R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R A N Ž Á D A. Se Šipkou za zvíøátky. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn. Objevovali jsme japonské písmo"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2011 roèník 5, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Se Šipkou za zvíøátky Další èást oblíbeného programu pro pøedškolní dìti Šipka v akci se tentokrát také nevšední zážitek. Na závìr si pøipravily sladké zobání z mandlí a oøíškù. Jak se vejce vydalo do svìta, nebo radìji na Karlštejn Cílem prosincového výletu na Karlštejn bylo vytvoøit umìlecké fotografie, na kterých bude figurovat vajíèko. Fotografové si svou výpravu velice užili. Každý si odnesl plno fotografií, z nichž každá mìla svou vlastní historii a pøíbìh, takže bylo nesmírnì tìžké vymazat i nepovedené fotky. Ty nejlepší budou vytištìny a najdete je vystaveny v prostorách našeho DDM. nesla ve znamení poznávání zvíøátek. Dìti si mohly rùzná zvíøátka nakreslit. Dìti i rodièe se velice aktivnì zapojili do celého programu, který byl velmi pestrý. Na výtvarnou èást pak navazoval koncert. Program se líbil všem, pøipojila se k nám i MŠ Klíèanská, a dìti si odnesly kromì obrázkù Objevovali jsme japonské písmo Kroužek Tvùrèího psaní se vydal navštívit kaligrafickou dílnu, která se konala v rámci výstavy v Rytíøské ulici. Vystavující autorky Kohro Yonemoto a Shizue Morioka byly zároveò lektorkami a my jsme mìli možnost pohroužit se do tajemství cizokrajného písma. -1-

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 LEDEN 2011 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Bloudili jsme v Louèeni V netradièním zimním èase jsme se vypravili na výlet na zámek Louèeò, který je proslulý svými poèetnými labyrinty. Cestovali jsme pøes Nymburk, který jsme dùkladnì prošli. Prohlédli jsme si místa, kde stávaly proslulé mìstské brány a katovna. Vidìli jsme také zrekonstruované mìstské hradby, které v minulosti nemohlo mít každé mìsto - pouze takové, jehož obyvatelé byli držiteli tzv. hradebního práva. Hradby proto byly symbolem bohatství, bezpeèí a mìš anských výsad. Po dobrém obìdì jsme vyrazili autobusem na samotnou Louèeò. Tam už nás èekala bludištì døevìná, kamenná, z køovin, stromkù, ale napøíklad také z provazù. Užili jsme si pobíhání, bloudìní, klouzání i koulování do sytosti, a pak už jsme spìchali na spoj zpátky do Prahy. Vydali jsme se do Liberce Pøedvánoèní výjezd po krásných kulturních památkách Libereckého kraje se tìšil nemalému zájmu. Dìti byly pøedevším nadšené z Kryštofova údolí, které bylo v roce 2005 vyhlášeno památkovou rezervací. Navštívili jsme muzeum Betlému, døevìný kostel z 19. století, podívali se na orloj umístìný v rozvodné vìži. Vìnovali jsme se procházkám, hrám a stavìní snìhulákù. Všem se akce velice líbila. -2-

3 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Jarní pøímìstský tábor Køížem krážem Afrika Letošní úèastníky jarního pøímìstského tábora èeká cesta napøíè africkým kontinentem. Program je výtvarný, hudební, taneèní, pohybový i dramatický. V cenì je zahrnutý i obìd pro úèastníky. Cena: 750,-/týden Doba: 9:00-17:00 h Vìk: 8-14 let Informace: Martina Ježková, - 3 -

