Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková Lenka účetní Schváleno Školskou radou dne:

2 Přehled hospodaření zdroje dotace KÚ (mzdy, ONIV) ,- příspěvek zřizovatele ,- dotace MěÚ protidrogová prevence ,- c e l k e m ,00 Kč Rozpočet MěÚ na provoz školy 2012 Výnosy a tržby: 4121 Příspěvky a dotace ,- Vlastní výnosy a tržby , tržby ze školného tržby ze stravného , tržby z pronájmů 0 Výnosy c e l k e m ,- Kč Náklady návrh rozpočtu na rok 2012: 5021 ostatní osobní výdaje 5 000, platy , soc. pojištění 7 500, zdravotní pojištění 2 700, potraviny ŠJ , ochranné pomůcky 5 000, prádlo, oděvy 5 000, učebnice, škol. pomůcky , knihy, tiskoviny , DHDM , ostatní materiál , voda , plyn , elektrická energie , PHM a maziva 2 000, služby pošt 2 000, telefony , služby peněžních ústavů , konzultantské poradenské a právní sl , školení 6 000, zpracování dat , ostatní služby ,-

3 5172 programy , opravy a údržba , cestovné 5 000, pohoštění 4 000, převody FKSP 300, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,- (odpisy) Náklady c e l k e m ,- Kč Předpokládaný hospodářský výsledek za rok ,- Kč

4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ za období od do P ř í j m y 2111 Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků , Přijmy z pronájmu os.n.a c , Ostatní příjmy z pronajatého majetku , Příjmy z úroků 16, Ostatní nedaňové příjmy nezařazené 40,00 C e l k e m p ř í j m y ,74 P ř í j m y 4121 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté obcí , Ostatní neinvestiční dotace rozp. uzem. úrovně ,00 C e l k e m p ř í j m y ,00 V ý d a j e 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje 7 400, Povinné pojistné SZ a PSPZ 7 499, Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj , Potraviny , Knihy,učebnice, pomůcky a tisk , DHDM , Nákup materiálu jinde nezařazeného , Studená voda , Plyn , El.energie , PHM a maziva 1 469, Služby pošt 1 535, Služby telek.a radiok , Služ.peněžních ústavů (komerční pojištění) , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 4 078, Pohoštění 2 042, Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů 312, Nákup kolku 3 000, Pokuty a penále 1 939, Náhrady DPN 1 189, Ostatni neinv. výdaje jinde nezařazené ,00 C e l k e m v ý d a j e ,96 Z ů s t a t e k ,78

5 Skutečný hospodářský výsledek za r byl ve výši: ,78 Kč Zastupitelstvo města Nový Bor na svém zasedání v r schválilo Výsledek hospodaření a jeho rozdělení následovně: 60% do rezervního fondu ,78 Kč 40% do fondu odměn ,00 Kč Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo především úspornými opatřeními a získáním finančních prostředků z vedlejší činnosti (pronájmy). HV za r ,76 Kč 60% do rezervního fondu ,76 Kč výše rezervního fondu pro rok 2012 k ,25 Kč 40% do fondu odměn ,00 Kč výše fondu odměn pro rok 2012 k ,00Kč stav ostatních fondů k : rezervní fond z ostatních titulů(dary) k ,00 Kč Fond reprodukce majetku, invest.fond k ,00 Kč FKSP(Fond kulturních a sociálních potř.) k ,92 Kč Rozpočet KÚ mzdové prostředky a ONIV Příjmy kraj 4122 Neinvestiční přijaté dotace poskytnuté krajem ,00 Celkem Příjmy ,00 Výdaje kraj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné pojistné SZ a PSPZ , Povinné pojistné všeobecné zdravotní poj , Ostatní povinné poj. hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pracovní pomůcky 1 069, Učebnice a ostatní bezplatně poskytované pomůcky 2 812, Služby školení a vzdělávání 3 420, Nákup ostatních služeb plavecký výcvik , Převody FKSP , Náhrady DPN ,00 Celkem Výdaje ,00

6 Finanční prostředky přidělené Krajským úřadem Libereckého kraje byly zcela vyčerpány. Rozpočet na rok 2012 (mzdové prostředky normativní návrh rozpisu ZŠ ŠD ŠJ celkem přepočtený počet pedagogů 5,16 1,72 0 6,88 přepočtený.počet nepedagogů 1,76 0 2,23 3,99 mzdy a platy celorok , Rozpočet KÚ na rok 2012 a jeho úpravy limit prac. platy OON MP celkem odvody FKSP ONIV NIV celkem úvodní úprava 10, úprava 11, úprava 11, úprava 11, úprava 11, vázání konečný rozpočet čerpání Účelové dotace Název Znak Částka Neinvestiční účelová dotace inkluzivní vzdělávání ,00 Neinvestiční účelová dotace asistent pedagoga pro ,00 žáky se sociálním znevýhodněním

