M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 tel , fax Č.j.: SUUR/7120/115701/09-Ře Liberec, dne CJ MML /10 Vyřizuje: RNDr. Václav Řezáč NAPA TRUCKS spol. s r.o. Semtín Pardubice 19 Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Magistrát města Liberec, Stavební úřad v Liberci, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podala NAPA TRUCKS spol. s r.o., IČ , Semtín 100, Pardubice 19, kterou zastupuje Ing. arch. Leoš Pitter, Schulhoffova č.p. 1632, Pardubice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Prodejní a servisní středisko vozidel DAF (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 542/20, 542/24, 542/27, 542/28, 542/30, 542/31, 1447/1 v katastrálním území Jeřmanice. Druh a účel umisťované stavby: Firma NAPA TRUCKS spol. s r.o. se zabývá prodejem nákladních vozů značky DAF, prodejem náhradních dílů pro tyto vozy a servisní činností od prohlídek až po velké opravy havarovaných vozidel. Tomuto programu odpovídá i uspořádání servisu, který je dělen na provozní budovu o max. rozměrech 17,2 x 37,32 m (zastavěná plocha 575 m 2 ) a servisní haly o max. rozměrech 36,6 x 30,7 m (zastavěná plocha 1130 m 2 ), max. výška objektu bude 11,4 m od úrovně podlahy (+0,000 = 480,65 m n. m.). Provozní budova je dvoupodlažní objekt s velkým, proskleným prostorem předváděcí haly, s navazujícím kancelářským zázemím a dále pak prostorem skladu se stojany regálových zakladačů, který tvoří centrum dispozice a navazuje na všechny provozy, do kterých jsou náhradní díly distribuovány. V přízemí jsou umístěny technické provozy a sklady, včetně sociálního zázemí pro pracovníky servisu. V patře je byt správce a jídelna pro zaměstnance. Servisní haly tvoří jeden ucelený prostor, který je složený ze čtyř samostatně průjezdných traktů o rozponu 6 m a délce 30 m a dále jedné neprůjezdné haly shodného modulu 6 x 30 m určeného pro myčku automobilů. Provozní budova je dvoupodlažní, kde přízemí navazuje na terén v úrovni + 480,5 m n. m., patro je přímo propojeno s montážní halou na kótě + 483,5 m n. m. Výškový rozdíl tří metrů na venkovních plochách tak uvnitř budovy je překonán opěrnou zdí, která probíhá i v základech budovy a bude vybudována v předstihu. Podstatná část pozemku cca 50%, je využita pro komunikace a odstavná stání osobních a nákladních automobilů.

2 Č.j. CJ MML /10 str. 2 Vzhledem k velké svažitosti území - rozdíl mezi spodní a horní hranicí pozemku činí 14 m, bude sklon obslužných komunikací dosahovat až 9 % a území bude rozčleněno opěrnou zdí výšky cca 3 m na dvě výškové úrovně. Dopravní řešení: Projekt řeší příjezdovou komunikaci a komunikace v prostoru areálu. Dále je zde řešeno parkovací stání pro osobní automobily a parkovací stání pro nákladní - návěsové a přívěsové soupravy. Parkovací stání pro osobní automobily je rozděleno na parkovací stání pro zaměstnance a na parkovací stání pro návštěvy a vedení firmy. Z celkového počtu 30 parkovacích stání pro osobní automobily jsou dvě stání určená pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. Z celkového počtu 30 parkovacích stání pro nákladní návěsové a přívěsové soupravy je sedm stání navrženo jako dočasné. Srážkové vody budou svedeny spádem do nových silničních vpustí nebo odvodňovacích žlabů umístěných v areálu provozovny. Povrch komunikací a stání je navržen z asfaltového betonu. Povrch chodníků je navržen z betonové zámkové dlažby, ohraničené betonovými obrubníky. Příjezdová komunikace je navržena jako obousměrná o šířce 7,00 m, Komunikace v areálu je navržená jako částečně obousměrná o šířce 7,00 m a částečně jako jednosměrná o šířce 6,00 m. Komunikace