ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE č.j.300/2013 Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov

2 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 02

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY První stupeň Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Druhý stupeň ČESKÝ jazyk A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický Jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DALŠÍ Cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků PŘÍLOHA 1 PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA 2 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHOTÍKOVĚ PRO SPECIÁLNÍ TŘÍDY

6 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa školy: Chotíkov 173, Chotíkov Jméno ředitelky: Mgr. Zuzana Houdková Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavlína Spoustová Kontakty: , cz IČO: IZO: Zřizovatel Název: Obec Chotíkov Adresa: Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, Chotíkov Kontakty: , cz Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitelky Razítko školy 1

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Chotíkov, nedaleko města Plzně. Škola vzdělává 190 žáků ve třídách s průměrným počtem 20 žáků. Výuka probíhá v 10 třídách, v 9 třídách je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jedné třídě je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. V budově školy je 10 učeben, počítačová učebna a tělocvična. Součástí školy je budova školní družiny, jídelna s kuchyní a velká zahrada se školním hřištěm. Pro výuku tělesné výchovy využíváme rovněž fotbalové hřiště, které je nedaleko školy. Školní družina má kapacitu 120 žáků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů, kteří jsou převážně zkušenými pedagogy s praxí delší 15 let. 73% učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, koordinátor školního vzdělávacího programu a koordinátor ekologické výchovy. Pedagogové jsou proškoleni v rámci DVPP v akreditovaných programech MŠMT se zaměřením na ICT problematiku, jazykové dovednosti, na metodiku a odborné znalosti, autoevaluaci školy, výchovné poradenství a metodiku prevence patologických jevů. Učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Ve třídě pro žáky s lehkým mentálním postižením pracuje speciální pedagog. Výchovný poradce koordinuje spolupráci při výchovných problémech mezi školou, žáky, rodinou a orgány státní správy. Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky, které zajišťují ranní i odpolední provoz. Charakteristika žáků Většina žáků je místní z obce Chotíkov. Do školy rovněž dojíždějí žáci z okolních obcí a města Plzně. Máme dobré zkušenosti s nadanými žáky i s integrací žáků se SPUCH, ale i s žáky s jiným zdravotním postižením. Dlouhodobé projekty Škola se zapojuje do projektů vyhlašovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje, Ministerstvem školství, mládeže a sportu a Evropskými sociálními fondy. Pořádáme školní projekty jako je škola v přírodě, lyžařský kurz pro 6.,8.,9.ročník, plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník, bruslení pro 1.-9.ročník, dopravní výchovu, vyhlašujeme ekologické, sportovní a estetické projekty. 02

8 Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, kulturních akcí, poznávacích výletů a pracují na projektech zaměřených na tvorbu třídního kolektivu a posilování ekologického smýšlení. 03

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Název ŠVP KUPOLE vznikl spojením počátečních písmen slov vystihujících naše cíle výchovy a vzdělávání - Kreativnost, Uplatnitelnost, Pracovitost, Otevřenost, Lidskost, Efektivnost. Zaměření školy je všeobecné. Jsme plně organizovaná venkovská škola od 1.do 9.ročníku pro žáky obce Chotíkov a žáky dojíždějící z okolních obcí a Plzně. Snadná dostupnost plzeňských škol je pro nás velkou konkurencí. Proto se snažíme nabídnout podmínky rodinné školy s péčí o žáky nadané i žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou otevřeny třídy pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentální postižením VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie směřující ke kompetenci učení - zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků - využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků - umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky Strategie směřující ke kompetenci řešení problémů - nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení - žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů Strategie směřující ke kompetenci komunikativní - žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty apod.) - vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu vlastních výstupů ( časopis, webová stránka, prezentace, ) Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli - od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci - žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady 04

