Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2012 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2012 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 204/2012 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, 10, odstavec (3) a Vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, část třetí, 7. Mgr.Dagmar Pospíšilová ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace sídlo školy: Hranická 100, Hranice IV- Drahotuše IČO: Kontaktní spojení: telefon: Fax: www. zsdrahotuse.cz b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j / ze dne identifikátor zařízení : součásti školy: základní škola: IZO: kapacita 300 žáků školní družina: IZO: kapacita 60 žáků školní jídelna: IZO: kapacita 300 stravovaných mateřská škola: IZO: kapacita 50 žáků školní jídelna výdejna: IZO: kapacita 50 stravovaných c) zřizovatel Město Hranice Právní forma: obec, IČO : d)právní forma Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e)vedení školy ředitel školy: zástupce pro pedagog.věci: vedoucí mateřské školy: vedoucí školní jídelny: ekonomka: Mgr.Dagmar Pospíšilová PaedDr. Alena Balódyová Elsa Vinklárková Martina Martinková Anna Holinková f)vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou a školní jídelnou. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a provádějícími zákony k němu. Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolní a školní výchovy a vzdělávání včetně školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a stravování vlastních zaměstnanců. Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna a školní jídelna výdejna. 2

3 g) školská rada: Školská rada se sešla , kdy projednala a schválila : - Výroční zprávu za školní rok 2010/ Návrh rozpočtu školy na rok Seznámila se se strategií rozvoje školy - Projednala roční plán práce školy a přípravu oslav stoletého výročí otevření nové školní budovy - Projednala přípravu voleb do Školské rady V měsíci listopadu 2011 proběhly volby do Školské rady s tímto výsledkem: Voleni z řad zaměstnanců : Bc. Milena Trnová PaedDr. Alena Balódyová Voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků školy: Jiří Ošťádal Olga Chytrá Jmenováni zřizovatelem : Mgr. Zdeněk Jemelík Vlasta Zapatová Předsedou školské rady byla zvolena Bc.Milena Trnová 3

4 2.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem ,0 % ,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní školy učitel náboženství vychovatel/asistent pedagoga výchovný poradce celkem ,0 4

5 2.4 Přehled pracovníků k Základní škola - pedagogové aprobace 1, BALÓDYOVÁ Alena PaedDr. 1.st. 2, BERANOVÁ Alena, Mgr. N-R-Ov 3, KUČEROVÁ Hana stud. 1.st. 4, FOLTÝNKOVÁ Milena, Mgr. 1.st. 5, HRUBÁ Taťána, Mgr. Č - Hv 6, KECLÍKOVÁ Pavla, Mgr. 1.st.-A 7, KLÍVAROVÁ Petra, Mgr. Př Vv 8, ROČŇÁKOVÁ Miroslava Vych./AP 9,POSPÍŠILOVÁ Dagmar,Mgr. Č-R -Z 10, PRAŽÁKOVÁ Eva, Mgr. 1.st. - Nj 11, ŠETINOVÁ Eliška, Mgr. 1.st. 12, TRNOVÁ Milena, Bc. 1.st. 13, URBAN Vojtěch SŠ 14,KOPŘIVOVÁ Lenka, Bc ped. volného času 15,MERTOVÁ Iveta, Mgr. I.st. 16,KROUPOVÁ Jarmila, Mgr. M - ZT od ,KOVAŘÍKOVÁ Monika, DiS VOŠ od , KARLÍKOVÁ Ivana, Mgr. do Základní škola správní 17, THIEL Bohumil 18, KŘÍŽOVÁ Eva 19, HOLINKOVÁ Anna 20, ZICHOVÁ Iva Mateřská škola 21,HERMANOVÁ Helena SPgŠ 22,JANOŠOVÁ Ludmila SPgŠ 23,RAJTAROVÁ Zdenka SPgŠ 24,VINKLÁRKOVÁ Elsa SPgŠ Mateřská škola - správní 25,POLIANOVÁ Hana Školní jídelna 26,DLESKOVÁ Ludmila 27,HENDRYCHOVÁ Jana 28,MARTINKOVÁ Martina 29,KOUTNÁ Zdenka 30,BARTOŠKOVÁ Jitka 5

