postup nad daty územně analytických podkladů Olomouckého kraje zrealizovat. Postup bude stanoven na základě detailní analýzy hodnot území v českých územně analytických podkladech, především krajů a obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, jejímž výsledkem bude výběr hodnot vstupujících do výkresu hodnot. Analýza bude založena hlavně na zjištění hodnot vyskytujících se ve výkresech hodnot, a následně bude provedeno rozdělení hodnot do jednotlivých kategorií hodnot. Na základě této celkové analýzy bude uskutečněn konečný výběr hodnot. Součástí postupu bude rovněž vhodná harmonizace a vizualizace dat, kde bude řešena výsledná podoba výkresu a především úprava znakového klíče. Harmonizace dat bude provedena pomocí toolboů pro harmonizaci dat, jež jsou založeny zejména na generalizaci dat. Výsledkem kromě navrženého postupu bude také mapa vyjadřující hodnoty řešeného území. Nakonec bude o bakalářské práci vytvořena webová stránka. Dále pak bude celá práce včetně tetu, příloh, výstupů, zdrojových a vytvořených dat zaznamenána v digitální podobě na CD. 7

8 POUŽITÉ METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ. Použitá data a podklady Pro analýzu hodnot byly využity výkresy hodnot ÚAP všech krajů České republiky a ORP Olomouckého kraje, jež jsou volně dostupné na internetu, většinou ve formátech PDF nebo PNG. V praktické části byla použita data, která byla poskytnuta Krajským úřadem Olomouckého kraje. Jednalo se o vrstvy z jednotného datového modelu Olomouckého kraje, jejichž využitých vrstev je uveden v Tab. 6 kapitoly 5. a pro jejichž vizualizaci byl využit znakový klíč vytvořený na Katedře geoinformatiky pro územně analytické podklady ORP Olomouckého kraje (Burian a kol., 00).. Použité programy Hlavním a nejdůležitějším používaným programem byl ArcGIS vyvíjený firmou Esri. Jde o kompletní, integrovaný a požadavkům uživatelů přizpůsobitelný systém, jenž je určen jednomu nebo více uživatelům. Používán byl ArcGIS Desktop verze 0.0 na úrovni funkčnosti ArcInfo. Využity byly aplikace AcrMap a ArcCatalog. (ArcGIS, 004) Tetová část práce a jednotlivé tabulkové a tetové přílohy byly zpracovány pomocí sady Microsoft Office 00, konkrétně Word a Ecel..3 Postup zpracování V první řadě byla nastudována doporučená literatura o daném tématu. Poté byla napsána rešerše týkající se hlavně územního plánování v České republice (viz kapitola 3.) a také charakteristika hodnoty území (viz kapitola 3.). Poté byl sestaven a uskutečněn postup stanovení hodnot. Tímto postupem se rozumí proces tvorby výkresu hodnot, jehož podstatou je určit typ ( druh) hodnoty, která bude zobrazena ve výkrese hodnot. Nejde tedy o ohodnocování nebo hodnocení území. Skládá se ze tří částí:. Analýza hodnot v jednotlivých výkresech hodnot ÚAP Rozdělení hodnot do jednotlivých kategorií. Výběr hodnot Zjištění počtu výskytu a následný výběr hodnot vstupující do výkresu 8

9 3. Harmonizace získaných dat a jejich vizualizace Poskytovaná data jsou v různých měřítkách, proto byly využity toolboy pro harmonizaci dat vytvořené v rámci diplomové práce Harmonizace dat pro vizualizaci územně analytických podkladů kraje v prostředí ArcGIS, jejichž autorem je Lukáš Pavelec (Pavelec, 0). Toolboy bylo potřebné upravit pro vlastní vstupní vrstvy Tvorba nebo úprava znakového klíče V případě této práce se jednalo pouze o úpravu znakového klíče, protože byl využit již vytvořený znakový klíč pro ORP Olomouckého kraje, který je v současné době využíván Sestavení legendy a kompozice mapového pole Jednotlivé kroky jsou podrobněji popsány v kapitole 4 Návrh postupu stanovení hodnot a dále v kapitole 5 Realizace navrženého postupu. V poslední řadě byly vytvořeny webové stránky. Tet, vstupní a výstupní data, všechny vytvořené soubory a výsledný výkres hodnot území byly zaznamenány na CD. 9

