Kam kráčíš jindřichovická pošto?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam kráčíš jindřichovická pošto?"

Transkript

1 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Kam kráčíš jindřichovická pošto?... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 2 Ve zkratce... 5 Škola Plavu si ani nevím jak... 4 Školu navštívil myslivec Různé Optimalizace veřejné dopravy... 4 Historie Letní pionýrské tábory... 8 Spolky SDH Jindřichovice Sport Vánoční šipkový turnaj... 8 Novoroční ping-pongový turnaj Počasí v roce 2009 a Akce na prosinec a leden Diskotéky na statku... 7 Kalendárium...12 Poplatky...12 Obecní knihovna...12 Prodej chovné drůbeže...12 V rukou držíte první vydání Jindřichovických listů v roce Téměř každý rok s sebou přináší nové a nové úkoly a současně se do něj přenášejí výzvy z let minulých. Budeme muset řešit i situace, které naší obci připravily jiné subjekty. Na jiném místě tohoto vydání se dozvíte podrobnosti k připravovaným vizím České pošty s. p., nebo Koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje. Jsou to důležitá témata, které nelze řešit bez naší spolupráce. Bez zpětné reakce bude rozhodování složitější a bude pak záviset pouze na samosprávě, jaké informace bude mít z okruhu lidí, se kterými se stýká. Součástí vydání je i anketa. Využijte možnost vyjádřit se k danému tématu, protože jedině tak získáme kvalitní podklad pro další jednání a hledání cest, kterými se budeme ubírat. Závěrem bych nám všem popřál, abychom se co nejdříve dočkali jarních slunečných dní, protože těch zimních jsme si myslím užili víc, než se většině z nás líbilo. Pavel Novotný Váš starosta Kam kráčíš jindřichovická pošto? Pošta v Jindřichovicích za dobu své existence zažila celou řadu podob svého provozu. Ten současný je obecně známý. Pobočka je otevřena jednu hodinu dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Česká pošta nyní přichází s novým projektem Partner. Co to znamená? Tato organizace hledá partnera, který by za finanční příspěvek provozoval poštovní služby. V praxi to zjednodušeně vypadá tak, že místo zaměstnance pošty, by poštu provozoval soukromý subjekt a měsíčně by od České pošty dostával zaplaceno. Kolik? Jsou různé úrovně poskytování služeb a podle toho se odvíjí i finanční odměna. V případě naší obce jsou dvě varianty. Pří úrovni tzv. Partner I., kdy jednou z podmínek je provozování pošty minimálně 3 hodiny denně, je měsíční odměna zhruba Kč. V případě Partnera II. musí být pošta v provozu minimálně 5 hodin denně a měsíční odměna je zhruba Kč měsíčně. U obou stupňů je rozsah služeb v přibližné úrovni jako doposud. Je evidentní, že to jsou částky, za které se to prostě dělat nedá. V současné době tedy ČP hledá někoho, kdo se chytí. Jednou z představ je, že by partnerem mohla být obec. Nedovedu si to ovšem za těchto finančních podmínek představit. Na obce jsou kladeny nové a nové povinnosti ze všech institucí, ať již státních, polostátních, nebo soukromých. Pokud není něco finančně výhodné, buď to zrušíme, nebo přehodíme na obec. Ta to doplatí. Je to celkově cesta do pekel. Postupně doplácíme téměř na vše. Dopláceli bychom i zde. Pro obec by to znamenalo zřízení nového pracovního místa, se vším co k tomu náleží, ale především by to znamenalo další trvalé finanční zatížení. Peníze nám vždy budou chybět jinde. Jsem přesvědčen, že jsme doposud dělali vše, aby pošta ve formě jakou známe, zůstala zachována. Neúčtujeme nájemné ani teplo v prostorech, které pošta využívá. Nemá tedy žádné další náklady. V žádném případě však nehrozí, že bychom o poštovní služby přišli. Tak malá naše obec zase není a navíc se situace netýká jen nás. Na některém z následujících jednání starostů frýdlantska, bude přizván i manažer libereckého obvodu České pošty, s. p. a věřím, že obce frýdlantska budou v této situaci jednotné. V naší obci již jednání proběhlo a v polovině dubna proběhne kolo druhé. Možná, že budeme již znát odpověď na otázku v nadpisu tohoto příspěvku. Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovicko-teplický klip Mačkej mě Určitě stojí za zmínku, že jindřichovicko-teplický klip, Mačkej mě, který jsme zde společně natáčeli v loňském roce, podstoupil hodnotící zkoušku v televizním pořadu ROCKPARÁDA na TV PUBLIC. V lednovém kole zvítězil a postupuje do kola únorového. Takže držme pěsti Pavel Novotný, starosta 1

