ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV KUPOLE č.j.300/2013 Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov

2 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 02

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky učebnímu plánu UČEBNÍ OSNOVY První stupeň Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Druhý stupeň ČESKÝ jazyk A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický Jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu DALŠÍ Cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení žáků PŘÍLOHA 1 PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA 2 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PŘÍLOHA 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V CHOTÍKOVĚ PRO SPECIÁLNÍ TŘÍDY

6 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa školy: Chotíkov 173, Chotíkov Jméno ředitelky: Mgr. Zuzana Houdková Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavlína Spoustová Kontakty: , cz IČO: IZO: Zřizovatel Název: Obec Chotíkov Adresa: Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, Chotíkov Kontakty: , cz Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitelky Razítko školy 1

7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Chotíkov, nedaleko města Plzně. Škola vzdělává 190 žáků ve třídách s průměrným počtem 20 žáků. Výuka probíhá v 10 třídách, v 9 třídách je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v jedné třídě je vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením. V budově školy je 10 učeben, počítačová učebna a tělocvična. Součástí školy je budova školní družiny, jídelna s kuchyní a velká zahrada se školním hřištěm. Pro výuku tělesné výchovy využíváme rovněž fotbalové hřiště, které je nedaleko školy. Školní družina má kapacitu 120 žáků. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů, kteří jsou převážně zkušenými pedagogy s praxí delší 15 let. 73% učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, koordinátor školního vzdělávacího programu a koordinátor ekologické výchovy. Pedagogové jsou proškoleni v rámci DVPP v akreditovaných programech MŠMT se zaměřením na ICT problematiku, jazykové dovednosti, na metodiku a odborné znalosti, autoevaluaci školy, výchovné poradenství a metodiku prevence patologických jevů. Učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech. Ve třídě pro žáky s lehkým mentálním postižením pracuje speciální pedagog. Výchovný poradce koordinuje spolupráci při výchovných problémech mezi školou, žáky, rodinou a orgány státní správy. Provoz školní družiny zajišťují 4 vychovatelky, které zajišťují ranní i odpolední provoz. Charakteristika žáků Většina žáků je místní z obce Chotíkov. Do školy rovněž dojíždějí žáci z okolních obcí a města Plzně. Máme dobré zkušenosti s nadanými žáky i s integrací žáků se SPUCH, ale i s žáky s jiným zdravotním postižením. Dlouhodobé projekty Škola se zapojuje do projektů vyhlašovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje, Ministerstvem školství, mládeže a sportu a Evropskými sociálními fondy. Pořádáme školní projekty jako je škola v přírodě, lyžařský kurz pro 6.,8.,9.ročník, plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník, bruslení pro 1.-9.ročník, dopravní výchovu, vyhlašujeme ekologické, sportovní a estetické projekty. 02

8 Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, kulturních akcí, poznávacích výletů a pracují na projektech zaměřených na tvorbu třídního kolektivu a posilování ekologického smýšlení. 03

9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Název ŠVP KUPOLE vznikl spojením počátečních písmen slov vystihujících naše cíle výchovy a vzdělávání - Kreativnost, Uplatnitelnost, Pracovitost, Otevřenost, Lidskost, Efektivnost. Zaměření školy je všeobecné. Jsme plně organizovaná venkovská škola od 1.do 9.ročníku pro žáky obce Chotíkov a žáky dojíždějící z okolních obcí a Plzně. Snadná dostupnost plzeňských škol je pro nás velkou konkurencí. Proto se snažíme nabídnout podmínky rodinné školy s péčí o žáky nadané i žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky s lehkým mentálním postižením jsou otevřeny třídy pro základní vzdělávání pro žáky s lehkým mentální postižením VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie směřující ke kompetenci učení - zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků - využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků - umožňujeme žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky Strategie směřující ke kompetenci řešení problémů - nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení - žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů Strategie směřující ke kompetenci komunikativní - žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace (samostatná práce, projekty, referáty apod.) - vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu vlastních výstupů ( časopis, webová stránka, prezentace, ) Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální - důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli - od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci - žákům je poskytována možnost, dle svého uvážení projevit své pocity a nálady 04