10 3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Funkce územního plánování stanovuje Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 83/006 Sb. (dále jen stavební zákon), který vstoupil v platnost Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj tak, aby nebyla narušena vyváženost vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a zároveň uspokojit potřeby současné generace, aniž by byly negativně ovlivněny podmínky života budoucí generace. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (Stavební zákon, 006). Mezi další dokumenty, které se vztahují k územnímu plánování a doplňují stavební zákon, patří vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o Vyhlášku č. 500/006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a Vyhlášku č. 50/006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Hodnotami území se zabývá především územní plánování, jehož nástroje stanovuje stavební zákon. Jednotlivé nástroje, které se nejvíce dotýkají hodnot území, jsou popsány v následujících podkapitolách. 3. Nástroje územního plánování Nástroje územního plánování se skládají ze šesti základních složek. Mezi ně patří územně plánovací podklady, politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní řízení, územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. 3.. Územně plánovací podklady Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a územní studie. Slouží také jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území (Stavební zákon, 006). 0

11 A. Územně analytické podklady (ÚAP) Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, záměry na změny v území a rozbor udržitelného rozvoje území, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb tzv. SWOT analýza. Pořízení ÚAP zajišťuje příslušný úřad územního plánování daného správního obvodu v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Pro území kraje obstarává pořízení krajský úřad a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Příslušný pořizovatel pořizuje ÚAP na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Údaj o území se skládá z tetové části, která obsahuje popis údaje o území a grafické části, která obsahuje zobrazení údaje o území. Grafickou část ÚAP tedy tvoří výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích tzv. problémový výkres. Dále pak údaj o území zahrnuje informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti. Pořizovateli údaj o území poskytuje orgán veřejné správy, jím pověřená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury, především v digitální formě. Mapovými podklady pro zpracování ÚAP jsou katastrální mapa, Základní mapa České republiky, Mapa České republiky a také se využívá technické mapy. Aktualizace ÚAP se provádí každé roky na základě zjištění nových údajů o území a průzkumu území (Stavební zákon, 006). Obr. Ukázka výkresů Olomouckého kraje: limity, problémy a záměry. (zdroj:

12 Zpracovatelem zcela prvních územně analytických podkladů krajů až na výjimky byla soukromá firma,. aktualizaci ÚAP či. aktualizaci ve většině případů prováděly jednotlivé krajské úřady samy. U obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje je přístup poněkud odlišný, kdy zcela první ÚAP, ale také následné aktualizace ÚAP byly zpracovávány soukromou firmou. Jednotliví zpracovatelé ÚAP krajů jsou uvedeni v Tab.. Tab. Zpracovatelé ÚAP krajů Kraj Zpracovatel první ÚAP.(.)aktualizace ÚAP Praha Útvar rozvoje hlavního města Prahy Útvar rozvoje hlavního města Prahy Středočeský Hydrosoft veleslavín s.r.o. Hydrosoft veleslavín s.r.o. Jihočeský Krajský úřad Jihočeského kraje KÚ Jihočeského kraje Karlovarský Krajský úřad Karlovarského kraje KÚ Karlovarského kraje Plzeňský DHV CR, spol. s. r. o.; AURS, spol. s. r. o.; Regionální rozvojová agentura Plzeňského KÚ Plzeňského kraje kraje, o. p. s. Ústecký Atelier T-Plan, s.r.o. Atelier T-Plan, s.r.o. Liberecký SAUL, s. r. o. KÚ Libereckého kraje Královehradecký KÚ Královehradeckého kraje, Ekotoa s. r. o. KÚ Královehradeckého kraje Pardubický Atelier T-Plan, s.r.o. KÚ Pardubického kraje Vysočina Atelier T-Plan, s.r.o. KÚ kraje Vysočina Jihomoravský Atelier T-Plan, s.r.o. Arch.Design, s.r.o. Zlínský Krajský úřad Zlínského kraje, IRI KÚ Zlínského kraje Moravskoslezský Atelier T-Plan, s.r.o. Atelier T-Plan, s.r.o. Olomoucký Institut regionálních informací, s. r. o. KÚ Olomouckého kraje Ve stavebním zákoně, ani v jiném právním předpise, není dáno jak postupovat při tvorbě územně analytických podkladů, konkrétně při tvorbě výkresu hodnot území. Vymezeny jsou pouze jevy, které by se měly v jednotlivých ÚAP objevit. Záleží tedy na vlastním uvážení zpracovatele, jaké hodnoty budou součástí výkresu hodnot. A díky této skutečnosti lze najít v obsahu výkresů značné rozdíly. Nejednotnost nespočívá pouze v zobrazovaných jevech, ale například také ve velikosti měřítka, znakovém klíči, mapovém podkladu a podobně.