6 2.5 Zařazení pracovníků do platových tříd k platová třída počet zařazených pracovníků Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců k nástupy a odchody počet nástupy 3 odchody 2 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Neustále přetrvává velký počet pracovníků ve věku let, který předpokládá postupné odchody do důchodu. Nově nastoupila jedna vychovatelka školní družiny, jedna vyučující druhého stupně a pomocná pracovnice ve ŠJ. Pracovní poměr ukončila pedagogická pracovnice v základní škole a pomocná pracovnice na úklid ve školní jídelně, která byla zaměstnána na dobu určitou. Velmi vysoké je zastoupení žen. Aprobovanost ve škole je na dobré úrovni. 6

7 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program DRAŠKA Vzdělávací program Počet tříd Počet žáků k DRAŠKA Celkem dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy čj.:13586/03-22 Ochrana člověka za mimořádných událostí byl realizován samostatně v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku při samostatně organizovaném dni a dále v rámci předmětů při využití k aktualizaci učiva 3.2 Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012 Další cizí jazyk 6. tř. Nj 2 hod - Be 7. tř. Rj 2 hod - Be 8. tř. Nj 2 hod. - Be 9. tř. Nj 2 hod. - Be Informatika 7. tř. - 2 hod - Ur 8. tř. - 2 hod - Ur 9.tř.- 2 hod - Ur 3.3 Nepovinné předměty ve školním roce 2011/2012 Náboženství - 1 hod - Ing. Šidleja 7

8 3.4 Zájmové útvary ve školním roce 2011/2012 Název Vyuč. Počet žáků Hodin týdně Třída Celkový počet hodin 1. stupeň kroužky 1. Hrátky s písmenky Še 7 1 III.-VI. ZŠ 30 h. (dyslekt. péče) 2. Hrátky se slovy Fo st. ZŠ 27 h. (logopedie) 3. Flétna Fo 1 II. DDM 4. Flétna Fo 1 III. - V. DDM 5. Keramika Tr 2 I.-IV. DDM 6. Dívčí klub Še 1 I. III. DDM 7. Dívčí klub Še 1 IV. V. DDM 8. Country tance Fo 1 1. st. DDM 9. Country tance Fo 1 1. st. DDM 10. Angličtina hrou 2. Ku 1 II. DDM 11. Angličtina hrou 1.B Ku 1 I.B DDM 12. Angličtina hrou 1.A Ku 1 I.A DDM 13. Roztleskávačky Mož 1 ZŠ 31 h. 14. Judo Chyt st. ZŠ 28 h. 15. Míčové hry Čer 12 1 V. ZŠ 30 h. 16. Pohybové hry Mer 1 I.,II. DDM 2. stupeň kroužky 1. Klub mlad.div. Hr, Še průběžně ZŠ 2. Taneční Ur 14 2 VIII., IX. ZŠ 18 h. 3. Nebojíme se češtiny (dyslekt. péče) 4. Anglický jazyk - konverzace Po 5 1 VIII.,IX. ZŠ 33 h. Ke 9 1 VIII.,IX. ZŠ 11 h. Mateřská škola - kroužky 1. Kroužek předškoláků Her, Vin DDM 2. Angličtina Jan DDM Komentář ředitelky školy Žáci jsou vzděláváni dle školního vzdělávacího programu DRAŠKA. Škola a školka nabízí velké množství zájmových útvarů, v tomto školním roce se oproti předcházejícím podařilo zařadit větší podíl kroužků se sportovním zaměřením. 8