2 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jindřichovice pod Smrkem v hod. Přítomní : Pavel NOVOTNÝ, Ing. Luboš SALABA, Luboš MAUER, Lubomír LE- ŽOVIČ, Petr FORMAN, Michal KRAUSE, Jiří ZEZULKA, Martin VONDRÁČEK, Jiří BURSA (9 členů ZO) Přítomno: 13 občanů Další přítomní: Otto NOVOTNÝ (referent OÚ) zapisovatel 1. Úvod, zahájení 2. Kontrola plnění úkolů 3. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru 4. Stanovení místních poplatků na rok Úprava rozpočtu k Dotace z OFŽP 7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce 8. Revitalizace rybníka a Jindřichovického potoka 9. Různé 10. Závěr 1. Úvod, zahájení Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Pavel Novotný. Konstatoval, že ZO je usnášeníschopné. V úvodu následovalo složení slibu zastupitele p. Martina Vondráčka, který nebyl z pracovních důvodů na ustavujícím zasedán přítomen. Po složení slibu do rukou starosty obce, seznámil starosta zastupitele s programem jednání a vyzval je k případnému připomínkování. Usnesení: ZO schvaluje program jednání bez úprav. Hlasování: (Usnesení bylo přijato) Volba ověřovatelů zápisu: Luboš Mauer a Jiří Zezulka. hlasování: (Usnesení bylo přijato) 2. Kontrola plnění úkolů Z předchozího ZO vyplynuly tyto úkoly: Kurty (popruhy) bylo řešeno s odpovědnými řidiči traktorů, kteří svážejí klestí na výrobu štěpky. Je ovšem především povinností řidiče dopravního prostředku, aby převážel náklad v souladu se zákonem o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Retardér u ZŠ byl zkrácen (seříznut) tak, aby mohla volně odtékat voda ze silnice. Cesty žádost o dotaci na povodňově škody byla podána na MMR ČR. 3. Volba předsedy kontrolního výboru (KV) a členů výboru Starosta navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Martina Vondráčka a za členy kontrolního výboru Michala Krauseho a Luboše Mauera. Jmenovaní se svou kandidaturou souhlasí. Následně dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasování o volbě předsedy KV Martin Vondráček. hlasování: (Usnesení bylo přijato) Hlasování o volbě člena KV Michal Krause hlasování: (Usnesení bylo přijato) Hlasování o volbě člena KV Luboš Mauer hlasování: (Usnesení bylo přijato) Předsedou kontrolního výboru se stal Martin Vondráček a členy Michal Krause a Luboš Mauer. 4. Stanovení místních poplatků na rok 2011 Starosta přednesl návrh určení výše místních poplatků za psa a za svoz odpadu. Jedná se o poplatky ve stejné výši jako v roce a) Poplatek za psa 60 Kč a za každého dalšího psa 100 Kč. hlasování: (Usnesení bylo přijato) b) Poplatek za svoz odpadu dle OZV č. 2/2003: - podle čl. 3 odst. 1) 500 Kč (základní sazba), - podle čl. 3 odst. 2) 250 Kč (snížená sazba), hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO stanovuje výši místních poplatků v předloženém znění. 5. Úprava rozpočtu k Zastupitelům byla předložena přehledová tabulka úpravy rozpočtu k Pan Bursa vznesl dotaz, zda tyto úpravy projednal Finanční výbor. Starosta odpověděl, že konečnou úpravou rozpočtu byl pověřen na předchozím jednání ZO zastupitelstvem obce. S úpravou seznámil předsedu finančního výboru. hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO bere na vědomí předloženou úpravu rozpočtu k Dotace z OFŽP Manželé Jíří a Anna Sedláčkovi, bytem Jindřichovice pod Smrkem č.p. 132 podali žádost o dotaci z OFŽP na nový teplovodní kotel. Specifikace tohoto kotle umožňuje spalovat jak fosilní paliva (uhlí) tak i dřevo. Celková investice činí Kč. V případě schválení se jedná o dotaci ve výši Kč. Místostarosta podotkl, že ve specifikaci kotle je umožněno spalovat jak uhlí, tak i dřevo. Zde bychom se mohli dostat do rozporu se směrnicí OFŽP. K této problematice se následně vyjádřil každý ze zastupitelů a bylo rozhodnuto o odložení projednání žádosti. Žádost musí splňovat podmínky pro poskytnutí příspěvku. Jedním ze smyslů zřízení Obecního fondu životního prostředí je zlepšování ovzduší v obci. Tedy např. přeměna paliva např. z uhlí na dřevní hmotu. Návrh na odložení projednání žádosti. Hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO odkládá projednání žádosti manželů Sedláčkových o dotaci z OFŽP na nový teplovodní kotel z důvodu nesouladu žádosti s podmínkami OFŽP pro poskytnutí příspěvku. Žadatelé doloží v souladu se směrnicí OFŽP způsob přeměny vytápění (přechod z fosilních paliv na biomasu). 7. Prodej pozemků ve vlastnictví obce Usnesením ZO č. 4/2006 ze dne byl schválen prodej pozemků p.č. 1041/5 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 a p.č. 1041/13 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2. Jedná se o zbývající dvě volné parcely ve výstavbě nízkoenergetických rodinných domů. O odkoupení těchto předmětných parcel požádali dvě žadatelky, paní Adamová (1041/5) a paní Lindenthalová (1041/13), které mají zájem na pozemcích postavit rodinný dům k trvalému bydlení. Záměr prodeje těchto pozemků byl zveřejněn opětovně od do Prodej parcel by proběhl formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a samotný prodej bude realizován po dokončení stavby. Pan Forman vznesl dotaz na způsob prodeje, zda bude kupní cena uhrazena hradit ihned po uzavření BSK. Starosta odpověděl, že buď bude s každou žadatelkou uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a zároveň nájemní smlouva na pozemek a to v délce trvání 5 let. Po dobu trvání BSK bude hrazeno nájemné za pozemek a kupní cena bude uhrazena při prodeji pozemku. Druhou variantou je, že částka bude uhrazena při podpisu BSK. V případě, že nedojde k naplnění smlouvy prodejem, bude žadatelce finanční částka vrácena po odečtení částky rovnající se nájmu za 5 let. Žadatel musí pak do 2 let od uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní zahájit na předmětné parcele výstavbu a to tak, aby byla stavba do 3 let od zahájení zkolaudována. Pokud nebude stavba do pěti let po uzavření BSK zkolaudována, zůstane pozemek i nadále obci a smlouva o smlouvě budoucí kupní se ruší. Pokud však budou podmínky obou těchto smluv splněny, tj. stavba postavena a zkolaudována, bude žadatelům prodán pozemek za cenu schválenou ZO. Tento systém používají např. v Novém Městě pod Smrkem a také u nás máme takto zasmluvněny 3 parcely. Dále bylo přikročeno k hlasování o prodeji parcel: a) p.č. 1041/5 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 za cenu Kč a to žadatelce pí. Adamové. hlasování: (Usnesení bylo přijato) b) p.č. 1041/13 v k.ú. Jindřichovice pod Smrkem o výměře m2 za cenu Kč a to žadatelce pí. Lindenthalové. hlasování: (Usnesení bylo přijato) ZO schvaluje prodej předmětných pozemků jednotlivým žadatelkám a to formou uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. 2