10 Strategie směřující ke kompetenci občanské - zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života - škola pořádá akce připomínající lidové tradice - nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, apod...) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům Strategie směřující ke kompetenci pracovní - různými formami (exkurze, film, beseda ) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a ovolbě vhodného dalšího studia - zapojujeme žáky do přípravy školních projektů - žádnou prací žáky netrestáme ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu) Z důvodu zdravotního postižení nebo jiného znevýhodnění bude uplatňována při vzdělávání těchto žáků kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Rovněž bude vytvářeno podnětné a vstřícné školní prostředí, které umožní žákům rozvoj vnitřního potenciálu a podpoří jejich sociální integraci a bude je směrovat k celoživotnímu učení odpovídajícímu budoucímu pracovnímu uplatnění VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Nezbytnou podmínkou zařazení zdravotně postiženého žáka do běžné třídy je jednoznačné doporučení integrace oprávněným školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Druh a stupeň zdravotního postižení je určujícím faktorem pro všechna opatření, jež umožní žákovi začlenit se optimálně do vzdělávacího procesu. Pokud to bude zdravotní postižení vyžadovat, bude škola jednat o zajištění dalšího pedagoga, případně podpůrné 05

11 asistenční služby Cílem je pomoci žákovi dosáhnout maxima rozvoje osobních vloh v rozsahu, jež umožňuje dané zdravotní postižení. Využívané metody se zaměřují na usnadnění vzdělávání žáků a rozvíjení jejich osobnosti (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, volní vlastnosti, motivace). Pro dosažení dobrých výsledků při reedukaci je kladen důraz na aktivní účast žáka, jeho rodičů i učitele, na rozvíjení celé osobnosti žáka, a na pozitivní přístup. V případě, že žák opakovaně selhává ve výuce, objevují se u něho specifické chyby a projevy typické pro vývojové poruchy učení a chování, uvědomí vyučující výchovného poradce a zákonné zástupce žáka. Výchovný poradce posoudí míru problému a spolu s vyučujícím navrhnou zákonným zástupcům vyšetření žáka v oprávněném školském poradenském zařízení. V zájmu zákonných zástupců dítěte je poskytnout škole písemnou zprávu včetně doporučení, aby škola mohla žákovi poskytnout odpovídající péči. Pokud rozsah vývojových poruch učení žáka opravňuje k udělení statutu integrovaného žáka, mohou zákonní zástupci žáka podat žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu. Je-li žádost formálně správná a je doložená platným doporučením oprávněného školského poradenského zařízení, ředitel školy žádosti vyhoví. Povolení se vydává vždy na jeden školní rok. Vyučující pro žáka zpracují individuální vzdělávací plán. Žák má právo na specifické pomůcky, které jsou mu poskytovány a finančně hrazeny školou. Individuální vzdělávací plán kontroluje oprávněné školské poradenské zařízení, které doporučení k integraci vydalo. Koordinaci zajišťuje výchovný poradce VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Škola vychází z diagnostiky zdravotního znevýhodnění od odborného lékaře a oprávněného školského poradenského zařízení. Žáci jsou integrováni do běžných tříd a konkrétní realizace vzdělávacího procesu je postavena na konkrétní identifikaci a popisu vzdělávacích potřeb žáka a formulována v individuálním vzdělávacím plánu. Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zabezpečovány tyto podmínky: - uplatnění principu diferenciace a individualizace při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohlednění druhu, stupně a míry znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka - podpora nadání a talentu žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP - spolupráce se zákonnými zástupci žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání - rozšiřování spolupráce školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se SVP - spolupráce s ostatními školami majícími zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP 06