10 Strategie směřující ke kompetenci občanské - zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života - škola pořádá akce připomínající lidové tradice - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, apod...) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům Strategie směřující ke kompetenci pracovní - různými formami (exkurze, film, beseda ) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a ovolbě vhodného dalšího studia - zapojujeme žáky do přípravy školních projektů - žádnou prací žáky netrestáme ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Z důvodu zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění bude uplatňována při vzdělávání těchto žáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Rovněž bude vytvářeno podnětné a vstřícné školní prostředí, které umožní žákům rozvoj vnitřního potenciálu a podpoří jejich sociální integraci a bude je směrovat k celoživotnímu učení odpovídajícímu budoucímu pracovnímu uplatnění VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Nezbytnou podmínkou zařazení zdravotně postiženého žáka do běžné třídy je jednoznačné doporučení integrace oprávněným školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Druh a stupeň zdravotního postižení je určujícím faktorem pro všechna opatření, jež umožní žákovi začlenit se optimálně do vzdělávacího procesu. Pokud to bude zdravotní postižení vyžadovat, bude škola jednat o zajištění dalšího pedagoga, případně podpůrné 05

11 asistenční služby Cílem je pomoci žákovi dosáhnout maxima rozvoje osobních vloh v rozsahu, jež umožňuje dané zdravotní postižení. Využívané metody se zaměřují na usnadnění vzdělávání žáků a rozvíjení jejich osobnosti (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, volní vlastnosti, motivace). Pro dosažení dobrých výsledků při reedukaci je kladen důraz na aktivní účast žáka, jeho rodičů i učitele, na rozvíjení celé osobnosti žáka, a na pozitivní přístup. V případě, že žák opakovaně selhává ve výuce, objevují se u něho specifické chyby a projevy typické pro vývojové poruchy učení a chování, uvědomí vyučující výchovného poradce a zákonné zástupce žáka. Výchovný poradce posoudí míru problému a spolu s vyučujícím navrhnou zákonným zástupcům vyšetření žáka v oprávněném školském poradenském zařízení. V zájmu zákonných zástupců dítěte je poskytnout škole písemnou zprávu včetně doporučení, aby škola mohla žákovi poskytnout odpovídající péči. Pokud rozsah vývojových poruch učení žáka opravňuje k udělení statutu integrovaného žáka, mohou zákonní zástupci žáka podat žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Je-li žádost formálně správná a je doložená platným doporučením oprávněného školského poradenského zařízení, ředitel školy žádosti vyhoví. Povolení se vydává vždy na jeden školní rok. Vyučující pro žáka zpracují individuální vzdělávací plán. Žák má právo na specifické pomůcky, které jsou mu poskytovány a finančně hrazeny školou. Individuální vzdělávací plán kontroluje oprávněné školské poradenské zařízení, které doporučení k integraci vydalo. Koordinaci zajišťuje výchovný poradce VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Škola vychází z diagnostiky zdravotního znevýhodnění od odborného lékaře a oprávněného školského poradenského zařízení. Žáci jsou integrováni do běžných tříd a konkrétní realizace vzdělávacího procesu je postavena na konkrétní identifikaci a popisu vzdělávacích potřeb žáka a formulována v individuálním vzdělávacím plánu. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zabezpečovány tyto podmínky: - uplatnění principu diferenciace a individualizace při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka - podpora nadání a talentu žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP - spolupráce se zákonnými zástupci žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání - rozšiřování spolupráce školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se SVP - spolupráce s ostatními školami majícími zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP 06

12 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Počet žáků patřících do této skupiny se stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Pozornost bude proto u těchto žáků věnována osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně bude zajištěna těmto žákům možnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu bude doplněn vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým úkolem bude integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. ŠVP počítá s vypracováním individuálně vzdělávacích plánů pro tyto žáky, které vycházejí z dobré znalosti rodinného prostředí a využívají výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena poskytnout tyto potřebné podmínky (RVP): - individuální nebo skupinovou péči - pomoc asistenta pedagoga - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni. Podle nadání mohou tito žáci v některých hodinách pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáky s mimořádným nadáním posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření s těmito žáky pracujeme. U vzdělávání mimořádně nadaných žáků preferujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů. Ve vyučovacích 07