mezi parkovacím stáním pro zaměstnance a parkovacím stáním pro nákladní auta bez návěsů nebo přívěsů je obousměrná o šířce 7,00 m. Rozměry parkovacích stání pro osobní automobily jsou 5,30 x 2,40 m a 5,30 x 3,50 m pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všechna parkovací stání pro osobní automobily jsou navržena jako kolmá k vnitřním komunikacím. Rozměry parkovacích stání a to i dočasných parkovacích stání pro nákladní návěsové a přívěsové soupravy jsou 22,00 x 3,50 m, kratší stání než 22,00 m jsou určena pro nákladní automobily bez návěsu nebo přívěsu. Parkovací stání nákladních automobilů jsou navržena buď jako kolmá k vnitřním komunikacím, nebo jsou navržena jako šikmá pod úhlem 45. Pro přístup pěších od autobusové zastávky je navrženo pouze schodiště a to z důvodu, že se nepředpokládá v této části pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Předpokládaný pohyb osob s omezenou schopností pohybu je hlavně pomocí osobních automobilů. Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou vyhrazena dvě stání, která jsou umístěna na parkovišti v blízkosti hlavní budovy. Na konci schodiště je přes komunikaci navržen a vyznačen přechod pro chodce. Jeho délka je 7,00 m. Areál bude dopravně napojen na veřejnou účelovou komunikaci, která bude propojena na stávající dopravní síť. V rámci využití celého území, mezi rychlostní komunikací a železniční tratí, bude na spodní hraně území vybudována obslužná komunikace s koridorem inženýrských sítí, ze které bude napojen celý areál servisu. V technickém koridoru je uložena oddílná kanalizace, tj. splašková a dešťová kanalizace s vodovodem. Zásobování vodou: Vodovodní přípojka - je navržena z HDPE DN 50 (63/5,8) a bude napojena z veřejného vodovodního řadu přes vysazenou odbočku 100/50, za kterou bude osazeno šoupě se zemní soupravou. Nová vodovodní přípojka je navržena z trub z IPE 63/5,8 délky cca 15 m a bude ukončena za hranicí pozemku vodoměrnou šachtou 1200/900, ve které bude umístěna nová vodoměrná souprava. Za touto vodoměrnou šachtou bude napojen nový areálový vodovod. Areálový vodovodní řad - areálový vodovodní řad DN 50 (63/5,8) je veden od vodoměrné šachty do objektu, kde bude vyveden v technické místnosti s umístěním hlavního uzávěru vody pro objekt. Délka areálového vodovodu je cca 65 m. Odkanalizování: Přípojka kanalizace - pro odvodnění areálu jsou navrženy nové kanalizační přípojky - pro splaškovou a dešťovou kanalizaci - DN 200 z hrdlového PVC (pro uložení do země) délky cca 15 m. Navrhované přípojky budou na pozemku investora ukončeny prefabrikovanou kanalizační šachtou, na kterou bude navazovat areálová kanalizace, která bude odvádět splaškové a dešťové odpadní vody. Areálová kanalizace - v areálu je navržena oddílná areálová kanalizace. Splaškové a dešťové odpadní vody z objektu a přečištěné vody z ČOV (mytí aut) budou samostatně svedeny do nových kanalizačních přípojek, které budou propojeny s kanalizační stokou. Dešťové odpadní vody z komunikací a parkovacích ploch budou samostatně odvodněny přes odlučovač ropných látek LOP 50 KS (kapacita 50 1/sec, kvalita vody na výstupu do 2 mg RL/1). Odlučovač je složen z kalové nádrže a sorbčního filtru. Odlučovač slouží k odstranění neemulgovaných ropných látek obsažených v dešťových vodách z komunikací a parkovacích ploch. Na dešťovou kanalizaci jsou napojeny dešťové odpadní vody ze dvou objektů. Areálové kanalizační stoky jsou navrženy z hrdlového PVC (určeného pro uložení do země KG) nebo korugovaného plastového potrubí DN Kanalizační revizní šachty jsou na tomto potrubí navrženy prefabrikované s litinovými poklopy třídy D.