9 4. Počty žáků 4.1 počty tříd Počet tříd 1.stupeň 2.stupeň celkem k k počty žáků Počet žáků 1.stupeň 2.stupeň celkem K K Komentář ředitelky školy Na prvním stupni se postupně navyšuje počet žáků, málopočetné ročníky přecházejí na druhý stupeň. Do první třídy bylo přijato 36 dětí, po 15 letech byly v drahotušské škole otevřeny dvě první třídy. 4.3 počet žáků na třídu k A 1.B Drahotuše Hrabůvka Klokočí Radíkov Uhřínov Středolesí Slavíč Milenov Hranice Hranice - Velká 1 1 Teplice n. Beč. 1 1 Střelice u Brna 1 1 Šumperk 1 1 Kyžlířov

10 4.4 individuálně integrovaní žáci k celkem integrovaných žáků 14 z toho druhy postižení : SPU Zrakové Sluchové Řeči Tělesné Více vad Mentální Komentář ředitelky školy Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních výchovně vzdělávacích plánů. Vyučující spolupracovali se zákonnými zástupci, pedagogicko psychologickou poradnou, SPC v Litovli a školou prof. Matějčka v Olomouci. Individuální vzdělávací plány vycházely ze závěrů speciálně pedagogického vyšetření, případně psychologického vyšetření školského poradenského zařízení, ZŠ prof.matějčka a SPC v Litovli. Zkušenosti s integrací jsou pozitivní, individuální přístupy vyučujících usnadňují začleňování žáků do běžného procesu. Velký podíl na plnění těchto cílů má práce asistentů pedagoga. Práce s integrovanými dětmi na naší škole je pozitivně hodnocena jednotlivými SPC. Zrakově postižená žákyně v pololetí školního roku přešla do školy pro zrakově postižené v Brně, kde dále dosahuje výborných výsledků Zápis do první třídy Výsledky zápisu do první třídy Počet prvních tříd Počet nově přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2012/2013 Počet nepřijatých pětiletých dětí Počet opakujících první ročník chlapců 11 dívek 1 chlapec 1 chlapec 1 dívka 1 chlapec 1 dívka 10

11 Komentář ředitelky školy Zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2012/13 proběhl 10.února Ze spádového obvodu Drahotuš přišlo 17 dětí, zbývající z Hrabůvky, Hranic, Klokočí, Radíkova, Milenova, Lipníka nad Bečvou.K se zápisu dostavilo jedno dítě pětileté, PPP však nedoporučila nástup tohoto dítěte do školy. I v letošním školním roce byl o přijetí dětí do drahotušské školy velký zájem, což je dáno jednak rostoucí demografickou křivkou, jednak nepochybně i svědomitou a nadstandardní prací celé školy Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přihlášeno a přijato: Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem z 5.ročníku krajská soukromá církevní Gymnázia Počet přihlášek Přijatých po 1.kole Přijatých celkem ze 7.ročníku krajská soukromá církevní b) žáci přijatí na střední školy Střední Gymnázia Konzervatoř Střed.odb Stř.odbor. Neumístěni celkem školy školy učiliště krajské církev c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku: 14 z toho v nižším ročníku: 1 Komentář ředitelky školy V letošním školním roce vzrostl počet zájemců o studium na víceletém gymnáziu, stejně tak jako těch, kteří odešli studovat obory technického zaměření. 11

12 4.7 Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU Počet žáků v ZŠ a MŠ 0 0 počet žáků ve ŠD 0 0 počet žáků ve ŠJ 0 0 počet žáků celkem 0 0 ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 5. Hodnocení žáků, průběh a výsledky vzdělávání A) I.pololetí 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnoceni 1.A B A A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A A A A A A A A celkem

13 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele pochvala třídního učitele školy 1.A B A A A A A A A A 0 7 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A A A A A A A A celkem

14 5.6 Počet omluvených / neomluvených hodin třída B) II.pololetí počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , A , A , A , A , A ,23 5 0,23 7.A , A , A , celkem ,60 5 0, Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním 1.A B A A A A A A A A celkem Celkové hodnocení žáků chování třída velmi dobré uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.A B A A A A A A A A celkem