3 8. Revitalizace rybníka a Jindřichovického potoka Na minulém ZO byl starosta pověřen jednáním s Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o. k získání dotace z Operačního programu životního prostředí OSA VI zlepšování stavu přírody a krajiny, poskytovatel MŽP ČR. Po doložení podkladů, k projektu proběhlo 11. ledna na OÚ veřejné jednání, na kterém byl představen záměr obce a pracovní návrhy projektu. Toto představil Ing. Arch. David z firmy Projektový ateliér DAVID, s.r.o. ve spolupráci s p. Dobrovodským z Agentury regionálního rozvoje, s.r.o. Z důvodu podání žádosti na realizaci projektu a ukončení příjmu žádostí do 31. března 2011, musí být do této doby zpracován projekt. Schválení projektu a jeho podání s sebou nese i vyčlenění finančních prostředků na přípravu 1. fáze projektu k podání žádosti a to do výše Kč. Jedná se o uznatelný náklad, který bude v případě přidělení dotace obci proplacen. Pan Zezulka se dotázal, kdo bude hradit náklady na projektovou činnost. Starosta odpověděl, že tyto náklady hradí obec ze svého rozpočtu, tzv. předfinancování a v případě přidělení dotace se toto obci zpět proplatí. Šance na získání dotace na projekt, tak jak byl představen (záměrem je obnovit původní stav rybníka včetně revitalizace toku) je značná a z Operačního programu OSA VI jsou náklady hrazeny následovně: 100 % nákladů na revitalizaci toku je hrazeno z dotace a dále je z dotace hrazeno 75 % nákladů na vodní plochu. Všichni přítomní na pracovním setkání se mohli přesvědčit, že projekt má šanci na úspěch. Pan Zezulka navrhuje finanční prostředky na revitalizaci rybníka použít na jiné důležitější věci v obci, svépomocí by jistě šlo vybagrovat bláto a cena by se jistě snížila. Pan Bursa prohlásil, že cena za projektovou dokumentaci se mu jeví jako vysoká a samotná investice na realizaci taktéž. Je riziko, že v případě neschválení projektu přijde obec o vynaložené finanční prostředky na projekt. Starosta zopakoval záměr obce a připomenul, že jedno vybagrování zde již proběhle ale z dlouhodobého hlediska, nemohlo být účinné, protože revitalizace rybníku musí být řešena jako celek spolu s revitalizací toku a vrátit do rybníku přirozené přítoky. Kdo se schůzky zúčastnil, mohl se dozvědět podrobnosti přímo od projektanta. Pan Bursa byl schůzce přítomen a jistě mu bylo na jeho otázky odpovězeno. Pan Ležovič odvětil, že svépomocí prováděné práce dle jeho názoru nemohou po materiálové a časové stránce přinést přílišnou finanční úlevu, neboť obec nemá techniku na bagrování dna rybníka a navíc by se takto nevyřešila revitalizace přítoku a odtoku. Pan Zezulka odborné postřehy chápe, ale není mu jasný princip revitalizace u hřiště. Přítok jistě potřebuje opravu, ale odtok tak jak je navržený ničemu neposlouží. Pan Bursa navrhuje vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace = návrh na podání žádosti o dotaci pouze na projekt a po jeho vypracovná podat žádost o finanšní prostředky na realizaci. Starosta zodpověděl dotazy a sdělil, že pokud bychom nechali vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci, tak nemůžeme stihnout podat žádost včas a celý projekt se minimálně o rok posune. Navíc výzvy k předkládání žádostí na vypracování projektových dokumentací se vyhlašují velmi sporadicky a v těchto případech výjimečně. Problém rybníka je dlouhodobý a je nutné jej řešit komplexně, ale je žádoucí jej už opravdu začít řešit. Nyní se nabízí možnost sehnat na něj finance. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předloženém panem Bursou. hlasování: (Návrh nebyl přijat). ZO zamítá návrh p Bursy na podání žádosti o dotaci na vypracování projektové dokumentace. Pan Forman sdělil, že k připomínkování projektu a jeho seznámení s ním měl každý možnost a proto se musí obec rozhodnout zda má zájem na obnovu původního stavu rybníka a vypracování žádosti. Starosta navrhl schválit usnesení ZO v tomto znění a hlasovat o něm: Návrh usnesení:zo schvaluje vypracování projektu a podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí OSA VI Zlepšování stavu přírody a krajiny a pověřuje starostu k jednání s Agenturou regionálního rozvoje, s.r.o. k získání dotace a současně vyčleňuje finanční prostředky na přípravu I. fáze projektu vypracování projektové dokumentace a podání žádosti ve výši do Kč včetně DPH. hlasování: (Návrh byl přijat) 9. Různé 1) MA 21 - Starosta seznámil zastupitele se změnou koordinátora procesu MA 21. Dosud tuto činnost prováděla Ing. Zuzana Svěrčinová, která se této funkce vzdala. Novou koordinátorkou procesu byla jmenována knihovnice pí. Miroslava Beranová. 2) Obec obdržela dopis z Kanceláře Sdružení obcí Libereckého kraje o výsledku finanční sbírky pro obce postižené povodněmi v roce Pro všechny obce se jedná souhrnně o částku Kč. Většina obcí se vzdala možnosti požádat o dotaci z finanční sbírky ve prospěch obcí, které byly povodněmi postiženy daleko citelněji. Navrhuje tedy, aby i obec Jindřichovice nepodávala žádost o dotaci ze sbírky a umožnila tak finace čerpat obcím, které povodeň zasáhla daleko citelněji. Návrh usnesení: Obec Jindřichovice pod Smrkem nebude žádat o dotaci ze sbírky SOLK na pomoc obcím zasažených povodněmi. Uvedené možnosti se obec vzdává ve prospěch obcí, které byly povodněmi zasaženy v daleko větší míře. hlasování: (Usnesení bylo přijato) 3) Dopravní spojení - Starosta informoval o skutečnosti, že v den zasedání ZO obdržel informace od společnosti KORID LK, s.r.o. která se zabývá koordinací veřejné dopravy v Libereckém kraji. Informace se týkají návrhu Optimalizace veřejné dopravy v oblasti Frýdlantského výběžku. Návrh KORIDu je následující: omezení provozu na železniční trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem z důvodu jejího nízkého využití a posílení autobusové dopravy v uvedené trase. Předpokládá se nárůst spojení autobusovou dopravou ze současných 4 párů spojů na párů spojů. Rovněž bude zajištěno spojení na Nové Město pod Smrkem. V budoucnu se plánuje rozšíření linky přes Dětřichovec. V následující době musí uvedený návrh projít připomínkováním veřejnosti. Návrh je zveřejněn na úřední desce a bude i součástí Jindřichovicích listů. 4) Pošta, dle prvotního jednání s Českou poštou, které proběhlo na OÚ, hledá Česká pošta s. p. partnera pro svůj projekt na provozování poštovních služeb. Představou České pošty je, že nabídne poskytování svých služeb za příslušnou finanční náhradu soukromému subjektu, který by poštu v obci provozoval. Dosud náš Česká pošta s konkrétní nabídkou neoslovila. Po obdržení jejich nabídky pak bude obec jednat tak, aby byla poštovní služba pro naše občany zajištěna. Pokud se České poště nepodaří sehnat partnera pro provozování poštovních služeb, bude muset obce zvažovat, zda tuto službu nepřevezme. Měsíční příspěvek od ČP s. p. by činil zhruba 10tisíc korun. Nabízí se tak úvaha zřízení nového pracovního místa s tím, že by půl úvazku hradila obec a půl úvazku pošta. Tato by zůstala v dosavadních prostorách. Tím, že by poštovní služby vykonával zaměstnanec obecního úřadu, který by současně mohl plnit úkoly i v rámci obce (příjem nájmů, poplatků, podatelna a podobně), byla by tak pošta vlastně otevřena v rámci úředních hodin obce. Tedy celý den pět dní v týdnu. 5) Dopravní značení, pan Zezulka vznesl dotaz na umístění dopravní značky zakazující vjezd vozidlům o hmotnosti nad 1,5 t na mostě u Šafaříků, toto dopravní omezení je často porušováno, jak popeláři tak i řidiči traktorů. Pan Bursa navrhuje vydat rozhodnutí o umístění této dopravní značky, aby byla obec v případném sporu ochráněna. Starosta odpověděl, že značka byla umístěna na základě doporučení statika a případné porušení této značky je vždy na odpovědnosti konkrétního řidiče. Obec zajistí vydání rozhodnutí o umístění této dopravní značky. Dotazy veřejnosti O. Fortelko reagoval na dotaz z minulého ZO týkající se špatně fungující propusti u jeho pozemku. Sdělil, že jedna z šachet je na jeho pozemku a druhá se nachází na pozemku obce a není v jeho majetku. Dříve na šachtě byla umístěna ocelová mříž, která však byla zcizena. Zimní údržba cest: Z řad občanů byly vysloveny kritické výtky a dotazy na údržbu komunikací po čas sněhové kalamity a posypu cest. Některé dotazy zodpověděl pan Zezulka, který se smluvně na údržbě cest v kritickém období podílel. Ohledně kritiky na zaměstnance obce starosta odpověděl, že tyto prověří a sjedná nápravu. Po skončení jednání poděkoval pan starosta občanům za účast a v 19:45 ukončil jednání ZO. Zapsal: Otto Novotný Ověřil: Luboš Mauer, Jiří Zezulka 3