13 hodinách jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, uměleckou školou či sportovními oddíly. Mimořádně nadané dítě lze na žádost rodičů (zákonného zástupce) přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Žákovi s mimořádným nadáním může ředitel škol na žádost zákonných zástupců povolit vzdělávání podle individuálního plánu ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Začlenění průřezových témat je řešeno integrací obsahu průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, doplněného o dva projektové dny ročně na 1. a 2.stupni. K jednotlivým průřezovým tématům bude probíhat 2x ve školním roce projektový den pro 1. i 2.stupeň zvlášť. Témata projektových dnů budou aktualizována v tematických plánech na daný školní rok a upřesněna v plánech práce. Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu OSV/ ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace M, M Sp,Aj I,Aj Tv,M,F,Čj, Tv,M,F,VO, VZ,F,Vv VO,M,F,D, Hv Aj D,M,Aj, VZ Vv,D, Nj,M, Nj,Čj,D,Sp, Nj,Sp Aj Čj Z,Ch,M Ch,M, Z Čj, Aj Tv Aj VO, Aj, I, VO, I VZ,Sp VO,Sp,Ch VZ Sp Hv Tv Aj Tv, Aj Tv VZ,Sp Sp,Ch Psychohygiena Tv Vl Hv, Sp VZ,M M,Aj Kreativita Vv, Sp, Vv Vv, Sp Hv I, Tv Tv,Sp,M, Čj, Aj, I, D Tv, VO, M, F, Aj, I, D Tv,Sp, M,Čj, Tv,Sp,Vv Ch Poznávání lidí Vv Vv VZ,Čj,D, Z, Aj D,VO,Z, Aj VZ,Čj,D,Z, Aj, Sp VO,Vv,D,Z Mezilidské vztahy Komunikace Čj, Aj Aj Tv, Vl Aj VZ,Sp,D, Aj Nj,D,VO, I Aj,Nj,D,Sp VO, Nj, Sp Čj, Čj, Čj, I, Sp,Čj,Aj M, Nj, Čj, I VZ,M,F,Sp,,,Nj,Sp,VO, Aj Aj Vv Vv Nj,Čj,Ch Ch, 08

14 Hv Sp Aj AJ Tv Kooperace a Sp Hv, Tv M M,F, Tv,F,Ch Tv,M, kompetice Sp, VO,Ch, Řešení M M, M M M, F, Tv, M,F, Čj F,Vv, Čj, Sp, M, Sp problémů a Tv Aj, Sp Ch, M, Př Ch rozhodovací dovednosti Hodnoty, Vl Tv Tv, Čj Tv Tv,VO postoje, praktická etika VDO/ ročník Občanská Prv Prv Prv Vl,Tv VO, VO, Nj, Tv Čj, Sp Nj, společnost a VZ, Tv Ch, Tv VO,Sp, škola Ch, Tv Občan, Hv Př,Vl VO VO Sp VO,Sp občanská společnost a stát Formy Vl Vl VO, VO, participace občanů v politickém životě Principy Vl VO, Z VO demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS/ ročník Evropa a svět nás zajímá Aj Aj Aj Aj,Vl,Hv,Tv VO,D, Z Aj,Nj,D,VO, Z, Hv Aj,Nj, D,Sp,Ch, Z VO, D,Aj,Nj, Ch 09