4 P R O K Z O A U M T Y E Š K L E V N L Í A S A T P N R Í O T V P O R B B A Y V E N Í Martina Pilniková Vracím se Básnická tvorba Patníky podél cesty a kroky jen moje, v mém srdci jsi jen ty, mé srdce je tvoje. Podél cesty se vine potùèek, sem a tam šplouchne ryba, do cíle zbývá už jen krùèek, ta cesta ale byla chyba. Už vidím tu louku, ty lesy v dálce, už cítím svou minulost krásnou, vzpomínky dávné pøijdou krátce, øíkají: Mysli na budoucnost! Reggae Revolution Obrací se stránky nepopsané, jak rozbitým oknem vítr vane, na oprýskaném stole tužka leží a v hlavì myšlenky létají, bìží. Pomalu znaky už zaplní øádky, jak kvìty rùží keøe z pøedzahrádky. Lehce, jak když foukne vánek, víèka klíží tvrdý spánek. Svíce zablikala, zhasla, hlava tìžká na stùl klesla, sny tu mají velký bál, kdo a proè by se jich bál? A pak náhle, neèekanì, obzor bledne, slza kane, po šedé panelové tváøi. Dobrý den a nashledanou! plaší Múzu unavenou. Eva Marková Ztracená duše Plula si po hladinách, sama opuštìná, má jediná, bílá ozvìna. Já truchlila jsem po ní v teplých peøinách: Kde jsi? Spáso,duše tajemná! Jiskøila jsi v nocích, èerných jak pùlnoèní hladiny, pomalu a tiše, jako by ani nežila, jak moc jsem jí také chybìla! Vra se ke mnì, pøipluj blíž, má bílá labuti, nebo peøiny už mne nehøejí, pøijdi a zahøej mne svým peøím, stíny už se nade mnou sklánìjí. Jak sykot znìl labutí, vál vítr sám. Mezi okny mihlo se svìtlo, byla to ona nebo jen svítání? Je tady, pøiplula z temnoty, má labu nás zachrání. Pøistála u mne, na tìch peøinách, její køídla z èistoty jasné, objala nás a už nepustí. Ona je má labu vznešená, ona je má duše jediná. Ticho bylo kolem jezera slyšet jen

5 K O U T E K V L A S T N Í T V O R B Y Michaela Portychová Maškarní ples (Trochu si hrajeme Trochu si lžeme Co v náruè? mi uv?zne, když hudba dozn? Je mé) P?t na zdrav? anebo na kur? ž dlouho do noci až naèrtneš Øadu obrazù pøehnaného efektu, co tøpytí se a svítí, Iluze, co oslní, a zároveò se vší grácií zastøou zrak Leskem velkých slov, co patøí románovým hrdinùm a stíní realitì. Idea, která uvízne ti tam, odkud nelze nic vyjmout rukama, Šlépìj nìèeho vìtšího, kterou mùžeš obdivovat, nebo se jí smát. (Veliký cit, co tì na duši høeje, jeho velkým slovùm spíš filmové plátno pøeje) Nicotná høíèka nebo pravda, kterou zašeptala duše Elegantní klièky životem za závìsy nejistot Být èi mít, když zcela vìdomì nemáš co ztratit Obìma rukama obejmout nic, jeden velký romantický sen (Kratièké veršíky, co za nì dáme a pravdu pøece musí mít dávné moudro: Poezie srdce láme) Milovat nebo nenávidìt, úsmìv nebo pláè A jak snadno lze hranici pøekroèit, když padnou iluze Láska nebo vztek, dva vìèní sourozenci Obdiv, když velký je, kam až sahá vzdor? ( Trochu s i hrajeme Trochu si lžeme C o v nár uèí mi uvízne, když hudba dozní J e mé) Kateøi na Hanušová Píse ò z Persie I kvìtin a jen zpola rozvitá i báseò do písk u vyrytá je v íry v boh a dùka zem - vžd y dobrý úmys l se poèítá. Kateø ina Lorencová Básníkùv kompliment Kdosi š el ko lem, náh odný poutní k tisíce tváøí Okn em hranic nahlédl do království, spícího jako donedávn a Mìsto Mezi plaòkami hranièníh o plotu, jehož barva zpol a oprýskala bìh em è asu, Povšim l si ú padku a ticha, jež zavládlo ve zdánl ivì cizí zemi Lenost a zahálka nikdy nebyl y m u vlas tní, a tak ( I když odpoèinek zajisté prospìje každém u) Mnohé z toho, co nyn í spa tøil, pøíèilo se jeh o smýšlení Ebenovou hùlkou uka l si do kroku rytmus nové písnì Nebo pís eò byla jeho živ otem, jeh o poslání m, jeho silou To u vlastní silou barda, pištc e, potulného básníka podpoøen, pøekroè il hranici