3 Č.j. CJ MML /10 str. 3 Zásobování elektrickou energií: Zajištění elektrické energie bude provedeno z nové distribuční trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. umístěné v budované průmyslové zóně, kde bude povolený jistič před elektroměrem, na který bude napojeno prodejní a servisní středisko vozidel DAF (3 x 160A). Z nově budované transformační stanice bude vedeno zemní kabelové vedení do hlavního rozvaděče objektu servisního a prodejního střediska vozidel DAF. Zásobování teplem: Z běžných dostupných zdrojů určených pro vytápění je v dané lokalitě k dispozici pouze elektrický proud, proto pro vytápění byl zvolen ekologický systém vytápění pomocí tepelných čerpadel vzduch - vzduch, s doplňkovými střešními slunečními kolektory. Pro pokrytí tepelné ztráty bude provedena kaskáda 5-ti tepelných čerpadel Logafix WPL 220AR /topný výkon 22,3 kw při A2/W35/ ve venkovním provedení. Jako záloha a bivalentní zdroj tepla budou použity elektrokotle Dakon 2 x PTE 60. K tepelným čerpadlům budou použity akumulační zásobníky 2 x PSP 500 o objemu 500 l. Veřejné osvětlení: S ohledem na značné hodnoty zaparkovaných vozidel, ať určených k prodeji nebo servisovaných a zároveň z důvodu určité odlehlosti areálu od obce Jeřmanice, bude nutné, aby byl areál v nočních hodinách řádně osvětlen a popřípadě vybaven kamerovým systémem, který bude napojen na PCO a nebo na pult stálé noční služby. Zároveň z důvodu propagace a reklamy je nutné noční nasvětlení areálu s reklamním pilonem a vystavenými automobily, které budou dobře viditelné z přilehlé rychlostní komunikace Turnov - Liberec. Venkovní osvětlení parkoviště bude v přední části řešeno parkovými sloupky výšky cca l,5 m, vedle a za budovou výbojkovými svítidly na stožárech parkového provedení, s výškou max. 6 m. Spínání osvětlení bude automatické od soumrakového spínače, s možností ručního ovládání. Předpokládaná osvětlenost parkoviště je min. 10 lx. Oplocení: Celý areál bude obehnán průhledným oplocením z ocelových svařovaných sítí do typových sloupků z pozinkované oceli, alternativně z ocelového pletiva, vyrobeného z poplastovaného drátu, včetně poplastovaných sloupků. Oplocení bude mít podezdívku z betonových alternativně plastových dílců. Barva oplocení bude dodána v modré barvě. Sloupky oplocení budou osazeny do betonových patek rozměru 400 x 400 mm.v rozích nebo lomech oplocení budou osazeny vzpěry. Oplocení bude kopírovat hranici pozemku. V místě hlavního vjezdu do areálu bude osazena uzamykatelná pojízdná brána, za kterou bude osazena automatická závora. Sadové úpravy: Zelené plochy, které tvoří více jak 40 % plochy areálu, budou navrženy s ohledem na snadnou údržbu. Větší souvislé a rovinné plochy budou zatravněny, svahy a násypy budou osázeny půdokryvnou zelení. Umístění stavby na pozemku: - Budova servisu bude umístěna na pozemcích p.č. 542/20 a 542/30 ve vzdálenosti min. 15,0 m od společné hranice pozemků p.č. 542/30 a 542/28 (vše v k.ú. Jeřmanice). Určení prostorového řešení stavby: - Servis je rozdělen na provozní budovu o max. rozměrech 17,2 x 37,32 m (zastavěná plocha 575 m 2 ) a servisní halu o max. rozměrech 36,6 x 30,7 m (zastavěná plocha 1130 m 2 ), max. výška objektu bude 11,4 m od úrovně podlahy (+0,000 = 480,65 m n. m.). Provozní budova je dvoupodlažní objekt, servisní haly tvoří jeden ucelený prostor, který je složený ze čtyř samostatně průjezdných traktů o rozponu 6 m a délce 30 m a dále jedné neprůjezdné haly shodného modulu 6 x 30 m určeného pro myčku automobilů. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: - Stavba nemá zásadní vliv na sousední pozemky či stavby. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace stavby v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Výkresy jsou součástí dokumentace, vypracované spol. PITTER design s.r.o. v 12/2008. Dokumentace byla podkladem pro územní řízení a výkres situace byl v tomto řízení ověřen. 2. V projektové dokumentaci budou zakresleny všechny podzemní sítě ležící v prostoru stavby dle aktualizovaného stavu. Souběh a navržené křížení stávajících sítí a zařízení s budovanými trasami