15 5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A B A A A A A A A A celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního pochvala ředitele školy učitele 1.A A A A A A A A A 2 0 celkem Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.A B A A A A A A A A celkem

16 5.6 Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky -neprospívající plnění školní docházky v zahraničí 1.A B A A A A A A A A celkem Nehodnocení žáka třída žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.A B A A A A A A A A celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.A , B , A , A , A , A , A ,86 5 0,24 7.A , A , A , celkem ,38 5 0,03 16

17 Komentář ředitelky školy: Výsledky celkového hodnocení žáků lze hodnotit jako dobré. Výrazně vzrostl počet žáků, kteří dosáhli prospěchu s vyznamenáním, na druhé straně ale přibylo žáků, kteří museli podstoupit komisionální přezkoušení. Prospěchové výsledky jsou však i přes to úspěšně srovnatelné s žáky s ostatních škol. K tomuto tvrzení nás opravňují také letošní výsledky testů KALIBRa, v nichž jsme dosáhli na či nad celorepublikový průměr. Nebylo možno srovnat výsledky v německém jazyce, jelikož KALIBRO testy nenabízelo. V porovnání s loňským rokem se snížil počet zameškaných hodin. I nadále vyšší číslo způsobuje dlouhodobá absence žáků. Ve všech případech byla nemocnost doložena ošetřujícím lékařem. Výchovné problémy byly řešeny zejména v oblasti nerespektování školního řádu, prohřešky typu nevhodného chování vůči spolužákům i vůči dospělým. Ověřování úrovně znalostí žáků projektu KALIBRO Určeno : žákům 5. třídy Český jazyk Psalo 18 žáků, 2 nepsali (celkem ve třídě 20 žáků). Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,3% 64,3% 2002/ ,8% 60,7% 2003/ ,2% 66,5% 2004/ ,7% 71,1% 2005/ ,9% 57,0% 2006/ ,6% 61,3% 2007/ ,4% 61,7% 2008/ ,7% 58,4% 2009/ ,8% 64,3% 2010/ ,4% 70,3% 2011/ ,4% 68,1% 17

18 Matematika Psalo 19 žáků, 1 žák nepsal ( celkem 20 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 48,8% 2002/ ,5% 54,3% 2003/ ,8% 56,7% 2004/ ,9% 51,8% 2005/ ,7% 47,7% 2006/ ,2% 44,6% 2007/ ,9% 57,1% 2008/ ,5% 43,4% 2009/ ,3% 45,3% 2010/ ,9% 46,0% 2011/ ,2% 51,7% Anglický jazyk Psalo 19 žáků, nepsal 1 žák ( celkem 20 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 61,0% 2008/ ,4% 59,6% 2009/ ,9% 60,7% 2010/ ,7% 67,4% 2011/ ,2% 64,1% Určeno : žákům 9. třídy ČESKÝ JAZYK Psalo 13 žáků, 1 nepsal (celkem 14 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,6% 67,4% 2002/ ,9% 51,0% 2003/ ,1% 57,1% 2004/ ,1% 70,6% 18

19 Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2005/ ,7% 68,4% 2006/ ,3% 54,9% 2007/ ,4 % 63,1% 2008/ ,1% 58,9% 2009/ % 58,6% 2010/ ,9% 49,6% MATEMATIKA Psalo 10 žáků, 4 nepsali ( celkem 14 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2001/ ,8% 47,2% 2002/ ,3% 49,8% 2003/ ,1% 50,6% 2004/ ,6% 45,2% 2005/ ,4% 44,6% 2006/ ,1% 47,6% 2007/ ,7% 40,8% 2008/ ,0% 37,5% 2009/ ,3% 39,5% 2010/ ,0% 38,0% 2011/ ,9% 55,6% Anglický jazyk Psalo 13 žáků, 1 nepsal ( celkem 14 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,2% 57,5% 2008/ ,4% 56,4% 2009/ ,4% 56,5% 2010/ ,5% 59,3% 2011/ ,1% 60,7% 19