4 Plavu si ani nevím jak...nejdřív jen prsa, potom znak Na podzim loňského roku děti z druhého až pátého ročníku jindřichovické školy absolvovaly plavecký výcvik v bazénu v Novém Městě pod Smrkem. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, nenaplníme kapacitu plaveckého výcviku každý rok, ale budeme bojovat, aby se nám to povedlo alespoň každý druhý. Poradili jsme si i s nesnadným úkolem, jak se do bazénu a zpátky dostat. Tam vlakem, zpátky jsme ale neměli spojení hromadnou dopravou. Proto pomohli se svými vozidly paní ředitelka Vondráčková, paní družinářka Kellerová, ochotná maminka paní Staščáková a Ottík Novotný s obecním pickupem. Všem jim velký dík. V letošním roce nastoupilo k výcviku dvanáct plavců, plavecký výcvik jich dokončilo jedenáct. Byli mezi nimi i úplní začátečníci, kteří se vody báli, ale zkušený pan plavčík Širc nenechal nikoho ve štychu (natož utonout). Zdatní plavci závodili, skákali a potápěli se, ti opatrnější plavali s destičkou, ale nutno dodat, že z některých původně neplavců jsou dnes již delfíni. Tímto ještě jednou děkujeme za péči pana plavčíka i paní Mlejnkové, která plavání organizovala a starala se o naše žaludky v místním bufetu. Z fotek se podívejme s trochou nostalgie, jak jsme si to všichni moc užili a budeme se těšit, jak si to s novou partou napřesrok zase zopákneme. Zuzana Svěrčinová, většinou neplavající leč povzbuzující pedagogický dozor 4