4 Č.j. CJ MML /10 str. 4 bude projednáno písemně s vlastníky (správci) jednotlivých sítí. Podmínky vlastníků (správců) sítí budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení 3. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF") budou dodrženy tyto podmínky Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dle závazného stanoviska - souhlasu ze dne 10. června 2009, zn. KULK 29546/2009 OŽPZ 578/2009: a) Před započetím prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice odsouhlaseného záboru zemědělské půdy. b) Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečena tak, aby po dobu výstavby a následujícím provozem stavby nedocházelo k poškozování sousední zemědělské půdy. c) Před uskutečněním nezemědělské činnosti, povolené rozhodnutím stavebního úřadu (stavebním povolením), je investor stavby (stavebník) povinen zabezpečit provedení skrývky kulturních vrstev půdy, a to o mocnosti do 0,2 m a v předpokládaném množství cca 570 m 3. Skutečné množství těchto skrývek investor ihned po jejich provedení zaznamená do pracovního deníku. d) Po dobu realizace stavby budou skrývky kulturních vrstev půdy umístěny na deponii navržené na pozemku p.č. 542/30 v katastrálním území Jeřmanice. Ten, v jehož zájmu se souhlas vydává, tyto skrývky zabezpečí způsobem uvedeným v 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška"). Skrývky budou následně použity v rámci daného areálu, jako vrchní vrstva na plochy parkových úprav. e) V souladu s 11 odst. l a 2 zákona o ochraně ZPF po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby bude tomu, v jehož zájmu byla zemědělská půda trvale odňata, předepsán odvod. Pověřený úřad, tj. Magistrát města Liberec, odvod předepíše v samostatném správním řízení. f) Tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu, v případě změny záměru pozbývá platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy nad odsouhlasenou výměru, na jiné pozemky, musí být podle 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu. 4. Budou splněny tyto podmínky Magistrátu města Liberec odboru životního prostředí (dále MML- OŽP) dle souhrnných vyjádření ze dne ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/037505/09-SZ /09, a ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/174284/09-SZ /09: Z hlediska zájmů chráněných vodních zákonem: K realizaci stavby prodloužení vodovodního řadu je nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu dle 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon"). K realizaci stavby splaškové kanalizace je nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla dle 15 odst. 1) vodního zákona. K realizaci stavby dešťové kanalizace je nutné povolení příslušného vodoprávního úřadu k nakládání s vodami dle 8 odst. 1) písm. c) bod 5. vodního zákona a dále ke zřízení vodního díla dle 15 odst. 1) vodního zákona. Realizace stavby čistírny odpadních vod rovněž podléhá povolení dle 8 odst. 1) písm. c) vodního zákona a dále ke zřízení vodního díla dle 15 odst. 1) vodního zákona. Rovněž odlučovač ropných látek a olejů podléhá povolení vodoprávního úřadu dle 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a dále 15 odst. 1) vodního zákona. 5. K žádosti o povolení vodních děl dle předchozí podmínky stavebník doloží souhlas podle 15 odst. 2 stavebního zákona, o který požádá zdejší stavební úřad. 6. Budou splněny podmínky vyjádření Magistrátu města Liberec odboru dopravy ze dne , č.j. MML182091/09-OD/Fri CJ MML /09: a) Další stupeň projektové dokumentace bude silničnímu správnímu úřadu předložen k odsouhlasení. b) Dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat projekt dopravního značení, který bude projednán v souladu s 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. c) Před zahájením stavby bude příjezdová komunikace rozšířena do normových parametrů. 7. Budou splněny podmínky souhrnného stanoviska ČD, a.s. a SŽDC, s.o., vydaného SŽDC, s.o. Správou dopravní cesty Liberec dne pod zn. 5298/08-SDC LBC-TN. 8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska souhlasu ke zřízení stavby Drážního úřadu ze dne , zn / DÚ/Lh (podle 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů): a) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. b) Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