13 Obr. Ukázky z výkresů hodnot Libereckého (vlevo) a Královéhradeckého (vpravo) kraje. (zdroj: B. Územní studie Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo také rozvoj některých funkčních systémů území. Územní studii mohou pořizovat všechny orgány územního plánování a to v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. Nejedná se však o závazný podklad pro rozhodování v území jako v případě regulačního plánu, ale pouze o neopomenutelný podklad. Jestliže je tedy územní studie vyhotovena, je třeba odchylné řešení zdůvodnit tak, že bylo nalezeno vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení (UUR, 00). Obr. 3 Ukázka zobrazení hodnot v územní studii. (zdroj: 3

14 3.. Územně plánovací dokumentace (ÚPD) Územně plánovací dokumentaci tvoří zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. A. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování krajů. Stanovují základní zásady pro rozvoj kraje a také základní podmínky pro rozvoj jednotlivých obcí. Součástí ZÚR je také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. ZÚR jsou zpracovávány krajským úřadem s dvouletou aktualizací a schvalovány zastupitelstvem kraje. Jde o závazný dokument pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území (Stavební zákon, 006). B. Územní plán Územní plán je koncepční dokument obce, který zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a to v souladu se zásadami územního rozvoje a s politikou územního rozvoje. Je tvořen na základě územně analytických podkladů. Zpravidla stanovuje základní koncepci rozvoje území, jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále potom vymezuje zastavěné území, plochy a koridory ke změně stávající zástavby, plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území a plochy pro veřejně prospěšné stavby. (Stavební zákon, 006). O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce a to na základě návrhu občana obce, návrhu orgánu veřejné správy, z vlastní iniciativy obce nebo na základě návrhu fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Schválený území plán vydává zastupitelstvo obce ve formě opatření obecné povahy. Jednou za čtyři roky pořizovatel předkládá obci zprávu o uplatňování územního plánu za uplynulé období. Územní plán se zpracovává s výhledem na 0 5 let (Stavební zákon, 006; Halasová, H., Šilarová, V., 007). C. Regulační plán Regulační plán je závazný pro rozhodování v území a nahrazuje územní rozhodnutí. Určuje podrobné podmínky pro ochranu hodnot území, pro vytváření příznivého životního prostředí, vymezení a využití pozemků, umístění a prostorové uspořádání staveb a staveb veřejné infrastruktury (Stavební zákon, 006). 4

15 3. Hodnota území Pojem hodnota území není v rámci územního plánování nijak přesně definován, stavební zákon pouze stanovuje: Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a archeologického dědictví. Podle Bečky a kol. (00, s. 53 ) hodnota v územním plánování je taková hodnota, která má územní průmět a o níž eistuje společenský konsenzus, který umožní její kodifikaci právním nebo jiným dokumentem. Stanovení hodnot v území závisí tedy na zpracovateli územních analytických podkladů a územních plánů, který na základě poskytnutých údajů o území a dle svého uvážení stanoví danou hodnotu území. Jevy, které by měly být sledovány, celkem tedy 9 jevů pro obce s rozšířenou působností, jsou uvedeny v metodickém návodu Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí, který je součástí Přílohy č. části A vyhlášky č. 500/006 Sb., a pro kraje je to 37 jevů, které jsou uvedeny v části B Přílohy č. téže vyhlášky a nesou název Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje. Při stanovení způsobu využití území by měla být upřednostňována komplení řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by měly za následek zhoršení stavu i hodnoty území (Politika územního rozvoje České republiky, 008). Hodnoty území se mohou týkat nejen hmotného prostředí, což znamená, že mají přímý územní průmět s konkrétním plochou nebo objektem, ale i jevů a procesů ovlivňující fyzickou strukturu území z hlediska ekonomického, environmentálního či sociálního nebo mohou mít také estetický či kulturní rozměr. Ovšem nejdůležitějším faktorem hodnot území není jejich plošný rozsah, ale především jejich význam v kontetu území a společenství jeho obyvatel (Maier a kol., 0). 3.. Rozdělení hodnot území Maier a kol. (0) navrhují dělit jednotlivé hodnoty území do pěti tematických oblastí: Přírodní hodnoty Tato kategorie zahrnuje jevy, které jsou součástí přírodního prostředí. Nejedná se o hodnoty, jež by byly v širším měřítku určitým způsobem unikátní, ale jsou pro dané místo důležité, a tudíž nejsou chráněny obecnou ani zvláštní ochranou přírody. 5