20 Německý jazyk Psalo 17 žáků, nepsali 2 žáci ( celkem 19 žáků ) Srovnání výsledků kol Kalibra Školní rok Úspěšnost školy Úspěšnost ČR 2007/ ,4% 53,1% 2008/ ,4% 52,8% 2009/ ,0% 53,7% Komentář ředitelky školy: Testy KALIBRO vychází z filozofie, že nejde o klasický test znalostí, ale o možnost posoudit schopnosti žáků aplikovat poznatky v rámci republiky. Z dlouhodobého pohledu jsou výsledky, kterých žáci dosahují, srovnatelné s průměrem v rámci republik. Při rozkódování výsledků jednotlivých žáků je prokazatelná shoda klasifikace s procentuální úspěšnosti v textu; je to potvrzení objektivního hodnocení pedagogů. Dle vyučujících je tento test pro žáky přínosem porovnají své znalosti se spolužáky i v celostátním měřítku. Výsledky testů KALIBRO jsou jedním z podkladů pro autoevaluaci školy. V letošním roce se žáci 5.a 9.ročníků zúčastnili také celoplošného testování ČŠI. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP bylo realizováno v rámci vyhlášky MŠMT č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a na základě vyhlášky č. 412/2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb, v platném znění. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí vybraných zejména na základě programových nabídek vzdělávacích center, zejména pak SCHOLA SERVIS centra v Přerově a Národního institutu dalšího vzdělávání v Praze, pracoviště Olomouc. Vzdělávání bylo organizováno formou seminářů či kurzů v návaznosti na strukturu programové nabídky. 20

21 Přehled DVPP 2011/2012 Říjen Hermanová Sem. Vánoční čarování Přerov MŠMT / Šetinová Sem. Vánoční čarování Přerov MŠMT / Trnová Sem. Vánoční čarování Přerov MŠMT / ,- 0,- 600,- 672,- 72,- 0,- 600,- 672,- 72,- 0,- 600,- 672,- 216,- 0, , ,- Listopad Pražáková Sem. Jak argumentovat 40,- 63,- 0,- 103,- Přerov MŠMT č.j / Kopřivová Sem. SPU v matematice 72,- 0,- 0,- 72,- Přerov MŠMT 4070/ b 3. Kučerová Sem. SPU v matematice 72,- 0,- 0,- 72,- Přerov MŠMT 4070/ b 4. Klívarová Sem. pedagog. dovedn. 169,- 63,- 0,- 232,- projekt. výuka Olomouc MŠMT č.j. 4079/ Kopřivová Sem. Rozvoj 72,- 0,- 600,- 672,- grafomotorických dovedností Přerov MŠMT č. 9356/ Kučerová Sem. Rozvoj 72,- 0,- 600,- 672,- grafomotorických dovedností Přerov MŠMT č. 9356/ Holinková Sem. Novela ZP Olomouc 100,- 63, , ,- MŠMT č.j / Mertová Sem. Florbal na ZŠ a SŠ 66,- 0,- 200,- 266,- Přerov 9. Pražáková Sem. Florbal na ZŠ a SŠ 66,- 0,- 200,- 266,- Přerov 10. Mertová Seminář kin-ballu Zubří 100,- 63,- 100,- 263,- 11. Pražáková Seminář kin-ballu Zubří 108,- 63,- 100,- 271,- 12. Beranová Sem. Moderní dějiny Přerov 118,- 63,- 0,- 181,- CZ.1.07/1.1.00/ Janošová Sem Tvůrčí hry v MŠ Přerov 6,- 0,- 500,- 506,- MŠMT č. 3506/ Bal, Fo, Mer, Še, Klí Kurz Zdravotníka ZA , , ,- 378, , ,- Prosinec Klívarová Sem. Vánoční výtvarné 146,- 63,- 0,- 209,- dílny Olomouc 2. Rajtarová Sem. Adaptační obtíže v předškolním věku Přerov MŠMT č / ,- 0,- 600,- 705,- 251,- 63,- 600,- 914,- 21