5 Č.j. CJ MML /10 str. 5 c) Na stavbě nesmějí být ani dočasně umístěna světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními návěstními znaky. d) Odvodnění stavby nesmí být ani dočasně svedeno do odvodňovacího systému drážního tělesa. e) Při provádění stavby nesmí být poškozeny ani jinak narušeny drážní objekty ani zařízení zabezpečující provoz dráhy. f) Stavbou nesmí být zhoršen nebo zamezen přístup pracovníkům k drážním stavbám a zařízením, z důvodu jejich údržby a opravy. g) Stavba musí být realizována tak, aby při jejím užívání nebylo nutné dodatečně navrhovat opatření k omezení vlivu z provozu dráhy. h) Stavbou nesmí být ani v budoucnu nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 9. Budou dodrženy podmínky ČR Státní energetické inspekce dle závazného stanoviska ze dne , zn. 380/09/51.104/Vo: a) Další stupeň projektové dokumentace musí být v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., a s podmínkami uvedenými v platných prováděcích vyhláškách: - č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Splnění podmínek stanovených touto vyhláškou je třeba doložit ČR-SEI v rámci dalšího stupně projektové dokumentace průkazem energetické náročnosti budovy. - č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. b) Konstrukce navrhované stavby musí splňovat požadavky ČSN Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, zejména pak musí vyhovovat požadovaným hodnotám součinitelů prostupu tepla. Upozorňujeme, že od dubna 2007 platí nová verze této normy, která nahradila předchozí z listopadu 2002, a která stanoví přísnější požadavky na tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí budov. c) V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. upozorňujeme, že je třeba respektovat omezení v provádění stanovených činností v ochranných pásmech energetických zařízení určených k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob a v bezpečnostních pásmech plynárenských zařízení určených k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií těchto zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Liberec, ze dne , zn. 215/ /9.3: a) Případná opatření pro eliminaci negativních vlivů z dopravy (zejm. hluku a vibrací), chránící prostor stavby, nebudou hrazena z prostředků vlastníka rychlostní silnice R 35. b) Stavebník získá od příslušného správního úřadu (Ministerstva dopravy ČR) povolení provést stavbu v ochranném pásmu silnice R 35 v souladu s 32 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. c) Veškeré změny týkající se sil. R 35, je nutno předložit ŘSD ČR, k novému posouzení. 11. Zahájení zemních prací je stavebník povinen oznámit předem Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a Severočeskému muzeu v Liberci. V případě archeologického nálezu je nutno v souladu s ust. 23 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, věc neprodleně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo Severočeskému muzeu v Liberci a archeologický nález a naleziště ponechat až do prohlídky ústavem nebo muzeem beze změny. 12. Vzhledem k vysokému radonovému indexu stavebních pozemků (dle posudku zprac. firmou Jaroslava Marková RADONOVÝ SERVIS dne ) budou v projektové dokumentaci navržena technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy ke splnění požadavků stanovených vyhl. č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 13. Projektová dokumentace bude obsahovat údaj o velikosti a poměru zastavěné a nezastavěné plochy pozemků. Ve stavebním povolení a následně i v kolaudačním souhlasu bude stanoveno využití nezastavěných částí pozemků a tím určena kultura pozemků pro vklad do katastru nemovitostí. 14. Projektová dokumentace bude vypracovaná oprávněnou osobou a bude splňovat obecné požadavky na stavby podle vyhl. č. 258/2009 Sb. 15. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 16. V průvodní zprávě projektové dokumentace bude uvedeno, jak byly splněny jednotlivé podmínky tohoto rozhodnutí a rozhodnutí vydaných dotčenými orgány státní správy. Před započetím prací požádá stavebník o vydání příslušných stavebních, resp. vodoprávních povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků.