7 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Základní škola pedagogové v Kč Poskytnuté k Použité k Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: Vratky dotací celkem , , , , , ,00 aa) platy , , ,00 ab) OON b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , , ,86 Odvody na FKSP , , ,00 ONIV , , ,14 x nepedagogové v Kč Poskytnuté k 31. Použité k Vratky dotací Finanční prostředky celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: , , , , , ,00 aa) platy , , ,00 ab) OON b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné , ,00 Odvody na FKSP , ,00 ONIV , ,00 x

8 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní jídelna Finanční prostředky Poskytnuté k Použité k Vratky dotací celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání x v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: , , ,00 a) Závazné ukazatele: MP2 celkem , , ,00 v tom: aa) platy , , ,00 ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4 v Kč , , , , ,00 473, , ,00

9 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2012 Školní družina Poskytnuté k Použité k Vratky dotací Finanční prostředky celkem a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a) Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OON3 b) Orientační ukazatele: Odvody na pojistné v Kč , , , , , , , , , , , ,00 Odvody na FKSP 4 907, , ,00 ONIV4 873, ,00 x Vysvětlivky: 1 NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2 MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3 OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

10 Sponzorské dary věcné dary finanční dary počet částka počet částka Bylo převedeno do roku Dotace na protidrogovou prevenci Výše dotace Vyčerpáno ,- Kč ,-Kč zůstatek 0 (Příloha č. vyúčtování) Výsledky inventarizace za rok 2012 V roce 2011 byly provedeny dvě inventarizace - inventarizace majetku Města Nový Bor a inventarizace majetku naší příspěvkové organizace. Jedna byla provedena k , druhá k Inventarizace majetku města proběhla dne za přítomnosti pracovnice MěÚ v Novém Boru. Při inventarizaci nebyly zjištěny nedostatky. Průběh inventarizace byl klidný a plynulý. V druhé fázi proběhla inventarizace majetku, pořízeného od 1. ledna 2003 majetek školy. Inventarizační komise byla složena ze tří pracovníků našeho školského zařízení. S inventurou bylo započato a byla ukončena Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Majetek Města Nový Bor: 1. Budovy, stavby - č.ú , , ,22 Kč 2. Oplocení č.ú , , ,00 Kč 3. Pozemky č.ú ,68 Kč Celkem budovy, stavby, pozemky, oplocení ,90 Kč 1. DHM - č.ú ,70 Kč 2. DNM č.ú DDHM č.ú ,42 Kč 4. DDNM č.ú ,00 Kč 5. ODHM - operativní evidence č.ú ,50 Kč Celkem ,62 Kč C e l k e m ,52 Kč

11 Majetek školy: název číslo účtu počáteční stav k konečný stav k přírůstky, úbytky DHM , , ,00 0 DNM DDHM , , ,00 DDNM , , ,00 ODHM , , , ,80 (Příloha č. 5 inventarizační zápisy)

12 Seznam příloh: 1. Schválený rozpočet MěÚ na rok 2012 Návrh rozpočtu MěÚ na rok 2012 Přehled hospodaření za hlavní činnost Přehled rozdělení Výsledku hospodaření za rok 2012 Schválení Výsledku hospodaření za rok Schválení rozdělení Výsledku hospodaření za rok Rozpočet KÚ a jeho úpravy na rok 202 Rozvaha na rok 2012 Normativní návrh rozpisu rozpočtu na rok 2012, závazné ukazatele Úpravy rozpočtu KÚ na rok 2012 Tabulky změny výkonů Poskytnutí finančních prostředků na rozvojové programy S účelovými znaky ÚZ , ÚZ Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním na rok 2012 Rozbor hospodaření za rok 2012 Čerpání rozpočtu státu za rok Vyúčtování finančních prostředků na protidrogovou prevenci 4. Čerpání rozpočtu EU 5. Inventarizační zápisy inventarizace majetku Přílohy jsou přiloženy pouze k výroční zprávě o hospodaření uložené na našem školském zařízení. V Novém Boru, dne Mgr. Jiřina Jelínková ředitelka školy

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec Tel./fax 482 771 326; email: stastnyj@jergym.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval:

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více