12 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM Počet žáků patřících do této skupiny se stále zvyšuje. Někteří z těchto žáků se bez vážnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka, což je příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik, u nichž vzdělávání neprobíhá v jejich mateřském jazyce. Pozornost bude proto u těchto žáků věnována osvojení českého jazyka, ale i seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně bude zajištěna těmto žákům možnost získávat v průběhu školní docházky i takové informace, které jim umožní vybírat si z nich prvky pro budování své vlastní identity. K tomu bude doplněn vzdělávací obsah specifickými materiály o historii, kultuře a tradicích jejich národnosti. Dlouhodobým úkolem bude integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. ŠVP počítá s vypracováním individuálně vzdělávacích plánů pro tyto žáky, které vycházejí z dobré znalosti rodinného prostředí a využívají výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je škola připravena poskytnout tyto potřebné podmínky (RVP): - individuální nebo skupinovou péči - pomoc asistenta pedagoga - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni. Podle nadání mohou tito žáci v některých hodinách pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáky s mimořádným nadáním posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření s těmito žáky pracujeme. U vzdělávání mimořádně nadaných žáků preferujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů. Ve vyučovacích 07

13 hodinách jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, uměleckou školou či sportovními oddíly. Mimořádně nadané dítě lze na žádost rodičů (zákonného zástupce) přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Žákovi s mimořádným nadáním může ředitel škol na žádost zákonných zástupců povolit vzdělávání podle individuálního plánu ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Začlenění průřezových témat je řešeno integrací obsahu průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, doplněného o dva projektové dny ročně na 1. a 2.stupni. K jednotlivým průřezovým tématům bude probíhat 2x ve školním roce projektový den pro 1. i 2.stupeň zvlášť. Témata projektových dnů budou aktualizována v tematických plánech na daný školní rok a upřesněna v plánech práce. Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu OSV/ ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace M, M Sp,Aj I,Aj Tv,M,F,Čj, Tv,M,F,VO, VZ,F,Vv VO,M,F,D, Hv Aj D,M,Aj, VZ Vv,D, Nj,M, Nj,Čj,D,Sp, Nj,Sp Aj Čj Z,Ch,M Ch,M, Z Čj, Aj Tv Aj VO, Aj, I, VO, I VZ,Sp VO,Sp,Ch VZ Sp Hv Tv Aj Tv, Aj Tv VZ,Sp Sp,Ch Psychohygiena Tv Vl Hv, Sp VZ,M M,Aj Kreativita Vv, Sp, Vv Vv, Sp Hv I, Tv Tv,Sp,M, Čj, Aj, I, D Tv, VO, M, F, Aj, I, D Tv,Sp, M,Čj, Tv,Sp,Vv Ch Poznávání lidí Vv Vv VZ,Čj,D, Z, Aj D,VO,Z, Aj VZ,Čj,D,Z, Aj, Sp VO,Vv,D,Z Mezilidské vztahy Komunikace Čj, Aj Aj Tv, Vl Aj VZ,Sp,D, Aj Nj,D,VO, I Aj,Nj,D,Sp VO, Nj, Sp Čj, Čj, Čj, I, Sp,Čj,Aj M, Nj, Čj, I VZ,M,F,Sp,,,Nj,Sp,VO, Aj Aj Vv Vv Nj,Čj,Ch Ch, 08

14 Hv Sp Aj AJ Tv Kooperace a Sp Hv, Tv M M,F, Tv,F,Ch Tv,M, kompetice Sp, VO,Ch, Řešení M M, M M M, F, Tv, M,F, Čj F,Vv, Čj, Sp, M, Sp problémů a Tv Aj, Sp Ch, M, Př Ch rozhodovací dovednosti Hodnoty, Vl Tv Tv, Čj Tv Tv,VO postoje, praktická etika VDO/ ročník Občanská Prv Prv Prv Vl,Tv VO, VO, Nj, Tv Čj, Sp Nj, společnost a VZ, Tv Ch, Tv VO,Sp, škola Ch, Tv Občan, Hv Př,Vl VO VO Sp VO,Sp občanská společnost a stát Formy Vl Vl VO, VO, participace občanů v politickém životě Principy Vl VO, Z VO demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS/ ročník Evropa a svět nás zajímá Aj Aj Aj Aj,Vl,Hv,Tv VO,D, Z Aj,Nj,D,VO, Z, Hv Aj,Nj, D,Sp,Ch, Z VO, D,Aj,Nj, Ch 09