22 Leden Pospíšilová Novela šk. zák. Olomouc MŠMT č.j / Ročňáková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Kovaříková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Únor Ročňáková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Kovaříková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Ročňáková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Kovaříková Sem. Pohybové kompedium ZŠ Šromotovo Hranice Mertová Sem. Bezpečnost v Tv Olomouc Pospíšilová Sem. Aktuální stav ve školství Přerov MŠMT č.3371/ Pražáková Sem. Odznak zdatnosti ZŠ Struhlovsko Hranice Šetinová Sem. Komu to vajíčko dám Přerov MŠMT č. 3371/ Trnová Sem. Komu to vajíčko dám Přerov MŠMT č. 3371/ Pražáková Sem. Komu to vajíčko dám Přerov MŠMT č. 3371/ Holinková Sem. Změny v účetnictví Přerov Klívarová Sem. Ekologický výukový program Olomouc Březen Hrubá Sem. Od etiky Přerov MŠMT č / Keclíková Sem. Jak zpracovat DUM Přerov 1 část MŠMT č. 6222/ Kopřivová Sem. Zásady práce s ADHD Přerov Kučerová Sem. Zásady práce s ADHD Přerov Foltýnková Sem. Hv v MŠ Přerov MŠMT č. 6222/ Janošová Sem. Hv v MŠ Přerov MŠMT č. 6222/ Keclíková Sem. Svatby, oslavy v Aj Olomouc Č.j / Balódyová Syndrom vyhoření Přerov MŠMT č / Jízdné Stravné Semináře Celkem 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 64, , ,- 0,- 0,- 0,- 0,- 74,- 0,- 550,- 624,- 74,- 0,- 550,- 624,- 79,- 0,- 550,- 629,- 86,- 64, , ,- 127,- 64,- 46,- 237,- 440,- 192, , ,- 46,- 64,- 0,- 110,- 71,- 0, , ,- 74,- 0,- 0,- 74,- 74,- 0,- 0,- 74,- 74,- 0,- 650,- 724,- 70,- 0,- 650,- 720,- 95,- 64,- 0,- 159,- 0,- 0,- 0,- 0,- 22

23 Pospíšilová Syndrom vyhoření Přerov MŠMT č / ,- 0,- 0,- 0,- 504,- 128, , ,- Duben Kopřivová Sem. Zásady práce s ADHD 74,- 0,- 0,- 74,- Přerov MŠMT č. 6222/ Kučerová Sem. Zásady práce s ADHD 74,- 0,- 0,- 74,- Přerov MŠMT č. 6222/ Vinklárková Sem. Význam kontrolní 87,- 64,- 700,- 851,- Přerov MŠMT č. 6222/ Šetinová Sem. Práce s pohádkovou 74,- 0,- 650,- 724,- knihou Přerov Trnová Sem. Práce s pohádkovou 74,- 0,- 650,- 724,- knihou Přerov Ročňáková Sem. Práce s pohádkovou 74,- 0,- 650,- 724,- knihou Přerov Keclíková Sem. Jak zpracovat DUM 71,- 0,- 0,- 71,- Přerov 2. část MŠMT č. 6222/ Klívarová Sem. Řešení výchovných 151,- 64,- 0,- 215,- problem Sluňákov MŠMT č. 4079/ Mertová Sem. Kin-ballu Přerov 0,- 64,- 100,- 164, Pražáková Sem. Kin-ballu Přerov 0,- 64,- 100,- 164,- 679,- 256, , ,- Květen Kopřivová Sem. Dyskalkulie Přerov 74,- 0,- 0,- 74,- MŠMT č. 6222/ Kučerová Sem. Dyskalkulie Přerov 74,- 0,- 0,- 74,- MŠMT č. 6222/ Pražáková Dnešní finanční svět Brno MŠMT č / ,- 96,- 0,- 442,- 494,- 96,- 0,- 590,- celkem 3 645, , , ,- Komentář ředitelky školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí personálního rozvoje a kariérního růstu. Veškeré poznatky, které byly získány dalším vzděláváním a mají obecnější charakter, jsou předávány kolegům na poradních schůzkách a setkáních metodických orgánů. Kvalita, obsahová nabídka a množství akcí vedoucích k prohloubení znalostí a vědomostí ne vždy uspokojuje požadavky pedagogů, bohatá je nabídka v oblasti cizích jazyků a výtvarné výchovy. Málo je zastoupena čeština a matematika pro II.stupeň, fyzika, chemie. Řada seminářů byla zrušena. Vyučující se účastnili převážně seminářů financovaných z evropských fondů. Velkým problémem bylo také snížení ONIV. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni některé semináře zrušit. 23