6 Č.j. CJ MML /10 str. 6 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: NAPA TRUCKS spol. s r.o., Semtín 100, Pardubice 19 Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, přísluší vlastníkům dotčených pozemků, osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k přímo sousedícím pozemkům mohou být navrženou stavbou přímo dotčena, dále správcům (vlastníkům) sítí technického vybavení, na které bude navržená stavba napojena, resp. jejichž zařízení budou dotčena souběhem či křížením s navrženými trasami. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Benjamin Vomáčka, Jaroslava Kašparová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČEZ Distribuce, a.s., ČD - Telematika, a.s., Obec Jeřmanice, Javornická stavební a realitní společnost, s.r.o. Umístění stavby v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací územním plánem obce Jeřmanice. Předmětný areál bude umístěn v plochách výroby, služby, sklady. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v Liberci rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a souhlasů: závazného stanoviska souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF, vydaného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne , zn. KULK 29546/2009 OŽPZ 578/2009, stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , zn. KULK 13120/2009, doplnění stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , zn. KULK 29604/2009, vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , zn. KULK 22620/2009 OŽPZ 343/2009, sdělení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , zn. KULK/20755/2009, souhrnného stanoviska ČD, a.s. a SŽDC, s.o. ze dne , zn. 5298/08-SDC LBC-TN, rozhodnutí MML - OŽP ze dne , č.j. ZPVU/4330/064195/09-Kro CJ MML /09, souhrnného vyjádření MML OŽP ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/037505/09-SZ /09, a ze dne , č.j. MML/ZP/Pi/174284/09-SZ /09, vyjádření Magistrátu města Liberec odboru dopravy ze dne , č.j. MML182091/09-OD/Fri CJ MML /09, závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne , č.j. 2414/14/09/241.27, závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje ze dne , č.j. HSLI 468/KŘ-P- PRE-2009, souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha ze dne , zn / DÚ/Lh, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Liberec, ze dne , zn. 215/ /9.3, závazného stanoviska ČR Státní energetické inspekce, územ. inspektorátu pro Liberecký kraj ze dne , zn. 380/09/51.104/Vo, stanoviska Obce Jeřmanice ze dne , č.j. Oú/626/08, vyjádření Obce Jeřmanice ze dne , č.j. č.j. Oú/81/09, vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ze dne , zn /854/09, vyjádření ČEZ Distribuce, a.s ze dne , zn (k připojení), vyjádření vlastníků (správců) sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení.

7 Č.j. CJ MML /10 str. 7 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost připomínky neuplatnila. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Miroslav Šimek vedoucí Stavebního úřadu v Liberci Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou! Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. K vyvěšení: Statutární město Liberec Obec Jeřmanice

8 Č.j. CJ MML /10 str. 8 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Příloha pro žadatele: Ověřená dokumentace (dle 9 odst. 5 vyhl. č. 503/2006 Sb.) bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Obdrží: účastníci (dodejky) Ing. arch. Leoš Pitter, Schulhoffova č.p. 1632, Pardubice Obec Jeřmanice, IDDS: ehaan7h Dotčené orgány státní správy Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd Obecní úřad Jeřmanice, IDDS: ehaan7h ČR - Státní energetická inspekce,, územní inspektorát pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj MML - odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I - Staré Město, Liberec 1 MML - odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, Liberec I - Staré Město Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw ostatní účastníci (dle 85 odst. 2 stavebního zákona) a veřejnost doručení veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381508143, fax: 381508109 e-mail: priplata@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Jihočeský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Ţadatel: NOVUS Česko s.r.o., IČ: 25427504, Raspenava 191, 464 01 Raspenava

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více