16 Jde především o jevy související s charakterem krajinného rázu, prostředí s vyšší biodiverzitou a důležité pro místní mikroklima a vodní režim a podobně. Obr. 4 Ukázka přírodních hodnot na výřezu z výkresu hodnot Moravskoslezského kraje. (zdroj: Kulturně-historické hodnoty Tyto hodnoty jsou významné zvláště pro místní obyvatele a pro turistickou aktivitu území. Pojí se zejména s historií území a jeho identitou, vychází také z myšlenek a tradic obsažených v hmotných prvcích nebo jimi reprezentovaných. Do kulturních hodnot lze zařadit i některé z hodnot prostorových a kompozičních nebo také nehmotných. Prostorové a kompoziční hodnoty Skupina prostorových a kompozičních hodnot ovlivňuje, jakým způsobem dané území vnímáme, jak se v něm cítíme a jak jej využíváme. Účelem těchto hodnot je zachycení kvalitativních charakteristik území, jimiž jsou vizuální přehlednost a výraznost území, logika a harmonie uspořádání území a také přívětivost a stabilita území. Hodnoty osídlení a infrastruktury (civilizační) Jedná se o hodnoty představující hmotnou základnu lidské eistence a mají tedy zvláště užitný charakter. Jde především o nejrůznější zařízení, jejichž eistence a funkce přináší veřejný prospěch. Posilují sociální soudržnost v území a jsou důležitá pro ekonomický rozvoj území. Podstatným kritériem u civilizačních hodnot je také dostupnost. 6

17 Nehmotné hodnoty Eistuje celá řada hodnot, které nemají přímý územní průmět a jejichž ochrana a rozvoj nástroji územního plánování není možná. Jde o hodnoty, které mohou určitým způsobem ovlivňovat skutečnosti, které územní průmět mají, tudíž je třeba tyto hodnoty žádoucími prostředky územního plánování chránit a rozvíjet. Patří zde především stabilita území a to po stránce sociální, ekonomické a environmentální. Tab. Příklady hodnot v jednotlivých tematických kategoriích Hodnoty Přírodní Kulturně-historické Prostorové a kompoziční Osídlení a infrastruktury Nehmotné Příklady hodnot studánka prvek ovlivňující mikroklima historické jádro původního díla region lidové architektury přírodní pohledový horizont kompoziční osa zařízení pro sport silnice I. či II. třídy dostupnost sociálního bydlení území s nízkou roční spotřebou vody 3.. Ochrana hodnot území S hodnotami lze pozitivně nakládat trojím způsobem, a to chránit je, rozvíjet je anebo také vytvářet nové. Ovšem nástroje pro jejich ochranu, rozvoj a tvorbu jsou, díky pestrosti hodnot území, značně různorodé. Obecně je lze rozdělit na skupinu hodnot požívající právní ochrany, pro které eistuje dostatečná opora v zákoně, vyhlášce nebo jiném právním předpisu. Jedná se o hodnoty, jejichž význam pro život a blahobyt společenství obyvatel je vnímám jako nesporný nebo o jejichž významnosti pro společenství eistuje jistý konsenzus. Dále jsou pak děleny na bezvýhradnou ochranu, podmíněnou ochranu s možností udělení úlev a výjimek podle uvážení zákonem stanoveného orgánu veřejné správy a relativní ochranu. Další skupinou jsou hodnoty mimo právní ochranu, především jde o hodnoty specifické pro dané území. Ochrana hodnot spočívá na iniciativě a snaze jednotlivců či skupin a je tedy závislá na jejich aktivitě. Hodnoty území jsou chráněny také pomocí limitů využití území. Do této skupiny patří hodnoty, jejichž ochrana je svěřena dotčeným orgánům obce, kraje jako například odbor životního prostředí či orgán památkové péče a podobně. Jednotlivé 7