5 Ve zkratce Zimní údržba cest a Krajská správa silnic Myslím si, že situaci v jaké se ocitla naše obec v době sněhových kalamit, tu pamatuje málokdo. Nejde ani tak o úklid sněhu v naší obci, který se, až na dílčí výjimky dařilo uklízet. Spíš byl problém dostat se z obce, nebo zpět. Situace na řasnickém kopci byla bohužel katastrofická i v době, kdy se o nějaké kalamitní situaci nedalo mluvit. Považuji letošní údržbu přístupových cest do naší obce, jako silně nezvládnutou. Již při prvních problémech, byla obcí zaslána na Krajský úřad stížnost na žalostný stav příjezdových cest v zimním období a tím i na celkovou dopravní obslužnost vůbec. Situaci obec řešila i mediální cestou. 3. října je naplánována schůzka s provozním náměstkem ředitele KSSLK ing. Petrem Šénem s nímž budeme údržbu silnic, nejen v zimním období, řešit. Dotace na odstranění povodňových škod Obec 21. ledna podala žádost o dotaci na odstranění škod vzniklých při povodni v srpnu roku Předmětem žádosti je rekonstrukce mostku u Šafaříků a u Sommerů. Součástí žádosti je i rekonstrukce cest poničených při povodni. Požadovaná výše dotace je téměř 10 mil. korun. Uvidíme, zda budeme úspěšní. Revitalizace toku a rybníku Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na revitalizaci toku nad obcí a rybníku. Smyslem projektu je opět zadržet vodu v krajině a vrátit vodnímu toku přirozenou funkci, o kterou byl připraven násilnou meliorací a z potoku vymizel život. Věřím, že je to správný krok k tomu, aby byl opět plný ryb a raků a rybník byl opět takový, jaký jej pamatujeme před meliorací. Rybník přišel o přirozené přítoky a díky stojaté vodě umírá. Revitalizace bude plnit i protipovodňovou funkci, kdy se voda vylije do luk, zatímco rovným a hlubokým korytem může prudce tekoucí proud vody v obci způsobit značné škody. Povodí Labe v současné době připravuje i projekt na rekonstrukci a opravu vodního koryta ve vsi. Zde je naopak žádoucí, aby koryto bylo dostatečně usměrněné a hluboké tak, aby voda obcí protekla bezpečně a bez způsobení škod. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Níže najdete plán svozu komunálního, nebezpečného odpadu a separátů. Oproti minulým letům je zde navíc jeden svoz pro velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tento svoz je kompenzací svozové firmy AVE, za komplikace způsobené obci při sněhové kalamitě, kdy většinu popelnic museli svážet zaměstnanci obce. Pavel Novotný, starosta Kalendář odvozu odpadů splečností AVE komunální služby, s.r.o. pro rok