15 Objevujeme Vl,Hv Vl,Aj VO,Aj Aj, Vv Tv,Nj, Tv,VO, Aj Evropu a svět Aj Čj, Aj Jsme Evropané Čj,Vl VO, Čj Hv Čj, Ch VO,Vv,Ch MuV/ ročník Kulturní diference Hv Vl,Aj Čj,D, Aj D,VO,Nj, Aj,Nj, Nj,D,VO Aj, Prv Čj Čj,D Lidské vztahy Prv Prv Čj Aj Aj Př,Vl Aj VO,Čj, Sp,D, VO,Aj,Nj, Čj,D VZ,Nj, Čj,D VO,Aj,Nj, D Aj, VZ Etnický původ Prv Sp Čj,Sp Př,Vl VO, Aj VO, D Aj, Př Hv Multikulturalita Aj Vl VZ,D, Aj,Nj,VO, Aj,Nj,D, VO,Nj,D,Vv Aj Čj VZ Princip sociálního smíru a solidarity Př,Vl D, Aj D,Aj, VZ VO,D EV/ ročník Ekosystémy Prv Př,Vl Př,Vl Př,Z VO,Př,Z F,Př,Z,Ch VO,Př,Z,Ch, Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Př,Vl VO,D,Vv, VO,Př,Z Př,Ch VO,Sp,Př,Z Sp VZ Ch Př,Z Př,Vl Aj VO, D, Př VO,D Př,Z, Aj VZ,F,D, Sp Př,Z,Ch, Čj, Aj Hv,Tv Sp M, Př,Vl Př,Vl,Sp VO,Sp, D, VO,D Tv,F,Čj,D, Prv Př,Z Př,Aj Sp,Př,Z, Ch, Aj D,VO,Př,Z, Ch, Aj, F Tv,F,Vv,VO, D, Nj.Sp Př,Z,Ch MeV/ ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj Čj Čj VO,Vv,Čj, I, Hv Vv,Čj, Aj, I Čj Čj, Aj 010

16 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj,M Čj, M Nj,Čj, I, Nj, Čj, Hv Nj.Čj Aj Čj VO,Čj Čj Čj Vv Vv Vv Hv Čj Čj, I Čj I Čj Čj,VO, I Vv,Čj,Sp Čj,VO Ch Ch Čj Čj Čj, Aj, I Nj, Čj, Aj Čj Čj Čj Tv Tv,Čj,VO, Tv,Čj, Tv,Čj, VZ, Tv,Čj,D, D,M,Sp VO,D, I D, Sp VO,Sp 011

17 1. stupeň 2. stupeň ŠVP ZŠ Chotíkov 4. UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ŠUP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk ,5 3+0, NJ Německý jazyk M Matematika I Informatika ,5 0, Prv Prvouka Přv Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis VO Výchova k občanství F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova VZ Výchova ke zdraví TV Tělesná výchova SP Svět práce Celková časová dotace

18 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Umění a kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov První stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 4 4 Vlastivěda 4 4 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 7 7 Tělesná výchova Svět práce 5 5 Minimální časová dotace

19 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k e zdraví Tělesná výchova Člověk a Svět práce Disponibilní hodiny Člověk a společnost Člověk a příroda Umění kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov Druhý stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 8 8 Výchova k občanství 3 3 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 6 6 Výchova ke zdraví 2 2 Tělesná výchova 8 8 Svět práce 3 3 Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace

20 4. 2. POZNÁMKY UČEBNÍMU PLÁNU Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň (14 hodin) byla využita v těchto předmětech: Český jazyk a literatura 4 vyučovací hodiny Anglický jazyk 3 vyučovací hodiny Matematika 5 vyučovacích hodin Prvouka 2 vyučovacích hodiny Celkem 14 vyučovacích hodin Disponibilní časová dotace pro 2.stupeň (24 hodin) byla využita v těchto předmětech : Český jazyk a literatura 5 vyučovacích hodin Anglický jazyk 3 vyučovací hodiny Německý jazyk 6 vyučovacích hodin Matematika 5 vyučovacích hodin Chemie 1 vyučovací hodina Fyzika 1 vyučovací hodina Přírodopis 1 vyučovací hodina Zeměpis 2 vyučovací hodiny Celkem 24 vyučovacích hodin Cizí jazyk - Anglický jazyk. Další cizí jazyk - Německý jazyk. Obsahové vymezení, organizační podmínky aj. je uvedeno v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 015