6 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E 9.1. Tkaní Pøijïte se nauèit techniku gobelínu, tapiserie, tkaní na høebenovém rámu a mnoho dalšího. Od 17:00 do 19:00h. Cena: 100 Kè dospìlý, 80 Kè dítì Informace: Michal Èeloud, Tvoøivá dílna - šperky Vyzkoušíme si techniku navlékání korálkù jak na vlasec, tak i na pamìový drát. Vytvoøíme si ozdobné náušnice, náhrdelníky, náramky, prstýnky a další drobnùstky. Od 14:00 do 16:00h. Cena: 75 Kè Informace: Michal Èeloud, Lyžování v Pasekách nad Jizerou Jednodenní výlet na lyže, snowboard, sáòky, nebo bìžky do lyžaøského areálu v Pasekách nad Jizerou. Výlet na Ještìd a do ZOO. Cena: 400 Kè dìti do 10 let, 500 Kè dospìlí a dìti nad 10 let, 150 Kè pouze doprava pro sáòkaøe a bìžkaøe. Informace: Lenka Kosinová, - 6 -

7 Zveme Vás na první reprezentaèní ples DDM Praha 8 - Spirála Pøijïte v sobotu 19. února 2011 v 19:00 na Vlachovku! Vstupné: 120 Kè Èeká Vás pøíjemná hudba a tombola! Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á LEDEN Tkaní 17:00-19:00, cena: 100 Kè dospìlý, 80 Kè dítì Ve dne jas, v noci mráz - vyhlášení fotosoutìže se zimní tématikou; kategorie 7 12 let, let Jak líbají Múzy - leden studijní a tvoøivý víkend, cena: 50 Kè, rezervace nutná Tvoøivá dílna šperky 14:00-16:00, cena: 75 Kè Práce s recitátorem praktický semináø pro zájemce zaèáteèníky z øad pedagogù i žákù; zdarma Práce s recitátorem praktický semináø pro zájemce pokroèilé z øad pedagogù i žákù; zdarma Šipka v akci IV. Lednové tvoøení dílna pro pøedškolní dìti na téma Zima, 9:00-11:30, cena: 30 Kè, rezervace nutná Dílna sítotisku 14:00-16:00, cena: 100 Kè dospìlý, 80 Kè dítì DIVADELNÍ KLUB OSMA: Improzápas 19:30, cena: 70 Kè studenti, 100 Kè dospìlí Lednový impro-semináø cena: 450 Kè, rezervace nutná KLUB NA DESCE: pondìlí, støeda, pátek 15:00 19:00, úterý, ètvrtek 16:00 22:00 CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI ŠIPKA: pondìlí - pátek 8:00 13:00 D O L Á K O V A Lednový taneèní semináø latinsko-americké tance, 14:00-17:00, cena: 200 Kè PØÍRODOVÌDNÉ POØADY: Mé zlaté parohy cena: 20 Kè/žák CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI POHODA: Pondìlí pátek 8:00 13:00 O S T A T N Í 8.1. Letištì Praha 10:00-14:00, exkurze na letištì, 90 Kè Lyžování v Pasekách nad Jizerou pro sjezdaøe i bìžkaøe; cena: 150 Kè/bìžkaø; 400 Kè/dítì do 10 let, 500 Kè/dospìlý v cenì: doprava, vleky, ped. doprovod Vítáme Vás v roce 2011! Pracovníci DDM Praha 8 - Spirála - 8 -

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Sliby se maj< plnit...

Sliby se maj< plnit... ... nejen o Vánocích. Já to vím a snažím se. Když jsem své dceøi k osmnáctinám slíbila výlet do Paøíže, myslela jsem to vážnì a jen osudovì nepøíznivé podmínky posunuly náš èistì dámský výlet o dva roky.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového

Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového 3 IX. roèník Netradièní a studentské divadlo pøináší vždy nìco nového Již tøináctá Oblastní pøehlídka netradièního a studentského divadla, která má v Ostrovì své trvalé pøíznivce, vypukne letos ve dnech

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem

4. MAJÁLES studentù Gymnázia. Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem 9/98 8. kvìtna 1998 Cena 4,80 Kè Podìkování studentùm Gymnázia Sušice Byli jediní, kteøí pomohli V mìsíci lednu obdrželo Sportovní gymnázium ve Vrbnì pod Pradìdem pøíspìvek ve výši 13 852,70 Kè od studentù

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ SRPEN 2010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA

NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY M ÌSTA NOVOROÈNÍ POZDRAV STAROSTY MÌSTA Vážení spoluobèané, vážení a milí hluboèáci, sousedé rád bych Vám popøál vše nejlepší do nového roku 2009. Pøeji Vám hodnì zdraví, štìstí a osobních úspìchù. Možná bychom

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více