6 Optimalizace veřejné dopravy cestujících, aneb preferujete autobusovou, nebo vlakovou dopravu? Jednou z důležitých otázek, ke které se budeme jako obec vyjadřovat, je připravovaná Optimalizace veřejné dopravy cestujících, kterou předkládá Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen KORID). To je instituce, která se snaží spojit finanční stránku autobusové a vlakové přepravy s potřebami cestujících v rámci celého Libereckého kraje. V obecném povědomí občanů je tento pojem často zúžen na rušení vlakových spojů. V příloze tohoto příspěvku naleznete návrh (!) KORIDu, který se týká naší obce. Je nutné říci, že s příchodem autobusové přepravy do Jindřichovic, se pochopitelně sice rozšířila možnost volby dopravního prostředku, na druhou stranu tím pokles i počet cestujících, kteří vlakové spojení využívají. Jsou bohužel vlaková spojení, která jsou využívána třeba jedním cestujícím, nebo vlak jede zcela prázdný. Stejně tak se stává, že existují spoje, které se překrývají. KORID pak samozřejmě hledá cesty, jak přepravu co nejvíce zefektivnit. Jednou z motivací jsou i náklady na provoz jednotlivých dopravních prostředků. Zatím co 1km vlaku stojí 100kč, 1 km autobusu přijde na zhruba 30 Kč. Rozdíl je tedy evidentní. Dnešní zima navíc ukázala, že České dráhy s. p. jsou v zimních podmínkách silně nespolehlivé a náhradní spoje nejezdily ani v době, kdy ČSAD své linky, byť s obtížemi a zpožděním, zajišťovala. Takže na nás je nyní zjistit, čemu se místní občané přiklánějí. Zda přijmout návrh KORIDU, který říká, že dopravní spojení do Jindřichovic bude zajištěno především autobusy a vlaky by pak byly využívány, především o víkendech a spíše jako turistické. Nebo trvat na vlakovém spojení jako na hlavním druhu veřejné přepravy se vším co k tomu patří. Určitě je nutné si uvědomit i vazbu zdejších občanů na instituce v Novém Městě pod Smrkem. Především základní škola, lékaři, MěÚ Nové Město pod Smrkem, Pracovní úřad. Doprava za těmito subjekty musí zůstat zajištěna alespoň dvěma spojeními v dopoledních hodinách a dvěma spoji v odpoledních hodinách. Je zde celá řada okolností, které je nutné vzít v úvahu, jako dostupnost zastávek (mimo jiné v budoucnu plánujeme zřízení autobusové zastávky v dolní části obce kousek před myslivnou), pohodlí při nastupování do jednotlivých dopravních prostředků, kdy především pro spoluobčany s omezenou pohyblivostí, může být nastoupení do vlaku hororovou záležitostí. V žádném případě bych nerad, aby v mém příspěvku někdo hledal, k jaké alternativě se přikláním. O to tu nejde. Snažil jsem hodit na stůl co nejvíce podnětů, které je nutné mít na mysli a jistě jsem nepopsal vše, co se této problematiky týká. Součástí tohoto vydání bude i anketní lístek, který po vyplnění můžete hodit buď do schránky na budově obecního úřadu, do knihovny, nebo přímo donést na obecní úřad. Je na každém, zda na lístek napíše své jméno a příjmení, nebo lístek vyplní anonymně. V zájmu objektivity, by bylo jistě vhodné na lístek jméno a příjmení uvést. Pavel Novotný, starosta obce 6