21 5. UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1., 2. ročník 8 hodin týdně 3. ročník 9 hodin týdně 4. a 5. ročník 7 hodin týdně. Celková časová dotace na 1.stupni činí 39 hodin (z toho 4 disponibilní) Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě; k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností; vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, internet pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj. MuV, VMEGS. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura jsou nejčastěji plněna tato průřezová témata: OSV, MeV, Formy práce: frontální, skupinová, soutěž, hra, samostatná práce, poslech, beseda, řízená reprodukce. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke stálému zdokonalování psaní, vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu, motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu 016

22 Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodnění svých závěrů, učíme žáky vzájemnému respektu, pomoci a radě práci žáků hodnotíme způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu ukazujeme žákům, jak prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální práci ve skupinách organizujeme tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů, vedeme žáky k respektování pokynů učitele Kompetence občanské vedeme žáky ke zvládnutí situace i ve vyhraněných situacích pro žáky s poruchami učení jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní vedeme žáky k organizování a plánování učení požadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 017

23 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti pozná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, hlásky správně je přečte, vysloví a napíše čte slabiky, slova hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací písmena, hlásky slova, věty čtení Ročník: 1. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti tvoří jednoduché věty rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat naslouchání věcné čtení v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči dokáže recitovat básničku poezie volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích dokáže dramatizovat jednoduchý text vyjadřovací schopnosti OSV Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti) na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vytvoří jednoduché věty vyjadřovací schopnosti OSV Sebepoznání a sebepojetí (co o sobě vím a co ne) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním chápe způsob sezení při psaní základní hygienické návyky píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev rozlišuje psací a tiskací písmena píše psací písmena velké a malé abecedy napíše slabiky, slova, jednoduché věty přepíše tiskací písmeno do psané podoby píše diktát jednotlivých slov a vět psaní seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy vyjadřovací schopnosti 018

24 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky skládá slabiky, slova čtení čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku naučí se zpaměti básničku poezie OSV Komunikace (cvičení empatického a aktivního naslouchání) 019

25 Ročník: 2. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu čtení porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchá přednesu naslouchání respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchá druhému praktické naslouchání OSV Komunikace (cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost dbá na správnou intonaci, výslovnost OSV Komunikace (technika řeči, výraz řeči) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení vytvoří ze slov smysluplné věty zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů slovo, věta písmena seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy vypráví děj mluvený projev MeV Práce v realizačním týmu (utváření týmu) rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky pozná párové souhlásky spodobu na konci slov rozdělí slova na slabiky rozdělí slovo na konci řádku rozlišuje a vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé, obojetné souhlásky hlásky, slabiky, slova zvuková stránka jazyka porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk slovní zásoba 020

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3. CHARAKTERISTIKA

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HABRY V ZAHRADÁCH 18, 582 81 HABRY Obsah: Identifikační údaje název ŠVP předkladatel zřizovatel platnost dokumentu Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel: 224

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon,

Edisonova 40, Praha 10-Petrovice. Dopplerova 351, Dopplerova 351-nový pavilon, Z Á K L A D N Í Š K O L A P R A H A - P E T R O V I C E Edisonova 40, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351, Praha 10-Petrovice Dopplerova 351-nový pavilon, Praha 10-Petrovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MALÁ ŠKOLA PÉČE O KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY 1 Dokument vstupuje v platnost dne 31.8.2007 Razítko školy Mgr. Zdeněk Vinklář. ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE CESTA ZA POZNÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PLATNOST DOKUMENTU OD 1. 9. 2013 Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště ADRESA 687 12 Bílovice 440 KONTAKTY tel. 572 587 185 zsbilovice@uhedu.cz zs.bilovice.indos.cz ŘEDITEL

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více