24 V následujícím školním roce bude prioritou vzdělávacích akcí vzdělávání vedoucích pracovníků, cizí jazyky, prevence sociálně patologických jevů, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova a výchova k volbě povolání a dále pak vzdělávání učitelek mateřské školy. Vše však v úzké návaznosti na objem přidělených prostředků. 7. Školní družina Počet oddělení Počet žáků Počet vychovatelek Školní družina Komentář ředitelky školy Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena. I v letošním roce byla otevřena dvě oddělení, byly zřízeny a vybaveny prostory nové herny školní družiny v místnosti bývalé ředitelny. Rodiče zejména dojíždějících žáků ŠD práci oceňují, zvláště pak tzv. ranní družinu i dobu ukončení provozu, která je přizpůsobena potřebám rodičů dětí. Přetrvávajícím problémem je časová nepravidelnost žáků (odchody ze ŠD) z důvodu velkého množství dojíždějících dětí, které brání pravidelné a koncepční práci. Školní družina je aktivním článkem školy, podílí se na výzdobě prostor, účastní se soutěží a různých vystoupení. 8. Akce školy 8.1. Soutěže, kterých se škola účastnila Datum Akce Třída Dozor Kdo si hraje nezlobí Hustopeče Mer Okresní kolo v přespolním běhu Hranice Pra Kin-ball Opava 2. st. Mer, Pra Kin-ball Zubří 2. st. Mer, Pra Všechovická laťka 2. st. Mer Vánoční turnaj v házené 1. místo 5., 3. Čer Okrskové kolo v házené, hala Hranice 5.,3. Čer Matematická olympiáda ZŠ Ur Struhlovsko Hranice K. Kučerová Dějepisná olympiáda Přerov K. Be Voldánová, D. Vašinka Turnaj ve florbale, ZŠ Potštát Mer 24