7 KORID k návrhu Optimalizace veřejné dopravy Diskotéky na statku Na sále statku pořádá Martin Vondráček společně s dalšími pomocníky diskotéky, nejen pro mladé. Tyto akce si získaly velkou oblibu. Diskotéky bývají často tématicky zaměřené, jako například Haloweenská, Pekelná, Silvestrovská, či Oldies. Rovněž bývají doplněny i soutěžemi o různé ceny za nejlepší masky. Hudbu k tanci i poslechu zajišťuje Martin Vondráček. Mirka Beranová 7

8 Letní pionýrské tábory Na prázdniny se vždy těšily nejvíce děti. Tak to bylo u nás v Jindřichovicích znát i v roce Děti jely poprvé na tábor do Zákup. Vezly se stany, spacáky, matračky a vybavení na týdenní pobyt. Nevařilo se, jen se připravovaly snídaně a večeře. O oběd se postaraly paní kuchařky v restauraci. Na táboře byl táborový režim budíček, rozcvička, rozpis služby na hlídání tábora. Podle zápisu v kronice byl čas i na návštěvu zámku, koupání, výlety, na táborové ohně s veselým programem i na noční hry. Někteří museli dokazovat odvahu tím, že si postavili stan mimo prostor tábora a přespali v něm. Týden utekl jako voda. V poslední den nás zastihla bouřka a veliký liják. Domů jsme pak vezli všechno mokré, ale už jsme se těšili na příští rok. (do kroniky zapsal Vráťa Žabka a Linda Černicová Svitičová) Opravdu jsme pro naše děti připravili další tábory. V roce 1974 to bylo v Sobotce na koupališti, na základně domu dětí. Spalo se ve stanech s postelemi a tentokrát jsme si s sebou vezli paní kuchařky. Týden měly děti čas na to, aby se vydováděly v koupališti, soutěžily, zazpívaly si, poznávaly brány Českého Ráje Sobotku, zámeček Humrecht, Kost, naučily se slaňovat, vázat uzle a správně se chovat v přírodě. Na táboře nechyběl ani letní karneval v maskách a tančilo se všude, na terase restaurace i na louce. Opět pršelo, jak se píše v kronice, ale děti to braly s humorem, jak je poznat na zapsané básničce: My chudáci táboráci zmoklí jsme jak slepice ani by nás nepoznali naše holky opice. (podle kroniky napsala Marie Nevečeřalová) Vánoční šipkový turnaj JINDŘICHOVICKÁ ŠIPKA Dne od 13 hod. proběhl v Jindřichovicích na sále statku šipkový turnaj. Hlavního turnaje se zúčastnilo 29 hráčů a ve vloženém turnaji hrálo 16 hráčů. Umístění hráčů v hlavním turnaji 501: 1. místo - J. Mauer, 2. místo - P. Novák, 3. místo - M. Kraus, 4. místo - A. Kapl Slámová, Babuka, Jirán, Stárek, Beranová, Antal, Zavadil, Vondráček P Zavazal, Hančár, Novotný, Svoboda M., Dostál, Kopačková K., Škrabánek, Vondráček I., Tichý, Házová, Kraus Mich., Vondráček J Dušková, Šlemr, Kopačka, Šlemrová, Kalašová M. Vložený turnaj 301: 1. místo Zavadil Lukáš, 2. místo Svoboda Milan, 3. místo Házová Anna, 4. místo Kopačka, 5. místo Šlemrová, 6. místo Tichý P., 7. místo Hančár, 8. místo Krause Michal Bingo - Martin Jiran, Martin Kraus Mirka Beranová, koordinátorka MA21 8