18 limity jsou brány ze dvou úhlů pohledů. Buď jako limity využití území, jež chrání hodnotu pouze po dobu její eistence nebo jako limity, které chrání eistenci hodnoty (Maier a kol., 0) Hodnoty území ve výkresech Bylo zjištěno, že některé hodnoty vyskytující se ve více krajích jsou označovány různými názvy, ale v jádru se jedná o zcela totožnou hodnotu. Například území s archeologickými nálezy je v Pardubickém kraji označováno jako archeologická lokalita a v hlavním městě Praha jako archeologické stopy. Největší rozdíly, co do počtu zobrazovaných hodnot, se vyskytují v kategorii civilizačních hodnot, především v dopravní infrastruktuře. Tato různorodost je dána díky slučování některých hodnot. Například v Pardubickém a Ústeckém kraji je železnice dělena na železniční trať celostátní, regionální a vysokorychlostní koridor, kdežto v Královéhradeckém kraji je hodnotou železnice všeho druhu, tudíž k žádnému dělení nedochází. Příklady dělení dalších hodnot ukazuje Tab. 3 Tab. 3 Dělení hodnot silnice železnice letiště maloplošná zvláště chráněná území dálnice silnice rychlostní silnice I. třídy silnice II. Třídy silnice III. třídy železniční trať - mezinárodní koridor železniční trať celostátní železniční trať regionální železniční trať úzkorozchodná vnitrostátní veřejné mezinárodní vnitrostátní neveřejné mezinárodní sportovní vojenské přírodní rezervace národní přírodní rezervace přírodní památka národní přírodní památka V případě některých dochází k jejich zobrazení ve dvojí podobě. Příkladem je městská památková rezervace v Jihomoravském kraji. Pokud plocha hodnoty území 8

19 nepřesahuje 5 ha, je zobrazena ve výkresu hodnot jako bod, jestliže je plocha hodnoty větší jak 5 ha, zobrazuje se jako polygon. Další příklady hodnot jsou uvedeny v Tab. 4. Tab. 4 Příklady hodnot zobrazující se ve výkresech bodem i polygonem Kategorie hodnot Přírodní Kulturní příklady hodnot NATURA evropsky významná lokalita NATURA ptačí oblast národní přírodní rezervace přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní památka městská památková zóna městská památková rezervace vesnická památková zóna vesnická památková rezervace Obr. 5 Ukázka zobrazení hodnoty dvojí podoby v legendě a výkresu. (zdroj: 3.3 Hodnocení výkresů hodnot Hodnocení výkresů hodnot krajů ČR a ORP Olomouckého kraje je založeno především na srovnání velikosti měřítek, struktury legendy, mapovém podkladu, a také na počtu zobrazovaných hodnot i jejich způsobu zobrazení Kraje České republiky Rozmezí zobrazovaných hodnot území v jednotlivých výkresech se pohybuje mezi až 87, přičemž nejnižší počet náleží Královehradeckému kraji a naopak nejvyšší Moravskoslezskému kraji. Průměrný počet hodnot je 45. Důvodem tak obrovského rozdílu znázorňovaných hodnot je především neeistence jednotné metodiky tvorby ÚAP pro celou Českou republiku. Odlišnosti se netýkají pouze v počtech hodnot, ale i v počtech výkresů. Ojedinělým případem je opět Moravskoslezský kraj, který znázorňuje hodnoty hned ve třech výkresech Výkres civilizačních hodnot, Výkres 9