15 Objevujeme Vl,Hv Vl,Aj VO,Aj Aj, Vv Tv,Nj, Tv,VO, Aj Evropu a svět Aj Čj, Aj Jsme Evropané Čj,Vl VO, Čj Hv Čj, Ch VO,Vv,Ch MuV/ ročník Kulturní diference Hv Vl,Aj Čj,D, Aj D,VO,Nj, Aj,Nj, Nj,D,VO Aj, Prv Čj Čj,D Lidské vztahy Prv Prv Čj Aj Aj Př,Vl Aj VO,Čj, Sp,D, VO,Aj,Nj, Čj,D VZ,Nj, Čj,D VO,Aj,Nj, D Aj, VZ Etnický původ Prv Sp Čj,Sp Př,Vl VO, Aj VO, D Aj, Př Hv Multikulturalita Aj Vl VZ,D, Aj,Nj,VO, Aj,Nj,D, VO,Nj,D,Vv Aj Čj VZ Princip sociálního smíru a solidarity Př,Vl D, Aj D,Aj, VZ VO,D EV/ ročník Ekosystémy Prv Př,Vl Př,Vl Př,Z VO,Př,Z F,Př,Z,Ch VO,Př,Z,Ch, Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Prv Př,Vl VO,D,Vv, VO,Př,Z Př,Ch VO,Sp,Př,Z Sp VZ Ch Př,Z Př,Vl Aj VO, D, Př VO,D Př,Z, Aj VZ,F,D, Sp Př,Z,Ch, Čj, Aj Hv,Tv Sp M, Př,Vl Př,Vl,Sp VO,Sp, D, VO,D Tv,F,Čj,D, Prv Př,Z Př,Aj Sp,Př,Z, Ch, Aj D,VO,Př,Z, Ch, Aj, F Tv,F,Vv,VO, D, Nj.Sp Př,Z,Ch MeV/ ročník Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Čj Čj Čj VO,Vv,Čj, I, Hv Vv,Čj, Aj, I Čj Čj, Aj 010

16 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj,M Čj, M Nj,Čj, I, Nj, Čj, Hv Nj.Čj Aj Čj VO,Čj Čj Čj Vv Vv Vv Hv Čj Čj, I Čj I Čj Čj,VO, I Vv,Čj,Sp Čj,VO Ch Ch Čj Čj Čj, Aj, I Nj, Čj, Aj Čj Čj Čj Tv Tv,Čj,VO, Tv,Čj, Tv,Čj, VZ, Tv,Čj,D, D,M,Sp VO,D, I D, Sp VO,Sp 011

17 1. stupeň 2. stupeň ŠVP ZŠ Chotíkov 4. UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU ŠUP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk ,5 3+0, NJ Německý jazyk M Matematika I Informatika ,5 0, Prv Prvouka Přv Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis VO Výchova k občanství F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova VZ Výchova ke zdraví TV Tělesná výchova SP Svět práce Celková časová dotace

18 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Umění a kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov První stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 4 4 Vlastivěda 4 4 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 7 7 Tělesná výchova Svět práce 5 5 Minimální časová dotace

19 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k e zdraví Tělesná výchova Člověk a Svět práce Disponibilní hodiny Člověk a společnost Člověk a příroda Umění kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov Druhý stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis 8 8 Výchova k občanství 3 3 Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 6 6 Výchova ke zdraví 2 2 Tělesná výchova 8 8 Svět práce 3 3 Volitelné předměty 0 0 Minimální časová dotace