9 9

10 SDH Jindřichovice Přestože při pohledu z okna nám sněhová pokrývka nenaznačuje jarní počasí, pracují naši hasiči po celý rok. Během těchto zimních měsíců je technika zazimována, ale není ohrožena akceschopnost (vozidla jsou připravena k výjezdu). V hasičárně se pravidelně topí, aby byla budova temperována a díky kvalitnímu zateplení střechy a novému kotli včetně rozvodů z roku 2006 se to úspěšně daří. Samotná aktivita členů je poněkud utlumena, ale to je během těchto zimních měsíců běžný jev. Zbývá tak více času na administrativní činnosti, které se našeho sboru také týkají. Z kraje roku to jsou různá školení, např. nosičů dýchací techniky (každý z nosičů musí mít pravidelně jednou za dva roky lékařskou prohlídku na EKG a spirometrické vyšetření), kterých je u jednotky 6, školení řidičů hasičských vozidel a samotné školení členů jednotky. Členové se rovněž podílejí na přípravě Hasičského bálu, který se uskuteční od 20:00 hodin na sále statku. V letošním roce bude pro sbor největší akcí výměna pneumatik na Tatře. Na tuto akci vypracujeme žádost o poskytnutí grantu z Fondu požární ochrany Libereckého kraje, neboť se jedná o nákladnou akci, kdy jedna pneumatika stojí v průměru Kč. Techniku se snažíme udržovat svépomocí, ale finančních prostředků na její údržbu není nikdy dost a často stojíme před prioritou co dříve. Menší objem financí čeká také v letoším roce soutěžní družstvo, pro které se podařilo během 3 let zabezpečit nové vybavení (stříkačka, dvě sady sportovních hadic, proudnice, koš, rozdělovač, kombinézy ). Více proto vynaložíme finance na techniku a zásahové vybavení. Otto Novotný, velitel jednotky SDH Jindřichovice Otto Novotný velitel SDH NOVOROČNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ Dne ve 13 hod. odstartoval na sále statku turnaj ve stolním tenisu. Oproti lońskému roku byla znatelná větší účast hráčů, což bylo příjemné znamení, že se turnaje líbí. Celkem se do turnaje přihlásilo 37 hráčů 32 mužů a 5 žen. Ženy hráli mezi sebou a muži klasického pavouka. Rozdala se spousta krásných cen. Muži výsledky: 1. místo Rezler 2. místo Kára 3. místo Hojdar 4. místo Zima 5-6 místo Hofírek, Zavadil 7-8 místo Antal, Vondráček P místo Vlk, Forman, Sochor, Kalaš místo Ležovič P., Kopačka K., Šlemr, Leška O místo Hroch T., Vondráček M., Suchý, Haveta, Novotný, Gruber, Hroch L., Mazurek F., místo Adamec, Knapp, Werzner, Kopačka J.,Stárek, Kysyl, Bruzenák, Vrštala ŽENY výsledky: 1. místo Svobodová 2. místo Svěrčinová 3. místo Dankovská 4. místo Dušková 5. místo Šlemrová Dále byl vložený turnaj - hrálo 16 hráčů první 4. místa: 1. místo Kopačka Josef 2. místo Novotný Pavel 3. místo Stárek B. 4. místo Leška Ondra Mirka Beranová, koordinátorka MA21 10

Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3

Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3 Úvodní slovo starosty... 1 Informace z úřadu Zprávy z obce... 1 Zápis z jednání zastupitelstva... 3 Škola Výlet do Dětřichovce... 5 Vycházky do okolí... 5 Den Země... 6 Velikonoční štafeta... 7 Jarní akce

Více

Informace o výstavbě nízkonákladových domků

Informace o výstavbě nízkonákladových domků Vážení spoluobčané, jsem samozřejmě vždy potěšen, když mi lidé odjinud vyjadřují uznání za Jindřichovice. Za to, kolik akcí se u nás pořádá, jaké máme pěkné internetové stránky a noviny, jak by se k nám

Více

Úvodní slovo starosty ... 1 Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce

Úvodní slovo starosty ... 1 Historie Informace z úřadu Nová historie kostela Nejsv. Trojice... 8 Zprávy z obce Téma sloupku starosty, v tomto vydání, mi v hlavě hnízdí delší dobu. Přemýšlím jak jej uchopit, aby bylo zřejmé, co jsem jím chtěl říct. Možná by se téma mohlo jmenovat Tváře naší obce. Zejména Ti, kteří

Více

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž

cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 Flétnová soutěž cena 10 Kč www.nmps.cz číslo 2, ročník 18 Město Nové Město pod Smrkem březen duben 2012 NOVOMĚSTSKÉ NOVINY Vážení čtenáři, jaro začíná klepat na dveře, a tak přichází další číslo Novoměstských novin. Hlavním

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou

130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou www.stepanovnadsvratkou.cz ročník VII. - č. 3 - září 2010 zdarma 130. výročí založení SDH Štěpánov nad Svratkou Mezi sbory se stotřicetiletou tradicí se letos zařadil také Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov

Více

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Vážení spoluobčané, na ustavující schůzi v listopadu 2006 byl zvolen ze sedmi členů zastupitelstva starostou obce Jan Machalec, místostarostkou Ilona

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit

Vstříc investorům. Kousek od infarktu. Třídění odpadu se začíná dařit Vydává Městský úřad v Hrádku nad Nisou číslo 3 ročník 14 cena 10 Kč březen 2005 Třídění odpadu se začíná dařit V předminulém roce se město připojilo do systému společnosti Ekokom, která zajišťuje vyplácení

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1

Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Dubenecký zpravodaj Pravidelný nepravidelník obce Dubenec Léto 2015 Datum vydání: 10.08.2015 Náklad: 300 ks Svazek 1, vydání 1 Vážení přátelé, po delší době se vám dostává do rukou další vydání dubeneckého

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012 m Vyšlo 25. září 2012 číslo 4/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Údajné tunelování rozpočtu Centrem zdraví, Besedy se spisovatelkou Březinovou, Vzpomínky na Afriku, Postup fotbalového mužstva

Více

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND

Poslední lednovou sobotu se ve 20 hodin prvními tóny hudební skupiny NAFESTBAND BOLATICKÝ ZPRAVODAJ Z P R A V O D A J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L A T I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura,

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2008 1 Masopustní průvod prošel 26. ledna 2008 Přerovem. Slunečné, ale chladné počasí, vylákalo do ulic naší obce několik

Více