20 přírodních hodnot I. a Výkres přírodních hodnot II., zatímco všechny ostatní krajské ÚAP obsahují pouze jeden výkres hodnot. Často se lze setkat také se zobrazením hodnoty, jak již bylo řečeno, v podobě polygonu a současně i bodu. Toto zobrazení se týká především hodnot přírodních a kulturně-historických. Takto nejčastěji zobrazenými hodnotami v rámci území kraje jsou městská památková rezervace a zóna, vesnická památková rezervace a zóna, národní přírodní památka a rezervace, přírodní památka a rezervace, NATURA 000 evropsky významná lokalita, národní kulturní památka. S tímto jevem se nesetkáme pouze u Královehradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Opět specifickým krajem je Moravskoslezský, jehož počet 43 v kategorii civilizačních hodnot velmi výrazně převyšuje ostatní kategorie a i díky tomu je krajem s největším počtem hodnot. Naopak v případě Královehradeckého a Jihomoravského kraje kategorie prostorových a kompozičních hodnot neobsahuje žádnou hodnotu a také proto jsou kraji s nejmenším počtem zobrazovaných hodnot. Měřítko Tato kategorie se v případě krajů nevyznačuje výraznými rozdíly. Kromě výkresu hlavního města Prahy, který je v měřítku : a výkresu Karlovarského kraje, který je v měřítku : , jsou výkresy hodnot zpracovány v měřítku : i vzhledem k tomu, že rozloha jednotlivých krajů značně rozdílná. Díky tomuto faktu jsou výkresy Jihočeského, Jihomoravského, Středočeského kraje a hlavního města Prahy rozděleny na více mapových listů. Tab. 5 Měřítka jednotlivých krajů kraj měřítko Jihočeský : Jihomoravský : Karlovarský : Královehradecký : Liberecký : Moravskoslezský : Olomoucký : Pardubický : Plzeňský : hlavní město Praha : Středočeský : Ústecký : Vysočina : Zlínský :

21 Mapový podklad Téměř z poloviny nemají krajské výkresy hodnot žádný mapový podklad. Pouze ve čtyřech krajích (Ústecký, Zlínský, Pardubický a Vysočina) je jako podklad použita Základní mapa ČR. V případě Jihomoravského kraje jde o rastrový podklad Státní mapy ČR. Dále pak hlavní město Praha využívá digitální katastrální mapy Prahy a vybrané vrstvy technické mapy a to na území Prahy. Mimo území hlavního města je použita rastrová Státní mapa ČR. Legenda Z hlediska kartografických zásad vykazují legendy téměř všech krajů jejich porušení. I přesto, že jsou legendy jednotlivých krajských výkresů zcela vždy rozděleny do určitých tematických celků, pouze ve výkresech Zlínského a Královehradeckého kraje není legenda nijak tematicky členěna ani řazena podle určitého kritéria, je porušena zásada uspořádání. To znamená, že legenda neodpovídá struktuře bod, linie, plocha nebo opačně. Ve výkresech Ústeckého kraje a kraje Vysočina uvedena také hypsometrická stupnice, naopak v Královehradeckém kraji tato stupnice uvedená není, i přesto, že v mapovém poli je výšková členitost barevně vyznačená. Obr. 6 Ukázka tematicky členěné (vlevo) a nečleněné (vpravo) legendy. (zdroj:

22 3.3. ORP Olomouckého kraje V rámci ORP Olomouckého kraje přináleží nejmenší počet hodnot ORP Uničov, jenž činí 6 a nejvyšší počet, který je roven 7 přísluší ORP Jeseník. Průměrný počet hodnot je 47, což v porovnání s kraji se počet liší pouze o dvě hodnoty. V případě obcí s rozšířenou působností se zobrazení dvojí podoby hodnoty tzn. bodem i polygonem lze setkat velmi málo a to pouze u hodnot, kterými nejčastěji jsou nemovitá kulturní památka, krajinářský kompoziční prvek a urbanisticky významný kompoziční prvek. ORP Mohelnice, Šumperk, Uničov a Zábřeh tento způsob vůbec neužívají. Kategorie přírodních hodnot u jednotlivých ORP svým počtem vždy převyšuje ostatní kategorie. V obcích s rozšířenou působností Jeseník, Litovel, Lipník nad Bečvou a Zábřeh je významně vyšší počet hodnot i v kategorii civilizačních hodnot, jenž se pohybuje v rozmezí od 7 do hodnot, naopak v ORP Olomouc a Uničov tato kategorie obsahuje jen hodnoty. Kategorie kulturně-historických, prostorových a kompozičních hodnot se nevyznačují výraznými zvláštnostmi. Měřítko U obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje je z celkových 3 výkresů osm v měřítku : 0 000, čtyři v měřítku : a jeden v měřítku : Právě díky tak podrobným měřítkům se většina výkresů jednotlivých obcí skládá ze dvou a více mapových listů. V případě ORP Šumperk se jedná až o devět mapových listů. Tab. 6 Měřítka jednotlivých ORP Olomouckého kraje ORP měřítko Hranice : Jeseník : Konice : Lipník : Litovel : Mohelnice : Olomouc : Prostějov : Přerov : Šternberk : Šumperk : Uničov : Zábřeh : 0 000