25 Chemická soutěž, SPŠ Hranice K. Ur Voldánová, E. Felgenhauerová, Z. Kleinová Okresní kolo recitační soutěže K. Hr Voldánová, Z. Pchálková, H. Jahnová Mokrá štafeta Plovárna Hranice ( Mer žáků) Štafeta 3. Místo, jednotlivci : M. Klüglová 7. Místo, J. Ošťádal 8. Místo, R. Částečka 2. Místo, T. Pepernik 3. Místo, J. Šrom 14. místo Okresní kolo florbalu Přerov 13 hochů 5.,6.,8. Mer Okresní kolo florbalu Přerov 13 dívek Pra Okresní kolo olympiády v JČ Přerov Po E. Felgenhauerová, K. Voldánová Naší přírodou Přerov Klí S. Nováková 2. místo, Z. Pchálková 1. místo, T. Pecníková 4. místo, B. Prokešová 5. místo Pythagoriáda ZŠ Struhlovsko Ur Turnaj v házené 3., 5. Čer Matematická olympiáda okresní kolo Kr ZŠ Struhlovsko -O. Míček, D. Vašinka Okresní kolo recitační soutěže Přerov 5. Pra H. Jahnová Street hockey 6. Mer Zelená stezka, Zlatý list Hranice Klí Soutěž Eurorebus Brno 3.,4.,5. Pra Finále Naší přírodou Přerov Z. Klí Pchálková Kinderiáda Šumperk Pra Turnaj v házené Hranice 3.,5. Čer Atletický čtyřboj Hranice Kov Odznak zdatnosti Lipník n. Beč. 2. Mer místo Okrskové kolo dopravní soutěže 1. 4.,5. místo Hranické hry bez hranic 3. místo Mer Školní pohár dračích lodí 2., 3. místo 8.2. Soutěže organizované školou Datum Akce Dozor Zeměkoule pod lupou ZŠ Drahotuše, ZŠ Klí,Ur Struhlovsko, ZŠ 1. máje Školní kolo olympiády v JČ 9. Po Školní kolo recitační soutěže Školní kolo zeměpisné olympiády 8.,9. Kro Školní kolo zeměpisné olympiády 7. Kro Školní kolo dopravní soutěže Turnaj ve florbale s ZŠ Potštát 4.,5.,6. Mer 25

26 8.3. Akce organizované školou Datum Akce Třída Dozor Školení BOZP, PO zaměstnanci Informační a poradenské středisko Přerov 9. Be Barevný den, bezpečné město - Hranice 1.A,B,2.,4. Še,Fo,Mer,Tr Div. předst. Lakomec Nový Jičín 8.,9. Hr,Po Protidrogová prevence beseda Hranice 8.,9. Be,Klí Beseda - BESIP 3.,4. Vyuč Návštěva MŠ Drahotuše v 1. Třídách Div. předst. Divotvorný hrnec Ostrava KMD Burza SŠ Zámek Hranice 8.,9. Be Výtvarná dílna Stonožková přání Hr Netradiční malování výtvarné show Vyuč Přednáška Láska ano, děti.. Sokolovna 9. Krou Hranice Div. předst. Nevěsta pro hastrmana 1.,2. Še,Fo,Mer Ostrava, Divadlo loutek Beseda o sexuální výchově s MUDr. T. 9.-dívky Hanákovou Večerní pochod kolem Drahotuš KRPŠ Sběr starého papíru Přednáška o holocaustu 8.,9. Vyuč Beseda o Quatemale Sokolovna Hranice TU GAP Olomouc Floristika Olomouc 7. Hr Plavecký výcvik Plovárna Hranice 3.,4. Tr Dětský čin roku Praha (ocenění Marie 8. Hr Dohnalová) Předtaneční 8.,9. třídy 8.,9. TU Mikulášská škola pro rodiče s předškoláky Mikulášská nadílka v ZŠ, MŠ ŽR Kuč Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu Náměšť na Hané Kouzlo vánoc 3.,4.,9. Bal, Tr, Po Opera Bohéma Ostrava KMD Beseda s hasiči 2., Ředitelské volno (přerušena dodávka elektr. proudu) Den otevřených dveří, vánoční dílny Lipník n. Bečvou Jumping drums 1.,2., Zpívání u vánočního stromu Výšlap na Maleník - KRPŠ Návštěva MŠ Drahotuše, Milenov, Hrabůvka u nás Činohra Něco v ní je Ostrava KMD Návštěva v MŠ Hrabůvka, Milenov Fo, Še, Po Strojírenství, naše priorita 9. Be Ples KRPŠ Beseda s rodiči budoucích prváčků Zápis dětí do 1. třídy Lyžařský výcvikový kurz 7., 8. Pra, Be Sluňákov Ptáci, ptákoviny 7. Klí 26

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranická 100, 753 61 Hranice IV - Drahotuše 204/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Ve Skutči dne 1. 10. 2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Navrátil, ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2011 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více