20 4. 2. POZNÁMKY UČEBNÍMU PLÁNU Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň (14 hodin) byla využita v těchto předmětech: Český jazyk a literatura 4 vyučovací hodiny Anglický jazyk 3 vyučovací hodiny Matematika 5 vyučovacích hodin Prvouka 2 vyučovacích hodiny Celkem 14 vyučovacích hodin Disponibilní časová dotace pro 2.stupeň (24 hodin) byla využita v těchto předmětech : Český jazyk a literatura 5 vyučovacích hodin Anglický jazyk 3 vyučovací hodiny Německý jazyk 6 vyučovacích hodin Matematika 5 vyučovacích hodin Chemie 1 vyučovací hodina Fyzika 1 vyučovací hodina Přírodopis 1 vyučovací hodina Zeměpis 2 vyučovací hodiny Celkem 24 vyučovacích hodin Cizí jazyk - Anglický jazyk. Další cizí jazyk - Německý jazyk. Obsahové vymezení, organizační podmínky aj. je uvedeno v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 015

21 5. UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1., 2. ročník 8 hodin týdně 3. ročník 9 hodin týdně 4. a 5. ročník 7 hodin týdně. Celková časová dotace na 1.stupni činí 39 hodin (z toho 4 disponibilní) Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě; k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností; vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, internet pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj. MuV, VMEGS. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura jsou nejčastěji plněna tato průřezová témata: OSV, MeV, Formy práce: frontální, skupinová, soutěž, hra, samostatná práce, poslech, beseda, řízená reprodukce. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke stálému zdokonalování psaní, vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu, motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu 016

22 Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodnění svých závěrů, učíme žáky vzájemnému respektu, pomoci a radě práci žáků hodnotíme způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu ukazujeme žákům, jak prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální práci ve skupinách organizujeme tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů, vedeme žáky k respektování pokynů učitele Kompetence občanské vedeme žáky ke zvládnutí situace i ve vyhraněných situacích pro žáky s poruchami učení jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní vedeme žáky k organizování a plánování učení požadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 017

23 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti pozná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, hlásky správně je přečte, vysloví a napíše čte slabiky, slova hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací písmena, hlásky slova, věty čtení Ročník: 1. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti tvoří jednoduché věty rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat naslouchání věcné čtení v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči dokáže recitovat básničku poezie volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích dokáže dramatizovat jednoduchý text vyjadřovací schopnosti OSV Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti) na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev vytvoří jednoduché věty vyjadřovací schopnosti OSV Sebepoznání a sebepojetí (co o sobě vím a co ne) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním chápe způsob sezení při psaní základní hygienické návyky píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev rozlišuje psací a tiskací písmena píše psací písmena velké a malé abecedy napíše slabiky, slova, jednoduché věty přepíše tiskací písmeno do psané podoby píše diktát jednotlivých slov a vět psaní seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy vyjadřovací schopnosti 018

24 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky skládá slabiky, slova čtení čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku naučí se zpaměti básničku poezie OSV Komunikace (cvičení empatického a aktivního naslouchání) 019

25 Ročník: 2. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu čtení porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti naslouchá přednesu naslouchání respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru naslouchá druhému praktické naslouchání OSV Komunikace (cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání) pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost dbá na správnou intonaci, výslovnost OSV Komunikace (technika řeči, výraz řeči) píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení vytvoří ze slov smysluplné věty zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů slovo, věta písmena seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy vypráví děj mluvený projev MeV Práce v realizačním týmu (utváření týmu) rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky pozná párové souhlásky spodobu na konci slov rozdělí slova na slabiky rozdělí slovo na konci řádku rozlišuje a vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé, obojetné souhlásky hlásky, slabiky, slova zvuková stránka jazyka porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk slovní zásoba 020

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 2. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

I. Sekaniny 1804 Český jazyk

I. Sekaniny 1804 Český jazyk 1 stupeň I. Sekaniny 1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje na 1.stupni jako samostatný předmět

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více