23 Mapový podklad Oproti krajským výkresům, kdy oblast mapových podkladů je velice různorodá, tak v případě obcí s rozšířenou působností je tato oblast zcela jednotná. Mapovým podkladem je vždy katastrální mapa respektive, účelová katastrální mapa, jelikož v současné době stále není celá Česká republika pokryta digitální katastrální mapou. Legenda Legendy obcí s rozšířenou působností jsou vždy rozděleny do tematických skupin. Výjimkou je pouze ORP Olomouc, kde legenda sice vykazuje určité ucelené bloky hodnot, které ale nenesou žádný název. Co se týče dodržení kartografických zásad legendy i zde dochází k jejich porušení a to stejným způsobem jak u krajských výkresů tedy v uspořádání legendy. Obr. 7 Ukázka výkresu hodnot, jejímž s mapovým podkladem je katastrální mapa. (zdroj: 3

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Jaroslav Burian 18. 11. 2014, Brno Palacký University Katedra geologie Katedra ekologie Katedra rozvojových studií Katedra geografie Katedra geoinformatiky

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Tvorba znakového klíče pro územně analytické podklady Mgr. Barbora Hladišová, RNDr. Jaroslav Burian, Mgr. Aleš Vávra

Tvorba znakového klíče pro územně analytické podklady Mgr. Barbora Hladišová, RNDr. Jaroslav Burian, Mgr. Aleš Vávra Tvorba znakového klíče pro územně analytické podklady Mgr. Barbora Hladišová, RNDr. Jaroslav Burian, Mgr. Aleš Vávra Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geoinformatiky, třída Svobody 26, 771 46 Olomouc,

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 2 Územního plánu Habartov Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ivo Zemek starosta města Habartov

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů Jaroslav Burian, Markéta Stachová 15. 9. 2016 Východiska analýzy Součást zakázky zpracované pro Olomoucký kraj Nejednotnost zpracování ÚAP

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice

Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice Obr. 1 Návrh na změnu ÚP v k.ú. Blahutovice 2. Vymezení zastavitelné plochy na pozemku p.č. 164 v k.ú. Hůrka: pořizovatel nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Odůvodnění: plocha

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Svatava Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Vladimír Adamec místostarosta městyse

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení

Jelikož závěr zjišťovacího řízení stanovil nutnost posouzení vlivů na životní prostředí a současně upřesnil obsah a rozsah tohoto vyhodnocení ÚVOD Předkládané Vyhodnocení vlivů návrhu zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na životní prostředí bylo vypracováno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcími

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HVOZDNÁ Návrh zadání červen 2016 Pořizovatel: Magistrát města Zlína, oddělení prostorového plánování, středisko územního plánování OBSAH ZADÁNÍ a) Požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PASKOV sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky

Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky N Á V R H Z A D Á N Í Změny č. 1 územního plánu Velké Žernoseky zpracovaný podle ustanovení 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Příloha č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY správního obvodu OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VODŇANY Z A D Á N Í květen 2016 OBSAH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE I. ÚVODNÍ A OBECNÁ ČÁST a) Základní údaje b) Důvody pořízení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ

Územní studie 25 SZ. 30 odst. 1 SZ Územní studie Územní studie: patří mezi územně plánovací podklady, ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, slouží jako podklad k pořizování

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U B R A N I C E NÁVRH Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Branice Zadání územního plánu Branice bylo schváleno zastupitelstvem

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015 1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55

Více

UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD

UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD UPRAVENÉ ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZNĚ BĚLOHRAD POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LÁZNĚ BĚLOHRAD nám. K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM

NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM NOVINY POD RALSKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVINY POD RALSKEM POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD NOVINY POD RALSKEM Noviny pod Ralskem 116, 471 24 pošta Mimoň zastoupený Společností pořizovatelů (výjimka

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více